Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset) Tid: Den 2 september med start klockan Program Kaffe/thé och smörgås står framdukat Gemensamt sammanträde Lunch Separata sammanträden för de båda beredningarna Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Välkommen! Inledning av mötesordförande Helena Öhlund 1. Val av justerare 2. Föregående protokoll Bilaga: Föregående protokoll 3. SAM-projektet redovisning av nuläge kring projektet psykisk ohälsa för barn och unga Muntlig information av Linda Moestam, NLL 4. Norrbus, aktuellt läge Muntlig information av Inger Kyösti, kansliet 5. Överenskommelse om ansvarsfördelning/rutiner skola BUP, information Muntlig information av Maria Lavander, kansliet 6. Elevhälsodagar Muntlig information av Maria Lavander, kansliet 7. Föräldrastöd Muntlig information av Helena Asklund, kansliet 8. Delgivning Temadag Kompetensförsörjning, en gemensam utmaning 9. Övriga frågor

2 Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter Dagordning för Barn- och utbildningsberedningens sammanträde 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Centrum för barns och ungas lärandemiljöer Muntlig information om LTU:s förslag till centrumbildning av Catarina Lundqvist, kansliet. 5. Skoldatatek Bilaga: Styrelsen beslut enligt rubrik 6. Naturbruksgymnasierna Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 7. Aktuellt inom Barn och utbildning Muntlig information av Maria Lavander, kansliet 8. Övriga frågor För sakfrågor, var vänlig kontakta: Maria Lavander, mobiltelefon: , e-post: För frågor om sammanträdet, var vänlig kontakta: Kjell-Åke Halldén, Telefon: , E-post:

3 Bilagor till det gemensamma sammanträdet

4 Barn- och utbildningsberedningen/ 17/28 Socialberedningen gemensamt Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Sven Nordlund, (mp), Kalix Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Karl-Erik Taivalsaari, (v), Gällivare Sture Nordin, (s), Älvsbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Mats Abrahamsson, (s), Arjeplog Maud Lundbäck, (s), Kalix Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Granström (c), Kalix, nominerad ledamot i Socialberedningen Ingrid Carlenius, kansliet Maria Lavander, kansliet Marita Björkman, kansliet Ulf Hyvönen, kansliet Catarina Lundqvist, kansliet Marianne Karlsson, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter Sven Nordlund Ordförande Margareta Bladfors Eriksson Justerare Kjell-Åke Halldén Sekreterare

5 Barn- och utbildningsberedningen/ 18/28 Socialberedningen gemensamt Utsänd dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt 1. Val av justerare 2. Föregående protokoll Bilaga: Föregående protokoll 3. Nya direktören Kajsa Myrberg, presenterar sig 4. Kommunförbundet inriktningen Muntlig information av Kajsa Myrberg, kansliet 5. Information om integrationsuppdraget Muntlig information av Helena Asklund, kansliet 6. Samverkan mot våld, reviderad basnivå Information av Marianne Karlsson, kansliet Bilaga: Förslag enligt rubrik 7. Skyddat boende, överenskommelse Information av Marianne Karlsson, kansliet Bilaga: Förslag enligt rubrik 8. Aktuellt från FoUI Norrbotten Muntlig information av Ulf Hyvönen, FoUI Norrbotten 9. Delgivning Temadag Kompetensförsörjning, en gemensam utmaning 10. Övriga frågor

6 Barn- och utbildningsberedningen/ 19/28 Socialberedningen gemensamt 14 Val av justerare Ordföranden föreslår att Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå, väljs till justerare Beredningarna beslutar Att Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå, väljs till justerare

7 Barn- och utbildningsberedningen/ 20/28 Socialberedningen gemensamt 15 Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning. Ingrid Carlenius informerar om att ärendet Information om integrationsuppdraget utgår. Ordföranden föreslår att utsänd dagordning i övrigt antas. Beredningarna beslutar Att punkten Information om integrationsuppdraget utgår och att utsänd dagordning i övrigt antas

8 Barn- och utbildningsberedningen/ 21/28 Socialberedningen gemensamt 16./. Bilaga. Föregående protokoll Ordföranden presenterar föregående protokoll och föreslår att det, med godkännande, läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna

9 Barn- och utbildningsberedningen/ 22/28 Socialberedningen gemensamt 17 Nya direktören Kajsa Myrberg presenterar sig Kajsa Myrberg presenterar sig själv och redovisar sina intryck av de första veckorna på den nya arbetsplatsen. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att ärendet läggs till handlingarna

10 Barn- och utbildningsberedningen/ 23/28 Socialberedningen gemensamt 18 Kommunförbundet Norrbottens inriktning Direktör Kajsa Myrberg redovisar Förbundsfullmäktiges beslut Inriktning och det uppdrag hon ser att förbundet har fått som en följd av beslutet. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att ärendet läggs till handlingarna

11 Barn- och utbildningsberedningen/ 24/28 Socialberedningen gemensamt 19./. Bilaga. Samverkan mot våld, reviderad basnivå avseende samverkansmyndigheternas insatser Marianne Karlsson, kansliet, rapporterar om arbetet och redovisar förslag till reviderad basnivå. Ordföranden föreslår att styrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget. Han föreslår också att de förändringar som gjorts markeras så att det framgår av dokumentet vad som är nytt och att det därefter skickas till beredningsledamöterna. Beredningarna beslutar Att föreslå styrelsen rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget Att de förändringar som gjorts markeras så att det framgår av dokumentet vad som är nytt och att det därefter skickas till beredningsledamöterna

12 Barn- och utbildningsberedningen/ 25/28 Socialberedningen gemensamt 20./. Bilaga. Skyddat boende, överenskommelse Marianne Karlsson, kansliet, redovisar förslag enligt rubrik. Beredningarna diskuterar förslaget. Under diskussionen framkommer följande synpunkter: Det bör klargöras hur såväl ett eventuellt överskott som ett eventuellt underskott i verksamheten ska hanteras. Det bör klargöras vad som gäller om det är fullbelagt på det skyddade boendet så att en begäran om plats från någon av medlemskommunerna inte kan bifallas. Ett skyddat boende enligt förslaget kommer att i mycket hög grad påverka landstingets verksamhet så frågan bör tas upp också i samverkansberedningen. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att inarbeta framkomna synpunkter i förslaget och att det därefter överlämnas till samverkansberedningen för behandling och att styrelsen därefter föreslås bifalla förslaget. Beredningarna beslutar Att kansliet får uppdraget att inarbeta framkomna synpunkter i förslaget och att det därefter överlämnas till samverkansberedningen för behandling Att styrelsen, efter ovan nämnda justeringar, föreslås bifalla förslaget

13 Barn- och utbildningsberedningen/ 26/28 Socialberedningen gemensamt 21 Aktuellt från FoUI Norrbotten Ulf Hyvönen, chef för FoUI Norrbotten, redovisar ett urval av det som hittills genomförts och presenterar kommande aktiviteter. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att ärendet läggs till handlingarna

14 Barn- och utbildningsberedningen/ 27/28 Socialberedningen gemensamt 22 Delgivning Temadag Kompetensförsörjning, en gemensam utmaning Ordföranden förslår att delgivningen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att delgivningen läggs till handlingarna

15 Barn- och utbildningsberedningen/ 28/28 Socialberedningen gemensamt 23 Övriga frågor Ordföranden konstaterar att inga övriga frågor ställts och förklarar sammanträdet avslutat.

16 1 DOKUMENTATION Temadag Kompetensförsörjning en gemensam utmaning. Den politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola beslutade att den 3 juni 2015 anordna en temadag kring kompetensförsörjning i Luleå. Ulrika Sundquist, Norrbottens läns landsting, Ewa Degerman och Lena Rantakyrö, som representanter för Norrbottens kommuner har arrangerat temadagen tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten. Syftet med temadagen var att informera och utbyta erfarenheter kring aktuella frågeställningar samt att samråda kring gemensamma strategier. Målsättningen var att diskutera former för samverkan och samarbete för att långsiktigt klara kompetensförsörjningen i Norrbotten. I temadagen deltog ca 60 politiker, kommunala och landstingskommunala chefstjänstemän samt representanter för fackliga organisationer. Förmiddagen startade med en inledning av Maria Stenberg, ordförande i landstingsstyrelsen. Agneta Jöhnk, direktör avdelningen för arbetsgivarpolitik SKL ställde i sitt anförande frågan: Hur ska vi klara de framtida kompetensförsörjningsutmaningarna? Därefter följde en presentation av nuläget i Norrbottens län - landstingets HR direktör Ulrika Sundquist och personalchef Lena Rantakyrö, Gällivare kommun redogjorde för de utmaningar som kommun och landsting står inför, Arbetsförmedlingen gav en bild av arbetskraftsutbudet/deltagandet på arbetsmarknaden, Migrationsverket redogjorde för inflyttning till länet och de nyanländas situation, Försäkringskassan beskrev arbetet med långtidssjuka. Eftermiddagen ägnades åt dialog i blandade grupper i två grupparbeten om hur vi långsiktigt ska klara kompetensförsörjningen i Norrbottens län. Det första grupparbetet beskrev fyra olika Norrbottenstypiska orter och de utmaningar dessa hade att hantera med avseende på framtida kompetensförsörjning. De frågor som diskuterades var: Hur ska vi klara utmaningarna? Vilka resurser har vi? Vad kan vi (kommuner/landsting/af, FK, Migrationsverket) göra tillsammans? Vad krävs för att vi ska se våra nysvenskar, ungdomar, funktionshindrade och äldre medarbetare som resurser? Hur kan arbete organiseras för att skapa förutsättningar? Gruppernas svar på hur vi ska klara den framtida kompetensförsörjningen kan sammanfattas i följande punkter: Lena Rantakyrö, personalchef Gällivare kommun; Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun; Ulrika Sundquist, HR-direktör NLL

17 Bilagor till Barn- och utbildningsberedningens sammanträde

18 Barn- och utbildningsberedningen 14/28 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s), Älvsbyn Karl-Erik Taivalsaari, (v), Gällivare Ruth Rahkola, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Maria Lavander, kansliet Catarina Lundqvist, kansliet Lena Berg, Luleå kommun, 5 Börje Lindqvist, Luleå kommun. 5 Glenn Berggård, landstingsråd, 7 Bo Wiberg, skolchef, Naturbruksgymnasium, 7 Marita Björkman, kansliet, sekreterare Underskrifter Sven Nordlund Ordförande Carina Sammeli Justerare Marita Björkman Sekreterare

19 Barn- och utbildningsberedningen 15/28 Utsänd dagordning 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Vägledning - Bilden av SYV i Norrbotten Muntlig information av Lena Berg och Börje Lindqvist, Luleå kommun 5. Nyheter från FoUI skola Muntlig information av Catarina Lundqvist, kansliet 6. Samverkansavtalet om Naturbruksutbildningarna Muntlig information av Glenn Berggård, landstingsråd och Bo Wiberg, skolchef Naturbruksgymnasium Bilagor: a) Samverkansavtal Naturbruk, b) Ramavtal om skatteväxling 7. Nominering av Kommunförbundet Norrbottens ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk 8. Skoldatatekets framtid Bilaga: Luleå kommuns beslut att säga upp avtalet 9. Samverkan önskan om utökad möjlighet i skollagen om elevers möjlighet att läsa basämnen i hemkommunen och yrkesämnen i annan kommun Framtida uppvaktning hos utbildningsdepartementet. 10. Aktuella skolfrågor 11. Aktuella konferenser 12. Övriga frågor

20 Barn- och utbildningsberedningen 16/28 10 Val av justerare Ordföranden föreslår Att Carina Sammeli, (s), Luleå, väljs till justerare Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att Carina Sammeli, (s), Luleå, väljs till justerare

21 Barn- och utbildningsberedningen 17/28 11 Dagordning Ordföranden föreslår att utsänd dagordning, med kompletteringen Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet, fastställs. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att utsänd dagordning, med kompletteringen Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet, fastställs

22 Barn- och utbildningsberedningen 18/28 12./. Bilaga. Föregående protokoll Ordföranden presenterar föregående protokoll och föreslår att det med godkännande läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna.

23 Barn- och utbildningsberedningen 19/28 13 Vägledning - Bilden av SYV i Norrbotten Muntlig information av Lena Berg och Börje Lindqvist, Luleå kommun. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

24 Barn- och utbildningsberedningen 20/28 14 Nyheter från FoUI skola Muntlig information av Catarina Lundqvist, kansliet Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

25 Barn- och utbildningsberedningen 21/28 15./. Bilagor. Samverkansavtalet om Naturbruksutbildningarna Muntlig information av Glenn berggård, landstingsråd och Bo Wiberg, skolchef Naturbruksgymnasium Norrbottens läns landsting har sagt upp Samverkansavtalet om Naturbruksutbildningarna i Norrbotten. Avtalet gäller till och med den 1 augusti Landstingets alternativ till fortsättning för naturbruksutbildningarna är följande; 1. Centralisera allt till Kalix Naturbruksskola 2. Centralisera allt till Grans Naturbruksskola i Piteå 3. Överlåta huvudmannaskapet till kommunerna. Landstingsrådet Glenn Berggård informerade om att landstingets huvudalternativ är att överlåta huvudmannaskapet till kommunerna (3). Beredningen diskuterar ärendet. Av diskussionen framkommer bland annat förslag att bilda en tjänstemannagrupp för att arbeta med frågan. I den bör finnas en representant från Kommunförbundet Norrbotten, en representant från vardera Kalix och Piteå kommuner samt en gymnasiechef från Luleå kommun. Sammankallande är ansvarig tjänsteman Kommunförbundet Norrbotten. Ordföranden föreslår att en tjänstemannagrupp, enligt beredningens diskussion, bildas och att ärendet tas till styrelsen för diskussion. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att ge uppdraget att arbeta med frågan till en tjänstemannagrupp bestående av en representant från Kommunförbundet Norrbotten, en representant från vardera Kalix och Piteå kommuner samt en gymnasiechef från Luleå kommun Att föreslå styrelsen att ta upp frågan för diskussion

26 Barn- och utbildningsberedningen 22/28 16 Nominering av Kommunförbundet Norrbottens ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk Kommunförbundet Norrbotten har att utse ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk efter Birgitta Persson, (s), Överkalix, som lämnat sina uppdrag i förbundet. Ruth Rahkola, (s), Piteå föreslår att Sven Nordlund, (mp), Kalix, utses till ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk. Barn- och utbildningsberedningen beslutar föreslå styrelsen Att utse Sven Nordlund, (mp), Kalix, till ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk

27 Barn- och utbildningsberedningen 23/28 17./. Bilaga. Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet Bifogat förslag är utarbetat av kansliet och Norrbottens läns landsting. Ordföranden föreslår att Barn- och utbildningsberedningen föreslår styrelsen att rekommendera medlemskommunerna att anta överenskommelsen samt att ärendet överlämnas till Samverkansberedningen för information. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att föreslå styrelsen rekommendera medlemskommunerna att anta överenskommelsen Att ärendet överlämnas till Samverkansberedningen för information

28 Barn- och utbildningsberedningen 24/28 18./. Bilagor. Skoldatatekets framtid Luleå kommun har beslutat säga upp avtalet om Skoldatatek. Beredningen diskuterar frågan, varefter ordföranden föreslår att kansliet får i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förändrat avtalsunderlag och att utredningen redovisas vid nästa beredningssammanträde. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att ge kansliet i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett förändrat avtalsunderlag och att utredningen redovisas vid nästa beredningssammanträde

29 Barn- och utbildningsberedningen 25/28 19 Samverkan önskan om utökad möjlighet i skollagen om elevers möjlighet att läsa basämnen i hemkommunen och yrkesämnen i annan kommun Beredningen diskuterar en framtida uppvaktning av utbildningsdepartementet i denna fråga. Av diskussionen framgår bland annat svårigheten med betygssättning inom ett samverkansområde då elever vill läsa basämnen i hemkommunen och yrkesämnen i annan kommun. Fyrkantens samverkansområde önskar uppvakta regeringen i frågan och vill att Kommunförbundet ställer sig bakom detta. Ordföranden föreslår att Fyrkantens samverkansområde arbetar fram en skrivelse som Kommunförbundet ställer sig bakom och tillställer ansvarig minister samt presenterar vid framtida uppvaktning hos Utbildningsdepartementet. Barn- och utbildningsberedningen beslutar att Fyrkantens samverkansområde arbetar fram en skrivelse som Kommunförbundet ställer sig bakom och tillställer ansvarig minister samt presenterar vid framtida uppvaktning hos Utbildningsdepartementet

30 Barn- och utbildningsberedningen 26/28 20 Aktuella skolfrågor Nedanstående information skickas till beredningens ledamöter: Aktuellt från Regeringen, Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar Skolkommission tillsatt Rektorn och styrkedjan Språkundervisning för bättre etablering En effektivare sfi Regeringen ger uppdrag för att stärka breddad rekrytering till högskolan Nationella prov frivilliga redan i vår Lågstadielöftet: En läsa-skriva-räkna-garanti Möjligheter till fjärrundervisning Aktuellt från Skolinspektionen Rekordfå ansökningar om fristående skola Nu kan du kolla din skola! Nu kan du kolla teknikundervisningen, skolans lokala styrkedja och förskolan Öppet för skolor att ansöka om europeisk språkutmärkelse Aktuellt från Skolverket Så kan skolan hjälpa ditt barn Mer tid behövs för pedagogik Ekonomiprogrammet lockar allt fler Vissa nationella prov i årskurs 6 blir frivilliga Ta del av aktuell forskning om förskolan Motverka främlingsfientlighet i skolan Läslyftet får dubbelt så mycket pengar Elevökningen i grundskolan fortsätter Minoritetsspråk stärks i skolan En av tre lärare är obehörig Var fjärde förskoleanställd har inte rätt utbildning Bidrag för karriärtjänster Aktuellt från SKL SKL:s analyshandbok ska ge bättre skolresultat Elevhälsans utmaningar i ny rapport Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola SKL:s skolanalys för att vända skolresultaten Gemensamt skolarbete på webben blir tillåtet Bra med tydligare koppling mellan sfi och komvux Fortsatt satsning mot gymnasieavbrott Plug In 2.0

31 Barn- och utbildningsberedningen 27/28 Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

32 Barn- och utbildningsberedningen 28/28 21 Aktuella konferenser Nedanstående information skickas till beredningens ledamöter: 7 maj Kommunerna och de fristående förskolorna (Umeå) 3 juni Kompetensförsörjning en gemensam utmaning (Luleå) 17 juni Konferens om nyheter inom utbildningssektorn (Luleå) augusti Aktuell Skolpolitik (Kiruna) 15 september Leda och styra för hållbar jämställdhet: Barn och utbildning (Sthlm) september Elevhälsodagar (Luleå) 22 september Trauma och psykisk ohälsa hos flyktingar (Luleå) 20 november "Skolans utmaningar och möjligheter" (Luleå) Skolinspektionen och Skolverket arrangerar en gemensam konferens som vänder sig till dig som är huvudman, skolledare, utvecklingsledare, skol- och förvaltningschef, skolpolitiker eller annan beslutsfattare inom skolområdet. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

33 2 Mod att samverka tänk om det är lätt! Samverkan var nyckeln i samtliga grupper. Vad hindrar samverkan? Handledning nära och handledare som tar ansvar Tidsfaktorn snabbare handläggning hos t ex Migrationsverket Inventera kompetens vad har vi på kommunerna, landstinget och Arbetsförmedlingen? Synliggöra och medvetandegöra situationen jobba innovativt Nyttja tekniken strategier för hur vi kan nyttja tekniken i undervisning, vård och omsorg. Bättre IT-struktur och infrastruktur i länet Dela resurser mellan kommunerna Arbetsorganisation och arbetsdelning varför kan MAX och inte vi? I det andra grupparbetet skulle grupperna blicka in i framtiden och utgå från att vi i Norrbotten den 3 juni 2020 fanns på massmedias löpsedlar som det län, som genom unika samarbeten och kreativa idéer faktiskt lyckats säkra kompetensförsörjningen. Men vad var det vi gjorde och hur? Grupperna diskuterade och på journalisternas fråga Vad gjorde ni då för att lyckas? svarade grupperna på följande frågor: Vilka kreativa idéer genomfördes? Vilka unika samarbeten krävdes? Vilka resurser krävdes? Vilket ansvar tog politiker respektive tjänstemän? Gruppernas svar redovisas nedan under respektive frågeställning: Vilka kreativa idéer genomfördes? Värdegrund och attitydförändringsarbete vi i alla arbetsplatser anser att vi har - Goda framtidsmöjligheter - Trivsel och god arbetsmiljö - Arbetar kreativt med innovativa lösningar - Intressanta arbetsuppgifter - Positiva ambassadörer Strategisk planering utifrån behov samverkar arbetsliv och utbildningsanordnare för att ge rätt kompetens. Gemensam marknadsföring. Rekrytering externt (Sverige och utomlands) till attraktiva arbeten på attraktiva orter. Sprida framgångarna. Kompetensutveckling omprövade kompetensprofiler. Distansteknik utbildning, kompetensutveckling och verksamhet. Automatisering robotar i hemmet. Pensionärshandledare för nya i yrket. Kombinationstjänster kommun/landsting/arbetsförmedling etc. Gemensam beslutsarena med rätt mandat att agera. Distansteknik. Lena Rantakyrö, personalchef Gällivare kommun; Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun; Ulrika Sundquist, HR-direktör NLL

34 Matcha utlandsfödda mot bristjobb de är utbildade till. Kommunikatör PR-byrå Vård, omsorg och skola för hela länet. Förmedla positiv bild. Story-telling Avskrivning studielån. Hälsoinsatser Karriärmöjligheter Infrastruktursatsningar (kommunikation) Regionalt kunskapslyft ESF LTU utbildning matchar behoven i kommunerna. Var 10:e anställd tar emot en elev/praktikant Unga ambassadörer för arbeten Intressen hos nyanlända och bakgrund Omvärdering av vem/vilken kompetens som skall/behöver utföra uppgifter utifrån kund/brukar/patientperspektiv. Parallell utbildning och praktik från dag ett unga, utrikesfödda, funktionsnedsatta, äldre Pengar från stuprör till hängrännan Vi tänkta att det är möjligt, vi kan, det är kanske lätt! Alla ska med genom praktik inom två veckor Språkutbildning Västra-Götalandsmodellen intensivsvenska kurs tidigt! Inventerar yrken och arbetslivserfarenheter hos de asylsökande och vid permanent uppehållstillstånd (PUT) är personen färdig för praktik. Snabbare handläggningstider för validering och legitimering Intag till utbildningarna styrs om så att längre inskolning möjliggörs Tandem-rekrytering där hela familjens behov tillgodoses. Jobb skola barnomsorg boende fritid Arbetskraftsinvandring riktad rekrytering (Holland) Distansöverbryggande teknik - samordna IT-system nationellt Fokus på ledarskapet Handledarjobb efter pension Kommunikation (resurser krävs som personalekonomi, individuella introduktioner) Arbetsdelning kliniskt och handledning Sjukskriven handledare i stället? Utbildning handledare gemensamt Målsättning gällande antal praktikanter, systematik Garanterat jobb inom bristyrkesutbildningar 100 % anställningar Flexibel sysselsättningsgrad > 55 år Äldre och minskad arbetsförmåga mentorer, handledare Stärkt jämställdhet CEMR i hela Norrbotten Yrkes SFI för vissa yrken samordnas mellan närliggande kommuner. Kommunsammanslagning Lena Rantakyrö, personalchef Gällivare kommun; Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun; Ulrika Sundquist, HR-direktör NLL

35 4 Distansutbildning E-hälsa, tekniska lösningar Tids- och rumsoberoende arbetsplatser Gemensamma system för gemensamma uppdrag Vilka unika samarbeten krävdes? Utbildningssamordnare och arbetsgivare Projekt som följer nyutbildades intåg på arbetsmarknaden för att få input till hur väl utbildning matchas med arbeten. Hotta upp befintliga nätverk mandat? Samverkan med t ex socialstyrelsen m fl för snabbare validering Samverkan med SKL Kravprofiler ställer vi rimliga krav? Kombotjänster Vem som samordnar beror på lokala förutsättningar ligger på kommunens bord Intressenter, föreningsliv, fack Kliv ur boxen gemensamma kartläggningar, gemensamma beslut om åtgärder == tydlig ansvarsfördelning Kommuner, landsting och stat gemensam nulägesbild Alumni som handledare samarbete med skolan Samarbete Arbetsförmedling, Migrationsverket, kommuner, landsting, civilsamhället. Gemensam EFS ansökan Samarbetsavtal mellan kommuner gällande rekrytering Samverkansavtal mellan alla aktörer Medborgarkontor kopplat till alla myndigheter Tjänst som jobbar med att fånga/kartlägga kompetenser hos nyanlända åt kommun och landsting Erbjudande Bas-kurs i svenska för alla nyanlända Nära samarbete universitet om krav på utbildningar Små/stora kommuner delar på erfarna medarbetare/trainee Intag avslut på utbildningar måste synkroniseras med behov av sommarvikarier Delge varandra erfarenheter, goda idéer Berätta om varandras arbetsplatser, om innovativa lösningar Synliggöra varandras arbeten både lokalt och regionalt Samverkan med andra orter Arbetsliv + utbildning + praktikplats Gemensam syn på utbildning i regionen Handslag med medborgarna i kommunen/länet Gemensam budget Vilka resurser krävdes? Befintliga som används till nya funktioner och metoder Tid till bra bemötande/ta hand om elever Tid till förberedelse och uppsökande presentationsmaterial Lena Rantakyrö, personalchef Gällivare kommun; Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun; Ulrika Sundquist, HR-direktör NLL

36 5 Kartläggning av intressen Omvärderingsarbete (kultur, attityd) Proffsen fick vara proffs = rätt kompetens på rätt plats Administrativa leder togs bort Pengapåsar slogs ihop (pengar från stuprör till hängrännan) Verksamhetsutveckling/nytänk prio Gemensam ansökan EFS fonden alla kommuner. Länsstyrelsen medfinansiär. Nytänkande Uthållighet Tydlighet om samverkan Mod Rätt organisation och befogenheter hos statliga organisationer Marknadsföra yrken stolta! stimulera äldre att jobba längre Stipendier Bostadsbyggande Prioritering av tid möten/arbete/samtal för planering Riktad utbildning för målområdena Bredband Forskning/utveckling Vilket ansvar tog politiker respektive tjänstemän? Politiker Policy Strategi Resurser Mål Resursfördelning Uppföljning Mål och måluppföljning Uppdrag om samverkan beslut Bygga bostäder VAD Regionalt kunskapslyft tillsammans med LTU Lagstiftning Beslut Inspiratörer Beslut om samordning Tjänstemän Verkställighet Sprida yrkesstolthet Utarbeta genomförandeplan, utvärdering Lena Rantakyrö, personalchef Gällivare kommun; Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun; Ulrika Sundquist, HR-direktör NLL

37 6 HUR Verkställa samverkan helhetssyn Prioriterade arbetet mot de politiskt satta målen Fasta heltidsjobb till utbildade Gemensam rekrytering av specialistkompetenser Teknisk utveckling Verkställa mål Handlingsplan möjliggöra Dagen avslutades med att grupperna fick dela med sig av samtalen under grupparbetena. Anders Öberg, landstingspolitiker gav oss ett sista ord på vägen för konstruktiv samverkan. Projektgruppens slutsatser efter temadagen Det finns en ambition och en önskan om fortsatt samarbete mellan kommunerna och landstinget i den framtida kompetensförsörjningen, samt att vi bör söka samverkan med andra aktörer som på olika sätt kan bistå oss i kompetensförsörjningsprocessen. Att våga tänka nytt och pröva nya vägar i framtidsbranschen för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vid genomgång av redovisningen har vi sammanfattat alla synpunkter under fyra huvudrubriker: Samverkan att se möjligheter och övervinna hinder Arbetsorganisation kan arbetet organiseras på annat sätt? Ny teknik kan den stödja effektivisering och underlätta arbetet? Öka arbetskraftsresursen hur kan fler personer bli anställningsbara? Vi föreslår att landsting och kommuner gemensamt söker om medel från Vinnova för att planera och konkretisera samverkan. Utlysningen sker i höst och en ansökan ska vara inlämnad senast den 7 oktober Projektgruppen är beredd att ta på sig uppdraget att se till att en ansökan görs, om det är kommunernas och Norrbottens läns landstings ambition. Vi kommer också att gemensamt ansöka om att få arrangera SKL:s nationella konferens Arbetsgivarforum 2017 på Pite Havsbad i Norrbotten och att vårt huvudbudskap då ska vara just samverkan. Tack för allt engagemang den 3 juni 2015 vi hoppas och tror att ni vill gå vidare med alla goda idéer som framkom. Lena Rantakyö, Ewa Degerman och Ulrika Sundquist Lena Rantakyrö, personalchef Gällivare kommun; Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun; Ulrika Sundquist, HR-direktör NLL

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 89 (91) 66 Skoldatatek Ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väcker frågan om Luleå kommun ska dra sig ur samarbetet kring Skoldatatek så som han hört. Maria Lavander, kansliet, redogör för att ett sådant förslag diskuteras inom Luleå kommuns förvaltning och att Barn- och utbildningsberedningen gett kansliet uppdraget att utreda frågan. Ordföranden förslår att informationen läggs till handlingarna och att styrelsen behandlar frågan när Barn- och utbildningsberedningen utrett den. Styrelsen beslutar Att informationen läggs till handlingarna Att frågan tas upp efter att Barn- och utbildningsberedningen utrett den

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Socialberedningen 2014-09-03 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 3 september 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) 77 Skoldatateket Under styrelsens sammanträde 2015-06-11, 66, har ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väckt frågan om Luleå

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se AUGUSTI 09 Vi kan blicka tillbaka på en sommar med sol i hela länet och förhoppningsvis har det gett oss extra laddning nu när vi så sakta börjar gå mot den gnistrande årstiden. Vi i Kommunförbundet Norrbotten

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Datum för mötet: 2015-09-01 kl. 10:00-12:00 Plats för mötet Kalmar, Larmgatan 6. Kunskapsnavet Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare Ewa Ekman, ordförande

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 29 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 71-84 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S) Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Gunnel Johansson, ej tjänstgörande

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr 2005-06-02 34(52) Plats och tid Beslutande SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Jan Larsson, Pajala, (v), tjg ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s), tjg ers Maj-Britt Lindström,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen PLATS Sunderbyns Kurs och konferens, Södra Sunderbyn BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica

Läs mer

Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset)

Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset) Socialberedningen 2015-09-02 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B Granne med SVT, nära Vetenskapens hus (tidigare Posthuset) Tid: Den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-20 1-13

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-20 1-13 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-20 1-13 Plats och tid A 1, kl. 13.00 17.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 5 december 2014 kl 8.00 12.00 Plats: Herrgården,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-06-10 138(144) 94 Centrum mot våld Socialcheferna har under sitt senaste nätverksmöte gett FoU Norrbotten uppdraget att till länsstyrelsen inlämna

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner RISKBEDÖMNING: Införandet av VNS-pilot Datum:140923 Sida: 1 (12) Analysobjekt: Pilot VNS Deltagare: Se grundförutsättningarna Myndighetskrav: Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 Underlag: SWOT-analys

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-16 1

Kommunstyrelsen 2010-08-16 1 Kommunstyrelsen 2010-08-16 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren kl. 18:00-20:10 Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten

Läs mer

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 44(64) 33 Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl 08.30-13.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ers Övriga deltagande Ersättare Hans Toll (S) Marianne Sandlund (S) Lisa Arvidsson (S) Kjell

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 1(6) Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 Gymnasienämnd 2010-01-21. 1 1:1 Att uppdra åt gymnasiechefen att utreda om 1 andra stycket

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Roger Kempainen Direktör

Roger Kempainen Direktör APRIL 09 Kommunförbundet Norrbottens årliga förbundsstämma genomfördes med Piteå som värd den 23/4. Stämman inleddes med att Stefan Ackerby, biträdande chefsekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00

Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00 Protokoll CSG ÄNGI-:I.HOI.MS KOMMUN 2015-10-12 Protokoll Central samverkan Tid: 2015-10-12, kl. 13.00-15.00 Plats: Sammanträdesrum Blå Närvarande: F ör arbetsgivaren Lilian Eriksson, ordförande Lena Östblom,

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Strömsvik måndag den 14 januari kl 10,30-14,30 Närvarande ersättare Beslutande Jonas Andersson (V) Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) vice ordförande Marie Lindh Eriksson

Läs mer