Kallelse Föredragningslista Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence Johansson Ärende Dnr 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Ann-Charlott Gustafsson alternativt Camilla Josefsson Beräknad tid: onsdagen den 22 januari 2014, kl Samråd från miljö och stadsbyggnad avseende förslag till fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 3. Remiss från kommunstyrelsen avseende systematiskt arbetssätt med medborgardialog SN/2013:334 SN/2013: Ändring av hyressubvention vid boende med särskilt stöd SN/2013: Ansökan om statsbidrag för personligt ombud SN/2013: Uppdatering av vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt förslag till förändring i delegationsnivå 7. Sammanställning över inkomna synpunkter Säg vad du tycker Ris & Ros under Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation SN/2013:366 SN/2013:66 SN/2014: 9. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 10. Information från förvaltningen

2 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2(2) Ärende Dnr 11. Socialnämndens ärendebalanslista januari Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Florence Johansson, tel , eller Lotta Larsson, tel , eller e-post

3 1 (1) Socialnämndens ledamöter och ersättare Ledamöter Ann-Charlott Gustafsson (M) Camilla Josefsson (M) Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Elving Andersson (C), ordförande Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Lars-Erik Ljungberg (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Åkare (S) Abshir Macow (S) Karin Molander (MP) Ulf Fagerberg (UP) Ersättare Ewa Tillander (C) Gerd Andersson (FP) David Sahlsten (KD) Linnéa Ellström (S) Lidija Beljic (S) Lars-Olof Laxrot (V) Sven Hassler (MP) /FMS

4 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN l (2) Dnr SN/2013:334 Handläggare Utredare Victoria Call Telefon Samråd - Fördjupad översiktsplan för Uddevalla stad Sammanfattning Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Uddevalla stad har framtagits och översänts till bla socialtjänsten för samråd. Planområdet är runt Uddevalla tätort men omfattas inte av Uddevalla centrum. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa kommunens intentioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads samrådshandlingar till fördjupad översiktsplan. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att som yttrande till Miljö- och stadsbyggnad avge socialtjänstens tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning Den fördjupade översiktsplanens syfte är att visa kommunens intentioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden samt hur man skall tillvarata befintlig infrastruktur som tex kollektivtrafik, vägar, vatten och avloppsledningar. Planens intention är att värna om viktiga intressen och att ta hänsyn till förutsättningar för näringslivet, stadens centrumsutveckling, friluftsliv, olika grupper i samhället, tillgänglighet och biologisk mångfald. Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden skall skyddas från översvämningar i framtiden. Att skydda centrala delar av Uddevalla är en förutsättning för att utveckla staden.

5 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013:334 strategierna i planen säger att det måste skapas förutsättningar för fler människor att bo, leva och verka i centrum, öka tillgänglighet och minska den upplevda otryggheten.. Bostäder är en forutsättning för ett levande centrum och ger underlag till näringar som cafeer, restauranger, affärer och kulturevenemang. Bostadsbebyggelse i de centrala delarna bör prioriteras för att skapa underlag för en utvecklad kollektivtrafik och god tillgång till gång- och cykelvägar. Vid detaljplanering skall hänsyn tas till behovet av tomter för äldreboende, trygghetsboende, boende för särskild handikapp omsorg och för andra särskilda grupper. Det är viktigt att bostäder för dessa grupper beaktas i ett tidigt skede av detaljplansarbetet Synpunkter: Vid besvarande av programsamråd betonar socialnämnden vikten av att god tillgänglighet för funktionshindrade skall beaktas samt tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. Dessa områden kan vi se är väl belysta i den fördjupade översiktsplanen. Socialnämnden vill även ta med i beaktande vikten av att socialnämnden skall besvara fortsatta plansamråd och detaljplaner utifrån den fördjupade översiktsplanen. o ~~ Victoria Call Utredare Expediera till Miljö och stadsbyggnad Victoria Call

6 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR UDDEVALLA TÄTORT SAMRÅD Miljö och stadsbyggnad Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort har framtagits. Kommunstyrelsen beslutade att förslaget skulle lämnas ut på samråd. Samrådstiden är mellan 14 november februari Planområdet streckar sig rund hela Uddevalla tätort och kan ses på plankartorna. Uddevalla centrum omfattas inte av planen utan av Centrala Uddevalla Fördjupning av kommunens översiktsplan. Förslaget på den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort kan hittas på Planförslaget kommer att finnas även på Medborgarkontoret, Rådhuset, Kungstorget, måndag 10-18, tisdag-torsdag och fredag Miljö och stadsbyggnads foajé i Stadshuset, Varvsvägen 1, måndag-fredag 8-12, Biblioteken i kommunen enligt deras respektive öppettider. Planförslaget omfattar en beskrivning i text och flera kartor. Det finns även hänvisningar till andra dokument som är underlag till förslaget. Den som har synpunkter på förslaget får framställa dessa skriftligt till: Miljö och stadsbyggnad, 451 UDDEVALLA eller till vår e-postadress Senast den 14 februari 2014 ska synpunkterna ha inkommit. KONTAKTPERSON Lynn Joel, tel MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Miljö och Stadsbyggnad Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post Miljö och

7 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN UDDEVALLA STAD 1

8 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 4 STRATEGIER 5-23 Uddevalla tätort i ett större perspektiv 6 INNEHÅLL Stadsförnyelse 7 Bostadsbebyggelse 8-9 Maritim strategi och hamnen 10 Näringsliv, handel och sysselsättning 11 Offentlig service 12 Grönstrukturer 13 Mänskliga möten och aktiviteter 14 Människan i stadsrummet 15 Kommunikationer och hållbarhet Cykling 18 Teknisk försörjning 19 Risk och säkerhet Kulturmiljö och kulturhistoria 23 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Miljöbedöming och Miljökonsekvens 25 Inre Hamnområdet Kulturmiljö och arekologi runt Herrestaeds Gravfält och Mosshed BILAGOR Riksintresen 36 Övriga allmäna intressen 37 Natura Miljökvalitetsnormer Mark och vattenkarta Förordnande 52 Kommunala planer 53 Genomförande 53 KARTMATERIAL 54 Bild- och kartmaterial: Uddevalla kommuns bildbank, Miljö och Stadsbyggnad, Stefan Björling 2

9 LÄS MER Maritim strategi Vision 2040 Översiktplan Centrumplan SAMMANFATTNING Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan. Den omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa kommunens intensioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen kommer att vara relativt detaljerad medan andra delar är mer av en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta strategier för utvecklingen; en del strategier kommer att ligga i närtiden medan andra är mer långsiktiga. Den fördjupade översiktsplanen omfattar kommunens centralort. Det är här som större delen av kommunens nybebyggelse bedöms hamna. Centrumområdet har en egen fördjupad översiktsplan som är detaljrik till kvartersnivå. Många av rekommendationerna i denna är fortfarande aktuella. Därför kommer inte den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort att omfatta all planering i centrum. Med sikte på en hållbar utveckling syftar den fördjupade översiktsplanen att tillvarata befintlig infrastruktur som t ex kollektivtrafik, vägar och vatten- och avloppsledningar. Samtidigt som vi ibland måste väga olika intressen mot varandra är planens intentioner att värna viktiga intressen. Förutsättningarna för näringslivet, stadens centrumutveckling, friluftslivet, olika grupper i samhället, tillgänglighet och biologisk mångfald är några av de intressen som planen har att ta hänsyn till. Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden ska skyddas från översvämningar i framtiden. Att skydda centrala Uddevalla är en förutsättning för att utveckla staden. Många utredningar har genomförts under planprocessen och ligger till grund för strategierna i planen. Vid respektive strategidel hanvisas till lämpligt underlag, alternativt till behovet för fortsatt utredning. VISION 2040 Den fördjupade översiktsplanen bygger också på andra grundläggande strategier i kommunen. En av dessa är kommunfullmäktiges Vision Denna vision bygger på att: Liv, lust och läge blir livskvalitét i Hjärtat av Bohsulän. Det innebär att Uddevalla kommun om 25 år ska utvecklas i en tydligare riktning mot: Liv i Uddevalla präglas av det goda livet, mångfald samt mänsklig tillväxt Det goda livet Utveckling och bebyggelse av stad och land görs utifrån ett hållbart samhälle där det offentliga och privata tillsammans värnar miljön och det goda livet. Mångfald Den biologiska mångfalden i luften, mark och vatten värnas och är en förutsättning för allt liv och hållbar utveckling. I och vid vattnet Bäveån är nu integrerad med stadskärnan. Uddevallas flera mil långa kust gör att havet är tillgängligt som offentlig miljö samtidigt som boende nära havet har möj liggjorts i allt högre grad. Mänsklig tillväxt Vi skapar arbete och tillväxt tillsammans! 3

10 Lust-Medborgarna är välmående, kreativa, engagerade och har stark framtidstro Kreativitet Här finns kreativa mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. Småföretaganden finns inom allt från kultur till traditionellt näringsliv. Engagemang Utveckling i Uddevalla är i mångt och mycket ett resultat av samverkan mellan kommun och olika aktörer från alla delar av samhället. Framtidstro Det finns ett stolthet att vara Uddevallabo och företagare i Uddevalla. Välmående Den långsiktiga satsningen på folkhälsa har gett bra resultat, effekten är flera frisk faktorer och en säker och trygg kommun. Läge Växtkraften i kommunen är stark tack vara det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord. Maritimt centrum I Uddevalla finns ett maritimt kompetenscentrum som med nära koppling till näringslivet bedriver forskning och utbildning. Det maritima temat genomsyrar staden med det kustnära boendet, gästhamnar, besöksnäring och kultur. Bäveån är en naturlig del i stadens centrum. Fjord och Fjäll Uddevallas unika natur och miljö har skapat förutsättningar för utveckling. Har finns, i tätort och landsbygd, attraktiva boenden, rekreation och naturupplevelser samt ett större antal turist- och besöksmål. Växtkraft Uddevalla växer. Vi växer båda befolkningsmässigt och som handelsregion. Entreprenörsandan utvecklas och antalet entreprenörer ökar. Kultur- och föreningslivet är mer omfattande än någonsin. Vi fortsätter att utveckla regionens största gymnasieverksamhet och här trivs och utmanas ungdomar. Närhet I Uddevalla är det nära. Nära till utbyggda kommunikationer och nära till storstäder som Oslo och Göteborg och det kustnära livet i Bohuslän. Nära till hela världen genom den digitala motorvägen. MARITIM STRATEGI Kommunen har antagit en maritim strategi som ska genomsyra kommunens utveckling. Strategin är uppbyggd på följande nyckelområden; stadsförnyelse och boende, infrastruktur och transporter, hamn och sjöfart, maritimt näringsliv, kompentensförsörjning och FOU, besöksnäring och handel samt miljö. En del av nyckelområden är intimt kopplade till denna plan. 4

11 STRATEGIER 5

12 UDDEVALLA TÄTORT I ETT STÖRRE PERSPEKTIV Infrastruktur såsom vägar, järnvägar och sjöfart ingår i en regional, nationell och internationell strruktur. Uddevallas strategiska läge mellan Oslo och Göteborg och vidare ner mot kontinenten gör Uddevalla attraktivt för transport av gods och människor. Uddevallas hamn ingår i ett samarbete med Göteborgs- och Varbergs hamnar och är av riksintresse. LÄS MER Mark och vattenkarta Bestämmelsekarta Vatten känner inga kommungränser. Bäveåns avrinningsområde och sträckning omfattar flera kommuner. Kommunerna Färgelanda, Munkedal och Uddevalla har etablerat ett gemensamt ägt driftbolag, VästVatten, VästVatten ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter. Drivkrafter för samverkan är bland annat kompetensförsörjning, stordriftsfördelar och ökade krav från huvudmän, myndigheter och abonnenter. Staten pekar ut vissa värden och områden som är av riksintresse. Kommunen har att se till att dessa riksintressen inte skadas. STRATEGIER Kommunen ska bidra till en hållbar utveckling genom att reservera mark för ett framtida dubbelspår till och från Göteborg. Hamnen ska ges förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet. Vi ska aktivt delta i samarbetet med andra berörda parter för att skapa bra vattenkvalité och motverka översvämningsrisker. Kommunen stödjer samtliga riksintressen och kommer inte att medge åtgärder som påtagligt skadar dem. 6

13 LÄS MER Bostadsförsörjningsprogram STADSFÖRNYELSE Uddevalla centrum står inför stora utmaningar. Centrum behöver höja sin attraktivitet, konkurrenskraft och lyfta fram det unika, t ex stadens kulturhistoriska värden, maritima anknytning, vattennära läge, obebyggda berg, och närhet till naturen. Det måste skapas förutsättningar för fler människor att bo, leva och verka i centrum. Bostäder är en förutsättning för ett levande centrum och ger underlag till näringar som caféer, restauranger, affärer och kulturevenemang. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att nybebyggelse och förtätning sker så att befintlig infrastruktur används så långt det är möjligt. Det gäller kommunalt vatten och avlopp, bredband, befintliga vägar, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Det finns planberedskap som möjliggör en förtätning av bostäder i centrala Uddevalla. Inom några år kan stora stads- och vattennära områden komma att frigöras genom en förändrad markanvändning. Stadens närhet till vattnet kan därmed förstärkas vilket ökar dess attraktivitet och konkurrenskraft. Att staden är attraktiv är också en viktig förutsättning för att människor ska trivas och känna stolthet över sin stad. Attraktiviteten kan förbättras genom ett tvärsektoriellt engagemang för offentlig gestaltning. Konst i offentlig miljö bidrar till att göra staden tilltalande. Behovet av mötesplatser båda utomhus och lokaler inomhus behöver tillgodoses. En annan viktig utmaning är de översvämningar som drabbar centrala staden någon gång om året samt långsiktiga planeringsförutsättningar utifrån förväntade klimatförändringar. Kommunen har ansvar för att se till att befintlig och ny bebyggelse planeras på ett tryggt sätt och beaktar risk och säkerhetsfrågor. STRATEGIER Översiktsplaneringen ska utgå från en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Centrala delar av staden ska skyddas från översvämningar. Stadskärnan ska stärkas för att skapa bra underlag för service, butiksutbud och en mångfald av funktioner. Staden ska förtätas med bostäder och arbetsplatser. Vid förtätning ska hänsyn tas till tillgång till friytor, grönstruktur, kulturmiljövärden och andra viktiga intressen. Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig bebyggelse. Programmet Offentlig miljö som konstform ska inspirera till att tidigt i planeringsprocessen planera för helhetstänkande när det gäller konst och arkitektur. 7

14 BOSTADSBEBYGGELSE Tillgång till bostäder av varierande typ, storlek och lokalisering är en förutsättning för nöjda invånare, såväl nya som gamla. Uddevalla växer för varje år och behöver möta inflyttningstrenden med fler bostäder. Hållbar stadsutveckling innebär att man tar hänsyn till bland annat befintlig infrastruktur vid planering och stödjer andra former av transporter än ensamt bilåkande. Förtätning av centrala delar av staden kan bidra till underlag för välutvecklad kollektivtrafik och god tillgång till gång- och cykelvägar. Bostadsbebyggelse ska därför prioriteras i centrala delar av staden. LÄS MER Mark och vattenkarta Bostadsförsörjningsprogram Markanvisningspolicy Bostadsförsörjningsprogrammet visar ett förväntat behov av ca 120 nya bostäder per år i Uddevalla tätort de närmaste åren. Det ska finnas en planberedskap för detta. 8

15 STRATEGIER Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn taget till hållbar utveckling. Centrala delar av staden ska förtätas med bostäder. Det innebär bättre underlag för befintlig infrastruktur såsom kollektivtrafik, vatten och avlopp, befintliga vägsystem m.m. När behov av ytterligare nya bostadsområden uppstår ska staden utvecklas i första hand västerut. Markreserv ska även finnas för framtida behov av bostäder. Kommunens planmonopol samt markanvisningspolicy ska tillämpas för att stimulera till bostadsbyggande i centrala delar av Uddevalla. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till behovet av tomter för äldreboende, trygghetsboende, boende för den särskilda handikappomsorgen och för andra särskilda grupper. Vattennära boende i stadscentrum ska stärka vårt maritima centrum och ta hänsyn till befintlig infrastruktur och tillgång till kollektivtrafik. 9

16 MARITIM STRATEGI OCH HAMNEN Uddevalla är den första kommunen i Sverige att anta en maritim strategi. I Uddevallas kustnära läge har kommunen en viktig resurs för att öka attraktionskraften för besökande och maritima verksamheter. På mark- och vattenkartan i denna plan pekas flera utredningsområden ut för småbåtshamnar och marinor. En utveckling av småbåtshamnar och marinor förstärker Uddevallas maritima profil. Dessa förslag måste vägas mot andra intressen i den fortsatte planeringen. LÄS MER Mark och vattenkarta Maritim strategi I Uddevalla finns en internationell hamn av riksintresse. Hamnverksamhet bedrivs på flera platser längs planområdets norra kust. Intresset för att utveckla staden mot vattnet gör att hamnen kan komma i konflikt med andra intressen. Att flytta hamnverksamhet längre ut är en möjlighet. Både Sörvik och Fröland är naturliga val av verksamhetsområden för hamnen. För att hamnen ska kunna möta de allt högre krav som ställs på näringen behöver den kunna utveckla sin verksamhet. Detta kan innebära större infrastruktursatsningar som är resurskrävande. Bättre infrastruktur och en utveckling av hamnverksamhen kan också skapa utvecklingsmöjligheter för andra verksamheter. STRATEGIER Uddevalla ska bli ett maritimt centrum i regionen. Den maritima utvecklingen ska bygga vidare på och värna Uddevallas värdefulla kulturhistoria och natur. Mark ska reserveras för ett industrispår till Fröland. En utveckling av småbåthamnar/marinor ska ske och med hänsyn till biologiska, ekologiska och arkeologiska värden. Mark och vattenanvändning ska baseras på kommunens maritima strategi. 10

17 LÄS MER Näringslivspolitiska riktlinjer NÄRINGSLIV, HANDEL OCH SYSSELSÄTTNING Näringsliv, handel och besöksnäringen ger arbetstillfällen och kraft till en stad. Uddevalla har historiskt sett alltid varit ett handelscentrum. Detta gäller än idag. Uddevalla centrum och Torp köpcentrum står för huvuddelen av handeln inom planområdet. Handeln är idag en viktig del av besöksnäringen som med framgång kan kombineras med andra aktiviteter. Även om handeln idag dominerar finns många varierande industri- och serviceföretag i kommunen. Längs infarten till Uddevalla från öster finns ett industriområde som omfattar Björbäck, Kuröd, Lillesjö med reservområdet Nöthult. På norra sidan av Byfjorden finns Kasen och Sörvik. På området Fröland längre västerut bedrivs idag ett stenbrott. När brytningen är klar kommer området att kunna utvecklas för andra verksamheter. Längs väg 44 genom Herrestad och kring Misteröd finns verksamhetsområden av verierande inslag. För att ge näringslivet goda förutsättningar måste kommunen ge bra förutsättningar att etablera nya och utvecklade verksamheter. Det kan handla om praktisk hjälp i etableringsprocessen och ändamålsenliga tomter, ett bra förstagsklimat och samarbete i gemensamma satsningar. Uddevalla har cirka 7000 in- och utpendlare. Det finns en bra fungerande infrastruktur med goda möjligheter att pendla kollektivt. Turtätheten under högtrafik mellan Uddevalla och- Göteborg är halvtimmestrafik. Till Trollhättan har väg 44 byggts ut till motorvägstandard, vilket möjliggör snabba och säkra resor med både bil och buss. Möjligheten att arbetspendla ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. STRATEGIER Det ska finnas tillgängliga, ändamålsenliga tomter och markreserver i planområdet. I nya områden ska en blandning av bostäder och icke störande verksamheter eftersträvas. 11

18 OFFENTLIG SERVICE Kommunen har ett ansvar att se till att kommuninvånare får bra offentlig service, allt från omsorg, utbildning till stöd i andra former. Planeringsunderlag i form av t ex åldersstatistik och prognoser är en del av ekvationen. Den ökade konkurrensen från andra aktörer som bedriver verksamheter inom offentlig service ger ytterligare dimensioner i den långsiktiga planeringen. Antalet äldre och personer med funktionsnedsättning som kommer att behöva insatser från samhället ökar de närmaste årtiondena. LÄS MER Äldreomsorgsplan Markanvisningspolicy LSS-plan Barnantalet varierar och möjligheten till att välja skola gör att underlaget för de kommunala skolorna ändras snabbt. Uddevalla gymnasieskola erbjuder platser till ungdomar från andra kommuner. Konkurrensen om eleverna ökar med allt flera aktörer som erbjuder utbildningsplatser. Det finns ett behov av att ersätta Herrestadsskola med en ny. Placeringen av den nya skolan är under utredning. STRATEGIER Behovet av nya äldreboende, trygghetsboende, och gruppbostäder för funktionshindrade och för andra särskilda grupper ska tillgodoses genom god plan- och markberedskap. Det är viktigt att behovet av bostäder för dessa grupper beaktas i ett tidigt skede av detaljplanarbetet. Med allt mer varierande lokalbehov inom t ex skolan behöver kommunens mark och lokalbehov lösas mer flexibelt. Arbetsformerna i kommunen bör utvecklas och förbättras i syfte att tillgodose tillkommande behov, pröva innovativa lösningar, samt säkerställa ett gott resursutnyttjande för att undvika över- eller underetableringar. 12

19 LÄS MER Stadsnatur och parker Mark och vattenkarta GRÖNSTRUKTURER En grön stad är inte bara en attraktiv stad ur estetisk synpunkt. Parker och grönområden har en rad olika funktioner och värden. De viktigaste är det rekreativa värdet, det sociala/ kulturella värdet och det ekologiska/biologiska värdet, som ger staden fördelar i form av till exempel bättrad folkhälsa och skänker identitet till staden. En enkätundersökning bland nyinflyttade samt en varumärkesundersökning visar att det är just närheten till naturen och möjligheten till friluftsliv, som gör Uddevalla till en attraktiv ort. Att framhålla Uddevallas kvaliteter som en grön stad och uppmärksamma de bostadsnära grönområdena är därmed logiskt. I vårt allt mer stillasittande samhälle betyder vardagsmotionen allt mer. Samtidigt visar forskning på att människor som bor på nära avstånd till grönområden och parker har större benägenhet att röra sig. Grönområden är viktiga det rörliga friluftslivet. Grönområden fyller även en viktig funktion som infiltrering och uppsamling av dagvatten. I den allt mer hårdgjorda staden fungerar denna ekosystemtjänst som en avlastning för de underjordiska dagvattensystemen. I delrapporten Stadsnatur och parker, en fördjupning av översiktsplanen för Uddevalla från 1996, behandlas stadens olika grönområden utifrån en biologisk och ekologisk synvinkel. Viktiga aspekter behandlas, så som grönområdenas funktion som biotop-öar och vikten av att behålla spridningskorridorer mellan de olika grönområdena. Delrapporten Stadsnatur och parker med tillkommande revideringar är viktiga planeringsunderlag som ligger till grund för grönstrukturen i denna plan. STRATEGIER Uddevallas grönstruktur ska värnas.om ett värdefullt grönområde måste tas i anspråk för annan markanvändning ska det ersättas med annat likvärdigt. Reservera plats till friluftsliv och rekreation, t ex motionsslingor, stigar och naturanknutna aktiviteter i nära anslutning till bostadsbebyggelse. Öka tillgängligheten och minska den upplevda otrygghet. 13

20 MÄNSKLIGA MÖTEN OCH AKTIVTETER Utbudet av kultur och fritidsmöjligheter bidrar till att göra staden och kommunen attraktiv. För att konkurrera med andra orter måste Uddevalla fortsätta att utveckla platser för aktiviter och möten. I planområdet finns en stor del av kommunens anläggningar och mötesplatser för kultur och fritid. Behov av ett nytt badhus finns. Lokalisering av stadsbibliotek och ett kulturhus kan vara en fråga för framtiden. Staden har många varierande naturupplevelser att erbjuda. Tillgång till kusten och havet, skog och sjöar ger möjligheten till en rik fritid. Området från Bodele över Gustafsberg och ut till Lindesnäs är en vacker del av Uddevalla. Kommunen har anlagt Strandpromenaden som öppnat området för många invånare och besökare. Området kan utvecklas för att ge ännu större mervärde för stadens invånare och besökare. Gustafsberg är idag ett naturreservat med ett flertal byggnadsminnen. Den värdefulla parken som stått relativt orörd sedan den anlades under tidigt 1800-tal har dock inget formellt skydd. Gustafsbergsstiftelsen bedriver verksamhet enligt stiftelsesstadgan sedan lång tid. Det kan finnas fördelar med att ansöka om att området blir ett kulturreservat för att ge ett tydligare skydd för kulturvärdena. Som nämns ovan finns det många grönområden som utgör fina utflyktsmål i Uddevalla tätort. Även Bohusleden, Kuststigen och flera andra vandringsleder går delvis genom planområdet. Utveckling av nya intressanta leder och stigar sker ofta i samverkan mellan kommun och föreningsliv. Hela Byfjorden har ett utbud av badstränder som kan nås via fot, cykel, bil, buss och de s.k. vita båtarna på sommartiden. Småbåtshamnar finns vid Rödön, Gustafsbarg, Skeppsviken, inre hamnen samt Unda. Gästhamnsverksamhet finns i den inre hamnen. STRATEGIER Fritidsutbudet ska förbättras genom ett nytt badhus centralt i staden. Förutsättningarna för att bygga ett kulturhus/stadshus/stadsbibliotek i centrala Uddevalla ska utredas. För att säkerställa allmänhetens tillgång till Gustafsberg ska kommunägd mark i om rådet behållas. Kommunen ska tillsammans med Gustafsbergsstiftelsen utreda möjligheterna att göra Gustafsberg till ett kulturreservat. Utveckla vattennära promenadstråk i området kring t ex södra sidan av Byfjorden och kring Rödön. Området kring Landbadet ska utvecklas med inriktning friluftsliv och besöksnäring. 14

21 LÄS MER Metodbok för medborgardialog MÄNNISKAN I STADSRUMMET Människor har lika värde, ska ges samma möjligheter och har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning/identitet eller ålder. Planering ska ske med tanke på att ge alla goda förutsättningar för ett tryggt vardagsliv. För någon med funktionsnedsättning kan det innebära en anpassad trottoarkant, för ett barn kan det innebära en säker skolväg. Andra behöver tillgång till god kollektivtrafik för att ta sig till arbetet. Flera undersökningar visar att de boende prioriterar trygghet och säkerhet medan tillgången till grönområdet bevisligen påverkar folkhälsan positivt. Kommunens brottförebyggande råd är en samverkansgrupp med allsidig sammansättning. Kommunen har också projekt vars syften är att öka lokalt inflytande. Trygghetsvandringar är en metod som används där de boende och skolbarn har tittat på sin närmiljö ur ett trygghetsperspekiv. Vid andra tillfällen har grupper såsom funktionsnedsatta, äldre, och gymnasieungdomar deltagit. Vandringarna har resulterat i rapporter och också lett till många förbättringar. Kommunen har tagit fram en handbok för trygghetsvandringar med barn. Känslan av att vara delaktig och kunna påverka är viktigt för alla grupper. Vi behöver utveckla våra former för delaktighet i planering. Kommunen ingår i Västra Götalands tillgänglighetsdatabas. Där har allmänheten tillgång till information om den fysiska tillgängligheten på restauranger, affärer, inom offentlig service samt i friluftsområden och på andra besöksmål. STRATEGIER Fortsätta utveckla former för delaktighet i planering för att stärka demokratin. Använda trygghetsvandringar som metod att fånga upp invånarnas synpunkter på sitt närområde. Detta kan användas i planering av underhåll och förbättringsåtgärder. Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet. 15

22 KOMMUNIKATIONER OCH HÅLLBARHET Infrastruktur behövs för att samhället ska fungera på ett bra och hållbart sätt. Vissa delar av vårt vägsystem behöver utvecklas, t ex den korridor mellan centrum och handelsområdet på Torp där trafikproblem kan uppstå. Här är samarbetet med Trafikverket viktigt. Även om vårt samhälle idag är uppbyggt runt den enskildes bilanvändande, en struktur vi kommer att leva med även i framtiden, kräver utvecklingen mot ett hållbart samhälle att vi börjar ifrågasätta bilen som en norm i vår planering. LÄS MER Kollektivtrafikanalys Rätt Fart Uddevalla Järnvägar och kollektivtrafik Idag är bussterminalen, Kampenhof, placerad väster om Västerlånggatan längs Kampenhofsgatan, ett mycket centralt läge. Uddevallas centralstation för tågtrafiken ligger i västra delen av centrum, förhållandevis perifert i förhållande till centrum och till Kampenhof. Idéer om att tydligare koppla samman de bägge reseslagen finns och en utredning om ett nytt resecentrum genom att flytta järnvägsstationen pågår. En analys av planområdet utifrån kollektivtrafik har gjorts i samarbete med Västra Götalandsregionen. Den visar att förtätning av centrala staden ger bäst förutsättningar för en bra kollektivtrafik och för att öka resandeandel med kollektivtrafik. För att öka det kollektiva resande och förbättra möjligheterna till godstransporter behövs vissa förbättringar av järnvägen. En mötesplats vid Grohed möjliggör tätare tågtrafik till Göteborg. Ett dubbelspår med en delvis ny sträckning förbättrar ljud- och vibrationsmiljön för boende samt eliminerar dagens plankorsningar vilka är farliga och stör trafikflödet vid flera platser. Plankorsningarna påverkar även stadsbusstrafiken negativt. Vägar Trafikverket pekar ut riksvägarna E6 och 44 som riksintresse. E6 har en fullgod motorvägsstandard och utgör en viktig del av transportkorridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Trafikverket har gjort en översyn av hastighetsgränserna för de statliga vägarna. Några planer att ändra hastigheten på stadstmotorvägen genom Uddevalla finns inte för närvarande. Däremot har kommunen utifrån handboken Rätt fart i staden tagit fram en hastighetsplan för Uddevalla tätort. Planen utgår ifrån fem stadsbyggnadskvalitéer; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. STRATEGIER Vi ska verka för ett ökat kollektivt resande och ökad marknadsandel för det kollektiva resandet. Infrastrukturen ska bidra till effektiva transporter och utvecklas med ett transportslagsövergripande synsätt Markreserv ska finnas för dubbelspår till och från från Göteborg. Planering av ett nytt resecentrum ska fortsätta. Cykelvägsystemet ska utvecklas så att flera kan och vill välja att cykla istället för bil. Eventuell flytt av busstationen ska ingå i en helhetsplanering av Kampenhofområdet. 16

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN UDDEVALLA STAD

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN UDDEVALLA STAD FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN UDDEVALLA STAD 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 4 STRATEGIER 5-23 Uddevalla tätort i ett större perspektiv 6 INNEHÅLL Stadsförnyelse 7 Bostadsbebyggelse 8-9 Maritim strategi

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), l :e vice ordförande Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Ann-Charlott Gustafsson

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 10 oktober 2012, 203 (tidigare policy antagen den 14 september 1999, 128) Uddevalla Vision 2040 är Liv, lust och läge blir livskvalitet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Skeppsbron 1. Behovsbedömning. Inledning. Bakgrund. Detaljplan för fastigheten. Kvarnholmen, Kalmar kommun

Skeppsbron 1. Behovsbedömning. Inledning. Bakgrund. Detaljplan för fastigheten. Kvarnholmen, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Freja Råberg 2016-2422 Tel. 0480-45 03 95 Detaljplan för fastigheten Skeppsbron 1 Kvarnholmen, Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING B PL 391 Detaljplan för Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) Munktorps tätort, Köpings kommun BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 391 BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 1 (10) B Planens syfte Syftet

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping 1(9) Behovsbedömning SPN 2016/0043 214 tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10 Med närområde inom Hageby i Norrköping den 9 juni 2017 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län BEHOVSBEDÖMNING 1/7 DETALJPLAN FÖR ÅSTOLS GAMLA SKOLA Åstol 1:43 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län SYFTE Detaljplaner ska enligt Miljöbalken (MB) miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN. BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Samrådsunderlag, oktober Oktober 2008 SBK 2008:7

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN. BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Samrådsunderlag, oktober Oktober 2008 SBK 2008:7 STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN Samrådsunderlag, oktober 2008 BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer Oktober 2008 SBK 2008:7 } Bakgrund De formella kraven på översiktsplanen när det gäller att beakta risken

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION TYCK OM TYRESÖS FRAMTID IGEN! Hur ska det vara att leva i Tyresö kommun år 2035? Många Tyresöbor har tyckt till om det och mycket annat under den

Läs mer

5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD

5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD 5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD 2 samarbete ger kraft Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän 3

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 1(12) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 27 augusti 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-12-09, 257

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-10-30 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/10 2016-04-12 BTN16/17 Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer