Kallelse Föredragningslista Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence Johansson Ärende Dnr 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Ann-Charlott Gustafsson alternativt Camilla Josefsson Beräknad tid: onsdagen den 22 januari 2014, kl Samråd från miljö och stadsbyggnad avseende förslag till fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 3. Remiss från kommunstyrelsen avseende systematiskt arbetssätt med medborgardialog SN/2013:334 SN/2013: Ändring av hyressubvention vid boende med särskilt stöd SN/2013: Ansökan om statsbidrag för personligt ombud SN/2013: Uppdatering av vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt förslag till förändring i delegationsnivå 7. Sammanställning över inkomna synpunkter Säg vad du tycker Ris & Ros under Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation SN/2013:366 SN/2013:66 SN/2014: 9. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 10. Information från förvaltningen

2 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2(2) Ärende Dnr 11. Socialnämndens ärendebalanslista januari Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Florence Johansson, tel , eller Lotta Larsson, tel , eller e-post

3 1 (1) Socialnämndens ledamöter och ersättare Ledamöter Ann-Charlott Gustafsson (M) Camilla Josefsson (M) Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Elving Andersson (C), ordförande Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Lars-Erik Ljungberg (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Åkare (S) Abshir Macow (S) Karin Molander (MP) Ulf Fagerberg (UP) Ersättare Ewa Tillander (C) Gerd Andersson (FP) David Sahlsten (KD) Linnéa Ellström (S) Lidija Beljic (S) Lars-Olof Laxrot (V) Sven Hassler (MP) /FMS

4 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN l (2) Dnr SN/2013:334 Handläggare Utredare Victoria Call Telefon Samråd - Fördjupad översiktsplan för Uddevalla stad Sammanfattning Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Uddevalla stad har framtagits och översänts till bla socialtjänsten för samråd. Planområdet är runt Uddevalla tätort men omfattas inte av Uddevalla centrum. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa kommunens intentioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads samrådshandlingar till fördjupad översiktsplan. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att som yttrande till Miljö- och stadsbyggnad avge socialtjänstens tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning Den fördjupade översiktsplanens syfte är att visa kommunens intentioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden samt hur man skall tillvarata befintlig infrastruktur som tex kollektivtrafik, vägar, vatten och avloppsledningar. Planens intention är att värna om viktiga intressen och att ta hänsyn till förutsättningar för näringslivet, stadens centrumsutveckling, friluftsliv, olika grupper i samhället, tillgänglighet och biologisk mångfald. Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden skall skyddas från översvämningar i framtiden. Att skydda centrala delar av Uddevalla är en förutsättning för att utveckla staden.

5 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013:334 strategierna i planen säger att det måste skapas förutsättningar för fler människor att bo, leva och verka i centrum, öka tillgänglighet och minska den upplevda otryggheten.. Bostäder är en forutsättning för ett levande centrum och ger underlag till näringar som cafeer, restauranger, affärer och kulturevenemang. Bostadsbebyggelse i de centrala delarna bör prioriteras för att skapa underlag för en utvecklad kollektivtrafik och god tillgång till gång- och cykelvägar. Vid detaljplanering skall hänsyn tas till behovet av tomter för äldreboende, trygghetsboende, boende för särskild handikapp omsorg och för andra särskilda grupper. Det är viktigt att bostäder för dessa grupper beaktas i ett tidigt skede av detaljplansarbetet Synpunkter: Vid besvarande av programsamråd betonar socialnämnden vikten av att god tillgänglighet för funktionshindrade skall beaktas samt tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. Dessa områden kan vi se är väl belysta i den fördjupade översiktsplanen. Socialnämnden vill även ta med i beaktande vikten av att socialnämnden skall besvara fortsatta plansamråd och detaljplaner utifrån den fördjupade översiktsplanen. o ~~ Victoria Call Utredare Expediera till Miljö och stadsbyggnad Victoria Call

6 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR UDDEVALLA TÄTORT SAMRÅD Miljö och stadsbyggnad Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort har framtagits. Kommunstyrelsen beslutade att förslaget skulle lämnas ut på samråd. Samrådstiden är mellan 14 november februari Planområdet streckar sig rund hela Uddevalla tätort och kan ses på plankartorna. Uddevalla centrum omfattas inte av planen utan av Centrala Uddevalla Fördjupning av kommunens översiktsplan. Förslaget på den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort kan hittas på Planförslaget kommer att finnas även på Medborgarkontoret, Rådhuset, Kungstorget, måndag 10-18, tisdag-torsdag och fredag Miljö och stadsbyggnads foajé i Stadshuset, Varvsvägen 1, måndag-fredag 8-12, Biblioteken i kommunen enligt deras respektive öppettider. Planförslaget omfattar en beskrivning i text och flera kartor. Det finns även hänvisningar till andra dokument som är underlag till förslaget. Den som har synpunkter på förslaget får framställa dessa skriftligt till: Miljö och stadsbyggnad, 451 UDDEVALLA eller till vår e-postadress Senast den 14 februari 2014 ska synpunkterna ha inkommit. KONTAKTPERSON Lynn Joel, tel MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Miljö och Stadsbyggnad Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post Miljö och

7 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN UDDEVALLA STAD 1

8 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 4 STRATEGIER 5-23 Uddevalla tätort i ett större perspektiv 6 INNEHÅLL Stadsförnyelse 7 Bostadsbebyggelse 8-9 Maritim strategi och hamnen 10 Näringsliv, handel och sysselsättning 11 Offentlig service 12 Grönstrukturer 13 Mänskliga möten och aktiviteter 14 Människan i stadsrummet 15 Kommunikationer och hållbarhet Cykling 18 Teknisk försörjning 19 Risk och säkerhet Kulturmiljö och kulturhistoria 23 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Miljöbedöming och Miljökonsekvens 25 Inre Hamnområdet Kulturmiljö och arekologi runt Herrestaeds Gravfält och Mosshed BILAGOR Riksintresen 36 Övriga allmäna intressen 37 Natura Miljökvalitetsnormer Mark och vattenkarta Förordnande 52 Kommunala planer 53 Genomförande 53 KARTMATERIAL 54 Bild- och kartmaterial: Uddevalla kommuns bildbank, Miljö och Stadsbyggnad, Stefan Björling 2

9 LÄS MER Maritim strategi Vision 2040 Översiktplan Centrumplan SAMMANFATTNING Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan. Den omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa kommunens intensioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen kommer att vara relativt detaljerad medan andra delar är mer av en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta strategier för utvecklingen; en del strategier kommer att ligga i närtiden medan andra är mer långsiktiga. Den fördjupade översiktsplanen omfattar kommunens centralort. Det är här som större delen av kommunens nybebyggelse bedöms hamna. Centrumområdet har en egen fördjupad översiktsplan som är detaljrik till kvartersnivå. Många av rekommendationerna i denna är fortfarande aktuella. Därför kommer inte den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort att omfatta all planering i centrum. Med sikte på en hållbar utveckling syftar den fördjupade översiktsplanen att tillvarata befintlig infrastruktur som t ex kollektivtrafik, vägar och vatten- och avloppsledningar. Samtidigt som vi ibland måste väga olika intressen mot varandra är planens intentioner att värna viktiga intressen. Förutsättningarna för näringslivet, stadens centrumutveckling, friluftslivet, olika grupper i samhället, tillgänglighet och biologisk mångfald är några av de intressen som planen har att ta hänsyn till. Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden ska skyddas från översvämningar i framtiden. Att skydda centrala Uddevalla är en förutsättning för att utveckla staden. Många utredningar har genomförts under planprocessen och ligger till grund för strategierna i planen. Vid respektive strategidel hanvisas till lämpligt underlag, alternativt till behovet för fortsatt utredning. VISION 2040 Den fördjupade översiktsplanen bygger också på andra grundläggande strategier i kommunen. En av dessa är kommunfullmäktiges Vision Denna vision bygger på att: Liv, lust och läge blir livskvalitét i Hjärtat av Bohsulän. Det innebär att Uddevalla kommun om 25 år ska utvecklas i en tydligare riktning mot: Liv i Uddevalla präglas av det goda livet, mångfald samt mänsklig tillväxt Det goda livet Utveckling och bebyggelse av stad och land görs utifrån ett hållbart samhälle där det offentliga och privata tillsammans värnar miljön och det goda livet. Mångfald Den biologiska mångfalden i luften, mark och vatten värnas och är en förutsättning för allt liv och hållbar utveckling. I och vid vattnet Bäveån är nu integrerad med stadskärnan. Uddevallas flera mil långa kust gör att havet är tillgängligt som offentlig miljö samtidigt som boende nära havet har möj liggjorts i allt högre grad. Mänsklig tillväxt Vi skapar arbete och tillväxt tillsammans! 3

10 Lust-Medborgarna är välmående, kreativa, engagerade och har stark framtidstro Kreativitet Här finns kreativa mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. Småföretaganden finns inom allt från kultur till traditionellt näringsliv. Engagemang Utveckling i Uddevalla är i mångt och mycket ett resultat av samverkan mellan kommun och olika aktörer från alla delar av samhället. Framtidstro Det finns ett stolthet att vara Uddevallabo och företagare i Uddevalla. Välmående Den långsiktiga satsningen på folkhälsa har gett bra resultat, effekten är flera frisk faktorer och en säker och trygg kommun. Läge Växtkraften i kommunen är stark tack vara det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord. Maritimt centrum I Uddevalla finns ett maritimt kompetenscentrum som med nära koppling till näringslivet bedriver forskning och utbildning. Det maritima temat genomsyrar staden med det kustnära boendet, gästhamnar, besöksnäring och kultur. Bäveån är en naturlig del i stadens centrum. Fjord och Fjäll Uddevallas unika natur och miljö har skapat förutsättningar för utveckling. Har finns, i tätort och landsbygd, attraktiva boenden, rekreation och naturupplevelser samt ett större antal turist- och besöksmål. Växtkraft Uddevalla växer. Vi växer båda befolkningsmässigt och som handelsregion. Entreprenörsandan utvecklas och antalet entreprenörer ökar. Kultur- och föreningslivet är mer omfattande än någonsin. Vi fortsätter att utveckla regionens största gymnasieverksamhet och här trivs och utmanas ungdomar. Närhet I Uddevalla är det nära. Nära till utbyggda kommunikationer och nära till storstäder som Oslo och Göteborg och det kustnära livet i Bohuslän. Nära till hela världen genom den digitala motorvägen. MARITIM STRATEGI Kommunen har antagit en maritim strategi som ska genomsyra kommunens utveckling. Strategin är uppbyggd på följande nyckelområden; stadsförnyelse och boende, infrastruktur och transporter, hamn och sjöfart, maritimt näringsliv, kompentensförsörjning och FOU, besöksnäring och handel samt miljö. En del av nyckelområden är intimt kopplade till denna plan. 4

11 STRATEGIER 5

12 UDDEVALLA TÄTORT I ETT STÖRRE PERSPEKTIV Infrastruktur såsom vägar, järnvägar och sjöfart ingår i en regional, nationell och internationell strruktur. Uddevallas strategiska läge mellan Oslo och Göteborg och vidare ner mot kontinenten gör Uddevalla attraktivt för transport av gods och människor. Uddevallas hamn ingår i ett samarbete med Göteborgs- och Varbergs hamnar och är av riksintresse. LÄS MER Mark och vattenkarta Bestämmelsekarta Vatten känner inga kommungränser. Bäveåns avrinningsområde och sträckning omfattar flera kommuner. Kommunerna Färgelanda, Munkedal och Uddevalla har etablerat ett gemensamt ägt driftbolag, VästVatten, VästVatten ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter. Drivkrafter för samverkan är bland annat kompetensförsörjning, stordriftsfördelar och ökade krav från huvudmän, myndigheter och abonnenter. Staten pekar ut vissa värden och områden som är av riksintresse. Kommunen har att se till att dessa riksintressen inte skadas. STRATEGIER Kommunen ska bidra till en hållbar utveckling genom att reservera mark för ett framtida dubbelspår till och från Göteborg. Hamnen ska ges förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet. Vi ska aktivt delta i samarbetet med andra berörda parter för att skapa bra vattenkvalité och motverka översvämningsrisker. Kommunen stödjer samtliga riksintressen och kommer inte att medge åtgärder som påtagligt skadar dem. 6

13 LÄS MER Bostadsförsörjningsprogram STADSFÖRNYELSE Uddevalla centrum står inför stora utmaningar. Centrum behöver höja sin attraktivitet, konkurrenskraft och lyfta fram det unika, t ex stadens kulturhistoriska värden, maritima anknytning, vattennära läge, obebyggda berg, och närhet till naturen. Det måste skapas förutsättningar för fler människor att bo, leva och verka i centrum. Bostäder är en förutsättning för ett levande centrum och ger underlag till näringar som caféer, restauranger, affärer och kulturevenemang. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att nybebyggelse och förtätning sker så att befintlig infrastruktur används så långt det är möjligt. Det gäller kommunalt vatten och avlopp, bredband, befintliga vägar, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Det finns planberedskap som möjliggör en förtätning av bostäder i centrala Uddevalla. Inom några år kan stora stads- och vattennära områden komma att frigöras genom en förändrad markanvändning. Stadens närhet till vattnet kan därmed förstärkas vilket ökar dess attraktivitet och konkurrenskraft. Att staden är attraktiv är också en viktig förutsättning för att människor ska trivas och känna stolthet över sin stad. Attraktiviteten kan förbättras genom ett tvärsektoriellt engagemang för offentlig gestaltning. Konst i offentlig miljö bidrar till att göra staden tilltalande. Behovet av mötesplatser båda utomhus och lokaler inomhus behöver tillgodoses. En annan viktig utmaning är de översvämningar som drabbar centrala staden någon gång om året samt långsiktiga planeringsförutsättningar utifrån förväntade klimatförändringar. Kommunen har ansvar för att se till att befintlig och ny bebyggelse planeras på ett tryggt sätt och beaktar risk och säkerhetsfrågor. STRATEGIER Översiktsplaneringen ska utgå från en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Centrala delar av staden ska skyddas från översvämningar. Stadskärnan ska stärkas för att skapa bra underlag för service, butiksutbud och en mångfald av funktioner. Staden ska förtätas med bostäder och arbetsplatser. Vid förtätning ska hänsyn tas till tillgång till friytor, grönstruktur, kulturmiljövärden och andra viktiga intressen. Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig bebyggelse. Programmet Offentlig miljö som konstform ska inspirera till att tidigt i planeringsprocessen planera för helhetstänkande när det gäller konst och arkitektur. 7

14 BOSTADSBEBYGGELSE Tillgång till bostäder av varierande typ, storlek och lokalisering är en förutsättning för nöjda invånare, såväl nya som gamla. Uddevalla växer för varje år och behöver möta inflyttningstrenden med fler bostäder. Hållbar stadsutveckling innebär att man tar hänsyn till bland annat befintlig infrastruktur vid planering och stödjer andra former av transporter än ensamt bilåkande. Förtätning av centrala delar av staden kan bidra till underlag för välutvecklad kollektivtrafik och god tillgång till gång- och cykelvägar. Bostadsbebyggelse ska därför prioriteras i centrala delar av staden. LÄS MER Mark och vattenkarta Bostadsförsörjningsprogram Markanvisningspolicy Bostadsförsörjningsprogrammet visar ett förväntat behov av ca 120 nya bostäder per år i Uddevalla tätort de närmaste åren. Det ska finnas en planberedskap för detta. 8

15 STRATEGIER Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn taget till hållbar utveckling. Centrala delar av staden ska förtätas med bostäder. Det innebär bättre underlag för befintlig infrastruktur såsom kollektivtrafik, vatten och avlopp, befintliga vägsystem m.m. När behov av ytterligare nya bostadsområden uppstår ska staden utvecklas i första hand västerut. Markreserv ska även finnas för framtida behov av bostäder. Kommunens planmonopol samt markanvisningspolicy ska tillämpas för att stimulera till bostadsbyggande i centrala delar av Uddevalla. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till behovet av tomter för äldreboende, trygghetsboende, boende för den särskilda handikappomsorgen och för andra särskilda grupper. Vattennära boende i stadscentrum ska stärka vårt maritima centrum och ta hänsyn till befintlig infrastruktur och tillgång till kollektivtrafik. 9

16 MARITIM STRATEGI OCH HAMNEN Uddevalla är den första kommunen i Sverige att anta en maritim strategi. I Uddevallas kustnära läge har kommunen en viktig resurs för att öka attraktionskraften för besökande och maritima verksamheter. På mark- och vattenkartan i denna plan pekas flera utredningsområden ut för småbåtshamnar och marinor. En utveckling av småbåtshamnar och marinor förstärker Uddevallas maritima profil. Dessa förslag måste vägas mot andra intressen i den fortsatte planeringen. LÄS MER Mark och vattenkarta Maritim strategi I Uddevalla finns en internationell hamn av riksintresse. Hamnverksamhet bedrivs på flera platser längs planområdets norra kust. Intresset för att utveckla staden mot vattnet gör att hamnen kan komma i konflikt med andra intressen. Att flytta hamnverksamhet längre ut är en möjlighet. Både Sörvik och Fröland är naturliga val av verksamhetsområden för hamnen. För att hamnen ska kunna möta de allt högre krav som ställs på näringen behöver den kunna utveckla sin verksamhet. Detta kan innebära större infrastruktursatsningar som är resurskrävande. Bättre infrastruktur och en utveckling av hamnverksamhen kan också skapa utvecklingsmöjligheter för andra verksamheter. STRATEGIER Uddevalla ska bli ett maritimt centrum i regionen. Den maritima utvecklingen ska bygga vidare på och värna Uddevallas värdefulla kulturhistoria och natur. Mark ska reserveras för ett industrispår till Fröland. En utveckling av småbåthamnar/marinor ska ske och med hänsyn till biologiska, ekologiska och arkeologiska värden. Mark och vattenanvändning ska baseras på kommunens maritima strategi. 10

17 LÄS MER Näringslivspolitiska riktlinjer NÄRINGSLIV, HANDEL OCH SYSSELSÄTTNING Näringsliv, handel och besöksnäringen ger arbetstillfällen och kraft till en stad. Uddevalla har historiskt sett alltid varit ett handelscentrum. Detta gäller än idag. Uddevalla centrum och Torp köpcentrum står för huvuddelen av handeln inom planområdet. Handeln är idag en viktig del av besöksnäringen som med framgång kan kombineras med andra aktiviteter. Även om handeln idag dominerar finns många varierande industri- och serviceföretag i kommunen. Längs infarten till Uddevalla från öster finns ett industriområde som omfattar Björbäck, Kuröd, Lillesjö med reservområdet Nöthult. På norra sidan av Byfjorden finns Kasen och Sörvik. På området Fröland längre västerut bedrivs idag ett stenbrott. När brytningen är klar kommer området att kunna utvecklas för andra verksamheter. Längs väg 44 genom Herrestad och kring Misteröd finns verksamhetsområden av verierande inslag. För att ge näringslivet goda förutsättningar måste kommunen ge bra förutsättningar att etablera nya och utvecklade verksamheter. Det kan handla om praktisk hjälp i etableringsprocessen och ändamålsenliga tomter, ett bra förstagsklimat och samarbete i gemensamma satsningar. Uddevalla har cirka 7000 in- och utpendlare. Det finns en bra fungerande infrastruktur med goda möjligheter att pendla kollektivt. Turtätheten under högtrafik mellan Uddevalla och- Göteborg är halvtimmestrafik. Till Trollhättan har väg 44 byggts ut till motorvägstandard, vilket möjliggör snabba och säkra resor med både bil och buss. Möjligheten att arbetspendla ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. STRATEGIER Det ska finnas tillgängliga, ändamålsenliga tomter och markreserver i planområdet. I nya områden ska en blandning av bostäder och icke störande verksamheter eftersträvas. 11

18 OFFENTLIG SERVICE Kommunen har ett ansvar att se till att kommuninvånare får bra offentlig service, allt från omsorg, utbildning till stöd i andra former. Planeringsunderlag i form av t ex åldersstatistik och prognoser är en del av ekvationen. Den ökade konkurrensen från andra aktörer som bedriver verksamheter inom offentlig service ger ytterligare dimensioner i den långsiktiga planeringen. Antalet äldre och personer med funktionsnedsättning som kommer att behöva insatser från samhället ökar de närmaste årtiondena. LÄS MER Äldreomsorgsplan Markanvisningspolicy LSS-plan Barnantalet varierar och möjligheten till att välja skola gör att underlaget för de kommunala skolorna ändras snabbt. Uddevalla gymnasieskola erbjuder platser till ungdomar från andra kommuner. Konkurrensen om eleverna ökar med allt flera aktörer som erbjuder utbildningsplatser. Det finns ett behov av att ersätta Herrestadsskola med en ny. Placeringen av den nya skolan är under utredning. STRATEGIER Behovet av nya äldreboende, trygghetsboende, och gruppbostäder för funktionshindrade och för andra särskilda grupper ska tillgodoses genom god plan- och markberedskap. Det är viktigt att behovet av bostäder för dessa grupper beaktas i ett tidigt skede av detaljplanarbetet. Med allt mer varierande lokalbehov inom t ex skolan behöver kommunens mark och lokalbehov lösas mer flexibelt. Arbetsformerna i kommunen bör utvecklas och förbättras i syfte att tillgodose tillkommande behov, pröva innovativa lösningar, samt säkerställa ett gott resursutnyttjande för att undvika över- eller underetableringar. 12

19 LÄS MER Stadsnatur och parker Mark och vattenkarta GRÖNSTRUKTURER En grön stad är inte bara en attraktiv stad ur estetisk synpunkt. Parker och grönområden har en rad olika funktioner och värden. De viktigaste är det rekreativa värdet, det sociala/ kulturella värdet och det ekologiska/biologiska värdet, som ger staden fördelar i form av till exempel bättrad folkhälsa och skänker identitet till staden. En enkätundersökning bland nyinflyttade samt en varumärkesundersökning visar att det är just närheten till naturen och möjligheten till friluftsliv, som gör Uddevalla till en attraktiv ort. Att framhålla Uddevallas kvaliteter som en grön stad och uppmärksamma de bostadsnära grönområdena är därmed logiskt. I vårt allt mer stillasittande samhälle betyder vardagsmotionen allt mer. Samtidigt visar forskning på att människor som bor på nära avstånd till grönområden och parker har större benägenhet att röra sig. Grönområden är viktiga det rörliga friluftslivet. Grönområden fyller även en viktig funktion som infiltrering och uppsamling av dagvatten. I den allt mer hårdgjorda staden fungerar denna ekosystemtjänst som en avlastning för de underjordiska dagvattensystemen. I delrapporten Stadsnatur och parker, en fördjupning av översiktsplanen för Uddevalla från 1996, behandlas stadens olika grönområden utifrån en biologisk och ekologisk synvinkel. Viktiga aspekter behandlas, så som grönområdenas funktion som biotop-öar och vikten av att behålla spridningskorridorer mellan de olika grönområdena. Delrapporten Stadsnatur och parker med tillkommande revideringar är viktiga planeringsunderlag som ligger till grund för grönstrukturen i denna plan. STRATEGIER Uddevallas grönstruktur ska värnas.om ett värdefullt grönområde måste tas i anspråk för annan markanvändning ska det ersättas med annat likvärdigt. Reservera plats till friluftsliv och rekreation, t ex motionsslingor, stigar och naturanknutna aktiviteter i nära anslutning till bostadsbebyggelse. Öka tillgängligheten och minska den upplevda otrygghet. 13

20 MÄNSKLIGA MÖTEN OCH AKTIVTETER Utbudet av kultur och fritidsmöjligheter bidrar till att göra staden och kommunen attraktiv. För att konkurrera med andra orter måste Uddevalla fortsätta att utveckla platser för aktiviter och möten. I planområdet finns en stor del av kommunens anläggningar och mötesplatser för kultur och fritid. Behov av ett nytt badhus finns. Lokalisering av stadsbibliotek och ett kulturhus kan vara en fråga för framtiden. Staden har många varierande naturupplevelser att erbjuda. Tillgång till kusten och havet, skog och sjöar ger möjligheten till en rik fritid. Området från Bodele över Gustafsberg och ut till Lindesnäs är en vacker del av Uddevalla. Kommunen har anlagt Strandpromenaden som öppnat området för många invånare och besökare. Området kan utvecklas för att ge ännu större mervärde för stadens invånare och besökare. Gustafsberg är idag ett naturreservat med ett flertal byggnadsminnen. Den värdefulla parken som stått relativt orörd sedan den anlades under tidigt 1800-tal har dock inget formellt skydd. Gustafsbergsstiftelsen bedriver verksamhet enligt stiftelsesstadgan sedan lång tid. Det kan finnas fördelar med att ansöka om att området blir ett kulturreservat för att ge ett tydligare skydd för kulturvärdena. Som nämns ovan finns det många grönområden som utgör fina utflyktsmål i Uddevalla tätort. Även Bohusleden, Kuststigen och flera andra vandringsleder går delvis genom planområdet. Utveckling av nya intressanta leder och stigar sker ofta i samverkan mellan kommun och föreningsliv. Hela Byfjorden har ett utbud av badstränder som kan nås via fot, cykel, bil, buss och de s.k. vita båtarna på sommartiden. Småbåtshamnar finns vid Rödön, Gustafsbarg, Skeppsviken, inre hamnen samt Unda. Gästhamnsverksamhet finns i den inre hamnen. STRATEGIER Fritidsutbudet ska förbättras genom ett nytt badhus centralt i staden. Förutsättningarna för att bygga ett kulturhus/stadshus/stadsbibliotek i centrala Uddevalla ska utredas. För att säkerställa allmänhetens tillgång till Gustafsberg ska kommunägd mark i om rådet behållas. Kommunen ska tillsammans med Gustafsbergsstiftelsen utreda möjligheterna att göra Gustafsberg till ett kulturreservat. Utveckla vattennära promenadstråk i området kring t ex södra sidan av Byfjorden och kring Rödön. Området kring Landbadet ska utvecklas med inriktning friluftsliv och besöksnäring. 14

21 LÄS MER Metodbok för medborgardialog MÄNNISKAN I STADSRUMMET Människor har lika värde, ska ges samma möjligheter och har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning/identitet eller ålder. Planering ska ske med tanke på att ge alla goda förutsättningar för ett tryggt vardagsliv. För någon med funktionsnedsättning kan det innebära en anpassad trottoarkant, för ett barn kan det innebära en säker skolväg. Andra behöver tillgång till god kollektivtrafik för att ta sig till arbetet. Flera undersökningar visar att de boende prioriterar trygghet och säkerhet medan tillgången till grönområdet bevisligen påverkar folkhälsan positivt. Kommunens brottförebyggande råd är en samverkansgrupp med allsidig sammansättning. Kommunen har också projekt vars syften är att öka lokalt inflytande. Trygghetsvandringar är en metod som används där de boende och skolbarn har tittat på sin närmiljö ur ett trygghetsperspekiv. Vid andra tillfällen har grupper såsom funktionsnedsatta, äldre, och gymnasieungdomar deltagit. Vandringarna har resulterat i rapporter och också lett till många förbättringar. Kommunen har tagit fram en handbok för trygghetsvandringar med barn. Känslan av att vara delaktig och kunna påverka är viktigt för alla grupper. Vi behöver utveckla våra former för delaktighet i planering. Kommunen ingår i Västra Götalands tillgänglighetsdatabas. Där har allmänheten tillgång till information om den fysiska tillgängligheten på restauranger, affärer, inom offentlig service samt i friluftsområden och på andra besöksmål. STRATEGIER Fortsätta utveckla former för delaktighet i planering för att stärka demokratin. Använda trygghetsvandringar som metod att fånga upp invånarnas synpunkter på sitt närområde. Detta kan användas i planering av underhåll och förbättringsåtgärder. Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet. 15

22 KOMMUNIKATIONER OCH HÅLLBARHET Infrastruktur behövs för att samhället ska fungera på ett bra och hållbart sätt. Vissa delar av vårt vägsystem behöver utvecklas, t ex den korridor mellan centrum och handelsområdet på Torp där trafikproblem kan uppstå. Här är samarbetet med Trafikverket viktigt. Även om vårt samhälle idag är uppbyggt runt den enskildes bilanvändande, en struktur vi kommer att leva med även i framtiden, kräver utvecklingen mot ett hållbart samhälle att vi börjar ifrågasätta bilen som en norm i vår planering. LÄS MER Kollektivtrafikanalys Rätt Fart Uddevalla Järnvägar och kollektivtrafik Idag är bussterminalen, Kampenhof, placerad väster om Västerlånggatan längs Kampenhofsgatan, ett mycket centralt läge. Uddevallas centralstation för tågtrafiken ligger i västra delen av centrum, förhållandevis perifert i förhållande till centrum och till Kampenhof. Idéer om att tydligare koppla samman de bägge reseslagen finns och en utredning om ett nytt resecentrum genom att flytta järnvägsstationen pågår. En analys av planområdet utifrån kollektivtrafik har gjorts i samarbete med Västra Götalandsregionen. Den visar att förtätning av centrala staden ger bäst förutsättningar för en bra kollektivtrafik och för att öka resandeandel med kollektivtrafik. För att öka det kollektiva resande och förbättra möjligheterna till godstransporter behövs vissa förbättringar av järnvägen. En mötesplats vid Grohed möjliggör tätare tågtrafik till Göteborg. Ett dubbelspår med en delvis ny sträckning förbättrar ljud- och vibrationsmiljön för boende samt eliminerar dagens plankorsningar vilka är farliga och stör trafikflödet vid flera platser. Plankorsningarna påverkar även stadsbusstrafiken negativt. Vägar Trafikverket pekar ut riksvägarna E6 och 44 som riksintresse. E6 har en fullgod motorvägsstandard och utgör en viktig del av transportkorridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Trafikverket har gjort en översyn av hastighetsgränserna för de statliga vägarna. Några planer att ändra hastigheten på stadstmotorvägen genom Uddevalla finns inte för närvarande. Däremot har kommunen utifrån handboken Rätt fart i staden tagit fram en hastighetsplan för Uddevalla tätort. Planen utgår ifrån fem stadsbyggnadskvalitéer; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. STRATEGIER Vi ska verka för ett ökat kollektivt resande och ökad marknadsandel för det kollektiva resandet. Infrastrukturen ska bidra till effektiva transporter och utvecklas med ett transportslagsövergripande synsätt Markreserv ska finnas för dubbelspår till och från från Göteborg. Planering av ett nytt resecentrum ska fortsätta. Cykelvägsystemet ska utvecklas så att flera kan och vill välja att cykla istället för bil. Eventuell flytt av busstationen ska ingå i en helhetsplanering av Kampenhofområdet. 16

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Sida 1 av 18 Miljömålsenkät 2012 Telefon Start datum 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 14.1 Miljö- och riskfaktorer

Fördjupad översiktsplan 14.1 Miljö- och riskfaktorer Avsnittet redovisar områden eller objekt i vilka en plötslig händelse (olycka) kan medföra negativ påverkan på miljön, människor och egendom. Aktörer Med anledning av skredet i Vagnhärad i maj 1997 har

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft Utställningshandling Mars 2014 Inledning Det finns fyra bilagor som ingår Vindelns översiktsplan. Den här bilagan redovisar miljö- och riskfaktorer som ska beaktas i planeringen. Enligt plan- och bygglagens

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer