Kallelse Föredragningslista Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence Johansson Ärende Dnr 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Ann-Charlott Gustafsson alternativt Camilla Josefsson Beräknad tid: onsdagen den 22 januari 2014, kl Samråd från miljö och stadsbyggnad avseende förslag till fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 3. Remiss från kommunstyrelsen avseende systematiskt arbetssätt med medborgardialog SN/2013:334 SN/2013: Ändring av hyressubvention vid boende med särskilt stöd SN/2013: Ansökan om statsbidrag för personligt ombud SN/2013: Uppdatering av vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt förslag till förändring i delegationsnivå 7. Sammanställning över inkomna synpunkter Säg vad du tycker Ris & Ros under Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation SN/2013:366 SN/2013:66 SN/2014: 9. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 10. Information från förvaltningen

2 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2(2) Ärende Dnr 11. Socialnämndens ärendebalanslista januari Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Florence Johansson, tel , eller Lotta Larsson, tel , eller e-post

3 1 (1) Socialnämndens ledamöter och ersättare Ledamöter Ann-Charlott Gustafsson (M) Camilla Josefsson (M) Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Elving Andersson (C), ordförande Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Lars-Erik Ljungberg (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Åkare (S) Abshir Macow (S) Karin Molander (MP) Ulf Fagerberg (UP) Ersättare Ewa Tillander (C) Gerd Andersson (FP) David Sahlsten (KD) Linnéa Ellström (S) Lidija Beljic (S) Lars-Olof Laxrot (V) Sven Hassler (MP) /FMS

4 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN l (2) Dnr SN/2013:334 Handläggare Utredare Victoria Call Telefon Samråd - Fördjupad översiktsplan för Uddevalla stad Sammanfattning Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Uddevalla stad har framtagits och översänts till bla socialtjänsten för samråd. Planområdet är runt Uddevalla tätort men omfattas inte av Uddevalla centrum. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa kommunens intentioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads samrådshandlingar till fördjupad översiktsplan. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att som yttrande till Miljö- och stadsbyggnad avge socialtjänstens tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning Den fördjupade översiktsplanens syfte är att visa kommunens intentioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden samt hur man skall tillvarata befintlig infrastruktur som tex kollektivtrafik, vägar, vatten och avloppsledningar. Planens intention är att värna om viktiga intressen och att ta hänsyn till förutsättningar för näringslivet, stadens centrumsutveckling, friluftsliv, olika grupper i samhället, tillgänglighet och biologisk mångfald. Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden skall skyddas från översvämningar i framtiden. Att skydda centrala delar av Uddevalla är en förutsättning för att utveckla staden.

5 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013:334 strategierna i planen säger att det måste skapas förutsättningar för fler människor att bo, leva och verka i centrum, öka tillgänglighet och minska den upplevda otryggheten.. Bostäder är en forutsättning för ett levande centrum och ger underlag till näringar som cafeer, restauranger, affärer och kulturevenemang. Bostadsbebyggelse i de centrala delarna bör prioriteras för att skapa underlag för en utvecklad kollektivtrafik och god tillgång till gång- och cykelvägar. Vid detaljplanering skall hänsyn tas till behovet av tomter för äldreboende, trygghetsboende, boende för särskild handikapp omsorg och för andra särskilda grupper. Det är viktigt att bostäder för dessa grupper beaktas i ett tidigt skede av detaljplansarbetet Synpunkter: Vid besvarande av programsamråd betonar socialnämnden vikten av att god tillgänglighet för funktionshindrade skall beaktas samt tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. Dessa områden kan vi se är väl belysta i den fördjupade översiktsplanen. Socialnämnden vill även ta med i beaktande vikten av att socialnämnden skall besvara fortsatta plansamråd och detaljplaner utifrån den fördjupade översiktsplanen. o ~~ Victoria Call Utredare Expediera till Miljö och stadsbyggnad Victoria Call

6 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR UDDEVALLA TÄTORT SAMRÅD Miljö och stadsbyggnad Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort har framtagits. Kommunstyrelsen beslutade att förslaget skulle lämnas ut på samråd. Samrådstiden är mellan 14 november februari Planområdet streckar sig rund hela Uddevalla tätort och kan ses på plankartorna. Uddevalla centrum omfattas inte av planen utan av Centrala Uddevalla Fördjupning av kommunens översiktsplan. Förslaget på den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort kan hittas på Planförslaget kommer att finnas även på Medborgarkontoret, Rådhuset, Kungstorget, måndag 10-18, tisdag-torsdag och fredag Miljö och stadsbyggnads foajé i Stadshuset, Varvsvägen 1, måndag-fredag 8-12, Biblioteken i kommunen enligt deras respektive öppettider. Planförslaget omfattar en beskrivning i text och flera kartor. Det finns även hänvisningar till andra dokument som är underlag till förslaget. Den som har synpunkter på förslaget får framställa dessa skriftligt till: Miljö och stadsbyggnad, 451 UDDEVALLA eller till vår e-postadress Senast den 14 februari 2014 ska synpunkterna ha inkommit. KONTAKTPERSON Lynn Joel, tel MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Miljö och Stadsbyggnad Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post Miljö och

7 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN UDDEVALLA STAD 1

8 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 4 STRATEGIER 5-23 Uddevalla tätort i ett större perspektiv 6 INNEHÅLL Stadsförnyelse 7 Bostadsbebyggelse 8-9 Maritim strategi och hamnen 10 Näringsliv, handel och sysselsättning 11 Offentlig service 12 Grönstrukturer 13 Mänskliga möten och aktiviteter 14 Människan i stadsrummet 15 Kommunikationer och hållbarhet Cykling 18 Teknisk försörjning 19 Risk och säkerhet Kulturmiljö och kulturhistoria 23 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Miljöbedöming och Miljökonsekvens 25 Inre Hamnområdet Kulturmiljö och arekologi runt Herrestaeds Gravfält och Mosshed BILAGOR Riksintresen 36 Övriga allmäna intressen 37 Natura Miljökvalitetsnormer Mark och vattenkarta Förordnande 52 Kommunala planer 53 Genomförande 53 KARTMATERIAL 54 Bild- och kartmaterial: Uddevalla kommuns bildbank, Miljö och Stadsbyggnad, Stefan Björling 2

9 LÄS MER Maritim strategi Vision 2040 Översiktplan Centrumplan SAMMANFATTNING Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan. Den omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa kommunens intensioner över hur mark och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen kommer att vara relativt detaljerad medan andra delar är mer av en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta strategier för utvecklingen; en del strategier kommer att ligga i närtiden medan andra är mer långsiktiga. Den fördjupade översiktsplanen omfattar kommunens centralort. Det är här som större delen av kommunens nybebyggelse bedöms hamna. Centrumområdet har en egen fördjupad översiktsplan som är detaljrik till kvartersnivå. Många av rekommendationerna i denna är fortfarande aktuella. Därför kommer inte den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort att omfatta all planering i centrum. Med sikte på en hållbar utveckling syftar den fördjupade översiktsplanen att tillvarata befintlig infrastruktur som t ex kollektivtrafik, vägar och vatten- och avloppsledningar. Samtidigt som vi ibland måste väga olika intressen mot varandra är planens intentioner att värna viktiga intressen. Förutsättningarna för näringslivet, stadens centrumutveckling, friluftslivet, olika grupper i samhället, tillgänglighet och biologisk mångfald är några av de intressen som planen har att ta hänsyn till. Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden ska skyddas från översvämningar i framtiden. Att skydda centrala Uddevalla är en förutsättning för att utveckla staden. Många utredningar har genomförts under planprocessen och ligger till grund för strategierna i planen. Vid respektive strategidel hanvisas till lämpligt underlag, alternativt till behovet för fortsatt utredning. VISION 2040 Den fördjupade översiktsplanen bygger också på andra grundläggande strategier i kommunen. En av dessa är kommunfullmäktiges Vision Denna vision bygger på att: Liv, lust och läge blir livskvalitét i Hjärtat av Bohsulän. Det innebär att Uddevalla kommun om 25 år ska utvecklas i en tydligare riktning mot: Liv i Uddevalla präglas av det goda livet, mångfald samt mänsklig tillväxt Det goda livet Utveckling och bebyggelse av stad och land görs utifrån ett hållbart samhälle där det offentliga och privata tillsammans värnar miljön och det goda livet. Mångfald Den biologiska mångfalden i luften, mark och vatten värnas och är en förutsättning för allt liv och hållbar utveckling. I och vid vattnet Bäveån är nu integrerad med stadskärnan. Uddevallas flera mil långa kust gör att havet är tillgängligt som offentlig miljö samtidigt som boende nära havet har möj liggjorts i allt högre grad. Mänsklig tillväxt Vi skapar arbete och tillväxt tillsammans! 3

10 Lust-Medborgarna är välmående, kreativa, engagerade och har stark framtidstro Kreativitet Här finns kreativa mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. Småföretaganden finns inom allt från kultur till traditionellt näringsliv. Engagemang Utveckling i Uddevalla är i mångt och mycket ett resultat av samverkan mellan kommun och olika aktörer från alla delar av samhället. Framtidstro Det finns ett stolthet att vara Uddevallabo och företagare i Uddevalla. Välmående Den långsiktiga satsningen på folkhälsa har gett bra resultat, effekten är flera frisk faktorer och en säker och trygg kommun. Läge Växtkraften i kommunen är stark tack vara det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord. Maritimt centrum I Uddevalla finns ett maritimt kompetenscentrum som med nära koppling till näringslivet bedriver forskning och utbildning. Det maritima temat genomsyrar staden med det kustnära boendet, gästhamnar, besöksnäring och kultur. Bäveån är en naturlig del i stadens centrum. Fjord och Fjäll Uddevallas unika natur och miljö har skapat förutsättningar för utveckling. Har finns, i tätort och landsbygd, attraktiva boenden, rekreation och naturupplevelser samt ett större antal turist- och besöksmål. Växtkraft Uddevalla växer. Vi växer båda befolkningsmässigt och som handelsregion. Entreprenörsandan utvecklas och antalet entreprenörer ökar. Kultur- och föreningslivet är mer omfattande än någonsin. Vi fortsätter att utveckla regionens största gymnasieverksamhet och här trivs och utmanas ungdomar. Närhet I Uddevalla är det nära. Nära till utbyggda kommunikationer och nära till storstäder som Oslo och Göteborg och det kustnära livet i Bohuslän. Nära till hela världen genom den digitala motorvägen. MARITIM STRATEGI Kommunen har antagit en maritim strategi som ska genomsyra kommunens utveckling. Strategin är uppbyggd på följande nyckelområden; stadsförnyelse och boende, infrastruktur och transporter, hamn och sjöfart, maritimt näringsliv, kompentensförsörjning och FOU, besöksnäring och handel samt miljö. En del av nyckelområden är intimt kopplade till denna plan. 4

11 STRATEGIER 5

12 UDDEVALLA TÄTORT I ETT STÖRRE PERSPEKTIV Infrastruktur såsom vägar, järnvägar och sjöfart ingår i en regional, nationell och internationell strruktur. Uddevallas strategiska läge mellan Oslo och Göteborg och vidare ner mot kontinenten gör Uddevalla attraktivt för transport av gods och människor. Uddevallas hamn ingår i ett samarbete med Göteborgs- och Varbergs hamnar och är av riksintresse. LÄS MER Mark och vattenkarta Bestämmelsekarta Vatten känner inga kommungränser. Bäveåns avrinningsområde och sträckning omfattar flera kommuner. Kommunerna Färgelanda, Munkedal och Uddevalla har etablerat ett gemensamt ägt driftbolag, VästVatten, VästVatten ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter. Drivkrafter för samverkan är bland annat kompetensförsörjning, stordriftsfördelar och ökade krav från huvudmän, myndigheter och abonnenter. Staten pekar ut vissa värden och områden som är av riksintresse. Kommunen har att se till att dessa riksintressen inte skadas. STRATEGIER Kommunen ska bidra till en hållbar utveckling genom att reservera mark för ett framtida dubbelspår till och från Göteborg. Hamnen ska ges förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet. Vi ska aktivt delta i samarbetet med andra berörda parter för att skapa bra vattenkvalité och motverka översvämningsrisker. Kommunen stödjer samtliga riksintressen och kommer inte att medge åtgärder som påtagligt skadar dem. 6

13 LÄS MER Bostadsförsörjningsprogram STADSFÖRNYELSE Uddevalla centrum står inför stora utmaningar. Centrum behöver höja sin attraktivitet, konkurrenskraft och lyfta fram det unika, t ex stadens kulturhistoriska värden, maritima anknytning, vattennära läge, obebyggda berg, och närhet till naturen. Det måste skapas förutsättningar för fler människor att bo, leva och verka i centrum. Bostäder är en förutsättning för ett levande centrum och ger underlag till näringar som caféer, restauranger, affärer och kulturevenemang. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att nybebyggelse och förtätning sker så att befintlig infrastruktur används så långt det är möjligt. Det gäller kommunalt vatten och avlopp, bredband, befintliga vägar, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Det finns planberedskap som möjliggör en förtätning av bostäder i centrala Uddevalla. Inom några år kan stora stads- och vattennära områden komma att frigöras genom en förändrad markanvändning. Stadens närhet till vattnet kan därmed förstärkas vilket ökar dess attraktivitet och konkurrenskraft. Att staden är attraktiv är också en viktig förutsättning för att människor ska trivas och känna stolthet över sin stad. Attraktiviteten kan förbättras genom ett tvärsektoriellt engagemang för offentlig gestaltning. Konst i offentlig miljö bidrar till att göra staden tilltalande. Behovet av mötesplatser båda utomhus och lokaler inomhus behöver tillgodoses. En annan viktig utmaning är de översvämningar som drabbar centrala staden någon gång om året samt långsiktiga planeringsförutsättningar utifrån förväntade klimatförändringar. Kommunen har ansvar för att se till att befintlig och ny bebyggelse planeras på ett tryggt sätt och beaktar risk och säkerhetsfrågor. STRATEGIER Översiktsplaneringen ska utgå från en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Centrala delar av staden ska skyddas från översvämningar. Stadskärnan ska stärkas för att skapa bra underlag för service, butiksutbud och en mångfald av funktioner. Staden ska förtätas med bostäder och arbetsplatser. Vid förtätning ska hänsyn tas till tillgång till friytor, grönstruktur, kulturmiljövärden och andra viktiga intressen. Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig bebyggelse. Programmet Offentlig miljö som konstform ska inspirera till att tidigt i planeringsprocessen planera för helhetstänkande när det gäller konst och arkitektur. 7

14 BOSTADSBEBYGGELSE Tillgång till bostäder av varierande typ, storlek och lokalisering är en förutsättning för nöjda invånare, såväl nya som gamla. Uddevalla växer för varje år och behöver möta inflyttningstrenden med fler bostäder. Hållbar stadsutveckling innebär att man tar hänsyn till bland annat befintlig infrastruktur vid planering och stödjer andra former av transporter än ensamt bilåkande. Förtätning av centrala delar av staden kan bidra till underlag för välutvecklad kollektivtrafik och god tillgång till gång- och cykelvägar. Bostadsbebyggelse ska därför prioriteras i centrala delar av staden. LÄS MER Mark och vattenkarta Bostadsförsörjningsprogram Markanvisningspolicy Bostadsförsörjningsprogrammet visar ett förväntat behov av ca 120 nya bostäder per år i Uddevalla tätort de närmaste åren. Det ska finnas en planberedskap för detta. 8

15 STRATEGIER Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn taget till hållbar utveckling. Centrala delar av staden ska förtätas med bostäder. Det innebär bättre underlag för befintlig infrastruktur såsom kollektivtrafik, vatten och avlopp, befintliga vägsystem m.m. När behov av ytterligare nya bostadsområden uppstår ska staden utvecklas i första hand västerut. Markreserv ska även finnas för framtida behov av bostäder. Kommunens planmonopol samt markanvisningspolicy ska tillämpas för att stimulera till bostadsbyggande i centrala delar av Uddevalla. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till behovet av tomter för äldreboende, trygghetsboende, boende för den särskilda handikappomsorgen och för andra särskilda grupper. Vattennära boende i stadscentrum ska stärka vårt maritima centrum och ta hänsyn till befintlig infrastruktur och tillgång till kollektivtrafik. 9

16 MARITIM STRATEGI OCH HAMNEN Uddevalla är den första kommunen i Sverige att anta en maritim strategi. I Uddevallas kustnära läge har kommunen en viktig resurs för att öka attraktionskraften för besökande och maritima verksamheter. På mark- och vattenkartan i denna plan pekas flera utredningsområden ut för småbåtshamnar och marinor. En utveckling av småbåtshamnar och marinor förstärker Uddevallas maritima profil. Dessa förslag måste vägas mot andra intressen i den fortsatte planeringen. LÄS MER Mark och vattenkarta Maritim strategi I Uddevalla finns en internationell hamn av riksintresse. Hamnverksamhet bedrivs på flera platser längs planområdets norra kust. Intresset för att utveckla staden mot vattnet gör att hamnen kan komma i konflikt med andra intressen. Att flytta hamnverksamhet längre ut är en möjlighet. Både Sörvik och Fröland är naturliga val av verksamhetsområden för hamnen. För att hamnen ska kunna möta de allt högre krav som ställs på näringen behöver den kunna utveckla sin verksamhet. Detta kan innebära större infrastruktursatsningar som är resurskrävande. Bättre infrastruktur och en utveckling av hamnverksamhen kan också skapa utvecklingsmöjligheter för andra verksamheter. STRATEGIER Uddevalla ska bli ett maritimt centrum i regionen. Den maritima utvecklingen ska bygga vidare på och värna Uddevallas värdefulla kulturhistoria och natur. Mark ska reserveras för ett industrispår till Fröland. En utveckling av småbåthamnar/marinor ska ske och med hänsyn till biologiska, ekologiska och arkeologiska värden. Mark och vattenanvändning ska baseras på kommunens maritima strategi. 10

17 LÄS MER Näringslivspolitiska riktlinjer NÄRINGSLIV, HANDEL OCH SYSSELSÄTTNING Näringsliv, handel och besöksnäringen ger arbetstillfällen och kraft till en stad. Uddevalla har historiskt sett alltid varit ett handelscentrum. Detta gäller än idag. Uddevalla centrum och Torp köpcentrum står för huvuddelen av handeln inom planområdet. Handeln är idag en viktig del av besöksnäringen som med framgång kan kombineras med andra aktiviteter. Även om handeln idag dominerar finns många varierande industri- och serviceföretag i kommunen. Längs infarten till Uddevalla från öster finns ett industriområde som omfattar Björbäck, Kuröd, Lillesjö med reservområdet Nöthult. På norra sidan av Byfjorden finns Kasen och Sörvik. På området Fröland längre västerut bedrivs idag ett stenbrott. När brytningen är klar kommer området att kunna utvecklas för andra verksamheter. Längs väg 44 genom Herrestad och kring Misteröd finns verksamhetsområden av verierande inslag. För att ge näringslivet goda förutsättningar måste kommunen ge bra förutsättningar att etablera nya och utvecklade verksamheter. Det kan handla om praktisk hjälp i etableringsprocessen och ändamålsenliga tomter, ett bra förstagsklimat och samarbete i gemensamma satsningar. Uddevalla har cirka 7000 in- och utpendlare. Det finns en bra fungerande infrastruktur med goda möjligheter att pendla kollektivt. Turtätheten under högtrafik mellan Uddevalla och- Göteborg är halvtimmestrafik. Till Trollhättan har väg 44 byggts ut till motorvägstandard, vilket möjliggör snabba och säkra resor med både bil och buss. Möjligheten att arbetspendla ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. STRATEGIER Det ska finnas tillgängliga, ändamålsenliga tomter och markreserver i planområdet. I nya områden ska en blandning av bostäder och icke störande verksamheter eftersträvas. 11

18 OFFENTLIG SERVICE Kommunen har ett ansvar att se till att kommuninvånare får bra offentlig service, allt från omsorg, utbildning till stöd i andra former. Planeringsunderlag i form av t ex åldersstatistik och prognoser är en del av ekvationen. Den ökade konkurrensen från andra aktörer som bedriver verksamheter inom offentlig service ger ytterligare dimensioner i den långsiktiga planeringen. Antalet äldre och personer med funktionsnedsättning som kommer att behöva insatser från samhället ökar de närmaste årtiondena. LÄS MER Äldreomsorgsplan Markanvisningspolicy LSS-plan Barnantalet varierar och möjligheten till att välja skola gör att underlaget för de kommunala skolorna ändras snabbt. Uddevalla gymnasieskola erbjuder platser till ungdomar från andra kommuner. Konkurrensen om eleverna ökar med allt flera aktörer som erbjuder utbildningsplatser. Det finns ett behov av att ersätta Herrestadsskola med en ny. Placeringen av den nya skolan är under utredning. STRATEGIER Behovet av nya äldreboende, trygghetsboende, och gruppbostäder för funktionshindrade och för andra särskilda grupper ska tillgodoses genom god plan- och markberedskap. Det är viktigt att behovet av bostäder för dessa grupper beaktas i ett tidigt skede av detaljplanarbetet. Med allt mer varierande lokalbehov inom t ex skolan behöver kommunens mark och lokalbehov lösas mer flexibelt. Arbetsformerna i kommunen bör utvecklas och förbättras i syfte att tillgodose tillkommande behov, pröva innovativa lösningar, samt säkerställa ett gott resursutnyttjande för att undvika över- eller underetableringar. 12

19 LÄS MER Stadsnatur och parker Mark och vattenkarta GRÖNSTRUKTURER En grön stad är inte bara en attraktiv stad ur estetisk synpunkt. Parker och grönområden har en rad olika funktioner och värden. De viktigaste är det rekreativa värdet, det sociala/ kulturella värdet och det ekologiska/biologiska värdet, som ger staden fördelar i form av till exempel bättrad folkhälsa och skänker identitet till staden. En enkätundersökning bland nyinflyttade samt en varumärkesundersökning visar att det är just närheten till naturen och möjligheten till friluftsliv, som gör Uddevalla till en attraktiv ort. Att framhålla Uddevallas kvaliteter som en grön stad och uppmärksamma de bostadsnära grönområdena är därmed logiskt. I vårt allt mer stillasittande samhälle betyder vardagsmotionen allt mer. Samtidigt visar forskning på att människor som bor på nära avstånd till grönområden och parker har större benägenhet att röra sig. Grönområden är viktiga det rörliga friluftslivet. Grönområden fyller även en viktig funktion som infiltrering och uppsamling av dagvatten. I den allt mer hårdgjorda staden fungerar denna ekosystemtjänst som en avlastning för de underjordiska dagvattensystemen. I delrapporten Stadsnatur och parker, en fördjupning av översiktsplanen för Uddevalla från 1996, behandlas stadens olika grönområden utifrån en biologisk och ekologisk synvinkel. Viktiga aspekter behandlas, så som grönområdenas funktion som biotop-öar och vikten av att behålla spridningskorridorer mellan de olika grönområdena. Delrapporten Stadsnatur och parker med tillkommande revideringar är viktiga planeringsunderlag som ligger till grund för grönstrukturen i denna plan. STRATEGIER Uddevallas grönstruktur ska värnas.om ett värdefullt grönområde måste tas i anspråk för annan markanvändning ska det ersättas med annat likvärdigt. Reservera plats till friluftsliv och rekreation, t ex motionsslingor, stigar och naturanknutna aktiviteter i nära anslutning till bostadsbebyggelse. Öka tillgängligheten och minska den upplevda otrygghet. 13

20 MÄNSKLIGA MÖTEN OCH AKTIVTETER Utbudet av kultur och fritidsmöjligheter bidrar till att göra staden och kommunen attraktiv. För att konkurrera med andra orter måste Uddevalla fortsätta att utveckla platser för aktiviter och möten. I planområdet finns en stor del av kommunens anläggningar och mötesplatser för kultur och fritid. Behov av ett nytt badhus finns. Lokalisering av stadsbibliotek och ett kulturhus kan vara en fråga för framtiden. Staden har många varierande naturupplevelser att erbjuda. Tillgång till kusten och havet, skog och sjöar ger möjligheten till en rik fritid. Området från Bodele över Gustafsberg och ut till Lindesnäs är en vacker del av Uddevalla. Kommunen har anlagt Strandpromenaden som öppnat området för många invånare och besökare. Området kan utvecklas för att ge ännu större mervärde för stadens invånare och besökare. Gustafsberg är idag ett naturreservat med ett flertal byggnadsminnen. Den värdefulla parken som stått relativt orörd sedan den anlades under tidigt 1800-tal har dock inget formellt skydd. Gustafsbergsstiftelsen bedriver verksamhet enligt stiftelsesstadgan sedan lång tid. Det kan finnas fördelar med att ansöka om att området blir ett kulturreservat för att ge ett tydligare skydd för kulturvärdena. Som nämns ovan finns det många grönområden som utgör fina utflyktsmål i Uddevalla tätort. Även Bohusleden, Kuststigen och flera andra vandringsleder går delvis genom planområdet. Utveckling av nya intressanta leder och stigar sker ofta i samverkan mellan kommun och föreningsliv. Hela Byfjorden har ett utbud av badstränder som kan nås via fot, cykel, bil, buss och de s.k. vita båtarna på sommartiden. Småbåtshamnar finns vid Rödön, Gustafsbarg, Skeppsviken, inre hamnen samt Unda. Gästhamnsverksamhet finns i den inre hamnen. STRATEGIER Fritidsutbudet ska förbättras genom ett nytt badhus centralt i staden. Förutsättningarna för att bygga ett kulturhus/stadshus/stadsbibliotek i centrala Uddevalla ska utredas. För att säkerställa allmänhetens tillgång till Gustafsberg ska kommunägd mark i om rådet behållas. Kommunen ska tillsammans med Gustafsbergsstiftelsen utreda möjligheterna att göra Gustafsberg till ett kulturreservat. Utveckla vattennära promenadstråk i området kring t ex södra sidan av Byfjorden och kring Rödön. Området kring Landbadet ska utvecklas med inriktning friluftsliv och besöksnäring. 14

21 LÄS MER Metodbok för medborgardialog MÄNNISKAN I STADSRUMMET Människor har lika värde, ska ges samma möjligheter och har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning/identitet eller ålder. Planering ska ske med tanke på att ge alla goda förutsättningar för ett tryggt vardagsliv. För någon med funktionsnedsättning kan det innebära en anpassad trottoarkant, för ett barn kan det innebära en säker skolväg. Andra behöver tillgång till god kollektivtrafik för att ta sig till arbetet. Flera undersökningar visar att de boende prioriterar trygghet och säkerhet medan tillgången till grönområdet bevisligen påverkar folkhälsan positivt. Kommunens brottförebyggande råd är en samverkansgrupp med allsidig sammansättning. Kommunen har också projekt vars syften är att öka lokalt inflytande. Trygghetsvandringar är en metod som används där de boende och skolbarn har tittat på sin närmiljö ur ett trygghetsperspekiv. Vid andra tillfällen har grupper såsom funktionsnedsatta, äldre, och gymnasieungdomar deltagit. Vandringarna har resulterat i rapporter och också lett till många förbättringar. Kommunen har tagit fram en handbok för trygghetsvandringar med barn. Känslan av att vara delaktig och kunna påverka är viktigt för alla grupper. Vi behöver utveckla våra former för delaktighet i planering. Kommunen ingår i Västra Götalands tillgänglighetsdatabas. Där har allmänheten tillgång till information om den fysiska tillgängligheten på restauranger, affärer, inom offentlig service samt i friluftsområden och på andra besöksmål. STRATEGIER Fortsätta utveckla former för delaktighet i planering för att stärka demokratin. Använda trygghetsvandringar som metod att fånga upp invånarnas synpunkter på sitt närområde. Detta kan användas i planering av underhåll och förbättringsåtgärder. Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet. 15

22 KOMMUNIKATIONER OCH HÅLLBARHET Infrastruktur behövs för att samhället ska fungera på ett bra och hållbart sätt. Vissa delar av vårt vägsystem behöver utvecklas, t ex den korridor mellan centrum och handelsområdet på Torp där trafikproblem kan uppstå. Här är samarbetet med Trafikverket viktigt. Även om vårt samhälle idag är uppbyggt runt den enskildes bilanvändande, en struktur vi kommer att leva med även i framtiden, kräver utvecklingen mot ett hållbart samhälle att vi börjar ifrågasätta bilen som en norm i vår planering. LÄS MER Kollektivtrafikanalys Rätt Fart Uddevalla Järnvägar och kollektivtrafik Idag är bussterminalen, Kampenhof, placerad väster om Västerlånggatan längs Kampenhofsgatan, ett mycket centralt läge. Uddevallas centralstation för tågtrafiken ligger i västra delen av centrum, förhållandevis perifert i förhållande till centrum och till Kampenhof. Idéer om att tydligare koppla samman de bägge reseslagen finns och en utredning om ett nytt resecentrum genom att flytta järnvägsstationen pågår. En analys av planområdet utifrån kollektivtrafik har gjorts i samarbete med Västra Götalandsregionen. Den visar att förtätning av centrala staden ger bäst förutsättningar för en bra kollektivtrafik och för att öka resandeandel med kollektivtrafik. För att öka det kollektiva resande och förbättra möjligheterna till godstransporter behövs vissa förbättringar av järnvägen. En mötesplats vid Grohed möjliggör tätare tågtrafik till Göteborg. Ett dubbelspår med en delvis ny sträckning förbättrar ljud- och vibrationsmiljön för boende samt eliminerar dagens plankorsningar vilka är farliga och stör trafikflödet vid flera platser. Plankorsningarna påverkar även stadsbusstrafiken negativt. Vägar Trafikverket pekar ut riksvägarna E6 och 44 som riksintresse. E6 har en fullgod motorvägsstandard och utgör en viktig del av transportkorridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Trafikverket har gjort en översyn av hastighetsgränserna för de statliga vägarna. Några planer att ändra hastigheten på stadstmotorvägen genom Uddevalla finns inte för närvarande. Däremot har kommunen utifrån handboken Rätt fart i staden tagit fram en hastighetsplan för Uddevalla tätort. Planen utgår ifrån fem stadsbyggnadskvalitéer; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. STRATEGIER Vi ska verka för ett ökat kollektivt resande och ökad marknadsandel för det kollektiva resandet. Infrastrukturen ska bidra till effektiva transporter och utvecklas med ett transportslagsövergripande synsätt Markreserv ska finnas för dubbelspår till och från från Göteborg. Planering av ett nytt resecentrum ska fortsätta. Cykelvägsystemet ska utvecklas så att flera kan och vill välja att cykla istället för bil. Eventuell flytt av busstationen ska ingå i en helhetsplanering av Kampenhofområdet. 16

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket Rapport Juli 2004 Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket 2004 Titel: Erfarenheter från kommunomfattande

Läs mer