RAPPORT OM DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OM DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN"

Transkript

1 RAPPORT OM DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN Rapport 2004:1

2 Ekobrottslighetens omfattning och mörkertal Svart ekonomi (svart arbete och oredovisade inkomster) Övrigt Svart ekonomi skatte- och (svart avgiftsfusk arbete och oredovisade inkomster) Brott Övrigt mot skatte- borgenärer och avgiftsfusk Övriga Brott mot ekobrott borgenärer Uppskattat Övriga ekobrott mörkertal och okänd gränszon Uppskattat mörkertal och okänd gränszon Den ekonomiska brottslighetens omfattning uppskattas till mellan miljarder kronor/år. Skatte och avgiftsfusket står för % av detta belopp (dvs miljarder kronor/år).

3 Rapport om den ekonomiska brottsligheten

4 Ekobrottsmyndigheten Diarienummer: /0426 ISSN: Grafisk produktion: Ord&Form AB, Uppsala Tryck: Elanders Gotab, 2004

5 Regeringen Justitiedepartementet Stockholm Rapport om den ekonomiska brottsligheten I enlighet med bestämmelserna i 13 förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet får jag härmed överlämna en rapport om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten avser de tre senaste åren och innehåller en redogörelse för hur brottsligheten har förändrats och vilka åtgärder som vidtagits på området inom ramen för den myndighetssamverkan som regleras i förordningen. I rapporten lämnas också förslag till inriktningen för ekobrottsbekämpningen och myndighetssamverkan mot den ekonomiska brottsligheten under de tre kommande åren. Rapporten har beretts i Ekorådet under medverkan av, förutom Ekobrottsmyndigheten, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet, Finansinspektionen, Skatteverket samt Patent- och registreringsverket. Till rapporten hör ett omfattande underlag som tagits fram av Ekorådets arbetsgrupp i vilken ingår företrädare för myndigheterna i Ekorådet. Jag vill för egen del avseende Ekobrottsmyndigheten göra följande tilllägg till vad som sägs i rapporten. Ekobrottsmyndigheten har under de gångna sex åren arbetat med att finna sina arbetsformer och med att på olika sätt öka effektiviteten och slagkraften i ekobrottsbekämpningen. Ett viktigt inslag i detta arbete har varit att öka samverkan mellan olika myndigheter för en samordning av ekobrottsbekämpningen på de sätt som framgår av den bifogade rapporten. Ekobrottsmyndigheten står nu själv inför en genomgripande utvecklingsprocess. Denna process tar sikte på att utveckla arbetsformer, organisation samt styrning och ledning av myndigheten. I denna ingår också att värdera vilka effekter verksamheten har haft de gångna åren på ekobrottslighetens omfattning, struktur och farlighet.

6 Utvecklingsprocessen har inletts genom att chefer och experter inom Ekobrottsmyndigheten har sammanfattat de uppnådda resultaten efter de första sex åren samtidigt som grunden för det kommande utvecklingsarbetet har lagts. Det fortsatta utvecklingsarbetet tar sikte på såväl det inre som det yttre perspektivet på ekobrottsbekämpningen. Ekobrottsmyndigheten kommer att hämta in synpunkter från myndigheterna i Ekorådet, domstolarna, konkursförvaltarna m.fl på hur myndigheten under de första åren har tillgodosett kraven på en effektiv ekobrottsbekämpning. En viktig del i utvecklingsprocessen blir självfallet att fördjupa analyserna av vilken effekt Ekobrottsmyndighetens verksamhet har i förhållande till de övergripande målen för ekobrottsbekämpningen. Enligt de planer som gäller för genomlysningen av Ekobrottsmyndighetens verksamhet kommer jag att under hösten kunna överlämna en rapport till regeringen om hur ekobrottsbekämpningen bör stärkas och om hur Ekobrottsmyndigheten bör utvecklas som central myndighet för ekobrottsbekämpningen. Jag kan redan idag förutse att inriktningen måste vara att utveckla verksamheten i fråga om bekämpningen av den mest allvarliga brottsligheten, ofta med hjälp av en helt ny underrättelseverksamhet. Inriktningen måste också vara att i grunden utveckla en brottsförebyggande verksamhet som tar sikte på att långsiktigt minska brottsligheten. Det bör ske genom att verksamheten efter en strategisk genomgång och en fördjupad analys görs effektivare med målsättningen att väsentligt öka det brottsreducerande arbetet både kvantitativt och kvalitativt, med början redan i år. Jag förutser att flertalet av de åtgärder som kan komma att föreslås kan genomföras utan särskilda åtgärder från statsmakternas sida och alltså inom ramen för Ekobrottsmyndighetens uppgift och mandat. Andra åtgärder kan kräva beslut av statsmakterna, såsom förändrad lagstiftning på vissa områden. Gudrun Antemar Kopia till Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet Finansinspektionen, Skatteverket, Patent- och registeringsverket

7 Rapport om den ekonomiska brottsligheten och dess bekämpning

8

9 Inledning Enligt förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet skall Ekobrottsmyndigheten (EBM) vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten och dess bekämpning. Rapporten skall beredas i Ekorådet och lämnas in till regeringen senast den 15 maj. Rapporten till regeringen skall innehålla en redogörelse för hur den ekonomiska brottsligheten har förändrats och vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för den myndighetssamverkan som regleras i förordningen. I rapporten skall också lämnas förslag på hur ekobrottsbekämpningen bör inriktas de tre därefter kommande åren. Efter beredning av rapporten gör Ekorådet följande bedömning avseende den ekonomiska brottsligheten och dess bekämpning. 1

10 Ekobrottsligheten nuläge och förändringar De anmälda misstänkta skattebrotten utgör tillsammans med borgenärsbrotten merparten av de ekonomiska brott som anmäls och lagförs. Skattebrotten har ökat från år 2001 till år 2003 (+ 30 %). När det gäller brotten mot borgenärer (BrB:11 kap.) har de anmälda bokföringsbrotten ökat från år 2001 till år 2003 (+ 17 %). Antalet anmälda övriga brott mot borgenärer uppvisar en mindre ökning, från 729 år 2001 till 824 år 2003 (+ 13 %). De lagförda skattebrotten uppgick till 403 år 2003 och har legat på en ganska jämn nivå sedan år De lagförda brotten mot borgenärer (inklusive bokföringsbrotten) uppgick totalt till 990 år 2003 och har även dessa brott legat på en ganska jämn nivå sedan Antalet anmälningar rörande brott mot insiderstrafflagen har ökat från tre anmälningar år 2001 till femton anmälningar år Antalet anmälda brott om otillbörlig kurspåverkan har ökat från två år 2001 till sex år Antalet anmälningar avseende EU-bedrägerier har ökat från åtta år 2002 till 26 år Den anmälda ekobrottsligheten har alltså ökat under de senaste tre åren. Det s.k. mörkertalet är dock mycket stort, varför det är svårt att dra några säkra slutsatser av de siffror som här har redovisats. Sannolikt har det inte skett några påtagliga minskningar eller ökningar av brottsligheten, i vart fall har inga sådana tendenser uppmärksammats inom skatteförvaltningen eller hos de andra samverkande myndigheterna inom ekobrottsområdet, d.v.s. i första hand Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Riksåklagaren och Tullverket. Det går dock att urskilja vissa trender. Om trenderna påverkar lagföringsandelen är det för tidigt att ha någon uppfattning om. En första trend är att utredningar av ekonomisk brottslighet blir svårare att utreda. Brotten planeras omsorgsfullare och fler aktörer används. Den ökade internationaliseringen och den allt snabbare tekniska utvecklingen ökar ytterligare komplexiteten. En andra trend är att ekobrott också utförs av personer som även har annan kriminell belastning. Kopplingar till annan grov brottslighet blir vanligare. Alltfler ekobrott blir därför att hänföra till vad som benämns organiserad brottslighet. Utmärkande drag för sådan brottslighet är att 2

11 den ofta spänner över olika brottsområden, har internationella kopplingar och att den utförs av sammanhållna brottsaktiva grupper eller nätverk. En tredje trend är att brottslingarna gör sig oåtkomliga genom att t.ex. placera verkliga eller fiktiva utländska personer i bolagsstyrelser etc. Utvecklingen inom IT-området har gjort att kapital kan flyttas över gränserna i en utsträckning som aldrig tidigare förekommit. Det är knappast någon överdrift att påstå att den nya informationstekniken lämpar sig väl för ekobrott. Elektronisk handel framför allt via Internet innebär att säljaren kan vara svår att identifiera och att den skatterättsliga hemvisten kan vara svår att fastställa. Internet är en marknadsplats för handel men också med möjlighet att ombesörja transfereringar av pengar över hela världen. Tekniken har således givit de ekonomiska brottslingarna ett instrument för att begå brott och också för att tvätta de pengar som brottsligheten genererar. En viktig företeelse att observera är ungdomars attityder till ekonomisk brottslighet. Dåvarande Riksskatteverket uppmärksammade i sina återkommande attitydundersökningar att ungdomars attityd till svartjobb förändrades till det sämre mellan 1998 och I olika attitydundersökningar som EBM låtit genomföra har framkommit att ungdomar accepterar svart arbete och ekonomisk brottslighet i större utsträckning än äldre generationer. En något annan syn hos ungdomarna på ekonomisk brottslighet kan utläsas efter en informationskampanj som Riksskatteverket genomförde Informationskampanjen riktades till ungdomar i åldern år. För att kunna mäta kampanjens effekter genomfördes en s.k. 0-mätning våren Efter ett års kampanjaktiviteter mättes dess effekter våren Mätningen visade att fler ungdomar än tidigare hade en negativ inställning till svart arbete och tog avstånd från det. Kampanjen har fortsatt ytterligare ett år och en ny mätning håller just nu på att sammanställas. De preliminära resultaten visar att den positiva förändringen i ungdomars attityder fortsätter. Skatteverket har därför konstaterat att det går att påverka attityder med informationskampanjer. Bilden av ungdomars attityder till ekonomisk brottslighet är inte helt entydig och inte heller komplett. Ungdomarnas inställning till brottslighet av detta slag är en viktig faktor i bedömningen av den framtida brottsutvecklingen. Kunskapen om deras attityder bör därför fördjupas. Något om ekobrottslighetens ekonomiska konsekvenser Skatteverket har uppskattat det s.k. skattefelet till 105 miljarder kronor år 2002 och att ca 70 miljarder därav belöper på svart arbete. Det saknas 3

12 4 underlag för att bedöma hur stora ekonomiska skador den övriga ekonomiska brottsligheten orsakar. Ekonomiska brott i samband med konkurser, främst brott mot borgenärer skadar inte endast staten i form av undandragna skatter och avgifter utan även banker och andra kreditgivare liksom leverantörer och hyresvärdar, som gör stora förluster. Likaså saknas kunskap om vilka ekonomiska konsekvenser som de finansiella brotten förorsakar.

13 Resurser för ekobrottsbekämpningen De resurser som stått till förfogande för ekobrottsbekämpningen framgår av diagrammet nedan. Skattebrottsenheterna har byggts upp och successivt förstärkts genom att Skatteverket fört över resurser från övrig skatteverksamhet. Samtidigt har polisens ekorotlar fått minskade resurser i takt med utbyggnaden av skattebrottsenheterna. I tabellen nedan anges kostnaderna för ekobrottsbekämpningen. Den samlade effekten har blivit en successivt ökande resurs för ekobrottsbekämpning. Resursökningen är dock mindre än vad som framgår av diagrammet om hänsyn även tas till pris- och löneomräkningen under perioden. I sammanhanget bör nämnas att det utöver vad som redovisas i diagrammet finns ytterligare resurser av olika slag inom myndigheterna som bidrar till bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Som exempel kan nämnas Skatteverkets specialavdelningar. 5

14 Vidtagna åtgärder inom ramen för myndighetssamverkan I den löpande operativa ekobrottsbekämpningen är myndigheterna i stor utsträckning beroende av samverkan med varandra. Denna samverkan sker ofta informellt och utvecklas ständigt. Dessutom sker en strukturerad övergripande och funktionsinriktad samverkan genom Ekorådet och den till rådet kopplade arbetsgruppen samt inom de regionala samverkansorganen (SAMEB). Exempel på mer formaliserad operativ samverkan Ett myndighetsgemensamt riksomfattande kontrollprojekt mot momsbedrägerier i samband med karusellhandel genomfördes år 2000 med det goda resultatet att denna typ av brottslighet minskade avsevärt i Sverige i motsats till flera andra europeiska länder, tex. England och Frankrike, där den fortfarande är omfattande. Ett myndighetsgemensamt kontrollprojekt mot momsbedrägerier i samband med gränsöverskridande handel med livsmedel påbörjades 2003 och beräknas pågå t.o.m Projektet omfattar hela riket. Lagerbolagsrapporten avlämnades under 2003 och projektgruppen fortsätter på uppdrag av Ekorådet att samordna genomförandet av de åtgärder som föreslås i rapporten för att minska missbruket av aktiebolagsformen. SAMEB-grupperna har genomfört ett flertal regionala och lokala kontrollprojekt inom framför allt bygg-, restaurang-, taxi- och åkeribranscherna. Brottsförebyggande samarbete Det brottsförebyggande arbete som genomförts är dels direkta åtgärder såsom kontakter av olika slag med företag, myndigheter och organisationer samt allmänheten, dels indirekta åtgärder i form av utredningar och kunskapsinsamling som kan ligga till grund för framtida direkta brottsförebyggande insatser. Brottsförebyggande projekt pågår eller har avslutats i ett flertal branscher i samarbete mellan de ekobrottsbekämpande myndigheterna, LO, Svenskt näringsliv och ett flertal andra organisationer samt kom- 6

15 muner och landsting. Syftet med insatserna är att öka medvetenheten hos de nämnda aktörerna om vikten av brottsförebyggande arbete Vissa SAMEB-grupper har bedrivit brottsförebyggande samarbete med framför allt fackföreningsrörelsen. SAMEB-grupperna har även genomfört informationsinsatser som riktats till exempelvis nystartade företag. Andra aktiviteter gäller samordnade kurs- och seminarieverksamheter för att höja kompetensen inom myndigheterna. Även här syftar insatserna till en ökad medvetenhet när det gäller brottsförebyggande åtgärder av olika slag. Näringsförbuden och tillsynen över dessa har genomlysts av en arbetsgrupp och en rapport från projektet lämnas under våren Syftet med projektet är bl.a. att öka näringsförbudens brottsförebyggande effekt System för att lagra och tillhandahålla kunskaper och erfarenheter (EkoBank) byggs upp hos EBM i syfte att på sikt stödja alla brottsbekämpande myndigheter inom ekobrottsområdet. Genom EkoBanken skapas förutsättningar för en bättre kompetens- och metodutveckling också när det gäller det brottsförebyggande arbetet Brottsförebyggande arbete har normalt ett långsiktigt verkande mål. Uppföljning och utvärdering av de nu vidtagna åtgärdernas resultat har ännu inte gjorts och kräver dessutom i flertalet fall särskilda insatser. Andra samverkansprojekt Ekorådet har initierat ett särskilt projekt som arbetar med modeller och arbetsmetoder för att tillvarata befintliga möjligheter för att spåra och återföra utbyte av brott. Det arbete som påbörjades redan 1994 under benämningen Rubicon (Rutiner, brottsutredningar i konkurs) återupptogs under 2000 och har bl.a. resulterat i en riksomfattande seminarieserie under 2002 Hotbildsanalysen Ekorådet har i seminarieform initierat ett myndighetsgemensamt arbete för att ta fram en hotbildsanalys på ekobrottsområdet. Arbetet skedde inledningsvis på bred front men rådet har därefter beslutat att analysen i ett första skede skall koncentreras till följande områden: 7

16 Svart arbete Näringsidkares svartarbete inom kontantbranscherna Svart arbete och bemanningsföretag Mervärdesskattebedrägerier Särskild inriktning mot gränsöverskridande handel Ekobrottslighetens servicefunktioner Oseriösa rådgivare och skatteparadis Oseriösa lagerbolagsbildare och missbruk av associationsformer 8

17 Förslag till inriktning och åtgärder under de tre kommande åren I det följande lämnas inledningsvis en mer övergripande beskrivning av hur ekobrottsbekämpningen bör inriktas under den kommande treårsperioden. Därefter följer en detaljerad beskrivning av hur arbetet inom de ovan nämnda hotbildsområdena bör bedrivas. För det första är det nödvändigt att fortsätta och fördjupa samarbetet på det operativa området. Till detta hör även att gemensamt utveckla nya metoder för att angripa ekobrottsligheten på ett effektivare sätt. En andra huvuduppgift är att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan berörda myndigheter på olika nivåer samt näringslivet och andra intressenter. En viktig målgrupp är ungdomar, vars attityder till svart arbete och ekonomisk brottslighet måste bearbetas. Mer ändamålsenliga metoder för sådan påverkan behöver också utvecklas. En tredje uppgift blir att fortsätta arbetet med hotbildsanalyser. På det närmaste programmet står en analys av EU-utvidgningen som en myndighetsgemensam aktion under år Ett annat viktigt område är att utveckla underrättelseverksamheten beträffande ekonomisk brottslighet. Bl.a. bör särskild uppmärksamhet riktas mot den ekonomiska brottslighet som har samröre med den organiserade brottsligheten. Nyckeln till ett framgångsrikt arbete är samverkan. I det sammanhanget gör sig sekretessfrågorna ofta påminda. I SAMEB-gruppernas rapporter framhålls ofta att sekretesslagstiftningen lägger hinder i vägen för en effektiv ekobrottsbekämpning på flera olika områden. Det är framför allt i skedena före att förundersökning eller revision inletts som man upplever de stora problem. Vidare är det mer generellt ett problem att myndigheter i flera fall inte kan lämna information till andra myndigheter eller konkursförvaltare utan att uppgifterna först begärts. Den som behöver uppgifterna vet ofta inte om att de finns. En översyn av lagstiftningen på detta område framstår som angelägen. 9

18 SÄRSKILT OM SVART ARBETE, MOMSBEDRÄGERIER OCH EKOBROTTSLIGHETENS SERVICEFUNKTIONER (OSERIÖSA RÅDGIVARE OCH SKATTEPARADIS) Svart arbete Hotbildsanalysen koncentrerades till de s.k. kontantbranscherna, men det förekommer även svart arbete inom faktureringsbranscherna, där byggbranschen i vidsträckt bemärkelse är det främsta exemplet. Hotbildsanalysen fokuserade i denna etapp främst av resursskäl på kontantbranscherna. Det är naturligt att i nästa steg ägna analysen åt övriga branscher. Brottsligheten består i att man undanhåller och inte deklarerar kontant mottagna intäkter vilket får konsekvenser för framför allt inkomstbeskattningen men även för mervärdesskatten och de sociala avgifterna. En allvarlig effekt av svart arbete är att företagen anlitar svart arbetskraft för att sänka sina kostnader och därigenom förbättra sitt konkurrensläge gentemot de seriösa företagen. Själva tillvägagångssätten för att dölja intäkterna är utpräglat branschspecifika. Skatteverket bedriver i det s.k. Riksprojektet kontroll av om svart arbetskraft förekommer i stora byggprojekt runt om i landet. De iakttagelser som redovisas i en rapport från projektet visar att skatteundandragandet satts i system i vissa delar av byggbranschen och att man i dessa delar kan beskriva skattefusket som organiserad handel med svart arbetskraft. Olika konstruktioner med fristående uppdragstagare underentreprenörer, bemanningsföretag och andra mellanhänder i flera led används i syfte att försvåra för Skatteverket att upptäcka och utreda skatteundandragandet. Detta är i och för sig inte något nytt fenomen. Även tidigare kartläggningar av entreprenadbranscherna visar att ett stort skatteundandragande förekommer i dessa branscher och att lagändringar krävs för att komma tillrätta med skattefusket. Den nu gällande lagstiftningen när det gäller uthyrning av arbetskraft har gjort det ännu svårare för Skatteverket att komma till rätta med denna typ av skatteundandragande. Iakttagelserna i projektet visar att omfattningen av svarta löner i byggbranschen är mycket stor. Utifrån genomförda utredningar har det beräknats att de svarta lönerna inom projektets ramar uppgår till mellan 2,5 och 3 mdkr årligen. I rapporten har man avstått från att uppskatta svartarbetet i branschen som helhet, men betonat att omfattningen är klart oroande. Staten förlorar i uteblivna arbetsgivaravgifter, anställdas skatter och mervärdesskatt intäkter som motsvarar 85 % av de svarta lönerna dvs. årligen mellan 2 och 2,5 mdkr. Omfattningen har även medfört att konkurrensen i vissa fall snedvridits. 10

19 Regeringen tillsatte i februari 2002 den s.k. Byggkommissionen. Kommissionens förslag är under beredning i Regeringskansliet. Det är viktigt att ett kommande lagförslag verkligen får effekt mot det svarta arbetet. Risken är annars uppenbar att de oseriösa delarna av byggbranschen växer sig allt starkare och att även inslaget av yrkeskriminella ökar. Bemanningsföretag finns inom många branscher sedan det blivit tillåtet att bedriva personaluthyrning. Det förekommer oseriösa bemanningsföretag som har som affärsidé att tillhandahålla svart arbetskraft. Genom att dessa bemanningsföretag har F-skattsedel kan den som anlitar ett sådant företag svära sig fri från att själv ha anlitat svart arbetskraft. Den framtida utvecklingen i ett treårsperspektiv De attitydundersökningar, som närmare redovisats under rubriken nuläge och förändringar tyder när det gäller svart arbete på att yngre generationer inte har samma grundvärderingar och skattemoral som äldre generationer har. Yngre generationers avvikande grundvärderingar kan utgöra ett hot mot det svenska skattesystemet. Om inte trenden vänds är risken är stor att staten i framtiden förlorar ännu större belopp i skatter och avgifter. Förslag Det är väsentligt att det lagstiftningsarbete som pågår beträffande entreprenadavdrag inom byggbranschen snarast fullföljs samt att förberedelser vidtas så att likartade system även införs inom andra områden där kedjor av underentreprenörer är vanligt förekommande. Beträffande kontantbranscherna är det angeläget att införa en lagstiftning med krav på typgodkända kassaapparater. Informationsinsatser bör genomföras i syfte att förändra ungdomars positiva attityder till vissa former av svart arbete utifrån Skatteverkets erfarenheter från den särskilda ungdomskampanjen. De samverkande myndigheterna har bedrivit och bedriver brottsförebyggande projekt tillsammans med näringslivets organisationer, både löntagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer samt branschorganisationer. Dessutom förekommer samarbete med kommuner och landsting. Det är viktigt att dessa aktiviteter fortsätter och fördjupas och även utvidgas till andra berörda branscher. Särskilda insatser avses dessutom genomföras för att utveckla de regionala samverkansorganens delaktighet och att involvera de lokala brottsförebyggande råden i förebyggande åtgärder mot svart arbete. 11

20 Momsbedrägerier Vid redovisning av moms finns det alltid en risk att utgående moms inte redovisas där sådan borde ha redovisats eller att avdrag för ingående moms sker när sådant avdrag inte skall medges. Detta innebär att det finns i princip fyra grundläggande drag i momsbedrägerierna. Man deklarerar inte en transaktion och betalar inte in någon moms. Med detta följer att inkomstskatt inte blir betald på den vinst som kan uppstå genom transaktionen. Eventuella punktskatter blir inte heller betalda. Man deklarerar momsen men betalar inte in någon moms. Detta är ofta fallet i planerade konkurser. Man deklarerar på falska grunder överskjutande ingående moms så att man får ut rena pengar från skattemyndigheten. Man smugglar in varor till Sverige från länder utanför EU med avsikt att sälja varorna utan att inkomstbeskatta vinsten. Detta har till följd att momsen inte heller betalas in. Kännedomen om de bedrägliga förfaranden som tillämpas i fråga om mervärdesskatt är god såväl i myndigheternas dagliga arbete som i den kriminologiska forskningen. Samtidigt kan man konstatera att myndigheternas kontroll leder till att det utvecklas nya bedrägliga förfaranden. Någon säker uppskattning av mervärdesskattebedrägeriernas omfattning finns inte. Det bör vidare påpekas att allmänheten i form av konsumenter ofta inte reflekterar över momsbedrägerierna när de köper en vara eller en tjänst momsfritt till lägre pris än vad som är rimligt. Konkurrensen snedvrids också när vissa företag kan hålla lägre priser än konkurrenterna genom att inte betala in moms. Den snedvridna konkurrensen får spridningseffekter så till vida att vissa företag för att överleva går in på den brottsliga banan. Inom EU har särskilt fusk där s.k. missing traders är inblandade medfört mycket stora bekymmer. Denna verksamhet, inom vilket momsbedrägerier med s.k. karusellhandel också ingår, har i t.ex. England och Tyskland nått en helt oacceptabel nivå. Detta har medfört att EU-kommissionen genomfört särskilda åtgärder för att bekämpa denna typ av momsfusk. Det förtjänar här att nämnas att enligt grundfördragen för EU har samtliga länder ett gemensamt kontrollansvar för de harmoniserade indirekta skatterna. Upplysningsvis kan nämnas att analysen som gjorts i vissa medlemsländer tyder på att skattefelet kan uppgå till över 15 % av skattebasen. 12

21 Det kan tilläggas att i slutrapporten för momskontrollprojekt avseende karusellhandel har bedömningen gjorts att riskområdet fortsätter att vara aktuellt under överskådlig tid framåt. Även om det finns vissa tendenser att Sverige numera inte alltid är det land som gör själva skatteförlusten, så används ändå Sverige som ett av de genomgångsländer som karuseller passerar. Detta innebär att andra medlemsländer begär hjälp från Sverige med utredningar av olika slag. Dessa utredningar tar ofta sikte på att klarlägga distributionsvägar, betalningsvägar etc. Den framtida utvecklingen i ett treårsperspektiv Mervärdesskatten kommer även i fortsättningen att vara ett tydligt riskområde. Detta gäller särskilt för den gränsöverskridande handeln. Den 1 maj 2004 utvidgades EU med 10 nya medlemsstater. Detta förväntas påverka momsbedrägerierna i samband med EU-relaterad handel. I sammanhanget bör dock påpekas att de nya länderna arbetar med att ta fram nya strategier för att komma till rätta med problemen. Förslag Särskild uppmärksamhet ägnas indirekta skatter vid gränsöverskridande handel. Ett utökat internationellt myndighetssamarbete behövs för en effektivare kontroll. Oseriösa rådgivare och skatteparadis Affärer via skatteparadis sker i många olika skattemässiga syften och sammanhang. Ett antal tillvägagångssätt är kartlagda och beskrivna i olika kontrollprojekt som genomförts av Skatteverket. Skatteparadis har använts sedan länge. Före avregleringarna på 90-talet var det mycket dyrt och komplicerat att använda sig av skatteparadis. Sedan dess har det blivit mycket enklare och billigare och ett stort antal aktörer är verksamma med att ge råd och erbjudanden om paradislösningar. Erfarenheter från de ovan nämnda projekten visar på att användandet av skatteparadis ökar, särskilt för mindre och lönsamma företag. På senare år har merparten av affärerna skett via s.k. fasadbolag i länder som England och Holland. I Sverige har man uppskattat det s.k. skattefelet med internationell anknytning till någonstans mellan mdkr. Av det internationella felet beräknas 2 5 mdkr avse bolagskonstruktioner via skatteparadis och 8 mdkr främst fysiska personers kapitalplaceringar i lågskatteländer med bristande insyn. 13

22 Internationellt skattefusk skiljer sig från annat fusk genom att skattebasen ofta förloras för alltid. Beloppen återförs inte till den svenska ekonomin för att skapa nya inkomster. Den framtida utvecklingen i ett treårsperspektiv OECD och EU har sedan ett antal år lagt ner stor möda på att kartlägga och bedöma förekomsten av skadeverkningar på grund av skillnader i beskattning. EU har benämnt detta illojal skattekonkurrens och främst koncentrerat sig på medlemsländernas försök att med förmånliga regler locka till sig företag, kapital och personer på andra medlemsländers bekostnad. OECD har benämnt det skadliga skatteåtgärder (harmful tax practices) och har koncentrerat sitt arbete på skatteparadis. Efter ett omfattande utrednings- och förhandlingsarbete har flertalet av de utpekade, drygt 40-talet, skatteparadisen förbundit sig att ändra sina regelverk. Detta gäller exempelvis att öka möjligheterna till informationsutbyte och insyn i vilka som är de egentliga ägarna bakom bolag. Förslag De viktigaste åtgärderna torde vara att fortsätta på den inslagna vägen med att utveckla kontrollmetoder, följa och analysera utvecklingen på marknaden för rådgivning samt framför allt intensifiera det internationella samarbetet både på ett övergripande plan med EU: s och OECD:s olika organ men även på det rent operativa området. Det torde vara speciellt angeläget att vidta åtgärder mot oseriösa rådgivare eftersom i stor omfattning dessa utgör navet i hjulet för den ekonomiska brottsligheten. Oseriösa lagerbolagsbildare Ett antal personer och företag bildar sammantaget i Sverige under ett år ett stort antal lagerbolag som man säljer för kronor utan att se till att aktiekapitalet, lägst kr, betalas in. Aktiekapitalet kommer inte heller att någonsin betalas in. Köparna avser i flertalet fall att använda bolagen bland annat för att olagligt få ut överskjutande ingående moms och för att genomföra olika typer av bedrägerier. Myndigheterna känner till de oseriösa lagerbolagsbildare som bedriver en större verksamhet. Det rör sig om personer som driver företag som bildar och säljer lagerbolag på ett oseriöst sätt. Efter kort tid försätts flertalet av de sålda bolagen i konkurs och köparna uppvisar mycket höga skulder både till det allmänna och till enskilda. Under de senaste tre åren har det bildats cirka aktiebolag varje år. Av dessa har cirka bildats av oseriösa lagerbolagsbildare. 14

23 Aktiebolaget kan på detta sätt bli ett brottsverktyg. Det förekommer även att de oseriösa lagerbolagsbildarna hjälper köparna att begå olika typer av skattebrott och andra ekobrott. Lagerbolag utan kapitaltäckning används för ekonomisk brottslighet. Statskassan förlorar stora skatte- och avgiftsintäkter. Leverantörer och borgenärer gör stora kreditförluster. Dessutom har vissa anpassningseffekter redan visat sig genom att vissa s.k. oseriösa lagerbolagsbildare har börjat saluföra handels- och kommanditbolag istället för aktiebolag, när de märkt att myndigheterna har visat intresse för deras verksamhet. Den framtida utvecklingen i ett treårsperspektiv Även med de motåtgärder som redan initierats och som fortlöpande kommer att utvärderas och utvecklas finns risk för att den oseriösa verksamheten fortsätter. Statskassan kan förlora stora skatte- och avgiftsintäkter. Leverantörer och borgenärer riskerar att göra stora kreditförluster. Förslag Ekorådet har givit arbetsgruppen i projektet Oseriösa lagerbolagsbildare förlängt mandat att arbeta med och kraftsamla kring genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Åtgärderna följer två huvudlinjer. Den första gäller information om rapportens innehåll till bl.a. de samverkande myndigheternas medarbetare, till lagerbolagsbildare, till revisorsorganisationerna och till revisorer i lagerbolagskedjor. Förhoppningsvis får detta en preventiv effekt och ett ändrat beteende hos aktörerna. Den andra huvudlinjen i förslagen till åtgärder är att använda befintlig lagstiftning för lagföring av de personer som medverkar i oseriös lagerbolagshantering. 15

Betydande samverkan sker mellan SAMEB:s myndigheter även vad gäller annan allvarlig brottslighet.

Betydande samverkan sker mellan SAMEB:s myndigheter även vad gäller annan allvarlig brottslighet. 1 SAMEB:s årsrapport för 2003, Stockholms län. Läget i fråga om den ekonomiska brottsligheten Inledning En väsentlig del av skatteundandragande är hänförligt till svartarbete/oredovisade inkomster. Vidare

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 17 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13 * Skatteverket 1(11) Lars Lundh/Conny Svensson 010-574 99 95/ 010-573 50 01 www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 Solna 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se * Skatteverket

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Visionen

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär Ordbok Bokföring Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och sälj i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang,

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Promemoria 2016-04-28 Finansdepartementet Finansministern Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006.

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Inledning Under år 2004 togs beslut om att Dalarnas och Gävleborgs samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Skatteverkets större insatser 2015. 17 februari 2015

Skatteverkets större insatser 2015. 17 februari 2015 Skatteverkets större insatser 2015 17 februari 2015 Nya regler för rot- och rutarbete Pia Blank Thörnroos, rättslig expert Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare Nya regler för rot och rut Lagen infördes

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU13 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:16)

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt Vad är svart arbete? Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Om du är anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

R A P P O R T 2 0 0 7 : 1. Rapport om den ekonomiska brottsligheten

R A P P O R T 2 0 0 7 : 1. Rapport om den ekonomiska brottsligheten R A P P O R T 2 0 0 7 : 1 Rapport om den ekonomiska brottsligheten 1 Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2007 Ekobrottsmyndigheten Box 820. 101 36 Stockholm Tel vx 08-762 00 00 www.ekobrottsmyndigheten.se

Läs mer

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Lagutskottet Riksdagen 100 12 STOCKHOLM 2003-03-04 Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Regeringen har nu lagt en proposition om nya förmånsrättsregler som i stor utsträckning grundas

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar November 2007 En helhetsbedömning har eftersträvats Delegationen mot felaktiga

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Införsel av motorfordon

Införsel av motorfordon Införsel av motorfordon Gränsöverskridande handel April 2015 Det organiserade momsfusket med motorfordon och husvagnar. Ett allvarligt hot mot den sunda konkurrensen. Införsel av motorfordon Cirka 30 personer

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet 1(7) Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011

XXXX 76. Budgetunderlag 2009-2011 XXXX 76 Budgetunderlag 2009-2011 Sida 1 (17) Ert Er beteckning Regeringen Justitiedepartementet Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2009-2011 Jag överlämnar härmed budgetunderlaget för Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Riksrevisionen Nybrogatan 55 114 90 Stockholm Stockholm 2016-06-29 Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Frågan Skrivelsen är upprättad

Läs mer

1.2 Förslagets innehåll

1.2 Förslagets innehåll Regeringskansliet Faktapromemoria Handlingsplan för mervärdesskatt Finansdepartementet 2016-05-10 Dokumentbeteckning KOM(2016)148 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska

Läs mer

Skatteverkets insatser

Skatteverkets insatser Skatteverkets insatser 2017-02-14 Program för dagen Anders Bäck, inledning Conny Svensson, kontanthandel & personalliggare Cajsa Toresten, rot- och rutavdrag Rebecca Filis, digital ekonomi Pia Bergman,

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Omvärlds- och hotbildsanalys 2008. Strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster

Omvärlds- och hotbildsanalys 2008. Strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster Omvärlds- och hotbildsanalys 2008 Strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster INNEHÅLL 1 INNEHÅLL 3 Förord 4 Brottslighetens utveckling Vision för Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2013/3527/L2 Yttrande Stockholm 2013-08-14 Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Svensk Försäkring,

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003 I EKOBROTTSMYNDIGHETEN Grafisk form och produktion: Ord&Form i Uppsala AB Foto: Björn Larsson Rosvall, Bilduppdraget (sid 25), The Image Bank (sid 30) och Ola Högberg

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse LULEÅ KOMMUN HANDLINGSPLAN 1 (6) 2011-04-11 Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse Fastställt av kommunstyrelsen 2007-04-16 Reviderad 2011-04-11 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

När det gäller personer som samtidigt får ersättning från Försäkringskassa, A-kassa eller socialbidrag anser

När det gäller personer som samtidigt får ersättning från Försäkringskassa, A-kassa eller socialbidrag anser *Skatteverket 1(5) 1000 vita nya jobb i Gävle Bakgrund Skatteverket har i juni månad 2006 presenterat en rapport om svartjobb, Rapport 2006:4 Svartköp och svartjobb i Sverige. Rapporten handlar om arbetsinkomster

Läs mer

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4)

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4) Utlåtande 2005:141 RI (Dnr 115-483/2005) Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering s handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2018 Handlingsplan EBM A-2016/0597 Oktober 2016 1 (10) 1. Om (EBM) är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Inom myndigheten

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utredningar avseende barn som har

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 STOCKHOLM 2017-08-04 Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Som ombud för Robert Friman & Co AB (Robert

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Privata aktörers ansvar

Privata aktörers ansvar Privata aktörers ansvar Riksrevisor Gudrun Antemar, Sverige Bekämpningen av den svåraste brottsligheten och de mest samhällsskadliga företeelserna måste i framtiden bygga på ett tätare samarbete mellan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Riksrevisionens styrelses redogörelse om internationell skattekontroll

Riksrevisionens styrelses redogörelse om internationell skattekontroll Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om internationell skattekontroll Sammanfattning Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Skatteverkets informationsutbyte

Läs mer