Termerna är alfabetiskt ordnade utan hänsyn till ämnesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Termerna är alfabetiskt ordnade utan hänsyn till ämnesområde"

Transkript

1 Basordlistan A Termerna är alfabetiskt ordnade utan hänsyn till ämnesområde abnorm abnormis * icke normal; missbildad abort abortus * avbrytande av graviditet; i dagligt tal aves med abort endast framkallad abort, men fackspråkligt kan abort även avse spontan abort Jfr missfall abstinenssymtom * fysiska och psykiska symtom (t. ex. svettningar, darrningar, irritabilitet) som uppstår om en person plötsligt slutar ta ett invant gift, t. ex. alkohol, nikotin eller narkotika accept * 1. i fråga om avtal: rättshandling varigenom lämnat anbud antas 2. i fråga om värdepapper: åtagande att stå för betalningsansvar acceptfrist * den tid det kan tänkas ta att godta eller förkasta ett anbud acklamation * beslutsfattande med hjälp av ja- och nejrop, utan votering acklimatisera sig * vänja sig vid nya förhållanden ackord * 1. ekonomisk uppgörelse mellan en betalningsskyldig på obestånd och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten 2. ekonomisk uppgörelse i allmänhet ackordsättning * fastställande av betalning i förhållande till mängden utfört arbete ackordslön * lön som utgår efter mängden utfört arbete adekvat * som motsvarar givna krav addiktion addictio * tillvänjning, beroende administrering(ssätt) * sätt att tillföra, ge (läkemedel) adjungera * tillfälligt uppta någon som medlem, dock utan att personen får samma befogenheter som ordinarie medlemmar adoption * det att formellt uppta en person som sitt eget barn adoptivbarn * adopterat barn, FB 4 kap. adoptivföräldrar * vuxna som genom adoption upptagit barn som eget, FB 4 kap. advokat * jurist som yrkesmässigt tillhandagår allmänheten med juridisk rådgivning och biträder part inför domstol; titeln får i Sverige endast användas av medlemmar i Svenska Advokatsamfundet

2 advokatbyrå * byrå där advokater arbetar AFA Försäkring * samlingsnamn för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA affektionsvärde * värde baserat på personliga känslor och minnen och oberoende av ekonomiskt och konstnärligt värde afasi aphasia * oförmåga att tala eller att förstå innebörden i talade eller skrivna ord affekt affectus * hastigt påkommen sinnesrörelse; häftig känsloyttring affärsjuridik * områden inom civilrätten som reglerar affärslivet, t.ex köp-, avtals-, konsument- och krediträtt aga * 1. kroppslig bestraffning 2. bestraffa kroppsligt aggravering aggravatio * 1. försämring, t. ex. av sjukdomstillstånd 2. att en person ger en överdriven bild av sina sjukdomssymtom aggression aggressio * 1. angrepp, fientlig handling 2. grundläggande psykologisk drivkraft agiterad * upprörd, upphetsad, orolig, rastlös agorafobi agoraphobia * sjuklig skräck för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas SYN torgskräck aids, förvärvat immunbristsyndrom acquired immunodeficiency syndrome * svår sjukdom orsakad av hivvirus aidspatient * patient som har sjukdomen aids ajournera * avbryta för att senare återuppta t. ex. en sammankomst akademiker * person som har högskole- eller universitetsutbildning akillessena tendo calcaneus, tendo Achillis * kroppens starkaste sena, som fäster vadmuskeln vid hälbenet SYN hälsena akne acne * 1. hudsjukdom med utslag; finnar 2. liten ytlig varbildning eller furunkel i huden SYN finne akrofobi acrophobia * stark rädsla för höga höjder SYN höjdskräck akromegali acromegalia * sjukdom hos vuxna med onormal tillväxt av händer, fötter och ansikte akt * handlingar i ärende eller mål som förvaras i samlad form aktie * 1. andelslott i kapitalet i ett aktiebolag 2. handling som utgör bevis om andelslotten aktiebok * förteckning över aktier och aktieägare i ett aktiebolag aktiebolag, AB * form för företagande i vilket delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder

3 aktiekapital * det kapital som skall erläggas av den som tecknar aktier i ett aktiebolag och som skall utgöra säkerhet för bolagets fordringsägare aktieägare * ägare av andel i aktiebolag aktion * aktivt ingripande, ofta i överhängande situation aktivera * göra aktiv; få att fungera aktivitet * något man håller på med på ett organiserat och aktivt sätt aktiviteter i det dagliga livet, ADL * samlingsbegrepp för de grundläggande aktiviteterna i en normal livsföring: att sköta sin hygien, enklare städning, inköp etc. aktivitetsersättning * ersättning till den som är mellan 19 och 29 år och vars arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan aktivitetsstöd * 1. ersättning till en funktionshindrad person som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program, till exempel arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik eller verksamhet på datortek 2. ersättning som betalas ut för dem som deltar i aktivitetsgarantin aktsam * som handlar på ett sätt som är avsett att undvika skada akupunktur * gammal kinesisk metod för sjukdomsbehandling eller smärtlindring med instick av nålar i kroppen efter bestämda regler akut acutus * plötsligt inträdande, hastigt förlöpande (sjukdom) akuten * kortform för akutmottagning akutmottagning * avdelning på sjukhus för akutfall akut p-piller * benämning på den behandling som kan användas efter oskyddat samlag för undvikande av oplanerad graviditet alienation alienatio * 1. avlägsnande 2. känsla av att man är utanför SYN främlingskap alienerad * som upplever alienation alibi * (bevis för) vistelse på annat ställe än brottsplatsen vid tidpunkten för ett brott alkoholabstinens syndroma alcoholicum ex abstinentia * de fysiska och psykiska symtom som uppstår om en alkoholberoende person plötsligt slutar dricka alkohol alkoholberoende addictio alcoholica * att vara beroende av alcohol alkoholförgiftning intoxicatio alcoholica * förgiftningstillstånd orsakat av alcohol

4 alkoholiserad * beroende och skadad av alkoholmissbruk alkoholist * person som är beroende och skadad av alkoholmissbruk alkoholkoncentration * relativ mängd alkohol, särskilt i blodet alkoholmissbruk abusus alcoholicus * alltför stor konsumtion av alkohol allergen * se SYN allergiframkallande ämne allergiframkallande ämne * ämne som framkallar allergi, t. ex. ämnen som pollen, damm, mögel, stoff från djurpälsar, vissa kemikalier och beståndsdelar i en del födoämnen SYN allergen allmänna arvsfonden * fond till vilken överförs kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan att efterlämna arvsberättigade anhöriga eller testamentstagare allmänna medel * statliga eller kommunala ekonomiska tillgångar allmänna reklamationsnämnden, ARN * myndighet som prövar tvister mellan konsument och näringsidkare om konsumentköp och konsumenttjänster, t. ex. fel i köpta varor allmänna val * på allmän rösträtt baserade val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige allmän domstol * domstol som, till skillnad från specialdomstol, är behörig att ta upp mål i allmänhet allmän folkpension, AFP * pension som ingår i den allmänna försäkringen och utgår till alla från 65 år oberoende av inkomstläge och tidigare inkomster allmän försäkring * försäkring som består av sjukförsäkring med föräldrapenning samt ålderspension allmän handling * framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel och som förvaras hos myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndighet, TF 2:3 allmän pension * sammanfattande benämning på folkpension och allmän tilläggspension Allmän pensionsfond, AP-fond * antal statliga fonder som skapats för att förvalta pensioner allmän sjukförsäkring * den del av den allmänna försäkringen som omfattar läkarvårdsersättning, reseersättning, läkemedelsförmåner, tandvårdsförsäkring, sjukgymnastikersättning, ersättning för sjukhusvård samt sjukpenning och föräldrapenning

5 allmän plats * enligt ordningslagen mark som omfattar allmän väg, gata, torg, park eller annat område som är tillgängligt för allmänheten allmän rättshjälp * Rättshjälpslag (1996:1619) allmän sammankomst * sammankomst som allmänheten har tillträde till allmän tilläggspension, ATP * ett tillägg till folkpensionen vars storlek är beroende av tidigare arbetsinkomst i det gamla pensionssystemet allmän åklagare * jurist som är anställd av staten och som har att leda förundersökning vid svårare brott och besluta om tvångsåtgärder; en allmän åklagare har behörighet att vid allmän domstol föra ansvarstalan i allmänt åtal allmänt barnbidrag * förmån som utbetalas som bidrag till uppehälle och uppfostran för barn under 16 år som är bosatta i Sverige allmänfarligt brott * gemensam beteckning för de brott som innebär att människor eller egendom utsätts för stora risker, t. ex. allmänfarlig vårdslöshet, mordbrand, sabotage, allmänfarlig ödeläggelse och miljöbrott allmänt förvar * betalning som deponeras hos länsstyrelsen när fordringen är tvistig eller borgenären vägrar ta emot betalningen, s.k. nedsättning i allmänt förvar allmänfarlig vårdslöshet * det att av vårdslöshet framkalla fara för sådan skada som krävs för ansvar för mordbrand eller allmänfarlig ödeläggelse, BrB 13:6 allmänfarlig ödeläggelse * det att uppsåtligen genom explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd framkalla fara för annans liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av annans egendom, BrB 13:3 allmänläkare * läkare med specialistutbildning i allmänmedicin allmänmedicin * specialitet för läkare i primärvård allmänning * mark ägd av samfällighet allmännyttigt bostadsföretag * Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, 1 kap. 7 allmänpraktiker * allmänpraktiserande läkare, allmänläkare med egen praktik eller verksam i läkargrupp eller läkarhus allmänpraktiserande läkare * allmänpraktiker allmänprevention * den avskräckande verkan som bestraffning har på allmänhetens benägenhet att begå brott

6 allmänt ombud * statens representant i vissa typer av förvaltningsmål, t. ex. körkortsmål allmäntillstånd * term i läkarjournaler innebärande en grov uppskattning av patientens hälsotillstånd och kroppskonstitution allmänt åtal * brott som åtalas av allmän åklagare med eller utan medverkan av målsägande alveol alveolus * liten hålighet; t. ex. tandalveol eller lungalveol (lungblåsa) Alzheimers sjukdom morbus Alzheimer * en demenssjukdom Jfr demens amalgam * ett tandfyllningsmaterial ambition * medveten inriktning för att nå ett mål ambivalens * samtidig förekomst av motsatta känslor, drifter, viljor och tankegångar; kluvenhet, tvehågsenhet ambulerande * som ständigt växlar plats för sin verksamhet, särskilt om verksamhet som normalt är stationär amma * ge mjölk ur bröstet amnesi amnesia * total eller begränsad förlust av minnesförmågan SYN minnesförlust amningspsykos psychosis puerperalis * övergående psykos i samband med förlossning och/eller början av amningsperioden amortering * periodisk avbetalning av t. ex. ett lån amputation amputatio * operativt eller traumatiskt avlägsnande av en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet anabol steroid * ämne med vävnadsuppbyggande effekt som ibland ges till patienter med starkt nedsatt allmäntillstånd och som används illegalt som dopningsmedel anal analis * som hör till eller avser ändtarmsöppningen analgetikum analgeticum * läkemedel som dämpar smärta SYN smärtstillande medel analöppning anus * ändtarmens öppning SYN ändtarmsöppning anamnes anamnesis * patientens egen skildring av sin sjukdom, dess uppkomst och dess yttringar analys * 1. djupgående och noggrann undersökning av abstrakt företeelses beståndsdelar 2. sönderdelning av ett ämne för bestämning av dess beståndsdelar anbud * erbjudande om avtal riktat till en eller flera tilltänkta anbudstagare anbudsgivare * den som lämnar avtalsförslag till någon

7 anbudstagare * den som mottar ett avtalsförslag andel * 1. relativ delaktighet t. ex. i visst resultat genom viss prestation 2. relativ mängd andelslägenhet * benämning på lägenhet i flerbostadshus vilket samägs och bebos av flera ägare, som utan att bilda bostadsrättsförening sinsemellan träffar avtal om förvaltning och disposition av lägenheterna andetag * indragning av luft i lungorna andfåddhet * flåsande, flämtande andning andhämtning * 1. andning 2. andetag andningsorgan apparatus respiratorius, systema respiratorium * lungor och luftvägar andningsstillestånd apnoea * tillfälligt upphörande av andningen, SYN apné andnöd dyspnoea * försvårad och otillräcklig andning, andfåddhet SYN dyspné andrahandslägenhet * lägenhet som man hyr i andra hand, dvs av en annan hyresgäst andrahandsuthyrning * uthyrning av en lägenhet till en annan person anemi anaemia * nedsatt halt av blodfärgämne i blodet SYN blodbrist anestesi anaesthesia * upphävd förmåga att känna smärta, tryck, beröring, kyla eller värme; vanligen också benämning för bedövning, dvs behandling som upphäver smärtkänslighet i samband med kirurgi anestetikum anaestheticum * medel som framkallar anestesi; ses ofta som synonymt med bedövningsmedel aneurysm aneurysma * lokal utvidgning av en artär SYN pulsåderbråck anfall raptus * plötsligt, häftigt utbrott av sjukdom eller sinnesrörelse anförtro * i förtroende meddela; med förtroende överlämna eller låta få veta anförvant * släkting angelägenhet * fråga som särskilt berör någon och som fordrar någon typ av åtgärd angina pectoris angina pectoris * attacker av svår smärta och tryckförnimmelse i bröstet pga. otillräcklig blodförsörjning till hjärtat SYN kärlkramp angiografi angiographia * kontraströntgenundersökning av blodkärl angiokardiografi angiocardiographia * kontraströntgenundersökning av hjärta och större blodkärl

8 angivelsebrott * brott till vilka det för allmänt åtal krävs angivelse från målsäganden anhållan * formell begäran anhållande * frihetsberövande tvångsåtgärd i brottmål anhållen * den som berövats friheten genom beslut av åklagare anhängiggöra * inleda processuellt förfarande genom att inlämna stämningsansökan till domstol anhörig * som är bland de närmaste släktingarna anhörigvårdare * anhörig som mot ersättning vårdar en närstående person animalisk * som härstammar från djurriket anklaga * utpeka någon som skyldig till brottslig gärning anknytningsfall * ärende ang. utländsk person som har rätt att vistas och arbeta i Sverige därför att make, maka eller annan nära släkting finns i landet anlagsprov * prov som mäter anlag på visst område anlita * söka upp eller använda för att få hjälp anläggningsarrende * arrende för annat ändamål än jordbruk där arrendatorn har rätt att bibehålla anläggning på marken anläggningstillgångar * tillgångar i ett företag som är avsedda för stadigvarande bruk, t. ex. fastigheter och maskiner anmoda * ge formellt bindande uppmaning om viss handling anmälningsskyldighet * 1. skyldighet för vissa befattningshavare att anmäla missförhållanden, Socialtjänstlag (2001:453) 14 kap. anmärkning * 1. påvisande av fel 2. kortare yttrande eller kommentar annuitetslån * lån som amorteras genom att lika stort belopp betalas varje gång såsom en summa av ränta och amortering annullera * upphäva, förklara ogiltig anonymitetsskydd * 1. rätt för författare eller person att inte namnges i tryckt skrift, TL 3 kap. 2. rätt för en person som gjort anmälan att vara anonym anorektiker * som lider av anorexi anorexi 1. anorexia nervosa 2. anorexia * 1. en form av ätstörning, självsvält 2. aptitlöshet anpassningsgrupp * grupp bestående av representanter för arbetsgivaren, arbetstagaren och ev. arbetsförmedlingen som har i uppgift att arbeta för anpassning och rehabilitering av arbetshandikappade

9 ansiktsnerv nervus facialis * vanligen benämning på sjunde hjärnnerven som styr funktionen hos ansiktets muskler anskaffningsbidrag * inkomstprövat bidrag för anskaffning av fordon till handikappade som har låga inkomster anslag * 1. skriftligt meddelande uppsatt på väl synlig plats 2. summa pengar som beviljats för visst ändamål av myndighet ed anspråk * krav för egen räkning på materiella värden anstiftan * det att uppsåtligen förmå någon att begå brottslig gärning, BrB 23:4 anstränga * hårt utnyttja förmågan eller kapaciteten hos någon eller något anstånd * uppskov anställa * anta någon att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter anställd * person med viss anställning anställningsstöd * stöd vars syfte är att arbetsgivare ska anställa långtidsarbetslösa. Det finns allmänt, förstärkt och särskilt anställningsstöd anstötlig * som kan väcka förargelse ansvarsfrihet * 1. godkännande av ansvarigas verksamhet 2. frihet från straffrättsligt ansvar ansvarsförsäkring * försäkring för täckande av skadeståndsskyldighet ansvarsnämnd * myndighet som utreder om personal inom visst verksamhetsområde har gjort sig skyldig till fel i yrkesutövningen ansvarspåföljd * straff för brottslig handling ansvarsyrkande * begäran att tilltalad skall dömas till straffrättslig påföljd för viss gärning ansökan * formell begäran till någon ansökningstid * period under vilken ansökan måste inlämnas antagandepoäng * antal ATP-poäng som används för att bestämma förtidspensionens storlek och som beräknas på basis av de poäng som personen i fråga uppnått anteckning * kortare nedskriven text avsedd som stöd för minnet antibiotikum antibioticum * läkemedel som är verksamt mot bakterier antihistamin(ikum) antihistaminicum * läkemedel som används mot bl.a. allergier antikoagulans anticoagulantium * substans eller aktivitet som på ett eller annat sätt hämmar blodets koagulationsförmåga, t. ex. antikroppar, eller ett läkemedel Jfr blodförtunnande medel

10 antikropp * protein som produceras av kroppens immunförsvar och som förekommer i kroppens vävnader och vätskor antipsykotika antipsychotica * läkemedel som används för att behandla psykossymtom antiseptisk antisepticus * bakteriedödande antrakos anthracosis pulmonum * inlagring av kolstoft i lungvävnaden SYN kollunga anvisa * 1. ge upplysning om något 2. bevilja medel aorta aorta * kroppens största artär som utgår från vänstra hjärtkammaren och förgrenar sig till kroppens alla delar SYN stora kroppspulsådern aortabåge arcus aortae * den bågformigt böjda del av aorta som befinner sig mellan den uppåtstigande och den nedåtgående delen aortografi aortographia * radiologisk undersökning av aorta apati apathia * känslolöshet, likgiltighet, bristande engagemang och intresse apné apnoea * se SYN andningsstillestånd appendicit appendicitis inflammation i blindtarmsbihanget SYN blindtarmsinflammation 2 aptitlös * utan matlust arbetarrörelse * de politiska och fackliga organisationer som företräder arbetarklassens intressen arbetarskydd * verksamhet för att förhindra och begränsa olycksfall och yrkessjukdomar i arbetet arbetsavtal * avtal om villkor för viss arbetsprestation gällande anställning eller uppdrag arbetsbeskrivning * beskrivning på hur viss arbetsuppgift ska utföras arbetsbetyg * skriftlig handling som en arbetsgivare utfärdar angående en arbetstagares anställning då denna upphör arbetsbrist * brist på arbetsuppgifter i förhållande till antalet anställda arbetscirkulation * det att arbetsuppgifterna cirkulerar inom en viss grupp arbetstagare Arbetsdomstolen, AD * specialdomstol som handlägger tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare arbets-ekg * ekg-mätning under och efter kroppsansträngning i syfte att fastställa den fysiska arbetsförmågan SYN arbetsprov arbetsfred * frånvaro av öppen strid mellan arbetsmarknadens parter angående arbetsvillkoren

11 arbetsfysiologi * läran om hur människokroppen fungerar vid belastning i arbete arbetsför * som har förmåga att arbeta arbetsfördelning * fördelning av arbete på sådant sätt att varje enhet specialiserar sig på begränsade uppgifter arbetsförmedling * organ som tillhandahåller olika tjänster med anknytning till arbetslivet, t. ex. informerar om lediga arbetsplatser arbetsförmåga * kapacitet att utföra arbete arbetsförpliktelse * arbetsskyldighet arbetsförtjänst * ersättning för arbete arbetsgivare * juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag, dvs. lön, erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren Arbetsgivarverket * centralorganisation för statliga myndigheter arbetshandikapp * funktionsnedsättning som gör att en person har svårt att utföra ett arbete arbetshinder * omständighet som utgör hinder för arbete arbetsinställelse * stridsåtgärd på arbetsmarknaden i form av strejk eller lockout arbetskonflikt * samlande term för mera ingripande påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar, t. ex. strejk eller Lockout arbetskraft * sammanfattande benämning för alla personer med kapacitet för visst arbete arbetslag * de personer som arbetar tillsammans arbetslagstiftning * de lagar som reglerar arbetslivet arbetsledare * anställd som leder, fördelar och kontrollerar arbetet arbetslivserfarenhet * erfarenhet från yrkesverksamhet arbetslivsinriktad rehabilitering * åtgärder, t. ex. arbetsprövning, arbetsträning och utbildning, som är nödvändiga för en person för att denna ska kunna få eller behålla ett arbete arbetslivskunskap * allmän kunskap om förhållandena i arbetslivet arbetslivsorientering * det att förmedla eller att erhålla allmän kunskap om arbetslivet och arbetsmarknaden arbetslöshet * det att vara utan arbete arbetslöshetsersättning * ersättning som betalas ut till arbetslös person

12 arbetslöshetsförsäkring * försäkring som är reglerad i lag och som ger ersättning för inkomstbortfall vid arbetslöshet som ej är självförvållad arbetslöshetskassa * kassa som handhar arbetslöshetsförsäkring Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF * kollektiv försäkring som tecknas av arbetsmarknadens parter där villkoren baseras på kollektivavtal arbetsmarknadskonflikt * samlande term för mera ingripande påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar, t. ex. strejk eller lockout Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS * central myndighet inom Arbetsmarknadsverket som har i uppdrag att svara för den nationella arbetsmarknadspolitiken arbetsmarknadsutbildning, AMU * yrkesutbildning för vuxna som är eller riskerar att bli arbetslösa Arbetsmarknadsverket * arbetsmarknadsåtgärd * statlig insats för att skapa arbeten och andra sysselsättningar arbetsmiljölagen * central lag inom arbetsmiljöområdet vars ändamål är att säkra att arbete skall kunna bedrivas i en sund och säker miljö Arbetsmiljöverket, AV * arbetsminne * (i psykologin:) generell beteckning för den tillfälliga lagring av information i korttidsminnet som krävs för att en person skall kunna utföra kognitiva, intellektuella, uppgifter arbetsmoment * självständig, väl avgränsad beståndsdel i en arbetsproces arbetsmoral * uppfattning om rätt och orätt som styr den enskildes handlingar i arbetet arbetsnedläggelse * spontan strejk arbetsoförmåga * nedsatt eller obefintlig kapacitet att utföra arbete arbetspass * sammanhängande tid för arbetsverksamhet arbetspaus * kortare uppehåll i arbete arbetsplatsförlagd utbildning, APU * obligatorisk utbildning för elever som läser gymnasieskolans yrkesinriktade program arbetsplatsintroduktion * hjälp från en specialutbildad arbetsförmedlare åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet arbetsprestation * utfört arbete arbetsprov * se SYN arbets-ekg

13 arbetsprövning * rehabiliteringsåtgärd som syftar till att klarlägga en persons intressen och utvecklingsmöjligheter samt dennas fysiska, psykiska och sociala funktions- och arbetsförmåga i relation till kraven på arbetsmarknaden arbetspsykologi * den del av psykologin som handlar om människans anpassning till arbetslivet arbetsrotation * växling mellan olika arbetsuppgifter arbetsskada * skada som uppkommit i samband med arbetsutövning eller på väg till och från arbetsplatsen, t. ex. yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet arbetsskadeförsäkring * socialförsäkring som bekostar vård och ger ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom eller olycksfall som har samband med förvärvsarbete arbetssökande * den som söker arbete arbetstagarorganisation * grupp av arbetstagare som enligt föreningens stadgar bevakar sina intressen arbetstekniskt hjälpmedel * särskilt hjälpmedel som en anställd med funktionsnedsättning kan behöva för att klara sitt arbete arbetsterapi * behandlingsmetod vid olycksfallsskada eller sjukdom, som består i att patienten sysselsätts med lämpligt arbete för att återställa arbetsförmågan arbetstid * den tid under vilken arbete pågår arbetstidsförkortning * förkortning av den fastställda arbetstiden arbetstidslagen * lag som reglerar ordinarie arbetstid, pauser, övertid/mertid arbetstidslagstiftning * lagbestämmelser som reglerar arbetstiden arbetstillfälle * möjlighet att anställa en person arbetstillstånd * tillstånd för utlänning att ha arbete i visst land arbetsträning * verksamhet inom arbetsmarknadsinstituten som syftar till att handikappade och vissa övriga arbetssökande under kortare eller längre tid skall få möjlighet att praktiskt pröva, bedöma och utveckla sin arbetsförmåga arbetstvist * akut meningsskiljaktighet mellan arbetsgivare och arbetstagare om arbetsvillkor arbetsuppgift * avgränsat arbete arbetsutskott * grupp som är utsedd av en beslutande församling för att behandla speciella frågor

14 arbetsvillkor * 1. inom arbetslöshetsförsäkring villkor om ett visst antal arbetade timmar under en viss tid 2. förhållanden under vilka någon arbetar arbetsvägledare * tjänsteman inom arbetsförmedlingen som ger yrkesvägledning arbetsvägledning * hjälp till arbete, avsedd för arbetssökande som är i behov av särskild hjälp arbetsvägran * arbetslös kassamedlems vägran att ta emot erbjudet lämpligt arbete; även allmänt om att vägra utföra vissa arbetsuppgifter ed. arbetsvärdering * systematisk metod för att jämföra arbetsuppgifter med varandra med avseende på hur svåra de är att sköta argument * anförd omständighet som används för övertalning eller bevisning av viss ståndpunkt arkivera * inordna i arkiv armbåge cubitus * den utskjutande delen av leden mellan överarmen och underarmen armbågsben ulna * en av underarmens två skelettdelar armbågsled articulatio cubiti eller humeroulnaris eller radioulnaris * leden mellan över- och underarm armhåla axilla, fossa axillaris * grop mellan överarmen och bålen SYN axelhåla arrendator * person som driver t. ex. jordbruk eller annan rörelse på arrende arrende * nyttjanderätt till jord mot ersättning; även benämning på denna ersättning. Termen används också vid andra nyttjanderätter, t. ex. av rörelse. arteriell arterialis * 1. som avser artärer 2. syrerikt, syresatt (t. ex. arteriellt blod) arteriografi arteriographia * kontraströntgenundersökning av en artär arterioskleros arteriosclerosis * allmän term för förändringar i artärväggarna som oftast innebär fettinlagringar i artärväggen som förkalkas och orsakar förträngning SYN åderförkalkning artrit arthritis * samlingsnamn för många olika inflammatoriska ledsjukdomar SYN ledinflammation artrografi arthrographia * kontraströntgenundersökning av leder artros arthrosis * kronisk förstöring av ledbrosket, slutstadium i en rad olika ledsjukdomar; benämns äv. ledförslitning

15 artroskopi arthroscopia * metod att inspektera en led med hjälp av ett i leden infört smalt kikarinstrument med optik och belysning artär arteria * blodkärl som för syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen SYN pulsåder arv * kvarlåtenskap som tillfaller efterlevande arvinge * person som är berättigad till arv arvlåtare * avliden som efterlämnar arv arvlös * person som inte erhåller arvslott arvode * ersättning för tillfälligt arbete eller uppdrag, särskilt av intellektuellt slag arvsavsägelse * avstående från arv arvskifte * delning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägarna arvsklass * parentel, den grupp som en arvlåtares arvingar hör till enligt arvsordningen arvslott * del av arv som tilldelas viss person enligt lag eller testamente arvsrätt * i lag grundad rätt till arvlåtarens kvarlåtenskap som tillkommer arvingarna arvsskatt * skatt på det som arvingar, testamentstagare eller förmånstagare erhåller från en avliden arvsskattelagen * arvtagare * person som är berättigad till arv arytmi arrhythmia * rubbning i en rytmisk verksamhet t. ex. oregelbundenhet hos puls eller andning; vanligen avses härmed hjärtarytmi asbest * eldfast mineral i trådform asbestos asbestosis * sjukdom orsakad av asbestdamm i lungorna A-skatt * preliminär skatt på tjänsteinkomster Skattebetalningslag (1997:483) 4:2 asocial asocialis * som ej kan eller vill anpassa sig till samhällets krav Aspergers syndrom syndroma Asperger * form av avvikelse i psykisk utveckling med oförmåga till adekvat socialt samspel hos en person med i övrigt väsentligen normal begåvning astenisk asthenicus * kraftlös assistansersättning * ersättning till personer med svåra funktionshinder för kostnader för anlitande av personlig assistans assistent * medhjälpare; även titel på vissa institutioner o.dyl.

16 assimilering * process genom vilken en minoritet helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner association * 1. spontant uppkommande idémässig förbindelse mellan olika föreställningar 2. anknytning, ibland av lösare och mer tillfällig art assessor * titel på vissa ledamöter med juridisk utbildning i hov- och kammarätterna samt vissa tjänstemän i länsstyrelserna assurerat brev * brev vars värde försäkrats på posten astigmatism astigmatismus * synfel med onormal krökning av hornhinna vilket ger suddiga synintryck astma asthma * anfallsvis uppträdande andnöd av olika orsaker asyl * 1. rätt att vistas i ett främmande land, särskilt för flyktingar 2. uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting, Utlänningslag (2005:716) atlas(kotan) * den första eller översta halskotan AT-läkare * läkare som fullgör allmän tjänstgöring atopiskt eksem eczema atopicum * kroniskt, kliande eksem hos personer med benägenhet för allergiska reaktioner, t. ex. hösnuva eller astma atrofi atrophia * tillbakabildning av ett organ eller en vävnad, t. ex. muskelatrofi vid skador på muskelnerverna eller atrofi av huden vid hög ålder SYN förtvining attest * 1. skriftligt intyg om att viss förrättning skett 2. om själva underskriften attesträtt * rätt att godkänna t. ex. en utbetalning attityd * inställning audiogram audiogramma * kurva över värden som erhållits vid hörselmätning audiologi audiologia * läran om hörseln audiometri audiometria * hörselmätning eller hörselprövning där örats förmåga att t. ex. uppfatta olika toner bestäms aura * symtom, såsom oro, ångest, synfenomen, som förvarnar om en nära förestående utveckling av ett tillstånd, t. ex. epileptiskt anfall eller migränattack auskultation auscultatio * 1. avlyssning av ljud från kroppshålor, vanligen via stetoskop 2. lärotid med (obetald) tjänstgöring på klinik autism autismus * kontaktstörning som präglas av självförsjunkenhet, otillgänglighet och opåverkbarhet

17 automatisk databehandling, ADB * bruk av dator eller annan elektronisk utrustning för att lagra, bearbeta och transportera data avbeställning * det att upphäva beställning avbetalningsköp * köp som innebär att betalning av en vara sker vid flera tillfällen efter varans leverans avbrott * tillfälligt uppehåll i förlopp avbrytande av havandeskap * annat uttryck för (framkallad) abort avbytare * person som tillfälligt övertar en annans arbete avdrag * borträkning av visst belopp från lön eller skatt avdragsgill * om post som får dras av vid declaration aversionsterapi * behandling med hjälp av motvilja eller avsky, en form av beteendeterapi där patienten bestraffas för ett etablerat men icke önskvärt beteende, t. ex. ges ett kräkmedel vid intag av alkohol avfart * kortare vägsträcka som leder fordon från en större väg till en mindre avflyttning * det att flytta bort från viss bostad, ofta till annan ort avföra * se till att någon eller något försvinner ur visst sammanhang avföring faeces *, det tarminnehåll som töms ut via ändtarmen SYN feces avföringsinkontinens incontinentia alvi * nedsatt förmåga att hålla tätt för avföring avföringsmedel laxans, laxativum * se SYN laxermedel SYN laxativ 2 avföringsprov *, prov från avföringen SYN fecesprov avgift * fastställt pris som betalas för viss tjänst eller rättighet avgiftsbelagd * för att få utnyttja t. ex. en tjänst krävs en betalning, avgift avgiftsfri * för att få utnyttja t. ex. en tjänst krävs ingen betalning, avgift avgiftning * en vårdperiod som syftar till att avbryta missbruket och som går ut på att missbrukarna avstår helt från att inta det missbrukade preparatet avgångsbidrag, AGB * ersättning från AGB-försäkringen till dem som drabbats av företagsnedläggning eller driftsinskränkning avgångsersättning, AGE * avtalsförmån som sedan 1970 kan utgå till privatanställda tjänstemän som blivit arbetslösa pga personalinskränkning avgöra * utföra det slutgiltiga valet i viss fråga bland de föreliggande möjligheterna avhysning * vräkning; avlägsnande genom kronofogdemyndighet av t. ex. hyresgäst eller arrendator, som vägrar att flytta trots att han är förpliktad därtill; verkställs efter beslut av domstol avhängig * som på ett avgörande sätt påverkas av givna omständigheter

18 avi * kort skriftligt meddelande om ankomst av försändelse avkastning * inkomst av egendom utan att själva egendomen tas i anspråk; t. ex. ränta avkunna * muntligen meddela dom eller utslag avidentifiera * ta bort uppgifter som möjliggör igenkännande av en person ur ett dokument avlastning * 1. hjälp för en person i en alltför krävande och ansträngande situation 2. det att minska belastning i en kroppsdel avlastningshem * stödhem som för kortare tid tar hand om en familjs barn avlida * dö avlöning * erhållen lön för visst arbete avlösare * den som ersätter någon på en arbetsplats en kortare tid, t. ex för rast avmagringsmedel * läkemedel mot övervikt avmönstring * avslutande av tjänstgöring, t. ex. på ett fartyg eller i militära sammanhang avreagera * lösa upp (få utlopp för) en affekt genom känsloutbrott eller bestämda handlingar avregistrera * låta stryka ur offentligt register avråda * råda någon att avstå från något avsiktlig * som utförts med avsikt avskrift * skriven kopia avskrivning * 1. nedskrivning av det bokförda värdet av ett företags anläggningstillgångar 2. domstols beslut om att avsluta handläggning av mål eller ärende utan beslut i sak, t. ex. när part har uteblivit eller när talan har återkallats avskärma sig * hålla sig undan från verkligheten, från andra människor eller från känslor m.m. avslag lochia * utsöndringar från livmodern under 3-6 veckor efter förlossningen SYN lockier 2. jur nej till (viss) formell begäran avslappande medel relaxans * se SYN relaxans avslappning * minskande av fysisk och/eller psykisk spänning avslå * förklara icke beviljad (med avseende på formell anhållan, ansökning) avsteg * mindre avvikelse avstycka * avskilja ett markområde för att bilda ny fastighet

19 avstyckning * form av jorddelning som innebär att ett område skiljs av och bildar en ny fastighet avstyrka * formellt föreslå avslag på begäran avstå * låta bli att utnyttja eller utföra något som man är berättigad till eller som är av värde avställa * ställa undan på särskild yta ed; ta tillfälligt ur drift avställning * avregistrering av bil under viss period avstänga * förbjuda någon att utöva viss verksamhet, särskilt inom idrottseller yrkesverksamhet avsäga sig * förklara sig avstå från något avsöndring * 1. det att avsöndra 2. det som avsöndras avtagande smärta * smärta som minskar i styrka avtal * överenskommelse mellan två eller flera parter avtalsbrott * det att inte fullgöra sina avtalsförpliktelser; kontraktsbrott avtalsbunden * reglerad genom avtal avtalsenlig lön * lön som följer gällande avtal avtalsfrihet * juridisk princip enligt vilken man har rätt att fritt träffa avtal med vem man vill på vilka villkor man vill avtalsförhandling * överläggning mellan parter på arbetsmarknaden om kollektivavtal för löner och andra anställningsvillkor avtalsgruppsjukförsäkring, AGS * försäkring som ger ersättning vid längre tids sjukdom till dem som arbetar inom de avtalsområden där kollektivavtal om AGS träffats avtalslöst tillstånd * tiden då ett gammalt kollektivavtal sagts upp och löpt ut och inget nytt tecknats avtalsområde * den bransch eller de företag som ett visst avtal gäller för avtalspart * en individ eller grupp som kommit överens om ett avtal avtalsperiod * den tid som avtalet gäller för avtalsrörelse * den tid då parterna förhandlar om ett nytt avtal avtalsstridig * som strider mot visst avtal avtalsvillkorslagarna * två lagar om förbud mot oskäliga avtalsvillkor som dels gäller konsumenter, dels näringsidkare avtalsvite * i avtal fastlagt belopp som ska erläggas för underlåtenhet att fullgöra en förpliktelse avtrubbad * okänslig, känslolös avveckla * gradvis upphöra med någon verksamhet

20 avvika * rymma avvikande mening * skiljaktig mening avvisa * 1. om myndighets eller domstols vägran att ta upp ärende eller mål till behandling 2. vägra att ta emot utlänning i landet avvisitering * det att gå igenom och tömma fickorna på en gripen person före inlåsning avvisning * 1. domstols beslut att på formella grunder avstå från att ta upp ett mål till prövning 2. beslut som innebär att utlänning skall föras ut ur riket 3. verkställighet av avvisning, Utlänningslag (2005:716) 8 kap. avvägning * noggrann avpassning avvänja * 1. vänja ett dibarn att avstå från bröstmjölk 2. (allm.) få att överge visst beteende eller intag av beroendeframkallande ämnen avyttra * göra sig av med äganderätten till något axelhåla axilla, fossa axillaris * se SYN armhåla axelled articulatio humeri * leden mellan överarnmsbenet och skuldergördeln (dvs. nyckelbenet och skulderbladet) axis(kota) * den andra halskotan B bacill bacillus * 1. stavformig bakterie 2. vardaglig benämning för bakterier i allmänhet backkrön * högsta punkt av uppåtstigande vägsträcka badda * fukta med våt tyglapp, kompress eller bomull ed bakfull * som är illamående dagen efter rikligt alkoholintag bakre ögonkammaren camera oculi posterior, camera posterior bulbi * område i ögat mellan linsen, strålkroppen, glaskroppen och regnbågshinnan bakrus * tillstånd efter konsumtion av droger, särskilt alkohol baksmälla baksmälla * se SYN bakrus bakterie bacterium * typ av primitiv, encellig mikroorganism utan cellkärna balansorgan * se SYN jämviktsorgan balansrubbning * nedsättning av balanssinnets funktion SYN balansstörning balansräkning * sammanfattning av en rörelses tillgångar och skulder balanssinne * det sinne som reglerar kroppsställningen och balansen

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Om du som barn har varit omhändertagen för samhällsvård någon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder; SFS 1999:132 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt; SFS 1998:599 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning HomOL (1999-133) Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (Ändring t.o.m. SFS 2003:310 införd) Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008

STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008 STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008 1 Firma Föreningens firma är Österskärs Villaägareförening u p a. Föreningen är en ekonomisk

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Lag (1994:260) om offentlig anställning 1 of 5 27/09/2010 13:14 SFS 1994:260 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1994-04-28 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:667 Lag (1994:260)

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Skadeståndslag (1972:207)

Skadeståndslag (1972:207) Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer

Läs mer