Termerna är alfabetiskt ordnade utan hänsyn till ämnesområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Termerna är alfabetiskt ordnade utan hänsyn till ämnesområde"

Transkript

1 Basordlistan A Termerna är alfabetiskt ordnade utan hänsyn till ämnesområde abnorm abnormis * icke normal; missbildad abort abortus * avbrytande av graviditet; i dagligt tal aves med abort endast framkallad abort, men fackspråkligt kan abort även avse spontan abort Jfr missfall abstinenssymtom * fysiska och psykiska symtom (t. ex. svettningar, darrningar, irritabilitet) som uppstår om en person plötsligt slutar ta ett invant gift, t. ex. alkohol, nikotin eller narkotika accept * 1. i fråga om avtal: rättshandling varigenom lämnat anbud antas 2. i fråga om värdepapper: åtagande att stå för betalningsansvar acceptfrist * den tid det kan tänkas ta att godta eller förkasta ett anbud acklamation * beslutsfattande med hjälp av ja- och nejrop, utan votering acklimatisera sig * vänja sig vid nya förhållanden ackord * 1. ekonomisk uppgörelse mellan en betalningsskyldig på obestånd och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten 2. ekonomisk uppgörelse i allmänhet ackordsättning * fastställande av betalning i förhållande till mängden utfört arbete ackordslön * lön som utgår efter mängden utfört arbete adekvat * som motsvarar givna krav addiktion addictio * tillvänjning, beroende administrering(ssätt) * sätt att tillföra, ge (läkemedel) adjungera * tillfälligt uppta någon som medlem, dock utan att personen får samma befogenheter som ordinarie medlemmar adoption * det att formellt uppta en person som sitt eget barn adoptivbarn * adopterat barn, FB 4 kap. adoptivföräldrar * vuxna som genom adoption upptagit barn som eget, FB 4 kap. advokat * jurist som yrkesmässigt tillhandagår allmänheten med juridisk rådgivning och biträder part inför domstol; titeln får i Sverige endast användas av medlemmar i Svenska Advokatsamfundet

2 advokatbyrå * byrå där advokater arbetar AFA Försäkring * samlingsnamn för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA affektionsvärde * värde baserat på personliga känslor och minnen och oberoende av ekonomiskt och konstnärligt värde afasi aphasia * oförmåga att tala eller att förstå innebörden i talade eller skrivna ord affekt affectus * hastigt påkommen sinnesrörelse; häftig känsloyttring affärsjuridik * områden inom civilrätten som reglerar affärslivet, t.ex köp-, avtals-, konsument- och krediträtt aga * 1. kroppslig bestraffning 2. bestraffa kroppsligt aggravering aggravatio * 1. försämring, t. ex. av sjukdomstillstånd 2. att en person ger en överdriven bild av sina sjukdomssymtom aggression aggressio * 1. angrepp, fientlig handling 2. grundläggande psykologisk drivkraft agiterad * upprörd, upphetsad, orolig, rastlös agorafobi agoraphobia * sjuklig skräck för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas SYN torgskräck aids, förvärvat immunbristsyndrom acquired immunodeficiency syndrome * svår sjukdom orsakad av hivvirus aidspatient * patient som har sjukdomen aids ajournera * avbryta för att senare återuppta t. ex. en sammankomst akademiker * person som har högskole- eller universitetsutbildning akillessena tendo calcaneus, tendo Achillis * kroppens starkaste sena, som fäster vadmuskeln vid hälbenet SYN hälsena akne acne * 1. hudsjukdom med utslag; finnar 2. liten ytlig varbildning eller furunkel i huden SYN finne akrofobi acrophobia * stark rädsla för höga höjder SYN höjdskräck akromegali acromegalia * sjukdom hos vuxna med onormal tillväxt av händer, fötter och ansikte akt * handlingar i ärende eller mål som förvaras i samlad form aktie * 1. andelslott i kapitalet i ett aktiebolag 2. handling som utgör bevis om andelslotten aktiebok * förteckning över aktier och aktieägare i ett aktiebolag aktiebolag, AB * form för företagande i vilket delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder

3 aktiekapital * det kapital som skall erläggas av den som tecknar aktier i ett aktiebolag och som skall utgöra säkerhet för bolagets fordringsägare aktieägare * ägare av andel i aktiebolag aktion * aktivt ingripande, ofta i överhängande situation aktivera * göra aktiv; få att fungera aktivitet * något man håller på med på ett organiserat och aktivt sätt aktiviteter i det dagliga livet, ADL * samlingsbegrepp för de grundläggande aktiviteterna i en normal livsföring: att sköta sin hygien, enklare städning, inköp etc. aktivitetsersättning * ersättning till den som är mellan 19 och 29 år och vars arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan aktivitetsstöd * 1. ersättning till en funktionshindrad person som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program, till exempel arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik eller verksamhet på datortek 2. ersättning som betalas ut för dem som deltar i aktivitetsgarantin aktsam * som handlar på ett sätt som är avsett att undvika skada akupunktur * gammal kinesisk metod för sjukdomsbehandling eller smärtlindring med instick av nålar i kroppen efter bestämda regler akut acutus * plötsligt inträdande, hastigt förlöpande (sjukdom) akuten * kortform för akutmottagning akutmottagning * avdelning på sjukhus för akutfall akut p-piller * benämning på den behandling som kan användas efter oskyddat samlag för undvikande av oplanerad graviditet alienation alienatio * 1. avlägsnande 2. känsla av att man är utanför SYN främlingskap alienerad * som upplever alienation alibi * (bevis för) vistelse på annat ställe än brottsplatsen vid tidpunkten för ett brott alkoholabstinens syndroma alcoholicum ex abstinentia * de fysiska och psykiska symtom som uppstår om en alkoholberoende person plötsligt slutar dricka alkohol alkoholberoende addictio alcoholica * att vara beroende av alcohol alkoholförgiftning intoxicatio alcoholica * förgiftningstillstånd orsakat av alcohol

4 alkoholiserad * beroende och skadad av alkoholmissbruk alkoholist * person som är beroende och skadad av alkoholmissbruk alkoholkoncentration * relativ mängd alkohol, särskilt i blodet alkoholmissbruk abusus alcoholicus * alltför stor konsumtion av alkohol allergen * se SYN allergiframkallande ämne allergiframkallande ämne * ämne som framkallar allergi, t. ex. ämnen som pollen, damm, mögel, stoff från djurpälsar, vissa kemikalier och beståndsdelar i en del födoämnen SYN allergen allmänna arvsfonden * fond till vilken överförs kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan att efterlämna arvsberättigade anhöriga eller testamentstagare allmänna medel * statliga eller kommunala ekonomiska tillgångar allmänna reklamationsnämnden, ARN * myndighet som prövar tvister mellan konsument och näringsidkare om konsumentköp och konsumenttjänster, t. ex. fel i köpta varor allmänna val * på allmän rösträtt baserade val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige allmän domstol * domstol som, till skillnad från specialdomstol, är behörig att ta upp mål i allmänhet allmän folkpension, AFP * pension som ingår i den allmänna försäkringen och utgår till alla från 65 år oberoende av inkomstläge och tidigare inkomster allmän försäkring * försäkring som består av sjukförsäkring med föräldrapenning samt ålderspension allmän handling * framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel och som förvaras hos myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndighet, TF 2:3 allmän pension * sammanfattande benämning på folkpension och allmän tilläggspension Allmän pensionsfond, AP-fond * antal statliga fonder som skapats för att förvalta pensioner allmän sjukförsäkring * den del av den allmänna försäkringen som omfattar läkarvårdsersättning, reseersättning, läkemedelsförmåner, tandvårdsförsäkring, sjukgymnastikersättning, ersättning för sjukhusvård samt sjukpenning och föräldrapenning

5 allmän plats * enligt ordningslagen mark som omfattar allmän väg, gata, torg, park eller annat område som är tillgängligt för allmänheten allmän rättshjälp * Rättshjälpslag (1996:1619) allmän sammankomst * sammankomst som allmänheten har tillträde till allmän tilläggspension, ATP * ett tillägg till folkpensionen vars storlek är beroende av tidigare arbetsinkomst i det gamla pensionssystemet allmän åklagare * jurist som är anställd av staten och som har att leda förundersökning vid svårare brott och besluta om tvångsåtgärder; en allmän åklagare har behörighet att vid allmän domstol föra ansvarstalan i allmänt åtal allmänt barnbidrag * förmån som utbetalas som bidrag till uppehälle och uppfostran för barn under 16 år som är bosatta i Sverige allmänfarligt brott * gemensam beteckning för de brott som innebär att människor eller egendom utsätts för stora risker, t. ex. allmänfarlig vårdslöshet, mordbrand, sabotage, allmänfarlig ödeläggelse och miljöbrott allmänt förvar * betalning som deponeras hos länsstyrelsen när fordringen är tvistig eller borgenären vägrar ta emot betalningen, s.k. nedsättning i allmänt förvar allmänfarlig vårdslöshet * det att av vårdslöshet framkalla fara för sådan skada som krävs för ansvar för mordbrand eller allmänfarlig ödeläggelse, BrB 13:6 allmänfarlig ödeläggelse * det att uppsåtligen genom explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd framkalla fara för annans liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av annans egendom, BrB 13:3 allmänläkare * läkare med specialistutbildning i allmänmedicin allmänmedicin * specialitet för läkare i primärvård allmänning * mark ägd av samfällighet allmännyttigt bostadsföretag * Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, 1 kap. 7 allmänpraktiker * allmänpraktiserande läkare, allmänläkare med egen praktik eller verksam i läkargrupp eller läkarhus allmänpraktiserande läkare * allmänpraktiker allmänprevention * den avskräckande verkan som bestraffning har på allmänhetens benägenhet att begå brott

6 allmänt ombud * statens representant i vissa typer av förvaltningsmål, t. ex. körkortsmål allmäntillstånd * term i läkarjournaler innebärande en grov uppskattning av patientens hälsotillstånd och kroppskonstitution allmänt åtal * brott som åtalas av allmän åklagare med eller utan medverkan av målsägande alveol alveolus * liten hålighet; t. ex. tandalveol eller lungalveol (lungblåsa) Alzheimers sjukdom morbus Alzheimer * en demenssjukdom Jfr demens amalgam * ett tandfyllningsmaterial ambition * medveten inriktning för att nå ett mål ambivalens * samtidig förekomst av motsatta känslor, drifter, viljor och tankegångar; kluvenhet, tvehågsenhet ambulerande * som ständigt växlar plats för sin verksamhet, särskilt om verksamhet som normalt är stationär amma * ge mjölk ur bröstet amnesi amnesia * total eller begränsad förlust av minnesförmågan SYN minnesförlust amningspsykos psychosis puerperalis * övergående psykos i samband med förlossning och/eller början av amningsperioden amortering * periodisk avbetalning av t. ex. ett lån amputation amputatio * operativt eller traumatiskt avlägsnande av en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet anabol steroid * ämne med vävnadsuppbyggande effekt som ibland ges till patienter med starkt nedsatt allmäntillstånd och som används illegalt som dopningsmedel anal analis * som hör till eller avser ändtarmsöppningen analgetikum analgeticum * läkemedel som dämpar smärta SYN smärtstillande medel analöppning anus * ändtarmens öppning SYN ändtarmsöppning anamnes anamnesis * patientens egen skildring av sin sjukdom, dess uppkomst och dess yttringar analys * 1. djupgående och noggrann undersökning av abstrakt företeelses beståndsdelar 2. sönderdelning av ett ämne för bestämning av dess beståndsdelar anbud * erbjudande om avtal riktat till en eller flera tilltänkta anbudstagare anbudsgivare * den som lämnar avtalsförslag till någon

7 anbudstagare * den som mottar ett avtalsförslag andel * 1. relativ delaktighet t. ex. i visst resultat genom viss prestation 2. relativ mängd andelslägenhet * benämning på lägenhet i flerbostadshus vilket samägs och bebos av flera ägare, som utan att bilda bostadsrättsförening sinsemellan träffar avtal om förvaltning och disposition av lägenheterna andetag * indragning av luft i lungorna andfåddhet * flåsande, flämtande andning andhämtning * 1. andning 2. andetag andningsorgan apparatus respiratorius, systema respiratorium * lungor och luftvägar andningsstillestånd apnoea * tillfälligt upphörande av andningen, SYN apné andnöd dyspnoea * försvårad och otillräcklig andning, andfåddhet SYN dyspné andrahandslägenhet * lägenhet som man hyr i andra hand, dvs av en annan hyresgäst andrahandsuthyrning * uthyrning av en lägenhet till en annan person anemi anaemia * nedsatt halt av blodfärgämne i blodet SYN blodbrist anestesi anaesthesia * upphävd förmåga att känna smärta, tryck, beröring, kyla eller värme; vanligen också benämning för bedövning, dvs behandling som upphäver smärtkänslighet i samband med kirurgi anestetikum anaestheticum * medel som framkallar anestesi; ses ofta som synonymt med bedövningsmedel aneurysm aneurysma * lokal utvidgning av en artär SYN pulsåderbråck anfall raptus * plötsligt, häftigt utbrott av sjukdom eller sinnesrörelse anförtro * i förtroende meddela; med förtroende överlämna eller låta få veta anförvant * släkting angelägenhet * fråga som särskilt berör någon och som fordrar någon typ av åtgärd angina pectoris angina pectoris * attacker av svår smärta och tryckförnimmelse i bröstet pga. otillräcklig blodförsörjning till hjärtat SYN kärlkramp angiografi angiographia * kontraströntgenundersökning av blodkärl angiokardiografi angiocardiographia * kontraströntgenundersökning av hjärta och större blodkärl

8 angivelsebrott * brott till vilka det för allmänt åtal krävs angivelse från målsäganden anhållan * formell begäran anhållande * frihetsberövande tvångsåtgärd i brottmål anhållen * den som berövats friheten genom beslut av åklagare anhängiggöra * inleda processuellt förfarande genom att inlämna stämningsansökan till domstol anhörig * som är bland de närmaste släktingarna anhörigvårdare * anhörig som mot ersättning vårdar en närstående person animalisk * som härstammar från djurriket anklaga * utpeka någon som skyldig till brottslig gärning anknytningsfall * ärende ang. utländsk person som har rätt att vistas och arbeta i Sverige därför att make, maka eller annan nära släkting finns i landet anlagsprov * prov som mäter anlag på visst område anlita * söka upp eller använda för att få hjälp anläggningsarrende * arrende för annat ändamål än jordbruk där arrendatorn har rätt att bibehålla anläggning på marken anläggningstillgångar * tillgångar i ett företag som är avsedda för stadigvarande bruk, t. ex. fastigheter och maskiner anmoda * ge formellt bindande uppmaning om viss handling anmälningsskyldighet * 1. skyldighet för vissa befattningshavare att anmäla missförhållanden, Socialtjänstlag (2001:453) 14 kap. anmärkning * 1. påvisande av fel 2. kortare yttrande eller kommentar annuitetslån * lån som amorteras genom att lika stort belopp betalas varje gång såsom en summa av ränta och amortering annullera * upphäva, förklara ogiltig anonymitetsskydd * 1. rätt för författare eller person att inte namnges i tryckt skrift, TL 3 kap. 2. rätt för en person som gjort anmälan att vara anonym anorektiker * som lider av anorexi anorexi 1. anorexia nervosa 2. anorexia * 1. en form av ätstörning, självsvält 2. aptitlöshet anpassningsgrupp * grupp bestående av representanter för arbetsgivaren, arbetstagaren och ev. arbetsförmedlingen som har i uppgift att arbeta för anpassning och rehabilitering av arbetshandikappade

9 ansiktsnerv nervus facialis * vanligen benämning på sjunde hjärnnerven som styr funktionen hos ansiktets muskler anskaffningsbidrag * inkomstprövat bidrag för anskaffning av fordon till handikappade som har låga inkomster anslag * 1. skriftligt meddelande uppsatt på väl synlig plats 2. summa pengar som beviljats för visst ändamål av myndighet ed anspråk * krav för egen räkning på materiella värden anstiftan * det att uppsåtligen förmå någon att begå brottslig gärning, BrB 23:4 anstränga * hårt utnyttja förmågan eller kapaciteten hos någon eller något anstånd * uppskov anställa * anta någon att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter anställd * person med viss anställning anställningsstöd * stöd vars syfte är att arbetsgivare ska anställa långtidsarbetslösa. Det finns allmänt, förstärkt och särskilt anställningsstöd anstötlig * som kan väcka förargelse ansvarsfrihet * 1. godkännande av ansvarigas verksamhet 2. frihet från straffrättsligt ansvar ansvarsförsäkring * försäkring för täckande av skadeståndsskyldighet ansvarsnämnd * myndighet som utreder om personal inom visst verksamhetsområde har gjort sig skyldig till fel i yrkesutövningen ansvarspåföljd * straff för brottslig handling ansvarsyrkande * begäran att tilltalad skall dömas till straffrättslig påföljd för viss gärning ansökan * formell begäran till någon ansökningstid * period under vilken ansökan måste inlämnas antagandepoäng * antal ATP-poäng som används för att bestämma förtidspensionens storlek och som beräknas på basis av de poäng som personen i fråga uppnått anteckning * kortare nedskriven text avsedd som stöd för minnet antibiotikum antibioticum * läkemedel som är verksamt mot bakterier antihistamin(ikum) antihistaminicum * läkemedel som används mot bl.a. allergier antikoagulans anticoagulantium * substans eller aktivitet som på ett eller annat sätt hämmar blodets koagulationsförmåga, t. ex. antikroppar, eller ett läkemedel Jfr blodförtunnande medel

10 antikropp * protein som produceras av kroppens immunförsvar och som förekommer i kroppens vävnader och vätskor antipsykotika antipsychotica * läkemedel som används för att behandla psykossymtom antiseptisk antisepticus * bakteriedödande antrakos anthracosis pulmonum * inlagring av kolstoft i lungvävnaden SYN kollunga anvisa * 1. ge upplysning om något 2. bevilja medel aorta aorta * kroppens största artär som utgår från vänstra hjärtkammaren och förgrenar sig till kroppens alla delar SYN stora kroppspulsådern aortabåge arcus aortae * den bågformigt böjda del av aorta som befinner sig mellan den uppåtstigande och den nedåtgående delen aortografi aortographia * radiologisk undersökning av aorta apati apathia * känslolöshet, likgiltighet, bristande engagemang och intresse apné apnoea * se SYN andningsstillestånd appendicit appendicitis inflammation i blindtarmsbihanget SYN blindtarmsinflammation 2 aptitlös * utan matlust arbetarrörelse * de politiska och fackliga organisationer som företräder arbetarklassens intressen arbetarskydd * verksamhet för att förhindra och begränsa olycksfall och yrkessjukdomar i arbetet arbetsavtal * avtal om villkor för viss arbetsprestation gällande anställning eller uppdrag arbetsbeskrivning * beskrivning på hur viss arbetsuppgift ska utföras arbetsbetyg * skriftlig handling som en arbetsgivare utfärdar angående en arbetstagares anställning då denna upphör arbetsbrist * brist på arbetsuppgifter i förhållande till antalet anställda arbetscirkulation * det att arbetsuppgifterna cirkulerar inom en viss grupp arbetstagare Arbetsdomstolen, AD * specialdomstol som handlägger tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare arbets-ekg * ekg-mätning under och efter kroppsansträngning i syfte att fastställa den fysiska arbetsförmågan SYN arbetsprov arbetsfred * frånvaro av öppen strid mellan arbetsmarknadens parter angående arbetsvillkoren

11 arbetsfysiologi * läran om hur människokroppen fungerar vid belastning i arbete arbetsför * som har förmåga att arbeta arbetsfördelning * fördelning av arbete på sådant sätt att varje enhet specialiserar sig på begränsade uppgifter arbetsförmedling * organ som tillhandahåller olika tjänster med anknytning till arbetslivet, t. ex. informerar om lediga arbetsplatser arbetsförmåga * kapacitet att utföra arbete arbetsförpliktelse * arbetsskyldighet arbetsförtjänst * ersättning för arbete arbetsgivare * juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag, dvs. lön, erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren Arbetsgivarverket * centralorganisation för statliga myndigheter arbetshandikapp * funktionsnedsättning som gör att en person har svårt att utföra ett arbete arbetshinder * omständighet som utgör hinder för arbete arbetsinställelse * stridsåtgärd på arbetsmarknaden i form av strejk eller lockout arbetskonflikt * samlande term för mera ingripande påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar, t. ex. strejk eller Lockout arbetskraft * sammanfattande benämning för alla personer med kapacitet för visst arbete arbetslag * de personer som arbetar tillsammans arbetslagstiftning * de lagar som reglerar arbetslivet arbetsledare * anställd som leder, fördelar och kontrollerar arbetet arbetslivserfarenhet * erfarenhet från yrkesverksamhet arbetslivsinriktad rehabilitering * åtgärder, t. ex. arbetsprövning, arbetsträning och utbildning, som är nödvändiga för en person för att denna ska kunna få eller behålla ett arbete arbetslivskunskap * allmän kunskap om förhållandena i arbetslivet arbetslivsorientering * det att förmedla eller att erhålla allmän kunskap om arbetslivet och arbetsmarknaden arbetslöshet * det att vara utan arbete arbetslöshetsersättning * ersättning som betalas ut till arbetslös person

12 arbetslöshetsförsäkring * försäkring som är reglerad i lag och som ger ersättning för inkomstbortfall vid arbetslöshet som ej är självförvållad arbetslöshetskassa * kassa som handhar arbetslöshetsförsäkring Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF * kollektiv försäkring som tecknas av arbetsmarknadens parter där villkoren baseras på kollektivavtal arbetsmarknadskonflikt * samlande term för mera ingripande påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar, t. ex. strejk eller lockout Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS * central myndighet inom Arbetsmarknadsverket som har i uppdrag att svara för den nationella arbetsmarknadspolitiken arbetsmarknadsutbildning, AMU * yrkesutbildning för vuxna som är eller riskerar att bli arbetslösa Arbetsmarknadsverket * arbetsmarknadsåtgärd * statlig insats för att skapa arbeten och andra sysselsättningar arbetsmiljölagen * central lag inom arbetsmiljöområdet vars ändamål är att säkra att arbete skall kunna bedrivas i en sund och säker miljö Arbetsmiljöverket, AV * arbetsminne * (i psykologin:) generell beteckning för den tillfälliga lagring av information i korttidsminnet som krävs för att en person skall kunna utföra kognitiva, intellektuella, uppgifter arbetsmoment * självständig, väl avgränsad beståndsdel i en arbetsproces arbetsmoral * uppfattning om rätt och orätt som styr den enskildes handlingar i arbetet arbetsnedläggelse * spontan strejk arbetsoförmåga * nedsatt eller obefintlig kapacitet att utföra arbete arbetspass * sammanhängande tid för arbetsverksamhet arbetspaus * kortare uppehåll i arbete arbetsplatsförlagd utbildning, APU * obligatorisk utbildning för elever som läser gymnasieskolans yrkesinriktade program arbetsplatsintroduktion * hjälp från en specialutbildad arbetsförmedlare åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet arbetsprestation * utfört arbete arbetsprov * se SYN arbets-ekg

13 arbetsprövning * rehabiliteringsåtgärd som syftar till att klarlägga en persons intressen och utvecklingsmöjligheter samt dennas fysiska, psykiska och sociala funktions- och arbetsförmåga i relation till kraven på arbetsmarknaden arbetspsykologi * den del av psykologin som handlar om människans anpassning till arbetslivet arbetsrotation * växling mellan olika arbetsuppgifter arbetsskada * skada som uppkommit i samband med arbetsutövning eller på väg till och från arbetsplatsen, t. ex. yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet arbetsskadeförsäkring * socialförsäkring som bekostar vård och ger ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom eller olycksfall som har samband med förvärvsarbete arbetssökande * den som söker arbete arbetstagarorganisation * grupp av arbetstagare som enligt föreningens stadgar bevakar sina intressen arbetstekniskt hjälpmedel * särskilt hjälpmedel som en anställd med funktionsnedsättning kan behöva för att klara sitt arbete arbetsterapi * behandlingsmetod vid olycksfallsskada eller sjukdom, som består i att patienten sysselsätts med lämpligt arbete för att återställa arbetsförmågan arbetstid * den tid under vilken arbete pågår arbetstidsförkortning * förkortning av den fastställda arbetstiden arbetstidslagen * lag som reglerar ordinarie arbetstid, pauser, övertid/mertid arbetstidslagstiftning * lagbestämmelser som reglerar arbetstiden arbetstillfälle * möjlighet att anställa en person arbetstillstånd * tillstånd för utlänning att ha arbete i visst land arbetsträning * verksamhet inom arbetsmarknadsinstituten som syftar till att handikappade och vissa övriga arbetssökande under kortare eller längre tid skall få möjlighet att praktiskt pröva, bedöma och utveckla sin arbetsförmåga arbetstvist * akut meningsskiljaktighet mellan arbetsgivare och arbetstagare om arbetsvillkor arbetsuppgift * avgränsat arbete arbetsutskott * grupp som är utsedd av en beslutande församling för att behandla speciella frågor

14 arbetsvillkor * 1. inom arbetslöshetsförsäkring villkor om ett visst antal arbetade timmar under en viss tid 2. förhållanden under vilka någon arbetar arbetsvägledare * tjänsteman inom arbetsförmedlingen som ger yrkesvägledning arbetsvägledning * hjälp till arbete, avsedd för arbetssökande som är i behov av särskild hjälp arbetsvägran * arbetslös kassamedlems vägran att ta emot erbjudet lämpligt arbete; även allmänt om att vägra utföra vissa arbetsuppgifter ed. arbetsvärdering * systematisk metod för att jämföra arbetsuppgifter med varandra med avseende på hur svåra de är att sköta argument * anförd omständighet som används för övertalning eller bevisning av viss ståndpunkt arkivera * inordna i arkiv armbåge cubitus * den utskjutande delen av leden mellan överarmen och underarmen armbågsben ulna * en av underarmens två skelettdelar armbågsled articulatio cubiti eller humeroulnaris eller radioulnaris * leden mellan över- och underarm armhåla axilla, fossa axillaris * grop mellan överarmen och bålen SYN axelhåla arrendator * person som driver t. ex. jordbruk eller annan rörelse på arrende arrende * nyttjanderätt till jord mot ersättning; även benämning på denna ersättning. Termen används också vid andra nyttjanderätter, t. ex. av rörelse. arteriell arterialis * 1. som avser artärer 2. syrerikt, syresatt (t. ex. arteriellt blod) arteriografi arteriographia * kontraströntgenundersökning av en artär arterioskleros arteriosclerosis * allmän term för förändringar i artärväggarna som oftast innebär fettinlagringar i artärväggen som förkalkas och orsakar förträngning SYN åderförkalkning artrit arthritis * samlingsnamn för många olika inflammatoriska ledsjukdomar SYN ledinflammation artrografi arthrographia * kontraströntgenundersökning av leder artros arthrosis * kronisk förstöring av ledbrosket, slutstadium i en rad olika ledsjukdomar; benämns äv. ledförslitning

15 artroskopi arthroscopia * metod att inspektera en led med hjälp av ett i leden infört smalt kikarinstrument med optik och belysning artär arteria * blodkärl som för syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen SYN pulsåder arv * kvarlåtenskap som tillfaller efterlevande arvinge * person som är berättigad till arv arvlåtare * avliden som efterlämnar arv arvlös * person som inte erhåller arvslott arvode * ersättning för tillfälligt arbete eller uppdrag, särskilt av intellektuellt slag arvsavsägelse * avstående från arv arvskifte * delning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägarna arvsklass * parentel, den grupp som en arvlåtares arvingar hör till enligt arvsordningen arvslott * del av arv som tilldelas viss person enligt lag eller testamente arvsrätt * i lag grundad rätt till arvlåtarens kvarlåtenskap som tillkommer arvingarna arvsskatt * skatt på det som arvingar, testamentstagare eller förmånstagare erhåller från en avliden arvsskattelagen * arvtagare * person som är berättigad till arv arytmi arrhythmia * rubbning i en rytmisk verksamhet t. ex. oregelbundenhet hos puls eller andning; vanligen avses härmed hjärtarytmi asbest * eldfast mineral i trådform asbestos asbestosis * sjukdom orsakad av asbestdamm i lungorna A-skatt * preliminär skatt på tjänsteinkomster Skattebetalningslag (1997:483) 4:2 asocial asocialis * som ej kan eller vill anpassa sig till samhällets krav Aspergers syndrom syndroma Asperger * form av avvikelse i psykisk utveckling med oförmåga till adekvat socialt samspel hos en person med i övrigt väsentligen normal begåvning astenisk asthenicus * kraftlös assistansersättning * ersättning till personer med svåra funktionshinder för kostnader för anlitande av personlig assistans assistent * medhjälpare; även titel på vissa institutioner o.dyl.

16 assimilering * process genom vilken en minoritet helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner association * 1. spontant uppkommande idémässig förbindelse mellan olika föreställningar 2. anknytning, ibland av lösare och mer tillfällig art assessor * titel på vissa ledamöter med juridisk utbildning i hov- och kammarätterna samt vissa tjänstemän i länsstyrelserna assurerat brev * brev vars värde försäkrats på posten astigmatism astigmatismus * synfel med onormal krökning av hornhinna vilket ger suddiga synintryck astma asthma * anfallsvis uppträdande andnöd av olika orsaker asyl * 1. rätt att vistas i ett främmande land, särskilt för flyktingar 2. uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting, Utlänningslag (2005:716) atlas(kotan) * den första eller översta halskotan AT-läkare * läkare som fullgör allmän tjänstgöring atopiskt eksem eczema atopicum * kroniskt, kliande eksem hos personer med benägenhet för allergiska reaktioner, t. ex. hösnuva eller astma atrofi atrophia * tillbakabildning av ett organ eller en vävnad, t. ex. muskelatrofi vid skador på muskelnerverna eller atrofi av huden vid hög ålder SYN förtvining attest * 1. skriftligt intyg om att viss förrättning skett 2. om själva underskriften attesträtt * rätt att godkänna t. ex. en utbetalning attityd * inställning audiogram audiogramma * kurva över värden som erhållits vid hörselmätning audiologi audiologia * läran om hörseln audiometri audiometria * hörselmätning eller hörselprövning där örats förmåga att t. ex. uppfatta olika toner bestäms aura * symtom, såsom oro, ångest, synfenomen, som förvarnar om en nära förestående utveckling av ett tillstånd, t. ex. epileptiskt anfall eller migränattack auskultation auscultatio * 1. avlyssning av ljud från kroppshålor, vanligen via stetoskop 2. lärotid med (obetald) tjänstgöring på klinik autism autismus * kontaktstörning som präglas av självförsjunkenhet, otillgänglighet och opåverkbarhet

17 automatisk databehandling, ADB * bruk av dator eller annan elektronisk utrustning för att lagra, bearbeta och transportera data avbeställning * det att upphäva beställning avbetalningsköp * köp som innebär att betalning av en vara sker vid flera tillfällen efter varans leverans avbrott * tillfälligt uppehåll i förlopp avbrytande av havandeskap * annat uttryck för (framkallad) abort avbytare * person som tillfälligt övertar en annans arbete avdrag * borträkning av visst belopp från lön eller skatt avdragsgill * om post som får dras av vid declaration aversionsterapi * behandling med hjälp av motvilja eller avsky, en form av beteendeterapi där patienten bestraffas för ett etablerat men icke önskvärt beteende, t. ex. ges ett kräkmedel vid intag av alkohol avfart * kortare vägsträcka som leder fordon från en större väg till en mindre avflyttning * det att flytta bort från viss bostad, ofta till annan ort avföra * se till att någon eller något försvinner ur visst sammanhang avföring faeces *, det tarminnehåll som töms ut via ändtarmen SYN feces avföringsinkontinens incontinentia alvi * nedsatt förmåga att hålla tätt för avföring avföringsmedel laxans, laxativum * se SYN laxermedel SYN laxativ 2 avföringsprov *, prov från avföringen SYN fecesprov avgift * fastställt pris som betalas för viss tjänst eller rättighet avgiftsbelagd * för att få utnyttja t. ex. en tjänst krävs en betalning, avgift avgiftsfri * för att få utnyttja t. ex. en tjänst krävs ingen betalning, avgift avgiftning * en vårdperiod som syftar till att avbryta missbruket och som går ut på att missbrukarna avstår helt från att inta det missbrukade preparatet avgångsbidrag, AGB * ersättning från AGB-försäkringen till dem som drabbats av företagsnedläggning eller driftsinskränkning avgångsersättning, AGE * avtalsförmån som sedan 1970 kan utgå till privatanställda tjänstemän som blivit arbetslösa pga personalinskränkning avgöra * utföra det slutgiltiga valet i viss fråga bland de föreliggande möjligheterna avhysning * vräkning; avlägsnande genom kronofogdemyndighet av t. ex. hyresgäst eller arrendator, som vägrar att flytta trots att han är förpliktad därtill; verkställs efter beslut av domstol avhängig * som på ett avgörande sätt påverkas av givna omständigheter

18 avi * kort skriftligt meddelande om ankomst av försändelse avkastning * inkomst av egendom utan att själva egendomen tas i anspråk; t. ex. ränta avkunna * muntligen meddela dom eller utslag avidentifiera * ta bort uppgifter som möjliggör igenkännande av en person ur ett dokument avlastning * 1. hjälp för en person i en alltför krävande och ansträngande situation 2. det att minska belastning i en kroppsdel avlastningshem * stödhem som för kortare tid tar hand om en familjs barn avlida * dö avlöning * erhållen lön för visst arbete avlösare * den som ersätter någon på en arbetsplats en kortare tid, t. ex för rast avmagringsmedel * läkemedel mot övervikt avmönstring * avslutande av tjänstgöring, t. ex. på ett fartyg eller i militära sammanhang avreagera * lösa upp (få utlopp för) en affekt genom känsloutbrott eller bestämda handlingar avregistrera * låta stryka ur offentligt register avråda * råda någon att avstå från något avsiktlig * som utförts med avsikt avskrift * skriven kopia avskrivning * 1. nedskrivning av det bokförda värdet av ett företags anläggningstillgångar 2. domstols beslut om att avsluta handläggning av mål eller ärende utan beslut i sak, t. ex. när part har uteblivit eller när talan har återkallats avskärma sig * hålla sig undan från verkligheten, från andra människor eller från känslor m.m. avslag lochia * utsöndringar från livmodern under 3-6 veckor efter förlossningen SYN lockier 2. jur nej till (viss) formell begäran avslappande medel relaxans * se SYN relaxans avslappning * minskande av fysisk och/eller psykisk spänning avslå * förklara icke beviljad (med avseende på formell anhållan, ansökning) avsteg * mindre avvikelse avstycka * avskilja ett markområde för att bilda ny fastighet

19 avstyckning * form av jorddelning som innebär att ett område skiljs av och bildar en ny fastighet avstyrka * formellt föreslå avslag på begäran avstå * låta bli att utnyttja eller utföra något som man är berättigad till eller som är av värde avställa * ställa undan på särskild yta ed; ta tillfälligt ur drift avställning * avregistrering av bil under viss period avstänga * förbjuda någon att utöva viss verksamhet, särskilt inom idrottseller yrkesverksamhet avsäga sig * förklara sig avstå från något avsöndring * 1. det att avsöndra 2. det som avsöndras avtagande smärta * smärta som minskar i styrka avtal * överenskommelse mellan två eller flera parter avtalsbrott * det att inte fullgöra sina avtalsförpliktelser; kontraktsbrott avtalsbunden * reglerad genom avtal avtalsenlig lön * lön som följer gällande avtal avtalsfrihet * juridisk princip enligt vilken man har rätt att fritt träffa avtal med vem man vill på vilka villkor man vill avtalsförhandling * överläggning mellan parter på arbetsmarknaden om kollektivavtal för löner och andra anställningsvillkor avtalsgruppsjukförsäkring, AGS * försäkring som ger ersättning vid längre tids sjukdom till dem som arbetar inom de avtalsområden där kollektivavtal om AGS träffats avtalslöst tillstånd * tiden då ett gammalt kollektivavtal sagts upp och löpt ut och inget nytt tecknats avtalsområde * den bransch eller de företag som ett visst avtal gäller för avtalspart * en individ eller grupp som kommit överens om ett avtal avtalsperiod * den tid som avtalet gäller för avtalsrörelse * den tid då parterna förhandlar om ett nytt avtal avtalsstridig * som strider mot visst avtal avtalsvillkorslagarna * två lagar om förbud mot oskäliga avtalsvillkor som dels gäller konsumenter, dels näringsidkare avtalsvite * i avtal fastlagt belopp som ska erläggas för underlåtenhet att fullgöra en förpliktelse avtrubbad * okänslig, känslolös avveckla * gradvis upphöra med någon verksamhet

20 avvika * rymma avvikande mening * skiljaktig mening avvisa * 1. om myndighets eller domstols vägran att ta upp ärende eller mål till behandling 2. vägra att ta emot utlänning i landet avvisitering * det att gå igenom och tömma fickorna på en gripen person före inlåsning avvisning * 1. domstols beslut att på formella grunder avstå från att ta upp ett mål till prövning 2. beslut som innebär att utlänning skall föras ut ur riket 3. verkställighet av avvisning, Utlänningslag (2005:716) 8 kap. avvägning * noggrann avpassning avvänja * 1. vänja ett dibarn att avstå från bröstmjölk 2. (allm.) få att överge visst beteende eller intag av beroendeframkallande ämnen avyttra * göra sig av med äganderätten till något axelhåla axilla, fossa axillaris * se SYN armhåla axelled articulatio humeri * leden mellan överarnmsbenet och skuldergördeln (dvs. nyckelbenet och skulderbladet) axis(kota) * den andra halskotan B bacill bacillus * 1. stavformig bakterie 2. vardaglig benämning för bakterier i allmänhet backkrön * högsta punkt av uppåtstigande vägsträcka badda * fukta med våt tyglapp, kompress eller bomull ed bakfull * som är illamående dagen efter rikligt alkoholintag bakre ögonkammaren camera oculi posterior, camera posterior bulbi * område i ögat mellan linsen, strålkroppen, glaskroppen och regnbågshinnan bakrus * tillstånd efter konsumtion av droger, särskilt alkohol baksmälla baksmälla * se SYN bakrus bakterie bacterium * typ av primitiv, encellig mikroorganism utan cellkärna balansorgan * se SYN jämviktsorgan balansrubbning * nedsättning av balanssinnets funktion SYN balansstörning balansräkning * sammanfattning av en rörelses tillgångar och skulder balanssinne * det sinne som reglerar kroppsställningen och balansen

Arbetsmarknad. AFA Försäkring * samlingsnamn för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA

Arbetsmarknad. AFA Försäkring * samlingsnamn för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Arbetsmarknad A acklamation * beslutsfattande med hjälp av ja- och nejrop, utan votering acklimatisera sig * vänja sig vid nya förhållanden ackordsättning * fastställande av betalning i förhållande till

Läs mer

fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten 2. ekonomisk uppgörelse i allmänhet

fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten 2. ekonomisk uppgörelse i allmänhet Juridik A accept * 1. i fråga om avtal: rättshandling varigenom lämnat anbud antas 2. i fråga om värdepapper: åtagande att stå för betalningsansvar acceptfrist * den tid det kan tänkas ta att godta eller

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Innehållsförteckning (rev mars 2013)

Innehållsförteckning (rev mars 2013) Innehållsförteckning (rev mars 2013) 1. INLEDNING... 9 1.1 Befogenhet att utfärda riktlinjer... 9 1.2 IFO: s inriktning... 9 1.2.1 Kvalitet... 9 1.3 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 1.4 Utgångspunkter

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Inledning Undertecknade regeringar, som är medlemmar i Europarådet, som anser att Europarådets syfte är att åstadkomma en

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN 1(62) BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Antagna av socialnämnden 2009-08-26, 78, Dnr 2009/132 1 2(62) INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. BARNETS

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Bilaga till tidningen Familjehemmet nr 4 2006 2006:76 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m Ersättningar och villkor vid familjehemsvård är av

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd 1(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/84-72 2(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Rättegångsbalk FÖRSTA AVDELNINGEN. Om domstolsväsendet. 1 kap. Om allmän underrätt. (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942

Rättegångsbalk FÖRSTA AVDELNINGEN. Om domstolsväsendet. 1 kap. Om allmän underrätt. (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942 , 1 kap. Rättegångsbalk (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942 FÖRSTA AVDELNINGEN Om domstolsväsendet 1 kap. Om allmän underrätt 1 Tingsrätt är allmän underrätt och, om ej annat är föreskrivet, första

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är

Läs mer

fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse

fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse Ordlista Över vanliga ord och uttryck inom domstolsväsendet ad acta adekvat advokat akt aktuarie allmän domstol allmän förvaltningsdomstol allmän handling allmänna medel allmänt åtal allmän underrätt allmän

Läs mer

Familjerätt. Information. lagreglerna

Familjerätt. Information. lagreglerna Familjerätt FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAM ILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT

Läs mer