DELÅRSRAPPORT 1/1 30/ Godkänd av kommunfullmäktige , 137

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/ Godkänd av kommunfullmäktige , 137

2 Innehåll Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4 Redovisningsprinciper...6 Övergripande verksamhetsuppföljning...6 Resultaträkning, kassaflödesanalys...13 Balansräkning...14 Nothänvisningar...15 Driftbudget, investeringsbudget...18 Uppföljningsrapport /helårsprognos Verksamheter Politisk organisation...20 Kommunledningskontoret Kost och städ...26 Samhällsbyggnadssektorn...27 Barn- och ungdomssektorn...32 Sociala sektorn...35 Bilagor Styrkort bilaga 1 Diagram över respektive perspektiv...bilaga 2 Produktion: ekonomiavdelningen augusti

3 Politisk och förvaltningsorganisation Valnämnden 5 ledamöter Kommunrevisionen 7 ledamöter Överförmyndarnämnd 3 ledamöter Tillstånds- och myndighetsnämnden 8 ledamöter Kommunfullmäktige 49 ledamöter (28 ersättare) Kommunstyrelsen 19 ledamöter (19 ersättare) Två fasta beredningar: Välfärdsberedningen Utvecklingsberedningen 8 ledamöter per beredning Fyra utskott: Ledningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Barn- och ungdomsutskottet Socialutskottet 5 ledamöter per utskott Förvaltningen Kommundirektör Kommunledningskontoret Centrala verksamheter Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn

4 Ekonomisk översikt Förutsättningar Tillväxt och skatteunderlag Första halvåret har svensk ekonomi inte utvecklats lika starkt som i slutet av förra året. Omvärldens ekonomier har dock tagit fart och det har gynnat den svenska exporten, även om den har möjlighet att utvecklas mer. Inflationen har varit låg, vilket också är Riksbankens argument för att i juli sänka Repo-räntan. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. Prognosen för skatteintäkterna är högre än budgeterat beroende på att antalet arbetade timmar i riket bedöms bli fler än vad som antogs vid tidigare prognoser. De största enskilda budgetavvikelserna i prognosen redovisas inom hemtjänsten. Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas blir 10,5 mnkr bättre än budget. I prognosen finns inte med återbetalning av AFA-premier från 2004, ett beslut om eventuell återbetalning kommer att tas i oktober, vilket i så fall kommer att förbättra resultatet. Investeringar för 39 mnkr Av årets investeringsanslag (inklusive tilläggsanslag från tidigare år) på 42,3 mnkr har 12,8 mnkr tagits i anspråk första halvåret. Prognosen visar att 39,3 mnkr av investeringsanslaget kommer att nyttjas. Befolkningsutveckling Eksjö kommuns befolkning ökade under 2013 med 96 invånare ( , ) och uppgick vid årsskiftet till invånare. SCB:s halvårsstatistik för 2014 visar att Eksjö kommun per ökat med ytterligare 112 personer till invånare. Periodens resultat och helårsprognos Överskott i första halvårets utfall Resultatet efter sex månader är ett överskott på 19,6 mnkr. Sektorerna har tillsammans förbrukat 49,3 procent (403,9 mnkr) av driftbudgetens 820,1 mnkr. Utöver sektorernas anslag inräknas här de 3,5 mnkr som budgeterats för finansiering via resultatfond. Efter hantering av 2013 års avvikelser uppgår resultatfonderna totalt till 0,6 mnkr. Budgeterat resultat nås inte i helårsprognosen Prognosen för 2014 är ett överskott på 12,8 mnkr mot budgeterade 17 mnkr. Anledningen till att resultatet inte uppnår budgeterat är att sektorerna gör en negativ avvikelse mot budget. Även om utfallet av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning är positivt mot budget väger det inte helt upp sektorernas underskott. Andra halvåret är kostnadsmässigt tyngre i kommunen med dels löneökningar och dels semestervikarier, vilket förklarar varför helårprognosen visar på ett budgetunderskott medan utfallet vid halvåret är ett överskott. 4 Finansiella mål Årets resultat Resultatet vid halvårsskiftet uppgår till 4,6 procent av skatteintäkter och utjämning. Årets resultat i prognosen för helår beräknas bli lägre, 12,8 mnkr, vilket är 1,5 procent i positivt resultat av skatteintäkter och bidrag. Det är 4,2 mnkr lägre än budgeterat resultat. Målet att i resultat uppnå minst 2 procent av skatteintäkter och bidrag uppnås inte. Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande Målet om 100 procent självfinansiering av investeringar uppnås inte. Prognostiserade investeringar självfinansieras till 73 procent av årets överskott från den löpande verksamheten och ytterligare 13 procent finansieras genom Eksjö kommunfastigheters amortering av reverslån. Det innebär att likviditeten påverkas negativt men kommunen kommer inte att behöva låna för att klara prognostiserade investeringar. Målet om finansiellt sparande med tio mnkr uppnås inte. Ett lågt resultat ihop med en relativt hög investeringsnivå, dock inom årets budget ihop med överförda investeringar från tidigare år, gör att målen om självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande inte uppfylls. Soliditeten I bokslut 2013 uppnåddes soliditeten 64,4 procent. Vid halvårsskiftet har soliditeten ökat till 65,9 procent

5 och förväntas i prognosen för bokslut 2014 uppgå till 65,2 procent. Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska stärkas och på lång sikt uppgå till 80 procent. Bolagskoncernen Sammanställd redovisning (kommunen och hel- och delägda bolag) ingår inte i delårsrapporten. De enskilda bolagen redovisar i respektive delårsrapporter följande resultat i mnkr (uppgift inom parentes avser första halvåret 2013): Eksjö Stadshus AB (moderbolag) -1,5 (-1,2) Eksjöbostäder AB 2,9 (1,1) Kommunfastigheter AB 2,5 (0,8) AB Eksjö Industribyggnader 0,5 (0,5) Eksjö Energi AB 11,9 (7,7) Eksjö Elnät AB 1,5 (1,4) Eksjö Energi Elit AB 0,9 (0,1) Årets resultat 2010 prognos 2014 (mnkr) Budgetavvikelser 2010 prognos 2014 (mnkr) 5

6 Redovisningsprinciper Intäkter och kostnader av väsentlig betydelse har periodiserats. Noter till resultat- och balansräkning har upprättats i mindre omfattning än i årsredovisningen. Utfallet för skatteintäkterna bygger på SKL:s prognos från augusti Uppgifter om aktuell semesterlöneskuld, övertidsskuld och upplupna löner har tagits fram men inga förändringar har bokförts. Detta görs endast i årsbokslutet. Prognosen för pensionskostnader bygger på Skandias prognos från december, justerad med bokförda engångsposter. Interna kostnader och intäkter Det höga beloppet jämfört med föregående halvårsskifte förklaras av kostnader för hemtjänst (LOV) fördelas som intern intäkt istället för budgetomföring från och med i år. Övergripande verksamhetsuppföljning Kommunens övergripande verksamhetsuppföljning har sedan fler år tillbaka skett med metoden balanserad styrning. De övergripande målen finns redovisade i kommunens vision 2020 och i de olika fullmäktigeprogrammen. I samband med att budgetdirektiv upprättas, görs en prioritering av de viktigaste målen för planperioden. Kommunstyrelsens styrkort fokuserar på fyra verksamhets-/affärsområden, nämligen: attraktivitet utveckling och omsorg om barn och unga utveckling och omsorg om vuxna hållbar utveckling Varje verksamhetsområde följs upp utifrån fyra olika perspektiv. Brukarperspektivet fokuserar på främst på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörjning, rekrytering, värdegrund, ledarskap- medarbetarskap med mera. Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen använder ekonomiska och andra resurser. Styrkortet har därmed två övergripande dimensioner, den ena dimension beskriver hur väl den kommunala verksamheten svarar mot respektive verksamhets/affärsområde. Den andra dimensionen beskriver hur väl den kommunala verksamheten fungerar utifrån ovan angivna perspektiv. Styrkortet är gemensamt för hela förvaltningen och ägs av kommunstyrelsen. Om utfallet avviker väsentlig i förhållande till målet skall handlingsplaner sättas in. Måluppfyllelsen redovisas i spridningsdiagram i form av en femgradig skala, där värdet fem avser full måluppfyllelse. I denna delrapport redovisas 36 mål i styrkortet varav 16 st uppdaterats sedan årsredovisningen för Resultat av den övergripande verksamhetsuppföljningen På följande sidor redovisas måluppfyllelsen i spridningsdiagram för respektive verksamhetsområde. Måluppfyllelsen i förhållande till de fyra olika perspektiven finns redovisade i bilaga 2. 6

7 Uppföljning av verksamhetsområdet attraktivitet Flera av målen inom verksamhetsområdet attraktivitet uppnås eller nästan uppnås. Den totala måluppfyllelsen uppgår till 76 procent (3,8 av 5 möjliga). I Svenskt Näringslivs senaste näringslivsranking maj 2014 (för år 2013), placerade sig Eksjö kommun på 53 plats av landets kommuner. Resultatet var en förbättring med 10 platser och placerar Eksjö kommun i den övre kvartilen. Målet är därmed uppfyllt. Sjukfrånvaron har förbättrats och ramavtalstroheten är fortfarande hög. Förbättringsområdet gäller främst produktionen av bostäder att öka frisktalen, och att hålla budgeten i balans. Förståelse 7

8 Uppföljning av verksamhetsområdet utveckling och omsorg om barn och unga Inom verksamhetsområdet mäts åtta specifika mål och sex generella mål. Den totala måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet utveckling och omsorg av barn och unga, uppgår till 66,7 procent (3,3 av 5 möjliga). Måluppfyllelsen har gått ner något jämfört med årsredovisningen Utvecklingen av vårddygn på institutioner för unga är alltjämt hög. Under 2013 har vårddygn på institutioner ianspråktagits. Motsvarande uppgift för första halvåret var vårddygn. Bedömningen för 2014 är att taket om max vårddygn kommer att klaras. Däremot har målet om en snabb återkoppling kring öppenvårdsinsatserna förbättrats ytterligare. Av 123 ärenden fick 121 svar inom 10 dagar vilken ger en måluppfyllelse om 98 procent. inte kända vid denna delårsrapport. Målsättningen om att 100 procent av eleverna skall uppnå godkänt i alla ämnen samt uppnå minst godkänt resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 uppnås därmed inte. Lusten att lära och finna skolarbetet intressant har ökat även om skillnaderna är stora mellan årskurserna. I åk 5 anger 73,5 procent (tidigare 80,2 procent) av eleverna att de känner lust att lära, medan 20,7 procent (tidigare 40,7 procent) anger det i årskurs 8. Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet ligger inom målet medan frisktalen försämrats med två procentenheter. Ramaavtalstroheten har försämrats ytterligare och uppgår vid senaste mätningen till 59 procent jämfört med målet om 90 procent köptrohet. Verksamhetsområdet ger ett underskott för det gångna räkenskapsåret. Kunskapsmålen inom skolan uppnås inte och resultatet har jämfört med 2013 försämrats ytterligare från 73,6 procent till 72,8 procent. Rikssiffrorna är ännu Förbättringsområdena gäller främst kunskapsmålen, lusten att lära, minska antalet vårddygn på institutioner samt förbättrad ramavtalstrohet. Förståelse 8

9 Uppföljning av verksamhetsområdet utveckling och omsorg om vuxna Inom verksamhetsområdet mäts elva specifika mål och sex generella mål. Den totala måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet utveckling och omsorg om vuxna uppgår 63,3 procent (3,2 av 5 möjliga). Rättsäkerheten är alltjämt god även om den gått ner något. Antalet överklaganden är få och uppgick under den aktuella perioden till 11 överklaganden och kommunen har fått rätt i 9 fall i högre instans. Målen om tillgången till äldreomsorg efter behov har försämrats något jämfört med år 2013, idag uppgår måluppfyllelsen till 90 procent jämfört med 100 procent i föregående mätning. Även tillgången till särskild boende har försämrats något. Idag är väntetiden från beslut till erbjudande om plats 3,3 månander jämfört med målsättningen om max 3 månader. Mångfalden och valmöjligheten i äldreomsorgen är fortfarande ringa. Men i maj tecknades ett avtal med ett extern LOV-företag. Verksamheten startade i juni Målet om att samtliga < 29 år som söker bistånd ska erbjudas coachsamtal på HIA för arbetsmarknadsprövning efter första besöket har förbättrats från tidigare 35 procent till 62 procent måluppfyllelse. Målet om högst vårddygn per år på institution inom psykiatri och vuxna kommer sannolikt inte nås. Antalet ianspråktagna vårddygn uppgår efter ett halvår till 812 vårddygn. Frisktalen ligger fortfarande på oförändrad låg nivå 56 procent (mål 75 procent). Även den totala sjukfrånvaron har försämrats jämfört med föregående mätning och uppgår idag till 5,4 procent jämfört med tidigare 4,9 procent. Förbättringsområdena är främst att fler < 29 år erbjuds coachsamtal, alternativa utförare, få ner andelen andrahandskontrakt. Förståelse 9

10 Uppföljning av verksamhetsområdet hållbar utveckling Inom verksamhetsområdet mäts sex specifika mål och sex generella mål. Det finns en god måluppfyllelse i de flesta perspektiv inom det aktuella verksamhetsområdet. Den totala måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet uppgår till 74,3 procent (3,7 av 5 möjliga). Samtliga specifika mål mäts på helårsbasis. Målen har ännu inte mäts men en bedömning av andelen fordon som uppfyller de nationella miljöbilkriterierna uppgår till 10 procent. Frisktalen har förbättrats sedan föregående mätning, medan sjuktalen befinner sig i princip på oförändrad nivå. Två nya mål för verksamhetsområdet antogs av kommunstyrelsen i april 2015 och avser energieffektivisering nämligen: Andelen kommunala fordon (personbilar, lätta lastbilar samt personal och tjänstebilar) som uppfyller de nationella miljöbilskriterierna ska utgöra minst 60 procent är 2015 och 100 procent år Andelen förnybar energi i kommunala personbilar ska utgöra lägst 70 procent år Förståelse 10

11 Total lägesbild av samtliga perspektiv Den totala måluppfyllelsen för samtliga perspektiv kan uppgå till värdet 20 (100 procent). För det första halvåret 2014 uppgår den samlade måluppfyllelsen till 15,1 eller 75 procent. vilket är en liten försämring med år 2013, då måluppfyllelsen uppgick till 77 procent. Störst är måluppfyllelsen inom perspektivet medarbetare. Jämfört med föregående mätning har processperspektivet försämrats något med övriga perspektiv redovisar samma värde som senast. Perspektiv Utfall Utfall Brukare 3,6 av 5 3,6 av 5 Process 3,5 av 5 3,8 av 5 Medarbetare 4,5 av 5 4,5 av 5 Resurs 3,3 av 5 3,5 av 5 11

12 Total lägesbild av samtliga verksamhetsområden Den totala måluppfyllelsen för samtliga verksamhetsområden kan uppgå till värdet 20 (100 procent). För det första halvåret år är den samlade måluppfyllelsen 14,3 eller 71 procent, vilket är en liten försämring jämfört med år 2012, då måluppfyllelsen uppgick till 73 procent. Störst är måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet attraktivitet. Samtliga verksamhetsområden har minskat något (se tabell). Verksamhetsområde Utfall Utfall Attraktivitet: 3,8 av 5 4,0 av 5 Omsorg och utveckling av barn och unga 3,3 av 5 3,4 av 5 Omsorg och utveckling av vuxna 3,2 av 5 3,4 av 5 Hållbar utveckling 3,7 av 5 3,8 av 5 12

13 Resultaträkning per med helårsprognos (mnkr) Not Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Verksamhetens nettokostnader 1, ,8-402,6-833,2-14,4 Avskrivningar -7,9-16,0-7,8-16,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -402,9-834,8-410,4-849,2-14,4 Skatteintäkter 3 337,3 685,6 342,3 686,5 0,9 Kommunalekonomisk utjämning 4 72,5 159,0 84,3 168,5 9,5 Finansiella intäkter 5 3,6 7,5 3,4 7,1-0,4 Finansiella kostnader 6 0 0,0-0,1 0,0 0,0 Ränta pensionsskuld 0-0,3 0,0 0,0 0,3 Resultat före extraordinära poster 10,5 17,0 19,6 12,9-4,1 Extraordinära poster Årets resultat 10,5 17,0 19,6 12,9-4,1 Resultat / skatteintäkter och bidrag 2,56% 2,01% 4,59% Kassaflödesanalys (mnkr) Den löpande verksamheten Årets resultat 10,5 17,0 19,6 12,8 Justering för avskrivningar/nedskrivning 7,9 16,0 7,8 16,0 Justering för avsättning 0-0,3 0,0 0,0 Justering före förändring av rörelsekapital 18,4 32,7 27,4 28,8 Förändring kortfristiga fordringar och förråd -18,1 0,0-18,1 0,0 Förändring kortfristiga skulder 20,1 0,0-2,4 0,0 Medel från den löpande verksamheten 20,4 32,7 6,9 28,8 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8,5-42,3-12,8-39,3 Medel från investeringsverksamheten -8,5-42,3-12,8-39,3 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 2,5 5,0 2,5 5,0 Medel från finansieringsverksamheten 2,5 5,0 2,5 5,0 Årets kassaflöde 14,4-4,6-3,4-5,5 Likvida medel vid årets början 54,9 56,6 56,6 56,6 Likvida medel vid periodens slut 69,3 52,0 53,2 51,2 13

14 Balansräkning per med helårsprognos (mnkr) Not Bokfört Bokslut Förändring Prognos Förändring mån mån. Tillgångar Anläggningstillgångar 7, 8 388,8 391,4 2,6 407,1 23,3 Omsättningstillgångar 9, , ,7 155,8-10,5 Summa tillgångar 550,1 567,4 17,3 562,9 12,8 Eget kapital, avsättningar Eget kapital Anläggningskapital 376,9 379,5 2,6 400,2 23,3 Rörelsekapital 11-22,4-5,4 17,1-32,9-10,5 Summa eget kapital 354,5 374,1 19,7 367,3 12,8 Avsättningar Avsättningar för pensioner 8,9 8,9 0 8,9 0 Avsatt för deponi Summa avsättningar 11,9 11,9 0 11,9 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder ,7 181,4-2,4 183,7 0 Summa skulder 183,7 181,4-2,4 183,7 0 Summa eget kapital avsättn och skulder 550,1 567,4 17,3 562,9 12,8 Soliditet 64,4% 65,9% 65,2% Pensionsförpliktelser (ansvarsförbindelse) Borgensförbindelser Ställda säkerheter

15 Nothänvisningar (tkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen Interna poster redovisning Övriga verksamhetsintäkter 4 4 Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisningen Interna poster redovisningen Kapitalkostnad och avtalspension Utbetalda pensioner Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Löneskatt på pensionskostnad Förvaltningsavgifter pensioner Övriga kostnader Summa Not 3 Skatteintäkter Kommunalskattemedel Slutavräkning Summa Not 4 Kommunalekonomisk utjämning Mellankommunal utjämning Utjämningsbidrag inkomstutjämning Utjämningsbidrag kostnadsutjämning LSS utjämningsavgift LSS utjämningsbidrag Regleringsbidrag Kommunal fastighetsavgift Strukturbidrag Summa Not 5 Finansiella intäkter Räntor på likvida medel/utdelningar Ränta Revers Eksjö Kommunfastigheter Borgensavgift Summa

16 Nothänvisningar (tkr) Not 6 Finansiella kostnader Övriga räntor Övriga fi nansiella kostnader Summa Not 7 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar Fordon, maskiner och inventarier Ej aktiverade investeringar 0 0 Summa Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Aktier koncernföretag Övriga aktier Andelar Långfristiga fordringar koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Förlagslån Summa Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Upplupna skatteintäkter Fordran mervärdesskatt Inbetald preliminärskatt Fordringar hos staten Övriga kortfristiga fordringar Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 10 Kassa och bank Kassa Bank Summa Förråd och exploateringsfastigheter

17 Nothänvisningar (tkr) Not 11 Rörelsekapital Resultatfonder Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Tillstånds- och myndighetsnämnden Kommunledningskontoret KLK Kost och städ Service Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn Överförmyndarnämnden Revisionen Valnämnden 0 6 Finansförvaltningen Summa resultatfonder Övrigt rörelsekapital (brist) Summa Not 12 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskottsbetalda statsbidrag Personalens källskatt/införsel Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd åp Upplupen löneskatt Förutbetalda skatteintäkter Skuld mervärdesskatt Övriga kortfristiga skulder Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa

18 Driftbudget per (mnkr) Sektor/motsvarande Kostnader Intäkter Netto Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Kommunfullmäktige 2,2 1, ,2 1,4 Kommunstyrelsen 4,1 2,3 0,4 0,2 3,7 2,1 Tillstånds- och myndighetsnämnden 0,3 0, ,3 0,1 Kommunledningskontoret 85,4 40,8 31,1 12,3 54,3 28,4 KLK kost och städ 50,9 25,3 31,9 15, Samhällsbyggnadssektorn 113,3 56,1 24,2 12,4 89,1 43,6 Barn- och ungdomssektorn ,5 31,8 310,5 152,2 Sociala sektorn 544,1 269,5 210, ,6 164,5 Valnämnden 1,2 0,4 0,6 0,6 0,6-0,2 Revisionen 1,2 0, ,2 0,4 Överförmyndarnämnden 2,6 1,8 0,5 0,3 2,1 1,5 Summa 816,6 404,0 Investeringsbudget Budget - utfall - helårsprognos (mnkr) Ansvar Budget Utfall Prognos Kommunfullmäktige 0,2 0,0 0,0 Kommunledningskontoret 1,9 0,8 1,7 KLK kost och städ 0,4 0,0 0,3 Samhällsbyggnadssektorn 29,2 7,1 25,1 Barn- och ungdomssektorn 4,4 2,3 4,4 Sociala sektorn 6,3 2,6 7,8 Summa 42,3 12,8 39,3 18

19 Uppföljningsrapport per med helårsprognos (mnkr) Ansvar Budget Utfall % Helårs- Avvikelse prognos Kommunfullmäktige 2,2 1,4 61,7 2,1 0,1 Kommunstyrelsen 3,7 2,1 56,1 3,8-0,1 Tillstånds- och myndighetsnämnden 0,3 0,1 45,1 0,2 0,1 Kommunledningskontoret 54,3 28,4 52,4 59,1-4,8 KLK kost och städ 19,0 10,0 52,8 19,1-0,1 Samhällsbyggnadssektorn 89,1 43,6 48,9 90,1-1,0 Barn- och ungdomssektorn 310,5 152,2 49,0 314,3-3,8 Sociala sektorn 333,6 164,5 49,3 341,6-8,0 Valnämnden 0,6-0,2-39,0 0,6 0,0 Revisionen 1,2 0,4 30,6 1,2 0,0 Överförmyndarnämnden 2,1 1,5 72,1 2,1 0,0 Totalt sektorer 816,6 403,9 49,5 834,1-17,5 Budgeterat RF-uttag 3,5 0,0 0,0 3,5 Totalt sektorer 820,1 403,9 49,3 834,1-14,0 Budget - utfall helårsprognos

20 Politisk organisation Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder Kommentar Kommunstyrelsen och utskottens prognostiserade negativa avvikelse mot budget vägs upp av att kommunfullmäktige och dess beredningar redovisar en positiv avvikelse i prognosen. Det höga utfallet för överförmyndarnämndens verksamhet förklaras av att flertalet godmansersättningar redovisas och utbetalas under våren. Revisionens arbete fortskrider enligt antagen granskningsplan. Budget Utfall Helårs prognos Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kostnader 2,2 1,4 2,1 Nettokostnader 2,2 1,4 2,1 Kommunstyrelsen Intäkter -0,4-0,2-0,4 Kostnader 4,1 2,3 4,2 Nettokostnader 3,7 2,1 3,8 Tillstånds- och myndighetsnämnden Kostnader 0,3 0,1 0,2 Nettokostnader 0,3 0,1 0,2 Överförmyndarnämnden Intäkter -0,5-0,3-0,6 Kostnader 2,6 1,8 2,7 Nettokostnader 2,1 1,5 2,1 20

21 Kommunledningskontor Uppföljning av styrkort God näringslivsutveckling Målet är en placering i övre kvartilen vilket motsvarar lägst plats 72 i Svenskt Näringslivs årliga rankning av näringslivsklimatet i landets kommuner. I Svenskt Näringslivs senaste ranking avancerade Eksjö kommun till plats 53. Placering för 2013 var plats 63 och dessförinnan plats 53. Ekonomiskt utfall och prognos Av Kommunledningskontorekts nettobudget om 54,2 mnkr är 28 mnkr tkr förbrukat (52 procent). Helårsprognosen är 59 mnkr och ger ett underskott på 4,8 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på följande: Ledning och utveckling, administration Underskott 100 tkr, kostnad för en omvärldsbevakning där kostnaden belastats jämt mellan hösten 2013 och våren Detta underskott planeras att belasta resultatfonden. Underskott 600 tkr, kostnader i samband med uppstart av Kontaktcenter. Detta underskott planeras att belasta resultatfonden. Näringslivsutveckling Underskott 700 tkr, minskade projektmedel. Campus i12 Underskott tkr, ökade kostnader för Campus i12 i och med expandering av utbildning som ska belasta resultatfonden. EksjöVux Överskott 400 tkr, ökade intäkter. Verksamhetskommentarer Ekonomi och upphandling Arbete med att ständigt effektivisera processer har fortsatt. Implementering av uppföljningssystemet Info-key för verksamhetsansvariga har genomförts under våren och införande av E-handel pågår. Internationell verksamhet, förbundsavgifter Underskott 100 tkr, ökad medlemsavgift e-rådet. Ekonomi- och inköpsadministration Underskott 100 tkr, ökade personalkostnader i samband med pensionsavgång. Personaladministration Underskott 200 tkr, tappade intäkter från Eksjö Energi och Eksjö fordonsutbildning. Internservice Underskott tkr, förutom nedanstående punkter så är det förvaltningsövergripande underskottet gällande IT-kostnader gentemot HIT på tkr inräknat i internservice underskott. Underskott 200 tkr, budgeterade intäkter från bolagen till Kontaktcenter som ej har realiserats. Underskott 200 tkr, ej budgeterade kostnader för telefonitjänster. Underskott 200 tkr, besparing av portokostnader som inte blivit verklighet under 2014 då projektet att införa elektroniska sammanträden startar först Personaladministration och gemensamma personalfunktioner Första halvåret 2014 har ägnats åt lönerevision och ett intensifierat lönekartläggningsarbete. En omvärldsanalys över löneläge i Jönköpings län visar att Eksjö kommun befinner sig i allt väsentligt i jämförbar nivå med den närmaste omvärlden. Efter analys och för att åstadkomma en önskvärd intern lönestruktur prioriterades följande satsningsområden: Inom ramen för Kommunals avtalsområde, prioritera personal inom sociala sektorn med högre arbetsvärdering. Fortsatt satsning på läraravtalets område. I övrigt tillämpa individuell lönesättning. Samtliga lönesamtal genomfördes under perioden 29 januari till 31 mars varpå ny lön kunde utbetalas i april. Utfallet per avtalsområde: Kommunal 2,5 % Lärare 3,5 % Övriga 3,0 % Totalt 2,9 %

22 Nifsarpsskolan och Eksjö Energi har under 2014 valt annan leverantör av löneadministrativa tjänster vilket inneburit ett stort ekonomiskt tapp för Personalavdelningen. För att öka intäkterna och slå ut de fasta kostnaderna på flera kunder så ansvarar Eksjö kommun från och med för Aneby kommuns lönekörningar och systemansvar. Bemanningsenheten Arbetet med att minska kommunens beroende av timvikarier fortsätter i linje med kommunfullmäktiges uppdrag. Den dramatiska ökning som inträffade under Antal tillsatta timmar redovisade per sektor Under första halvåret har bemanningsenheten distribuerat ut totalt timmar, fördelat enligt nedan: Sektor Tillsatta timmar Tillsatta % Bus % Kost % Soc % Klk % Totalt % Motsvarar årsarbetare SOC BUS KOST KLK Vid halvårsskiftet hade bemanningsenheten 298 personer i vikariepoolen av dessa har 73 rekryterats under Utöver vikarier har enheten 19 fast anställda resurser. För denna grupp har ersättningen för förskjuten arbetstid förhandlats bort och ersatts med lönekompensation. Timpriset för akuta beställningar ska täcka kostnaden för denna grupp. Under hösten kommer enhetens ansvarsområde att utökas med bemanning för städ och HVB-hem. Näringslivsutveckling Näringslivsavdelningen brottas med budgetunderskott då extern finansiering minskats. Årets budget inleddes med ett underskott på 635 tkr och minskning av personal har därför blivit nödvändig. Vidtagna åtgärder kommer inte att få helårseffekt förrän Under våren har organisationen förändrats och arbetet med den nya TUS-sektorn har påbörjats. Näringslivsavdelningen deltar året ut i projektet Tillväxtresor (Science Park Systemet). Just nu pågår diskussioner om kommande år och hur arbetet med affärscoachning av företag ska finansieras. Antalet nystartade företag uppgick under första halvåret till 48 stycken. Detta är en minskning mot föregående år med 28 företag. Detta kan vara en effekt av att inget utrymme har funnits att arbetat med nyföretagande under våren. Näringslivsenheten deltar i Försvarsmaktsråd som har till mål att vara en plattform för att driva utvecklingsfrågor och hitta samverkansformer som syftar dels till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt, dels till att bidra till en positiv samhällsoch näringslivsutveckling. En ny broschyr om Eksjö kommun är framtagen. Broschyren är en viktig del i marknadsföringsarbetet med att locka besökare, företag och potentiella nyinflyttare. 22

23 Nya bokningsbara paket för besöksnäringen har tagits fram under våren. Nu ligger sju erbjudande ute på Lyckade inflyttarträffar genomförs regelbundet. Nitton nya Eksjöbor har deltagit under våren. Träffarna har utvecklats med efterföljande caféträffar som varit mycket uppskattade. Turistbyrån har införskaffat nytt biljettsystem Tickster. Det är ett enkelt system som tillåts ha flera olika biljettsystem samtidigt vilket gör det möjligt att erbjuda försäljningstjänsten till fler föreningar än tidigare. Antalet besökare på turistbyrån har vid halvårsskiftet minskat något jämfört med föregående år medan försäljningen glädjande nog ökat. Kommunikationsavdelningen Under försommaren genomgick Repros lokaler en uppfräschning. I samband med återställandet av maskiner och utrustning, anpassades placeringen till en mer arbetseffektiv ordning. Under första halvåret har förvaltningens ärenden identifierats, dokumenterats och kvalitetssäkrats. Verksamheterna har fått ange vilka av dessa ärenden som är lämpliga att lämna över till kommande Kontaktcenter. Uppfräschning och anpassning av lokaler i Stadshuset pågår under början av hösten samtidigt som personalen utbildas och förbereds för övertagande av enklare ärenden. Invigning planeras till i början av november. Ett fullt övertagande av enklare ärenden beräknas vara klart till sommaren Under hösten kommer det att ske en utredning av posthanteringen i kommunen som gäller både den digitala och den analoga posten. I november beräknas det finnas ett förslag och genomförandet av eventuella förändringar beräknas till årsskiftet. I kommunikationsavdelningens bokförda kostnader ingår kostnader för telefoni 721 tkr som ska belasta sektorerna. Campus i12 Högskoleprogrammet Digital Visualisering har ett rekordhögt söktryck. Nytt för 2014 är att all undervisning bedrivs på Engelska och att internationella studenter kan söka utbildningen. Utomeuropeiska studenter betalar för utbildningen vilket möjliggör en fortsatt expansion av verksamheten utan att vara beroende av fördelning av statliga utbildningsplatser. Hösten 2014 startar två nya Yrkeshögskoleprogram, dels Teknisk Visualisering BIM, dels Visuell Design Arkitektur och inredning. Den nya YH-utbildningen Behandlingspedagog inriktning neuropsykiatri har lockat ett stort antal studenter och är mycket uppskattad av såväl studenter och arbetsgivare. Då efterfrågan är så stor kommer nya ansökningar omfatta förlängningsansökan av befintlig utbildning, ny ansökan för vidareutbildning av redan yrkesverksamma, samt en flexibel utbildning för att nå nationell spridning ställas till Yrkeshögskolemyndigheten. Därutöver bedrivs yrkeshögskoleprogrammet Energieffektiv driftsteknik. Sammanfattningsvis kan man konstatera att högre utbildning i Eksjö växer kraftigt, med målsättning att tillgodose dels prioriterade lokala och regionala kompetensbehov, dels specialiserade tekniska utbildningar som är av nationellt och internationellt intresse. På Campus i12 bedrivs 2014 tre olika EU-projekt; Visualization Park, IT-spåret och Kreativa kvinnor. Ett forskningsprojekt är också knutet till Campus inom neuropsykiatri. Campus i12 ansvarar även för att utveckla en nationell forsknings- och innovationsagenda som finansieras av Vinnova. Lokaler och utrustning anpassas efter den växande verksamheten. Beslut har tagits om att iordningställa två nya lokaler med en sammanlagd yta på över 1000 kvm. Antalet heltidsstuderande närmar sig 300. Hösten 2014 kommer Campus i12 att ha drygt 200 heltidsstuderande och ett 50-tal deltidsstuderande. Verksamheten är effektivt organiserad då många utbildningar och projekt delar på OH-kostnader och lokalkostnader. När antalet elever är som flest under några höstveckor hyrs enstaka externa lokaler. EksjöVux Under första halvåret har en stor satsning på elevstöd i alla skolformer genomförts då en stor andel av eleverna har någon form av studiesvårigheter, koncentrationsproblem, sociala problem etc. Elevstödet tar sig former dels i specialpedagogiska resurser och hjälpmedel, men även i modersmålsstödjare på plats för de största språkgrupperna. Utbildning i svenska för invandrare (Sfi): EksjöVux har haft en stor tillströmning av elever på Sfi, varav många med en kort skolgång i hemlandet. Detta har givetvis inneburit extra stora kostnader i form av såväl lokaler som personal. Till viss del har dessa kostnader knutits till aktiviteter från förra årets statsbidrag för kvalitetsutveckling av sfi, varför det ekonomiska utfallet ser ganska bra ut. 23

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-09-26, 166

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-09-26, 166 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2013 Godkänd av kommunfullmäktige 2013-09-26, 166 Innehåll Eksjö kommuns kvartalsrapport 1/1-30/6 2013 Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Kommentar... 3. Driftbudget, investeringsbudget... 4. Resultaträkning... 5. Balansräkning... 6. Politik... 7. Kommunledningskontoret...

Kommentar... 3. Driftbudget, investeringsbudget... 4. Resultaträkning... 5. Balansräkning... 6. Politik... 7. Kommunledningskontoret... KVARTALSRAPPORT 1.1 31.3 2011 Innehåll Kommentar... 3 Driftbudget, investeringsbudget... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Verksamheter Politik... 7 Kommunledningskontoret... 8 Kost- och städenheten...11

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2015-04-23, 200

Antaget av kommunfullmäktige 2015-04-23, 200 Antaget av kommunfullmäktige 2015-04-23, 200 Eksjö kommuns årsredovisning 2014 Innehåll Organisationsschema politiskt och förvaltningen... 4 Inledning... 5 Koncernen Sammanställd redovisning... 6 Koncernresultaträkning...

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-24, 76

Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-24, 76 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-24, 76 Eksjö kommuns årsredovisning 2013 Innehåll Organisationsschema politiskt och förvaltningen... 4 Inledning... 5 Koncernen Sammanställd redovisning... 6 Koncernresultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer