Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

2 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi Noter Investeringar 18 Driftredovisning nämnd/verksamhet 19 Nämnderna inför Modernisering av lekplatser i kommunen Strömsunds kommun påbörjade under 2012 arbetet med att modernisera och anpassa de lekplatser som finns på allmän mark. Först ut var Hammerdal, där kommunen begärde att få in synpunkter från invånarna innan den anlades. Detta är ett arbete som kommer att pågå under flera år. Foto: Pernilla Hermansson ÅRSBERÄTTELSER Jämtlandsvärme AB 22 Strömsunds Hyresbostäder AB 23 Strömsunds Utvecklingsbolag AB 24 Jämtlands Räddningstjänstförbund 25 Teknik och service Strömsund Turism Framtid och utveckling Miljö och bygg Barn och utbildning Kultur och fritid Vård och social Närvård Frostviken Övriga verksamheter Affärsverksamhet AVA (avfall, vatten och avlopp) 44 Personalekonomisk redovisning Principer och förklaringar 48 Sammanställning: Kommunledningsförvaltningen Grafisk form: Strömsund Turism Porträttfoto: Tore Torstensson Omslagsfoto: Pernilla Hermansson Tryck: DAUS tryckeri, Östersund Adress: Strömsunds kommun Storgatan 15 Box Strömsund Tfn: vx Fax: E-post: Hemsida: Org nr: INNEHÅLL

3 Kommunalrådet har ordet S trömsunds kommun har uppnått de ekonomiska mål som fastlagts för Ett välkommet tillskott i kommunkassan fick vi genom en positiv befolkningsutveckling och återbetalade medel för AFA-försäkringar. På så sätt kunde vi tillföra både gymnasieskolan och barn- och utbildningsförvaltningen extra medel under det gångna året samt tidigarelägga vissa arbetsmiljöåtgärder. Vår gymnasieskola, Hjalmar Strömer, har uppmärksammats av Svenskt Näringsliv och är ett bra bevis på det samarbete som görs i Teknikcollege. Befolkningsutvecklingen kommer att vara en avgörande faktor för intäkter till kommunen och är en fråga som vi måste fortsätta jobba med. Arbetslöshetsfrågor har varit prioriterade under året och för närvarande pågår två olika projekt i syfte att minska utanförskapet. Projektet På Väg som vänder sig till ungdomar har gett bra resultat och vid årsskiftet hade 75 procent av 110 personer fått praktik, arbete eller gått vidare till studier. Det andra projektet, Arbetskraftskoordinator, vänder sig till äldre arbetslösa och även här kan vi se positiva resultat. Under 2013 har en miljon kronor extra avsatts i budgeten för att ytterligare få ner arbetslösheten. Kommande behov av arbetskraft inom våra verksamheter gör sig påminda då det inom vissa områden redan nu är svårt att rekrytera, och arbetet med en personalförsörjningsplan måste intensifieras under Våra satsningar på teknik- och vårdcollege är därför mycket viktiga. Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ska därför ge möjligheter att bevara den samiska kulturen och språket. Vi har under året färdigställt ett minoritetspolitiskt program. Levinsgården, det nya äldreboendet i Gäddede, invigdes i april och därmed kan Närvårdsnämndens verksamheter samordnas. I slutet av året fördes diskussioner om ett tillfälligt utökat mottagande av flyktingar under Beslut i frågan togs i januari Arbetet med integration av nya invånare ska ta fart genom framtagande av en Integrationsplan. Vid halvårsskiftet övertog kommunen produktion och distribution av mat till äldre i ordinärt boende. Det har fallit väl ut och antalet portioner som levereras har dubblerats. Andra viktiga satsningar som pågår under 2013 är South Lapland som är en satsning för att öka turismen till vår kommun. Vid årsskiftet var 16 företag anslutna från vår kommun. Kommunen satsar även extra medel till Frostviken i syfte att utveckla besöksnäringen i området. Ett turismpolitiskt program är under framtagande och kommer att färdigställas under En stor fråga både för näringslivet och kommunal verksamhet är tillgången till bredband. Arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi pågår. Vi fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering och under 2012 har en översyn av styrdokument genomförts. Folkhälsoprogrammet, som antogs 2011, följs upp via Folkhälsorådet i ett välfärdsbokslut. Alla verksamhetsnämnder har ett ansvar för att genomföra sin del i programmet. Inför 2013 har ett antal prioriterade inriktningsmål angetts i budgetdirektiven. Ett intensivt arbete har pågått i förvaltningar och nämnder för att beskriva hur målen ska nås. Resultatet kommer vi att se nästa årsbokslut. Vi fortsätter jobba för utveckling! Gudrun Hansson (S), Kommunstyrelsens ordförande KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 3

4 Fakta om kommunen Statistik 31 december Ekonomiska mått Årets resultat, mkr 28,7 10,0 27,0 2,7 23,0 Årets resultat, kr/inv Eget kapital, mkr -15,7-44,4-54,3-81,4-84,1 Eget kapital, kr/inv Nettoinvesteringar, mkr 14,5 32,6 12,7 15,4 11,8 Nettoinvesteringar, kr/inv Pensionsskuld, kr/inv Borgensåtaganden, kr/inv Förpliktelsebelopp (skulder+pensioner+borgen), kr/inv Soliditet (inkl pensionsskuld) -3 % -8 % -9 % -15 % -15 % Soliditet (exkl ansvarsförbindelse pensionsskuld) 51 % 49 % 58 % 54 % 55 % Skuldsättningsgrad (inkl pensionsskuld) 103 % 108 % 109 % 115 % 115 % Nettokostnad i % av skatter och statsbidrag 93 % 93 % 96 % 97 % 95 % Kommunal skattesats 23,07 23,07 23,07 23,07 23,07 Befolkning Folkmängd varav kvinnor varav män Förändring invånare Födelsenetto varav kvinnor varav män Flyttningsnetto varav kvinnor varav män åldersfördelning 2012 kvinnor Män Totalt Kommun Riket % 8 % % 10 % % 5 % % 7 % % 26 % % 25 % % 14 % % 5 % Total % 100 % invånare per församling 2012 kvinnor Män Totalt förändring jmf 2011 Bodum Fjällsjö Frostviken Hammerdal-Gåxsjö Ström-Alanäs Tåsjö Total KOMMUNFAKTA

5 nämndsorganisation Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndaren Kommunstyrelse Närvårdsnämnd Frostviken Socialnämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnd Miljö- och byggnämnd Förvaltningsorganisation Kommunchef IT-råd Inköp/ upphandling Kansli Ekonomi Personal Löner IT Teknikoch serviceförvaltning Barnoch utbildningsförvaltning Kultur och fritid Framtidsoch utvecklingsförvaltning Kommunledningsförvaltning Vårdoch socialförvaltning Socialförvaltning Miljö och Bygg SF Socialförvaltning Strömsund Turism SF Socialförvaltning Närvård Frostviken SF Socialförvaltning Överförmyndaren SF mandatfördelning i kommunfullmäktige kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Rättvis demokrati Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Folkpartiet Politisk vilde Samtliga, antal Samtliga % Kommunstyrelse Socialdemokraterna Gudrun Hansson, Strömsund, ordf Susanne Hansson, Strömsund,1:e vice ordf Lennart Oscarsson, Hammerdal Birgitta Guldbrandsson, Vängel Roger Kristoffersson, Strömsund Ingrid L Nilsson, Jormvattnet Lars Andreasson, Abborrholmberget (t o m ) Malin Axelsson, Sikås (fr o m ) Anette Bergqvist, Strömsund (t o m ) Angelica Johannesson, Strömsund (fr o m ) Centerpartiet Karin Stierna, Gåxsjö Göran Espmark, Äspnäs Ragnar Lif, Kyrktåsjö Moderaterna Jan-Olof Andersson, Trångmon, 2:e vice ordf Hans Wessén, Strömsund Rättvis demokrati Göran Edman, Holmsund Vänsterpartiet Gert Norman, Backe NÄMNDORGANISATION 5

6 Förvaltningsberättelse Bokslutsanalys kommunen Finansiella målen UPPFYLLDA Strömsunds kommun uppfyller samtliga tre finansiella mål även Resultatet uppgår till +28,7 mkr mot budgeterade +14 mkr. God ekonomisk hushållning för kommunen motsvarar 2 % av skatte- och statsbidragsintäkter, dvs +14 mkr. Det överträffade resultatmålet gör att kommunen kan göra viktiga åtgärder inför framtiden. Årets resultat (mkr) Balanskravet Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Underskott som uppkommit under enskilt räkenskapsår skall återställas inom de närmaste tre följande åren. Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav och har inga underskott att täcka från tidigare år. I årets balanskravsutredning görs en öronmärkning med 11 mkr till infrastrukturella omställningskostnader. Förutsättningen för att nyttja dessa medel måste vara att god ekonomi God ekonomisk uppfylls. hushållning Det innebär att de omstrukturerings- och utvecklingsåtgärder som beslutas av kommunfullmäktige ska leda till en sänkt kostnadsnivå på sikt. för pensionsskuld per invånare har förbättrats från landets tredje högsta till att befinna sig kring mitten med knappt 27 tkr/inv. Pensionskostnaderna blev lägre än budgeterat och bidrar till kommunens positiva resultat. Avsättning pensionsskuld (mkr) Investeringa Bokslut Bokslut Bokslut Budget Plan Målet för investeringar är att de ska uppgå till i genomsnitt max 21 mkr per år från 2012 (20 mkr till och med 2011). Årets investeringsutgifter blev 14,5 mkr, mot budgetens 54,1 mkr. 35 mkr föreslås ombudgeteras till Sett under perioden uppgår investeringarna i genomsnitt till knappt 17 mkr/år. Investeringarna finansieras helt utan banklån. Investeringar (mkr) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Plan Målet att öronmärka 25 mkr till pensionsstiftelsen har nåtts även Balanskravsutredning (mkr) Resultat 28,7 10,0 27,0 Avgår realisationsvinst -0,6-1,0-1,1 Pott fastighetsunderhåll 6,0-6,0 Överföring fastighetsförsäljn. 0,8-0,8 Öronmärkning infrastrukturella omställningskostnader -11,0 Resultat efter utredning 17,9 14,2 19,9 Överskott på finanssidan Slutavräkningen av skatteintäkter för 2011 och 2012 ger sammantaget 7,1 mkr högre intäkter än budget. Till stor del beroende på att befolkningsutvecklingen var mer gynnsam än prognosen. Befolkningsutveckling A antal Investeringar invånare Minskning 1 nov nov nov nov nov Finansiella intäkter (ränteintäkter) är även de högre än budget. Kommunen har en fortsatt hög likviditet. Främsta orsaken är ej förbrukad investeringsbudget. Pensionsskulden minskar Kommunens pensionsskuld fortsätter att minska. Den uppgår nu till 325,9 mkr. Nettominskningen är drygt 23 mkr. Nyckeltalet Pensionskostnader (mkr) Förändring pensionsskuld inkl löneskatt 1,0 2,9 19,7 Avgiftsbestämd ålderspension 18,3 17,6 16,5 Premier och förvaltningsavgifter 0,6 0,2 0,2 Löneskatt övr pensionskostnader 4,2 4,3 4,1 Finansiella kostnader 23,0 45,9 5,7 Totala pensionskostnader 47,0 70,9 46,2 Pensionsstiftelsens första år Pensionsstiftelsen har varit igång sedan november 2011 och avger sin första årsredovisning Ett positiv resultat på 3,5 mkr redovisas. Total har kommunen nu överfört 112,6 mkr inkl årets överföring, för förvaltning i pensionsstiftelsen. Överföring av kapital till stiftelsen utlöser löneskatt, vilket utbetalas av kommunen. Pensionsåtagande Sedan 2006 redovisar Strömsunds kommun hela sin pensionsskuld i balansräkningen, enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Kommunens totala pensionsåtagande uppgår till 438,5 mkr och inkluderar överfört kapital till pensionsstiftelsen på 112,6 mkr. Pensionsåtagande (mkr) Avsättning t o m ,5 304,2 397,4 Avsättning exkl ÖK-SAP 45,2 41,9 33,9 Avsättning ÖK-SAP 1,2 3,0 6,5 Återlånat i verksamhet 325,9 349,1 437,8 Pensionsstiftelsen 112,6 92,5 Totalt åtagande 438,5 441,6 437,8 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

7 Förvaltningsberättelse Verksamheterna når inte budget Totalt sett klarar verksamheterna inte sin budget. Ett underskott på -2 mkr redovisas Ingen låneskuld Kommunen har sedan 2009 inga banklån. Inom kommunkoncernen finns lån på totalt 114,5 mkr. 80 Soliditet (%) Exkl ansv Inkl ansv efter det att balanskravspotten på 3,3 mkr har tagits i anspråk. Barn- och utbildnings- Borgensåtagandet minskar 20 förvaltningen överskrider budgeten med -1,7 mkr. Det är grundskolans årskurs 1-6 som avviker mest. Vård- och socialförvaltningen uppvisar underskott på totalt -7,6 mkr. Dessa finns främst Kommunens borgensåtagande har minskat med 3,3 mkr netto och uppgår nu till 126,1 mkr. 114,5 mkr avser borgen till våra kommunala bolag. Ett borgensåtagande till äldrekooperativet Exkl ansvarsförbindelse pension Inkl ansvarsförbindelse pension inom försörjningsstöd och institutionsvård för barn och vuxna. Affärsverksamheten (avfall, vatten och avlopp) finansieras helt genom avgifter. Verksamheten har tre år på sig att reglera överoch underuttag gentemot taxekollektivet. Årets kommunala resultatpåverkan uppgick till +574 tkr. Återbetalning av AFA-premier Ingelsgården fick infrias under hösten på 2,5 mkr. Detta fanns reserverat under övriga avsättningar, och påverkade således inte årets resultat. Fullmäktige har, liksom tidigare år, förlängt HSB:s bostadsrättsförening Rönnen rekonstruktionsavtal med ett år. Brf Rönnen amorterar 200 tkr till kommunen varje år. Bokslutsåtgärder Känslighetsanalys Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken ungefärlig inverkan några av dessa har. Löneökning med 1 % (inkl arbetsgivaravgift) Prisförändring 1 % på övriga kostnader Förändrad utdebitering med 1 kr -5,1 mkr +/-4,2 mkr +/-19,8 mkr AFA Försäkring beslutade under sommaren om återbetalning av inbetalda premier för åren Kommunen fick drygt 15 mkr i återbetalning, vilken hanteras som en jämförelsestörande intäkt. Av detta obudgeterade tillskott beslöt fullmäktige att ge extra anslag till verksamheterna på drygt 10 mkr. Barn- och utbildningsförvaltningen fick 5 mkr till kompetenshöjning och it-verktyg och ca 5 mkr gick främst till olika arbetsmiljöfrämjade åtgärder. Investeringarna släpar Kommunens totala investeringar uppgår till 14,5 mkr, varav 4,9 mkr avser affärsverksamheten, mot budgetens 54,1 mkr. Slutförandet av äldreboendet Levinsgården i Gäddede är det största objektet på drygt 10 mkr. Många objekt är inte slutförda eller påbörjade enligt beslutad plan. Ombudgeteringar på 35 mkr är föreslagna, vilket gör att investeringsmedel för 2013 blir ca 56 mkr. Kommunen har likvida medel tillgängliga för samtliga investeringar, dvs ingen upplåning är aktuell. I bokslutet ingår en ytterligare avsättning på 0,9 mkr för framtida återställande av deponin i Junsternäset, Gäddede. Extra nedskrivningar har gjorts för 1,8 mkr. De senaste tio årens nedskrivningar som kommunen gjort är prövade ånyo, enligt RKR rek 19, utan att finna skäl till uppskrivning. Soliditeten förbättras Kommunens eget kapital är negativt sedan hela pensionsskulden lyftes in i balansräkningen år Idag återstår endast 15,7 mkr till kommunen har ett positivt eget kapital. Som mest var det negativa egna kapitalet -107 mkr. Soliditeten, den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår till -3 procent, från 2007 års nivå -20 procent. Genom att årligen uppfylla de flesta finansiella målen har denna positiva utveckling varit möjlig. Undersökningar och jämförelser För att genomföra det kommunala serviceuppdraget är personalen den viktigaste resursen. Under året genomfördes den tredje medarbetarundersökningen med liknande goda resultat som föregående år. För att på olika sätt kunna utveckla kommunens verksamhet är jämförelser med andra viktigt. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sedan några år genomfört öppna jämförelser inom ett antal områden. Dessa jämförelser finns tillgängliga på SKL:s hemsida Kommunen är nu, tillsammans med 200 andra kommuner, även med i nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Här kompletteras värden från öppna jämförelser med andra undersökningar. Genom kommun- och landstingsdatabasen KOLADA (www.kolada. se ) har alla möjlighet att följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Där finns över 3000 nyckeltal som underlag för analyser och jämförelser. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

8 Förvaltningsberättelse Det måste dock tydligt poängteras att resultaten i de olika jämförelserna inte alltid är helt jämförbara med hänvisning till olika grundläggande förutsättningar som till exempel antal invånare, yta och infrastruktur. Alla dessa jämförelser ger oss dock möjlighet att analysera vår verksamhet och finna intressanta kommuner att jämföra sig med. Gränshinder Mitt-Skandinaviska Regionprojektet har nu gått in sin andra del och benämns numera regionprojekt Vaajma. Frågan kring gränshinder har fått ökat accentualitet. Under året skedde en uppvaktning till näringsdepartementet. Det finns förhoppningar om att några gränshinder skall försvinna under 2013 då Sverige nu innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den ansvarige ministern, utrikeshandelsminister Eva Björling, pekade själv på detta då hon hösten 2012 besökte kommunen. Jämställdhetsintegrering Strömsunds kommun fick under 2012 ytterligare medel för att fortsätta sitt utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering. Under 2012 har tyngdpunkten legat på en översyn av kommunens styrsystem och styrande dokument. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att kvalitetssäkra att skattefinansierade insatser kommer alla till del utifrån behov och inte utifrån vilket kön man råkar tillhöra. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla steg av beslutsfattande, planering och utförande. Olika förhållanden för kvinnor och män ska synliggöras, varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och att konsekvenser av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras. Telekommunikationer Kommunens arbete med att förbättra telekommunikationerna har fortsatt. Bland annat har en kartläggning av befintlig fiberstruktur genomförts. Sammanfattningsvis går det fiber till tätorterna och i många fall förbi/genom byarna. Mycket arbete återstår dock innan detta kan bli tillgängligt för medborgare och företag. Kommunen har därför inrättat en 50- procentig tjänst som bredbandssamordnare. Samisk förvaltningskommun Vårt arbete som samisk förvaltningskommun har utvecklats under året. En kartläggning har skett av de samisktalande. Idag finns 177 kartlagda samer inom Strömsunds kom- mun, av dessa är 88 kvinnor och 97 män. Aktiviteter inom äldreomsorg och skola har genomförts där särskild vikt har lagts vid det talade språket och ökad kunskap om samisk kultur. En nord- och sydsamisktalande lärare har anställts för modersmålsutbildning inom förskola och grundskola. Återkommande kulturella arrangemang med samisk tematik har genomförts och en nybörjarkurs inom samiska har hållits. Integration Migrationsverket har med stöd av kommunen genomfört planering av asylboende inom kommunen. I dessa boenden finns det assylsökanden i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Vidare har kommunen även boenden för ensamkommande barn samt mottagning av de som fått uppehållstillstånd och kommunplacering. Pensionsstiftelse Under året påbörjade kommunens pensionsstiftelse sin verksamhet. Uppgiften är att trygga en del av pensionsåtagandet som kommunen har. Stiftelsen leds av en styrelse med representanter från arbetsgivare och arbetstagare. En viktig förutsättning för att nu kunna ta hand om vår pensionsskuld är kommunens goda ekonomiska hushållning, vilket möjliggör avsättningar till framtida pensioner. Anders Andersson Kommunchef Veronica Hjorter Stenklyft Ekonomichef 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 Förvaltningsberättelse Bokslutsanalys kommunkoncernen Positiva resultat Strömsunds kommunkoncern redovisar ett positivt resultat med +32,4 mkr. Samtliga ingående enheter har positiva resultat och Strömsunds kommun ingår med +28,7 mkr. Kommunkoncernen redovisar för första gången sedan 2006 ett positivt eget kapital, +11,2 mkr. Strömsunds Hyresbostäder AB:s bokslut redovisar överskott med +2,9 mkr. Utfallet är bättre än budget främst genom att vakansgraden sjunkit, en mild höst som medfört lägre taxebundna kostnader samt interna besparingsåtgärder. I bolagets resultat inryms även gjorda nedskrivningar med 2,2 mkr. Jämtlandsvärme AB redovisar en vinst med 230 tkr. Bolagets förslag om årlig utdelning uppgår enligt ägardirektiv till 225 tkr. Antalet anslutna abonnenter har ökat något under året och uppgår nu till totalt 401 st. Strömsunds Utvecklingsbolag AB redovisar för året ett överskott på 51 tkr. Detta på grund av återbetalning av skatt avseende 2010 och 2011 års taxering. Ägarbidrag har utbetalats med 3,5 mkr. Jämtlands Räddningstjänstförbund ingår inte i den sammanställda redovisningen. Kommunen färdigställer sitt bokslut före för- bundet. Kommunens andel i förbundet utgör en liten del som därför kan exkluderas enligt god redovisningssed. Låneskuld Kommunkoncernens totala låneskuld uppgår till 114,5 mkr. Skulden har under året minskat med 2,5 mkr. Strömsunds Hyresbostäder AB har under året amorterat 14,0 mkr på låneskulden. Jämtlandsvärme AB har under 2012 lånat upp 12 mkr för att bland annat bygga ny panncentral i Hammerdal. Av totalt 20 mkr i beviljad borgen under 2011 återstår 8 mkr. Bolaget har amorterat 500 tkr. Total låneskuld (mkr) Strömsunds kommun 0,0 0,0 Strömsunds Utvecklingsbolag AB 0,0 0,0 Strömsunds Hyresbostäder AB 56,5 70,5 Jämtlandsvärme AB 58,0 46,5 Jämtlands Räddningstjänstförbund (16 %) 0,0 0,0 Totalt 114,5 117,0 Framtiden Vakansgraden för Strömsunds Hyresbostäder AB har stabiliserats till en nivå runt två procent, vilket är en stor förbättring. Målsättningen är att sträva efter att ligga kvar på denna för bolaget gynnsamma nivå. Den tidigare negativa befolkningsutvecklingen har planat ut och behovet av fortsatt anpassning av fastighetsbeståndet bedöms i dagsläget inte vara av akut karaktär. Dock finns ortsvisa variationer och viss avveckling/försäljning kan komma att genomföras även under Jämtlandsvärme AB förväntar sig en förtätning av kunder på befintliga ledningar, utbyggnadstakten av bolaget nät kommer att plana ut. Soliditet Vid utgången av 2012 var soliditeten, inkl ansvarsförbindelsen, för första gången positiv med +2 procent i den sammanställda redovisningen. Ökningen beror dels på det positiva resultatet samtidigt som pensionsskulderna har minskat. Soliditet kommunkoncern (%) Exkl ansv Inkl ansv koncernöversikt 2012 Nedanstående schema visar en samlad bild över de ekonomiska engagemangen mellan kommunkoncernens olika enheter Exkl ansvarsförbindelse pension Inkl ansvarsförbindelse pension Enhet Resultat Ägartillskott driftsbidrag utdelning försäljning Borgen (tkr) Ägd andel enl årsred Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen Köpare Säljare Givare Mottagare Strömsunds kommun 100 % Strömsunds Hyresbostäder AB 100 % Jämtlandsvärme AB 100 % Strömsunds Utvecklingsbolag AB 100 % Jämtlands Räddningstjänstförbund *) 16 % *) Ingår inte i den sammanställda redovisningen. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 Kommunens ekonomi Resultaträkningar mkr kommun Kommun Kommun Koncern Koncern Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter Not 1 211,3 161,8 186,8 278,5 245,0 Verksamhetens kostnader Not 2-861,2-815,8-830,6-913,6-874,3 Avskrivningar Not 3-29,5-29,0-27,7-37,1-37,7 Verksamhetens nettokostnader -679,5-683,0-671,5-672,1-666,9 Skatteintäkter Not 4 446,7 440,8 439,8 446,7 439,8 Generella statsbidrag och utjämning Not 5 281,4 272,2 282,1 281,4 282,1 Finansiella intäkter Not 6 3,2 1,5 6,0 3,3 6,5 Finansiella kostnader Not 7-23,1-17,5-46,4-26,7-50,1 Resultat före extraordinära poster 28,7 14,0 10,0 32,6 11,4 Extraordinära poster Resultat före bokslutsdispositioner 28,7 14,0 10,0 32,6 11,4 Bokslutsdispositioner -0,2-0,2 Skatt 0,0-0,1 ÅRETS RESULTAT Not 8 28,7 14,0 10,0 32,4 11,1 Jämförelsestörande post; - sänkt diskonteringsränta pensionsskuld -33,0 - erhållna medel AFA-försäkringar 15,1 Kassaflödesanalyser mkr kommun Kommun Kommun Koncern Koncern Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Löpande verksamhet Årets resultat 28,7 14,0 10,0 32,4 11,1 Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 25 49,5 31,0 71,2 56,4 81,2 Minskning av avsättningar pga utbetalningar Not ,1-25,0-133,8-46,3-134,2 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 32,1 20,0-52,6 42,5-41,9 Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar Not 16 4,3-30,0 2,1-27,4 Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder Not 23-19,7 20,1-18,8 24,9 Kassaflöde från löpande verksamhet 16,7 20,0-62,5 25,3-43,9 Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar Not ,3-47,4-32,5-28,7-42,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not ,9 1,8 1,6 1,8 Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,1 0,0-0,1 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet -15,4-47,4-30,8-27,0-40,7 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån Not 22 12,0 Amortering av skuld Not 22-14,5-2,5 Långfristigt inkomstförskott (investeringsbidrag) Not 22 1,7 1,7 Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar Not 15 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1,7 0,0 0,0-0,8-2,5 Årets kassaflöde 3,0-27,4-93,3-2,5-87,1 Likvida medel vid årets början Not ,1 222,3 156,8 244,0 Likvida medel vid årets slut Not ,1 129,1 154,3 156,8 Av kassaflödet har 20,1 mkr överförts till pensionsstiftelsen. Kassaflödesanalys redovisas enl REK 16:2, dvs att investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet bruttoredovisas. 10 KOMMUNENS EKONOMI

11 11 KOMMUNENS EKONOMI Kommunens ekonomi Balansräkningar mkr kommun Kommun Kommun Koncern Koncern Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Not 9 0,0 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not ,2 306,7 286,9 422,0 431,7 Maskiner och inventarier Not 11 9,2 10,5 8,0 10,2 9,2 Finansiella tillgångar Not ,1 23,9 24,1 5,3 5,3 Summa anläggningstillgångar 305,4 341,1 319,0 437,6 446,2 Omsättningstillgångar Förråd 2,2 1,6 Kortfristiga fordringar Not 16 77,6 51,9 81,9 88,3 90,4 Kortfristiga placeringar Not 17 52,2 0,0 77,3 52,3 77,4 Likvida medel Not 18 79,9 89,0 51,8 102,0 79,5 Summa omsättningstillgångar 209,7 140,9 211,0 244,8 248,8 SUMMA TILLGÅNGAR 515,1 482,0 530,0 682,4 695,0 Eget kapital Not 19-15,7-26,4-44,4 11,2-21,9 därav årets resultat 28,7 14,0 10,0 32,4 11,1 Avsättningar Avsättning för pensioner Not ,9 302,8 349,1 327,4 350,7 Andra avsättningar Not 21 27,7 30,5 30,0 31,8 34,7 Summa avsättningar 353,6 333,3 379,1 359,2 385,4 Skulder Långfristiga skulder Not 22 1,7 115,7 116,5 Kortfristiga skulder Not ,5 175,1 195,2 196,2 215,1 Summa skulder 177,2 175,1 195,2 311,9 331,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 515,1 482,0 530,0 682,4 695,0 Ställda panter och ansvarsförbindelser Borgensåtagande Not ,1 129,0 129,4 11,7 12,5 Kommunens intäkter Kommunens kostnader Skatteintäkter 47 % Hyror 2 % Taxor och avgifter 5 % Försäljningsmedel 2 % Bidrag 13 % Köp verksamhet och tjänster 13 % Bidrag 7 % Övrigt 4 % Försäljning av verksamhet 1 % Personal 65 % Statsbidrag 30 % Varor och material 9 % Lokalhyror 2 % KOMMUNENS EKONOMI 11

12 NOTER Strömsunds kommuns årsredovisning 2012 Notertill resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser Not 1. Verksamhetens intäkter kommun Kommun Koncern Koncern (tkr) (tkr) (mkr) (mkr) Intäkter ordinarie verksamhet ,2 395,4 Avgår interna intäkter ,7-150,4 Summa verksamhetens intäkter ,5 245,0 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet Övriga intäkter Realisationsvinster Summa verksamhetens intäkter Not 2. Verksamhetens kostnader Kostnader ordinarie verksamhet , ,6 Avgår interna kostnader ,7-150,4 Avgår interna kapitalkostnader ,5-40,5 Differens interna personalomkostnader ,4-7,4 Summa verksamhetens kostnader ,6 874,3 Lön, arvoden, ersättningar inkl sociala avgifter Pensionskostnader inkl löneskatt Övriga personalkostnader Delsumma personalkostnader Lokaler och fastigheter Varor och material Köp av verksamhet och tjänster Bidrag och transfereringar Övriga kostnader Delsumma Summa verksamhetens kostnader Not 3. Avskrivningar Planenliga avskrivningar ,2 31,3 Nedskrivningar ,8 6,4 Summa avskrivningar ,1 37,7 Not 4. Skatteintäkter Preliminärt erhållen kommunalskatt SKL:s prognos för årets avräkningslikvid Slutavräkning enl SKL föregående år, korrigeringspost Summa skatteintäkter ,7 439,8 Antal invånare per 1 november 2012 och inv inv SKL:s prognos för årets avräkningslikvid 451 kr/inv 727 kr/inv Slutavräkning enl SKL föregående år, korrigeringspost 7 kr/inv 144 kr/inv Not 5. Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag ,3 129,3 Kostnadsutjämningsbidrag ,3 80,6 Strukturbidrag ,0 26,0 Regleringsbidrag ,0 12,5 Utjämningsbidrag LSS ,2 15,0 Fastighetsavgift ,7 18,7 Summa generella statsbidrag och utjämning ,4 282,1 Not 6. Finansiella intäkter Räntor, likvida medel ,5 1,7 Räntor, kortfristig placering Värdepapper ,6 4,1 Övrigt ,2 0,7 Summa finansiella intäkter ,3 6,5 12 NOTER

13 13 Noter till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser Not 7. Finansiella kostnader kommun Kommun Koncern Koncern (tkr) (tkr) (mkr) (mkr) Räntor, långfristig upplåning 3,5 3,7 Räntor, kortfristiga placeringar Ränta pensionsavsättning ,0 45,9 Övriga finansiella kostnader ,2 0,5 Summa finansiella kostnader ,7 50,1 Not 8. Årets resultat ,4 11,1 Avstämning balanskrav Årets resultat Realisationsvinst Pott för fastighetsunderhåll Överföring fastighetsförsäljning Öronmärkning infrastrukturella omställningskostnader Resultat efter avstämning balanskrav Not 9. Immateriella anläggningstillgångar (goodwill) Bokfört värde 1 januari 1,0 Planenliga avskrivningar -1,0 Summa immateriella anläggningstillgångar (goodwill) 0,0 Not 10. Mark*, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde ,9 801,4 Årets nyanskaffningar ,4 2,9 Årets omklassificeringar ,3 9,3 Ackumulerade avskrivningar ,3-326,2 Årets avskrivningar ,9-28,1 Ackumulerade upp-/nedskrivningar ,5-61,2 Årets upp-/nedskrivningar ,5-6,2 Årets försäljningar, bokfört värde ,3-0, ,9 391,1 Pågående investeringar Ingående anskaffningsvärde ,6 12,9 Årets nyanskaffningar ,1 39,3 Årets (aktivering) omklassificeringar ,7-11, ,1 40,6 Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar ,0 431,7 *) Taxeringsvärdet för kommunens skog uppgår till 33,4 mkr ( ,6 mkr). Bokfört värde är 2,1 mkr. Not 11. Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde ,5 46,1 Årets nyanskaffningar ,3 0,3 Årets omklassificeringar ,4 2,2 Ackumulerade avskrivningar ,4-36,3 Årets avskrivningar ,3-2,2 Ackumulerade upp-/nedskrivningar ,9-0,7 Årets upp-/nedskrivningar ,3-0,2 Årets försäljningar, bokfört värde Summa maskiner och inventarier ,2 9,2 I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader, RKR rek nr 15:1. Not 12. Aktier Jämtlandsvärme AB (100%) Strömsunds Hyresbostäder AB (100%) Länstrafiken i Jämtland AB (10,64%) ,4 0,4 Strömsunds Utvecklingsbolag AB (100%) Inlandsbanan AB (6%) ,2 0,2 Flygplats South Lapland AB ,0 Destination Södra Lappland AB ,0 Summa aktier ,6 0,6 NOTER 13

14 Noter till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser kommun Kommun Koncern Koncern (tkr) (tkr) (mkr) (mkr) Andelar Kommuninvest ekonomisk förening*) ,5 0,5 Strömsundshälsan ekonomisk förening ,1 0,1 Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening ,1 0,1 Övrigt 0,2 0,2 Summa andelar ,8 0,8 *) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemissioner har dessa ökat med kronor. Kommunens totala andel per uppgick till kronor. Not 13. Obligationer, förlagslån Förlagslån Kommuninvest ekonomisk förening ,2 2,2 Summa obligationer, förlagslån ,2 2,2 Not 14. Bostadsrätter Strömsund ,7 1,7 Summa bostadsrätter ,7 1,7 Not 15. Långfristiga fordringar HSB:s brf Rönnen har en skuld till kommunen på 10,7 mkr enligt rekonstruktionsavtal KF Föreningen amorterar 200 tkr årligen. Summa finansiella anläggningstillgångar (not 12-15) ,3 5,3 Not 16. Kortfristiga fordringar Kundfordringar ,5 22,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,8 12,4 Fordringar hos staten ,9 41,4 Övriga kortfristiga fordringar ,1 14,6 Summa kortfristiga fordringar ,3 90,4 Not 17. Kortfristiga placeringar Obligationer ,2 2,3 Likviditetsportfölj ,0 Övriga kortfristiga placeringar ,1 0,1 Summa kortfristiga placeringar ,3 77,4 Not 18. Likvida medel Bank ,0 79,1 Övrigt (plusgiro, kassa, övrigt) ,0 0,4 Summa likvida medel ,0 79,5 Not 19. Eget kapital Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning ,9-32,8 Justering eget kapital 0,8-0,2 Justerat ingående eget kapital -21,2-33,0 Årets resultat ,4 11,1 Utgående eget kapital ,2-21,9 Not 20. Avsättning för pensioner Avsättning för pensioner intjänade t o m Ingående avsättning inkl löneskatt Överföring till pensionsstiftelsen Pensionsutbetalningar Ränte- och basbeloppsuppräkning Aktualisering Övriga poster Förändring löneskatt Utgående avsättning inkl löneskatt NOTER

15 15 Noter till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser Avsättning för pensioner intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-SAP Ingående avsättning inkl löneskatt Pensionsutbetalningar Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkning Förändring löneskatt Övriga poster Utgående avsättning inkl löneskatt Avsättning för pensioner intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP Ingående avsättning inkl löneskatt Pensionsutbetalningar Arbetstagare som pensionerats Ränte- och basbeloppsuppräkning Förändring löneskatt Övrigt Utgående avsättning inkl löneskatt kommun Kommun Koncern Koncern (tkr) (tkr) (mkr) (mkr) Total avsättning för pensioner inkl löneskatt ,4 350,8 Aktualiseringsgrad 94 % 93 % ÖK-SAP = Överenskommen särskild avtalspension. Från och med 2006 redovisas pensionsförpliktelser, intjänade till och med , som avsättning istället för ansvarsförbindelse, det vill säga övergått från blandmodell till fullfonderingsmodell. Pensioner har tryggats genom försäkringar tecknade under åren Genom detta har förpliktelsen minskats med 79,3 mkr. Utgående kapital överskottsfond hos KPA pension är tkr. Strömsunds kommun har ett pensionsåtagande som tryggats med 112,6 mkr i Strömsunds kommuns pensionsstiftelse. I Strömsunds kommun omfattas en (1) person av tidsbegränsat anställningsavtal, så kallat visstidsförordnande. Förordnandet berättigar till visstidspension enligt PA-KL och PBF. Pensionen utgår till dem som avgår efter att inte erhållit förlängt förordnande, eller till dem som avgår på egen begäran efter att ha innehaft förordnandet i minst tolv år. Visstidspension utbetalas från avgången tills pensionsåldern uppnås. Därefter ersätts den av ålderspension. Not 21. Andra avsättningar Avtal Bostadsdelegationen Redovisat värde vid årets början Avsättningar under året Ianspråktaget belopp under året -161 Outnyttjade belopp som återförts Utgående avsättning ,4 10,3 Avsättning för framtida köp av fastigheten Häggen 12 i Strömsund, enligt upprättat avtal med Bostadsdelegationen oktober Kommunen har åtagit sig att förvärva fastigheten om HSB:s bostadsrättsförening Rönnen kommer på obestånd. Ett förnyat rekonstruktionsavtal har upprättats mellan kommunen och föreningen i februari Övriga befarade förluster inkl borgen Redovisat värde vid årets början Avsättningar under året Ianspråktaget belopp under året Outnyttjade belopp som återförts Utgående avsättning ,7 3,2 Minskning avsättning på grund av infriat borgensåtagande, 2,5 mkr, för äldrekooperativet Ingelsgården. NOTER 15

16 Noter till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser Avsatt till återställande av Lidens deponi (t o m 2006) Redovisat värde vid årets början Avsättningar under året Ianspråktaget belopp under året Outnyttjade belopp som återförts kommun Kommun Koncern Koncern (tkr) (tkr) (mkr) (mkr) Utgående avsättning ,0 11,0 Avsättningen baseras på lämnade tippmassor fram till och med 2006 och bekostas av skattemedel. Avsättningsplan, upprättad av Sweco, reglerar att Lidens deponi ska vara återställd Avsatt till återställande av Lidens deponi (fr o m 2007) Redovisat värde vid årets början Avsättningar under året Ianspråktaget belopp under året Outnyttjade belopp som återförts Utgående avsättning ,4 1,1 Avsättningen baserar sig på material som tillförs tippen från 2007 och framåt och bygger på Swecos beräkningar på 114 kr/ton. Då ingen deponi skedde på Liden under 2012 så har ingen avsättning gjorts detta år. Återställningsarbetet på Liden inleddes 2006 och första etappen beräknas enligt Swecos utredning kosta 7,5 mkr att avsluta och ska vara klar Samtliga tre etapper är av Sweco kostnadsberäknade till 25 mkr. Avsatt till återställande av deponi Junsternäset Redovisat värde vid årets början Avsättningar under året 893 Ianspråktaget belopp under året Outnyttjade belopp som återförts Utgående avsättning ,4 4,5 Avsättningen avser återställande av deponi i Junsternäset Gäddede. Återställandet påbörjades 2009 och beräknas vara färdigställt år Den totala återställningskostnaden är beräknad till ca 6,3 mkr. Latent skatteskuld 4,1 4,6 Summa andra avsättningar ,8 34,7 Summa avsättningar (not 20-21) ,2 385,5 Not 22. Långfristiga skulder Kommuninvest 114,5 117,0 Uppbokad kortfristig del -0,5-0,5 Långfristigt inkomstförskott (investeringsbidrag) ,7 Ackumulerad upplösning investeringsbidrag -19 Summa långfristiga skulder ,7 116,5 Not 23. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ,1 41,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,1 59,8 Skulder till staten ,7 35,2 Semesterlöneskuld och okompenserad övertid inkl sociala avgifter ,6 40,2 Pensionspremier avgiftsbestämd ålderspension ,6 17,7 Övriga kortfristiga skulder ,1 20,7 Summa kortfristiga skulder ,2 215,1 16 NOTER

17 17 Noter till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser Not 24. Borgensåtagande Strömsunds Hyresbostäder AB Jämtlandsvärme AB Summa kommunala bolag kommun Kommun Koncern Koncern (tkr) (tkr) (mkr) (mkr) Förlustansvar för Egna hem ,2 2,6 Bostadsrättsförening - HSB ,2 8,4 Idrottsanläggningar och övriga ,9 1,2 Totalt borgensåtagande ,7 12,5 Infriade borgensåtaganden ,5 Solidarisk borgen - Kommuninvest ekonomisk förening Strömsunds kommun har i augusti 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonmisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Strömsunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kr och totala tillgångar till kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kr. kommun Kommun Koncern Koncern (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Not 25. Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justering för av- och nedskrivningar 29,5 27,7 37,1 37,7 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0,0-0,1-0,1 Justering för gjorda avsättningar 20,6 48,0 20,8 48,1 Justering för ej ianspråktagna avsättningar -3,4-3,4 Justering för realisationsvinster mat anläggningstillgångar -0,6-1,0-1,6-1,0 Justering för realisationsförluster mat anläggningstillgångar 0,1 Summa ej likviditetspåverkande poster 49,5 71,2 56,4 81,2 NOTER 17

18 Investeringar Kommunens totala budget för investeringar under 2012, inklusive affärsverksamheten (AVA), var 54,1 mkr. I budgeten ingick ombudgeteringar från år 2011 med 23,1 mkr. Det totala utfallet för investeringarna under 2012 blev 14,5 mkr, vilket ger en avvikelse mot budget med 39,6 mkr. Ansökningar om ombudgeteringar av 35,2 mkr till år 2013 har lämnats in. Efter ett års byggtid stod det nya särskilda boendet Levinsgården i Gäddede färdigt att tas i drift våren Därefter påbörjades projekteringen för att anpassa Hotings skola. Byggnadsarbetet kunde starta i december 2012 och beräknas vara klart under En upphandling av armaturbyten i kommunens vägbelysningsanläggningar har genomförts under året. Arbetet skulle ha börjat hösten 2012 men upphandlingen överklagades, vilket ledde till att starten fick senareläggas till början av Armaturbytet i sin helhet bedöms ändå kunna genomföras inom tidplanen. Arbetet med anpassning och förnyelse av allmänna lekparker i kommunen har medfört att en ny lekpark har anlagts i Hammerdal under året. Investeringar i maskiner och övrig utrustning har skett inom kostverksamheten i samband med att matdistributionen övertogs i egen regi. Inom AVA-enheten har arbetet med att fastställa vattenskyddsområden fortskridit och kommer att fortsätta även under Någon lösning för att förbättra vattenkvaliteten i Rörström har, trots försök, inte hittats. Arbetet kommer att fortsätta tills en säker lösning bedöms vara uppnådd. En upphandling av en ny slambehandlingsanläggning vid Liden i Strömsund har genomförts och byggstarten blir i januari Interiör från Levinsgården Större investeringsprojekt, tkr Projekt Total Utfall Utfall Prognos Prognos budget total Levinsgården Investeringsredovisning tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse Teknik- och serviceförvaltning Fastighetsförvaltning *) Kommunledningsförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning Vård- och socialförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Deltotal Affärsverksamhet (AVA) Totalt därav - inventarier och maskiner skolor, sjukhem, daghem etc vattenverk, avlopp, renhållning gator, vägar, parker övriga fastigheter Summa Finansiella anläggningstillgångar 50 Total nettoinvestering *) Investeringsbidrag ingår med 1,7 mkr. 18 INVESTERINGAR

19 19 Driftredovisning Driftredovisning, nämnd (inkl kapitalkostnader) tkr Kostnader Intäkter nettoav- Netto- Redovisat Budget Redovisat Budget vikelse budget Kommunfullmäktige, kommunstyrelse Miljö- och byggnämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Närvårdsnämnd Överförmyndaren Revision Summa *) Avsättningar, nedskrivningar etc SUMMA *) Verksamheternas underskott är -2,1 mkr. Driftredovisning, verksamhet (inkl kapitalkostnader) tkr Kostnader Intäkter nettoav- Netto- Redovisat Budget Redovisat Budget vikelse budget Kommunfullmäktige, kommunstyrelse Teknik- och serviceförvaltning inkl fastighetsförvaltning Strömsund Turism Kommunledningsförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning Miljö och Bygg Barn- och utbildningsförvaltning Kultur och Fritid Vård- och socialförvaltning Närvård Frostviken Överförmyndaren Revision Summa DRIFTSREDOVISNING 19

20 Nämnderna inför 2013 Kommunstyrelse Visionen är att vi ska vara en attraktiv kommun som kan erbjuda en hög livskvalité. Den största utmaningen är att öka inflyttningen till kommunen. Målet är att vi ska ha ett positivt flyttnetto 2013 och det inflyttarprojekt som pågår måste leda till att en inflyttarservice permanentas när projektet avsluta vid halvårsskiftet. En bra kommunal service till näringslivet och en bra samverkan är en förutsättning för ett aktivt företagande. Samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet kommer att öka för att möta företagens behov av framtida personalförsörjning. För att möta kommande arbetskraftbehov och för att behålla vikarier behöver vi öka andelen tillsvidareanställda i kommunen, men vi behöver även bli bättre på att integrera nya kommuninvånare. Kom- munstyrelsen kommer därför att ta fram en plan för integrationsarbetet. Vi fortsätter jobba med klimat- och miljöfrågor genom att minska energiförbrukning och avfallsmängder. Vi fortsätter jobba med att minska lokalytorna som ett led i god ekonomisk hushållning. Lokaler som vi inte längre behöver avyttras. Gudrun Hansson (S), ordf Miljö- och byggnämnd Under 2013 ska Miljöoch byggnämnden fortsätta arbetet med att kartlägga förorenade områden i kommunen. Vi prioriterar tillsyn av anläggningar som hanterar farliga kemikalier. Miljö- och byggnämnden kommer också under 2013 att kontakta de fastboende hushåll som inte lämnar avfall till den kommunala renhållningen. Vi ska uppdatera i vilka områden hög skyddsnivå ska gälla för enskilda avlopp och utarbeta ett gemensamt avloppsregister med teknik- och serviceförvaltningen. Vi fortsätter arbetet med att ta fram en kommuntäckande översiktsplan. Levande sjöar, vattendrag och grundvatten av god kvalitet ingår i arbetet med de nationella miljömålen. Tillsynsarbetet kommer i huvudsak att inriktas mot rening av avloppsvatten. Samarbetet med Strömsunds utvecklingsbolag AB ska fortsätta utvecklas. Vi ska tillsammans skapa en rationell och effektiv hantering av gemensamma ärenden. Vi vill att företag och privatpersoner ska uppleva att ärenden inom nämndens olika områden hanteras med goda rutiner och bra bemötande. Inom miljöområdet ligger en utmaning i inventering och strategiarbete mot pågående klimatförändringar. Vi måste lära oss att våga tänka nytt och annorlunda. Nämnden avser också att arbeta för att ta över tillsynsarbetet från länsstyrelsen gällande vindkraft och fiskodlingar. Avdelningens GIS-verktyg (geografiskt informationssystem) vill vi utveckla för planering och analyser i komplexa frågor för alla kommunens verksamheter. Lars Andreasson (S), ordf NÄRVÅRDSNÄMND FROSTVIKEN Det nya äldreboendet Levinsgården i Frostviken invigdes planenligt i april Det är glädjande att uppleva hur väl lokalerna fungerar för våra äldre med stora omsorgsbehov. Boende på Levinsgården, som naturligt var starkt knutna till Uddebo, börjar nu komma till ro i de nya lokalerna. Det har varit en del problem med larm, telefoni och värme i lokalerna, men det justeras efterhand. Visionen för framtiden är fortfarande att Hälsocentralen skall flyttas till det som nu har blivit centrum för vården i Frostviken, samt att upprustningen av Forsgården kommer i gång. Vår ambulansverksamhet har fått utökade arbetsuppgifter genom att de nu också ska täcka in området mot Hoting /Tåsjödalen och Hotagen. Således minskar deras deltagande i vårduppgifter i Frostviksområdet. Efter förhandlingar med landstinget har vi fått en viss kompensation för detta, men det ser ut som vi även i framtiden måste bekosta en del av denna verksamhet för att säkerställa att vi får behålla ambulansen i Närvård Frostviken. Under året har Närvård Frostviken etablerat ett bra samarbete med kommunens socialnämnd, där vi skapat forum för ett samarbete kring gemensamma frågor. Under hösten arbetade Närvårdsnämnden med de egna målen och de politiska prioriteringarna för verksamheten. Som exempel kan nämnas målet om att befolkningen ska få träffa sin ordinarie läkare vid återbesök och uppföljning. Ett annat mål är att varje vårdtagare i särskilt boende ska stimuleras till fysisk aktivitet/utevistelse vid minst ett tillfälle varje vecka. Ardis Lindman (S), ordf 20 NÄMNDERNA INFÖR 2013

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Kommunens verksamhet i sammandrag

Kommunens verksamhet i sammandrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande Kommunens verksamhet i sammandrag Förvaltningsberättelse Organisation...5 Omvärldsanalys...6 Demokrati och medborgarinflytande...8

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer