1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten 1.1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag I detta förfrågningsunderlaget med tillhörande dokumentdelar och bilagor anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling. För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU) Ombudsupphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och Kommunförbundet Skåne inbjuder på uppdrag av upphandlande myndigheter att lämna anbud på Öppenvårdsverksamhet Medverkande kommuner/uppdragsgivare Deltagande kommuner är Skånes 33 kommuner, 5 kommuner i Halland samt 8 kommuner i Kronoberg. Av bilaga 1" Medverkande kommuner" framgår vilka kommuner som deltar i upphandlingen Huvudmannaskap Företrädare för den placerande kommunen är ytterst ansvarig för den enskilda placeringen och beslutar i alla frågor som innefattar myndighetsutövning Upphandlingsform Förenklat förfarande enligt LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, kapitel 15. Upphandlingsformen medför att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling, varför anbudsgivare uppmanas att utforma anbudet med så förmånliga villkor som möjligt redan från början Beräknat kontraktsvärde Siffrorna är hämtade från officiell statistik för år Skåne: vårddygn per år Halland: vårddygn per år Utskrivet: :39 Sida 1 av 75 Refnr.: 10164

2 Kronoberg: Ingen statistik finns att tillgå. De angivna volymerna kan emellertid över- eller underskridas och innebär ingen garanterad volym för antagna vårdgivare Bakgrund De medverkande kommunerna har beslutat att samordna upphandling av Öppenvårdsverksamhet. En styrgrupp med representanter från 8-12 kommuner har ett övergripande ansvar för upphandlingen och tar beslut i övergripande frågor. En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har arbetat med de verksamhetsspecifika kraven i upphandlingen och kommer att arbeta med utvärderingen av anbuden. I styrgrupp och arbetsgrupp ingår även projektledare som kommer att följa upp kommande ramavtal. För uppföljning av upphandlingen finns projektledare som ska bistå i upphandlingen och i uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor följs. SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ansvarar för kommersiell avtalsvård av ramavtal och sammanhållning av den kommunsamverkan som krävs för genomförandet av upphandlingen. I varje upphandlande kommun finns minst en kontaktperson som ingår i en referensgrupp med ansvar att fungera som den egna kommunens länk till arbetsgrupp och Kommunförbundet Skåne. Till upphandlingen/avtalen finns en avtalsdatabas som kommer att innehålla stora delar av den information som lämnas i anbudet. Databasen är ett verktyg för handläggaren vid placeringar och det är därför viktigt att vårdgivaren fortlöpande uppdaterar sina uppgifter i databasen samt informerar Kommunförbundet Skåne om förändringar i verksamheten. Syftet med databasen är att den ska innehålla all den information som kan behövas för att handläggaren ska hitta rätt vård. Databasen kommer utöver ovanstående också att innehålla information om verksamheten, tilldelningsbesked, gällande avtal, placeringsavtal, uppföljning av vårdgivare m.m Syfte Syftet med upphandlingen är att få till stånd ramavtal med de anbudsgivare som efter utvärdering blivit antagna för att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av extern öppenvård. Ramavtalen kommer att reglera samtliga villkor som avser relationen vårdgivare - kommun under avtalsperioden. Det betyder att de priser som lämnats gäller under avtalsperioden och inget utrymme för förändring av vare sig pris eller villkor kommer att göras bortsett från möjlighet till årlig indexuppräkning enligt särskilda villkor. Dessa placeringar utgör ett komplement till kommunernas insatser i egen regi, som således inte berörs av upphandlingen. För vårdgivare som bedriver verksamhet i en upphandlande kommuns regi gäller ej anbudet mot den kommunen Omfattar placering kommunens egen personal Upphandlingen omfattar även placeringar av kommunens egen personal Avgränsning av upphandlingen Utskrivet: :39 Sida 2 av 75 Refnr.: 10164

3 1) Upphandlingen omfattar inte: -abonnemang på vårdplatser eller entreprenader. - substitutionsbehandling (den medicinska delen) - kontaktpersonsverksamhet - stöd i boende (för vuxna) - coachning (arbetsträning/utbildningsinsatser/hälsorinriktning etc.) - utredning Avtalsperiod Avtalsperioden börjar löpa när parterna undertecknat ramavtalet dock tidigast den 1 september Den planerade ramavtalsperioden är till och med med möjlighet till förlängning maximalt ett (1) år i taget till och med Sista anbudsdatum Anbud jämte bilagor ska vara SKL Kommentus Inköpscentral tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska anbudets giltighetstid förlängas fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas dock högst fyra månader efter angiven bindningstid. Anbudet giltighetstid: Godkänner anbudsgivaren anbudets giltighetstid? (/ svar) Situationen på anbudsdagen Anbudsgivaren ska i sitt anbud beskriva förhållanden som är aktuella på anbudsdagen, såvida ej annat uttryckligen angivits i förfrågningsunderlaget. Situationen på anbudsdagen: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Krav på avlämnande av anbud Det är ytterst viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Anbudssvar på frågor och krav ska endast lämnas i anvisade platser i Visma Tendsign. I de fall en bilaga efterfrågas ska anbudsgivaren i anvisad fritextruta hänvisa till bilagans namn, och eventuellt bilagenummer. Bilagor ska bifogas elektroniskt som fil i Tendsign. Vid utvärdering av anbud kommer information som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget och som bifogats anbudet inte att beaktas. Hänvisningar till information utanför anbudet, t. ex. länkar till webb-sidor, får endast förekomma i de fall detta uttryckligen tillåts/ anges. Utskrivet: :39 Sida 3 av 75 Refnr.: 10164

4 Den information som lämnas i anbudet kommer elektroniskt att överföras från Tendsign till Kommunförbundet Skånes avtalsdatabas. Eftersom databasen är ett verktyg för handläggaren vid placering är det särskilt viktigt att vårdgivaren beskriver sin verksamhet noggrant men ändå kortfattat i anbudet så att innehållet blir tydligt och läsvänligt och inte ersätter efterfrågade beskrivningar med hänvisningar till andra beskrivningar gjorda i anbudet med exempelvis "se ovan". Samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget ska besvaras. I de fall fråga endast avser vissa anbudsgivare, exempelvis anbudsgivare som lägger anbud inom en viss kategori, är detta angivet i krav eller fråga. Krav på avlämnande av anbud: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Elektroniskt upphandlingsförfarande Upphandlingssystemet VISMA TendSign används för all informationshantering i denna upphandling. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen ska lämna elektroniskt anbud via systemet VISMA TendSign. Anbudsgivare får genom VISMA TendSign: tillkommande information, kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnade av anbudet samt tydlig information om inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är uppfyllda. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt kan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) inte garantera att all information under anbudstiden kommer anbudsgivaren till handa. Frågor som besvarats på annat sätt än via VISMA TendSign är inte bindande för SKI. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud i Tendsign. För att få tillgång till systemet krävs att anbudsgivaren registrerar ett konto och därmed erhåller användarnamn och lösenord. Registrering av konto görs på följande sida: https://tendsign.com. När du kommit in på sidan så klicka på länken Nya leverantörer för att börja registrera konto. Efter registrering ges omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring hanteringen av systemet kontaktas VISMA TendSigns support på telefon eller e-post: Frågor med anledning av upphandlingen Upphandlingen genomförs i dess helhet i upphandlingssystemet Detta innebär: * att anbud ska lämnas elektroniskt i tendsign, *att frågor ställs via systemets fråge- och svarsfunktion samt * att svar lämnas samma väg Frågor besvaras enbart via under rubriken/fliken frågor och svar. Om anbudsgivaren har svårt att orientera sig i systemet går det bra att kontakta teknisk support på eller telefon Utskrivet: :39 Sida 4 av 75 Refnr.: 10164

5 Frågor med anledning av upphandlingen bör ställas senast Språk Svenska språket ska tillämpas i tal och skrift i alla frågor som rör denna upphandling. Intyg, tekniska beskrivningar och liknande material kan dock vara på engelska eller annat språk. Anbudsgivaren ska dock på begäran av SKI ombesörja och bekosta översättning Ersättning för upprättande av anbud Ersättning medges ej för upprättande av anbud Ett anbud per verksamhet samt helt eller delat anbud Ett anbud per verksamhet Den viktiga samarbetspartnern inom detta avtalsområde är en enskild verksamhet. En anbudsgivare kan driva flera olika verksamheter. Avtal med samma anbudsgivare kommer att tecknas verksamhet för verksamhet då det är viktigt att kunna särskilja mellan olika verksamheter hos en anbudsgivare. Därför måste varje verksamhet lämna ett eget anbud. Helt eller delat anbud En verksamhet kan utföra vård inom en eller flera kategorier. Därför kan varje verksamhet lämna anbud på en eller flera kategorier som passar in på den verksamhet som bedrivs. I vissa fall ställs specifika krav på de olika kategorierna. Detta står då specifikt i förfrågningsunderlaget. Kraven ska uppfyllas för de kategorier som verksamheten bedrivs inom. Fritextfält intill / svar. Intill förvalsfrågor (JA/NEJ) finns ofta ett kommentarfält. Där det är särskilt angivet är det obligatoriskt att kommentera svaret i kommentarfältet. För övriga förvalsfrågor har anbudsgivaren möjlighet att lämna kommentarer Prisvillkor Anbudsgivaren ska lämna priser utifrån de villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Priserna ska lämnas på angivet ställe i förfrågningsunderlaget, se avsnitten Utvärdering och pris för respektive kategori. Pris villkor: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske hos SKL Kommentus Inköpscentral, Hornsgatan 15, Stockholm. Proceduren är inte offentlig, men representant för Handelskammare kan, på anbudsgivarens bekostnad, få närvara i enlighet med bestämmelserna i LOU. Anbuden kommer att öppnas Anbudsprövning Anbudsprövning kommer att ske i tre steg: Steg 1 - Kvalificering: Kvalificeringen är gemensam för samtliga kategorier. Endast de anbud Utskrivet: :39 Sida 5 av 75 Refnr.: 10164

6 som godkänns beträffande kvalificeringskraven i kapitel 3 går vidare till steg 2 och 3. Steg 2 - Prövning av att krav på tjänsten uppfylls: Prövning av att samtliga ska-krav uppfylls kommer att göras. Kraven återfinns i kravspecifikationen. I kravspecifikationen finns krav som är gemensamma för upphandlingen oavsett vilken kategori anbud lämnas för. Dessa gemensamma krav ska besvaras. Förutom de gemensamma kraven ska kraven för de specifika kategorierna besvaras för den/de kategori/er anbudet lämnas för. Bedöms anbudet inte klara samtliga krav går anbudet inte vidare till den slutliga utvärderingen. Prövning av om ett anbud klarar kraven sker utifrån anbudsgivarens svar i kravspecifikationen samt verifiering av uppgifter som efterfrågas i kravspecifikationen. Endast de anbud som bedöms uppfylla samtliga krav, både de gemensamma och de specifika, i kravspecifikationen går vidare till steg 3, anbudsutvärdering. Steg 3 - Anbudsutvärdering: Utvärderingen av de anbud som godkänts i steg 1 och steg 2 sker utifrån vilka som är de ekonomiskt mest fördelaktiga för respektive kategori. Se vidare beskrivning av utvärderingsmodellen i avsnitt Utvärderingskriterier. Bedömningen av åtaganden och beskrivningar beträffande kvalitetskriterierna kommer att genomföras av grupp eller grupper med tjänstemän från de i upphandlingen ingående kommunerna som genom sitt arbete är sakkunniga Antagande av anbud Utvärderingsmodell Kommunerna kommer inom varje kategori att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Anbud kan komma att antas helt eller delvis. Ett anbud kan antas inom en eller flera kategorier. I denna upphandling tillämpas den så kallade mervärdesmodellen för att utvärdera de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Mervärdesmodellen bygger på principen att de utvärderingskriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde i kronor och att detta värde anges i förfrågningsunderlaget. Varje utvärderingskrav värderas för sig och åsätts ett ekonomiskt värde i kronor. Det totala maximala mervärdet erhålls genom att summera samtliga mervärden. Mervärdena subtraheras från anbudspriset. Resultatet betecknas anbudets jämförelsesumma. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingskriterierna för de olika kategorierna framgår av avsnitten Utvärdering och pris. Kvalitetskriterierna får poäng. Varje poäng är värt 1 krona per vårddygn. Antagna anbud kommer att rangordnas efter anbudets jämförelsesumma inom respektive kategori. Exempel Utskrivet: :39 Sida 6 av 75 Refnr.: 10164

7 G.1 Strukturerad öppenvård för barn och unga 0-17 år har en rangordning G.2 Övrig öppenvård för barn och unga 0-17 år har en rangordning G.3 Strukturerad öppenvård för personer år har en rangordning och så vidare... Totalt sett blir det många rangordningsserier för respektive kategori. Bakgrunden till att det i upphandlingen skapats så pass många rangordningsserier är att det finns behov av att ställa olika krav samt att olika frågeställningar behöver utvärderas inom olika kategorier Tilldelningsbesked Tilldelningsbeslut meddelas anbudsgivarna via e-post till den e-postadress som är registrerad i Tendsign för den person som lämnat in anbudet i tendsign.com. Den hos anbudsgivaren som är ansvarig för upphandlingen är den som ska stå som kontaktperson för det inlämnade anbudet i tendsign.com. När information om tilldelningsbeslut meddelats anbudsgivare löper en avtalsspärr i tio dagar. Under denna tid har anbudsgivaren rätt att begära överprövning av tilldelningsbeslutet i Förvaltningsrätten. Kommunerna är inte bundna av avtal förrän SKI har undertecknat skriftligt ramavtal Information för urvalssökning Kommunförbundet Skåne administrerar alla avtal i en avtalsdatabas. För att underlätta sökning efter vårdgivare och individualisera insatsen enligt socialtjänstlagens krav har Kommunförbundet Skåne en modul för urval. Anbudsgivaren ombeds i avsnittet information för urvalssökning att fylla i de urvalskriterier som passar in på anbudsgivarens verksamhet idag. En verksamhet inom socialtjänstens område måste kontinuerligt utvecklas. Detta innebär att det under avtalsperioden kommer att ske förändringar vad gäller sökbegrepp för verksamheten, till exempel vid ändrat tillstånd eller en förfining av målgrupper. Kategorier, pris samt typ av uppdrag och rangordning inom detta kan inte ändras under avtalsperioden Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI och Kommunförbundet Skåne är personuppgiftsbiträde till de personuppgiftsansvariga upphandlande myndigheterna för de uppgifter, t ex. namn på kontaktpersoner och e-postadresser som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan vårdgivaren och den upphandlande myndigheten. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändiga för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att kunna användas för att kunna föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från de upphandlande myndigheterna beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till respektive upphandlande myndighet Sekretess Utskrivet: :39 Sida 7 av 75 Refnr.: 10164

8 Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder absolut anbudssekretess tills dess att tilldelningsbeslut fattats av den upphandlande myndigheten. Efter tilldelningsbeslutet kan uppgifter anbud även i fortsättningen omfattas av sekretess, så kallad kommersiell sekretess. Sekretessprövningen sker i samband med att någon begär ut handlingar från den upphandlande myndigheten. Om anbudsgivaren anser att någon uppgift i anbudet omfattas av sekretess eller utgör företagshemligheter har anbudsgivaren möjlighet att redovisa detta nedan. Vänligen ange var i anbudet, vilket lagrum, på vilken grund och vilken skada som anbudsgivarens skulle åsamkas om uppgifterna röjs. Enligt offentlighets- och sekretesslagen måste den upphandlande myndigheten självständigt genomföra en sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Detta innebär att anbudsgivarens begäran om sekretess inte är en garanti för att uppgiften slutligen omfattas av sekretess. Sekretess: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Avrundning och angivna värden Alla värden som anges i anbudet kommer att bestå av två decimaler. Om de skulle bestå av fler decimaler kommer avrundning att ske på följande sätt: Avrundningen kommer att ske nedåt om den första strukna siffran är mindre än 5. Avrundningen kommer att ske uppåt om den första strukna siffran är större än Reservationer accepteras ej I anbudet ska inget så kallat sidoanbud förekomma. Skrivningar i anbudet som omfattar reservationer mot villkor i förfrågningsunderlaget accepteras inte Ramavtal Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren. Dessa kommer att ingå i texten till ramavtalet. Ramavtal: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Publicering av anbudsdokument Ramavtal med prisbilagor med mera kommer att publiceras i Kommunförbundet Skånes databas. Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla kommuner som gör en placering på avtalet. Anbudsgivaren ska acceptera att avtalspriser, kontaktpersoner, information om verksamheten m.m. kommer att publiceras i KFSK:s avtalsdatabas. Publicering av anbudsdokument : Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 8 av 75 Refnr.: 10164

9 Avropsordning (ordning för beställning/vid placering) De anbud som efter utvärdering godkänts kommer att antas och läggas upp i Kommunförbundet Skånes avtalsdatabas. De antagna vårdgivarna kommer att placeras i en ordning där den som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer först på listan i databasen och numreras därefter. Placeringar kommer i första hand att ske enligt rangordning. Beställning från tecknade ramavtal kan dock ske på annat sätt beroende på den placerande kommunens handläggares bedömning i samråd med den enskilde gällande individens behov. Avropsordning: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Bilagor 1) Deltagande kommuner 2) Skärmdump avtalsdatabas IFO 3) Revisorsintyg 1.2. Kategorier Kategorier Kategorier G.1 Strukturerad öppenvård för barn och unga 0-17 år (/ svar) G.2 Övrig öppenvård för barn och unga 0-17 år (/ svar) G.3 Strukturerad öppenvård för personer år (/ svar) G.4 Övrig öppenvård för personer år (/ svar) G.5 Strukturerad öppenvård för vuxna med missbruk/beroende (/ svar) G.6 Övrig öppenvård för vuxna med missbruk/beroende (/ svar) Beskrivning av kategorierna G.1 Strukturerad öppenvård för barn och unga 0-17 år Med strukturerad öppenvård avses verksamhet där den unge är inskriven och vistas under en hel dag eller del av dag. Verksamheten innehåller förutom vård och behandling även bland Utskrivet: :39 Sida 9 av 75 Refnr.: 10164

10 annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter samt familj- och nätverksinriktade kontakter. G.2 Övrig öppenvård för barn och unga 0-17 år Öppenvård som inte omfattas av kategorierna G.1. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas. G.3 Strukturerad öppenvård för personer år Med strukturerad öppenvård avses verksamhet där den unge är inskriven och vistas under en hel dag eller del av dag. Verksamheten innehåller förutom vård och behandling även bland annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter samt familj- och nätverksinriktade kontakter. G.4 Övrig öppenvård för personer år Öppenvård som inte omfattas av kategorierna G.3. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas. G.5 Strukturerad öppenvård för vuxna med missbruk/beroende Med strukturerad öppenvård avses att den placerade är inskriven och att den strukturerade öppenvården har schema och/eller program som pågår regelbundet dagligen/veckovis. Verksamheten innehåller förutom vård och behandling, även bland annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter. G.6 Övrig öppenvård för vuxna med missbruk/beroende Öppenvård som inte omfattas av kategorin G.5. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas Definitioner och informationskrav Definitioner Nedan följer definitioner av begrepp som används i upphandlingen. Anbudsgivare = Vårdgivare som lämnar anbud Uppdragsgivare = placerande kommun, beställare Placerad person = klient, patient Insats = vård, behandling, omvårdnad Heltidsanställd = Antal timmar totalt per vecka genom 37 timmar ger antalet beräknade heltidstjänster. Kvalitetssystem = avses det som enligt lag gäller för uppföljning/styrning av verksamheten. Kvalitetssystem avseende insatsen = system som dokumenterar, följer upp resultat och effekter av insatser och behöver ej vara kopplad till styrningen av verksamheten. Verksamhetsidé =Verksamhetsidén är ett koncentrat av antaganden kring bästa arbetsätt och metoder för målgrupp och syfte Utskrivet: :39 Sida 10 av 75 Refnr.: 10164

11 Vårdplan= socialnämndens plan som ska tydliggöra syftet med vården, varaktigheten av vården och nämndens insatser för den placerade. Vårdplanen ska också tydliggöra behov i olika avseenden, till exempel fysisk och psykisk hälsa, social situation och utbildning. Genomförandeplan = en konkretisering av vårdplanen där följande beskrivs: 1. målet med de särskilda insatser som behövs, 2. när, hur och av vem de särskilda insatserna ska genomföras, 3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp, 4. när och hur den placerade ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för, Behandling vuxna missbruk = Behandling är systematiska och teoretiskt grundade tekniker eller metoder som används för att hjälpa enskilda individer att komma från sitt missbruk och beroende. ( Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer drog och alkoholmissbruk). Dubbeldiagnos/samsjuklighet = Med samsjuklighet menas generellt klienter och patienter med missbruk och beroende, som samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för psykiatriska tillstånd. Det kan vara ångestsjukdom, depressionssjukdom, manodepressiv sjukdom, schizofreni eller andra psykostillstånd samt personlighetsstörningar. Funktionsnedsättning = nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Kommentar: En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. Beprövad erfarenhet = Innebär att en åtgärd måste ha använts i flera verksamheter, där de ansvariga är eniga om åtgärdens positiva effekt. Evidensbaserad behandling = Avser systematiska och teoretiska metoder med stöd i forskning. Lokalkostnader= Beräkning av lokalkostnaden skall innefatta allt som har med lokaler att göra och beräknas i avgiften, dvs även gemensamma utrymmen och ev kringkostnader så som värme, vatten mm Primär målgrupp = Den målgrupp anbudsgivaren arbetar bäst med. Sekundär målgrupp = Den målgrupp som anbudsgivaren med rätt förutsättningar och betingelser klarar att arbeta med. Tertiär målgrupp = Identifiering av den målgrupp som verksamheten är minst lämpad för (inom det tillstånd verksamheten har). Endast flickor/kvinnor = Om hela verksamheten som sådan bara arbetar med flickor/kvinnor. Endast pojkar/män = Om hela verksamheten som sådan bara arbetar med pojkar/män. Annat etniskt ursprung = Om verksamheten har en särskild inriktning och särskild kompetens inom ett visst etniskt ursprung. Tillgängligt för rullstolsburna = Utskrivet: :39 Sida 11 av 75 Refnr.: 10164

12 - En rullstolsburen person tar sig in i och kan röra sig i lokalen utan hjälp. - Dörröppningsfunktion finns. - Trappor saknas eller ramp finns, högst 0,5 m nivåskillnad per ramp, med lutning på 1:20=2,9 grader. - Hiss finns när lokalen har flera plan. Hissen har följande funktioner och mått: dörrautomatik, hissmått 1100x1400 mm, passagemått hissdörr >800mm, dörr på kortsidan. Tillgängligt för rullstolsburna med assistans= - En rullstolsburen person tar sig in i och kan röra sig i lokalen med viss hjälp. - Max ett trappsteg på högst 10 cm. - Ramp som är längre än 5 m och lutar mer än 5 grader. - Trösklar högre än 2,5 cm men mindre än 10 cm, ingen dörröppningsfunktion. - Dörröppningar minst 80 cm breda. - Hiss finns när lokalen har flera plan, hissmått 1100x1400 mm, passagemått hissdörr >800mm, dörr på kortsidan. - Dörröppningar minst 84 cm breda Handikapparkering finns = - Handikapparkering finns intill lokalen. - Parkeringsplats med gångväg från entrén på max 25m som är fri från hinder. - Parkering sida vid sida: minst 3,6 m bred och att det finnas en plats med bredd 5 m. - Parkering längs med trottoar: minst 7 m lång. Om trottoaren är 3 m bred så anses p-platsen uppfylla kravet på en 5 m bred parkering. Handikapptoalett finns = - Lokalen har toalett som är tillgänglig för rörelsehindrade. De invändiga måtten är 2,2x2,2 m. - Toaletten har fungerande larm, upphöjd toalettsits och - Enkelt uppfällbara armstöd (ingen spak inne vid väggen) draghandtag på dörrens insida, tvål, handdukar, spegel placerade så de fungerar för person i rullstol - Dörröppningen är minst 80 cm bred Tillgängligt för synskadade = - Trappor har kontrastmarkeringar både vid övre och nedre. - Belysningen är bra och bländfri. - Väggar, dörrar och pelare eller golv har kontrastfärger, tydlig, helst taktil skyltning, hissar med våningsutrop. - Det är lätt att komma fram i lokalen. Linjär expanderad skala= Begreppet linjär skala expanderad skala är ett systemtekniskt begrepp som syns per automatik i systemet och som i denna upphandling bara innebär att svar ska lämnas i den enhet som anvisas, exempelvis st. eller %. Programverksamhet Insatsform som syftar till att påverka barnets/familjens/den vuxnes kunskaper, färdigheter och/eller beteenden genom ett på förhand framtaget program. Insatsen ges inom en avgränsad tidsperiod och bestämt antal timmar i veckan. Riktad dagverksamhet 0-17 år Insatsform som syftar till att påverka barnets eller familjens livssituation genom en strukturerad verksamhet under en längre, sammanhållen tid. Insatsen ges utanför hemmet på särskild plats med en täthet av flera dagar i veckan. Verksamheten kan vara ett alternativ till ordinarie förskola/skola. Utskrivet: :39 Sida 12 av 75 Refnr.: 10164

13 Socialpedagogisk insats 0-17 år Insatsform som syftar till att påverka barnets/den unges och/eller familjens situation genom att pedagogiskt använda aktiviteter och upplevelser i vardagen. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet. Skolsocial insats 0-17 år Insatsform som syftar till att genom förstärkt socialt stöd i skolsituationen och samarbete med hemmet möjliggöra för barnet/den unge att alltjämt vara integrerat i ordinarie skola. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet. Kvalificerat nätverksarbete 0-17 år Insatsform som syftar till att påverka barnets/den unges livssituation genom att mobilisera och/eller intervenera i ett stödjande nät av personer bland släkt, vänner och professionella kring barnet/den unge. Insatsen varierar i omfattning och varaktighet. Enskilt samtalsstöd 0-17 år Insatsform som syftar till att stödja barnet/den unge eller familjen genom enskilda samtal av rådgivande eller behandlande karaktär. Insatsen kan variera i täthet och varaktighet. Övrig öppenvård barn och unga 0-17 år Öppenvård som inte omfattas av kategorierna ovanstående behandlingsinnehåll. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas Information När ramavtal tecknats kommer information om anbudsgivarna att läggas in i Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas. Databasen kommer att vara tillgänglig för handläggare i de placerande kommunerna för att de ska kunna genomföra matchning mot individens behov i samband med placering. Anbudsgivare ska därför besvara de efterfrågade uppgifterna nedan för att detta ska kunna visas i databasen för handläggarna. För att se hur Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas ser ut se bilaga 2. Uppgifterna som begärs in nedan, kommer inte att ingå i utvärderingen men ska besvaras. Information om anbudsgivaren: Anbudsgivarens namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar av administrativ art kan ställas under avtalsperioden på central nivå. (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar om verksamheten kan ställas under avtalsperioden på central nivå. (Fritextsvar) Placeringsansvarig (namn, telefonnummer, e-postadress) (Fritextsvar) Uppgifter om verksamheten: Verksamhetens namn: (Fritextsvar) Utskrivet: :39 Sida 13 av 75 Refnr.: 10164

14 Besöksadress: (Fritextsvar) Postadress: (Fritextsvar) Län (Namn, ej bokstavskombination): (Fritextsvar) Kommun: (Fritextsvar) Telefonnummer där verksamheten kan nås dygnet runt: (Fritextsvar) Fax: (Fritextsvar) E-postadress: (Fritextsvar) Webbplats: (Fritextsvar) Platsantal: (Fritextsvar) Föreståndare eller motsvarande (namn, telefonnummer och e-postadress): (Fritextsvar) Biträdande föreståndare eller motsvarande (namn, telefonnummer och e-postadress): (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar av administrativ art kan ställas under avtalsperioden på verksamhetsnivå. (Fritextsvar) Kan personalen annat språk än svenska, Om ja, ange vilket språk i fritextrutan intill frågan: (/ svar) Information för urvalssökning Anbudsgivaren ska nedan kryssa i vilka alternativ som passar till den/de verksamheter anbudet omfattar. De alternativ som presenteras nedan är de urvalsalternativ som kommer att finnas för sökning i Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas. För att kryssa JA nedan måste ni arbeta just med det ni kryssar för. Målgrupp: Vilken ålder är er verksamhet inriktad mot? Ange den lägsta åldern: (Linjär skala) Enhet: år Vilken ålder är er verksamhet inriktad mot? Ange den högsta åldern: (Linjär skala) Enhet: år Expanderad skala Expanderad skala Genomsnittsålder på de som var placerade i verksamheten under 2011 (Linjär skala) Enhet: år Beskriv er/era målgrupp/målgrupper utifrån följande tre indelningar: 1) primär målgrupp, 2) sekundär målgrupp och 3) tertiär målgrupp: (Fritextsvar) Typ av uppdrag: Behandling (/ svar) Vårdtyp: Strukturerad öppenvård (/ svar) Övrig öppenvård (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 14 av 75 Refnr.: 10164

15 Inriktning: Missbruksproblematik utan annan specifik problematik (/ svar) Kriminalitetsproblematik (/ svar) Psykosocial problematik (/ svar) Psykisk problematik (/ svar) Neuropsykiatrisk problematik (/ svar) Under beviljad substitutionsbehandling (/ svar) Dubbeldiagnos/samsjuklighet (/ svar) Psykiska funktionsnedsättningar (/ svar) Övergreppsproblematik (/ svar) Särskilda förutsättningar: Enbart pojkar/män - SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Enbart flickor/kvinnor SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Båda könen (/ svar) Annat etniskt ursprung (/ svar) Gravida (/ svar) Särskild språkkompetens (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 15 av 75 Refnr.: 10164

16 Avtal med Kriminalvården (/ svar) Avtal med Regionen/Landsting? Om JA, ange vilket landsting (Region Skåne, Region Halland, Landstinget Kronoberg) och när avtalet avtalet upphör i fritextrutan intill frågan. (/ svar) Barn och unga 0-17 år - Behandlingens huvudsakliga innehåll utifrån Socialstyrelsens kartläggning "Öppenvårdens former": Ange verksamhetens huvudsakliga behandlingsinnehåll nedan. Ange en eller flera. Se defintioner i avsnitt "Definitioner". Frågan är avsedd för anbudsgivare som lägger anbud på kategorier för barn och unga 0-17 år. Programverksamhet barn och unga 0-17 år (/ svar) Riktad dagverksamhet barn och unga 0-17 år (/ svar) Socialpedagogisk insats barn och unga 0-17 år (/ svar) Skolsocial insats 0-17 år (/ svar) Kvalificerat nätverksarbete barn och unga 0-17 år (/ svar) Enskilt samtalsstöd barn och unga 0-17 år (/ svar) Övrig öppenvård för barn och unga 0-17 år (/ svar) Barn och unga 0-17 år - Metoder som används i verksamheten: Ange vilken/vilka metoder som används i verksamheten. Frågan är avsedd för anbudsgivare som lägger anbud på kategorier för barn och unga 0-17 år. MTFC (/ svar) ART (/ svar) Repulse (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 16 av 75 Refnr.: 10164

17 Kriminalitet som livsstil (/ svar) FFT (/ svar) Familjeterapi (/ svar) Individualterapi (/ svar) Kognitiv beteendeterapi (/ svar) DBT (/ svar) Lösningsfokuserad behandling (/ svar) Miljöterapi (/ svar) Föräldrastödsprogram, Om, ange vilket i fritextrutan intill frågan (/ svar) Marte Meo (/ svar) 12-stegsprogram (/ svar) Annan metod baserad på beprövad erfarenhet? Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (/ svar) Annan behandlingsmetod. Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (/ svar) Målgrupp missbruk: Ange vilken/vilka typer av missbruk verksamheten är inriktad mot. Alkoholmissbruk (/ svar) Blandmissbruk (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 17 av 75 Refnr.: 10164

18 Narkotikamissbruk (/ svar) Spelmissbruk (/ svar) Dopingmissbruk (/ svar) Vuxna med missbruk/beroende - Metoder evidensgrad 1 enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer: Ange om verksamheten arbetar utifrån metoder som enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård har evidensgrad 1? Om ja, ange vilka av nedanstående metoder som tillämpas genom att svara / på respektive metod/metoder som används i verksamheten. Frågan är avsedd för anbudsgivare som lägger anbud på kategorier för vuxna med missbruk/beroende. Arbetar verksamheten utifrån metoder som enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård har evidensgrad 1? (/ svar) CRA-behandling (/ svar) Dynamisk terapi (/ svar) Familjeterapi med fokus på missbruk och beroende (/ svar) Kognitiv beteendeterapi för både missbruk och psykiatrisk problematik (/ svar) Interaktionell terapi (/ svar) Motivationshöjande behandling (/ svar) 12-stegsbehandling (/ svar) Annan evidensbaserad metod. Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan. (Fritextsvar) Vuxna med missbruk/beroende - Andra metoder än evidensbaserade metoder: Ange vilken/vilka andra metoder som tillämpas i verksamheten som inte är evidensbaserade Utskrivet: :39 Sida 18 av 75 Refnr.: 10164

19 enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Frågan är avsedd för anbudsgivare som lägger anbud på kategorier för vuxna med missbruk/beroende. ADL (A daily life) (/ svar) Dialektisk beteendeterapi (/ svar) ESL (/ svar) Kognitiv beteendeterapi (/ svar) Lösningsfokuserad behandling (/ svar) Miljöterapi (/ svar) Transaktionsanalys (/ svar) Annan metod baserad på beprövad erfarenhet? Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (/ svar) Annan behandlingsmetod. Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (Fritextsvar) Allmän information om verksamheten: Ange kommunikationsmöjligheter till och från verksamheten: (Fritextsvar) Ombesörjer och bekostar ni hämtning och lämning av handläggare och anhöriga från/till allmänna kommunikationer? (/ svar) Har ni utrustning för videokonferenser? (/ svar) Tillgänglighet för rullstolsburna? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Tillgänglighet för rullstolsburna med assistans? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Handikapparkering finns? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 19 av 75 Refnr.: 10164

20 Handikapptoalett finns? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Tillgänglighet för synskadade? (/ svar) God miljö för hörselskadade? (/ svar) Tillåtet för djur att vistas i lokalen? (/ svar) Hänvisningar till lagtexter, föreskrifter och liknande Anbudsgivaren ska följa alla för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt känna till vilka av dessa som verksamheten berörs av. I förfrågningsunderlaget hänvisas till lagtexter och föreskrifter i vissa fall och i andra fall inte. Lagtexter och föreskrifter lyfts fram i förfrågningsunderlaget för att förtydliga vissa krav, det betyder dock inte att dessa lagtexter och föreskrifter är viktigare än annan lagtext som det inte hänvisas till. Utskrivet: :39 Sida 20 av 75 Refnr.: 10164

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer