1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten 1.1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag I detta förfrågningsunderlaget med tillhörande dokumentdelar och bilagor anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling. För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU) Ombudsupphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och Kommunförbundet Skåne inbjuder på uppdrag av upphandlande myndigheter att lämna anbud på Öppenvårdsverksamhet Medverkande kommuner/uppdragsgivare Deltagande kommuner är Skånes 33 kommuner, 5 kommuner i Halland samt 8 kommuner i Kronoberg. Av bilaga 1" Medverkande kommuner" framgår vilka kommuner som deltar i upphandlingen Huvudmannaskap Företrädare för den placerande kommunen är ytterst ansvarig för den enskilda placeringen och beslutar i alla frågor som innefattar myndighetsutövning Upphandlingsform Förenklat förfarande enligt LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, kapitel 15. Upphandlingsformen medför att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling, varför anbudsgivare uppmanas att utforma anbudet med så förmånliga villkor som möjligt redan från början Beräknat kontraktsvärde Siffrorna är hämtade från officiell statistik för år Skåne: vårddygn per år Halland: vårddygn per år Utskrivet: :39 Sida 1 av 75 Refnr.: 10164

2 Kronoberg: Ingen statistik finns att tillgå. De angivna volymerna kan emellertid över- eller underskridas och innebär ingen garanterad volym för antagna vårdgivare Bakgrund De medverkande kommunerna har beslutat att samordna upphandling av Öppenvårdsverksamhet. En styrgrupp med representanter från 8-12 kommuner har ett övergripande ansvar för upphandlingen och tar beslut i övergripande frågor. En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har arbetat med de verksamhetsspecifika kraven i upphandlingen och kommer att arbeta med utvärderingen av anbuden. I styrgrupp och arbetsgrupp ingår även projektledare som kommer att följa upp kommande ramavtal. För uppföljning av upphandlingen finns projektledare som ska bistå i upphandlingen och i uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor följs. SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ansvarar för kommersiell avtalsvård av ramavtal och sammanhållning av den kommunsamverkan som krävs för genomförandet av upphandlingen. I varje upphandlande kommun finns minst en kontaktperson som ingår i en referensgrupp med ansvar att fungera som den egna kommunens länk till arbetsgrupp och Kommunförbundet Skåne. Till upphandlingen/avtalen finns en avtalsdatabas som kommer att innehålla stora delar av den information som lämnas i anbudet. Databasen är ett verktyg för handläggaren vid placeringar och det är därför viktigt att vårdgivaren fortlöpande uppdaterar sina uppgifter i databasen samt informerar Kommunförbundet Skåne om förändringar i verksamheten. Syftet med databasen är att den ska innehålla all den information som kan behövas för att handläggaren ska hitta rätt vård. Databasen kommer utöver ovanstående också att innehålla information om verksamheten, tilldelningsbesked, gällande avtal, placeringsavtal, uppföljning av vårdgivare m.m Syfte Syftet med upphandlingen är att få till stånd ramavtal med de anbudsgivare som efter utvärdering blivit antagna för att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av extern öppenvård. Ramavtalen kommer att reglera samtliga villkor som avser relationen vårdgivare - kommun under avtalsperioden. Det betyder att de priser som lämnats gäller under avtalsperioden och inget utrymme för förändring av vare sig pris eller villkor kommer att göras bortsett från möjlighet till årlig indexuppräkning enligt särskilda villkor. Dessa placeringar utgör ett komplement till kommunernas insatser i egen regi, som således inte berörs av upphandlingen. För vårdgivare som bedriver verksamhet i en upphandlande kommuns regi gäller ej anbudet mot den kommunen Omfattar placering kommunens egen personal Upphandlingen omfattar även placeringar av kommunens egen personal Avgränsning av upphandlingen Utskrivet: :39 Sida 2 av 75 Refnr.: 10164

3 1) Upphandlingen omfattar inte: -abonnemang på vårdplatser eller entreprenader. - substitutionsbehandling (den medicinska delen) - kontaktpersonsverksamhet - stöd i boende (för vuxna) - coachning (arbetsträning/utbildningsinsatser/hälsorinriktning etc.) - utredning Avtalsperiod Avtalsperioden börjar löpa när parterna undertecknat ramavtalet dock tidigast den 1 september Den planerade ramavtalsperioden är till och med med möjlighet till förlängning maximalt ett (1) år i taget till och med Sista anbudsdatum Anbud jämte bilagor ska vara SKL Kommentus Inköpscentral tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska anbudets giltighetstid förlängas fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas dock högst fyra månader efter angiven bindningstid. Anbudet giltighetstid: Godkänner anbudsgivaren anbudets giltighetstid? (/ svar) Situationen på anbudsdagen Anbudsgivaren ska i sitt anbud beskriva förhållanden som är aktuella på anbudsdagen, såvida ej annat uttryckligen angivits i förfrågningsunderlaget. Situationen på anbudsdagen: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Krav på avlämnande av anbud Det är ytterst viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Anbudssvar på frågor och krav ska endast lämnas i anvisade platser i Visma Tendsign. I de fall en bilaga efterfrågas ska anbudsgivaren i anvisad fritextruta hänvisa till bilagans namn, och eventuellt bilagenummer. Bilagor ska bifogas elektroniskt som fil i Tendsign. Vid utvärdering av anbud kommer information som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget och som bifogats anbudet inte att beaktas. Hänvisningar till information utanför anbudet, t. ex. länkar till webb-sidor, får endast förekomma i de fall detta uttryckligen tillåts/ anges. Utskrivet: :39 Sida 3 av 75 Refnr.: 10164

4 Den information som lämnas i anbudet kommer elektroniskt att överföras från Tendsign till Kommunförbundet Skånes avtalsdatabas. Eftersom databasen är ett verktyg för handläggaren vid placering är det särskilt viktigt att vårdgivaren beskriver sin verksamhet noggrant men ändå kortfattat i anbudet så att innehållet blir tydligt och läsvänligt och inte ersätter efterfrågade beskrivningar med hänvisningar till andra beskrivningar gjorda i anbudet med exempelvis "se ovan". Samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget ska besvaras. I de fall fråga endast avser vissa anbudsgivare, exempelvis anbudsgivare som lägger anbud inom en viss kategori, är detta angivet i krav eller fråga. Krav på avlämnande av anbud: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Elektroniskt upphandlingsförfarande Upphandlingssystemet VISMA TendSign används för all informationshantering i denna upphandling. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen ska lämna elektroniskt anbud via systemet VISMA TendSign. Anbudsgivare får genom VISMA TendSign: tillkommande information, kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnade av anbudet samt tydlig information om inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är uppfyllda. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt kan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) inte garantera att all information under anbudstiden kommer anbudsgivaren till handa. Frågor som besvarats på annat sätt än via VISMA TendSign är inte bindande för SKI. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud i Tendsign. För att få tillgång till systemet krävs att anbudsgivaren registrerar ett konto och därmed erhåller användarnamn och lösenord. Registrering av konto görs på följande sida: https://tendsign.com. När du kommit in på sidan så klicka på länken Nya leverantörer för att börja registrera konto. Efter registrering ges omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring hanteringen av systemet kontaktas VISMA TendSigns support på telefon eller e-post: Frågor med anledning av upphandlingen Upphandlingen genomförs i dess helhet i upphandlingssystemet Detta innebär: * att anbud ska lämnas elektroniskt i tendsign, *att frågor ställs via systemets fråge- och svarsfunktion samt * att svar lämnas samma väg Frågor besvaras enbart via under rubriken/fliken frågor och svar. Om anbudsgivaren har svårt att orientera sig i systemet går det bra att kontakta teknisk support på eller telefon Utskrivet: :39 Sida 4 av 75 Refnr.: 10164

5 Frågor med anledning av upphandlingen bör ställas senast Språk Svenska språket ska tillämpas i tal och skrift i alla frågor som rör denna upphandling. Intyg, tekniska beskrivningar och liknande material kan dock vara på engelska eller annat språk. Anbudsgivaren ska dock på begäran av SKI ombesörja och bekosta översättning Ersättning för upprättande av anbud Ersättning medges ej för upprättande av anbud Ett anbud per verksamhet samt helt eller delat anbud Ett anbud per verksamhet Den viktiga samarbetspartnern inom detta avtalsområde är en enskild verksamhet. En anbudsgivare kan driva flera olika verksamheter. Avtal med samma anbudsgivare kommer att tecknas verksamhet för verksamhet då det är viktigt att kunna särskilja mellan olika verksamheter hos en anbudsgivare. Därför måste varje verksamhet lämna ett eget anbud. Helt eller delat anbud En verksamhet kan utföra vård inom en eller flera kategorier. Därför kan varje verksamhet lämna anbud på en eller flera kategorier som passar in på den verksamhet som bedrivs. I vissa fall ställs specifika krav på de olika kategorierna. Detta står då specifikt i förfrågningsunderlaget. Kraven ska uppfyllas för de kategorier som verksamheten bedrivs inom. Fritextfält intill / svar. Intill förvalsfrågor (JA/NEJ) finns ofta ett kommentarfält. Där det är särskilt angivet är det obligatoriskt att kommentera svaret i kommentarfältet. För övriga förvalsfrågor har anbudsgivaren möjlighet att lämna kommentarer Prisvillkor Anbudsgivaren ska lämna priser utifrån de villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Priserna ska lämnas på angivet ställe i förfrågningsunderlaget, se avsnitten Utvärdering och pris för respektive kategori. Pris villkor: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske hos SKL Kommentus Inköpscentral, Hornsgatan 15, Stockholm. Proceduren är inte offentlig, men representant för Handelskammare kan, på anbudsgivarens bekostnad, få närvara i enlighet med bestämmelserna i LOU. Anbuden kommer att öppnas Anbudsprövning Anbudsprövning kommer att ske i tre steg: Steg 1 - Kvalificering: Kvalificeringen är gemensam för samtliga kategorier. Endast de anbud Utskrivet: :39 Sida 5 av 75 Refnr.: 10164

6 som godkänns beträffande kvalificeringskraven i kapitel 3 går vidare till steg 2 och 3. Steg 2 - Prövning av att krav på tjänsten uppfylls: Prövning av att samtliga ska-krav uppfylls kommer att göras. Kraven återfinns i kravspecifikationen. I kravspecifikationen finns krav som är gemensamma för upphandlingen oavsett vilken kategori anbud lämnas för. Dessa gemensamma krav ska besvaras. Förutom de gemensamma kraven ska kraven för de specifika kategorierna besvaras för den/de kategori/er anbudet lämnas för. Bedöms anbudet inte klara samtliga krav går anbudet inte vidare till den slutliga utvärderingen. Prövning av om ett anbud klarar kraven sker utifrån anbudsgivarens svar i kravspecifikationen samt verifiering av uppgifter som efterfrågas i kravspecifikationen. Endast de anbud som bedöms uppfylla samtliga krav, både de gemensamma och de specifika, i kravspecifikationen går vidare till steg 3, anbudsutvärdering. Steg 3 - Anbudsutvärdering: Utvärderingen av de anbud som godkänts i steg 1 och steg 2 sker utifrån vilka som är de ekonomiskt mest fördelaktiga för respektive kategori. Se vidare beskrivning av utvärderingsmodellen i avsnitt Utvärderingskriterier. Bedömningen av åtaganden och beskrivningar beträffande kvalitetskriterierna kommer att genomföras av grupp eller grupper med tjänstemän från de i upphandlingen ingående kommunerna som genom sitt arbete är sakkunniga Antagande av anbud Utvärderingsmodell Kommunerna kommer inom varje kategori att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Anbud kan komma att antas helt eller delvis. Ett anbud kan antas inom en eller flera kategorier. I denna upphandling tillämpas den så kallade mervärdesmodellen för att utvärdera de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Mervärdesmodellen bygger på principen att de utvärderingskriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde i kronor och att detta värde anges i förfrågningsunderlaget. Varje utvärderingskrav värderas för sig och åsätts ett ekonomiskt värde i kronor. Det totala maximala mervärdet erhålls genom att summera samtliga mervärden. Mervärdena subtraheras från anbudspriset. Resultatet betecknas anbudets jämförelsesumma. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingskriterierna för de olika kategorierna framgår av avsnitten Utvärdering och pris. Kvalitetskriterierna får poäng. Varje poäng är värt 1 krona per vårddygn. Antagna anbud kommer att rangordnas efter anbudets jämförelsesumma inom respektive kategori. Exempel Utskrivet: :39 Sida 6 av 75 Refnr.: 10164

7 G.1 Strukturerad öppenvård för barn och unga 0-17 år har en rangordning G.2 Övrig öppenvård för barn och unga 0-17 år har en rangordning G.3 Strukturerad öppenvård för personer år har en rangordning och så vidare... Totalt sett blir det många rangordningsserier för respektive kategori. Bakgrunden till att det i upphandlingen skapats så pass många rangordningsserier är att det finns behov av att ställa olika krav samt att olika frågeställningar behöver utvärderas inom olika kategorier Tilldelningsbesked Tilldelningsbeslut meddelas anbudsgivarna via e-post till den e-postadress som är registrerad i Tendsign för den person som lämnat in anbudet i tendsign.com. Den hos anbudsgivaren som är ansvarig för upphandlingen är den som ska stå som kontaktperson för det inlämnade anbudet i tendsign.com. När information om tilldelningsbeslut meddelats anbudsgivare löper en avtalsspärr i tio dagar. Under denna tid har anbudsgivaren rätt att begära överprövning av tilldelningsbeslutet i Förvaltningsrätten. Kommunerna är inte bundna av avtal förrän SKI har undertecknat skriftligt ramavtal Information för urvalssökning Kommunförbundet Skåne administrerar alla avtal i en avtalsdatabas. För att underlätta sökning efter vårdgivare och individualisera insatsen enligt socialtjänstlagens krav har Kommunförbundet Skåne en modul för urval. Anbudsgivaren ombeds i avsnittet information för urvalssökning att fylla i de urvalskriterier som passar in på anbudsgivarens verksamhet idag. En verksamhet inom socialtjänstens område måste kontinuerligt utvecklas. Detta innebär att det under avtalsperioden kommer att ske förändringar vad gäller sökbegrepp för verksamheten, till exempel vid ändrat tillstånd eller en förfining av målgrupper. Kategorier, pris samt typ av uppdrag och rangordning inom detta kan inte ändras under avtalsperioden Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI och Kommunförbundet Skåne är personuppgiftsbiträde till de personuppgiftsansvariga upphandlande myndigheterna för de uppgifter, t ex. namn på kontaktpersoner och e-postadresser som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan vårdgivaren och den upphandlande myndigheten. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändiga för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att kunna användas för att kunna föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från de upphandlande myndigheterna beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till respektive upphandlande myndighet Sekretess Utskrivet: :39 Sida 7 av 75 Refnr.: 10164

8 Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder absolut anbudssekretess tills dess att tilldelningsbeslut fattats av den upphandlande myndigheten. Efter tilldelningsbeslutet kan uppgifter anbud även i fortsättningen omfattas av sekretess, så kallad kommersiell sekretess. Sekretessprövningen sker i samband med att någon begär ut handlingar från den upphandlande myndigheten. Om anbudsgivaren anser att någon uppgift i anbudet omfattas av sekretess eller utgör företagshemligheter har anbudsgivaren möjlighet att redovisa detta nedan. Vänligen ange var i anbudet, vilket lagrum, på vilken grund och vilken skada som anbudsgivarens skulle åsamkas om uppgifterna röjs. Enligt offentlighets- och sekretesslagen måste den upphandlande myndigheten självständigt genomföra en sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Detta innebär att anbudsgivarens begäran om sekretess inte är en garanti för att uppgiften slutligen omfattas av sekretess. Sekretess: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Avrundning och angivna värden Alla värden som anges i anbudet kommer att bestå av två decimaler. Om de skulle bestå av fler decimaler kommer avrundning att ske på följande sätt: Avrundningen kommer att ske nedåt om den första strukna siffran är mindre än 5. Avrundningen kommer att ske uppåt om den första strukna siffran är större än Reservationer accepteras ej I anbudet ska inget så kallat sidoanbud förekomma. Skrivningar i anbudet som omfattar reservationer mot villkor i förfrågningsunderlaget accepteras inte Ramavtal Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren. Dessa kommer att ingå i texten till ramavtalet. Ramavtal: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Publicering av anbudsdokument Ramavtal med prisbilagor med mera kommer att publiceras i Kommunförbundet Skånes databas. Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla kommuner som gör en placering på avtalet. Anbudsgivaren ska acceptera att avtalspriser, kontaktpersoner, information om verksamheten m.m. kommer att publiceras i KFSK:s avtalsdatabas. Publicering av anbudsdokument : Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 8 av 75 Refnr.: 10164

9 Avropsordning (ordning för beställning/vid placering) De anbud som efter utvärdering godkänts kommer att antas och läggas upp i Kommunförbundet Skånes avtalsdatabas. De antagna vårdgivarna kommer att placeras i en ordning där den som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer först på listan i databasen och numreras därefter. Placeringar kommer i första hand att ske enligt rangordning. Beställning från tecknade ramavtal kan dock ske på annat sätt beroende på den placerande kommunens handläggares bedömning i samråd med den enskilde gällande individens behov. Avropsordning: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Bilagor 1) Deltagande kommuner 2) Skärmdump avtalsdatabas IFO 3) Revisorsintyg 1.2. Kategorier Kategorier Kategorier G.1 Strukturerad öppenvård för barn och unga 0-17 år (/ svar) G.2 Övrig öppenvård för barn och unga 0-17 år (/ svar) G.3 Strukturerad öppenvård för personer år (/ svar) G.4 Övrig öppenvård för personer år (/ svar) G.5 Strukturerad öppenvård för vuxna med missbruk/beroende (/ svar) G.6 Övrig öppenvård för vuxna med missbruk/beroende (/ svar) Beskrivning av kategorierna G.1 Strukturerad öppenvård för barn och unga 0-17 år Med strukturerad öppenvård avses verksamhet där den unge är inskriven och vistas under en hel dag eller del av dag. Verksamheten innehåller förutom vård och behandling även bland Utskrivet: :39 Sida 9 av 75 Refnr.: 10164

10 annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter samt familj- och nätverksinriktade kontakter. G.2 Övrig öppenvård för barn och unga 0-17 år Öppenvård som inte omfattas av kategorierna G.1. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas. G.3 Strukturerad öppenvård för personer år Med strukturerad öppenvård avses verksamhet där den unge är inskriven och vistas under en hel dag eller del av dag. Verksamheten innehåller förutom vård och behandling även bland annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter samt familj- och nätverksinriktade kontakter. G.4 Övrig öppenvård för personer år Öppenvård som inte omfattas av kategorierna G.3. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas. G.5 Strukturerad öppenvård för vuxna med missbruk/beroende Med strukturerad öppenvård avses att den placerade är inskriven och att den strukturerade öppenvården har schema och/eller program som pågår regelbundet dagligen/veckovis. Verksamheten innehåller förutom vård och behandling, även bland annat sysselsättning/utbildning, social träning, fritidsaktiviteter. G.6 Övrig öppenvård för vuxna med missbruk/beroende Öppenvård som inte omfattas av kategorin G.5. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas Definitioner och informationskrav Definitioner Nedan följer definitioner av begrepp som används i upphandlingen. Anbudsgivare = Vårdgivare som lämnar anbud Uppdragsgivare = placerande kommun, beställare Placerad person = klient, patient Insats = vård, behandling, omvårdnad Heltidsanställd = Antal timmar totalt per vecka genom 37 timmar ger antalet beräknade heltidstjänster. Kvalitetssystem = avses det som enligt lag gäller för uppföljning/styrning av verksamheten. Kvalitetssystem avseende insatsen = system som dokumenterar, följer upp resultat och effekter av insatser och behöver ej vara kopplad till styrningen av verksamheten. Verksamhetsidé =Verksamhetsidén är ett koncentrat av antaganden kring bästa arbetsätt och metoder för målgrupp och syfte Utskrivet: :39 Sida 10 av 75 Refnr.: 10164

11 Vårdplan= socialnämndens plan som ska tydliggöra syftet med vården, varaktigheten av vården och nämndens insatser för den placerade. Vårdplanen ska också tydliggöra behov i olika avseenden, till exempel fysisk och psykisk hälsa, social situation och utbildning. Genomförandeplan = en konkretisering av vårdplanen där följande beskrivs: 1. målet med de särskilda insatser som behövs, 2. när, hur och av vem de särskilda insatserna ska genomföras, 3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp, 4. när och hur den placerade ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för, Behandling vuxna missbruk = Behandling är systematiska och teoretiskt grundade tekniker eller metoder som används för att hjälpa enskilda individer att komma från sitt missbruk och beroende. ( Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer drog och alkoholmissbruk). Dubbeldiagnos/samsjuklighet = Med samsjuklighet menas generellt klienter och patienter med missbruk och beroende, som samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för psykiatriska tillstånd. Det kan vara ångestsjukdom, depressionssjukdom, manodepressiv sjukdom, schizofreni eller andra psykostillstånd samt personlighetsstörningar. Funktionsnedsättning = nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Kommentar: En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. Beprövad erfarenhet = Innebär att en åtgärd måste ha använts i flera verksamheter, där de ansvariga är eniga om åtgärdens positiva effekt. Evidensbaserad behandling = Avser systematiska och teoretiska metoder med stöd i forskning. Lokalkostnader= Beräkning av lokalkostnaden skall innefatta allt som har med lokaler att göra och beräknas i avgiften, dvs även gemensamma utrymmen och ev kringkostnader så som värme, vatten mm Primär målgrupp = Den målgrupp anbudsgivaren arbetar bäst med. Sekundär målgrupp = Den målgrupp som anbudsgivaren med rätt förutsättningar och betingelser klarar att arbeta med. Tertiär målgrupp = Identifiering av den målgrupp som verksamheten är minst lämpad för (inom det tillstånd verksamheten har). Endast flickor/kvinnor = Om hela verksamheten som sådan bara arbetar med flickor/kvinnor. Endast pojkar/män = Om hela verksamheten som sådan bara arbetar med pojkar/män. Annat etniskt ursprung = Om verksamheten har en särskild inriktning och särskild kompetens inom ett visst etniskt ursprung. Tillgängligt för rullstolsburna = Utskrivet: :39 Sida 11 av 75 Refnr.: 10164

12 - En rullstolsburen person tar sig in i och kan röra sig i lokalen utan hjälp. - Dörröppningsfunktion finns. - Trappor saknas eller ramp finns, högst 0,5 m nivåskillnad per ramp, med lutning på 1:20=2,9 grader. - Hiss finns när lokalen har flera plan. Hissen har följande funktioner och mått: dörrautomatik, hissmått 1100x1400 mm, passagemått hissdörr >800mm, dörr på kortsidan. Tillgängligt för rullstolsburna med assistans= - En rullstolsburen person tar sig in i och kan röra sig i lokalen med viss hjälp. - Max ett trappsteg på högst 10 cm. - Ramp som är längre än 5 m och lutar mer än 5 grader. - Trösklar högre än 2,5 cm men mindre än 10 cm, ingen dörröppningsfunktion. - Dörröppningar minst 80 cm breda. - Hiss finns när lokalen har flera plan, hissmått 1100x1400 mm, passagemått hissdörr >800mm, dörr på kortsidan. - Dörröppningar minst 84 cm breda Handikapparkering finns = - Handikapparkering finns intill lokalen. - Parkeringsplats med gångväg från entrén på max 25m som är fri från hinder. - Parkering sida vid sida: minst 3,6 m bred och att det finnas en plats med bredd 5 m. - Parkering längs med trottoar: minst 7 m lång. Om trottoaren är 3 m bred så anses p-platsen uppfylla kravet på en 5 m bred parkering. Handikapptoalett finns = - Lokalen har toalett som är tillgänglig för rörelsehindrade. De invändiga måtten är 2,2x2,2 m. - Toaletten har fungerande larm, upphöjd toalettsits och - Enkelt uppfällbara armstöd (ingen spak inne vid väggen) draghandtag på dörrens insida, tvål, handdukar, spegel placerade så de fungerar för person i rullstol - Dörröppningen är minst 80 cm bred Tillgängligt för synskadade = - Trappor har kontrastmarkeringar både vid övre och nedre. - Belysningen är bra och bländfri. - Väggar, dörrar och pelare eller golv har kontrastfärger, tydlig, helst taktil skyltning, hissar med våningsutrop. - Det är lätt att komma fram i lokalen. Linjär expanderad skala= Begreppet linjär skala expanderad skala är ett systemtekniskt begrepp som syns per automatik i systemet och som i denna upphandling bara innebär att svar ska lämnas i den enhet som anvisas, exempelvis st. eller %. Programverksamhet Insatsform som syftar till att påverka barnets/familjens/den vuxnes kunskaper, färdigheter och/eller beteenden genom ett på förhand framtaget program. Insatsen ges inom en avgränsad tidsperiod och bestämt antal timmar i veckan. Riktad dagverksamhet 0-17 år Insatsform som syftar till att påverka barnets eller familjens livssituation genom en strukturerad verksamhet under en längre, sammanhållen tid. Insatsen ges utanför hemmet på särskild plats med en täthet av flera dagar i veckan. Verksamheten kan vara ett alternativ till ordinarie förskola/skola. Utskrivet: :39 Sida 12 av 75 Refnr.: 10164

13 Socialpedagogisk insats 0-17 år Insatsform som syftar till att påverka barnets/den unges och/eller familjens situation genom att pedagogiskt använda aktiviteter och upplevelser i vardagen. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet. Skolsocial insats 0-17 år Insatsform som syftar till att genom förstärkt socialt stöd i skolsituationen och samarbete med hemmet möjliggöra för barnet/den unge att alltjämt vara integrerat i ordinarie skola. Insatsen varierar i intensitet och varaktighet. Kvalificerat nätverksarbete 0-17 år Insatsform som syftar till att påverka barnets/den unges livssituation genom att mobilisera och/eller intervenera i ett stödjande nät av personer bland släkt, vänner och professionella kring barnet/den unge. Insatsen varierar i omfattning och varaktighet. Enskilt samtalsstöd 0-17 år Insatsform som syftar till att stödja barnet/den unge eller familjen genom enskilda samtal av rådgivande eller behandlande karaktär. Insatsen kan variera i täthet och varaktighet. Övrig öppenvård barn och unga 0-17 år Öppenvård som inte omfattas av kategorierna ovanstående behandlingsinnehåll. Denna kategori omfattar också insatser som avser nya typer av öppenvård som kan erbjudas Information När ramavtal tecknats kommer information om anbudsgivarna att läggas in i Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas. Databasen kommer att vara tillgänglig för handläggare i de placerande kommunerna för att de ska kunna genomföra matchning mot individens behov i samband med placering. Anbudsgivare ska därför besvara de efterfrågade uppgifterna nedan för att detta ska kunna visas i databasen för handläggarna. För att se hur Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas ser ut se bilaga 2. Uppgifterna som begärs in nedan, kommer inte att ingå i utvärderingen men ska besvaras. Information om anbudsgivaren: Anbudsgivarens namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar av administrativ art kan ställas under avtalsperioden på central nivå. (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar om verksamheten kan ställas under avtalsperioden på central nivå. (Fritextsvar) Placeringsansvarig (namn, telefonnummer, e-postadress) (Fritextsvar) Uppgifter om verksamheten: Verksamhetens namn: (Fritextsvar) Utskrivet: :39 Sida 13 av 75 Refnr.: 10164

14 Besöksadress: (Fritextsvar) Postadress: (Fritextsvar) Län (Namn, ej bokstavskombination): (Fritextsvar) Kommun: (Fritextsvar) Telefonnummer där verksamheten kan nås dygnet runt: (Fritextsvar) Fax: (Fritextsvar) E-postadress: (Fritextsvar) Webbplats: (Fritextsvar) Platsantal: (Fritextsvar) Föreståndare eller motsvarande (namn, telefonnummer och e-postadress): (Fritextsvar) Biträdande föreståndare eller motsvarande (namn, telefonnummer och e-postadress): (Fritextsvar) Kontaktperson och e-postadress dit förfrågningar av administrativ art kan ställas under avtalsperioden på verksamhetsnivå. (Fritextsvar) Kan personalen annat språk än svenska, Om ja, ange vilket språk i fritextrutan intill frågan: (/ svar) Information för urvalssökning Anbudsgivaren ska nedan kryssa i vilka alternativ som passar till den/de verksamheter anbudet omfattar. De alternativ som presenteras nedan är de urvalsalternativ som kommer att finnas för sökning i Kommunförbundets Skånes avtalsdatabas. För att kryssa JA nedan måste ni arbeta just med det ni kryssar för. Målgrupp: Vilken ålder är er verksamhet inriktad mot? Ange den lägsta åldern: (Linjär skala) Enhet: år Vilken ålder är er verksamhet inriktad mot? Ange den högsta åldern: (Linjär skala) Enhet: år Expanderad skala Expanderad skala Genomsnittsålder på de som var placerade i verksamheten under 2011 (Linjär skala) Enhet: år Beskriv er/era målgrupp/målgrupper utifrån följande tre indelningar: 1) primär målgrupp, 2) sekundär målgrupp och 3) tertiär målgrupp: (Fritextsvar) Typ av uppdrag: Behandling (/ svar) Vårdtyp: Strukturerad öppenvård (/ svar) Övrig öppenvård (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 14 av 75 Refnr.: 10164

15 Inriktning: Missbruksproblematik utan annan specifik problematik (/ svar) Kriminalitetsproblematik (/ svar) Psykosocial problematik (/ svar) Psykisk problematik (/ svar) Neuropsykiatrisk problematik (/ svar) Under beviljad substitutionsbehandling (/ svar) Dubbeldiagnos/samsjuklighet (/ svar) Psykiska funktionsnedsättningar (/ svar) Övergreppsproblematik (/ svar) Särskilda förutsättningar: Enbart pojkar/män - SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Enbart flickor/kvinnor SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Båda könen (/ svar) Annat etniskt ursprung (/ svar) Gravida (/ svar) Särskild språkkompetens (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 15 av 75 Refnr.: 10164

16 Avtal med Kriminalvården (/ svar) Avtal med Regionen/Landsting? Om JA, ange vilket landsting (Region Skåne, Region Halland, Landstinget Kronoberg) och när avtalet avtalet upphör i fritextrutan intill frågan. (/ svar) Barn och unga 0-17 år - Behandlingens huvudsakliga innehåll utifrån Socialstyrelsens kartläggning "Öppenvårdens former": Ange verksamhetens huvudsakliga behandlingsinnehåll nedan. Ange en eller flera. Se defintioner i avsnitt "Definitioner". Frågan är avsedd för anbudsgivare som lägger anbud på kategorier för barn och unga 0-17 år. Programverksamhet barn och unga 0-17 år (/ svar) Riktad dagverksamhet barn och unga 0-17 år (/ svar) Socialpedagogisk insats barn och unga 0-17 år (/ svar) Skolsocial insats 0-17 år (/ svar) Kvalificerat nätverksarbete barn och unga 0-17 år (/ svar) Enskilt samtalsstöd barn och unga 0-17 år (/ svar) Övrig öppenvård för barn och unga 0-17 år (/ svar) Barn och unga 0-17 år - Metoder som används i verksamheten: Ange vilken/vilka metoder som används i verksamheten. Frågan är avsedd för anbudsgivare som lägger anbud på kategorier för barn och unga 0-17 år. MTFC (/ svar) ART (/ svar) Repulse (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 16 av 75 Refnr.: 10164

17 Kriminalitet som livsstil (/ svar) FFT (/ svar) Familjeterapi (/ svar) Individualterapi (/ svar) Kognitiv beteendeterapi (/ svar) DBT (/ svar) Lösningsfokuserad behandling (/ svar) Miljöterapi (/ svar) Föräldrastödsprogram, Om, ange vilket i fritextrutan intill frågan (/ svar) Marte Meo (/ svar) 12-stegsprogram (/ svar) Annan metod baserad på beprövad erfarenhet? Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (/ svar) Annan behandlingsmetod. Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (/ svar) Målgrupp missbruk: Ange vilken/vilka typer av missbruk verksamheten är inriktad mot. Alkoholmissbruk (/ svar) Blandmissbruk (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 17 av 75 Refnr.: 10164

18 Narkotikamissbruk (/ svar) Spelmissbruk (/ svar) Dopingmissbruk (/ svar) Vuxna med missbruk/beroende - Metoder evidensgrad 1 enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer: Ange om verksamheten arbetar utifrån metoder som enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård har evidensgrad 1? Om ja, ange vilka av nedanstående metoder som tillämpas genom att svara / på respektive metod/metoder som används i verksamheten. Frågan är avsedd för anbudsgivare som lägger anbud på kategorier för vuxna med missbruk/beroende. Arbetar verksamheten utifrån metoder som enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård har evidensgrad 1? (/ svar) CRA-behandling (/ svar) Dynamisk terapi (/ svar) Familjeterapi med fokus på missbruk och beroende (/ svar) Kognitiv beteendeterapi för både missbruk och psykiatrisk problematik (/ svar) Interaktionell terapi (/ svar) Motivationshöjande behandling (/ svar) 12-stegsbehandling (/ svar) Annan evidensbaserad metod. Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan. (Fritextsvar) Vuxna med missbruk/beroende - Andra metoder än evidensbaserade metoder: Ange vilken/vilka andra metoder som tillämpas i verksamheten som inte är evidensbaserade Utskrivet: :39 Sida 18 av 75 Refnr.: 10164

19 enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Frågan är avsedd för anbudsgivare som lägger anbud på kategorier för vuxna med missbruk/beroende. ADL (A daily life) (/ svar) Dialektisk beteendeterapi (/ svar) ESL (/ svar) Kognitiv beteendeterapi (/ svar) Lösningsfokuserad behandling (/ svar) Miljöterapi (/ svar) Transaktionsanalys (/ svar) Annan metod baserad på beprövad erfarenhet? Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (/ svar) Annan behandlingsmetod. Om, ange vilken i fritextrutan intill frågan (Fritextsvar) Allmän information om verksamheten: Ange kommunikationsmöjligheter till och från verksamheten: (Fritextsvar) Ombesörjer och bekostar ni hämtning och lämning av handläggare och anhöriga från/till allmänna kommunikationer? (/ svar) Har ni utrustning för videokonferenser? (/ svar) Tillgänglighet för rullstolsburna? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Tillgänglighet för rullstolsburna med assistans? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Handikapparkering finns? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 19 av 75 Refnr.: 10164

20 Handikapptoalett finns? SE DEFINITION I AVSNITT DEFINITIONER (/ svar) Tillgänglighet för synskadade? (/ svar) God miljö för hörselskadade? (/ svar) Tillåtet för djur att vistas i lokalen? (/ svar) Hänvisningar till lagtexter, föreskrifter och liknande Anbudsgivaren ska följa alla för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt känna till vilka av dessa som verksamheten berörs av. I förfrågningsunderlaget hänvisas till lagtexter och föreskrifter i vissa fall och i andra fall inte. Lagtexter och föreskrifter lyfts fram i förfrågningsunderlaget för att förtydliga vissa krav, det betyder dock inte att dessa lagtexter och föreskrifter är viktigare än annan lagtext som det inte hänvisas till. Utskrivet: :39 Sida 20 av 75 Refnr.: 10164

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-02-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162 Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Enskilda platser för boende, korttidsvistelse samt daglig verksamhet enligt LSS 2012, Kommunförbundet Skåne

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling HVB för vuxna Annelie Kaarlenkaski 2013-28 Sista anbudsdag: 2013-11-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: HVB för barn och unga 0-24 år och familjer Skåne, Kronoberg, Halland.

Frågor och svar. Beskrivning: HVB för barn och unga 0-24 år och familjer Skåne, Kronoberg, Halland. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: SKL Kommentus Inköpscentral AB Namn: Handläggare: Frida Haag Referensnr: 10161 HVB -Barn och unga 0-24 år och familjer Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Telefon:

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Enköping kommun inbjuder tillsammans med deltagande kommuner att lämna anbud på upphandling av HVB hem för unga. 1.1.1. Upphandlande myndigheter Avropsberättigade

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015 Förfrågningsunderlag 2016-04-13 Upphandlande organisation Upphandling Örebro universitet Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic 2.4.2-05167/2015

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN ANBUDSINBJUDAN. Uppsala kommun inbjuder er att lämna anbud i denna upphandling. Omfattning och villkor beskrivs i denna anbudsinbjudan med tillhörande bilagor. ANBUDETS FORM Anbud ska vara skriftliga och

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2015-12-01 Upphandlande organisation Upphandling Gävleborgs läns landsting Medicinsk abstinensbehandling i slutenvård för minderåriga Charlotte Lövblom RS 2015/1096 Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2012-05-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Försäkringskassan Webbutbildning och utbildning av interna instruktörer inom hot och våld Annika Fridh 027187-2012 Sista anbudsdag: 2012-06-13

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2015-02-11 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bemötandeutbildning Maj Välimaa 13144496-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-03-05 23:59 Texten/frågan innehåller

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Upphandling vård och behandling. Kommunförbundet Skåne i samverkan med kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg

Upphandling vård och behandling. Kommunförbundet Skåne i samverkan med kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg Upphandling vård och behandling Kommunförbundet Skåne i samverkan med kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg 2015-2016 Frågor Av likställighetsprincipiella skäl kan vi inte svara på detaljerade frågor

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma.

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma. Allmän orientering, Södergatan 20, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer