HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018"

Transkript

1 HELA SVERIGES PARTI Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad 4 Gemenskap - Vision Vår värdegrund 7 Ekonomi 8 KOMMUNENS NÄMNDER Nämndsöversikt 10 Resultatbudget 10 Investeringsbudget 11 Revisorskollegiet 12 Kommunstyrelsen 13 Valnämnd 15 Överförmyndarnämnd 16 Teknisk nämnd 17 Byggnads- och miljönämnd 19 Kultur- och fritidsnämnd 21 Utbildningsnämnd 23 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd 26 Socialnämnd 29 Omvårdnadsnämnd 31 BOLAGSKONCERNEN Gävle Energi AB 35 AB Gavlegårdarna 36 Gävle Hamn AB 38 Gävle Vatten 39 1

2 Politisk huvudskrivelse Sverigedemokraterna gör satsningar som främst gynnar de som har störst behov av stöd samtidigt som vi tar ekonomiskt ansvar. Den tidigare majoriteten har med sin ekonomiska politik, där man avsatt betydande medel som gynnat relativt få gävlebor, haft en inriktning som ej gett det lyft av välfärden som Sverigedemokraterna eftersträvar. Med vår budget får vi en ekonomi i balans, undviker skattehöjningar och stärker de som tjänar minst. Skolan Ett hårdnande klimat i skolorna och problem med bl.a. droger gör de förslag som vi lägger fram om fler vuxna i skolan, bättre stöd till elever och drogtester, än mer aktuella. Med socialsekreterare i högstadieskolorna så ger vi rektorer och lärare nödvändig avlastning samt elever större möjlighet att få hjälp vid någon typ av problematik. Aktivitetspeng Sverigedemokraterna vill införa en aktivitetspeng som betalas ut en gång per termin. Detta för att möjliggöra för fler barn och unga att kunna ta del av det utbud av aktiviteter som finns i kommunen. Delade turer De som idag arbetar deltid ofrivilligt, inom skola, vård och omsorg, ska få möjlighet att arbeta heltid och slippa delade turer. Sverigedemokraterna har som ambition att avskaffa de delade turerna under mandatperioden. Hjälp till flyktingar Sverigedemokraterna ser det som viktigt att hjälpa så många människor som möjligt med de begränsade resurser Sverige har, det gör vi genom att hjälpa flyktingar på plats i krisernas närområden. Idag befinner sig över 50 miljoner människor i världen på flykt och vi hjälper så många som möjligt genom att kraftigt öka stödet till FNs flyktingorgan UNHCR. Trygghet, förtroende och välfärd Sverigedemokraterna har som mål att återställa välfärden, skapa trygghet och öka förtroendet för politiken bland medborgarna. Genom att säga upp avtalet med migrationsverket, lägga ner eller avyttra symfoniorkestern, reducera kulturbudgeten och arbeta mer förebyggande inom kommunens verksamheter skapar vi reformutrymme för att kunna göra välbehövliga satsningar inom kommunens kärnverksamheter på sikt. Reformer Vi vill se höjda föreningsbidrag och en upprustning av fria aktivitetsområden för spontanidrott, en nödvändig upprustning av det kommunala vägnätet och ett antal viktiga satsningar inom äldreomsorgen. Genom de besparingar och åtgärder som nämnts kan vi genomföra de satsningar som behövs för att få en välmående kommun. 2

3 Beslutsförslag 1. att för finansiering av 2015 års och tidigare investeringar jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen upplåna högst miljoner kr. 2. att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån. 3. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram på miljoner kr utlämna lån till eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter. 4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån inom en beloppsram på miljoner kr. 5. att fastställa kommunens ram 2015 för utlämnade likviditetsgarantier till 4,0 mnkr för FPX och 1,0 mnkr för Movexum, totalt 5,0 mnkr, med delegation till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda ärenden inom denna ram. 6. att fastställa föreliggande förslag till kommunplan med årsbudget 2015 och utblick att nämnderna har skyldighet att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna 8. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel med mera. 9. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning. 10. att uppmärksamma nämnderna på att investeringsobjekt överstigande 60 basbelopp inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande. 11. att godkänna förslag till budget åren med verksamhetsplan för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB. 12. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret. För Sverigedemokraterna Richard Carlsson, Gruppledare 3

4 Omvärld Samhällsekonomisk utveckling Juli 2007 påbörjades lågkonjunkturen och finanskrisen slog kraftigt till över hela världen hösten Detta har i sin tur påverkat Gävle kommun som tvingats göra neddragningar vilket berört alla verksamheter. Sverige hade i september en arbetslöshet på 7,2 % motsvarande arbetslösa och vi kan konstatera att man fortfarande inte sett ett slut på den ekonomiska krisen. Detta genererar därför en osäkerhet för hur och åt vilket håll kommunens ekonomi på sikt kommer att utvecklas. Näringsliv och arbetsmarknad Ett klusternät av kunskap kring forskning och utveckling tillsammans med företag och högskola möjliggör arbetstillfällen i regionen vilket även bidrar till att Gävle utvecklas till en blomstrande kommun. Närheten till Stockholm utgör stora möjligheter för regionen att utvecklas och detta underlättar för företag som vill etablera sig och expandera. Mälardalen har utnyttjat sin närhet till Stockholm och har därför lyckats skapa en region som upplevs som attraktiv när det gäller boende, investeringar och potentiellt område för nya företag. Sverigedemokraterna vill också utnyttja pendlaravståndet till Stockholm genom att offerera mark till företag som idag finns etablerade i huvudstaden. Genom att erbjuda företag i Stockholm plats och närhet, ökar vi också chansen till fler arbetstillfällen för allmänheten i Gävle kommun. Arbetet- och utbyggnaden av Gävle hamn och ostkustsbanan med dubbelspår gör Gävle till ett intressant område för företag och dess verksamheter. Detta vill vi uppmärksamma, informera om och utnyttja i högre grad än vad som gjorts hittills. Småföretagande För att öka och stimulera småföretagandet i regionen vill vi kraftigt förbättra kommunens service till just den målgruppen. Snabba beslut, en vänlig och serviceinriktad attityd samt en bra framförhållning gentemot de behov potentiella småföretagare kan ha ska göra Gävle kommun attraktivt att starta och driva företag i. Vi tror att färre policydokument, mindre byråkrati och mer förståelse för de behov som finns minskar både kostnaderna och påskyndar besluten. Detta kommer därför att främja arbetsmarknaden positivt. 4

5 Gemenskap - Vision 2025 En kommun som är anpassad efter individens behov och möjligheter är grunden för varje hållbart samhälle. Livet i Gävle skall därför präglas av individuella valmöjligheter som möjliggör att livspusslet går ihop utifrån olika skeenden i livets faser. Vi blir en kommun som öppnar upp för ökat deltagande i den politiska processen genom att välkomna ett större medborgarinflytande. En helhetssyn skall råda kring kommunens samtliga verksamhetsområden, där familjen räknas som samhällets byggsten. Kvalitet för oss är att tillvarata varje individs specifika förmågor och erfarenheter som kan komma till uttryck i ett blomstrande näringsliv. Här kan barn och ungdomar likväl utvecklas till teoretiker som praktiker. Här kan gamla och sjuka erbjudas god livskvalité utifrån valmöjligheter och nytänkande. Koncernen Gävle kommun är införstådd med hur den yttre miljön kan påverka människor och bedriver en långsiktig plan för ökat välbefinnande i det offentliga rummet. Kommunen hyser stor respekt för de allmänna medlen i så att majoriteten ab befolkningen skall kunna uppskatta byggnadskonst och utsmyckning av det allmänna rummet. Gävles kulturarv ska uppmärksammas och bevaras för ökat intresse av turismnäring, men även för att erbjuda invånarna en lokal och intressant identitetsförankring. Utifrån grundtanken att varje individ är unik menar vi att även att varje kommun är unik utifrån historia, geografiskt läge och folkmentalitet. Detta önskar vi lyfta fram, bearbeta och värdesätta som ett unikt inslag för Gävle. Strategiska utvecklingsområden Gävle kommun ska arbeta för gemenskap och ökad samhörighet utifrån assimilationstanken En upprustning av folkhälsan med ett helhetsgrepp kring sociala, psykologiska och fysiologiska faktorer Stärka ledarskapet i samtliga kommunala verksamheter Motverka kriminalitet genom pragmatiskt arbete med drogförebyggande insatser Uppvärdera och stärka de gamla, sjuka och funktionshindrades status och värde i samhället Inbjuda till delaktighet i kommunens olika angelägenheter God kontakt med verklighetens vardag Ta vara på kompetens hos medarbetare och medborgare Forma attraktiva livsmiljöer Arbeta för ett miljötänkande som verkar optimalt utifrån teori, praktik och ekonomi Forma attraktiva boenden med stor hänsyn till god arkitektur, naturupplevelser och naturliga mötesplatser Stadsplanering som motverkar otrygghet och brottsrisker Familjevänliga mötesplatser som minskar generationsklyftor Utveckla utbudet av kultur- och fritidsupplevelser 5

6 Kommunikation, utveckling och infrastruktur Bearbeta och utveckla ett bättre kommunikationsläge kring infrastruktur utifrån Gävle som hamnstad Serviceinriktad och välvillig inställning till nytänkande kring entreprenad- och företagsutveckling Uppmuntra till spetsutbildning av teoretiskt och praktiskt begåvade individer Effektiv logistik och planering kring biltrafik och parkering i stadskärnan med rimliga avgifter Utveckla elektronisk kommunikation för utvecklingsmöjligheter inom utbildning och arbete Strukturer i stadsplaneringen som underlättar livet för äldre och funktionshindrade Uppmuntra innovationer och satsning på forskning Stöd en utveckling av kommuninvånarnas stolthet och trivsel över sin kommun Satsa på assimilering av invandrare Stärka Gävlebornas självkänsla genom att arbeta för yttrandefriheten i kommunens samtliga verksamheter samt erbjuda valmöjligheter kring livets olika skeenden Marknadsföra Gävle som en unik stad framför andra städer Arbeta för utökat näringslivsutbyte/samarbete med Stockholm 6

7 Vår värdegrund I vår kommun skall det vara enkelt att leva då samtliga invånare erhålls samma förutsättningar för att själva skapa sina egna liv. Utifrån detta spelar det ingen roll om man är man, kvinna, ung, gammal eller utlandsfödd. Rättigheter och krav skall gälla lika för alla. Koncernen Gävle kommun arbetar för ökad gemenskap och större inflytande bland de boende för att ta tillvara på erfarenheter och kunskaper. Därmed främjas ett gott förtroende hos allmänheten då kommunens beslutsfattare och medarbetare tjänar kommuninvånarnas intressen med ekonomisk respekt, gott omdöme och ansvar. Då tiden aldrig står still utan ständigt verkar mot förändring innebär kvalité för oss att hänga med i utvecklingen av hänsyn till morgondagens anspråk och krav. Liv är rörelse och nytänkande varför problemlösning och handlingskraft är en självklar drivkraft som Gävle kommun uppmuntrar. Vi är professionella i vårt ledarskap och bedriver därmed verksamheter som är trygga, rättssäkra och ekonomiskt hållbara. På arbetsplatsen tydliggörs våra roller och ansvarsuppgifter och resurser anpassas efter verklighetens behov. Decentralisering och uppmuntran till ärlighet och ökat ansvar ger oss en friskare befolkning som får mer energi. Vi vågar prova nya arbetssätt och lära oss av privata aktörer som nått framgång. Genom ett ödmjukt sinnelag vill vi erkänna de misstag vi gör för att kunna genomgå förändring i verksamheter som tjänar allmänhetens bästa. Genom att lyfta upp och tillvarata goda exempel inspirerar och motiverar vi varandra till fortsatt utveckling för ökad kvalité. Koncernen Gävle kommun besitter god social kompetens Att arbeta inom Gävle kommun innebär att tillsammans med många medarbetare utifrån bästa förmåga sörjer för kommuninvånarnas behov. Varje kontakt våra medarbetare får med medborgaren är betydelsefull för en upplevd service och tjänstvillighet. Vi har höga krav på våra anställda där god social kompetens är en av de viktigaste egenskaperna för kommunens goda varumärke. Vi erbjuder löpande kompetensutbildning och tillägnar våra anställda en god personalvård så att de ges bra förutsättningar att sätta medborgarens bästa i fokus. Koncernen Gävle sätter ärlighet i fokus Öppenhet, rak kommunikation och ärlighet är färdigheter som måste tränas upp till att fungera i god balans mellan ansvar och hänsyn. Gävle kommuns koncept för att bygga bort konflikter och ohälsa på arbetsplatser är därför att utveckla ett fungerande ledarskap för de verksamheter som så önskar. Utifrån ett aktivt arbete av ökad ärlighet övervinns konflikträdsla till följd av att vi får ett öppnare och tryggare samhälle. Handlingsplaner mot mobbning och olika uttryck av förtryck skall därför stävjas genom goda verktyg utifrån ett tränat ledarskap. Ledorden möjliggör även ett tydligt och gott samarbete med näringsliv, medborgare och olika yrkesgränser. Utifrån denna värdegrund tar vi ett gemensamt ansvar för medborgarnas rättigheter av de betalda allmänna medlen samt inger förtroende att på bästa sätt bistå med en trygg kommun och god förvaltning. 7

8 Kommunens ekonomi Lågkonjunkturen påbörjades juli 2007 varefter Sverigedemokraterna anpassade budgeten för att stärka förutsättningarna inför sämre skatteintäkter. Sverigedemokraternas budgetförslag under de senaste åren hade starkt kommunens ekonomi och rustat verksamheterna inför den försämrade ekonomiska sits som vi idag upplever. Koncernskuld Kommunens skuldsättning har ökat kraftigt de senaste åren och beräknas fortsätta mot nivåer som riskerar att sätta kommunen i en ekonomiskt svår sits. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur som vi ännu inte vet den fortsatta utvecklingen av. Vid återkommande djupdykningar i världsekonomin ska Gävle kommun stå stärkta och kunna bibehålla en god verksamhet gentemot medborgarna och samhället. Därför ökar Sverigedemokraterna överskottsmålen i högkonjunkturer från 2 % till 3 % för att påbörja en långsiktig avbetalning av kommunens skulder med tillhörande pensionsskuld. En pensionsskuld som beräknas ligga på 2,22 mdkr

9 Ekonomi Sverigedemokraterna har som mål att i högkonjunktur ha ett överskottsmål på 3 % (+ eventuella extra skatteeffekter.) Detta skall användas för att minska kommunkoncernens- och pensionsskulden. Satsningar i budgeten 2015 Finansieras genom Aktivitetspeng 5 mnkr Ökade föreningsbidrag, en satsning på 2 mnkr mer än majoriteten Trädgårdar i anslutning till äldreboenden 3 mnkr Avveckla Konstcentrum, en besparing på 5 mnkr. Minskning av projektanslag till kommunstyrelsen 5 mnkr Andra satsningar under budgetperioden Minskade barngrupper i den kommunala barnomsorgen och utökade öppettider Fler vuxna och specialutbildade i skolorna Återställande av vägar Avskaffa delade turer Satsningar inom äldreomsorgen på bl.a. ut och gå garanti och en mer kvalitativ och flexibel omsorg. Finansieras genom Avvecklade/avyttrande av Gävle symfoniorkester, en besparing på 36 mnkr. Avveckling/avyttrande påbörjas under Säga upp avtalet med migrationsverket om mottagande av flyktingar, en besparing på 25 mnkr (statsbidragen avräknade). Avtalet sägs upp till årsskiftet 2015/

10 Nämndsöversikt (mnkr) Nämnd/förvaltning Kf budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunstyrelsen 231,2 241,7 237,8 236,4 235,2 Valnämnd 3,3 0,1 0,1 0,1 2,1 Överförmyndarnämnd 6,7 7,4 7,5 7,6 7,8 Revisionskollegiet 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Teknisk nämnd 194,6 207,5 237,7 248,0 230,6 Byggnads- och miljönämnd 30,7 33,3 33,6 32,6 33,2 Kultur- och fritidsnämnd 276,4 304,1 290,9 296,3 298,4 Utbildningsnämnd 1 974, , , , ,5 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd 200,3 208,2 208,1 209,0 212,2 Socialnämnd 436,2 449,2 410,8 391,2 374,6 Omvårdnadsnämnd 1 274, , , , ,2 Verksamhetens kommunbidrag 4 632, , , , ,4 Resultatbudget Belopp i mnkr Bokslut Prognos KF-budget Budget Plan Plan Plan Verksamhetens intäkter 1 066,2 949,3 892,7 926,1 951,5 943,8 938 Verksamhetens kostnader , , , , , , Av- och nedskrivningar -79,3-77,7-85,7-89,7-91,5-92,7-92,4 Verksamhetens Nettokostnad , , , , , , ,3 Skatteintäkter 3 929, , , , , , ,4 Generella bidrag och utjämning 662,8 706,7 687,1 742,1 702,9 667,2 651,1 Finansiella intäkter 307,2 293,9 341,2 286,4 309,2 324,0 340,5 Finansiella kostnader -238,0-204,9-228,2-187,8-211,8-226,9-245,7 Resultat före Extraordinära poster 122,7 165,2 120,7 133,0 125,3 171,2 149,7 Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT 122,7 165,2 120,7 133,0 125,3 171,2 149,7 Varav: Realisationsvinst o exploateringsresultat 50,7 22,5 49,7 32,4 58,0 61,9 38,3 Resultat exkl reavinst, exploatering, garantiförs. 72,0 142,7 71,0 100,5 67,3 109,3 111,3 Årets resultatsandel av Skatteintäkterna 1,6% 2,9% 1,5% 2,0% 1,3% 2,0% 1,9% 10

11 Investeringsbudget Sammandrag av nämndernas investeringsplaner Belopp i mnkr Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Skattefinansierad verksamhet: Revisionskollegiet -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Kommunstyrelsen -16,1-20,4-18,3-18,4-18,6-18,7 Teknisk nämnd -49,4-71,5-72,2-93,1-88,6-68,0 Markbyggarna -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggnads- och miljönämnd -0,3-1,0-0,6-0,6-0,7-0,7 Kultur- och fritidsnämnd -57,5-28,7-19,4-12,9-15,5-10,2 Utbildningsnämnd -20,1-13,5-28,4-21,9-22,9-22,8 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd -0,6-1,7-1,0-1,0-1,0-1,0 Socialnämnd -1,0-0,8-0,9-1,0-1,0-1,0 Omvårdnadsnämnd -5,1-7,0-13,6-9,8-6,9-7,0 Summa skattefin verksamhet -150,9-144,7-154,5-158,8-155,1-129,4 Exploateringsverksamhet: Anläggningstillgångar -21,0-27,4-26,0-67,5-11,1-3,2 Summa nettoinvestering -171,8-172,1-180,6-226,3-166,2-132,7 11

12 Revisorskollegiet Verksamhetsplan Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer som tillsammans bildar Revisorskollegiet. Av fullmäktige ges i uppdrag till Revisorskollegiet att granska och pröva om verksamheter bedrivs på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Verksamhetsplanen bygger på en analys av risker och väsentligheter inom varje område och objekt där räkenskaperna ska vara rättvisande. Det yttersta syftet med granskningen är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Den lokala revisionen är ett grundläggande demokratiskt kontrollsystem där det är av största vikt att enskild revisor arbetar självständigt i förhållande till övriga revisorer. Med sin granskning bidrar revisorerna till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De förtroendevalda revisorerna ska ha ett sakkunnigt stöd av den egna förvaltningen där rapporter och revisionsberättelser ska bifogas enlig lag. Ekonomi Kommunrevisionen finansieras genom kommunanslag och till en del som faller på bolagen genom att dessa faktureras en schablonkostnad. Summan fördelas schablonmässigt efter bolagens storlek på ett sätt som Kommunrevisionen beslutar. Revisionskollegiet kommer att bedriva sin verksamhet inom den av Kommunfullmäktige tilldelade ramen. 12

13 Kommunstyrelse Verksamhetsplan Medborgare och brukare I syfte att öka det allmänna intresset för det kommunala styret ska fokus läggas för ett större deltagande av kommuninvånarna. Kommunstyrelsen anser sig därför utveckla en mer klassisk demokratimodell med inslag av brukar- och direktdemokrati där ett minimum läggs in i demokratibegreppet. Ett allmänt ökat intresse för kommunpolitik bidrar till ökad demokrati i det att fler vill och törs engagera sig politiskt. Kommunens verksamhetschefer ska i större grad själva tillåtas ta ställning till kompetens och färdighet varför mångfaldsplaner och kvoteringar som riktlinjer kommer inte att förordas. Lika förutsättningar för alla är en viktig demokratisk linje där samtliga konkurrerar på lika villkor. Införa politikercaféer och rådslag där invånare får möjlighet att samtala med beslutsfattare och tjänstemän Antal hel- och deltidsarvoderade politiker och tjänstemän ska inte vara fler än ekonomsikt försvarbart Partistöd ska hållas på en lämplig nivå och fördelas på ett sätt som inte missgynnar något parti i fullmäktige Inget parti som är representerade i kommunfullmäktige ska erhållas extra privilegier beträffande affischering, information på skolor eller offentliga debatter Ett vinnläggande sig om att språkbruk och respekt mellan förtroendevalda ska vara god samt förebygga och motverka personliga angrepp och falsk ryktesspridning Ökat folkhälsoarbete Handlingsplan mot politisk extremism som tar sig i uttryck i våldsbetonade och kriminella handlingar. En utvärdering ska göras för att få en övergripande bild av hur medborgare och brukare upplever den kommunala verksamheten och det politiska samhällsklimatet. Undersökningsmaterialet ska erbjuda anonymitet för ökad träffsäkerhet. Nya metoder och arbetsformer ska användas för att skapa bättre och effektivare möten och erfarenhetsutbyten mellan kommunala beslutsfattare och medborgare. I Gävle ges utökad samverkan mellan kommun och näringsliv, där etableringar underlättas genom tillgängliggörande av etableringsmark i attraktiva lägen i enlighet med respektive branschstrategi. Utveckla en handlingsplan för att öka vitaliserad demokrati Förorda folkomröstningar i frågor som direkt berör medborgare av både rådgivande och beslutande slag Ökat inflytande för medborgare Medarbetare Tydlig ansvarsfördelning mellan uppdrag och roller ska förebygga stress, kommunikationsbrist och annan ohälsa. Goda förbindelser mellan kommunstyrelsen, kommunledningskontorets ledningsgrupp, och arbetsplatsträffar ska medverka till lokal- och central samverkan för ökad måluppfyllelse. Alla medarbetares uppdrag ska tydligt klargöras i syfte att ge alla medarbetare rätt förutsättningar från början. Personalavdelningen på kommunledningskontoret har i uppdrag att samordna, utveckla och följa upp de intentioner som är formulerade i personalpolicyn. Den huvudsakliga uppgiften kommer att ligga i att planera och genomföra ledar- och medarbetarutvecklingsprogram. Ett stort inslag i detta kommer att handla om rak 13

14 och ärlig kommunikation med fokusering på självinsikt. Arbetsmiljöns atmosfär ska därför präglas av tanke- och åsiktsfrihet för ökad trivsel och ömsesidig acceptans. Mycket kraft kommer att läggas för att utveckla löneöversynen i utrymmet för individuell löneutveckling. Stöd och service från löneenheten som svarar för den centrala löneadministrationen utvecklas liksom arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. sikt söka återskapa Gävles tidigare identitet utifrån om- och nybyggnationsplaner. Då integrations- och mångfaldsstrategin fasas ut från den tidigare tilltänkta stadsplaneringen omsätts en ny varuplattform för att marknadsföra Gävle. Turismrådet ska samarbeta med företrädare för turistnäringen och utveckla en strategi inför kommande planering. Hållbart samhälle I enlighet med förvaltningstanken är det viktigt att handskas varsamt med de gemensamma och ekonomiska resurserna för att säkra välfärden samt minska pensionsskulden. Tillväxt ska främjas genom ökad fokusering på det lokala näringslivet och uppmuntran om ökat samarbete med gymnasieskolorna. Företagsetableringar ska underlättas och samarbete med näringslivsavdelningarna i regionen ska utvecklas med fokus på tillväxt i form av entreprenörskap, branschutveckling och nyföretagande. Informationsavdelningen ska tillsammans med Gavlefastigheter lyfta ett nytt projekt för att på Ekonomi Kommunledningskontoret ska fortsätta att utveckla arbetet med beredningsplanen för ekonomi som återkommande redovisas för kommunstyrelsen. Syftet ska vara målet att klara eget sparkrav utifrån prioriteringar som inte drabbar kärnverksamheterna. En löpande kontroll medverkar till bättre översikt kring möjligheter till utveckling, effektivisering och kostnadsminskningar. Ett bredare synsätt i takt med bättre ekonomisk överskådning är i linje med begreppet god hushållning. 14

15 Valnämnd Verksamhetsplan Valnämnden utser valförrättare och är vald av kommunfullmäktige. Valnämndens uppgift är att informera om valen i enlighet med gällande lagstiftning. Det är av yttersta vikt att valen genomförs på ett rättssäkert sätt med hög tillgänglighet, service och information för att värna demokratins kärna. Valnämnden skall förbereda och genomföra de val som skall hållas och i enlighet med vallagen utföra de uppgifter som krävs. Till detta bistår administrativ personal från kommunledningskontoret samt särskilt förordnade valförrättare före och under valdagar. Det administrativa förberedelsearbetet inför ett val påbörjas drygt ett halvår innan valdagen och även efter val krävs administrativt arbete. 15

16 Överförmyndarnämnd Verksamhetsplan Medborgare och brukare Överförmyndarnämnden skall utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande har rätt till hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Den som har en god man förordnad till sig behåller sin rättsliga handlingsförmåga till skillnad från den som har förvaltare förordnad till sig. Förvaltare får inte förordas om det bedöms tillräckligt med god man. I lagen står att person med ovanstående uppdrag skall vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Överförmyndarnämnden Gävle ser det som av yttersta vikt att intresseanmälningar noga bereds där personer ska bedömas ha goda kunskaper om det svenska samhället samt i flera andra avseenden uppvisat gott föredöme för att komma ifråga för uppdrag. Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare och förvaltare i syfte att kontrollera att dessa tar tillvara huvudmannens bästa på ett sätt som överensstämmer med uppdraget om tillämpliga lagregler. I övrigt skall nämnden ansvara för att den administrativa delen fungerar tillfredställande i det att huvudmannen därmed inte skall riskera att komma i kläm utifrån eventuella byten av förvaltare m.m. Nämnden ska anpassa verksamheten till de lagändringar som kan komma träda i kraft och fortsätta samarbetet kring överförmyndarfrågor inom Gästrikerådets ram. Utvärdering ska även göras av verksamheten i syfte att effektivisera och korta väntetider. En noggrann översyn av den administrativa logistiken för effektivisering av verksamheten Bereda och pröva anmälningar/ansökningar rörande anordnare Upprätthålla god kvalitet på godmansutbildningar som krav för uppdraget Granska förvaltare, gode mäns och ställföreträdares åtagande kring uttag av medel och rättshandlingar Medarbetare Sökande inom Överförmyndarnämndens uppdrag ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret samt vara fri från betalningsanmärkningar Goda kunskaper i svenska och god kännedom om det svenska samhället Medarbetare ska ges handledning, rådgivning och praktiskt stöd vid svårigheter med kontaktmannaskapet Hållbart samhälle Överförmyndarnämnden i Gävle skall främja hög kvalitet i granskning och tillsättande av anordnare för att på bästa sätt säkra och trygga levnadsförhållandena för de mest utsatta i samhället. Huvudmannen skall alltid kunna försäkra sig om ett gott bemötande och känna hög tillit till de anordnande. Ekonomi Nämnden har som mål att uppnå nollresultat för verksamheten. Kommunledningskontoret betalar kostnaderna för personal och administration. Kostnader för utbildning, arvoden och konstadsersättningar till ställföreträdare betalas av nämnden. 16

17 Tekniska nämnden Verksamhetsplan Medborgare och brukare När människor hindras från att göra egna val och leva självständiga liv skapas ohälsa. En stor del av denna ohälsa uppstår på grund av hinder i omgivningen som begränsar aktivitet och delaktighet. För att funktionshindrade ska kunna ta del av samhällets tjänster krävs det ett aktivt arbete med att anpassa lokaler, byggnader, utemiljö och information. Sverigedemokraterna har identifierat detta behov och anser att tillgänglighetsskapande åtgärder bör stärkas och prioriteras. Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för trivsel och hälsa vilket medverkar till en ansvarsfull planering kring nybyggnation och anläggningar. Lagen ger medborgare rätt till ett visst inflytande över stadsplaneringen vilket Gavlefastigheter kommer att fördjupa och utveckla. De invånare som berörs av beslut skall ha större möjligheter att påverka beslutsprocessen. Gavlefastigheter vinnlägger sig om att stadsmiljön skall upplevas som trygg varför brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv är en självklar del av samhällsplaneringen. En ren och prydlig stad är en viktig målsättning för Gavlefastigheter som ser det som självklart att ambitionen uppnås genom att erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga förutsättningar. Satsning skall därför ske för en utveckling av sopsorteringssystemet vid hyreshus och bostadsrätter för att förenkla miljöarbetet. Ett utvecklat sopsorteringssystem för villor till rimlig kostnad är även en ambition som Gavlefastigheter finner intressant. Stadskärnans logistik behöver förbättras till att anpassa handeln i centrum gällande parkeringsmöjligheter. Handelsstrukturen i Gävle har förändrats radikalt under de senaste tre-fyra decennierna då centrala gator gjorts om till gågator och stora köpcentrum etablerats i yttre områden. Då handeln utgör en betydande del i stadsplaneringen är ambitionen att centrums affärsliv inte skall drabbas alltför hårt av den nuvarande utvecklingen. Bil- och parkeringsfrågan måste därför lösas på ett tillfredställande sätt för att inte handeln i centrum skall riskera snedvriden konkurrens gentemot de stora köpcentrum. Tillfredställande parkeringsmöjligheter skall därför planläggas för att serva affärsidkare och konsumenter där utbud och rimliga priser ska medverka till att stadskärnans näringsliv skall blomstra. En kraftig satsning skall även ske för att förbättra det löpande underhållet av vägarna. Därmed skall målet för kundnöjdheten förbättras jämfört med fjolårets. Trygghets- och tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra all samhällsbyggnad Politikerträffar Restriktivitet för byggnationer som stör närliggande arkitektur av annan stil Gynna stadshandeln genom underlättande av parkering och avgifter Motverka och bekämpa klotter Utveckla sopsorteringssystemet i hyresoch bostadsrättsområden, med flera sorteringsmöjligheter på bekvämt avstånd Medverka till att förpackningsindustrin betalar mellanskillnaden för sopsortering i villor i syfte att underlätta miljöarbetet med hushållsavfall och miljösortering Återställa vägarna Medarbetare Ett gott medarbetaransvar Inflytande och uppmuntran av kreativa idéer 17

18 Hållbart samhälle Att hålla staden ren och trivsam innebär ökad service, erbjudanden och information för hushållen kring sop- och källsortering. Gavlefastigheter skall därmed skapa ökade möjligheter samt uppmuntra till återvinning. Vägarbete och underhåll skall skötas löpande. Fordonsflottan ska bestå av miljöanpassade fordon, icke miljöanpassade fordon ska succesivt bytas ut. Ekonomi Gavlefastigheter viktigaste ekonomiska mål är att visa ett överskott då kapitalkostnader, del i gemensamma förvaltningskostnader och nämndskostnader är betalda. En del av överskottet skall finansiera löpande vägunderhåll. 18

19 Byggnads- och miljönämnd Verksamhetsplan Medborgare och brukare Verksamheten inom Bygg & Miljö Gävle skall vinnlägga sig om en synlig och servicevänlig verksamhet genom god handläggning, tillgänglighet och bemötande. Entreprenörer, nyetablering och växande skall i kommunen uppmuntras genom informationsträffar och ett gott bemötande. Boendemiljön är en viktig trivselfaktor där ägandet skall få större betydelse. Projektet Gefle Stad skall medverka till en trivsam stadsmiljö genom att använda sig av tidigare byggnadstradition och färgsättning av fasader vid ny- och ombyggnation av bostäder. Utöver anpassning till en stor äldre befolkningsgrupp planläggs även bostäder till att anpassas och rymma allt fler behövande där man även tar större hänsyn till funktionshindrade. Familjeperspektivet är ett viktigt inslag i boendemiljön där olika träffpunkter kan öppna upp för gemenskap och kontakt mellan olika generationer. Nämndens mål är att vid nybyggnation motverka miljonprogrammens arkitektur. Historiskt förankrade byggnader skall bevaras och renoveras då dessa skapar identitet och atmosfär, genom att söka återskapa äldre arkitektur där man vid renoveringsbehov planerar återskapa fasader i färg och form. Bygg & Miljö ska tillsammans med Kultur & Fritid skapa projektet Gefle Stad i syfte att plocka fram Gävles unika personlighet utifrån geografiska och historiska förutsättningar. Detta för att skapa en ökad trivselfaktor och känsla av Gävle som en unik och välbevarad stad. Projektet syftar även till en ökad turism. Utveckling av rutiner och system för ärendehantering och övrig verksamhet skall påskynda kortare handläggningstider med förbättrad administration. Kundnöjdheten skall öka utifrån ett mer utåtriktat arbetssätt. Synliggöra verksamheten Erbjuda rabatt till privatpersoner som köper tomträtter av kommunen för att bygga i traditionell och miljöanpassad stil Uppmuntra upphandling av företag som använder sig av traditionell och miljövänliga byggnadsstilar Sträva efter en blandning av boendeformer Medarbetare Arbetet inom Bygg & Miljö skall upplevas som inflytelserikt och stimulerande vilket uppmuntrar till ökad initiativförmåga och kreativitet. Nämnden skall präglas av ett gott samtalsklimat där den öppna kommunikationen ska vara vägledande. Byggnads- och miljönämnden vill erbjuda alla medarbetare en arbetsmiljö som är hälsofrämjande. Personal ska erbjudas möjlighet till friskvårdsaktiviteter och inflytande över arbetsuppgifter som förebyggande insatser av psykisk ohälsa till följd av minskad sjukfrånvaro. Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger på att allas kunskap och kompetens ska tas tillvara. Konkurrenskraftig lönebildning skapar morötter och attraktivitet och rätt kompetens av chefer skapar ökad arbetslust och engagemang. För att fortsätta utveckla arbetsmiljö, medarbetarskapet, verksamheten och koncernen som helhet ska ledarskapsutbildningar fortsätta att utvecklas. Även administrationen ska ses över i syfte att bredda kompetens och minska verksamhetens sårbarhet. 19

20 I avsikt att klara de framtida målen gällande anpassning till konjunkturläge blir den framtida utmaningen en anpassad kompetens till verksamheten. Hållbart samhälle Visioner och planering kring Gefle Stad ska bibringa ökat intresse och trivsel i stadsplaneringen Nya och utökade etableringar av kundkontakter Ökat inflytande kring boendemiljö Utveckling av miljömål som även inbegriper värdet av estetisk byggnation Ett trivsammare Gävle Beredskap för kommande konjunktursvängningar Byggnads & miljönämnden kommer att verka för en god livsmiljö med estetiskt tilltalad utformning som lyfter Gävles rötter och identitet. I arbetet plockas integrations- och mångfaldsplanerna bort i syfte att bygga upp en stark lokal förankring med historiska värden. Fastighetsbildning för bl.a. ökad andel av ägarlägenheter kan även på sikt få stor betydelse utifrån efterfrågan. Förutsättningar förväntas öka för ett dynamiskt byggande där fastighetsindelningen kan anpassas till olika former av upplåtelse och äganderätt. Bygglovet blir ett kvitto på hur processen fungerar varför Byggnads och miljönämnden söker ökat samarbete med andra nämnder för nya arbetssätt. Då extra medel tillförts för energisparande åtgärder utifrån klimatfrågan kommer nämnden ansvara för en noggrann konsekvensanalys för långsiktig planering. Investeringar skall leda till kostnadsvänliga alternativ och motverka hinder för fortsatt näringsliv och ekonomi. Miljömålen skall löpande utvärderas för att synliggöra dess effektivitet med jämförelse utifrån ekonomiska aspekter. En hållbar utveckling är möjlig utifrån prioriteringar med en långsiktig planering med människans behov i centrum. En miljö som är anpassad till människors behov av trygghet, skönhetsupplevelser och bekvämlighet betraktas som en god investering för tillväxt och hälsa. Ekonomi Långsiktig planering med rätt utgångsläge medför en ekonomi i balans. Optimal användning av nämndens resurser kommer att säkerställa nämndsmålen med god intäkts- och kostnadsuppföljning. 20

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 Vi är svensk välfärd Gävle kommunplan Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 2 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 3 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016

Vi är svensk välfärd. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016 Vi är svensk välfärd Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer