Bostadsförsörjningsprogram för Antagen av kommunfullmäktige den 26 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47"

Transkript

1 Bostadsförsörjningsprogram för Antagen av kommunfullmäktige den 26 april

2 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från 1

3 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND... 4 BEFOLKNING... 4 RIKTLINJER/STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BOSTADSBYGGANDET I LJUNGBY KOMMUN... 5 BAKGRUND... 6 OMSÄTTNING AV LÄGENHETER... 6 EFTERFRÅGAN SOM STYR... 6 BOENDE FÖR ÄLDRE... 6 BOSTADSMARKNADEN... 6 ÅTGÄRDSPROGRAMMET... 6 INLEDNING... 7 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSLAG... 7 VAD DETTA BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM KAN ANVÄNDAS TILL... 7 ÅTGÄRDSPROGRAM... 7 BEFOLKNINGSPROGNOS... 7 PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA BOSTADSPROJEKT I LJUNGBY STAD... 9 RIKTLINJER/STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BOSTADSBYGGANDET I LJUNGBY KOMMUN BOSTADSBEHOV PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR TOTALA BESTÅNDET AV BOSTÄDER HUSHÅLLSSAMMANSÄTTNING OMSÄTTNING AV LÄGENHETER HYRESLÄGENHETER BOSTADSBEHOV FÖR ÄLDRE BOSTÄDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UTSATTA GRUPPER SOCIALFÖRVALTNINGEN SEKUNDÄR HYRESMARKNAD UNGDOMAR STUDENTER STUDENTER BEFOLKNING EFTER ÅLDER BEFOLKNINGSUTVECKLING FLYTTNINGAR BOSTADSBYGGANDE BEHOV AV LÄGENHETER* UNDER PERIODEN BANKERS OCH MÄKLARES SYN PÅ BELÅNING OCH BOSTADSUTVECKLINGEN BANKERNAS SYN MÄKLARES SYN MEDELPRIS PÅ EN VILLA BILAGA 1 DEFINITIONER BILAGA 2 BOSTÄDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÖVRIGA GRUPPER BILAGA 3 ÅSIKTEN BILAGA 4 KÄLLFÖRTECKNING

4 3

5 Sammanfattning Ansvar Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns goda lägenheter för alla i kommunen. I bostadsförsörjningsprogrammet används ordet lägenhet. Med lägenhet menas; hyresrätt, bostadsrätt, villa, kedjehus eller radhus. I bostadsförsörjningsprogrammet ska viktiga frågor som har samband med bostadsförsörjningsfrågan och gemensamma planeringsförutsättningar i kommunen belysas. Bostadsbestånd Ljungby kommun har granskat de grupper som bor i kommunen: Äldre Personer med funktionsnedsättning Ungdomar Studenter Personer som har det svårt att få egna hyreskontrakt Övriga De grupper som Ljungby kommun särskilt har undersökt är de som har svårare att hitta lägenhet: Äldre som vill flytta till en mindre lägenhet Medelålders par Ensamstående med barn Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Ungdomar Behov Bostadsförsörjningsprogrammet ska användas för att ge en överblick över vilka och hur många lägenheter som behövs i kommunen. Befolkning I befolkningsprognosen har tekniska kontoret räknat med att 42 nya lägenheter behöver byggas varje år i Ljungby kommun. Befolkningen i kommunen beräknas öka med cirka 180 personer under åren , från cirka personer år 2009 till cirka år

6 Riktlinjer/ställningstaganden för bostadsbyggandet i Ljungby kommun Det är kommunens roll och ansvar att uppfylla de riktlinjer/ställningstaganden som finns för bostadsbyggandet i Ljungby kommun. Tomter I Ljungby stad ska det finnas minst 25 byggklara villatomter och minst 25 tomter i övriga delar av kommunen. Markinnehav runt orter Ljungby kommun ska köpa den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Bostadsbehov Ljungby kommun ska aktivt verka att byggs såväl bostadsrätter, äganderätter som hyresrätter. Bostäder för äldre Diskussioner bör i ett tidigt skede tillsammans med socialförvaltningen, tekniska kontoret och plankontoret om planeringen om äldreboende. Bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. Sociala frågor Ljungby kommun ska undersöka vilka behov som finns utöver bostäder till exempel; förskolor, återvinningsstationer och samlingslokaler. 5

7 Bakgrund Ökning av lägenheter Under de elva närmaste åren kommer det att behövas cirka 280 nya lägenheter i Ljungby stad. I övrigt kommer det att behövas allt från två till tio lägenheter på de orter som angivits i befolkningsprognosen. Minskning av lägenheter Enligt befolkningsprognosen kommer behovet av bostäder på landsbygden att minska de närmaste elva åren med cirka 240 stycken. Flyttningar år Kommunen har ett flyttningsöverskott på cirka 500 personer. Omsättning av lägenheter Brist på lägenheter kan bero på att det inte finns tillräckligt många lägenheter eller att utbudet inte motsvarar efterfrågan. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning av lägenheter i beståndet. En generationsväxling krävs för att äldre personer ska få alternativ att flytta till. I dag finns det ensamstående som bor i villor men som kan tänka sig att flytta till mindre bostäder. Samtidigt finns det familjer som behöver flytta in i villor. Genom en generationsväxling kan människor få rätt boende. Efterfrågan som styr Exakt hur många bostäder det behövs i kommunen och när det ska byggas nytt är svårt att förutsäga. Det är trots allt marknaden som styr vad som kommer att byggas men även konjunkturen och det ekonomiska läget är viktiga faktorer. Boende för äldre För äldre personer efterfrågas idag så kallat trygghetsboende och särskilt boende. Åsikten i kvarteret Bandybanan i Ljungby stad är ett planerat boende med 40 lägenheter för särskilt boende och dessutom 40 lägenheter för trygghetsboende. Ett problem är boendekostnader i nyproduktion vilket kan avskräcka många till att flytta till en lägenhet. Bostadsmarknaden Följande faktorer är viktiga när det gäller attraktiva lägenheter: Möjlighet att välja bostadsform Olika lägenhetsstorlekar Olika storlek på villatomter En mångfald av lägen Valet av lägenhet styrs av prisnivå och behov. Önskemål om lägenhet varierar med ålder och familjesituation. Åtgärdsprogrammet Efter att bostadsförsörjningsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet ska ligga till grund för hur många och vilket slags bostäder som ska byggas i Ljungby. Åtgärdsprogrammet kan uppdateras årligen. 6

8 Inledning Bostadsförsörjningslag Det finns en bostadsförsörjningslag, lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Lagen förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjning och att kommunerna ska skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda lägenheter. I bostadsförsörjningsprogrammet används ordet lägenhet. Med lägenhet menas; hyresrätt, bostadsrätt, villa, kedjehus eller radhus. Kommunen ska minst en gång per mandatperiod se över de riktlinjer/ställningstaganden som finns för bostadsförsörjningen i kommunen. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1 383 svensk författningssamling Vad detta bostadsförsörjningsprogram kan användas till Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge indikationer om vilka lägenheter det behövs vid framtida bostadsplanering och byggande samt klargöra kommunens ansvar och roll. Programmet är ett levande dokument som kan variera i innehåll mellan olika år om det finns skäl att belysa nya frågor i sammanhanget. Viktigast är att kommunen arbetar med frågorna kontinuerligt. Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram. Arbetet har inneburit både externa och interna kontakter. Tekniska kontoret har utgått från en befolkningsprognos för åren , bostadsmarknadsenkät för år 2010, Folk- och bostadsräkning från statistiska centralbyrån, undersökningar och enkäter med mera. Åtgärdsprogram Efter att bostadsförsörjningsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige ska ett åtgärdsprogram upprättas. Ett åtgärdsprogram kan uppdateras årsvis. Tonvikten ligger på att åtgärderna förankras i den lokala politiska debatten. Ett åtgärdsprogram innebär att man får en samlad bild av utgångspunkterna för boendeplaneringen. Frågor som kan vara aktuella är till exempel; Hur många och vilket slags bostäder ska byggas i Ljungby? Vilka områden ska man prioritera? Vad utmärker vår bostadsmarknad och boendevillkoren i vår kommun? Vilka problem måste lösas? I vilket tidsperspektiv ska projekten ske? Många verksamheter i kommunen berörs på olika sätt av boendefrågorna och vissa förvaltningar tar kanske fram egna underlag som kan ha betydelse i det här sammanhanget. Det gäller till exempel prognoser som tas fram för skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen. Det är viktigt att det sker ett samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen och vid behov skall andra aktörer kontaktas. Befolkningsprognos En befolkningsprognos är inte en absolut sanning. Prognosen bygger hela tiden på antaganden baserade på vad vi känner till om befolkningsutvecklingen. Utifrån dessa antaganden bildas ett möjligt scenario av hur framtiden kommer att se ut vid en viss tidpunkt. Utifrån dessa uppgifter har tekniska kontoret fått fram nedanstående uppgifter. Tekniska kontoret har tagit fram en befolkningsprognos för åren Befolkningen i kommunen kommer att öka med 175 personer under åren Det har förutsatts att det byggs 42 lägenheter per år och totalt 465 lägenheter på elva år. Tidigare har det byggts cirka 520 nya lägenheter på de elva åren mellan 1999 och Varje hushåll i Ljungby kommun har i genomsnitt 2,0 boende. Enligt befolkningsprognosen kommer behovet av lägenheter på landsbygden att minska de närmaste elva åren med 240 stycken. Det är viktigt att i framtida diskussioner beakta strategier för att lösa denna problematik och finna kreativa sätt att få hela kommunen att leva. 7

9 Tillvägagångssätt Tekniska kontoret har intervjuat socialförvaltningen om deras syn på boendet och vilka behov som behöver lösas. Plankontoret, Högskolecentrum Ljungby och ungdomsrådet har intervjuats. Banker och mäklare samt Ljungbybostäder AB och Heimstaden AB har intervjuats om hur de uppfattar bostadsmarknaden, belåning, vilka behov som finns och vad som efterfrågas hos deras kunder. Boende En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt boende är en av nyckelfrågorna för en expansiv kommun. Det är viktigt att kunna erbjuda attraktiva lägenheter till möjliga inflyttare. En god boendemiljö ska erbjuda ett bostadsbestånd anpassat till hur de sammanlagda kraven och önskemålen från olika delar av befolkningen utvecklas. Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns goda lägenheter för alla i kommunen. Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att undersöka behovet av nya lägenheter utan också hur man hanterar det befintliga beståndet. Det är det befintliga beståndet som utgör det stora utbudet. Nya lägenheter underlättar, å sin sida, rörligheten på bostadsmarknaden, vilket leder till att fler kan hitta den lägenhet som är bäst för dem. Service En god boendemiljö handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor utsträckning om miljön runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning. Helheten är viktig när man bestämmer var någonstans man vill bo. För att behålla Ljungby som en populär bostadsort måste man ha; bra kommunikationsmöjligheter, attraktiva samhällen, skolor, föreningar samt naturområden och inte enbart fokusera på lägenheter. Attraktiv arbetsort Alla arbetstillfällen som skapas bidrar till en levande kommun. Det stärker den lokala servicen och bidrar till en ökad inflyttning. Arbetstillfällen är kärnan för framtiden. Om det inte finns arbetstillfällen flyttar människor härifrån. Allting hänger ihop; bostäder, jobb och ekonomi. Pendling Enligt statistik från statistiska centralbyrån över pendlingsflöden i Kronobergs län år 2008 är det cirka 900 personer som pendlar in till kommunen och cirka 900 personer som pendlar ut varje dag. Från Ljungby pendlas det mest till Växjö, Markaryd, Älmhult, Värnamo och Halmstad. Källa: Bostadsmarknadsanalys 2010 Kronobergs län; länsstyrelsen 8

10 Pågående och framtida bostadsprojekt i Ljungby stad 9

11 Tabellen visar pågående och framtida bostadsprojekt i Ljungby stad i antal lägenheter eller villatomter. Nr Område Planering Uppskattat antal bostäder 1 Replösa Byagård Planlagt för bostäder, under exploatering, tomter till försäljning Ungefär 28 villatomter kvar till försäljning. 2 Replösa Björket Planlagt för bostäder. 94 tomter, ej ännu utbyggt. 3 Område vid Skinnarevägen, Hångers 3:21 Planlagt för bostäder. 12 villatomter eller 24 gruppbyggda bostäder, 4 Fastigheten Nålen 4 Planlagt för bostäder. Skanska projekterar. 5 Fastigheten Bandybanan 1 Åsikten 6 Kvarteret Aspebacken (Stålgjuteriet) 7 Kvarteret Gänget området mellan järnvägsområdet och Lagaån Planlagt för bostäder Ljungby kommun projekterar. Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. Befintlig verksamhet har tillstånd till Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. Omvandlingsområde på mycket lång sikt. 8 Järnvägsområdet Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. ej utbyggt. 40 lägenheter 40 lägenheter i trygghetsboende 40 lägenheter i särskilt boende. Ungefär 150 lägenheter i flerfamiljshus. Svårt att uppskatta men ett antal hundra bostäder kan rymmas inom området. Kan vara såväl markbostäder som flerfamiljshus. Ungefär 150 lägenheter i flerfamiljshus. 9 Fastigheten Biet 1 Planlagt för bostäder. 30 lägenheter 10 Kvarteret Sländan Planlagt för bostäder. 30 lägenheter 11 Fastigheten Kometen 4 Planlagt för bostäder 14 lägenheter 12 Kvarteret Södra Ljungkullen Planlagt för bostäder 40 lägenheter 13 Fastigheten Jaguaren 1 Planlagt för bostäder 9 lägenheter 14 Kvarteret Leoparden Planlagt för bostäder Bebyggelse pågår 6 hus kvar 31 hus är sålda 15 Fastigheten Björklunden 10 Planlagt för bostäder 6 lägenheter 16 Kvarteret Älgen Planlagt för bostäder 20 lägenheter 17 Kvarteret Vråken Planlagt för bostäder 60 lägenheter 10

12 Riktlinjer/ställningstaganden för bostadsbyggandet i Ljungby kommun Kommunens roll Det är kommunens roll och ansvar att uppfylla de riktlinjer/ställningstaganden som tekniska kontoret har tagit fram för bostadsbyggandet i Ljungby kommun. Ljungby kommun har som mål att vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Ljungby kommun har som mål att det ska finnas minst 25 byggklara villatomter i Ljungby stad samt minst 25 tomter i övriga delar av kommunen. (Hämtat från Ljungby på väg handbok för mål- och verksamhetsstyrning 2010) Markinnehav runt orter Ljungby kommun ska köpa den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Det krävs för att kommunen långsiktigt ska kunna tillgodose bostadssökande med tomtmark. Ställningstagandet innebär att kommunen behöver köpa in mark, särskilt i anslutning till Ljungby stad. Det kommunala markinnehavet bör i planlagda orter minst motsvara det bedömda behovet av mark under de närmaste femton åren. Bostadsbehov Under perioden bör cirka 150 nya lägenheter byggas. De kan till exempel fördela sig på: 75 hus med äganderätt (villor, kedjehus, radhus eller flerfamiljehus) 15 bostadsrätter 60 hyresrätter Denna riktlinje för bostadsbehov är ett förslag från tekniska kontoret som grundar sig på hur man kan fördela nya lägenheter. Tekniska kontoret har beräknat ett genomsnitt på hur många lägenheter det totalt kommer att byggas under åren Bedömningen är att det behöver byggas cirka 150 nya lägenheter under denna period. Hur denna fördelning exakt blir mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor är det ingen som vet. Tekniska kontoret har upptäckt att det finns efterfrågan, genom undersökningar och enkäter, på att det behöver byggas flera hyresrätter än bostadsrätter. Det har inte byggts hyresrätter på flera år. Efterfrågan på hyresrätter har visat sig bland annat hos; banker, mäklare och ungdomsrådet. Det är marknaden, konjunkturen och det ekonomiska läget som styr hur många hyresrätter, bostadsrätter och hus med äganderätt som behöver byggas i framtiden och det kommer att ändras flera gånger under årens lopp. Ljungby kommun ska aktivt verka för att det byggs såväl bostadsrätter, äganderätter som hyresrätter. För att kunna påverka bostadsbehovet kan kommunen genom kommunalt planmonopol, översikts- och detaljplanering styra detta. Genom marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal kan kommunen ställa villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis när det gäller upplåtelseformer eller storlekar på lägenheterna. Boendeform De 75 hus med äganderätt ska fördelas på: Villor Kedjehus 11

13 Radhus Nya lägenheter skapar förutsättningar för positiva flyttkedjor i bostadsbeståndet. Olika boendeformer ska blandas i nya bostadsområden. Kommunen ska sträva efter variation vid detaljplanering. Bostäder för ungdomar Ljungby kommun ska verka för att ungdomar ska få lättare att få lägenhet. Bostäder för studenter Kommunen ska ha god framförhållning för planering av lägenheter för studenter genom att ha kontinuerlig kontakt med Högskolecentrum Ljungby. Bostäder för äldre Befolkningsprognosen visar att antalet lägenheter i särskilt boende behöver utökas utöver de lägenheter som kommer att byggas i Åsikten. Enligt plan- och bygglagen ska vid ny- och ombyggnation lägenheter utformas och moderniseras så att äldre och personer med funktionsnedsättning kan bo i det ordinarie bostadsbeståndet så länge som möjligt. Diskussioner bör ske i ett tidigt skede tillsammans med socialförvaltningen, tekniska kontoret och plankontoret om planeringen av äldreboende. Bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden Ljungby kommun har ett särskilt ansvar för personer med svag ställning på bostadsmarknaden. Ljungby kommun måste ha god kontakt med kommunala fastighetsägare och god samverkan med alla fastighetsbolag. För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. Sociala frågor När Ljungby kommun gör en detaljplan över ett område ska man undersöka vilka slags bostäder som behövs i det aktuella planområdet, till exempel; trygghetsboende, särskilt boende och boenden i markplan. Ljungby kommun ska undersöka också vilka behov som finns utöver bostäder, till exempel; förskolor, återvinningsstationer och samlingslokaler. Planeringsförutsättningar Nya lägenheter ska så långt som möjligt placeras i närhet av befintlig infrastruktur i form av skolor, gator, kommunikationer och naturområden. Hela kommunen ska leva I den mån det uppstår efterfrågan på lägenheter ska kommunen verka för att behovet tillgodoses. Ljungby kommun ska, tillsammans med till exempel sockenråd på de mindre orterna, diskutera bostadsförsörjningen. 12

14 Totala beståndet av bostäder I detta bostadsförsörjningsprogram klargörs vilket bostadsbestånd som behövs i framtiden, hur bostadsbeståndet ser ut idag, vilka egenskaper och brister det har, samt vilken befolkningssammansättning Ljungby kommun har och hur denna påverkar efterfrågan på lägenheter. Tekniska kontoret har kommit fram till genom intervjuer och undersökningar med; banker, mäklare, ungdomsrådet, Ljungbybostäder AB, Heimstaden AB, Högskolecentrum och socialförvaltningen att det finns vissa grupper som har svårare att hitta lägenheter. Det behöver byggas fler hyresrätter och mindre lägenheter med ett rum och kök och två rum och kök. Det behöver byggas flera lägenheter i markplan och lägenheter med hiss. Mäklare anser att det efterfrågas nya områden för villabebyggelse. Hushållssammansättning Hushållssammansättning har generellt sett har utvecklingen i landet gått mot allt fler och allt mindre hushåll, vilket innebär att efterfrågan på mindre lägenheter ökar. Varje hushåll i Ljungby kommun har i genomsnitt 2,0 boende. Tekniska kontoret har statistik från lägenhetsregistret och det visar sig att det finns idag totalt cirka småhus i kommunen. Småhus kan innefatta villor, parhus, kedjehus och fritidshus. I hyreshus finns idag totalt lägenheter. Hyreshus kan innefatta hyreslägenheter och bostadsrätter. Tabellen visar statistik för lägenheter år Statistik över lägenheter Antal Totalt antal lägenheter Lägenhetskategori Vanlig bostad Specialbostad för äldre/funktionshindrade 451 Specialbostad, studentbostad*** 101 Övrig studentbostad 53 Uppgift saknas 19 Lägenhet i byggnadstyp Småhus Småhus med lågt värde* * 96 Hyreshus Specialbyggnader* 516 Uppgift saknas 337 Lägenheter med adress * Specialbyggnader till exempel skolbyggnad, vårdbyggnad, kulturbyggnad, bad och sportanläggning ** Småhus med lågt värde: Byggnadsvärde under kr *** Specialbostad, studentbostad; Lantmäteriet betraktar inte korridorboende som lägenhet. På Hammaren finns idag 63 stycken korridorrum. Källa: Lägenhetsregistret den 9 jan

15 Omsättning av lägenheter Brist på lägenheter behöver inte alltid innebära att det inte finns tillräckligt många lägenheter, utan kan också innebära att utbudet inte motsvarar efterfrågan. De lediga lägenheterna kanske inte är anpassade för en åldrande befolkning eller finns utanför centralorten där servicen har försvunnit. Oavsett om det handlar om obalans mellan antalet lägenheter på marknaden och antalet bostadssökande eller om utbudet inte motsvarar det som efterfrågas, är brist på lägenheter inte alltid detsamma som nybyggnadsbehov. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning av lägenheter i beståndet. Det kan vara så att man behöver starta flyttkedjor för att möjliggöra eller underlätta generationsväxling i olika delar av beståndet. De grupper som Ljungby kommun särskilt har undersökt och som har svårt att hitta lägenheter är: Äldre som vill flytta till en mindre lägenhet Medelålders par Ensamstående med barn Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Ungdomar 14

16 Hyreslägenheter Ljungby kommun har på sin webbsida en förteckning över de företag som har hyreslägenheter i Ljungby kommun, totalt 35 företag. Ljungbybostäder AB är det kommunala och största fastighetsbolaget och har cirka lägenheter i sitt bestånd. Ljungbybostäder AB har lägenheter i Ljungby, Lagan, Ryssby, Lidhult och Vittaryd. Det kommunala fastighetsbolaget har hyreslägenheter som vänder sig till alla målgrupper. Näst störst är Heimstaden AB som totalt har cirka 600 lägenheter och som också vänder sig till alla målgrupper. Ljungby kommun har inga exakta uppgifter på hur många hyresrätter det finns totalt och inte heller exakt hur många bostadsrätter det finns idag. Den säkraste statistiken som finns är från lägenhetsregistret år 2011 och den visar att antalet lägenheter i hyreshus i kommunen är totalt Antalet småhus är totalt Folk- och bostadsräkningen från 1990-talet visar ungefär samma siffror. År 1990 fanns det totalt lägenheter i hyreshus, av dessa var småhus. Tabellen visar Ljungbybostäders AB bestånd i augusti år Ljungbybostäder AB Antal lägenheter Andel i procent 1 rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök Totalt Tabellen visar Heimstadens AB bestånd augusti år Heimstaden AB Antal lägenheter Andel i procent 1 rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök 6 1 Totalt 634 Tabellen nedan visar Ljungbybostäders AB totala bestånd samt deras tomma lägenheter. Uppgifterna är från augusti år Orter Totalt Antal tomma Ljungby stad Vittaryd 30 9 Lidhult 50 7 Lagan Ryssby 22 5 Totalt

17 Vad många bostadssökande efterfrågar är ett nytt Karybdis. Kvarteret Karybdis ligger mitt i centrum och det är hyresrätter som har en accepterad hyresnivå, garage och hiss. Detta är populärt. Parhushåll och ensamstående är oftast de som bor i hyreslägenheter. Låg hyra och centralt läge betyder fler sökande per objekt. Ljungbybostäder AB och Heimstaden AB lägger ut enskilda objekt på sin webbsida och den lägenhet som verkar intressant får man anmäla sig till. Nyproduktion av lägenheter Den senaste konjunkturnedgången har märkts på bostadsmarknaden i Ljungby bland annat genom att det är lägre omsättning på hus och lägenheter. Ett problem är boendekostnaden i nyproduktion som kan avskräcka många att flytta till en lägenhet. Ljungbybostäder AB anser att de har bra balans på sin hyresmarknad i dagsläget. Lagan På en del orter utanför Ljungby bor det äldre som har bott där länge och som gärna vill fortsätta att bo där. Det behövs fler hyreslägenheter för dem som vill flytta från sina hus till lägenheter. Skulle det finnas möjligheter till att pressa ner priserna när det gäller vid (ombyggnation) att nyproducera lägenheter skulle man kunna bygga i till exempel Lagan, där det redan finns ett grundutbud av service enligt Ljungbybostäder AB. 16

18 Bostadsbehov för äldre Trygghetsboende och särskilt boende Det finns en efterfrågan på så kallat trygghetsboende och särskilt boende. Åsikten planeras med 40 lägenheter för trygghetsboende och 40 lägenheter för särskilt boende. Om denna typ av bostäder ökar i större utsträckning kan det innebära att personer flyttar tidigare från sina villor än vad fallet är idag. Socialförvaltningen uppskattar att det finns ett behov av nya lägenheter fram till år Se bilaga 1, definitioner Anpassning av bostäder Genom att bygga lägenheter med hiss och i relativt centrala lägen kan möjligheter skapas för fler äldre personer att bo kvar längre i ordinära bostäder. Det är viktigt att det finns marklägenheter. Det finns inte många trevåningshus som har hiss. Det finns till exempel ingen hiss i något boende i Lagan. Ljungbybostäder AB har cirka 300 lägenheter som är tillgänglighetsanpassade med hiss av cirka 24 procent av beståndet. Enkät om vad man anser om det planerade trygghetsboendet Åsikten Ljungbybostäder AB har gjort en marknadsundersökning som har skickats till åringar i kommunen. De har frågat efter vad personer anser om sitt framtida boende i allmänhet och speciellt om det planerade trygghetsboendet, Åsikten. Av de enkäter som skickades ut besvarades st. Enligt enkäten finns det en tydlig målgrupp för Åsikten och det är personer som är 75 år och äldre. De öppna kommentarerna från dem som har besvarat marknadsundersökningen om Åsikten handlar främst om: Fin miljö Nära vatten Nära till service Tryggt Lugnt Kommentarer om varför man inte är intresserad handlar främst om: Vill ej flytta/nöjd idag Avståndet är för långt till centrum Hyresnivån för en bostad i Åsikten anses i stort vara för hög 17

19 Enkät om boende på äldre dagar i Ljungby kommun En enkät gjordes i samverkan mellan olika förvaltningar i Ljungby kommun år Samtliga personer, 60 år och däröver, togs ut ur kommunens befolkningsregister. Ett slumpmässigt urval gjordes för att få ca personer i en urvalsgrupp. Hur man bor idag 66 procent av dem som svarade bor i småhus, radhus, parhus eller liknande. Fler kvinnor och äldre bor i flerbostadshus. Det är vanligast att äldre äger sitt boende. De allra flesta vill bo kvar i den bostad man har idag även när man blir äldre (cirka 60 procent) och resten vill bo kvar om bostaden kan ändras till exempel genom bostadsanpassning. Hur man vill bo när man blir äldre Majoriteten som svarade tror att en seniorbostad skulle passa bäst när de blir äldre. Ju yngre man är desto fler tänker sig bo i radhus, parhus eller småhus. Ju äldre man är och likaså om man bor i en mindre ort desto fler väljer särskilt boende. De som uppger sig vara sjukliga tenderar att föredra seniorbostad eller särskilt boende. Källa: Enkät om boende på äldre dagar i Ljungby kommun, socialförvaltningen 18

20 Bostäder för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet Förutom att bygga särskilda lägenheter är det viktigt att anpassa samhällsmiljön på ett sådant sätt att äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva så självständigt som möjligt. Det gäller till exempel den fysiska miljön, kommunikationer och kommersiell service. I kommunen finns det serviceboenden med plats för tre till sex boende samt tillgång till gemensamt utrymme. Det finns även möjlighet att bo i egen lägenhet med personlig assistans. För personer som behöver mycket stöd och hjälp finns personal tillgänglig dygnet runt. Det finns 70 personer som har personlig assistans i det egna hemmet i Ljungby kommun. Det finns 46 lägenheter i Ljungby stad och 10 platser för personer med funktionsnedsättning. Se bilaga 1, definitioner och bilaga 2, bostäder för personer med funktionsnedsättning. Framtida behov Trapphus Trapphus är lägenheter som ligger nära varandra i samma trappa med möjlighet till personalstöd. Vid nybyggnation är det viktigt att tänka på att det byggs trapphus med hiss. Om det behövs fem trapphuslägenheter kan man integrera dessa med en befintlig enhet som redan finns idag. Det behöver inte byggas helt nya lägenheter utan man kan kombinera med annat. Boendet kan se ut på olika sätt, trapphusmodell eller boende i ett plan med gemensamt allrum. Det som efterfrågas är mindre lägenheter med hiss, marklägenheter och lägenheter som är centralt belägna. 19

21 Utsatta grupper Socialstyrelsens definition I dagligt tal används begreppet hemlös för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar även grupper som har någonstans att bo men som på olika sätt har en osäker boendesituation. Se bilaga 1, definitioner Socialförvaltningen Socialförvaltningen hyr ut i andra hand till utsatta personer vars boende är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Avsikten är att man så småningom ska ta över hyreskontraktet själv och bo kvar utan tillsyn och särskilda villkor och regler. För att kunna motverka hemlöshet så har Ljungby kommun överenskommelse med Ljungbybostäder AB för att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på ordinarie bostadsmarknad till exempel människor som har betalningsanmärkningar, hyresskulder eller arbetslöshet och även att fastighetsbolag skall sänka kraven på de bostadssökande, till exempel godkänna försörjningsstöd som inkomst. Sekundär hyresmarknad Bostadspolitiken är under ständig förändring och påverkar också hemlösheten. Det gäller både tillgången till bostäder och de krav hyresvärdarna ställer för att erbjuda kontrakt. Ett allt hårdare klimat på bostadsmarknaden kan märkas. Det handlar inte enbart om brist på hyreslägenheter. Socialstyrelsen och Boverket har i tidigare rapporter pekat på utvecklingstendenser att hyresvärdar till exempel inte accepterar försörjningsstöd som inkomstkälla för att skriva ett förstahandskontrakt. En så kallad sekundär hyresmarknad har växt fram där kommunen hyr lägenheten och sedan hyr ut den i andra hand. Det är socialförvaltningen som får ställa upp och agera uthyrare. För närvarande har socialförvaltningen över 120 sådana förstahandskontrakt. Socialförvaltningen har tvingats bli en bostadsförmedling för att hjälpa de som inte har kunnat komma in på bostadsmarknaden av egen kraft och för att alla hyresvärdar vill hålla den egna verksamheten skadelös. Det är dock tekniska kontoret som svarar för hanteringen av dessa hyreskontrakt. Kommunikation med fastighetsägare Det är viktigt att ha god kontakt med Ljungbybostäder AB och fastighetsbolag och att man försöker undvika oseriösa hyresvärdar. Integrera För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. 20

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020 Innehållsförteckning 1. Varför ett bostadsförsörjningsprogram? s. 2 2. Nybro kommun antagna mål kring s.4 bostadsförsörjning 3. Befolkningsbakgrund s.5 4. Hur ser bostadsutbudet

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2013-09-24, 99 av kommunfullmäktige En bostad för alla Mullsjö kommun 2014-2018 1(10) Inledning Mullsjö kommun s vision för bostadsförsörjning är att det skall finns

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram Program antaget av Dnr SPN-168/2005 263 Kommunfullmäktige 2007-04-23 Bostadsbyggnadsprogram 2007 för Norrköpings kommun 2(14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 3 Mål och strategier

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 Förslag till Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 20150422 1 Inledning 3 Kommunens roll 3 Riktlinjernas syfte 3 Vision för Gislaveds kommun 3 Attraktivitet 3 Utvecklingen i

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se www.pwc.se Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Bostadsläget i Höör 2015

Bostadsläget i Höör 2015 Bostadsläget i Höör 2015 Årlig uppföljning av bostadsmarknaden Bostadsläget i Höör 2015 Kommunen har ansvar för att planera för bostadsförsörjningen. Syftet med kommunens planering är att skapa förutsättningar

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende BOENDE BOENDE Behovet av nya bostäder i Båstads kommun följer inte enkelt från en analys av befolkningsstatistik och bostadstillgång. Kommunens roll för fritidsboendet har en stor inverkan på bostadsbyggandet

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18, 122 OXL200 v 1.0 2006-11-13 Innehåll BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS POLITISKA VILJEINRIKTNING...2 INLEDNING...3

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 BAKGRUND... 6 VARFÖR BOSTADSPLANERA?...

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17 BU D G ET O C H PL AN ER 20 15 2 01 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015 2019 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17 9 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN VAD HÄNDER PÅ BOSTADSMARKNADEN NÄR FYRTIOTALISTERNA GÅR I PENSION? DEN 1 JANUARI 2005 är det dags för den första fyrtiotalisten att fira sin 65-årsdag. Tio år senare,

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020 antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsfo rso rjningsprogram fo r Avesta kommun 2015-2020 Sammanfattning I Avesta kommun växer befolkningen

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo Ulrika Majstrovic Hansén från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Finns det boendealternativ som

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknaden 2015 2013 Bostadsmarknadsanalys Meddelande 2015 2013 : 10 XX Bostadsmarknaden i Hallands län 2015-06-12 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2015-10 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2015/10--SE

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn, 2015-01-09 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Bostadsmarknaden i Falun 2014 2

Bostadsmarknaden i Falun 2014 2 Bostadsmarknaden i Falun 2014 Bostadsmarknaden i Falun 2014 2 INLEDNING... 4 1 BOENDET I FALUN... 4 1.1 Bostadsbehov för olika grupper... 4 1.1.1 Ungdomar... 4 1.1.2 Studenter... 5 1.1.3 Boende för äldre

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08. Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2013:08 Bostadsmarknadsanalys Västernorrland Fotografer: Rebecca Östlind, Khadra Hussein och Ann-Charlotte Larsson Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar PM 2015-06-01 1 (6) Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg & Signild Östgren Avdelningen för vård och omsorg Ove Ledin Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar Bakgrund Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer