Bostadsförsörjningsprogram för Antagen av kommunfullmäktige den 26 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47"

Transkript

1 Bostadsförsörjningsprogram för Antagen av kommunfullmäktige den 26 april

2 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från 1

3 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND... 4 BEFOLKNING... 4 RIKTLINJER/STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BOSTADSBYGGANDET I LJUNGBY KOMMUN... 5 BAKGRUND... 6 OMSÄTTNING AV LÄGENHETER... 6 EFTERFRÅGAN SOM STYR... 6 BOENDE FÖR ÄLDRE... 6 BOSTADSMARKNADEN... 6 ÅTGÄRDSPROGRAMMET... 6 INLEDNING... 7 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSLAG... 7 VAD DETTA BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM KAN ANVÄNDAS TILL... 7 ÅTGÄRDSPROGRAM... 7 BEFOLKNINGSPROGNOS... 7 PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA BOSTADSPROJEKT I LJUNGBY STAD... 9 RIKTLINJER/STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BOSTADSBYGGANDET I LJUNGBY KOMMUN BOSTADSBEHOV PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR TOTALA BESTÅNDET AV BOSTÄDER HUSHÅLLSSAMMANSÄTTNING OMSÄTTNING AV LÄGENHETER HYRESLÄGENHETER BOSTADSBEHOV FÖR ÄLDRE BOSTÄDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UTSATTA GRUPPER SOCIALFÖRVALTNINGEN SEKUNDÄR HYRESMARKNAD UNGDOMAR STUDENTER STUDENTER BEFOLKNING EFTER ÅLDER BEFOLKNINGSUTVECKLING FLYTTNINGAR BOSTADSBYGGANDE BEHOV AV LÄGENHETER* UNDER PERIODEN BANKERS OCH MÄKLARES SYN PÅ BELÅNING OCH BOSTADSUTVECKLINGEN BANKERNAS SYN MÄKLARES SYN MEDELPRIS PÅ EN VILLA BILAGA 1 DEFINITIONER BILAGA 2 BOSTÄDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÖVRIGA GRUPPER BILAGA 3 ÅSIKTEN BILAGA 4 KÄLLFÖRTECKNING

4 3

5 Sammanfattning Ansvar Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns goda lägenheter för alla i kommunen. I bostadsförsörjningsprogrammet används ordet lägenhet. Med lägenhet menas; hyresrätt, bostadsrätt, villa, kedjehus eller radhus. I bostadsförsörjningsprogrammet ska viktiga frågor som har samband med bostadsförsörjningsfrågan och gemensamma planeringsförutsättningar i kommunen belysas. Bostadsbestånd Ljungby kommun har granskat de grupper som bor i kommunen: Äldre Personer med funktionsnedsättning Ungdomar Studenter Personer som har det svårt att få egna hyreskontrakt Övriga De grupper som Ljungby kommun särskilt har undersökt är de som har svårare att hitta lägenhet: Äldre som vill flytta till en mindre lägenhet Medelålders par Ensamstående med barn Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Ungdomar Behov Bostadsförsörjningsprogrammet ska användas för att ge en överblick över vilka och hur många lägenheter som behövs i kommunen. Befolkning I befolkningsprognosen har tekniska kontoret räknat med att 42 nya lägenheter behöver byggas varje år i Ljungby kommun. Befolkningen i kommunen beräknas öka med cirka 180 personer under åren , från cirka personer år 2009 till cirka år

6 Riktlinjer/ställningstaganden för bostadsbyggandet i Ljungby kommun Det är kommunens roll och ansvar att uppfylla de riktlinjer/ställningstaganden som finns för bostadsbyggandet i Ljungby kommun. Tomter I Ljungby stad ska det finnas minst 25 byggklara villatomter och minst 25 tomter i övriga delar av kommunen. Markinnehav runt orter Ljungby kommun ska köpa den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Bostadsbehov Ljungby kommun ska aktivt verka att byggs såväl bostadsrätter, äganderätter som hyresrätter. Bostäder för äldre Diskussioner bör i ett tidigt skede tillsammans med socialförvaltningen, tekniska kontoret och plankontoret om planeringen om äldreboende. Bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. Sociala frågor Ljungby kommun ska undersöka vilka behov som finns utöver bostäder till exempel; förskolor, återvinningsstationer och samlingslokaler. 5

7 Bakgrund Ökning av lägenheter Under de elva närmaste åren kommer det att behövas cirka 280 nya lägenheter i Ljungby stad. I övrigt kommer det att behövas allt från två till tio lägenheter på de orter som angivits i befolkningsprognosen. Minskning av lägenheter Enligt befolkningsprognosen kommer behovet av bostäder på landsbygden att minska de närmaste elva åren med cirka 240 stycken. Flyttningar år Kommunen har ett flyttningsöverskott på cirka 500 personer. Omsättning av lägenheter Brist på lägenheter kan bero på att det inte finns tillräckligt många lägenheter eller att utbudet inte motsvarar efterfrågan. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning av lägenheter i beståndet. En generationsväxling krävs för att äldre personer ska få alternativ att flytta till. I dag finns det ensamstående som bor i villor men som kan tänka sig att flytta till mindre bostäder. Samtidigt finns det familjer som behöver flytta in i villor. Genom en generationsväxling kan människor få rätt boende. Efterfrågan som styr Exakt hur många bostäder det behövs i kommunen och när det ska byggas nytt är svårt att förutsäga. Det är trots allt marknaden som styr vad som kommer att byggas men även konjunkturen och det ekonomiska läget är viktiga faktorer. Boende för äldre För äldre personer efterfrågas idag så kallat trygghetsboende och särskilt boende. Åsikten i kvarteret Bandybanan i Ljungby stad är ett planerat boende med 40 lägenheter för särskilt boende och dessutom 40 lägenheter för trygghetsboende. Ett problem är boendekostnader i nyproduktion vilket kan avskräcka många till att flytta till en lägenhet. Bostadsmarknaden Följande faktorer är viktiga när det gäller attraktiva lägenheter: Möjlighet att välja bostadsform Olika lägenhetsstorlekar Olika storlek på villatomter En mångfald av lägen Valet av lägenhet styrs av prisnivå och behov. Önskemål om lägenhet varierar med ålder och familjesituation. Åtgärdsprogrammet Efter att bostadsförsörjningsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet ska ligga till grund för hur många och vilket slags bostäder som ska byggas i Ljungby. Åtgärdsprogrammet kan uppdateras årligen. 6

8 Inledning Bostadsförsörjningslag Det finns en bostadsförsörjningslag, lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Lagen förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjning och att kommunerna ska skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda lägenheter. I bostadsförsörjningsprogrammet används ordet lägenhet. Med lägenhet menas; hyresrätt, bostadsrätt, villa, kedjehus eller radhus. Kommunen ska minst en gång per mandatperiod se över de riktlinjer/ställningstaganden som finns för bostadsförsörjningen i kommunen. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1 383 svensk författningssamling Vad detta bostadsförsörjningsprogram kan användas till Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge indikationer om vilka lägenheter det behövs vid framtida bostadsplanering och byggande samt klargöra kommunens ansvar och roll. Programmet är ett levande dokument som kan variera i innehåll mellan olika år om det finns skäl att belysa nya frågor i sammanhanget. Viktigast är att kommunen arbetar med frågorna kontinuerligt. Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram. Arbetet har inneburit både externa och interna kontakter. Tekniska kontoret har utgått från en befolkningsprognos för åren , bostadsmarknadsenkät för år 2010, Folk- och bostadsräkning från statistiska centralbyrån, undersökningar och enkäter med mera. Åtgärdsprogram Efter att bostadsförsörjningsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige ska ett åtgärdsprogram upprättas. Ett åtgärdsprogram kan uppdateras årsvis. Tonvikten ligger på att åtgärderna förankras i den lokala politiska debatten. Ett åtgärdsprogram innebär att man får en samlad bild av utgångspunkterna för boendeplaneringen. Frågor som kan vara aktuella är till exempel; Hur många och vilket slags bostäder ska byggas i Ljungby? Vilka områden ska man prioritera? Vad utmärker vår bostadsmarknad och boendevillkoren i vår kommun? Vilka problem måste lösas? I vilket tidsperspektiv ska projekten ske? Många verksamheter i kommunen berörs på olika sätt av boendefrågorna och vissa förvaltningar tar kanske fram egna underlag som kan ha betydelse i det här sammanhanget. Det gäller till exempel prognoser som tas fram för skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen. Det är viktigt att det sker ett samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen och vid behov skall andra aktörer kontaktas. Befolkningsprognos En befolkningsprognos är inte en absolut sanning. Prognosen bygger hela tiden på antaganden baserade på vad vi känner till om befolkningsutvecklingen. Utifrån dessa antaganden bildas ett möjligt scenario av hur framtiden kommer att se ut vid en viss tidpunkt. Utifrån dessa uppgifter har tekniska kontoret fått fram nedanstående uppgifter. Tekniska kontoret har tagit fram en befolkningsprognos för åren Befolkningen i kommunen kommer att öka med 175 personer under åren Det har förutsatts att det byggs 42 lägenheter per år och totalt 465 lägenheter på elva år. Tidigare har det byggts cirka 520 nya lägenheter på de elva åren mellan 1999 och Varje hushåll i Ljungby kommun har i genomsnitt 2,0 boende. Enligt befolkningsprognosen kommer behovet av lägenheter på landsbygden att minska de närmaste elva åren med 240 stycken. Det är viktigt att i framtida diskussioner beakta strategier för att lösa denna problematik och finna kreativa sätt att få hela kommunen att leva. 7

9 Tillvägagångssätt Tekniska kontoret har intervjuat socialförvaltningen om deras syn på boendet och vilka behov som behöver lösas. Plankontoret, Högskolecentrum Ljungby och ungdomsrådet har intervjuats. Banker och mäklare samt Ljungbybostäder AB och Heimstaden AB har intervjuats om hur de uppfattar bostadsmarknaden, belåning, vilka behov som finns och vad som efterfrågas hos deras kunder. Boende En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt boende är en av nyckelfrågorna för en expansiv kommun. Det är viktigt att kunna erbjuda attraktiva lägenheter till möjliga inflyttare. En god boendemiljö ska erbjuda ett bostadsbestånd anpassat till hur de sammanlagda kraven och önskemålen från olika delar av befolkningen utvecklas. Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns goda lägenheter för alla i kommunen. Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att undersöka behovet av nya lägenheter utan också hur man hanterar det befintliga beståndet. Det är det befintliga beståndet som utgör det stora utbudet. Nya lägenheter underlättar, å sin sida, rörligheten på bostadsmarknaden, vilket leder till att fler kan hitta den lägenhet som är bäst för dem. Service En god boendemiljö handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor utsträckning om miljön runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning. Helheten är viktig när man bestämmer var någonstans man vill bo. För att behålla Ljungby som en populär bostadsort måste man ha; bra kommunikationsmöjligheter, attraktiva samhällen, skolor, föreningar samt naturområden och inte enbart fokusera på lägenheter. Attraktiv arbetsort Alla arbetstillfällen som skapas bidrar till en levande kommun. Det stärker den lokala servicen och bidrar till en ökad inflyttning. Arbetstillfällen är kärnan för framtiden. Om det inte finns arbetstillfällen flyttar människor härifrån. Allting hänger ihop; bostäder, jobb och ekonomi. Pendling Enligt statistik från statistiska centralbyrån över pendlingsflöden i Kronobergs län år 2008 är det cirka 900 personer som pendlar in till kommunen och cirka 900 personer som pendlar ut varje dag. Från Ljungby pendlas det mest till Växjö, Markaryd, Älmhult, Värnamo och Halmstad. Källa: Bostadsmarknadsanalys 2010 Kronobergs län; länsstyrelsen 8

10 Pågående och framtida bostadsprojekt i Ljungby stad 9

11 Tabellen visar pågående och framtida bostadsprojekt i Ljungby stad i antal lägenheter eller villatomter. Nr Område Planering Uppskattat antal bostäder 1 Replösa Byagård Planlagt för bostäder, under exploatering, tomter till försäljning Ungefär 28 villatomter kvar till försäljning. 2 Replösa Björket Planlagt för bostäder. 94 tomter, ej ännu utbyggt. 3 Område vid Skinnarevägen, Hångers 3:21 Planlagt för bostäder. 12 villatomter eller 24 gruppbyggda bostäder, 4 Fastigheten Nålen 4 Planlagt för bostäder. Skanska projekterar. 5 Fastigheten Bandybanan 1 Åsikten 6 Kvarteret Aspebacken (Stålgjuteriet) 7 Kvarteret Gänget området mellan järnvägsområdet och Lagaån Planlagt för bostäder Ljungby kommun projekterar. Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. Befintlig verksamhet har tillstånd till Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. Omvandlingsområde på mycket lång sikt. 8 Järnvägsområdet Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. ej utbyggt. 40 lägenheter 40 lägenheter i trygghetsboende 40 lägenheter i särskilt boende. Ungefär 150 lägenheter i flerfamiljshus. Svårt att uppskatta men ett antal hundra bostäder kan rymmas inom området. Kan vara såväl markbostäder som flerfamiljshus. Ungefär 150 lägenheter i flerfamiljshus. 9 Fastigheten Biet 1 Planlagt för bostäder. 30 lägenheter 10 Kvarteret Sländan Planlagt för bostäder. 30 lägenheter 11 Fastigheten Kometen 4 Planlagt för bostäder 14 lägenheter 12 Kvarteret Södra Ljungkullen Planlagt för bostäder 40 lägenheter 13 Fastigheten Jaguaren 1 Planlagt för bostäder 9 lägenheter 14 Kvarteret Leoparden Planlagt för bostäder Bebyggelse pågår 6 hus kvar 31 hus är sålda 15 Fastigheten Björklunden 10 Planlagt för bostäder 6 lägenheter 16 Kvarteret Älgen Planlagt för bostäder 20 lägenheter 17 Kvarteret Vråken Planlagt för bostäder 60 lägenheter 10

12 Riktlinjer/ställningstaganden för bostadsbyggandet i Ljungby kommun Kommunens roll Det är kommunens roll och ansvar att uppfylla de riktlinjer/ställningstaganden som tekniska kontoret har tagit fram för bostadsbyggandet i Ljungby kommun. Ljungby kommun har som mål att vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Ljungby kommun har som mål att det ska finnas minst 25 byggklara villatomter i Ljungby stad samt minst 25 tomter i övriga delar av kommunen. (Hämtat från Ljungby på väg handbok för mål- och verksamhetsstyrning 2010) Markinnehav runt orter Ljungby kommun ska köpa den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Det krävs för att kommunen långsiktigt ska kunna tillgodose bostadssökande med tomtmark. Ställningstagandet innebär att kommunen behöver köpa in mark, särskilt i anslutning till Ljungby stad. Det kommunala markinnehavet bör i planlagda orter minst motsvara det bedömda behovet av mark under de närmaste femton åren. Bostadsbehov Under perioden bör cirka 150 nya lägenheter byggas. De kan till exempel fördela sig på: 75 hus med äganderätt (villor, kedjehus, radhus eller flerfamiljehus) 15 bostadsrätter 60 hyresrätter Denna riktlinje för bostadsbehov är ett förslag från tekniska kontoret som grundar sig på hur man kan fördela nya lägenheter. Tekniska kontoret har beräknat ett genomsnitt på hur många lägenheter det totalt kommer att byggas under åren Bedömningen är att det behöver byggas cirka 150 nya lägenheter under denna period. Hur denna fördelning exakt blir mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor är det ingen som vet. Tekniska kontoret har upptäckt att det finns efterfrågan, genom undersökningar och enkäter, på att det behöver byggas flera hyresrätter än bostadsrätter. Det har inte byggts hyresrätter på flera år. Efterfrågan på hyresrätter har visat sig bland annat hos; banker, mäklare och ungdomsrådet. Det är marknaden, konjunkturen och det ekonomiska läget som styr hur många hyresrätter, bostadsrätter och hus med äganderätt som behöver byggas i framtiden och det kommer att ändras flera gånger under årens lopp. Ljungby kommun ska aktivt verka för att det byggs såväl bostadsrätter, äganderätter som hyresrätter. För att kunna påverka bostadsbehovet kan kommunen genom kommunalt planmonopol, översikts- och detaljplanering styra detta. Genom marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal kan kommunen ställa villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis när det gäller upplåtelseformer eller storlekar på lägenheterna. Boendeform De 75 hus med äganderätt ska fördelas på: Villor Kedjehus 11

13 Radhus Nya lägenheter skapar förutsättningar för positiva flyttkedjor i bostadsbeståndet. Olika boendeformer ska blandas i nya bostadsområden. Kommunen ska sträva efter variation vid detaljplanering. Bostäder för ungdomar Ljungby kommun ska verka för att ungdomar ska få lättare att få lägenhet. Bostäder för studenter Kommunen ska ha god framförhållning för planering av lägenheter för studenter genom att ha kontinuerlig kontakt med Högskolecentrum Ljungby. Bostäder för äldre Befolkningsprognosen visar att antalet lägenheter i särskilt boende behöver utökas utöver de lägenheter som kommer att byggas i Åsikten. Enligt plan- och bygglagen ska vid ny- och ombyggnation lägenheter utformas och moderniseras så att äldre och personer med funktionsnedsättning kan bo i det ordinarie bostadsbeståndet så länge som möjligt. Diskussioner bör ske i ett tidigt skede tillsammans med socialförvaltningen, tekniska kontoret och plankontoret om planeringen av äldreboende. Bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden Ljungby kommun har ett särskilt ansvar för personer med svag ställning på bostadsmarknaden. Ljungby kommun måste ha god kontakt med kommunala fastighetsägare och god samverkan med alla fastighetsbolag. För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. Sociala frågor När Ljungby kommun gör en detaljplan över ett område ska man undersöka vilka slags bostäder som behövs i det aktuella planområdet, till exempel; trygghetsboende, särskilt boende och boenden i markplan. Ljungby kommun ska undersöka också vilka behov som finns utöver bostäder, till exempel; förskolor, återvinningsstationer och samlingslokaler. Planeringsförutsättningar Nya lägenheter ska så långt som möjligt placeras i närhet av befintlig infrastruktur i form av skolor, gator, kommunikationer och naturområden. Hela kommunen ska leva I den mån det uppstår efterfrågan på lägenheter ska kommunen verka för att behovet tillgodoses. Ljungby kommun ska, tillsammans med till exempel sockenråd på de mindre orterna, diskutera bostadsförsörjningen. 12

14 Totala beståndet av bostäder I detta bostadsförsörjningsprogram klargörs vilket bostadsbestånd som behövs i framtiden, hur bostadsbeståndet ser ut idag, vilka egenskaper och brister det har, samt vilken befolkningssammansättning Ljungby kommun har och hur denna påverkar efterfrågan på lägenheter. Tekniska kontoret har kommit fram till genom intervjuer och undersökningar med; banker, mäklare, ungdomsrådet, Ljungbybostäder AB, Heimstaden AB, Högskolecentrum och socialförvaltningen att det finns vissa grupper som har svårare att hitta lägenheter. Det behöver byggas fler hyresrätter och mindre lägenheter med ett rum och kök och två rum och kök. Det behöver byggas flera lägenheter i markplan och lägenheter med hiss. Mäklare anser att det efterfrågas nya områden för villabebyggelse. Hushållssammansättning Hushållssammansättning har generellt sett har utvecklingen i landet gått mot allt fler och allt mindre hushåll, vilket innebär att efterfrågan på mindre lägenheter ökar. Varje hushåll i Ljungby kommun har i genomsnitt 2,0 boende. Tekniska kontoret har statistik från lägenhetsregistret och det visar sig att det finns idag totalt cirka småhus i kommunen. Småhus kan innefatta villor, parhus, kedjehus och fritidshus. I hyreshus finns idag totalt lägenheter. Hyreshus kan innefatta hyreslägenheter och bostadsrätter. Tabellen visar statistik för lägenheter år Statistik över lägenheter Antal Totalt antal lägenheter Lägenhetskategori Vanlig bostad Specialbostad för äldre/funktionshindrade 451 Specialbostad, studentbostad*** 101 Övrig studentbostad 53 Uppgift saknas 19 Lägenhet i byggnadstyp Småhus Småhus med lågt värde* * 96 Hyreshus Specialbyggnader* 516 Uppgift saknas 337 Lägenheter med adress * Specialbyggnader till exempel skolbyggnad, vårdbyggnad, kulturbyggnad, bad och sportanläggning ** Småhus med lågt värde: Byggnadsvärde under kr *** Specialbostad, studentbostad; Lantmäteriet betraktar inte korridorboende som lägenhet. På Hammaren finns idag 63 stycken korridorrum. Källa: Lägenhetsregistret den 9 jan

15 Omsättning av lägenheter Brist på lägenheter behöver inte alltid innebära att det inte finns tillräckligt många lägenheter, utan kan också innebära att utbudet inte motsvarar efterfrågan. De lediga lägenheterna kanske inte är anpassade för en åldrande befolkning eller finns utanför centralorten där servicen har försvunnit. Oavsett om det handlar om obalans mellan antalet lägenheter på marknaden och antalet bostadssökande eller om utbudet inte motsvarar det som efterfrågas, är brist på lägenheter inte alltid detsamma som nybyggnadsbehov. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning av lägenheter i beståndet. Det kan vara så att man behöver starta flyttkedjor för att möjliggöra eller underlätta generationsväxling i olika delar av beståndet. De grupper som Ljungby kommun särskilt har undersökt och som har svårt att hitta lägenheter är: Äldre som vill flytta till en mindre lägenhet Medelålders par Ensamstående med barn Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Ungdomar 14

16 Hyreslägenheter Ljungby kommun har på sin webbsida en förteckning över de företag som har hyreslägenheter i Ljungby kommun, totalt 35 företag. Ljungbybostäder AB är det kommunala och största fastighetsbolaget och har cirka lägenheter i sitt bestånd. Ljungbybostäder AB har lägenheter i Ljungby, Lagan, Ryssby, Lidhult och Vittaryd. Det kommunala fastighetsbolaget har hyreslägenheter som vänder sig till alla målgrupper. Näst störst är Heimstaden AB som totalt har cirka 600 lägenheter och som också vänder sig till alla målgrupper. Ljungby kommun har inga exakta uppgifter på hur många hyresrätter det finns totalt och inte heller exakt hur många bostadsrätter det finns idag. Den säkraste statistiken som finns är från lägenhetsregistret år 2011 och den visar att antalet lägenheter i hyreshus i kommunen är totalt Antalet småhus är totalt Folk- och bostadsräkningen från 1990-talet visar ungefär samma siffror. År 1990 fanns det totalt lägenheter i hyreshus, av dessa var småhus. Tabellen visar Ljungbybostäders AB bestånd i augusti år Ljungbybostäder AB Antal lägenheter Andel i procent 1 rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök Totalt Tabellen visar Heimstadens AB bestånd augusti år Heimstaden AB Antal lägenheter Andel i procent 1 rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök 6 1 Totalt 634 Tabellen nedan visar Ljungbybostäders AB totala bestånd samt deras tomma lägenheter. Uppgifterna är från augusti år Orter Totalt Antal tomma Ljungby stad Vittaryd 30 9 Lidhult 50 7 Lagan Ryssby 22 5 Totalt

17 Vad många bostadssökande efterfrågar är ett nytt Karybdis. Kvarteret Karybdis ligger mitt i centrum och det är hyresrätter som har en accepterad hyresnivå, garage och hiss. Detta är populärt. Parhushåll och ensamstående är oftast de som bor i hyreslägenheter. Låg hyra och centralt läge betyder fler sökande per objekt. Ljungbybostäder AB och Heimstaden AB lägger ut enskilda objekt på sin webbsida och den lägenhet som verkar intressant får man anmäla sig till. Nyproduktion av lägenheter Den senaste konjunkturnedgången har märkts på bostadsmarknaden i Ljungby bland annat genom att det är lägre omsättning på hus och lägenheter. Ett problem är boendekostnaden i nyproduktion som kan avskräcka många att flytta till en lägenhet. Ljungbybostäder AB anser att de har bra balans på sin hyresmarknad i dagsläget. Lagan På en del orter utanför Ljungby bor det äldre som har bott där länge och som gärna vill fortsätta att bo där. Det behövs fler hyreslägenheter för dem som vill flytta från sina hus till lägenheter. Skulle det finnas möjligheter till att pressa ner priserna när det gäller vid (ombyggnation) att nyproducera lägenheter skulle man kunna bygga i till exempel Lagan, där det redan finns ett grundutbud av service enligt Ljungbybostäder AB. 16

18 Bostadsbehov för äldre Trygghetsboende och särskilt boende Det finns en efterfrågan på så kallat trygghetsboende och särskilt boende. Åsikten planeras med 40 lägenheter för trygghetsboende och 40 lägenheter för särskilt boende. Om denna typ av bostäder ökar i större utsträckning kan det innebära att personer flyttar tidigare från sina villor än vad fallet är idag. Socialförvaltningen uppskattar att det finns ett behov av nya lägenheter fram till år Se bilaga 1, definitioner Anpassning av bostäder Genom att bygga lägenheter med hiss och i relativt centrala lägen kan möjligheter skapas för fler äldre personer att bo kvar längre i ordinära bostäder. Det är viktigt att det finns marklägenheter. Det finns inte många trevåningshus som har hiss. Det finns till exempel ingen hiss i något boende i Lagan. Ljungbybostäder AB har cirka 300 lägenheter som är tillgänglighetsanpassade med hiss av cirka 24 procent av beståndet. Enkät om vad man anser om det planerade trygghetsboendet Åsikten Ljungbybostäder AB har gjort en marknadsundersökning som har skickats till åringar i kommunen. De har frågat efter vad personer anser om sitt framtida boende i allmänhet och speciellt om det planerade trygghetsboendet, Åsikten. Av de enkäter som skickades ut besvarades st. Enligt enkäten finns det en tydlig målgrupp för Åsikten och det är personer som är 75 år och äldre. De öppna kommentarerna från dem som har besvarat marknadsundersökningen om Åsikten handlar främst om: Fin miljö Nära vatten Nära till service Tryggt Lugnt Kommentarer om varför man inte är intresserad handlar främst om: Vill ej flytta/nöjd idag Avståndet är för långt till centrum Hyresnivån för en bostad i Åsikten anses i stort vara för hög 17

19 Enkät om boende på äldre dagar i Ljungby kommun En enkät gjordes i samverkan mellan olika förvaltningar i Ljungby kommun år Samtliga personer, 60 år och däröver, togs ut ur kommunens befolkningsregister. Ett slumpmässigt urval gjordes för att få ca personer i en urvalsgrupp. Hur man bor idag 66 procent av dem som svarade bor i småhus, radhus, parhus eller liknande. Fler kvinnor och äldre bor i flerbostadshus. Det är vanligast att äldre äger sitt boende. De allra flesta vill bo kvar i den bostad man har idag även när man blir äldre (cirka 60 procent) och resten vill bo kvar om bostaden kan ändras till exempel genom bostadsanpassning. Hur man vill bo när man blir äldre Majoriteten som svarade tror att en seniorbostad skulle passa bäst när de blir äldre. Ju yngre man är desto fler tänker sig bo i radhus, parhus eller småhus. Ju äldre man är och likaså om man bor i en mindre ort desto fler väljer särskilt boende. De som uppger sig vara sjukliga tenderar att föredra seniorbostad eller särskilt boende. Källa: Enkät om boende på äldre dagar i Ljungby kommun, socialförvaltningen 18

20 Bostäder för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet Förutom att bygga särskilda lägenheter är det viktigt att anpassa samhällsmiljön på ett sådant sätt att äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva så självständigt som möjligt. Det gäller till exempel den fysiska miljön, kommunikationer och kommersiell service. I kommunen finns det serviceboenden med plats för tre till sex boende samt tillgång till gemensamt utrymme. Det finns även möjlighet att bo i egen lägenhet med personlig assistans. För personer som behöver mycket stöd och hjälp finns personal tillgänglig dygnet runt. Det finns 70 personer som har personlig assistans i det egna hemmet i Ljungby kommun. Det finns 46 lägenheter i Ljungby stad och 10 platser för personer med funktionsnedsättning. Se bilaga 1, definitioner och bilaga 2, bostäder för personer med funktionsnedsättning. Framtida behov Trapphus Trapphus är lägenheter som ligger nära varandra i samma trappa med möjlighet till personalstöd. Vid nybyggnation är det viktigt att tänka på att det byggs trapphus med hiss. Om det behövs fem trapphuslägenheter kan man integrera dessa med en befintlig enhet som redan finns idag. Det behöver inte byggas helt nya lägenheter utan man kan kombinera med annat. Boendet kan se ut på olika sätt, trapphusmodell eller boende i ett plan med gemensamt allrum. Det som efterfrågas är mindre lägenheter med hiss, marklägenheter och lägenheter som är centralt belägna. 19

21 Utsatta grupper Socialstyrelsens definition I dagligt tal används begreppet hemlös för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar även grupper som har någonstans att bo men som på olika sätt har en osäker boendesituation. Se bilaga 1, definitioner Socialförvaltningen Socialförvaltningen hyr ut i andra hand till utsatta personer vars boende är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Avsikten är att man så småningom ska ta över hyreskontraktet själv och bo kvar utan tillsyn och särskilda villkor och regler. För att kunna motverka hemlöshet så har Ljungby kommun överenskommelse med Ljungbybostäder AB för att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på ordinarie bostadsmarknad till exempel människor som har betalningsanmärkningar, hyresskulder eller arbetslöshet och även att fastighetsbolag skall sänka kraven på de bostadssökande, till exempel godkänna försörjningsstöd som inkomst. Sekundär hyresmarknad Bostadspolitiken är under ständig förändring och påverkar också hemlösheten. Det gäller både tillgången till bostäder och de krav hyresvärdarna ställer för att erbjuda kontrakt. Ett allt hårdare klimat på bostadsmarknaden kan märkas. Det handlar inte enbart om brist på hyreslägenheter. Socialstyrelsen och Boverket har i tidigare rapporter pekat på utvecklingstendenser att hyresvärdar till exempel inte accepterar försörjningsstöd som inkomstkälla för att skriva ett förstahandskontrakt. En så kallad sekundär hyresmarknad har växt fram där kommunen hyr lägenheten och sedan hyr ut den i andra hand. Det är socialförvaltningen som får ställa upp och agera uthyrare. För närvarande har socialförvaltningen över 120 sådana förstahandskontrakt. Socialförvaltningen har tvingats bli en bostadsförmedling för att hjälpa de som inte har kunnat komma in på bostadsmarknaden av egen kraft och för att alla hyresvärdar vill hålla den egna verksamheten skadelös. Det är dock tekniska kontoret som svarar för hanteringen av dessa hyreskontrakt. Kommunikation med fastighetsägare Det är viktigt att ha god kontakt med Ljungbybostäder AB och fastighetsbolag och att man försöker undvika oseriösa hyresvärdar. Integrera För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. 20

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 Plan- och beredskapsenheten Bilden på omslag: Kopparstaden, hyreslägenheter i massivträ, Kv. Hyttkammaren i Falun genom Mondo arkitekter. Foto: Nader Ghassemi. Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre.

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. 2012-01-30 Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. Från villa till vad? bostadsbehov för äldre Anna Hedqvist, Projektledare Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer

ungas boende i storstäder och högskoleorter

ungas boende i storstäder och högskoleorter örebrobostäder ab ungas boende i storstäder och högskoleorter En lägesrapport från några kommunala bostadsbolag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Frågan om ungas boende är het just nu.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 1 Bostadsförsörjningsplan Gällivare kommun 2012-2030 Projektansvarig: Ulf Hansson, utvecklingschef Författare: Jonas Sompio, utvecklingsenheten Liza Yngström,

Läs mer

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Boverket mars 2013 Titel: Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Dnr: 2102-536/2013 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer