Bostadsförsörjningsprogram för Antagen av kommunfullmäktige den 26 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47"

Transkript

1 Bostadsförsörjningsprogram för Antagen av kommunfullmäktige den 26 april

2 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från 1

3 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND... 4 BEFOLKNING... 4 RIKTLINJER/STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BOSTADSBYGGANDET I LJUNGBY KOMMUN... 5 BAKGRUND... 6 OMSÄTTNING AV LÄGENHETER... 6 EFTERFRÅGAN SOM STYR... 6 BOENDE FÖR ÄLDRE... 6 BOSTADSMARKNADEN... 6 ÅTGÄRDSPROGRAMMET... 6 INLEDNING... 7 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSLAG... 7 VAD DETTA BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM KAN ANVÄNDAS TILL... 7 ÅTGÄRDSPROGRAM... 7 BEFOLKNINGSPROGNOS... 7 PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA BOSTADSPROJEKT I LJUNGBY STAD... 9 RIKTLINJER/STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR BOSTADSBYGGANDET I LJUNGBY KOMMUN BOSTADSBEHOV PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR TOTALA BESTÅNDET AV BOSTÄDER HUSHÅLLSSAMMANSÄTTNING OMSÄTTNING AV LÄGENHETER HYRESLÄGENHETER BOSTADSBEHOV FÖR ÄLDRE BOSTÄDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UTSATTA GRUPPER SOCIALFÖRVALTNINGEN SEKUNDÄR HYRESMARKNAD UNGDOMAR STUDENTER STUDENTER BEFOLKNING EFTER ÅLDER BEFOLKNINGSUTVECKLING FLYTTNINGAR BOSTADSBYGGANDE BEHOV AV LÄGENHETER* UNDER PERIODEN BANKERS OCH MÄKLARES SYN PÅ BELÅNING OCH BOSTADSUTVECKLINGEN BANKERNAS SYN MÄKLARES SYN MEDELPRIS PÅ EN VILLA BILAGA 1 DEFINITIONER BILAGA 2 BOSTÄDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÖVRIGA GRUPPER BILAGA 3 ÅSIKTEN BILAGA 4 KÄLLFÖRTECKNING

4 3

5 Sammanfattning Ansvar Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns goda lägenheter för alla i kommunen. I bostadsförsörjningsprogrammet används ordet lägenhet. Med lägenhet menas; hyresrätt, bostadsrätt, villa, kedjehus eller radhus. I bostadsförsörjningsprogrammet ska viktiga frågor som har samband med bostadsförsörjningsfrågan och gemensamma planeringsförutsättningar i kommunen belysas. Bostadsbestånd Ljungby kommun har granskat de grupper som bor i kommunen: Äldre Personer med funktionsnedsättning Ungdomar Studenter Personer som har det svårt att få egna hyreskontrakt Övriga De grupper som Ljungby kommun särskilt har undersökt är de som har svårare att hitta lägenhet: Äldre som vill flytta till en mindre lägenhet Medelålders par Ensamstående med barn Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Ungdomar Behov Bostadsförsörjningsprogrammet ska användas för att ge en överblick över vilka och hur många lägenheter som behövs i kommunen. Befolkning I befolkningsprognosen har tekniska kontoret räknat med att 42 nya lägenheter behöver byggas varje år i Ljungby kommun. Befolkningen i kommunen beräknas öka med cirka 180 personer under åren , från cirka personer år 2009 till cirka år

6 Riktlinjer/ställningstaganden för bostadsbyggandet i Ljungby kommun Det är kommunens roll och ansvar att uppfylla de riktlinjer/ställningstaganden som finns för bostadsbyggandet i Ljungby kommun. Tomter I Ljungby stad ska det finnas minst 25 byggklara villatomter och minst 25 tomter i övriga delar av kommunen. Markinnehav runt orter Ljungby kommun ska köpa den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Bostadsbehov Ljungby kommun ska aktivt verka att byggs såväl bostadsrätter, äganderätter som hyresrätter. Bostäder för äldre Diskussioner bör i ett tidigt skede tillsammans med socialförvaltningen, tekniska kontoret och plankontoret om planeringen om äldreboende. Bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. Sociala frågor Ljungby kommun ska undersöka vilka behov som finns utöver bostäder till exempel; förskolor, återvinningsstationer och samlingslokaler. 5

7 Bakgrund Ökning av lägenheter Under de elva närmaste åren kommer det att behövas cirka 280 nya lägenheter i Ljungby stad. I övrigt kommer det att behövas allt från två till tio lägenheter på de orter som angivits i befolkningsprognosen. Minskning av lägenheter Enligt befolkningsprognosen kommer behovet av bostäder på landsbygden att minska de närmaste elva åren med cirka 240 stycken. Flyttningar år Kommunen har ett flyttningsöverskott på cirka 500 personer. Omsättning av lägenheter Brist på lägenheter kan bero på att det inte finns tillräckligt många lägenheter eller att utbudet inte motsvarar efterfrågan. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning av lägenheter i beståndet. En generationsväxling krävs för att äldre personer ska få alternativ att flytta till. I dag finns det ensamstående som bor i villor men som kan tänka sig att flytta till mindre bostäder. Samtidigt finns det familjer som behöver flytta in i villor. Genom en generationsväxling kan människor få rätt boende. Efterfrågan som styr Exakt hur många bostäder det behövs i kommunen och när det ska byggas nytt är svårt att förutsäga. Det är trots allt marknaden som styr vad som kommer att byggas men även konjunkturen och det ekonomiska läget är viktiga faktorer. Boende för äldre För äldre personer efterfrågas idag så kallat trygghetsboende och särskilt boende. Åsikten i kvarteret Bandybanan i Ljungby stad är ett planerat boende med 40 lägenheter för särskilt boende och dessutom 40 lägenheter för trygghetsboende. Ett problem är boendekostnader i nyproduktion vilket kan avskräcka många till att flytta till en lägenhet. Bostadsmarknaden Följande faktorer är viktiga när det gäller attraktiva lägenheter: Möjlighet att välja bostadsform Olika lägenhetsstorlekar Olika storlek på villatomter En mångfald av lägen Valet av lägenhet styrs av prisnivå och behov. Önskemål om lägenhet varierar med ålder och familjesituation. Åtgärdsprogrammet Efter att bostadsförsörjningsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet ska ligga till grund för hur många och vilket slags bostäder som ska byggas i Ljungby. Åtgärdsprogrammet kan uppdateras årligen. 6

8 Inledning Bostadsförsörjningslag Det finns en bostadsförsörjningslag, lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Lagen förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjning och att kommunerna ska skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda lägenheter. I bostadsförsörjningsprogrammet används ordet lägenhet. Med lägenhet menas; hyresrätt, bostadsrätt, villa, kedjehus eller radhus. Kommunen ska minst en gång per mandatperiod se över de riktlinjer/ställningstaganden som finns för bostadsförsörjningen i kommunen. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1 383 svensk författningssamling Vad detta bostadsförsörjningsprogram kan användas till Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge indikationer om vilka lägenheter det behövs vid framtida bostadsplanering och byggande samt klargöra kommunens ansvar och roll. Programmet är ett levande dokument som kan variera i innehåll mellan olika år om det finns skäl att belysa nya frågor i sammanhanget. Viktigast är att kommunen arbetar med frågorna kontinuerligt. Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram. Arbetet har inneburit både externa och interna kontakter. Tekniska kontoret har utgått från en befolkningsprognos för åren , bostadsmarknadsenkät för år 2010, Folk- och bostadsräkning från statistiska centralbyrån, undersökningar och enkäter med mera. Åtgärdsprogram Efter att bostadsförsörjningsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige ska ett åtgärdsprogram upprättas. Ett åtgärdsprogram kan uppdateras årsvis. Tonvikten ligger på att åtgärderna förankras i den lokala politiska debatten. Ett åtgärdsprogram innebär att man får en samlad bild av utgångspunkterna för boendeplaneringen. Frågor som kan vara aktuella är till exempel; Hur många och vilket slags bostäder ska byggas i Ljungby? Vilka områden ska man prioritera? Vad utmärker vår bostadsmarknad och boendevillkoren i vår kommun? Vilka problem måste lösas? I vilket tidsperspektiv ska projekten ske? Många verksamheter i kommunen berörs på olika sätt av boendefrågorna och vissa förvaltningar tar kanske fram egna underlag som kan ha betydelse i det här sammanhanget. Det gäller till exempel prognoser som tas fram för skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen. Det är viktigt att det sker ett samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen och vid behov skall andra aktörer kontaktas. Befolkningsprognos En befolkningsprognos är inte en absolut sanning. Prognosen bygger hela tiden på antaganden baserade på vad vi känner till om befolkningsutvecklingen. Utifrån dessa antaganden bildas ett möjligt scenario av hur framtiden kommer att se ut vid en viss tidpunkt. Utifrån dessa uppgifter har tekniska kontoret fått fram nedanstående uppgifter. Tekniska kontoret har tagit fram en befolkningsprognos för åren Befolkningen i kommunen kommer att öka med 175 personer under åren Det har förutsatts att det byggs 42 lägenheter per år och totalt 465 lägenheter på elva år. Tidigare har det byggts cirka 520 nya lägenheter på de elva åren mellan 1999 och Varje hushåll i Ljungby kommun har i genomsnitt 2,0 boende. Enligt befolkningsprognosen kommer behovet av lägenheter på landsbygden att minska de närmaste elva åren med 240 stycken. Det är viktigt att i framtida diskussioner beakta strategier för att lösa denna problematik och finna kreativa sätt att få hela kommunen att leva. 7

9 Tillvägagångssätt Tekniska kontoret har intervjuat socialförvaltningen om deras syn på boendet och vilka behov som behöver lösas. Plankontoret, Högskolecentrum Ljungby och ungdomsrådet har intervjuats. Banker och mäklare samt Ljungbybostäder AB och Heimstaden AB har intervjuats om hur de uppfattar bostadsmarknaden, belåning, vilka behov som finns och vad som efterfrågas hos deras kunder. Boende En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt boende är en av nyckelfrågorna för en expansiv kommun. Det är viktigt att kunna erbjuda attraktiva lägenheter till möjliga inflyttare. En god boendemiljö ska erbjuda ett bostadsbestånd anpassat till hur de sammanlagda kraven och önskemålen från olika delar av befolkningen utvecklas. Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns goda lägenheter för alla i kommunen. Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att undersöka behovet av nya lägenheter utan också hur man hanterar det befintliga beståndet. Det är det befintliga beståndet som utgör det stora utbudet. Nya lägenheter underlättar, å sin sida, rörligheten på bostadsmarknaden, vilket leder till att fler kan hitta den lägenhet som är bäst för dem. Service En god boendemiljö handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor utsträckning om miljön runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning. Helheten är viktig när man bestämmer var någonstans man vill bo. För att behålla Ljungby som en populär bostadsort måste man ha; bra kommunikationsmöjligheter, attraktiva samhällen, skolor, föreningar samt naturområden och inte enbart fokusera på lägenheter. Attraktiv arbetsort Alla arbetstillfällen som skapas bidrar till en levande kommun. Det stärker den lokala servicen och bidrar till en ökad inflyttning. Arbetstillfällen är kärnan för framtiden. Om det inte finns arbetstillfällen flyttar människor härifrån. Allting hänger ihop; bostäder, jobb och ekonomi. Pendling Enligt statistik från statistiska centralbyrån över pendlingsflöden i Kronobergs län år 2008 är det cirka 900 personer som pendlar in till kommunen och cirka 900 personer som pendlar ut varje dag. Från Ljungby pendlas det mest till Växjö, Markaryd, Älmhult, Värnamo och Halmstad. Källa: Bostadsmarknadsanalys 2010 Kronobergs län; länsstyrelsen 8

10 Pågående och framtida bostadsprojekt i Ljungby stad 9

11 Tabellen visar pågående och framtida bostadsprojekt i Ljungby stad i antal lägenheter eller villatomter. Nr Område Planering Uppskattat antal bostäder 1 Replösa Byagård Planlagt för bostäder, under exploatering, tomter till försäljning Ungefär 28 villatomter kvar till försäljning. 2 Replösa Björket Planlagt för bostäder. 94 tomter, ej ännu utbyggt. 3 Område vid Skinnarevägen, Hångers 3:21 Planlagt för bostäder. 12 villatomter eller 24 gruppbyggda bostäder, 4 Fastigheten Nålen 4 Planlagt för bostäder. Skanska projekterar. 5 Fastigheten Bandybanan 1 Åsikten 6 Kvarteret Aspebacken (Stålgjuteriet) 7 Kvarteret Gänget området mellan järnvägsområdet och Lagaån Planlagt för bostäder Ljungby kommun projekterar. Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. Befintlig verksamhet har tillstånd till Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. Omvandlingsområde på mycket lång sikt. 8 Järnvägsområdet Redovisat i centrumplanen som ett utvecklingsområde för bland annat bostäder. ej utbyggt. 40 lägenheter 40 lägenheter i trygghetsboende 40 lägenheter i särskilt boende. Ungefär 150 lägenheter i flerfamiljshus. Svårt att uppskatta men ett antal hundra bostäder kan rymmas inom området. Kan vara såväl markbostäder som flerfamiljshus. Ungefär 150 lägenheter i flerfamiljshus. 9 Fastigheten Biet 1 Planlagt för bostäder. 30 lägenheter 10 Kvarteret Sländan Planlagt för bostäder. 30 lägenheter 11 Fastigheten Kometen 4 Planlagt för bostäder 14 lägenheter 12 Kvarteret Södra Ljungkullen Planlagt för bostäder 40 lägenheter 13 Fastigheten Jaguaren 1 Planlagt för bostäder 9 lägenheter 14 Kvarteret Leoparden Planlagt för bostäder Bebyggelse pågår 6 hus kvar 31 hus är sålda 15 Fastigheten Björklunden 10 Planlagt för bostäder 6 lägenheter 16 Kvarteret Älgen Planlagt för bostäder 20 lägenheter 17 Kvarteret Vråken Planlagt för bostäder 60 lägenheter 10

12 Riktlinjer/ställningstaganden för bostadsbyggandet i Ljungby kommun Kommunens roll Det är kommunens roll och ansvar att uppfylla de riktlinjer/ställningstaganden som tekniska kontoret har tagit fram för bostadsbyggandet i Ljungby kommun. Ljungby kommun har som mål att vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i. Ljungby kommun har som mål att det ska finnas minst 25 byggklara villatomter i Ljungby stad samt minst 25 tomter i övriga delar av kommunen. (Hämtat från Ljungby på väg handbok för mål- och verksamhetsstyrning 2010) Markinnehav runt orter Ljungby kommun ska köpa den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Det krävs för att kommunen långsiktigt ska kunna tillgodose bostadssökande med tomtmark. Ställningstagandet innebär att kommunen behöver köpa in mark, särskilt i anslutning till Ljungby stad. Det kommunala markinnehavet bör i planlagda orter minst motsvara det bedömda behovet av mark under de närmaste femton åren. Bostadsbehov Under perioden bör cirka 150 nya lägenheter byggas. De kan till exempel fördela sig på: 75 hus med äganderätt (villor, kedjehus, radhus eller flerfamiljehus) 15 bostadsrätter 60 hyresrätter Denna riktlinje för bostadsbehov är ett förslag från tekniska kontoret som grundar sig på hur man kan fördela nya lägenheter. Tekniska kontoret har beräknat ett genomsnitt på hur många lägenheter det totalt kommer att byggas under åren Bedömningen är att det behöver byggas cirka 150 nya lägenheter under denna period. Hur denna fördelning exakt blir mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor är det ingen som vet. Tekniska kontoret har upptäckt att det finns efterfrågan, genom undersökningar och enkäter, på att det behöver byggas flera hyresrätter än bostadsrätter. Det har inte byggts hyresrätter på flera år. Efterfrågan på hyresrätter har visat sig bland annat hos; banker, mäklare och ungdomsrådet. Det är marknaden, konjunkturen och det ekonomiska läget som styr hur många hyresrätter, bostadsrätter och hus med äganderätt som behöver byggas i framtiden och det kommer att ändras flera gånger under årens lopp. Ljungby kommun ska aktivt verka för att det byggs såväl bostadsrätter, äganderätter som hyresrätter. För att kunna påverka bostadsbehovet kan kommunen genom kommunalt planmonopol, översikts- och detaljplanering styra detta. Genom marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal kan kommunen ställa villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis när det gäller upplåtelseformer eller storlekar på lägenheterna. Boendeform De 75 hus med äganderätt ska fördelas på: Villor Kedjehus 11

13 Radhus Nya lägenheter skapar förutsättningar för positiva flyttkedjor i bostadsbeståndet. Olika boendeformer ska blandas i nya bostadsområden. Kommunen ska sträva efter variation vid detaljplanering. Bostäder för ungdomar Ljungby kommun ska verka för att ungdomar ska få lättare att få lägenhet. Bostäder för studenter Kommunen ska ha god framförhållning för planering av lägenheter för studenter genom att ha kontinuerlig kontakt med Högskolecentrum Ljungby. Bostäder för äldre Befolkningsprognosen visar att antalet lägenheter i särskilt boende behöver utökas utöver de lägenheter som kommer att byggas i Åsikten. Enligt plan- och bygglagen ska vid ny- och ombyggnation lägenheter utformas och moderniseras så att äldre och personer med funktionsnedsättning kan bo i det ordinarie bostadsbeståndet så länge som möjligt. Diskussioner bör ske i ett tidigt skede tillsammans med socialförvaltningen, tekniska kontoret och plankontoret om planeringen av äldreboende. Bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden Ljungby kommun har ett särskilt ansvar för personer med svag ställning på bostadsmarknaden. Ljungby kommun måste ha god kontakt med kommunala fastighetsägare och god samverkan med alla fastighetsbolag. För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. Sociala frågor När Ljungby kommun gör en detaljplan över ett område ska man undersöka vilka slags bostäder som behövs i det aktuella planområdet, till exempel; trygghetsboende, särskilt boende och boenden i markplan. Ljungby kommun ska undersöka också vilka behov som finns utöver bostäder, till exempel; förskolor, återvinningsstationer och samlingslokaler. Planeringsförutsättningar Nya lägenheter ska så långt som möjligt placeras i närhet av befintlig infrastruktur i form av skolor, gator, kommunikationer och naturområden. Hela kommunen ska leva I den mån det uppstår efterfrågan på lägenheter ska kommunen verka för att behovet tillgodoses. Ljungby kommun ska, tillsammans med till exempel sockenråd på de mindre orterna, diskutera bostadsförsörjningen. 12

14 Totala beståndet av bostäder I detta bostadsförsörjningsprogram klargörs vilket bostadsbestånd som behövs i framtiden, hur bostadsbeståndet ser ut idag, vilka egenskaper och brister det har, samt vilken befolkningssammansättning Ljungby kommun har och hur denna påverkar efterfrågan på lägenheter. Tekniska kontoret har kommit fram till genom intervjuer och undersökningar med; banker, mäklare, ungdomsrådet, Ljungbybostäder AB, Heimstaden AB, Högskolecentrum och socialförvaltningen att det finns vissa grupper som har svårare att hitta lägenheter. Det behöver byggas fler hyresrätter och mindre lägenheter med ett rum och kök och två rum och kök. Det behöver byggas flera lägenheter i markplan och lägenheter med hiss. Mäklare anser att det efterfrågas nya områden för villabebyggelse. Hushållssammansättning Hushållssammansättning har generellt sett har utvecklingen i landet gått mot allt fler och allt mindre hushåll, vilket innebär att efterfrågan på mindre lägenheter ökar. Varje hushåll i Ljungby kommun har i genomsnitt 2,0 boende. Tekniska kontoret har statistik från lägenhetsregistret och det visar sig att det finns idag totalt cirka småhus i kommunen. Småhus kan innefatta villor, parhus, kedjehus och fritidshus. I hyreshus finns idag totalt lägenheter. Hyreshus kan innefatta hyreslägenheter och bostadsrätter. Tabellen visar statistik för lägenheter år Statistik över lägenheter Antal Totalt antal lägenheter Lägenhetskategori Vanlig bostad Specialbostad för äldre/funktionshindrade 451 Specialbostad, studentbostad*** 101 Övrig studentbostad 53 Uppgift saknas 19 Lägenhet i byggnadstyp Småhus Småhus med lågt värde* * 96 Hyreshus Specialbyggnader* 516 Uppgift saknas 337 Lägenheter med adress * Specialbyggnader till exempel skolbyggnad, vårdbyggnad, kulturbyggnad, bad och sportanläggning ** Småhus med lågt värde: Byggnadsvärde under kr *** Specialbostad, studentbostad; Lantmäteriet betraktar inte korridorboende som lägenhet. På Hammaren finns idag 63 stycken korridorrum. Källa: Lägenhetsregistret den 9 jan

15 Omsättning av lägenheter Brist på lägenheter behöver inte alltid innebära att det inte finns tillräckligt många lägenheter, utan kan också innebära att utbudet inte motsvarar efterfrågan. De lediga lägenheterna kanske inte är anpassade för en åldrande befolkning eller finns utanför centralorten där servicen har försvunnit. Oavsett om det handlar om obalans mellan antalet lägenheter på marknaden och antalet bostadssökande eller om utbudet inte motsvarar det som efterfrågas, är brist på lägenheter inte alltid detsamma som nybyggnadsbehov. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning av lägenheter i beståndet. Det kan vara så att man behöver starta flyttkedjor för att möjliggöra eller underlätta generationsväxling i olika delar av beståndet. De grupper som Ljungby kommun särskilt har undersökt och som har svårt att hitta lägenheter är: Äldre som vill flytta till en mindre lägenhet Medelålders par Ensamstående med barn Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Ungdomar 14

16 Hyreslägenheter Ljungby kommun har på sin webbsida en förteckning över de företag som har hyreslägenheter i Ljungby kommun, totalt 35 företag. Ljungbybostäder AB är det kommunala och största fastighetsbolaget och har cirka lägenheter i sitt bestånd. Ljungbybostäder AB har lägenheter i Ljungby, Lagan, Ryssby, Lidhult och Vittaryd. Det kommunala fastighetsbolaget har hyreslägenheter som vänder sig till alla målgrupper. Näst störst är Heimstaden AB som totalt har cirka 600 lägenheter och som också vänder sig till alla målgrupper. Ljungby kommun har inga exakta uppgifter på hur många hyresrätter det finns totalt och inte heller exakt hur många bostadsrätter det finns idag. Den säkraste statistiken som finns är från lägenhetsregistret år 2011 och den visar att antalet lägenheter i hyreshus i kommunen är totalt Antalet småhus är totalt Folk- och bostadsräkningen från 1990-talet visar ungefär samma siffror. År 1990 fanns det totalt lägenheter i hyreshus, av dessa var småhus. Tabellen visar Ljungbybostäders AB bestånd i augusti år Ljungbybostäder AB Antal lägenheter Andel i procent 1 rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök Totalt Tabellen visar Heimstadens AB bestånd augusti år Heimstaden AB Antal lägenheter Andel i procent 1 rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök rum och kök 6 1 Totalt 634 Tabellen nedan visar Ljungbybostäders AB totala bestånd samt deras tomma lägenheter. Uppgifterna är från augusti år Orter Totalt Antal tomma Ljungby stad Vittaryd 30 9 Lidhult 50 7 Lagan Ryssby 22 5 Totalt

17 Vad många bostadssökande efterfrågar är ett nytt Karybdis. Kvarteret Karybdis ligger mitt i centrum och det är hyresrätter som har en accepterad hyresnivå, garage och hiss. Detta är populärt. Parhushåll och ensamstående är oftast de som bor i hyreslägenheter. Låg hyra och centralt läge betyder fler sökande per objekt. Ljungbybostäder AB och Heimstaden AB lägger ut enskilda objekt på sin webbsida och den lägenhet som verkar intressant får man anmäla sig till. Nyproduktion av lägenheter Den senaste konjunkturnedgången har märkts på bostadsmarknaden i Ljungby bland annat genom att det är lägre omsättning på hus och lägenheter. Ett problem är boendekostnaden i nyproduktion som kan avskräcka många att flytta till en lägenhet. Ljungbybostäder AB anser att de har bra balans på sin hyresmarknad i dagsläget. Lagan På en del orter utanför Ljungby bor det äldre som har bott där länge och som gärna vill fortsätta att bo där. Det behövs fler hyreslägenheter för dem som vill flytta från sina hus till lägenheter. Skulle det finnas möjligheter till att pressa ner priserna när det gäller vid (ombyggnation) att nyproducera lägenheter skulle man kunna bygga i till exempel Lagan, där det redan finns ett grundutbud av service enligt Ljungbybostäder AB. 16

18 Bostadsbehov för äldre Trygghetsboende och särskilt boende Det finns en efterfrågan på så kallat trygghetsboende och särskilt boende. Åsikten planeras med 40 lägenheter för trygghetsboende och 40 lägenheter för särskilt boende. Om denna typ av bostäder ökar i större utsträckning kan det innebära att personer flyttar tidigare från sina villor än vad fallet är idag. Socialförvaltningen uppskattar att det finns ett behov av nya lägenheter fram till år Se bilaga 1, definitioner Anpassning av bostäder Genom att bygga lägenheter med hiss och i relativt centrala lägen kan möjligheter skapas för fler äldre personer att bo kvar längre i ordinära bostäder. Det är viktigt att det finns marklägenheter. Det finns inte många trevåningshus som har hiss. Det finns till exempel ingen hiss i något boende i Lagan. Ljungbybostäder AB har cirka 300 lägenheter som är tillgänglighetsanpassade med hiss av cirka 24 procent av beståndet. Enkät om vad man anser om det planerade trygghetsboendet Åsikten Ljungbybostäder AB har gjort en marknadsundersökning som har skickats till åringar i kommunen. De har frågat efter vad personer anser om sitt framtida boende i allmänhet och speciellt om det planerade trygghetsboendet, Åsikten. Av de enkäter som skickades ut besvarades st. Enligt enkäten finns det en tydlig målgrupp för Åsikten och det är personer som är 75 år och äldre. De öppna kommentarerna från dem som har besvarat marknadsundersökningen om Åsikten handlar främst om: Fin miljö Nära vatten Nära till service Tryggt Lugnt Kommentarer om varför man inte är intresserad handlar främst om: Vill ej flytta/nöjd idag Avståndet är för långt till centrum Hyresnivån för en bostad i Åsikten anses i stort vara för hög 17

19 Enkät om boende på äldre dagar i Ljungby kommun En enkät gjordes i samverkan mellan olika förvaltningar i Ljungby kommun år Samtliga personer, 60 år och däröver, togs ut ur kommunens befolkningsregister. Ett slumpmässigt urval gjordes för att få ca personer i en urvalsgrupp. Hur man bor idag 66 procent av dem som svarade bor i småhus, radhus, parhus eller liknande. Fler kvinnor och äldre bor i flerbostadshus. Det är vanligast att äldre äger sitt boende. De allra flesta vill bo kvar i den bostad man har idag även när man blir äldre (cirka 60 procent) och resten vill bo kvar om bostaden kan ändras till exempel genom bostadsanpassning. Hur man vill bo när man blir äldre Majoriteten som svarade tror att en seniorbostad skulle passa bäst när de blir äldre. Ju yngre man är desto fler tänker sig bo i radhus, parhus eller småhus. Ju äldre man är och likaså om man bor i en mindre ort desto fler väljer särskilt boende. De som uppger sig vara sjukliga tenderar att föredra seniorbostad eller särskilt boende. Källa: Enkät om boende på äldre dagar i Ljungby kommun, socialförvaltningen 18

20 Bostäder för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet Förutom att bygga särskilda lägenheter är det viktigt att anpassa samhällsmiljön på ett sådant sätt att äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva så självständigt som möjligt. Det gäller till exempel den fysiska miljön, kommunikationer och kommersiell service. I kommunen finns det serviceboenden med plats för tre till sex boende samt tillgång till gemensamt utrymme. Det finns även möjlighet att bo i egen lägenhet med personlig assistans. För personer som behöver mycket stöd och hjälp finns personal tillgänglig dygnet runt. Det finns 70 personer som har personlig assistans i det egna hemmet i Ljungby kommun. Det finns 46 lägenheter i Ljungby stad och 10 platser för personer med funktionsnedsättning. Se bilaga 1, definitioner och bilaga 2, bostäder för personer med funktionsnedsättning. Framtida behov Trapphus Trapphus är lägenheter som ligger nära varandra i samma trappa med möjlighet till personalstöd. Vid nybyggnation är det viktigt att tänka på att det byggs trapphus med hiss. Om det behövs fem trapphuslägenheter kan man integrera dessa med en befintlig enhet som redan finns idag. Det behöver inte byggas helt nya lägenheter utan man kan kombinera med annat. Boendet kan se ut på olika sätt, trapphusmodell eller boende i ett plan med gemensamt allrum. Det som efterfrågas är mindre lägenheter med hiss, marklägenheter och lägenheter som är centralt belägna. 19

21 Utsatta grupper Socialstyrelsens definition I dagligt tal används begreppet hemlös för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar även grupper som har någonstans att bo men som på olika sätt har en osäker boendesituation. Se bilaga 1, definitioner Socialförvaltningen Socialförvaltningen hyr ut i andra hand till utsatta personer vars boende är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Avsikten är att man så småningom ska ta över hyreskontraktet själv och bo kvar utan tillsyn och särskilda villkor och regler. För att kunna motverka hemlöshet så har Ljungby kommun överenskommelse med Ljungbybostäder AB för att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på ordinarie bostadsmarknad till exempel människor som har betalningsanmärkningar, hyresskulder eller arbetslöshet och även att fastighetsbolag skall sänka kraven på de bostadssökande, till exempel godkänna försörjningsstöd som inkomst. Sekundär hyresmarknad Bostadspolitiken är under ständig förändring och påverkar också hemlösheten. Det gäller både tillgången till bostäder och de krav hyresvärdarna ställer för att erbjuda kontrakt. Ett allt hårdare klimat på bostadsmarknaden kan märkas. Det handlar inte enbart om brist på hyreslägenheter. Socialstyrelsen och Boverket har i tidigare rapporter pekat på utvecklingstendenser att hyresvärdar till exempel inte accepterar försörjningsstöd som inkomstkälla för att skriva ett förstahandskontrakt. En så kallad sekundär hyresmarknad har växt fram där kommunen hyr lägenheten och sedan hyr ut den i andra hand. Det är socialförvaltningen som får ställa upp och agera uthyrare. För närvarande har socialförvaltningen över 120 sådana förstahandskontrakt. Socialförvaltningen har tvingats bli en bostadsförmedling för att hjälpa de som inte har kunnat komma in på bostadsmarknaden av egen kraft och för att alla hyresvärdar vill hålla den egna verksamheten skadelös. Det är dock tekniska kontoret som svarar för hanteringen av dessa hyreskontrakt. Kommunikation med fastighetsägare Det är viktigt att ha god kontakt med Ljungbybostäder AB och fastighetsbolag och att man försöker undvika oseriösa hyresvärdar. Integrera För att motverka eventuell segregation är det viktigt att alla sorters boenden är utspridda i olika tätorter i kommunen. 20

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2012 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 64 Dnr 2016/00329 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 64 Den 2016-09-19 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram Kommunfullmäktiges beslut Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning.. 2 2 Inledning 3 3 Syfte... 3 4 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010. 4 5 Bostadssituationen idag. 5 6

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län ISSN 1103-8209, Meddelande nr 2013:05 Text: Patrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Foto: Lennart Grimsbo Utgiven

Läs mer

Befolkningsprognos och byggande

Befolkningsprognos och byggande Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Datum 2013-04-11 Diarienummer KSKF/2012:327 1 (10) Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningenn

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019 Dnr KS 2015/271 Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019 Antaget av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Mål och riktlinjer för bostadsbyggande

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram Program antaget av Dnr SPN-168/2005 263 Kommunfullmäktige 2007-04-23 Bostadsbyggnadsprogram 2007 för Norrköpings kommun 2(14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 3 Mål och strategier

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Bostadspolitisk strategi

Bostadspolitisk strategi Bostadspolitisk strategi Reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2016-09-26, 76 1 (17) Revidering gjord hösten 2016 av Gunilla Jonsson, kommunstyrelseförvaltningen, Erik Lundh, samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Bostad för alla Boendeplanering, Svalövs kommun, 2013-2020

Bostad för alla Boendeplanering, Svalövs kommun, 2013-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2012-2020, informationsdel 1 Bostad för alla Boendeplanering, Svalövs kommun, 2013-2020 Kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeplanering 2013-2020, informationsdel 2 (20) Innehållsförteckning

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer