Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35"

Transkript

1 Utbildningsnämnden Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen Hellberg (fp) Emina Skaljo (m) Johan Backryd (m) Björn Furugren Beselin (c) Birgitta Karlsson (kd) Elenor Åberg (c) Jenny Stenberg (c) Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann Controller Per Knutas Aki Ravelin (s) Ing-Marie Elfström (s) Aki Ravelin (s) Majvor Ingebrigtsen (s) Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Lotta Lann Paragrafer Ordförande Elisabeth Rydström (c) Justerande Aki Ravelin (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (23)

2 Innehållsförteckning: Dagordning...3 Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport tertial Fastställande av internkontrollplan...5 Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola remisser från Skolverket...7 Kvalitetsredovisning Remissvar på Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft...9 Remissvar på vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby...10 Remissvar på socialdemokraternas motion: Ensamma flyktingbarn...11 Detaljplan Rosendals handelsområde...13 Program för detaljplan samt samråd inför tillståndsprövning för Vallentuna Våtmarkspark...15 Detaljplan för bostäder i Tingvallaområdet...16 Detaljplan för Kulla...17 Program för detaljplan avseende del av Lindholmsvägen och Smidesvägen...18 JO-anmälan gymnasiet yttrande...19 Rapport från programråd...20 Anmälningsärenden...21 Postlistan...22 Detaljplan och gatukostnadsutredning avseende bostadsområdet Skoga...23 Sid 2 (23)

3 Dagordning UN 48 Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg; - Detaljplan och gatukostnadsutredning avseende bostadsområdet Skoga. 3 (23)

4 Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport tertial UN 49 Dnr Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter fyra månader, samt en prognos för budgetutfallet för hela Uppföljning efter fyra månader skall redovisas till kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunfullmäktige. sgång i arbetsutskottet Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Utbildningsnämndens VaSaRu-rapport tertial (23)

5 Fastställande av internkontrollplan UN 50 Dnr Utbildningsnämnden fastställer kontrollplan för 2007 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Utbildningsnämnden beslutar att följande rutiner särskilt granskas under 2007 för att sedan rapporteras till nämnden: - Jämställdhets- och mångfaldsarbete - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Anmälan om arbetsskada/tillbud - Arkivvård - Dokumenthantering Nämnderna har, enligt kommunens reglemente för intern kontroll, ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har vidare ansvar för att följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Revisorerna påpekade i en granskning 2006 att utbildningsnämnden inte gör någon dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i syfte att välja ut vilka rutiner som ska kontrolleras under kommande år. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en väsentlighets- och riskanalys och utifrån den föreslår rutiner som ska granskas under Utbildningsnämnden fastställer kontrollplan för 2007 enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag. Utbildningsnämnden beslutar att följande rutiner särskilt granskas under 2007 för att sedan rapporteras till nämnden: - Jämställdhets- och mångfaldsarbete - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Anmälan om arbetsskada/tillbud - Arkivvård - Dokumenthantering sgång Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 5 (23)

6 1. Förvaltningens skrivelse Intern kontroll 2. Rutinförteckning 6 (23)

7 Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola remisser från Skolverket UN 51 Dnr , , , , , , , , , , , , , Utbildningsnämnden har ingen erinran mot ansökningarna som avser etableringar i Täby, Danderyd, Vaxholm och Österåkers kommun. Utbildningsnämnden avstår från att besvara remisser för etablering i övriga kommuner. Sökande enligt bilaga 3 i förvaltningens skrivelse har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola från och med läsåret 2008/2009. I bilaga 3 i redovisas sökandens namn, lägeskommun, program och eventuell inriktning, antal elever fullt utbyggda och beskriven profil. Utbildningsnämnden har ingen erinran mot ansökningarna som avser etableringar i Täby, Danderyd, Vaxholm och Österåkers kommun. Utbildningsnämnden avstår från att besvara remisser för etablering i övriga kommuner. sgång Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens skrivelse Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola remisser från Skolverket 7 (23)

8 Kvalitetsredovisning 2006 UN 52 Dnr Utbildningsnämnden tackar för informationen. Barn- och ungdomsförvaltningen presenterar 2006 års kvalitetsredovisning avseende förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning. Utbildningsnämnden tackar för informationen sgång Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Kvalitetsredovisning (23)

9 Remissvar på Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft UN 53 Dnr Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till Ansvarkommitténs resonemang rörande gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Utbildningsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på Ansvarskommitténs förslag. I bilaga finns ett utdrag ur Ansvarskommitténs slutbetänkande. Sammanfattningsvis för kommittén ett resonemang om ett regionalt huvudmannaskap för gymnasieskolan och för gymnasial vuxenutbildning. Kommittén skriver vidare att det finns flera faktorer som verkar i den riktningen, men menar att man inte haft utredningsresurser för att lämna förslag. Barn- och ungdomsförvaltningen vill i detta sammanhang lyfta fram att det finns förslag om en gemensam gymnasieregion i Stockholms län. Ett gemensamt intagningskansli för Stockholms län kommer i gång under hösten Vidare deltar Vallentuna i ett samarbete inom vuxenutbildningen tillsammans med Danderyd, Täby och Vaxholm. Förvaltningen ser därför positivt på denna utveckling. Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till Ansvarkommitténs resonemang rörande gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. sgång Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Sammanfattning - Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 9 (23)

10 Remissvar på vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby UN 54 Dnr Utbildningsnämnden anser att turtätheten mellan Karby och Vallentuna centralort bör utökas, under vardagarna för att underlätta för de elever vid Vallentuna gymnasium som är boende i Karby att ta sig till och från skolan, och under helgerna för att förbättra ungdomarnas möjligheter att nyttja kulturutbudet och fritidsutbudet i hela kommunen. I dagsläget finns ingen trafik under sön- och helgdagar och endast tre turer under lördagar. Utbildningsnämnden har i övrigt inga synpunkter på motionens förslag. Vänsterpartiet föreslår att kommunledningen arbetar tillsammans med SL för att förlänga buss 665 turer Vallentuna - Karby till lämplig plats i Brottby, samt att de i sina kontakter med SL verkar för fler turer och förbättrade förbindelser till Brottby och Karby. Utbildningsnämnden anser att turtätheten mellan Karby och Vallentuna centralort bör utökas under helgerna för att förbättra ungdomarnas möjligheter att nyttja kulturutbudet och fritidsutbudet i hela kommunen. I dagsläget finns ingen trafik under sön- och helgdagar och endast tre turer under lördagar. Utbildningsnämnden har i övrigt inga synpunkter på motionens förslag. sgång Yrkande Jenny Stenberg (c) yrkar att turtätheten även bör utökas under vardagarna för att underlätta för de elever vid Vallentuna gymnasium som är boende i Karby att ta sig till och från skolan. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jenny Stenbergs (c) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Vänsterpartiets motion: Förbättra kollektivtrafik till Karby och Brottby 10 (23)

11 Remissvar på socialdemokraternas motion: Ensamma flyktingbarn UN 55 Dnr Utbildningsnämnden har möjlighet att erbjuda ensamma flyktingbarn i gymnasieålder skolundervisning som är anpassad efter de enskilda barnens behov och förutsättningar. Utbildningsnämnden förutsätter att kommunstyrelsen, via arbetsmarknadsenheten, kompenserar utbildningsnämnden för de extra kostnader som uppstår för att ordna med undervisning till ensamma flyktingbarn i gymnasieålder. I motionen föreslår socialdemokraterna att kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar, att utreda möjligheterna att ta emot ensamma flyktingbarn. Och om förutsättningar finns att Vallentuna kommun tecknar avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamma flyktingbarn. Om Vallentuna kommun beslutar att ta emot ensamma flyktingbarn så ansvarar utbildningsnämnden för att ordna med skolundervisning för de barn som är i gymnasieålder. Statistik från Migrationsverket visar att de flesta ensamma flyktingbarn som kom till Sverige förra året var pojkar i åldrarna år. Enligt förordningen om undervisning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande m.fl.(sfs ), har de ensamma flyktingbarnen rätt att få skolundervisning på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Barnen ska tas emot i det offentliga skolväsendet så snart som det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, och undervisningen ska bedrivas med hänsyn till barnets behov och förutsättningar. Vallentuna kommun har inte erfarenheter av att ta emot ensamma flyktingbarn, men andra asylsökande barn som kommer till Vallentuna kommun tillsammans med sina familjer bereds plats i den förberedelseklass som finns på Ormstaskolan för nyanlända flyktingar och/eller på SFI (svenska för invandrare) i Täby. Efter avklarade SFIstudier finns det möjlighet att fortsätta studierna inom Vallentuna gymnasiums individuella program. Liknande skolundervisning kan erbjudas ensamma flyktingbarn. 11 (23)

12 Migrationsverket täcker en del av kostnaderna för skolundervisningen genom att kommunen ansöker om ersättning, som utgår med följande: kronor per elev och år i förskoleklass kronor per elev och år i grundskola etc kronor per elev och år i gymnasieskola etc. - Ersättning för extra kostnader för elever med särskilda behov. - Ersättning för extraordinära kostnader för skolverksamhet. Utbildningsnämnden förutsätter att kommunstyrelsen, via arbetsmarknadsenheten, kompenserar utbildningsnämnden för de extra kostnader som uppstår för att ordna undervisning till ensamma flyktingbarn i gymnasieålder. Utbildningsnämnden har möjlighet att erbjuda ensamma flyktingbarn i gymnasieålder skolundervisning som är anpassad efter de enskilda barnens behov och förutsättningar. Utbildningsnämnden förutsätter att kommunstyrelsen, via arbetsmarknadsenheten, kompenserar utbildningsnämnden för de extra kostnader som uppstår för att ordna undervisning till ensamma flyktingbarn i gymnasieålder. sgång Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Socialdemokraternas motion: Ensamma flyktingbarn 12 (23)

13 Detaljplan Rosendals handelsområde UN 56 Dnr Utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. I övrigt har nämnden ingen erinran mot planförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut ett program för detaljplan rörande Rosendals handelsområde. Programmet är utsänt för samråd till den 25 maj 2007, men utbildningsnämnden har givits möjlighet att inkomma med svar under juni månad. Området är beläget norr om Väsbyvägen (väg 268) ca 3 km väster om Vallentuna centrum. I gällande detaljplan D får marken användas för kontor och industri. Nu föreslås en ändring av detaljplanen så att Rosendals arbetsområde kompletteras med handel av skrymmande varor. Området ska också rymma kontor och en större livsmedelsaffär. Trafiken på Lindövägen, Tallhammarsvägen och Väsbyvägen kommer enligt förslaget att öka. Gång- och cykelväg finns idag längs Lindövägen och i södra utkanten av planområdet från Lindövägen till Vargmötesvägen. Gymnasieungdomar boende i Lindö respektive Lindönäs har möjligheten att använda dessa samt gång- och cykelvägen utmed Västlundavägen och Tallhammarsvägen, för att ta bussen vid Rosendalsvägen. Ungdomarna väljer dock istället att gå utmed Lindövägen för att ta bussen vid Väsbyvägen, vilket är en kortare sträcka. Väsbyvägen är en 70-väg med relativt livlig trafik i rusningstid, vilket gör att detta alternativ redan idag inte rekommenderas av barn- och ungdomsförvaltningen. Med ett ökat trafikflöde till och från Rosendals handelsområde, försämras trafikmiljön ytterligare för ungdomarna, i synnerhet för de som väljer att ta bussen från korsningen Lindövägen-Väsbyvägen. Barn- och ungdomsförvaltningen är oroad över den förväntade högre trafikbelastningen i området och dess påverkan på gymnasieungdomarnas säkerhet. Förvaltningen förutsätter därför att samhällsbyggnadsförvaltningen i det fortsatta arbetet ser över lämpliga åtgärder, exempelvis planskild gång- och cykelväg mellan Lindövägen och busshållplatsen på Väsbyvägen, eller flytt av busshållplats från Väsbyvägen till Lindövägen om busslinjedragning blir aktuellt genom handelsområdet. 13 (23)

14 Utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. I övrigt har nämnden ingen erinran mot planförslaget. sgång Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Karta som visar planområdets lokalisering 2. Karta som visar befintliga gång- och cykelvägar 14 (23)

15 Program för detaljplan samt samråd inför tillståndsprövning för Vallentuna Våtmarkspark UN 57 Dnr Utbildningsnämnden lämnar förslaget till detaljplan utan yttrande. Programmet är utsänt för samråd till den 15 juni Området är centralt beläget vid Ormstaåns utlopp till Vallentunasjön. Det ligger väster om Stockholmsvägen, öster om kyrkan, söder om centrum och norr om Vallentunasjön. Syftet med att anlägga en våtmarkspark är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och förorenat åvatten från Ormstaån. Avsikten är också att öka rekreationsvärdet i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken. Enligt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning kommer förslaget inte att påverka utbildningsnämndens verksamhetsområde. Utbildningsnämnden lämnar förslaget till detaljplan utan yttrande. sgång Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Karta som visar planområdets lokalisering 15 (23)

16 Detaljplan för bostäder i Tingvallaområdet UN 58 Dnr Utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. I övrigt har nämnden ingen erinran mot planförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut ett program för detaljplan avseende bostäder i Tingvallaområdet. Programmet är utsänt för samråd till den 25 maj 2007, men utbildningsnämnden har givits möjlighet att inkomma med svar under juni månad. Planområdet ligger vid Vallentunasjön ca 2,3 km söder om Vallentuna centrum. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder inom området. Området ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet och föreslås planläggas för totalt ca 60 bostäder. Även möjligheten att anordna ett gång- och cykelstråk genom området ses över. Förvaltningen anser det viktigt att i det fortsatta planarbetet väga in ungdomarnas möjlighet att på ett smidigt och trafiksäkert sätt ta sig till kommunens egen gymnasieskola i Vallentuna centrum, samt till allmänna transportmedel för de ungdomar som går på andra gymnasieskolor. Utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. I övrigt har nämnden ingen erinran mot planförslaget. sgång Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Karta som visar planområdets lokalisering 16 (23)

17 Detaljplan för Kulla UN 59 Dnr Utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. I övrigt har nämnden ingen erinran mot planförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut ett program för detaljplan avseende bostäder vid Kulla, Lindholmen. Programmet är utsänt för samråd till den 25 maj 2007, men utbildningsnämnden har givits möjlighet att inkomma med svar under juni månad. var utsänt på samråd under november-december Utbildningsnämnden lämnade då yttrande utan erinran. Området ligger söder om Lindholmens tätort, öster om Roslagsbanan och på båda sidor om Lindholmsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av området med varierande hustyper i olika storlekar. Inom planområdet föreslås ca 95 bostäder i gruppbyggda småhus och villor. Inom området föreslås gång- och cykelvägar, som bland annat anknyter i riktning mot Roslagsbanans hållplats. Barnoch ungdomsförvaltningen bedömer att gymnasieungdomarnas behov att ta sig till och från skolan tillgodoses i förslaget. Utbildningsnämnden har ingen erinran mot planförslaget. sgång Yrkande Elenor Åberg (c) yrkar att utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Elenor Åbergs (c) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elenor Åbergs yrkande. 1. Karta som visar planområdets lokalisering 2. Karta som visar planerade gång- och cykelvägar 3. Karta översiktsplan 2001, med planerad förskoletomt markerad 17 (23)

18 Program för detaljplan avseende del av Lindholmsvägen och Smidesvägen UN 60 Dnr Utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. I övrigt har nämnden ingen erinran mot planförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut ett program för detaljplan avseende del av Lindholmsvägen och Smidesvägen för samråd till den 6 september Området är beläget öster om Vallentuna centrum och Roslagsbanan, och ansluter i söder till Angarnsvägen, se bilaga 1 (karta A). Planen avser utbyggnad av en ny väg öster och norr om de planerade bostadsområdena Västra och Östra Åbyholm, se bilaga 1 (karta B). Lindholmsvägen får en ny sträckning till Arningevägens cirkulationsplats och Smidesvägen förlängs till en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen. Den nya vägen planeras med separata gång- och cykelbanor. Enligt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning kommer förslaget inte att påverka gymnasieungdomarnas möjlighet att ta sig till Vallentuna gymnasium eller allmänna kommunikationer för färd mot andra gymnasieskolor. Utbildningsnämnden har ingen erinran mot planförslaget. sgång Yrkande Elenor Åberg (c) yrkar att utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Elenor Åbergs (c) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elenor Åbergs yrkande. 1. Karta som visar planområdets lokalisering 18 (23)

19 JO-anmälan gymnasiet yttrande UN 61 Dnr Utbildningsnämnden beslutar om yttrande enligt förvaltningens förslag med två ändringar. Följande meningar stryks: De har frågat tre (?) gånger. (punkt 1) Vad jag minns fanns det ändå inga bokbord den dagen. (punkt 3). JO har tidigare i en remiss daterad 30 maj 2006 anmodat utbildningsnämnden att inkomma med utredning och yttrande, med anledning av att rektor på gymnasiet anmälts till JO i samband med att nationaldemokraterna nekats att hålla bokbord på gymnasiet. Utbildningsnämnden anmodas på nytt yttra sig i ärendet och svara på kompletterande frågor. föredras vid nämndssammanträdet. s tidigare behandling ade om ett yttrande till JO. Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar om yttrande enligt förvaltningens förslag. sgång Yrkande Birgitta Karlsson (kd) yrkar att följande meningar i förvaltningens förslag stryks: De har frågat tre (?) gånger. (punkt 1) och Vad jag minns fanns det ändå inga bokbord den dagen. (punkt 3). Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på förvaltningens förslag och Birgitta Karlssons (kd) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 1. Förvaltningens förslag till yttrande 2. Förnyad begäran om utredning och yttrande 3. Anmälan till JO 19 (23)

20 Rapport från programråd UN 62 Ing-Marie Elfström (s) och Birgitta Karlsson (kd) rapporterar från programråd på Resurscentrum den 29 maj Björn Furugren Beselin (c) rapporterar från programråd för studieförberedandeprogrammen på gymnasiet den 8 juni (23)

21 Anmälningsärenden UN 63 Utbildningsnämnden tackar för informationen. Barn- och ungdomsförvaltningen - Skoldatatekets verksamhet 2006/2007 Kommunfullmäktige - Bokslut och årsredovisning för år 2006, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet - Trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun - Revidering av pensionspolicy för förtroendevalda - Ombudgeteringar från 2006 års bokslut till 2007 års budget Kommunstyrelsen - Månadsuppföljning MU februari 2007 Täby kommun - Protokoll - Intagningsdelegationen i Nordostsektorn, 13 april Täby övergår till skolkommunpris inom gymnasieskolan fr.o.m. hösten 2007 och ändrar Nosprislistan för våren 2007 Danderyds kommun - Danderyd övergår till skolkommunpris inom gymnasieskolan fr.o.m. hösten 2007 och ändrar Nosprislistan för våren (23)

22 Postlistan UN 64 Utbildningsnämnden noterar informationen ur postlistan. 1. Postlistan (23)

23 Detaljplan och gatukostnadsutredning avseende bostadsområdet Skoga UN 65 Dnr Utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. I övrigt har nämnden ingen erinran mot planförslaget. Programmet är utsänt för plansamråd till den 6 september Planområdet är beläget nära Kragstalunds hållplats i södra Vallentuna, och gränsar till Roslagsbanan i väster och Täby kommun i söder, Byle mosse i norr, och ett naturområde i öster. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av ytterligare bostäder och förbättra VA-situationen i området. Området föreslås planläggas för ca 38 friliggande småhus. Utmed Roslagsbanan finns en gång- och cykelväg från Gävsjövägen till Kragstalund hållplats, vilken säkerställs med detaljplanen. Likaså säkerställs befintlig gång- och cykelväg mellan Bylevägen och Gävsjövägen samt anslutning mot Täby utmed Roslagsbanan. Hösten 2006 var programmet utsänt för programsamråd. Utbildningsnämnden hade då ingen erinran mot planförslaget. Utbildningsnämnden har ingen erinran mot planen. sgång Yrkande Elenor Åberg (c) yrkar att utbildningsnämnden betonar vikten av att ungdomarnas behov av säker skolväg beaktas i det fortsatta planarbetet. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Elenor Åbergs (c) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elenor Åbergs yrkande. 1. Planområdet Skogas lokalisering 2. Detaljplanskarta (bland annat med gång- och cykelvägar) 23 (23)

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 Björn

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S)

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 1 september kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 1 september kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Utbildningsnämnden 2005-09-01 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 1 september kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Barn- och ungdomsnämnden 2007-03-27 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (m) ordförande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-06-08

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-06-08 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-06-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1999-01-12 1(17) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1999-01-12 1(17) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1999-01-12 1(17) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknads 2 (17) Innehållsförteckning: Sid Konstituering

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00 Barn- och ungdomsnämnden 19 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00 Borgerliggrupp kl 18:00 Utbildning för nämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2010-04-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 april kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadministrativ

Läs mer

John Omoomian (ersättare Inger Söderberg) Arbetsmarknadsnämnden. Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30.

John Omoomian (ersättare Inger Söderberg) Arbetsmarknadsnämnden. Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30. Arbetsmarknadsnämnden 2013-04-17 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30 ande Margareta Ahlm (S) ordf. John Omoomian (S) Arnold Bengtsson (S) ersätter Carina Östrand (S) Peder

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003

KALLELSE. Justerande:... Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 7 oktober 2003 kl 19.00 Förvaltningschef

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(14) Plats och tid Stocksundsskolan, tisdagen den 20 mars 2012, kl. 19.30-21.00 Paragrafer 19-31 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Böös (M) Christian Hoas, 1:e vice

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann Utbildningsnämnden 2007-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl. 18.00 Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20.

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson, 30-32 Kenneth Rosén Stefan Ohlsson Johan Renfors Klas Lundbergh Gunilla Lidberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 ARBETSUTSKOTT

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset klockan 08.00 13.00 Beslutande Lis Lyrbo (S), ordförande Björn Remning (V), 1:e vice ordförande Leif Axelsson (M), 2:e vice ordförande Susanna Windh (S) Evy

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 25 januari 2011 kl 13.00 16.15 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta Wignell C Margareta Bryntesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-25. Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, onsdagen den 25 maj, kl. 15.00-16.

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-25. Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, onsdagen den 25 maj, kl. 15.00-16. 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, onsdagen den 25 maj, kl. 15.00-16.00 Björn Furugren

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1998-10-27 1(17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Team-Works lokaler,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 2006-06-15 Utbildningsnämnden 2006-06-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän OBS Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 15 juni kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset klockan 09.30 12.30 Beslutande Lis Lyrbo (S), ordförande Björn Remning (V), 1:e vice ordförande Leif Axelsson (M), 2:e vice ordförande Patrik Wahlström (S)

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Jane Schultzberg (m) Ove Hahn (m) Sigurd Rahmqvist (m) Gabriel Liljenström (fp)

Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Jane Schultzberg (m) Ove Hahn (m) Sigurd Rahmqvist (m) Gabriel Liljenström (fp) Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl. 19.00 21.40 ande Ersättare Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.50 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13 ) 2005-02-24 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 24 februari 2005, kl 9.00 15.45. Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2009-11-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk redovisning, tredje kvartalet 2009 50 Nämndens sammanträdesdagar 51 Antal friluftsdagar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Vallentuna Teamwork, Fabriksvägen 1C, Vallentuna tisdagen den 8 april 2003 kl 19.00 21.55

Vallentuna Teamwork, Fabriksvägen 1C, Vallentuna tisdagen den 8 april 2003 kl 19.00 21.55 Utbildnings- och arbetsmarknads 8 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teamwork, Fabriksvägen 1C, Vallentuna tisdagen den 8 april 2003 kl 19.00 21.55 Beslutande Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Bällstarummet, kommunledningskontoret, kl 13.30-16.05

Bällstarummet, kommunledningskontoret, kl 13.30-16.05 VALLENTUNA KOMMUN Kommunalt pensionärsråd 1 (6) 19 mars 2015 Plats och tid Bällstarummet, kommunledningskontoret, kl 13.30-16.05 ande Björn Furugren Beselin KS (C), ordförande, Margareta Svanström FN (M),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Prognos för Utbildningsnämnden per den 31 oktober 2011... 3 sattestanter år 2012 inom utbildningsnämndens ansvarsområde... 4 Skövde

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 31 januari 2008, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 31 januari 2008, kl Utbildningsnämnden 2008-01-31 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 31 januari 2008, kl. 19.00 20.40 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Göran Ulvan (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 26 januari 2010 kl. 18.30 19.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45. Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén (S) Maria Andersson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45. Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén (S) Maria Andersson (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-03-04 Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45 Beslutande Marie-Louise Svensson (M), ordförande Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.05-11.05 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 15 december 2005

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 15 december 2005 Fritidsnämnden 15 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Lindholmens gård, Vallentuna, torsdagen den 15 december 2005, kl.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare 18.30-20.40, Bällstarummet Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo (M) (ersätter

Läs mer

Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD) Per-Arne Hagby (C) Kjell-Åke Gauffin (S) Per-Arne Hagby ... Ordförande/Håkan Johansson

Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD) Per-Arne Hagby (C) Kjell-Åke Gauffin (S) Per-Arne Hagby ... Ordförande/Håkan Johansson 2014-04-23 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Ellen Key-rummet, kommunkontoret, Ödeshög Onsdagen den 23 april 2014 kl 09:00 11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.10 16.00 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Övriga deltagare Anneli Persson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTA KOMM Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Vargmötet, 15.00-16.25 ande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Övriga närvarande Roland Beijer, utbildningschef,

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17 Utbildningsnämndens 14-17 2 Programutbud 2014/2015...5 Riktlinjer integrationsarbetet...6 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...9 3 Plats och tid Utbildningens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-06-10 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 10 juni 2008, kl. 19.30 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 1 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 1 december 2005, kl. 07.30-09.40 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V), Stellan Lund (M), Gunilla Wolinder (FP) 15-18, Hans Carlsson (M)

Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V), Stellan Lund (M), Gunilla Wolinder (FP) 15-18, Hans Carlsson (M) Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Takåsrummet, Kommunhuset, onsdagen den 28 mars 2012, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Märit Estrada (V),

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Strömbacka, Lilla Herrgården, kl 08.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Ruth Rahkola Anders Berg Birgitta Elfgren Lina Bergman Peter Eriksson Kjell

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-26 75 Informationsärende: Betygsresultat Vt-14 (UN 2014.084) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Skogsbrynets förskoleenhet, Köping, kl 14.00 16.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer