Riskbild Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskbild Östergötland"

Transkript

1 Riskbild Östergötland Ekonomisk säkerhet 2005

2 Rapporten är framtagen av: Karin Palmblad Robert Wenemark

3 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Samhällsbyggnadsenheten Förord Rapporten Riskbild Östergötland ekonomisk säkerhet 2005 är en sammanställning av genomförd Workshop där representanter från statliga myndigheter, kommun, företag och organisation medverkade. Ett stort tack riktas till de som deltog under denna arbetande konferens. En förhoppning är att denna rapport ska vara ett underlag för fortsatt arbete och leda till en förbättrad beredskap mot olyckor och händelser i länet.

4 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och mål Metod och genomförande Metaplan SWOT-analys Textanalys Källkritik, urval och avgränsning Begreppsdefinition Samverkansområdet: Ekonomisk säkerhet Begrepp och förkortningar inom Ekonomisk säkerhet Workshopens deltagare Riskbild Östergötland Tillbakablick Trender Olyckor och händelser inom samverkansområdet Orsaker Konsekvenser Geografisk spridning Sårbarhet i att hantera konsekvenserna Sannolikhet Allvarligaste olycka/händelse Åtgärder Fortsatt arbetet Slutsats Källor Tryckta källor Otryckta källor... 32

5 Sammanfattning Denna rapport belyser vilka händelser som kan inträffa i Östergötland, eller utanför Östergötland men påverka länet, inom samverkansområdet ekonomisk säkerhet. Vissa myndigheter har fått ett särskilt ansvar för att minska samhällets sårbarhet och förbättra krishantering. Myndigheterna är indelade i grupper där respektive grupp ansvarar för krisberedskapen inom ett särskilt område, ett samverkansområde. 1 I augusti 2005 genomfördes en workshop i Länsstyrelses regi i syfte att inventera dessa risker inom det nämnda samverkansområdet. Workshopen och denna efterföljande rapport är den andra av sex workshops/rapporter. Syftet med denna rapport och arbetet Riskbild Östergötland är att skapa en ökad riskmedvetenhet samt att bilda en god beredskap mot olyckor och händelser i länet. Målet är även att bilda nätverk för att få en god krishanteringsförmåga och ge möjlighet för ett effektivt resursutnyttjande. Under år 2006 kommer det att för varje samverkansområde ha genomförts en workshop. Slutligen ska en rapport tas fram för att sammanställa en helhetsbild. Följande olyckor/händelser bedömdes som extraordinära händelser 2 : Ej fungerande börs, värdepapper (flera dygn) Kontantbrist (stor omfattning, flera dygn) RUN Avbrott i transferering (flera dygn och/eller helger) Avbrott i POS, ATM, BABS (flera dygn) Ej fungerande BGC, VPC, RIX, SWIFT (betalsystem) Tjänster/nyckelpersoner försvinner. Förutom de ovanstående olyckor/händelser som framställs i rapporten behandlas också dess orsaker, konsekvenser och vad som kan åtgärdas. Även den geografiska spridningen av möjliga olyckor/händelser beskrivs samt dess bedömda sannolikhetsrangordning. Bland de ovan nämnda olyckor/händelser är Avbrott i POS, ATM, BABS (flera dygn) och Ej fungerande BGC, VPC, RIX, SWIFT (betalsystem) de som bedömdes som mest sannolika. Avbrott i transferering (flera dygn och/eller helger) räknas också till en av de tre händelserna som bedömdes som mest sannolika att inträffa. Det finns flera orsaker till varför en allvarlig händelse skulle inträffa inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet. Framförallt kan el-, tele- och IT-avbrott orsaka stora konsekvenser. Andra orsaker till händelserna kan vara sabotage, terroristattack eller infrastrukturskador dvs. avbrott i till exempel väg- och järnvägssystem så att värdetransporter inte kan köras som normalt. Konsekvenserna inom detta samverkansområde får störst påverkan på samhälls- och individekonomin. De åtgärder som ses som mest väsentliga är utbildning och övning. Det ses som viktigt att göra berörda aktörer medvetna om vilka konsekvenser händelserna får samt vilka motåtgärder som ska vidtas. Det är även viktigt med en enhetlig syn mellan berörda aktörer och att det skapas relevanta föreskrifter, regler och rutiner inom området. Informationshanteringen kan bli bättre och det stora elberoendet gör att risken för el- och IT-störningar borde minimeras. 1 Internet Begrepp och förkortningar förklaras under kapitel Begrepp och förkortningar inom Ekonomisk säkerhet

6 I ett fortsatt arbete önskar gruppen ekonomisk säkerhet utvecklat samarbete, utbyte av erfarenheter och mer utbildning och övning. Trender som nämns i rapporten, som medfört ökade risker inom det aktuella samverkansområdet, är att transporter på våra vägar, järnvägar och vatten har ökat och att dessa både blivit billigare och enklare. Det tas allt fler risker i dag som bland annat är kopplat till ekonomisk vinning. Europas gränser har öppnats och ekonomin har blivit global. Tidigare var systemen mindre, inte lika världsomspännande och integrerade som de är idag. Det finns i västvärlden en stor tilltro till och ett stort behov av teknik och behovet av den specialiserade kunskapen för att möjliggöra hanteringen av denna teknik har blivit självklar. Personberoende växer således fram. Terrorattacker och sabotage har utvecklats och dess förmåga har stärkts, därför har behovet av skydd och säkerhet ökat. Avslutningsvis under denna sammanfattning kan sägas att rapporten, dess underlag och framtagande, möjliggör samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer samt underlag till fördjupad analys. Rapporten och samverkan genererar även förslag till forsknings- och utvecklingsinsatser. 5

7 1. Inledning Vi lever idag i ett samhälle som har blivit allt mer globalt. Det medför att information och marknad blivit världsomspännande. Ett beroende mellan stater har utvecklats, vilket ökar risken för att störningar får konsekvenser i flera delar av världen. En generell uppfattning är att vi lever i en allt mer sårbar värld där hot som terrorism, farlig smitta, IT-krascher och naturkatastrofer kan leda till stora ekonomiska problem. En rad teorier hänvisar till globalisering som ett centralt element i samhällsutvecklingen. Industrisamhället har skapat ständigt effektivare transportmedel och bättre sätt att kommunicera på. Utvecklingen från järnväg, ångbåt och telegraf, via telefon, flyg, motorvägar, och fram till nutidens kommunikationssatelliter och informationsteknologier har krympt avstånden i världen. Nationsgränser öppnas med påverkan från internationell handel, finansiell internationalisering, samt de multinationella företagens ökade betydelse. Globaliseringsprocesser har påverkat den ekonomiska arenan. Penningmarknader som skall fungera dygnet runt är samverkande med satellit- och datorteknologier, vilket påverkar flera delar av samhället. 3 För att förstå ekonomin har den genom tiderna förklarats på flera olika sätt. Bland annat har ekonomin jämförts med drivmedlet i samhällsprocessen, stryper man bränsletillförelsen stannar hela maskineriet. Ekonomisystemet kan också jämföras med människans blodsystem. Det är känsligt men vi skyddar och förebygger när nya kriser, risker, gör sig synliga. Vi matas dagligen, via olika medier, av en mängd händelser och olyckor som direkt eller indirekt har konsekvenser på vår ekonomi. Terrorattackerna som de senaste åren skett runt om i världen sägs vara ett angrepp mot hela västvärlden och marknadsekonomin. Efter terrorattackerna i USA, 11 september 2001, drabbades finansbranschen extra hårt på grund av att flera finansiella aktörer är koncentrerade på Manhattan där attackerna inträffade. Tsunamin i Sydostasien 2004 kostade våra svenska försäkringsbolag flera miljarder kronor. 4 Aktuella frågor som medier fokuserar på idag och som påverkar människans ekonomi och ökar risker inom det ekonomiska systemet är bland annat oro på arbetsmarknaden. Det höga priset på oljan dominerar också debatten. Sverige har även drabbats av utbredd organiserad brottslighet, så som kriminella handlingar mot banker, bankomater och värdetransporter. IThaveri så som virus eller intrång är vardagsmat idag, vilket kan leda till allvarliga risker då vi lever i en allt mer IT-beroende värld. 5 Vilka risker kan vi förutse, vad kan vi göra för att förebygga och skydda vårt ekonomiska system? Vilka kan samarbeta för att den ekonomiska säkerheten ska bli säkrare? Detta är frågor som diskuteras alltmer idag. 3 Giddens, Anthony, Tredje vägen, Stockholm 2000, s.41ff 4 Introduktionsföreläsning av Stig-Owe Germundsson från Östgöta brandstodsbolag, Länsstyrelsen Östergötland Ibid 6

8 2. Bakgrund Sedan den 1 juli 2002 har Sverige en ny struktur för krishantering som utgår från en helhetssyn på samhällets risker, sårbarhet och resurser. På den regionala nivån har Länsstyrelsen ett geografiskt områdesansvar som bland annat innebär att myndigheten ska anlägga ett helhetsperspektiv på uppgiften att förebygga och hantera olyckor och andra påfrestningar i fredstid samt höjd beredskap. Vidare innebär områdesansvaret att länsstyrelsen ska sammanställa och ha en uppfattning om vilka risker som finns i länet. Sammanställningen bör inriktas mot alla förhållanden som kan ge upphov till en allvarlig krissituation i länet. Det bör i sammanhanget betonas att det främst är de sektorsansvariga myndigheterna som ska genomföra analyser inom sina ansvarsområden. Länsstyrelsen ska i sin tur sammanställa sektorsmyndigheternas underlag för en helhetsbild över länet. Enligt förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap, SFS 2002:472, skall varje myndighet årligen analysera om det finns sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Detta i syfte att stärka varje myndighets krishanteringsförmåga. Respektive myndighet ska också värdera och sammanställa resultatet av arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys. Vissa myndigheter har fått ett särskilt ansvar för att minska samhällets sårbarhet och förbättra krishantering. Myndigheterna är indelade i grupper där respektive grupp ansvarar för krisberedskapen inom ett särskilt område, samverkansområde. Dessa myndigheter ska också samarbeta med näringsliv, kommuner och länsstyrelser i arbetet för ett säkrare samhälle. Myndigheterna finns inom sex olika samverkansområden. Förutom det område denna rapport avser, Ekonomisk säkerhet, finns: Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen Skydd, undsättning och vård (polis, räddningstjänst och sjukvård) Transporter (väg, sjö och lufttransporter, infrastruktur). Områdesvis samordning, samverkan, info (geografiskt områdesansvar, informationsansvar) Teknisk infrastruktur (el, tele, IT och VA) I april 2005 samlades deltagarna i alla samverkansområden för att vara med och starta upp det arbete som ska leda fram till den regionala riskbilden för Östergötland. Resultatet av arbetet ska presenteras för det regionala krishanteringsrådet i slutet av 2006 och därefter spridas i länet genom seminarier och konferenser. 2.1 Syfte och mål Workshopen samt denna efterföljande rapport syftar till att ge deltagarna och övriga aktörer inom samverkansområdet en ökad riskmedvetenhet, kunskapshöjning och engagemang i krishanteringsfrågor. Syftet är även att skapa en bättre kunskap om vilka risker och händelser som kan hota människors hälsa och säkerhet, miljö och egendom inom Östergötlands län. Målet är att utveckla beredskapen mot olyckor och händelser i länet och att bilda nätverk för att öka krishanteringsförmågan och beredskapen samt att ha en god förmåga att informera. 7

9 Underlaget ger en bild av länets risker. Det kan även ge möjlighet för ett effektivt resursutnyttjande och inriktning av krishanteringsförberedelserna i form av t.ex. framtagande av planer, övningar och seminarier. Syftet är att varje workshop ska ta fram förslag på fortsatt arbete och åtgärder som ska ligga till grund för fördjupade studier inom området. Syftet är också att myndigheterna ska ges möjlighet att samverka med länsstyrelsen i enlighet med förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap ( 4, 2002:472). 6 6 Se även kapitel 3.7 8

10 3. Metod och genomförande 3.1 Metaplan För att belysa de risker som finns i Östergötland anordnades en arbetande konferens, en så kallad workshop. Under två dagar samlades representanter från statliga myndigheter kommunföreträdare samt företrädare för andra organisationer för att gemensamt ge en grund till den regionala riskbilden, Riskbild Östergötland. Workshopen var framförallt baserad på metoden Metaplan som är en metod som framtogs av en tysk konsultfirma, men har sitt ursprung i USA. Metoden syftar till att gruppen ska fokusera på problem och möjligheter till lösningar. Metaplan är alltså en teknik för att kommunicera i grupper och som skapar delaktighet och engagemang. Det är viktigt att alla får visa och ta del av den kunskap som finns i gruppen. 7 Workshopen leddes och dokumenterades av Länsstyrelsen. Innan workshopen genomfördes pågick ett förarbete för att bl.a. hitta relevanta deltagare och att göra ett körschema för de två workshopsdagarna. Under år 2004 och i början av 2005 sökte Länsstyrelsen representanter för de myndigheter, företag och organisationer som tillhör respektive samverkansområde. Varje samverkansområde innehåller idag runt tjugo representanter och utgör den grupp som ska medverka under respektive workshop. Varje grupp har också en ordförande vars uppgift är att inleda workshopen samt att leda gruppen eller delar ur gruppen under vissa moment. Under varje workshop får deltagarna ut en arbetsbok som innehåller begreppsförklaringar (se kapitel 3.6), deltagarlista, program, mål och syfte med workshopen samt spelregler och ansvarsfördelning som deltagarna ska förhålla sig till under workshopen baserad på metaplanmetoden. Metaplanmetoden användes bland annat för att generera de möjliga riskerna som finns i länet. Genom att använda metaplan får man deltagarna att bli aktiva och fabricera så många alternativ som möjligt under varje frågeställning. Markörer användes för att prioritera olika alternativ. Workshopen var uppbyggd kring vissa frågeställningar som nämns i kapitlet om källkritik, urval och avgränsning. 3.2 SWOT-analys SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) är en metod som användes i detta arbete för att identifiera svårigheter, utvärdera och utveckla möjligheter till åtgärder. I en SWOT-analys antecknas starka sidor (strenghts), svaga sidor (weaknesses), möjligheter (opportunities) och risker (threaths) av till exempel en åtgärd. Den övre halvan av analysen beskriver nuläget och inre faktorer, medan den nedre halvan beskriver framtiden och yttre faktorer. Till vänster finns det positiva, till höger det negativa. Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 7 Internet sida: 9

11 3.4 Textanalys Underlaget kompletteras med en del litteratur, tidigare rapporter och riskanalyser inom det aktuella samverkansområdet. Dessa finns nämnda i källförteckningen. 3.5 Källkritik, urval och avgränsning Denna rapport avser inte ge en fullständig bild över riskläget i Östergötland, inom det samverkansområde som rapporten avser, utan ska vara ett komplement till bland annat tidigare riskanalys. Metoden har dock, efter genomförd workshop, bedömts som väl fungerande för att ta fram en riskbild för länet. Det urval som gjorts är delvis utifrån förteckningen över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar inom områdena. 8 Det har sedan kompletterats med regionala aktörer. Workshopen inleddes med en tillbakablick för att se vilka händelser som skett inom detta samverkansområde. Detta gjordes i ett försök att kartlägga och tydliggöra händelser och trender som kan ha påverkat Östergötland. Efter detta togs möjliga olyckor/händelser i länet fram. Genom processens gång fokuserades det sedan på dessa olyckor och händelser. Arbetet koncentrerades kring ett antal frågeställningar: Vilka olyckor/händelser finns inom samverkansområdet? Orsaker för respektive olycka/händelse? Konsekvenser för respektive olycka/händelse? Geografisk spridning? Sårbarhet vid hantering av konsekvenserna robusthet, uthållighet, återhämtningsförmåga och psykologiska konsekvenser? Sannolikhetsrangordning av olyckor/händelser? Vilken olycka/händelse är allvarligast? Åtgärder förebyggande respektive skademinskning? Ansvarig/utförare av åtgärd? Förslag på fortsatt arbete? 3.6 Begreppsdefinition Ett antal definitioner fastslogs gälla under workshopen. 9 Kris Varje typ av tillstånd där risknivån temporärt höjs. Risk En sammanvägning av sannolikheten för en oönskad olycka/händelse och de konsekvenser den kan ge upphov till. Sannolikhet * konsekvens. Konsekvens Resultatet av en olycka/händelse Sannolikhet Rimlighet, antaglighet, trolighet 8 SFS 2002:472, Risk- och sårbarhetsanalyser, Vägledning för statliga myndigheter. KBM rekommenderar 2003:1, Bilaga 2, s Definitionerna är hämtade från Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket 10

12 Sårbarhet Sårbar handlar om att vara mottaglig för skada. Sårbarhetsanalys granskar oförmågan hos ett objekt, system, individ, befolkningsgrupp m.m. att stå emot och hantera en specifik påfrestning som kan härledas från inre eller yttre faktorer. Skyddsåtgärder Åtgärder för att reducera riskerna. Robusthet Förmåga att motstå påverkan, inre och yttre. Katastrof En mycket omfattande olycka/händelse, som inträffar med liten sannolikhet. Där befintliga resurser inte räcker till. Beredskap Förmågan att igångsätta verksamhet. Extraordinära händelser Avviker från det normala. Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 3.7 Samverkansområdet: Ekonomisk säkerhet De myndigheter som har särskilt ansvar inom detta samverkansområde är; Arbetsmarknadsstyrelsen Ekonomistyrningsverket Finansinspektionen Försäkringskassan Riksgäldskontoret Skatteverket Statens jordbruksverk Tullverket Verket för näringslivsutveckling Förslag från Krisberedskapsmyndigheten är att Arbetsmarknadsstyrelsen, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverket och Verket för näringslivsutveckling inte kommer att ingå i samverkansområdet i framtiden. Myndigheterna som ingår i Ekonomisk säkerhet skall planera och vidta förberedelser för att förebygga, motverka och begränsa identifierad sårbarhet och risker inom sitt samverkansområde. Förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SFS 2002:472) innehåller föreskrifter som reglerar fredstida krishantering samt ansluter till vad föreskrivs i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. I en bilaga till denna förordning framgår det vilka myndigheter som har ett ansvar att vidta de förberedelser som krävs inom respektive ansvarsområde vid höjd beredskap (bevakningsansvariga myndigheter). Dessa myndigheter skall bland annat genomföra den omvärldsbevakning och de risk- och sårbarhetsanalyser samt de utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten skall klara sina uppgifter vid höjd beredskap. 11

13 Uppgiften för samverkansområdet Ekonomisk säkerhet är att verksamheten ska bedrivas så att riskerna för störningar minimeras och att samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet kan tillgodoses också vid störningar inom andra vitala samhällsområden vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp. 10 I planeringsunderlaget för 2006 ska myndigheterna föreslå åtgärder som leder till att funktionen i samhällsviktiga transfereringssystem vid omfattande avbrott i ordinarie elektroniska kommunikationer och elförsörjning upprätthålls. 11 Målet för 2007 är också att det går att leda och samordna insatser för att samhällsviktiga ekonomiska system och processer samt nödvändig försörjning ska fungera vid svåra påfrestningar på samhället. 12 Nödvändig försörjning kan vara att betalningssystemet, socialförsäkringssystemet och skattesystemet ska fungera. Detta syftar till att skapa krishanteringsförmåga inom samverkansområdet. Det är viktigt att skapa samverkan och informationsutbyte mellan berörda aktörer. Ett annat mål är att det ska gå att tillgodose samhällsviktiga behov av bränsle och drivmedel vid svåra påfrestningar på samhället. Detta mål syftar till att minska sårbarheten hos viktiga system och processer inom samverkansområdet. Mot bakgrund av samverkansområdet Ekonomisk Säkerhets (SOES) ansvar omfattar workshopens arbete inte frågor och åtgärder som konjunkturstabilisering, inflationsbekämpning och konkurrensbefrämjande åtgärder eller andra åtgärder som föranleds av normala inslag i ekonomin. Även att vidta åtgärder av handelspolitisk art för att trygga försörjningen av strategiskt viktiga varor behandlas inte i workshopen då SOES ansvar inte omfattar detta Begrepp och förkortningar inom Ekonomisk säkerhet I denna rapport ingår en del begrepp och förkortningar som här förklaras: Börs: organisation som bedriver handel med börsverksamhet, dvs. regelbundet sammanför köp- och säljbud till affärer. Transferering: Inkomstöverföring från staten utan krav på motprestation. Transferering kan ske till hushåll, företag, organisationer, kommuner, internationell verksamhet och även inom staten. 13 RUN: En run betyder att en större andel av befolkningen tar ut sina sparade pengar från bankerna samtidigt. POS: Point of sales är en kassaskärm framtagen framförallt för kassadiskar som ställer andra krav på en bildskärm än till exempel kontorsmiljön. ATM: Automated Teller Machine är vad vi i Sverige kallar för uttagsautomat, dvs. bankomat, tidigare minuten. BABS: Betalterminal med direktkoppling till bank som möjliggör att kunder kan betala med bankomatkort. 10 Krisberedskapsmyndigheten, Planeringsprocesser 2004:3, Samhällets krisberedskap 2006 inriktning för myndigheternas planering, Stockholm 2004, s Ibid, s Krisberedskapsmyndigheten, Planeringsprocesser 2005:3, Samhällets krisberedskap 2007 Inriktning för verksamheten 2007, Stockholm 2005, s. 32f 13 Ekonomistyrningsverket:

14 BGC: Bankgirocentralen är en betalningstjänst som även ansvarar för att skulder och fordringar mellan banker regleras hos Riksbanken. VPC: Central värdepappersförvaltare och clearingorganisation som är den centrala länken mellan utgivare och ägare/förvaltare av finansiella instrument. Uppgiften är att långsiktigt tillhandahålla säkra och kostnadseffektiva tjänster för hantering av aktier och andra finansiella instrument. RIX: Riksbankens system kan sägas vara knutpunkten i det svenska betalningssystemet genom att samtliga betalningar mellan banker och andra aktörer slutligen slussas genom RIX. Därmed fungerar Riksbanken som bankernas bank vid avvecklingen av betalningar i svenska kronor. 14 SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, bolag med säte i Bryssel med ca 1500 banker som delägare. SWIFT driver ett datorbaserat system för internationell betalningsförmedling via teleförbindelser vilket innebär stor snabbhet och hög säkerhet Workshopens deltagare Målgruppen för denna workshop och arbetet med Riskbild Östergötland är statliga myndigheter, kommuner och företag. Även företrädare för andra organisationer tillhör målgruppen. Workshopen leddes av Annalena Waller och dokumenterades av Länsstyrelsen Östergötland, (Robert Wenemark och Karin Palmblad). I övrigt deltog: Stig-Owe Germundsson Ordförande (Östgöta brandstodsbolag) Peter Roth Försäkringskassan, Linköping Jan Bjuremark Länsarbetsnämnden Britt-Marie Palm Riksgäldskontoret, Stockholm Andreas Olsson Skatteverket, Linköping Carina Franzen Securitas värde AB Alf Persson Svensk kassaservice, Stockholm Tommy Nilsson Securitas värde AB, Linköping Bengt Snödahl Folksam, Linköping Lars Holm Företagarna, Linköping Wiveka Nordén Kommunrepresentant, Linköping Lars-Göran Emanuelsson Finansinspektionen, Stockholm, dag 1 Bernt Dahlbäck Länsstyrelsen (Regionalekonomiska enheten), dag 1 Ingemar Strandmer Länsstyrelsen (Internadministrativa funktionen), del av tiden Ibid 13

15 4. Riskbild Östergötland Här nedan följer redovisningen av det underlag som arbetades fram under workshopen. Underlaget har kompletterats med referens från olika myndigheters rapporter. 4.1 Tillbakablick Workshopen inleddes med att deltagarna fick kartlägga vilka händelser eller olyckor som hänt och tros ha påverkat dagens samhälle och arbete inom det aktuella samverkansområde. Tidigaste händelserna som togs upp var Kreugerkraschen, 1930-talets depression och börskraschen i USA samt de två världskrigen. I den svenska ekonomiska historien belyses Ivar Kreuger som en affärsman som på många områden var långt före sin tid. Han använde sig av ett nytt sätt för att sälja sina aktier och obligationer för att expandera sitt imperium på den internationella kapitalmarknaden. Han förändrade genom det Sveriges näringsliv i grunden för långt tid framöver. En annan händelse som anses ha påverkat arbetet inom ekonomisk säkerhet är Watergateskandalen på 1970-talet då den amerikanske president Nixons nära män gjorde sig skyldig till inbrott på demokraternas nationella partihögkvarter, Watergate, i Washington. Nixon försökte mörklägga detta men det ledde till en stor politisk skandal och hans avgång. Oljekrisen på 1970-talet visade på hur sårbar den västerländska ekonomin var. Även den utvecklingen som skett när det gäller terrorattacker från 1970-talet till 2000-talet har visat att världens ekonomi inte står säker. Tidsskala där deltagarna placerat in olyckor/händelser som hänt de sista decennier. Under 1980-talet blev kreditkorten populära, vår statsminister Olof Palme mördades och Tjernobylolyckan inträffade år Dessa händelser är exempel som har påverkat vår ekonomi. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hamnade Sverige i en bank- och fastighetskris och Sverige fick ett ökat beroende av infrastruktur. 14

16 1990-talet innehöll finanskris, genombrott för Internetbank, våldsamt väder, stormar, stora strömavbrott, den Europeiska unionens framväxt, ökad IT-känslighet och IT-brottslighet, Spridning av sjukdomar så som AIDS och fågelinfluensan och kriget på Balkan. Allt detta påverkade på olika sätt den ekonomiska säkerheten. Under 2000-talet kom en börskris, , många företag i Sverige gick i konkurs och nyckelpersoner har kidnappats eller utsatts för annat brott. Sverige fick uppleva ett andra ministermord med mordet på vår utrikesminister, Anna Lindh. Vi får också se massmedias bevakning av Skandiaaffären och höra debatten om förtroendekapital, IT-bubblan och frysning av medel. Stormen Gudrun och den terrorism som skakat världen har upptagit medias bevakning. Förtroendefrågor har diskuterats, bland annat om banker som satsar privatpersoners pengar eller kommuner så som Motala som blivit uppmärksammade i medier för att ha använt kommunens pengar på felaktiga sätt. Stora svenska företag har avskedat mycket personal och stora delar av företagens produktion flyttas till delar av världen där arbetskraften är billigare. Detta påverkar också vår ekonomiska säkerhet. 4.2 Trender Eventuella trender inom samverkansområdet identifierades och åskådliggjordes. En tydlig utveckling är att antalet transporter har ökat. Det har blivit både billigare och enklare att transporteras. Europas gränser har öppnats och ekonomin har blivit global. Tidigare var systemen mindre, inte lika världsomspännande och integrerade som de är idag. Det tas allt fler risker i dag som bland annat kan vara kopplat till ekonomisk vinning. Det finns i västvärlden en stor tilltro till och ett stort behov av teknik. Teknik och det stora informationsflödet skapar inte bara möjligheter utan också problem. Det är i dag lättare att hämta information om olagligheter, t.ex. hur man kan störa ut viktiga funktioner i det ekonomiska systemet. Genom att tekniken blir ytterligare avancerad krävs en allt mer specialiserad kunskap för att kunna hantera den. Samhället blir därav ännu mer beroende av specialister då systemen blir allt mer komplexa. Ett starkt personberoende växer fram. En stark tilltro till teknik och olika avancerade system kan leda till att riskmedvetandet kring den mänskliga faktorn minskar. Aktörerna på den ekonomiska arenan har blivit allt mer osynliga och svårare att ha kontroll över. Om och när det finns fiender är det uppenbarliga svårigheter att synliggöra dem. Dock finns en annan trend som säger motsatsen till detta stycke, dvs. att riskmedvetenhet har utvecklats och att det har börjats ställas krav på samhällets ingripande. Företag privatiseras och stora företag tappar kontroll. Saker som offentlig upphandling och vinstintresse ersätter allt oftare kvalitet. En farhåga som diskuteras är att ju längre ifrån krigshot vi befinner oss ju sämre blir vår beredskap för större kriser. En utveckling vi har haft i västvärlden är att kontanter och papper har byts ut mot elektroniska hjälpmedel och datorteknik. Mycket blir allt mer datoriserat och mindre sköts manuellt. Internetbanker är ett exempel på detta. Skulle människor idag tappade tron på IT skulle de bemannade kontoren inte räcka till. År 2002 kollapsade Argentinas ekonomi och medborgarna ville då ta ut sina pengar, vilket ledde till kontantbrist. 16 Kan detta inträffa i andra delar i världen? Vilken beredskap har vi för det? Elektroniska hjälpmedel och 16 Information från Svenska ambassaden i Argentina,

17 datorteknik har medfört ett ökat beroende av el. Vi är med andra ord starkt beroende av el för att kunna ha kontroll på den ekonomiska arenan. Vi har också skapat oss ett förtroende för och beroende av den ekonomiska institutionen. Vad händer om vi inte får ut våra pengar? Terrorattacker och sabotage har utvecklats och dess förmåga har stärkts. Rättsstatens skydd måste förbättras mot dessa attacker och sabotagehändelser. Civilkuraget måste utvecklas då hoten mot enskilda har blivit värre och annorlunda. Händelser kan idag hända på avstånd men ändock påverka oss. Behovet av skydd och säkerhet har därmed ökat. En annan trend är att allt fler myndigheter har bildats och därigenom har det uppstått otydligheter om vem som bär vilket ansvar. Det ekonomiska systemet som nämnts ett antal gånger i texten är ett oändligt nätverk där det kommer in allt fler aktörer och system. Nedan följer workshopens redovisning av trender på blädderblock. 16

18 Olyckor och händelser inom samverkansområdet Olyckor/händelser som leder till en större kris och kan kräva en anpassad organisation belystes under workshopen. Dessa kan inträffa i Östergötland eller utanför, och ha en påverkan på länet. Olyckorna och händelserna skulle bli identifierade för att möjliggöra klarläggning av bland annat orsaker, konsekvenser och åtgärder. Inom samverkansområdet var det svårt att se skillnaden mellan själva händelsen och orsaken till den. Till exempel såg deltagarna terrorism, fågelinfluensa och grova rån som händelser inom samverkansområdet, men dessa uppfattar rapportens författare som orsaker till bland annat pengabrist. Farlig smitta och terrorism kan också få konsekvenser på världsekonomin. Detta förhållande mellan orsak och händelse klarades ut. Händelser som diskuteras är bland annat avbrott i vägförbindelser där till exempel värdetransporter tar sig fram, kontantbrist och avbrott i transfereringar. Uteblivet betalsystem eller bankkontor som stängs eller nyckelpersoner som försvinner är andra risker inom samverkansområdet som skulle uppfattas som allvarlig händelse om de inträffar. Om samhället skulle drabbas av större IT-krascher eller el-störningar skulle de som arbetar på den ekonomiska arenan få svårt att tillhandahålla tjänster. IT och el är två mycket viktiga funktioner i dagens ekonomiska system. Skulle en av dessa, eller båda två, inte fungera skulle det innebära stora problem inom samverkansområdet ekonomisk säkerhet. En extraordinär händelse eller större kris handlar i mångt och mycket om hur stor omfattningen är, när i tiden det inträffar och under hur lång tid störningen pågår. De möjliga riskerna placeras in i en krisskala

19 En krisskala 17 användes för att bedöma vilka olyckor/händelser som kan bli en extra ordinär händelse och kan komma att kräva en anpassad organisation. Följande olyckor/händelser bedömdes som extraordinära händelser: Ej fungerande börs, värdepapper (flera dygn) Kontantbrist (stor omfattning, flera dygn) RUN Avbrott i transferering (flera dygn och/eller helger) Avbrott i POS, ATM, BABS (flera dygn) Ej fungerande BGC, VPC, RIX, SWIFT (Bankgirocentral) Tjänster/nyckelpersoner försvinner 4.4 Orsaker En olycka eller händelse frambringas genom olika orsaker. Nedan följer resonemang kring tänkbara orsaker till de olyckor/händelser som listades i förra kapitlet. Att en börs eller värdepapper inte fungerar på flera dygn kan vara en följd av brand i centrala system eller längre elavbrott. IT-problem så som att hackers har saboterat system, att RIX ligger nere eller ett större kommunikationsbortfall är andra orsaker. Olika sabotage eller terroristattack på central nivå kan leda till att börsen inte fungerar som den ska. Börsen är beroende av Internetleverantörer och aktiehandlare. Skulle Internetleverantörer gå i konkurs eller om pandemi skulle drabba aktiehandlarna skulle det orsaka problem för börsen. Kontantbrist i större omfattning kan orsakas av transporter som uteblivit på grund av sjukdom, datorvirus eller rån. Infrastrukturskador dvs. avbrott i till exempel väg- och järnvägssystem kan leda till kontantbrist ifall inte kontanterna kan transporteras i den utsträckning de normalt gör. En större förtroendekris mot Internet, angrepp mot uppräkningscentraler och mot flera bankomater i samma område kan även det orsaka kontantbrist. Detta kan vara avbrott i elektronisk kommunikation, avbruten dataförbindelse eller centralt serviceproblem om till exempel Riksbanken skulle få svårigheter att fungera. Hamstring av kontanter på grund av extraordinär händelser eller större kriser kan leda till kontantbrist vilket även bankstrejker kan göra. En RUN (dvs. att en stor del av befolkningen vill ta ut sina pengar samtidigt) kan orsakas av förtroendekris mot banker på grund av ränterusningar/inflation, häftiga ekonomiska förändringar, rykten (felaktig informationsspridning), omfattande skattehöjning, extraordinära händelser dvs. större kriser i landet eller utomlands, börsras, stor politisk kris, långvarigt IThaveri eller el-störningar och virus. Orsaken till avbrott i transferering under flera dygn och/eller under helger och helgdagar kan vara datasammanbrott eller att virus drabbar IT-systemen, elavbrott, terrorism, sabotage, teleavbrott, centralt datorhaveri eller att nyckelpersoner saknas. Avbrott i POS, ATM, BABS under flera dygn kan även det orsakas av sabotage och terrorattentat eller att nyckelpersoner saknas. Elavbrott, strejk, rån/attacker mot 17 Denna krisskala är framtagen av Krisberedskapsmyndigheten och används för att beskriva lagen om extraordinära händelser. Den röda, vertikala linjen (brytpunkten) representerar det tillfälle då kommunens krisledningsnämnd träder i funktion. Svår påfrestning är inte en del av krisskalan utan ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser omfattar flera delar av samhället. 18

20 penningcentrum eller IT-avbrott så som centralt datorhaveri eller brutna teleförbindelser kan också vara orsaken till att avbrott existerar under flera dygn. Ej fungerande BGC, VPC, RIX, SWIFT kan bero på informationsattacker (virus, skadlig kod mm), elavbrott och IT-avbrott, attentat mot centrala nät, systemfel/avbrott. Tjänster/nyckelpersoner försvinner. Orsaken kan vara ej genomtänkta eller tvingade uppsägningar då man tar bort viktig personal. Oro på arbetsmarknaden gör att en del nyckelpersoner försvinner till andra ställen och kompetensen försvinner. Epidemier, pandemi, olyckshändelser, hot/kidnappning, strejker, större händelser som tillexempel Estonia, dålig krisberedskap är ytterligare exempel på orsaker som gör att nyckelpersoner försvinner. De orsaker som förekommer i de flesta händelserna är framförallt el- och IT-avbrott. Orsaken till att olika olyckor och händelser sker kan slutligen även föregås av en olyckshändelse. Deltagarna har funderat över vilka orsaker som finns till de nämnda olyckorna/händelserna. 4.5 Konsekvenser Konsekvenserna inom detta samverkansområde får störst påverkan på samhälls- och individekonomin inte direkt på liv, miljö eller egendom. Alla händelser har en liten risk för liv, med undantag för kontantbrist vars konsekvenser kan generera risker för liv t.ex. vid rån, överfall och kaos. Kontantbrist kan i långa loppet leda till svårighet att kunna köpa mat vilket i sin tur leder till självhushållning. Egendom kan bli utsatt för konsekvenser som att varulager förstörs, 19

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Beroende och konsekvensanalys, finansiella tjänster. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden

Beroende och konsekvensanalys, finansiella tjänster. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden Beroende och konsekvensanalys, från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden 2007-07-05 Dnr 0021/2007 Beroende- konsekvensanalys, 2 Beroende- och konsekvensanalys, Förord Krisberedskapsmyndigheten, KBM,

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Samhällstrender och krisberedskap. Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap

Samhällstrender och krisberedskap. Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap Samhällstrender och krisberedskap Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap 0705/2007 Titel: Samhällstrender och krisberedskap Kartläggning och

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-02-15. Diarienr 2009-3309. Utgåva Ver 1.0. Gemensamma rutiner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-02-15. Diarienr 2009-3309. Utgåva Ver 1.0. Gemensamma rutiner. samhällsskydd och beredskap 1 (39) Gemensamma rutiner Uppdrag inom SOES samhällsskydd och beredskap 2 (39) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 7 2.1 Bakgrund...7 2.2 Syfte...7 2.3

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Mediebranschen 2011. hot, risker och sårbarheter

Mediebranschen 2011. hot, risker och sårbarheter Mediebranschen 2011 hot, risker och sårbarheter Bilden på rapportens omslag visar en schematisk indelning av mediesektorn i producerande och distribuerande medieföretag samt mottagande hushåll. Mediebranschen

Läs mer