De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen med förundersökningen som underlag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag."

Transkript

1

2 IT-pIan IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag bearbetas och IT-planen fastställs slutligen av kommunstyrelsen. Förutom IT-relaterade driftskostnader skall inköp av programvara och tillhörande utbildning budgeteras av respektive nämnd. Kommungemensamma program- och maskinvaror budgeteras även i fortsättningen på gemensamt centralt konto. De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen med förundersökningen som underlag. Allmänt I kommunens administrativa nät finns 600 persondatorer och i sko Inätet finns ca 300 datorer samt ca 600 bärbara datorer enligt konceptet one-to-one. Det gemensamma för båda näten är Novell, som reglerar inloggning och åtkomst till programvaror. Alla kommunens Novellservrar är uppdaterade till Suse Linux Enterprise Server. Kommunens samtliga skolenheter är anslutna till utbildningsnätet. I syfte att öka tillgängligheten, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen har IT-avdelningen genomfört virtualiseringen av servrarna. Idag har vi 9 "hostar" där vi driftar 60 virtuella servrar. Vi har gått ifrån principen "ett system en server". Virtualisering av servrar gör att vi kan utnyttja hårdvarans kapacitet mycket bättre. Dock kvarstår ytterligare ca 15 servrar, som ej är virtualiserade. Utbytesplan I planerna ingår att byta ut persondatorerna efter fem års användning, då moderna programvaror kräver datorer med höga prestanda. Detta innebär att årligt utbyte skall ske av ca 200 datorer, vilket kostar ca 1.6 Mkr.

3 Förvaltningarnas förslag I denna plan redovisas förvaltningarnas förslag i sin helhet för 2015 och endast förslag på de totala ramarna för Utbyte av datorutrustning, utbyggnad av lokala nät samt utbyggnad av kommunikation bekostas genom den antagna interndebiteringsmodellen. Organisation Kommunens IT-strategi har fastställts av kommunfullmäktige som innehåller visioner och övergripande målsättningar. IT-avdelningen som arbetar praktiskt och strategiskt med IT-frågor i kommunen har i nuläget följande sammansättning. 1 IT-chef 1 IT-koordinator 2 Systemtekniker 2 IT-tekniker 1 Telefonisamordnare 0,75 Systemutvecklare Organisation och bemanning kommer att förändras i samband med att IT-chefen avgår med pension den 31 juli Förutom ovanstående personer finns det kontaktpersoner på varje förvaltning, som skall fungera som länk mellan verksamheterna och IT-avdelningen. Motsvarigheten finns inom utbildningsnätverket. Utbildning Alla PC-användare bör ha en baskunskap i datoranvändande och i synnerhet när det gäller kommunens nätverk. IT-avdelningen har en introduktionsutbildning för nyanställda, som genomförs innan användaridentitet och behörighet tilldelas i nätverket. Fortlöpande bör utbildningar anordnas i de kommungemensamma programvarorna. 3

4 Handlingsplan för Trådlöst nät Fortsatt utbyggnad av trådlöst nätverk är en förutsättning för att stödja det mobila arbetssättet. För att kunna hantera det ökade antalet trådlösa enheter köps ett administrationsverktyg under Samverkan i SKNO-nätet Någon gemensam tjänstekatalog i SKNO blev inte färdig under 2013 och kommer heller inte att bli färdig under Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut att Osby kommun ska ingå i en fördjupad IT-sam verkan med UNIKOM-kommunerna inom Skåne Nordost. Den förstudie som genomförs under våren 2014 ska ge underlag för vidare beslut och tydliggöra vad detta kommer att innebära för Osby kommuns IT-verksamhet. Nya konimunhuset Flytten av det befintliga kommunhusets IT-miljö inklusive växel till det framtida kommunhuset kommer att medföra betydande kostnader. De områden som IT behöver bevaka kring ombyggnaden är bl.a. växeln (avtal, övergång till Iptelefoni och flytt av växeln), IT-kommunikation (avtal, fiber och kopparförbindelser), internt nätverk inkl. trådlöst nätverk samt SKNO-nätverket. Den tekniska utvecklingen har ökat möjligheterna att få en smart modern arbetsplats, exempelvis finns det digitala mötesrumstavlor, trådlösa nätverk, mobiltelefoni med smart fuktioner m.m. IT-avdelningens medverkan kommer därför att behövas i samarbetet med verksamheterna kring utformningen av det nya kommunhuset. 4

5 Förslag IT-plan Centralt År Utrustning, programvara m m Investeringskostnad Utförlig motivering. Anmärkningar 2015 Utbyggnad av trådlöst nät Servrar 2 st Plattor till Politiker Nyinvestering Styrsystem Infrastruktur SUMMA Infrastruktur Utbyggnad/Uppgrad. av trådlöst nät Servrar 2 st Plattor till Politiker E-tjänstkoppling mot versamhetssyst SUMMA Infrastruktur Nyinvestering säkerhet/katalogtjänster Utbyggnad/Uppgrad. av trådlöst nät Plattor till Politiker Servrar 3 st SUMMA

6 Verksamheternas planer IT-plan Kansli och Personal E-arkiv EU-finansierad förstudie genomförs under år 2014 tillsammans med övriga SKNOkommuner. Förstudien kommer att utgöra underlag för det fortsatta arbetet. Kostnadsberäkningar tas fram i förstudien. Nytt dokument- och ärendehanteringssystem Upphandling pågår avseende nytt dokument och ärendehanteringssystem. Under hösten 2014 genomförs registreringsfunktionen. Under våren 2015 kommer handläggarna in i systemet och hösten 2015 beräknas våra politiker ha en digital agenda inför sina sammanträden. Hemsida och Intränat Finns behov av att förnya och förbättra både vår hemsida och vårt intränat. Under 2015 tas fram förslag till projekt kring hemsida och Intränat. E-tjänster Ständig utveckling av kommunens e-tjänster genomförs under hela planperioden. Stratsys Arbete har påbörjats avseende delsystemet för måluppföljning i Stratsys. Under kommande mandatperiod kommer mål- och resultatstyrningsarbetet att återupptas. Personalsystem Nya versioner av personalsystemet uppgraderas årligen. Utvecklingsarbete genomförs fortlöpande. Planerar för att nå personalsystemet via vår hemsida mm. Ska kunna registrera i personalsystemet på distans. GAT Schemaläggning. Implementering av programmet pågår. Nya versioner och uppgraderingar sker fortlöpande. 6

7 IT-plan Kommunledningskontoret Digitalisering av politiska möten Som i ett led av att digitalisera de politiska möten krävs investering av läsplattor. 7

8 IT-plan Ekonomiavdelningen Utveckling av ekonomisystem RoR och lof Ekonomiavdelningen har idag tecknat avtal med Aditro Affärslösningar och de avtalen gäller t o m Inget behov finns alltså dagsläget vad avser byte av ekonomioch fakturahanteringssystem. Ekonomiavdelningen följer de utvecklingsmöjligheter som ges vilket i normalfallet innebär en versionsuppgradering per år. För att kunna följa denna utveckling krävs ibland versionsuppdateringar av exempelvis Java och Internet Explorer. Under 2014 kommer vi att göra en uppgradering som innebär single-sign-on till ekonomisystem, fakturahanteringssystem och budget- och prognos. Aditro har i dagarna färdigställt en helt ny och modem version av RoR-delen i ekonomisytemen. Den första piloten är på väg in i systemet. Programmet är helt omskrivet i HTML5 och innebär ett helt nytt användargränssnitt. Den tekniska uppgraderingen för att klara denna version är redan på plats i Osby kommun. Vi avvaktar med största säkerhet till 2015 med att införa den nya versionen. Arbete pågår inom Aditro för att även göra om fakturahanteringen samt budget- och prognosprogrammet till denna moderna plattform. Dessa funktioner blir en integrerad del i systemet. E-handel Ekonomiavdelningen arbetar aktivt med elektronisk handel och har redan nu EDIfakturor från Telia, Telenor, Eon och Bibliotekstjänst. Vi kommer för närvarande inte att ansluta fler företag till EDI-fakturor utan väljer istället att ta emot svefakturor. Vi ser en stark ökning av leverantörer som anslutit sig till svefakturor och tror att detta kommer att öka starkt de närmaste åren. I dagsläget har vi 111 leverantörer som skickar denna form av elektroniska fakturor. Från 2014 har vi börjat skicka svefakturor till våra kunder, hittills är det främst till andra kommuner. För att öka andelen elektroniska fakturor installerade vi även en beställningsportal, som är en delmodul i IoF. Dessvärre fungerade den inte som förväntat beroende på tekniska problem med leverantörerna och att man i dagsläget inte kan få någon återkoppling från leverantören om beställd vara restar. Vi avvaktar och ser vad nästa versionsuppdatering innebär för denna modul. Beslutsstödssystem Det finns ett önskemål om att installera ett beslutsstödssystem och ekonomgruppen har vid ett antal tillfällen tittat på olika system. Dock bör man ha i beaktande att ett beslutssystem är tidskrävande att installera och bygga upp samt dyrt att köpa in. Vi avvaktar. 8

9 Övrigt Utveckling pågår i PBI webb, BoP webb och Stratsys för att effektivisera budget-, uppföljnings- och rapporteringsprocessen. 9

10 IT-plan Barn och skola Barn och skola sammanfattar i detta dokument arbetet inom IT de kommande åren. Syftet är att ge en beskrivning av IT-arbetet inom verksamhetsområdet Barn och skola och belysa fokusområden. Vilka aktiveteter som kan genomföras under 2015 beror på den ekonomiska situationen och vad som kan rymmas inom budget. En viktig del i detta är samarbetet mellan verksamheten och IT-avdelningen. Genom att tillsammans arbeta för att hitta nya IT-lösningar som kan användas i pedagogiska miljöer kan vi uppnå resultat snabbare och enklare. Övergripande Barn och skola Arbetet med att förbättra de administrativa rutinerna fortsätter under Implementationen av e-tjänster kommer att fortsätta. E-tjänster bidrar till att öka tillgängligheten för medborgarna. E-tjänster förutsätter att en gemensam plattform finns på plats samt att det finns möjligheter till säker identifiering via till exempel e- legitimation. Eftersom antalet datorer i Barn och skolas verksamheter har ökat kraftigt under 2014, måste nätverkskapaciteten öka i motsvarande grad, så fler datorer kan användas samtidigt. Arbetet för att uppnå målet måste planeras av IT-avdelningen och det kan ställa krav på investeringar. Den nationella bredbandsstrategin anger att alla skolor och förskolor ska ha en uppkoppling på minst 100 Mbit senast Förskola Dagens förskolebarn växer upp i en miljö där tillgången till teknik och internet är en självklar integrerad del i vardagen. Förskolan kommer att fortsätta arbetet med att göra IT till ett naturligt pedagogiskt verktyg. Samtliga förskolor har trådlöst nätverk, en bärbar dator och en lärplatta per avdelning. Datorerna kommer bland annat att användas för dokumentation av verksamhetens aktiviteter och det enskilda barnets utveckling. Den nya läroplanen förtydligar kraven på pedagogisk dokumentation och i det arbetet är IT ett nödvändigt verktyg. I det fortsatta arbetet kommer fokus att ligga på att utveckla arbetssätt och metoder för att göra IT till en naturlig del i det dagliga arbetet. Pedagogisk användning av digitala verktyg Skapa en gemensam pedagogisk grundinställning - hur blir barnet delaktigt i sitt eget lärande Kartlägga och beskriva behoven av IT-kompetens hos barn och personal inom förskolan Skapa former för kompetensutveckling och inspiration inom förskolan Förskolans personal önskar personliga mailadresser Utskrift från lärplattor och bärbara datorer ska ske trådlöst Förskolorna önskar stöd från IT-pedagog Användandet av interaktiva tavlor inom förskolan kommer att belysas. 10

11 Pedagogerna inom förskolan har genomgått Skolverkets utbildning PIM, praktisk IT och mediekompetens. Det finns ett behov av fortsatt kompetensutveckling till exempel i användandet av olika programvaror. It-avdelningen kommer att bistå med kompetens i den lärplattegrupp som bildats. I lärplattegruppen finns representanter från alla förskolor. Grundskola Skolverksamheten ska ge de kunskaper och förutsättningar barn och elever behöver för att leva i ett modernt samhälle. Inom grundskolan har fyra områden identifierats: tillgänglighet, en likvärdig skola, pedagogisk utveckling och kompetensutveckling. Varje område beskrivs nedan i punktform Tillgänglighet Läroplanen ställer krav på att IT ska användas i större utsträckning än tidigare. Antalet datorer i förhållande till antalet elever har under 2014 ökat till 1 dator/3 elever. Tillgängligheten är härmed god. Trådlöst nätverk ska finnas i samtliga lokaler där skolan har verksamhet. Alla stationära datorer inom grundskolan ska vid utbyte ersättas av bärbara datorer. Det leder till att datorerna kan användas mer flexibelt och eleverna är inte hänvisade till en plats. Utrustningen ska vara modern och användarvänlig. De datorer som används ska inte vara äldre än 4 år och programvaror som används ska uppdateras löpande. Elever, föräldrar och personal ska kunna kommunicera med varandra och ta del av skolarbetet, oberoende av tid och plats. Detta görs med hjälp av verktyget Infomentor. Idag har personal inom förskoleklass och fritidshem inte tillgång till dator på samma sätt som lärare i grundskolan. Det kommer att ses över och en plan ska tas fram. En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Osby kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras och omedelbart få tillgång alternativa verktyg i sitt skolarbete, oberoende av skola. Utbudet av programvara ska vara likvärdigt oavsett skola och datorer ska levereras till elever utan dröjsmål då beslut är fattat. Skolans pedagogiska utveckling IT ska hjälpa till att nå läroplanens mål. IT som verktyg i undervisningen skapar fler sätt för eleverna att lära sig på. Internet erbjuder många sätt att inhämta information på och kan bland annat användasför att öka förståelsen för andra kulturer och främja demokratin. Eleverna måste lära sig finna, sovra och kritiskt granska informationsflödet i olika medier. Möjligheterna att använda lärplattor som ett komplement till datorer för elever med läsoch skrivsvårigheter kommer att utvärderas ytterligare. Läromedelsutbudet utvecklas snabbt inom området. Kompetensutveckling IT-utbildning ska direkt kunna omsättas i det pedagogiska arbetet. Pedagoger ska erbjudas utbildning i de programvaror som används. Pedagoger som upplever ytterligare behov av stöd för att kunna använda datorn som ett verktyg ska erbjudas det. 11

12 Barn och familj För att verksamheten ska fungera tillfredsställande finns följande utvecklingsbehov: I samband med införande av MEX-anknytning ska ett flertal mobiltelefoner bytas ut. Arbetsvektyget "digital penna" ska kopplas till IT-avdelningens ansvarsområde. För att fullt ut kunna använda det IT-baserade verksamhetssystemet Treserva, ska tillgång till Microsoft Office Word finnas. Musikskola Musikskolans IT-behov är i nuläget tillgodosett. 12

13 IT-plan Utbildning och arbete Utbildning och arbete har en väl utbyggd infrastruktur för IT. I dagsläget finns inga planer på att göra några stora förändringar. På Ekbackeskolan kan man möjligen förvänta sig ett antal nya användare, kopplat till utökad användning av datorer och surfplattor på IM och inom undervisningen i svenska för invandrare. Samtlig personal använder sig idag av administrativa datorer. Samtliga klassrum är utrustade med interaktiva projektorer. Inom vuxenutbildningen har eleverna i grundläggande- gymnasial-, yrkes- och SFIundervisning tillgång till bärbara datorer i klassuppsättning. Totalt ca. 40 stycken. Lärarpersonal har egen bärbar dator. I verksamheten finns ännu inga surfplattor. Alla undervisningssalar har interaktiva skrivtavlor. Inför Inom kort kommer intresset för surfplattor att öka. Pedagogiska applikationer är snabba och riktade verktyg, ofta till stor nytta för eleven som ett stöd för dem utifrån deras individuella behov och förusättningar samt i det enskilda arbetet. Support och kunskap från It-enheten kommer att behövas i form av handhavande men det kommer också att krävas en strategi för hur vi utrustar våra plattor dvs. vilka applikationer som ska finnas hur de uppgraderas osv. Kan en verksamhet vara "ägare" till samma rättigheter på alla plattor? Eftersom du inte kan logga in på en platta med egen inloggning kommer det att behövas ett nytt sätt att tänka vad gäller nedladdning och lagring av information vilket också inebär noggrann tolkning av vad datlagstiftningen medger. Våra interaktiva tavlor behöver vara uppkopplade till nätet så att de kan skicka och ta emot trådlöst vilket förmodligen kräver ett ID på varje tavla. Det trådlösa nätet i undervisningslokalerna ska vara inställt på ett sätt som medger tillgång till "nätet" för de som är inskrivna som studerande utan förbehåll. Det ska vara lika enkelt att koppla upp sig med mobil, platta eller datro. Det är ohållbart att verksamheten ska debiteras en månadskostnad för varje "boyd" eftersom det inom snar framtid inte kommer att finnas någon som inte vill eller behöver koppla upp sig. Detta förutsätter en fast avgift oavsett hur många som använder. Nätet ska vara tillgängligt för alla överallt alltid inom verksamhetens fysiska lokaler. Våra studerande ska ha tillgång till den programvara som krävs för att vi ska uppfylla kursplanekraven. Inköp av ny programvara eller uppdatering av gammal ska göras så att detta medges. Ur ett arbetsmiljöperpsektiv behöver lärarnas arbetsplatser förbättras ergonomiskt. Under perioden ska varje lärararbetsplats utrustas med dockningstationer till sina bärbara datorer och till dessa ska tangentbord och skärm kopplas. Det behöver fattas ett beslut om one-to-one datorerna ska förses med inloggning och därmed kunna kontrolleras av IT eller inte. I detta sammanhang är frågan om hur vi annars kan beivra missbruk En upphandling är planerad att göras under året för en ny lärplattform för elever och lärare. Det ska inte påverka behovet av infrastruktur. 13

14 Alla av naturbruksgymnasiets lärare är ännu inte anslutna till det administrativa nätet. Målsättningen är att de blir det efterhand som ekonomin tillåter. Villa Ekens ungdomar har idag tillgång till bärbara datorer, men dessa hanteras helt utanför kommunens IT-struktur. Det hade varit önskvärt att dessa kom in under någon form av kontroll från it-avdelningen. Personalen har inte möjlighet att kontrollera om datorerna används på ett legalt sätt och det hade varit önskvärt att det gick på ett enkelt sätt. 14

15 IT-plan Vård & omsorg Läsplattor Vi har från verksamhetens sida en önskan att på sikt kunna minska hanteringen av papper. I tidigare IT-planer uttryckte vi förhoppningen att införande av läsplattor skulle kunna ersätta de utskick, som i dag görs i samband med bland annat politiska möten. Tidigare har sekretessfrågan varit i viss mån bromsande för vår del, men i dag finns lösningar även för detta. Vår förhoppning är därför att det under perioden införs system där digitala utskick ersätter nuvarande pappersutskick i så många sammanhang som möjligt. På sikt menar vi att detta, förutom miljömässiga fördelar, skulle kunna effektivisera det administrativa arbetet samt minska kostnader för papper, porto och kopiering högst avsevärt. Virtuella möten I samband med renoveringen av Rönnebackens gamla delar har vi inrett ett konferensrum på ett sådant sätt, att det möjliggör virtuella möten. Detta skulle bland annat kunna ersätta merparten av de vårdplaneringar, som i dag görs på sjukhusen. Det skulle också öppna möjlighet att ha en tätare kontakt med exempelvis läkare inom slutenvården. För den kommande treårsperioden är förhoppningen att vi i samarbete med regionen skall ha ett fungerande system uppbyggt för detta ändamål. Mobil dokumentation För legitimerad HSL-personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster) ser vi stora fördelar med möjlighet att även utanför ordinarie arbetsplats ha möjlighet att komma åt information, samt dokumentera i direkt anslutning till kontakt med brukare. För detta ändamål avser vi att ersätta stationära datorer för dessa grupper med notebooks (dockningsbara). I ett första skede räknar vi med tio till tolv och när det är slutfört ungefär tjugo notebooks. Dessa skall ersätta nuvarande stationära datorer och alltså inte utgöra någon utökning i totalt antal datorer. För att detta ska fungera ställs krav på möjlighet till säker mobil anslutning, samt möjlighet att använda SITHS-kort för identifikation på våra mobila enheter. Säker e-post Behov finns att använda e-post som kommunikationsmedel i sammanhang där sekretessbelagd information hanteras. I samarbete med IT-avdelningen har vi därför för avsikt att hitta fram till ett system som möjliggör detta. Treserva För en effektivare hantering av vår debitering gällande hemtjänst, har vi för avsikt att avsätta medel i investeringsbudgeten 2015 för modul för integration från TES till debiteringen i Treserva. 15

16 Digitala larm Teknikskifte gör att övergång från analoga till digitala trygghetslarm behöver ske. Under 2015 räknar vi med att ha medel för att kunna åstadkomma detta. 16

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens.

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Datum 2009-03-09 1 (6) Krusboda skola Lokal IT-plan HT2009-VT2010 2 (6) En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj

IKT PLAN. Information kommunikation teknik. Barn och Familj IKT PLAN Information kommunikation teknik Barn och Familj 2012 Inriktning IKT ska vara en naturlig del i förskolan och skolans pedagogiska utveckling. Modern IKT-utrustning ska vara verktyg för att nå

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

IT-strategi. Sida 1 (6)

IT-strategi. Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2013-05-03 IT-strategi I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IKT-strategi

IKT-strategi 2010-03-31 IKT-strategi 2010-2013 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IT i sin vardag IKT-strategi 2010-2013 I arbetet mot vår vision

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor

Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor 2011 02 28 40 67 Kommunstyrelsen 2011 09 12 186 420 Arbets och personalutskottet 2011 08 29 157 327 Dnr 11.124 008 febkf19 Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor Bilaga: Bakgrundsmaterial Ärendebeskrivning

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013

IKT-plan för lärande. Förskola, grundskola och grundsärskola. Härryda kommun 2011-2013 IKT-plan för lärande Förskola, grundskola och grundsärskola Härryda kommun 2011-2013 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Digital teknik och infrastruktur... 5 Lärande... 6 Kommunikation

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/ 2013-09-30 rev. Ann-Cathrine Bergström Kanslichef 08 56039104 ann-cathrine.bergstrom@ekero.se Kommunstyrelsen Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/207-006 Förslag

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Projektblad nr Förv.: 1 Upprättad den: 2013-02-13 Informationsteknologi ON 001 Omsorgsförvaltningens informationsteknologi består idag bl.a. av 140 administrativa arbetsplatser, 190 arbetsstationer för

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

! " IT-mål01-03.doc 1

!  IT-mål01-03.doc 1 !" 1 GOTLANDS KOMMUN 2000-12-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare: A Landin IT-STRATEGI - MÅL OCH VISIONER Inledning Föreliggande IT-strategi är avsedd att vara ett uttryck för BUN:s ambitioner

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

IKT- strategi

IKT- strategi IKT- strategi 2016-18 SKOLAN SKALL GARANTERA ALLA ELEVER EN DIGITAL KOMPETENS. Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behöv för att kunna nyttja digitala medier

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare!

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare! KUNSKAPSVINNARE Vad är Kunskapsvinnare? Varje skola är unik och behöver göra sin digitala resa i den takt som passar skolans organisation bäst. Vårt utbildningskoncept Kunskapsvinnare möter och utgår från

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar

Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Sigrún Andersdóttir Telefon: 08-508 25 119 Till Socialnämnden 2016-10-25 Förslag om övergång till digitalt

Läs mer

Skol-IT-gruppen. IT som redskap i lärandet. ... med övertygelsen att. kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver

Skol-IT-gruppen. IT som redskap i lärandet. ... med övertygelsen att. kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver Skol-IT-gruppen... med övertygelsen att IT som redskap i lärandet kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver Bo-Staffan Josefsson Lars Björn aktuella frågor En-till-en Digital

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

IT-plan Bo SKOLA 2010-2011

IT-plan Bo SKOLA 2010-2011 IT-plan Bo SKOLA 2010-2011 2010-10-07 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. IT infrastruktur... 3 3.1 Datorer... 3 3.2 Pool PC/Elev PC... 4

Läs mer

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 IT många olika verktyg Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 I IT-strateg och systemförvaltare inom Socialförvaltningen Tillhör stödfunktionerna Direkt underställd förvaltningschef

Läs mer

Skola och lärande i en digital värld

Skola och lärande i en digital värld Skola och lärande i en digital värld Nationellt Nationella strategier för skolväsendets digitalisering: - tillgång till digitala enheter och lärresurser - It-strategisk kompetens och digital kompetens

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S IT/IKT IT informationsteknik IKT informations och kommunikationsteknik IKT pedagogik kommunikationen och

Läs mer

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8)

och gru För- Reviderad skola Handlingsplan Skellefteå 1 (8) Handlingsplan för digitalisering i för- och gru und- skola i Skellefteå grundskolenämnden Fastställd/Upprättad/ /Reviderad Nämndsbeslut 2016-12-14, 267 Dokumentansvarig IT-strateg, skol- och kulturkontoret

Läs mer

Välkomna till Härryda kommun.

Välkomna till Härryda kommun. Välkomna till Härryda kommun. Internet: hk pub-open 09.00-09.30!! Registrering och kaffe Program för dagen 9.30-10.00!! Härryda kommun välkomnar. 10.00-10.30!! Härryda kommuns IT-funktion visar den bakomliggande

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Tilläggsbudget 2010 - bilaga förslag till KS 6 april

Tilläggsbudget 2010 - bilaga förslag till KS 6 april 2010-03-30 Diarienummer Kommunledningskontoret Tomas Nilsson Ekonomichef BILAGA Kommunfullmäktige Tilläggsbudget 2010 - bilaga förslag till KS 6 april En satsning på att utveckla verksamhet och förvaltning

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

IT-plan KLOCKARGÅRDENS SKOLA 2010-2011

IT-plan KLOCKARGÅRDENS SKOLA 2010-2011 IT-plan KLOCKARGÅRDENS SKOLA 2010-2011 2010-10-26 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. IT infrastruktur... 3 3.1 Datorer... 3 3.2 Pool PC/Elev

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

IT-plan 2013-2015. Tjänsteutlåtande

IT-plan 2013-2015. Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden IT-plan 2013-2015 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslås godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till IT-plan 2013-2015 Sammanfattning Skolan

Läs mer