I. INTRODUKTION TILL REVOLUTIONÄR POLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. INTRODUKTION TILL REVOLUTIONÄR POLITIK"

Transkript

1 I. INTRODUKTION TILL REVOLUTIONÄR POLITIK 1. KLASSKAMPEN OCH SOCIALISMEN Marx/Engels: Kommunistiska manifestet Engels: Socialismens utveckling från utopi till vetenskap Ernest Mandel: Från klassamhälle till kommunism (kap 1-2) Vad är klasser och varför är de viktiga för att förstå historien? Vad ligger bakom historiska förändringar? I vilken mening liknar den moderna arbetarklassen tidigare förtryckta klasser och på vilket sätt utmärker den sig? Varför är arbetarklassen agenten eller bärare av socialistisk förändring? Är socialismen en automatisk följd av kapitalismens utveckling? Kan den socialistiska produktionen vara organiserad inom vissa områden eller branscher inom ett övergripande kapitalistiskt system? Om inte, varför? Vad är skillnaden mellan utopisk och vetenskaplig socialism? 2. REFORM ELLER REVOLUTION Ernest Mandel: Från klassamhälle till kommunism (kap 3, 9) Rosa Luxemburg: Sociala reformer eller revolution Trotskij: Vart går Storbritannien? (kapitel 2-5) Hur besvarar marxister argumentet att historiska och politiska förändringar främst sker gradvis? Vad är en revolution? Varför anser marxister att revolutionen är både nödvändig och möjlig? Vad är skillnaden mellan den socialistiska revolutionen och tidigare typer av revolutioner? Är våld någonsin motiverat? Kan en revolution ske fredligt? Vad skulle konsekvenserna för arbetarklassen vara om den reformistiska vägen följdes till sin slutsats? Varför är reformistiska idéer så starka inom arbetarrörelsen? 3. DET REVOLUTIONÄRA PARTIET

2 Lenin: De trängande uppgifterna för vår rörelse Lenin: Vad skall man börja med? (på engelska) Lenin: Vad bör göras? F5i: The Method and Principles of Communist Organisation (på engelska, svensk översättning under bearbetning) Vad är ett parti? Varför behöver arbetarklassen ett politiskt parti? Vilket är det huvudsakliga syftet med ett revolutionärt parti? Vad är "spontanitet"? Är arbetarklassen spontant socialistisk? Hur förhåller sig ett revolutionärt parti till den spontana kampen? Om arbetarklassen måste ledas av ett parti, hur överensstämmer detta med Karl Marx uttalande att "arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk "? Hur ska ett revolutionärt parti organiseras? Vad är en "professionell revolutionär"? Vilka skyldigheter bör partimedlemskapet omfatta? Vad menas med "demokratisk centralism"? Kan demokrati och centralism stå i motsättning till varandra? 4. DET REVOLUTIONÄRA PROGRAMMET Lenin: Om proletariatets uppgifter i den nuvarande revolutionen (Aprilteserna) Trotskij: Vart går Frankrike? Trotskij: Övergångsprogrammet Vad är ett program? Är det ett väsentligt inslag i ett revolutionärt parti? Vad var "minimum-maximum-programmet"? Vad är ett "övergångsprogram"? Har övergångsprogrammet avskaffat minimiprogrammet helt och hållet? Är övergångskrav "orealistiska"? Bör krav som ligger långt före massornas nuvarande medvetenhet resas? Kan övergångskrav uppfyllas inom det kapitalistiska systemet? Kan övergångskrav vara användbara i icke-revolutionära situationer? Är övergångsprogrammet aktuellt idag? 5. KAMPEN MOT RASISMEN

3 Trotskij: On Black Nationalism Max Shachtman: Communism and the Negro Saknas lank. Christopher Phelps: Introduction to Race and Revolution (av Max Shachtman) Saknas lank. R.S. Fraser: For the Materialist Conception of the Negro Question Workers Power: Socialism and black liberation Vilken attityd intog Trotskij till the black question i början på trettiotalet? Hur förhöll han sig till stalinisternas syn, att detta var en nationell fråga? Vilket var problemet med denna syn? Vad menar menar Shachtman med att de svartas frigörelse sammanhänger med proletariatets? Hur utvecklar Fraser sin position gentemot hur SWP behandlat frågan? Vad innebär revolutionär integrationism? Vilka är de viktigaste lärdomarna från och 70-talets svarta frigörelsekamp? Vilka begränsningar finns i utgångspunkterna separatism och nationalism i kampen mot rasism? Vad är relevant i detta historiska material för förståelsen av rasismen idag? II. MARXISMENS GRUNDER 1. VAD ÄR MARXISMEN? Lenin: Marxismens tre källor och beståndsdelar ar.pdf Marx/Engels: Den tyska ideologin Ernest Mandel: Marxismens plats i historien Vilka är de tre delarna av marxismen och hur är de relaterade till varandra? Vad innebär den filosofiska materialismen? Vad är dialektik? Hur förhåller sig detta begrepp till Karl Marx teori om historien?

4 Är marxismen mer än en metod för förutsägelser och perspektiv? Är marxismen en vetenskap? Vad ska vi göra av Lenins uttalande om att marxismen är "allsmäktig eftersom den är sann"? Är marxismen ett stängt eller färdigt system? Kan marxismen utvecklas med hänsyn till nya och föränderliga fenomen, och i så fall hur? 2. MARXISTISK POLITISK EKONOMI Marx: Lön, pris och profit Engels: Anti-Dühring, Andra avsnittet: Politisk ekonomi Marx: Kapitalet Richard Brenner: Karl Marx s Theory of Crisis (Credit Crunch:A Marxist Analysis) Ernest Mandel: Från klassamhälle till kommunism (kap 4-5) Varför börjar Marx sin analys med en undersökning av varan? Hur skiljer Marx mellan bruksvärde och bytesvärde på en vara? Vad är källan till värde och hur detta kan bevisas? Vad är arbetskraften? Vad är utsugning? Betalas arbetaren det sanna värdet av dennes arbetskraft? Vilket är felet med parollen "en rättvis lön för ett rättvist utfört arbete"? Hur döljer kapitalismen sin utsugning av arbetarna? Kan kapitalismen fortsätta för evigt? 3. MARXISMEN OCH FILOSOFIN Trotskij: Den materialistiska dialektikens ABC Engels: Anti-Dühring, Första avsnittet: Filosofi Engels: Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut Keith Harvey: Sätt att tänka Trotskij om dialektiken

5 Vad är formell logik? Vilka är dess begränsningar? Vilka är den dialektiska logikens lagar? Har dialektiken avskaffat formella logiken? Ge exempel på de viktigaste lagarna i dialektiken från a) naturen, b) politik, c) privatliv. Är dialektiken en del av den marxistiska metoden? Vad är materialism? Vad är idealism? Kan materiens existens oberoende av vår känsla och våra uppfattningar bevisas? I så fall hur? Är det möjligt att anta en konsekvent materialistisk synvinkel utan dialektiken? Är det möjligt att anta en konsekvent dialektisk metod utan materialism? Vad säger den materialistiska dialektiken om förhållandet mellan människan och historien, om den enskilde och samhället, om objektiva och subjektiva faktorer i människans utveckling och om förhållandet mellan partiet och arbetarklassen? 4. ÖVERGÅNGEN FRÅN KAPITALISM TILL KOMMUNISM Marx: Pariskommunen Lenin: Staten och revolutionen Marx: Kritiken av Gothaprogrammet F5i: Den degenererade revolutionen, Första kapitlet: Övergången från kapitalism till kommunism Vad är en stat? Vilka har varit de historiska orsakerna till statens existens? Är det möjligt att "avskaffa" staten? Vad menas med att "krossa" staten? Vad menas med proletariatets diktatur? I vilken utsträckning måste kapitalistiska normer kvarstå under proletariatets diktatur? Vad är en halv-stat? Kan det socialistiska uppbygget utföras utan en halv-stat? Vilka är de ekonomiska grundvalarna för den bortdöende staten? Kommer det att finnas olika faser i utvecklingen av ett kommunistiskt samhälle? Kan en övergång till socialism blockeras och vändas och i så fall hur? 5. MARXISMEN OCH FAMILJEN Engels: Familjens, privategendomens och statens ursprung F5i: Patriarkatet och kapitalismen Kan marxismen förklara existensen av kvinnoförtryck?

6 Är förtrycket av kvinnor ett problem som inte kan besvaras av den historiska materialismen, med dess betoning på sociala relationer i produktionen och klassmotsättningarna? Förklara ursprunget och de sociala rötterna till förtrycket av kvinnor, ungdomar och sexuella minoriteter. Varför identifierar Engels ursprunget till både staten och den patriarkala familjen i upplösningen av det primitiva kommunen? Har efterföljande antropologiska arbeten bekräftat eller underminerat Engels uppfattning? Varför insisterade den Kommunistiska internationalen på att det inte finns någon distinkt "kvinnofråga" skild från klasskampen som helhet? Tjänar arbetarklassens män på kvinnoförtrycket? Bör vi stödja kravet på lön för hemarbete? Vilka är feministernas programmatiska fel och hur kan ett revolutionärt program mot kvinnors förtryck utvecklas idag? III. LENINISMENS GRUNDER 1. LENINS KRITIK AV EKONOMISMEN Lenin: Vad skall man börja med? (på engelska) Lenin: Vad bör göras? Workers Power: Socialism and black liberation (Fjärde kapitlet, Race and class: the left and black liberation) Vad är "ekonomism"? Varför är det viktigt att korrekt bedöma förhållandet mellan spontanitet och medvetenhet? Hur ser Lenin på arbetarklassens medvetande och socialismen? Vilka är det fackliga medvetandets och den fackliga politikens begränsningar? Vad menade Lenin när han beskrev fackföreningsrörelsen som "en ideologisk förslavning av arbetarna under borgarklassen"? Om, som Lenin säger, " klasspolitisk medvetenhet måste tillföras arbetarna utifrån", hur kan detta överensstämma med Karl Marx uttalande att "arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk"? Vad är skillnaden mellan propaganda och agitation? Vilken roll bör den socialistiska intelligentian spela i det revolutionära partiet? Vad är gemensamt för ekonomism och i) terrorism, ii) separatism, iii) processism. 2. LENIN OCH NATIONELLA FRÅGAN Lenin: Om nationernas självbestämmanderätt

7 Lenin: Kritiska anmärkningar i den nationella frågan df Dave Stockton: Marxism and the national question Dave Stockton: The Bolsheviks and the National Question: uniting theory and practice, Trotskij: On the Sino-Japanese war Trotskij: Learn how to think, A Friendly Suggestion to Certain Ultra-Leftists Varför är den nationella frågan en borgerlig fråga? Varför har den en "negativ karaktär" för marxister (Lenin)? Varför stödjer marxister vissa nationella kamper och inte andra? Vilka principer gäller för detta stöd? Hur kan proletariatet delta i kampen för nationella (dvs borgerliga) rättigheter, och samtidigt kämpa för dess klass självständiga intressen? Vad är en nation? Vad menar marxister när de hävdar nationers rätt till självbestämmande? När ska marxister stödja kraven på nationell autonomi och/eller oberoende? Skulle marxister någonsin stödja separation av nationaliteter från arbetarnas stater? Hur förhåller sig försvaret av nationellt självbestämmande till frågan om demokratiska rättigheter i en situation där en imperialistisk demokrati angriper en halvkolonial diktatur? Eller i en situation där en fascistisk stat ger stöd åt en förtryckt nations kamp mot en demokratisk imperialisms förtryck? 3. LENINS TEORI OM IMPERIALISMEN Lenin: Imperialismen som kapitalismens högsta stadium Ernest Mandel: Från klassamhälle till kommunism (kap 7) Michael Pröbsting: Imperialism and the Decline of Capitalism Vad, för Lenin, är de utmärkande dragen hos imperialismen som en särskild fas av kapitalismen? Varför kallar han imperialismen för det högsta stadiet? Är imperialismen en policy eller ett system?

8 Har imperialismen utvecklat den koloniala världen eller strypt den? Kan vi tala om "imperialism" i dag, när de flesta av de forna kolonierna har vunnit politisk självständighet? Vilka är de politiska konsekvenserna av Lenins teori? Vad är "arbetararistokratin"? I vilken mening förbereder imperialismen världen för socialismen? 4. LENIN OCH KAMPEN MOT IMPERIALISTISKA KRIG Lenin: Kriget och Rysslands socialdemokrati Rosa Luxemburg: Peace Utopias Trotskij: Kriget och fjärde internationalen Trotskij: Fjärde internationalens manifest om det imperialistiska kriget och den proletära världsrevolutionen Vilka är de grundläggande orsakerna till krig i den imperialistiska epoken? Är marxister pacifister, och om inte, varför inte? Under vilka omständigheter skulle marxister stödja ett krig? Vad innebär revolutionär defaitism? Vad är den revolutionära försvarsvänligheten? Hur skulle den taktik av marxister i ett imperialistiskt land skilja sig åt i händelse av: i) i ett krig mot ett annat imperialistiskt land ii) i ett krig mot en koloni eller arbetarstat? Vad är kopplingen mellan imperialism och reformism? Hur skiljer sig reformisternas pacifism från arbetarnas och ungdomarnas pacifism? Stödjer marxister vapenvägran? Vad innebär den "proletära militära politiken" och är det en utveckling eller ett övergivande av Lenins politik? Gör marxister rätt i att stödja parollen "nedrustning"? Ger marxister stöd till systemet med värnplikt? 5. LENINISM OCH KAMPEN MOT SEKTERISM Lenin: Radikalismen kommunismens barnsjukdom Trotskij: Centrism, Sekterism och den Fjärde Internationalen

9 Vad innebär sekterism, och på vilket vis blockerar den vägen till massorna? Hur kan kommunister, som förordar ett styre baserat på arbetarnas rådsmakt, delta i val till borgerliga parlament? Vilka är syftena med detta? Vad innebär kritiskt stöd enligt Lenin? På vilket sätt förhåller sig sekterismen i förhållande till opportunismen enligt Trotskij? IV. RYSKA REVOLUTIONEN 1. BOLSJEVIKERNA, MENSJEVIKERNA OCH TROTSKISMENS UPPFATTNING OM PERMANENT REVOLUTION Richard Brenner: Trotsky an introduction (kapitel 1,2 och 6) Trotskij: Den permanenta revolutionen Trotskij: Three Concepts of the Russian Revolution Fifth International Journal Volume 1, Issue 3: 1905 and the Origin of the Theory of Permanent Revolution Paul Morris, Trotskyist International no.18: Lenin, Trotsky and the Permanent Revolution Vad är en borgerlig revolution? Varför var alla fraktioner inom den ryska socialdemokratin överens om att den kommande revolutionen skulle vara borgerlig? Vilka var de viktigaste faktorerna som sågs som drivkrafter bakom tsardömmets utveckling mot revolution? Vilken var den största skillnaden mellan Lenin och mensjevikerna i frågan om synen på revolutionens karaktär? Vad menade Lenin med parollen om "proletariatets och böndernas demokratiska diktatur? Varför menade Trotskij att denna paroll var otillräcklig? Innebär Trotskijs teori om den permanenta revolutionen ett underskattande av bönderna eller ett ignorerande av den borgerliga revolutionens karaktär? 2. REVOLUTIONEN GENERALREPETITIONEN Trotskij: 1905 Finns nu i svensk översättning att beställa av Rättviseböcker Engelska:

10 Lenin: Två taktiska linjer Rosa Luxemburg: Masstrejk, parti och fackföreningar Vilka krafter och vilka illusioner utmattades och försvagades under 1905 års revolution? Vilken är betydelsen av sovjeterna som uppstod 1905 och kan de endast uppstå spontant? Vilket var bolsjevikernas första sekteristiska misstag under 1905 och vad orsakade detta? Vad visade 1905 års revolution apropå generalstrejkens roll och betydelse som taktik? Borde Petrogradsovjeten ha lanserat ett väpnat uppror? Gjorde bolsjevikerna fel då de tog initiativ till en resning i Moskva, som Plechanov senare hävdade? 3. RYSKA REVOLUTIONEN 1917 FRÅN FEBRUARI TILL OKTOBER Richard Brenner: Trotsky an introduction (kapitel 1) Trotskij: Ryska revolutionens historia (band 1-3) F5i: The road to red october Lenin: Om proletariatets uppgifter i den nuvarande revolutionen (Aprilteserna) Lenin: Bolsjevikerna måste ta makten Lenin: Can the Bolsheviks Retain State Power? I vilken mening innebar Aprilteserna ett brott med den "gamla bolsjevismen"? Vad innebar dubbelmakten? Varför argumenterade Lenin mot ett uppror i juli? Hur kom bolsjevikerna att använda metoden för enhetsfronten när det gällde den provisoriska regeringen och hur viktigt var det att vinna över massorna till bolsjevismen? Vilka var följderna av bolsjevikiska slagord för en "konstituerande församling", "Bröd, fred och jord" och "All makt åt sovjeterna"? Vad var utmärkande för bolsjevikernas reaktion på Kornilovkuppen? Vilka är villkoren för framgång för ett väpnat uppror?

11 Om Lenin inte hade återvänt till Ryssland under våren 1917, skulle det då ha blivit någon oktoberrevolution? Vad säger detta om individens och det politiska ledarskapets roll i historien? 4. LEDDE LENIN TILL STALIN? Trotskij: Stalinism och bolsjevism Trotskij: Den förådda revolutionen Richard Brenner: Trotsky an introduction (kapitel 4 och 5) Dave Stockton: In defence of October (Trotskyist International nr 9) Har Lenins insisterande på ett centraliserat och disciplinerat parti gett upphov till Stalins enpartistat? Bevisar misslyckandet för det socialistiska uppbygget i Ryssland att mensjevikerna hade rätt? Kunde det ha funnits en alternativ, fredlig och parlamentarisk väg i förhållande till det som skedde 1917? Vilka var de största skillnaderna mellan regimen som upprättades av bolsjevikerna före och efter uppkomsten av Stalin? Vilka slutsatser borde vi dra av följande åtgärder spom genomfördes av bolsjevikerna vid makten: i) upplösning av den konstituerande församlingen, ii) undertryckandet av andra partier iii) undertryckandet av Kronstadt-upproret 1921 iv) förbudet mot fraktioner 1921 Vilka åtgärder måste arbetarklassen genomföra för att undvika den byråkratiska degenereringen av det 20nde århundradets revolutioner?

Orsakerna till FI:s grundande är giltiga än idag

Orsakerna till FI:s grundande är giltiga än idag Ur Fjärde Internationalen nr 1-89 1 Ernest Mandel Orsakerna till FI:s grundande är giltiga än idag Det har gjorts gällande att beslutet att grunda Fjärde Internationalens togs utifrån två felaktiga förutsägelser

Läs mer

Per-Åke Westerlund Den verklige Lenin

Per-Åke Westerlund Den verklige Lenin Per-Åke Westerlund Den verklige Lenin Denna skrift utgjorde förord till Lenins Staten och revolutionen, publicerad av Förlaget Rättvisböcker 2000. Red Innehåll Introduktion... 1 I. Lenin och bolsjevikerna

Läs mer

Den proletära internationalismens nödvändighet och objektiva rötter

Den proletära internationalismens nödvändighet och objektiva rötter 1 Den proletära internationalismens nödvändighet och objektiva rötter av Pierre Frank (1968) Begreppet proletär internationalism växte fram redan under arbetarrörelsens första period i början av 1800-talet

Läs mer

Internationalistiska Rösten. Homepage: www.internationalist.tk E-mail: internationalist.voice@gmail.com

Internationalistiska Rösten. Homepage: www.internationalist.tk E-mail: internationalist.voice@gmail.com Internationalistiska Rösten Homepage: www.internationalist.tk E-mail: internationalist.voice@gmail.com Introduktion Vad är nationalism och vad betyder denna fråga i kapitalismens olika perioder? Vad är

Läs mer

Marx, socialismens utveckling och rötter. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2013

Marx, socialismens utveckling och rötter. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2013 Marx, socialismens utveckling och rötter Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2013 Disposition 1. Socialismen och bofinken 2. Två olika ansatser politisk teori och idéhistoria 3. Marx 4. Socialismens

Läs mer

De politiska partierna i Ryssland och proletariatets uppgifter

De politiska partierna i Ryssland och proletariatets uppgifter 1 V I Lenin De politiska partierna i Ryssland och proletariatets uppgifter Förord till andra upplagan Denna broschyr skrevs i början av april 1917, redan innan koalitionsregeringen hade bildats. Sedan

Läs mer

Europas kommunistpartier

Europas kommunistpartier Ernest Mandel Europas kommunistpartier Innehåll Översättarens anmärkning... 1 Författarens förord... 1 Förord av Livio Maitan... 1 1. De beska frukterna av socialism i ett land eurokommunismens ideologiska

Läs mer

V I Lenin Nya tider och gamla fel i ny gestalt

V I Lenin Nya tider och gamla fel i ny gestalt 1 V I Lenin Nya tider och gamla fel i ny gestalt Varje säregen vändning i historien utlöser vissa ändringar i formen för de småborgerliga vacklanden, vilka ständigt förekommer vid sidan av proletariatet

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Ordförande Maos teori om de tre världarna är ett viktigt bidrag till marxismen-leninismen

Ordförande Maos teori om de tre världarna är ett viktigt bidrag till marxismen-leninismen 1 Ordförande Maos teori om de tre världarna är ett viktigt bidrag till marxismen-leninismen Artikel av ledaravdelningen vid Renmin Ribao (Folkets Dagblad) 1 november 1977 Huvudartikeln publicerades på

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Om motsättningar. Augusti 1937

Om motsättningar. Augusti 1937 Om motsättningar Augusti 1937 [Denna essä i filosofi skrevs efter essän "Om praktiken" och i samma syfte, nämligen att övervinna det dogmatiska tänkande som vid denna tid förekom i Kinas kommunistiska

Läs mer

Leo Trotskij Övergångsprogrammet

Leo Trotskij Övergångsprogrammet Leo Trotskij Övergångsprogrammet Översättning: Bengt Andersson, Kenth-Åke Andersson (Kommunistiska Manifestet: 90 år, Teser om taktiken), Michael Berwick (Ett handlingsprogram för Frankrike) Bokförlaget

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

V I Lenin Teser och referat om den borgerliga demokratin och proletariatets diktatur på Kommunistiska internationalens 1:a kongress den 4 mars 1919

V I Lenin Teser och referat om den borgerliga demokratin och proletariatets diktatur på Kommunistiska internationalens 1:a kongress den 4 mars 1919 1 V I Lenin Teser och referat om den borgerliga demokratin och proletariatets diktatur på Kommunistiska internationalens 1:a kongress den 4 mars 1919 1. Den revolutionära rörelsens tillväxt bland proletariatet

Läs mer

Trotskijs verkliga testamente

Trotskijs verkliga testamente 1 E. Germain (E. Mandel) Trotskijs verkliga testamente På den åttonde årsdagen för mordet på Leo Trotskij (augusti 1948) Från Fourth International, Vol. 9 No. 6, August 1948, s.168-173. Den som inte lämnar

Läs mer

Mao Tsetungs tänkande En anti-marxistisk teori *

Mao Tsetungs tänkande En anti-marxistisk teori * 1 Enver Hoxha: Kritik av Mao Tsetungs tänkande Följande är ett utdrag ur Enver Hoxha, Imperialismen och revolutionen, utgiven av svensk albanska föreningen, 1979. Mao Tsetungs tänkande En anti-marxistisk

Läs mer

V I Lenin Ekonomi och politik under den proletära diktaturens epok

V I Lenin Ekonomi och politik under den proletära diktaturens epok 1 V I Lenin Ekonomi och politik under den proletära diktaturens epok Till sovjetmaktens tvåårsjubileum hade jag tänkt skriva en liten broschyr på det i rubriken angivna temat. Men i det dagliga arbetets

Läs mer

Leo Trotskij: Vart går Storbritannien? Del 2.

Leo Trotskij: Vart går Storbritannien? Del 2. 1 Leo Trotskij: Vart går Storbritannien? Del 2. Innehållsförteckning Leo Trotskij: Vart går Storbritannien? Del 2...1 Redaktionell not...1 Kapitel 1. Den brittiska arbetarrörelsens problem (Istället för

Läs mer

Fackföreningarna under den proletära diktaturens epok.

Fackföreningarna under den proletära diktaturens epok. 1 Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 6. (1921) DE RÖDE FAGFORENINGERS INTERNATIONALE RAAD. Alexander Lozovskij Fackföreningarna under den proletära diktaturens epok. Under hela sin mångåriga existens

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 3. Teoretiska perspektiv: Konstruktivism och alternativa inriktningar Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Konstruktivism Konstruktivismens centrala påståenden: 1. Värden

Läs mer

Om hållningen till borgerliga partier

Om hållningen till borgerliga partier 1 V. I. Lenin Om hållningen till borgerliga partier juni 1907 Frågan om socialdemokratins hållning till de borgerliga partierna är en av de frågor man kallar allmänna eller teoretiska, dvs sådana frågor

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Debatt: Brittiska kommunistpartiet om Trotskijs bidrag till marxismen

Debatt: Brittiska kommunistpartiet om Trotskijs bidrag till marxismen Debatt: Brittiska kommunistpartiet om Trotskijs bidrag till marxismen Innehåll Introduktion... 1 Geoff Roberts: Trotskism och revolution... 3 Robin Blackburn: Vad är den demokratiska vägen till socialism?...

Läs mer

RENEGATEN KAUTSKY OCH HANS LÄRJUNGE LENIN

RENEGATEN KAUTSKY OCH HANS LÄRJUNGE LENIN Som en slags fortsättning på/komplement till Vägrandets dynamik som riff-raff gav ut publicerar vi här en äldre text av Gilles Dauvé, författad 1977 under pseudonymen Jean Barrot som efterord till en ny

Läs mer

Leo Trotskij: Rapport om den fjärde världskongressen

Leo Trotskij: Rapport om den fjärde världskongressen 1 Leo Trotskij: Rapport om den fjärde världskongressen (28 december 1922) [Rapport till den kommunistiska fraktionens möte vid den tionde allryska sovjetkongressen, där delegater som inte var partimedlemmar

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Om Pierre Broués Tyska revolutionen

Om Pierre Broués Tyska revolutionen 1 Todd Chretien Om Pierre Broués Tyska revolutionen Från International Socialist Review, n 50 och 52, november-december 2006 och mars-april 2007. Todd Chretien är medlem av International Socialist Organization

Läs mer

DE RÖDA FACKFÖRBUNDENS RÅD

DE RÖDA FACKFÖRBUNDENS RÅD 1 Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 3 (feb 1921) DE RÖDA FACKFÖRBUNDENS RÅD Två arbetsmånader. I. Den sociala revolutionens aera ställer lika stora fordringar på hela världens fackföreningar som

Läs mer

Aleksandr V Pantsov: Den nya förfalskarskolan

Aleksandr V Pantsov: Den nya förfalskarskolan Aleksandr V Pantsov: Den nya förfalskarskolan [Översatt från engelskan, MM, band 3 nr 8 och 9, 1990. Artikeln först publicerad på ryska i Arbetarklassen och det moderna samhället, Moskva: 1990. Översättning:

Läs mer

Paul Le Blanc: Lenin och det revolutionära partiet

Paul Le Blanc: Lenin och det revolutionära partiet Paul Le Blanc: Lenin och det revolutionära partiet 2 Innehållsförteckning Redaktionell kommentar...4 Ernest Mandel: Inledning...5 I... 5 II...6 III... 7 IV... 8 V...10 VI... 14 Kapitel 1. Inledning: Äkta

Läs mer

REVOLUTIONÄRA MARXISter

REVOLUTIONÄRA MARXISter REVOLUTIONÄRA MARXISter en Introduktion Samtliga texter går också att läsa på www.revolution.se Karl Marx Gammaldags, svår, komplicerad, tråkig, trevlig, vacker i teorin, mardröm i praktiken, slöseri med

Läs mer

Daniel Sjöman Politisk Teori

Daniel Sjöman Politisk Teori :Politisk teori 2 Daniel Sjöman 2014-03-10 930423-9719 PM Del 1 egen fråga Tes Min tes är att den så kallade omsorgsetiken skulle brytas ned i ett kommunistiskt samhälle. Analys och förklaring av tesen

Läs mer

Leo Trotskij: Arbetarkontroll över produktionen (20 augusti 1931)

Leo Trotskij: Arbetarkontroll över produktionen (20 augusti 1931) 1 Leo Trotskij: Arbetarkontroll över produktionen (20 augusti 1931) Som svar på din fråga ska jag, som ett första utkast till ett meningsutbyte, försöka kasta ner några få allmänna överväganden angående

Läs mer

GRETHE V JERNÖ: av spanningen

GRETHE V JERNÖ: av spanningen GRETHE V JERNÖ: De mänskliga rättigheterna och. av spanningen Det är märkvärdigt svårt att få igång en diskussion om sammanhanget mellan mänskliga rättigheter ochfred i Europa, konstaterar Grethe V cernö.

Läs mer

Klassisk nationalekonomi Politisk ekonomi den klassiska skolan. Framväxande industrikapitalism reaktion mot merkantilismen

Klassisk nationalekonomi Politisk ekonomi den klassiska skolan. Framväxande industrikapitalism reaktion mot merkantilismen Klassisk nationalekonomi Politisk ekonomi den klassiska skolan Heterogen samling inte ekonomer Adam Smith (1776) J S Mill (1848), Marx (1868) Malthus, Ricardo, Say Framväxande industrikapitalism reaktion

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Om Spartakus. Inledning. Ur Partisan/Röda Häften 8. Rosa Luxemburg (1918)

Om Spartakus. Inledning. Ur Partisan/Röda Häften 8. Rosa Luxemburg (1918) 1 Rosa Luxemburg (1918) Ur Partisan/Röda Häften 8 Om Spartakus Inledning av Kent-Åke Andersson Rosa Luxemburg intar en särställning inom den revolutionära rörelsen. Liksom den unge Trotskij låg hon ofta

Läs mer

Sven Lagerström. Syndikalismen. - en grundbok FEDERATIVS

Sven Lagerström. Syndikalismen. - en grundbok FEDERATIVS Syndikalismen Sven Lagerström Syndikalismen - en grundbok FEDERATIVS Sven Lagerström: Syndikalismen - en grundbok Upplaga 3:1 Federativs forlag, box 6507, 113 83 Stockholm Författarna och Federativs förlag

Läs mer

Ernest Mandel: Oktober 1917: statskupp eller social revolution?

Ernest Mandel: Oktober 1917: statskupp eller social revolution? 1 Ernest Mandel: Oktober 1917: statskupp eller social revolution? Den ryska revolutionens legitimitet (hösten 1992) Inledning, av François Vercammen: Revolutionens olika skeden. I februari 1917, mitt under

Läs mer

V I Lenin Förord till den ryska översättningen av K Marx brev till L Kugelmann

V I Lenin Förord till den ryska översättningen av K Marx brev till L Kugelmann 1 V I Lenin Förord till den ryska översättningen av K Marx brev till L Kugelmann Då vi som särskild broschyr utger den fullständiga samlingen av de i den tyska socialdemokratiska veckotidskriften Die Neue

Läs mer

Frågor och svar om nationella frågan och fosterlandsförsvaret

Frågor och svar om nationella frågan och fosterlandsförsvaret Ur Marxistiskt Forum 3/1979 Frågor och svar om nationella frågan och fosterlandsförsvaret Trotskismens linje i den nationella frågan är teoretiskt dravel som leder till en reaktionär politik. Den gemensamma

Läs mer

Leo Trotskij: Vilket skede går vi igenom?

Leo Trotskij: Vilket skede går vi igenom? 1 Leo Trotskij: Vilket skede går vi igenom? (Kommunistpartiets styrka och ett lands kulturnivå.) Tal inför medicin- och veterinärarbetarnas 5:e allryska kongress, 21 juni 1924 [Ur Fourth International

Läs mer

Det polska kommunistpartiets tragedi

Det polska kommunistpartiets tragedi 1 Isaac Deutscher Det polska kommunistpartiets tragedi Denna intervju publicerades ursprungligen i franska Les Temps Modernes i mars 1958. Intervjuare var K. S. Karol. Intervjun följs av ett öppet brev

Läs mer

Klassmedvetenhet och det leninistiska partiet

Klassmedvetenhet och det leninistiska partiet 1 Klassmedvetenhet och det leninistiska partiet av Ernest Mandel Översättning, inledning och noter Per-Erik Wentus Varför är arbetarklassen beredd att ta strid vid vissa tillfällen men undviker att göra

Läs mer

Dubbelmaktens gyckelspel (Vperjod nr 1, 15 [2 gamla stilen] juni 1917)

Dubbelmaktens gyckelspel (Vperjod nr 1, 15 [2 gamla stilen] juni 1917) Dubbelmaktens gyckelspel (Vperjod nr 1, 15 [2 gamla stilen] juni 1917) Krigsförhållandena förvränger och fördunklar revolutionens inre krafter. Men icke desto mindre kommer revolutionens förlopp att avgöras

Läs mer

Den permanenta revolutionen

Den permanenta revolutionen Leo Trotskij Den permanenta revolutionen Översättning: Kenth-Åke Andersson (1972) Första upplagan 1973 (René Coeckelberghs Partisanförlag AB) Publicerat med tillstånd av Bokförlaget Röda Rummet Innehåll

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Leo Trotskij: Sammanfattande tal

Leo Trotskij: Sammanfattande tal 1 Leo Trotskij: Sammanfattande tal (Kommunistiska internationalens tredje världskongress, tredje sessionen, 24 juni 1921.) Kamrater! Den förste talaren under denna diskussion, kamrat Brand, 1 höll ett

Läs mer

Sammanfattningar av seminarium 2 i politisk teori A.

Sammanfattningar av seminarium 2 i politisk teori A. Sammanfattningar av seminarium 2 i politisk teori A. Sammanfattningar av seminarium 2 i politisk teori A.... 1 Kommunism... 2 Nationalism... 2 Radikalfeminism... 4 Konservatism... 7 Marxism... 10 Liberalism...

Läs mer

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen prövning historia grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Historia, grundläggande kurs Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen består

Läs mer

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund T 046357624 M dipshoe@gmail.com http://web.me.com/hakan_danielsson /Skola/ Kalla kriget 1945-1989 KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Kompendium om kalla kriget

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Keith Harvey, Sätt att tänka Trotskij om dialektiken

Keith Harvey, Sätt att tänka Trotskij om dialektiken Keith Harvey, Sätt att tänka Trotskij om dialektiken Dialektiken är varken fiktion eller mysticism, utan en vetenskap om vårt tänkandes former i den mån det inte är begränsat till livets vardagsproblem

Läs mer

Kaliber, P1, 2004-11-14, program om statligt stöd till Revolutionär Kommunistisk Ungdom; fråga om opartiskhet och saklighet

Kaliber, P1, 2004-11-14, program om statligt stöd till Revolutionär Kommunistisk Ungdom; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT SB 431/05 2005-05-18 Dnr: 1114/04-30 1116/04-30 SAKEN Kaliber, P1, 2004-11-14, program om statligt stöd till Revolutionär Kommunistisk Ungdom; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet

Läs mer

Den dialektiska materialismen och vetenskapen

Den dialektiska materialismen och vetenskapen Maurice Cornforth Den dialektiska materialismen och vetenskapen Arbetarkultur 1955 Originalets titel: Dialectical materialism and science (1949) Översättning: Sigward Nilsson 1 Presentation Författaren

Läs mer

Leo Trotskij: Om Frankrike 1934-36.

Leo Trotskij: Om Frankrike 1934-36. 1 Leo Trotskij: Om Frankrike 1934-36. 2 Innehållsförteckning Författarens förord...4 I Vart går Frankrike?...6 Den borgerliga demokratins sammanbrott...6 Bonapartismens ursprung i Frankrike...7 Kommer

Läs mer

Tysklands Kommunistiska Parti och kampen mot fascismen perioden 1928-35

Tysklands Kommunistiska Parti och kampen mot fascismen perioden 1928-35 Tysklands Kommunistiska Parti och kampen mot fascismen perioden 1928-35 Värdering framlagd av Komintern Skriften gavs ut av Marxist-Leninistiska Kamförbundet (MLK) 1974 Innehåll Introduktion... 1 Tysklands

Läs mer

Frågan om den fackliga rörelsens enhet

Frågan om den fackliga rörelsens enhet 1 Leo Trotskij Frågan om den fackliga rörelsens enhet (mars 1931) På frågan om arbetarorganisationernas enhet finns ingen enkel lösning som är giltig för alla slags organisationer och i alla situationer.

Läs mer

KKE och den grekiska revolutionen

KKE och den grekiska revolutionen 1 KKE och den grekiska revolutionen I händelserna i Grekland under de senaste åren har det grekiska kommunistpartiet spelat en viktig, men inte alltid särskilt progressiv roll. Följande intressanta artikel,

Läs mer

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958 I år är det 50-års jubileum av en revolution i Irak som störtade landets brittisk-stödda kung. Anne Alexander skriver om en revolt som inspirerade arabvärlden. Sent på kvällen den 13 juli 1958, bröt 20:e

Läs mer

Om Andra världskriget

Om Andra världskriget Tre artiklar ur Marxismen idag nr 5 1995: 1 Om Andra världskriget Vad ledde till andra världskriget?...1 Den nazistiska antisemitismen...7 Sverige under andra världskriget...8 Christer Bergström Vad ledde

Läs mer

Rysslands problem före revolutionen.

Rysslands problem före revolutionen. Rysslands problem före revolutionen. - Feodalt system. Livegenskapen avskaffas 1861. - Ont om land. Ingen skiftesreform. - Växande befolkning. Drabbar främst bönderna. Bönderna utgjorde 80 % av befolkningen.

Läs mer

Leo Trotskij: Slutanförande inför Dewey-kommissionen

Leo Trotskij: Slutanförande inför Dewey-kommissionen 1 Leo Trotskij: Slutanförande inför Dewey-kommissionen (17 april, 1937) (Ur "The Case Of Leon Trotsky", sid 459-585. Översättning: Göran Källqvist) Dewey: Trotskij kommer nu att göra en sammanfattning.

Läs mer

REVOLUTION ELLER REFORMISM?

REVOLUTION ELLER REFORMISM? REVOLUTION ELLER REFORMISM? INNEHÅLL: CMS Stockholm Reformismens omöjligheter (Utdrag)...4 V.I. Lenin Marxism och reformism...10 Béla Kun Kapitalistiskt slaveri eller socialistisk revolution (Utdrag)...14

Läs mer

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet politisk filosofi idag intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet 1. Vilka frågor anser du är de mest centrala inom den politiska filosofin? jag tror att det är bra

Läs mer

Kommunisterna på väg till socialdemokratin

Kommunisterna på väg till socialdemokratin 1 Denna skrift (som gavs ut 1935) handlar om den kraftiga kursändring som det svenska kommunistpartiet (och Kommunistiska internationalen) gjorde 1934, när man lämnade den tredje periodens sekteristiska

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

VÄNSTERN och IRAKFRÅGAN

VÄNSTERN och IRAKFRÅGAN VÄNSTERN och IRAKFRÅGAN artiklar ur Arbetarmakts Nyhetsbrev Innehåll Förord 4 1. Kommunistiska partiet 5 2. Rättvisepartiet Socialisterna 18 3. Socialistiska partiet 26 4. Polemik: torgmötet mot NATO:s

Läs mer

Patriarkatet och kapitalismen

Patriarkatet och kapitalismen 1 Ur Revolutionär marxism nr 4 2008 Patriarkatet och kapitalismen Följande text behandlas kvinnoförtryckets utveckling genom historien och analyserar de olika former det antar ekonomiskt, socialt, sexuellt

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv1sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 1 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: I två program ska ni få en kortversion av de

Läs mer

1. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Europa från år 400 f.kr. till år 2000 e.kr.

1. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Europa från år 400 f.kr. till år 2000 e.kr. 1 STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN MODELLPROV I HISTORIA Högst 6 frågor får besvaras. Svaren på de mer krävande frågorna, som är markerade med ett +, bedöms enligt betygsskalan 0 9 i stället för den normala 0 6.

Läs mer

Ukrainas oberoende och sekteristiska virrpannor

Ukrainas oberoende och sekteristiska virrpannor Leo Trotskij Ukrainas oberoende och sekteristiska virrpannor 30 juli 1939 Ursprungligen publicerad i Socialist Appeal 15 & 17 september 1939. Översättning är gjord från engelska ur Writings of Leon Trotsky

Läs mer

Leo Trotskij Vad är centrism?

Leo Trotskij Vad är centrism? 1 28 maj 1930 Leo Trotskij Vad är centrism? I Le Cri du peuple, publikationen för blocket av monattister med POP:s kommunala klick, publicerar Chambelland ett öppet brev till lärarfederationens centristiska

Läs mer

Revolutionär strategi exemplet Frankrike

Revolutionär strategi exemplet Frankrike 1 Revolutionär strategi exemplet Frankrike Introduktion I Kommunist, som var Förbundet Kommunists (FK) teoretiska tidskrift, fördes under 1970- talet en diskussion om revolutionär strategi som främst tog

Läs mer

Kan vi uppnå ekonomiskt oberoende?

Kan vi uppnå ekonomiskt oberoende? 1 Leo Trotskij Kan vi uppnå ekonomiskt oberoende? 19-27 mars 1927 Först måste vi komma överens om vad som menas med oberoende: Handlar det om en sluten ekonomi som får klara sig på egen hand, eller om

Läs mer

Leo Trotskij Kommunismen och terrorn (Anti-Kautsky)

Leo Trotskij Kommunismen och terrorn (Anti-Kautsky) Leo Trotskij Kommunismen och terrorn (Anti-Kautsky) Innehåll Andra upplagan Frams förlag 1927 Översättning (från tyska): Per Freudenthal Förord till andra svenska upplagan.... 1 Författarens förord...

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Ur Fjärde Internationalen 4 /88. Daniel Bensaid: Åren då Fjärde internationalen grundas (1933-38)

Ur Fjärde Internationalen 4 /88. Daniel Bensaid: Åren då Fjärde internationalen grundas (1933-38) Ur Fjärde Internationalen 4 /88 Daniel Bensaid: Åren då Fjärde internationalen grundas (1933-38) 2 Innehållsförteckning Inledning...3 I. Från kampen att reformera Tredje internationalen till behovet av

Läs mer

Trotskism eller stalinism?

Trotskism eller stalinism? 1 I november 1968 hölls i London ett möte med rubriken Världsrevolutionen idag, där Ernest Mandel (från Fjärde Internationalen) debatterade med Monty Johnstone, teoretiker från det brittiska kommunistpartiet.

Läs mer

Sino-sovjetiska konflikten (del 2): Låt oss enas på grundval av Moskvadeklarationen och Moskvauttalandet Innehåll Lästips

Sino-sovjetiska konflikten (del 2): Låt oss enas på grundval av Moskvadeklarationen och Moskvauttalandet Innehåll Lästips Sino-sovjetiska konflikten (del 2): Låt oss enas på grundval av Moskvadeklarationen och Moskvauttalandet Den offentliga polemiken mellan Peking och Moskva inleddes egentligen redan 1960, med publiceringen

Läs mer

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 2 2013 Ur innehållet: En reflektion av avtalsrörelsen SÄG UPP AVTALETS 3 Så fungerar det i Norge BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Oktober 1917 i historiens ljus

Oktober 1917 i historiens ljus 1 Moshe Lewin (2007) TSARREGIMENS OVÄNTADE ARVINGAR Oktober 1917 i historiens ljus Oktoberrevolutionen har präglat 1900-talets historia djupt. 1 Den har gett upphov till åtskillig polemik, rättfärdiganden

Läs mer

Leo Trotskij: Rapport om Sovjetunionens Nya ekonomiska politik och perspektiven för världsrevolutionen

Leo Trotskij: Rapport om Sovjetunionens Nya ekonomiska politik och perspektiven för världsrevolutionen 1 Leo Trotskij: Rapport om Sovjetunionens Nya ekonomiska politik och perspektiven för världsrevolutionen (Vid sammanträdet 14 november 1922 under Kominterns fjärde världskongress.) Inbördeskrigets förlopp

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Lär av historien! Hur Hitler kom till makten

Lär av historien! Hur Hitler kom till makten 1 Från Mullvaden nr 1/73 och 2/73 Lär av historien! Den som är likgiltig för sin rörelses historia, kan inte vara en klassmedveten arbetare (Lenin) Kenth-Åke Andersson Hur Hitler kom till makten 1923 var

Läs mer

En otjänst mot Trotskij *

En otjänst mot Trotskij * 1 Peter Taaffe (14 oktober 2009) En otjänst mot Trotskij * Peter Taaffe, som är ordförande för Socialist Party (CWI i England och Wales), recenserar här Trotsky a Biography av Robert Service, Macmillan,

Läs mer

12:45 13:45 Lunchpaus

12:45 13:45 Lunchpaus Programblad 10:00 11:30 Inledning: Hur kapade högern frihetsbegreppet? Arrangör: ABF Gästrikebygden Socialistiskt Forum inleds med ett panelsamtal mellan Josefin Brink (V), Ellinor Eriksson (SSU) och Daniel

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Frågor och svar skrivna av mig för propagandaändamål *

Frågor och svar skrivna av mig för propagandaändamål * 1 Leo Trotskij Frågor och svar skrivna av mig för propagandaändamål * 1. Är det korrekt, att oppositionen önskar omskapa partiet till summan av ett antal fraktioner, grupperingar och liknande? Svar: Det

Läs mer

Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974

Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974 Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974 Kort presentation SKP-skriften KFML(r) och facket, skriven av Per-Åke Lindblom (som när

Läs mer

Leo Trotskij: Centrismen och Fjärde internationalen (Utdrag ur ett brev, 10 mars 1939)

Leo Trotskij: Centrismen och Fjärde internationalen (Utdrag ur ett brev, 10 mars 1939) 1 Kära kamrat Guérin! Leo Trotskij: Centrismen och Fjärde internationalen (Utdrag ur ett brev, 10 mars 1939) Jag fick ditt brev samtidigt med Marceau Piverts officiella brev. Jag är dig stort tack skyldig

Läs mer

Leo Trotskij: Arbetarkorrespondentens kulturella roll 1

Leo Trotskij: Arbetarkorrespondentens kulturella roll 1 1 Leo Trotskij: Arbetarkorrespondentens kulturella roll 1 (23 juli 1924) Arbetarkorrespondenten som en liten hävstång för att höja den kulturella nivån Kamrater! Frågan om arbetarkorrespondentens uppgifter

Läs mer

Arvet efter Ernest Mandel - en antologi

Arvet efter Ernest Mandel - en antologi Arvet efter Ernest Mandel - en antologi Innehållsförteckning Redaktionell kommentar...3 Michael Löwy - Ernest Mandels revolutionära humanism...5 Jesús Albarracín, Pedro Montes - Senkapitalismen: Mandels

Läs mer

Reformism vs Pragmatism

Reformism vs Pragmatism Reformism vs Pragmatism Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jönköpings valkrets och deras uppfattning om sin ideologi Examensarbete inom lärarprogrammets sena år 180/220p Pontus Bäckström C-uppsats

Läs mer

NATO: Sveriges framtida försvarsförsäkring?

NATO: Sveriges framtida försvarsförsäkring? Institutionen för statsvetenskap NATO: Sveriges framtida försvarsförsäkring? En textanalys av två riksdagspartier i frågan om svenskt Natomedlemskap utifrån teorierna liberalism, realism och marxism. C-uppsats

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer