Protokoll AUR möte /2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll AUR möte 2 2015/2016"

Transkript

1 Protokoll AUR möte /2016 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici, Biblioteket Närvarande ledamöter Aidan Barrett, T1 Anas Soueidan, T1 Waleed Warsame, T1 Oscar Bjernby, T3 Björk Sigmundsdottir, T5 Therese Peterson, T5 Dilman Shaker, T7 Johan Schoultz, T7 Fredrika Ekborg, T9 Mikael Boberg, T9 (via Skype) Ej närvarande ledamöter Tamus Dakhil, T1 Umul-Khair Noor, T7, Kassör Övriga närvarande Lina Dahlin, representant för SNAPS Linn Jansson, har erhållit reseersättning för kongressdeltagande Naemi Regen, SAKS internationaliseringsansvarig Johanna Börjesson, T7, Ordförande Annie Arvidson, T3, Sekreterare Sändlista vilken innefattar: SAKS ordförande SAKS vice ordförande SAKS administratör SAKS revisorer SAKS inspektor AURs ledamöter Utbildningskoordinator för Apotekarprogrammet Fullmäktigeledamöter för Apotekarprogrammet Representant för SNAPS SAKS utbildningsråd Sida 1 av 9

2 Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Johanna Börjesson förklarar mötet öppnat kl Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan. 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte. 1.4 Val av justeringsperson Therese Peterson förslås som justeringsperson. att välja Therese Peterson till justeringsperson. 1.5 Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll är justerat. att protokollet läggs till handlingarna. 1.6 Beslutsuppföljning Under föregående möte valdes Johanna Börjesson till ersättare i Utbildningskommittén för Biomedicin. Det beslutades också att behandla nomineringen av Sara Sjöberg vid ett senare tillfälle då de studenter som nu går termin 7 har hunnit läsa kursen Farmakoterapi. att lägga beslutsuppföljningarna till handlingarna. Sida 2 av 9

3 Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av beslut om reseersättning Under föregående möte diskuterades en inkommen ansökan om reseersättning för kongressdeltagande från Linn Jansson. AUR delegerade till arbetsutskottet att hantera ansökan förutsatt att ingen ytterligare ansökan inkom före SNAPS Weekend. Inga ytterligare ansökningar inkom, och arbetsutskottet behandlade ansökan. Det beslutades att bevilja Linn Jansson 1000 kronor i reseersättning för kongressdeltagande. Beslutet skickades ut med handlingarna. att fastställa beslutet om reseersättning för deltagande vid kongress till Linn Jansson. 2.2 Studentrepresentanter Beställargruppen Fredrika Ekborg och Johanna Börjesson föreslås som studentrepresentanter i Beställargruppen. att välja Fredrika Ekborg och Johanna Börjesson till studentrepresentanter till Beställargruppen. 2.3 Internationalisering - Prioriteringsordning Naemi Regen informerar: Sahlgrenska akademin ser över den prioriteringsordning som ska gälla för konkurrens mellan studenter som söker utbytesstudier. Det nya systemet är baserat på fyra poänggivande kategorier: Terminstillhörighet, programmets rangordning, Meritnivå A och Meritnivå B. I Meritnivå A föreslår AUR ska ingå: - Fadderverksamhet inom Intet, SAKS (2 poäng) - Uppdrag i AUR (1 poäng) - Styrelseledamot i SAKS (1 poäng) - Fullmäktigeledamot i SAKS (1 poäng) - Studentrepresentant för Apotekarprogrammet vald av AUR (1 poäng) Utbildningskommitté, Inrättade arbetsgrupper, osv. - Studentrepresentant i organ på Sahlgrenska akademin (1 poäng) Fakultetsstyrelsen, Lokala arbetsmiljökommittén, osv. - Studentrepresentant i organ på Göteborgs universitet (1 poäng) Universitetsstyrelsen, Utbildningsnämnden, osv. - Arbete som studentstudievägledare (1 poäng) Sida 3 av 9

4 - Publicerat forskning (1 poäng) - Uppdrag inom EPSA eller IPSF (1 poäng) I Meritnivå B föreslår AUR ska ingå: - Studiesocialt förtroendeuppdrag i SAKS (1 poäng) Utskott, introduktionskommitté, osv. - Uppdrag inom SNAPS (1 poäng) - Uppdrag inom Sveriges Farmaceuter (1 poäng) - Uppdrag inom Apotekarsocieteten (1 poäng) - Deltagande i internationella studentkongresser (1 poäng) EPSA, IPSF, osv. - Forskning på sommaren eller vid sidan om studier (1 poäng) Poäng föreslås ges per aktivitet man deltagit i eller uppdrag man utfört, oberoende av hur lång tid det pågått. att överlämna förslag till SAKS styrelse enligt ovan. 2.4 Guldtackan Mate Erdelyi har nominerats till Guldtackan. Mate är kursansvarig för Organisk kemi för apotekarstuderande (KEM031) som ingår i termin 3 på Apotekarprogrammet. Mate upplevs av studenterna som en mycket engagerad och kunnig lärare, som dessutom gjort stora insatser för Apotekarprogrammet. Förslag uppkom om att denna Guldtacka skulle kunna delas ut under T5s halvtidssittning den 8 december. Therese tar på sig att föra detta vidare till projektgruppen. att tilldela Mate Erdelyi Guldtackan. Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Linn pratar om kongressen på Malta Linn Jansson deltog i mötet för att informera om sitt deltagande i studentkongressen på Malta, med temat Immunofarmakologi. Detta som en del av överenskommelsen i samband med att hon beviljats reseersättning för kongressdeltagande från AUR. Linn informerade också om de kommande kongresserna man kan delta i. Dessa kommer att äga rum: Sida 4 av 9

5 Annual Congress april 2015 Summer University månadsskiftet juli-augusti World congress 29 juli-8 augusti Autumn assembly 1-6 november Kursnämndsmall - uppföljning Kursnämndsmallen har nu tagits upp för diskussion i UK Farmaci, och i samband med detta skedde även några små förändringar av inledningstexten för att förtydliga hur mallen ska användas. Det bestämdes att mallen inte kommer att bli en fastställd del av kursnämnderna, men att mallen ska mailas ut till samtliga kursansvariga inom Apotekarprogrammet och att de kommer rekommenderas att använda den. Eftersom inte många hunnit använda mallen vid mötestillfället föreslogs att punkten tas upp igen för utvärdering under nästa möte. 3.3 Amanuensprogram/mentorsverksamhet I Beställargruppen har man diskuterat problematiken kring att många underkänns på tentamen i Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism. Man tror att detta har stark koppling till att studenterna saknar de förkunskaper som krävs inom matematik, och man har därför diskuterat hur man ska kunna lösa det här problemet utan att behöva sänka nivån på kursinnehållet. Ett alternativ som diskuterades var att införa ett amanuensprogram/mentorsverksamhet, där studenter uppmuntras att hjälpa varandra för att höja och underhålla matematikkunskaperna. Man föreslår också att fler matematiska moment bör ingå i undervisningen på tidigare kurser för att förbereda studenterna. Det skulle exempelvis kunna ingå i Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi. Arbetet ses just nu över i Beställargruppen. AUR diskuterade hur ett sådant upplägg i så fall skulle kunna se ut. Man föreslog att det exempelvis skulle kunna innebära att en student från en övre årskurs skulle kunna tas in som extra hjälp under workshops för att underlätta och kunna assistera med enklare problem. Denna student skulle i så fall inte ha en undervisande roll, utan snarare fungera som ett bollplank eller kunna uppmuntra studenterna till att söka vidare efter information och dirigera dem i rätt riktning. Detta skulle fungera som ett stöd för den undervisning som redan finns. Vi tror dock att det svåraste skulle vara att få tag på studenter som skulle vara intresserade av att delta i ett sådant projekt, och tror att det skulle krävas ett högt arvode (>120 kr/h) för att folk ska vara intresserade. Vi tror också att arbetet måste vara tidsdefinierat, eftersom dessa studenter själva måste ha tid för sina egna studier. Sida 5 av 9

6 Johanna tar på sig att fortsätta driva denna fråga. Rapporter ( 4) 4.1 Ordförandens rapport Johanna Börjesson informerar: ALARM söker värdar och folk som vill vara med i projektgruppen. Är man intresserad av någon utav dessa uppdrag kan man höra av sig till Information om Doktorand för en dag har skickats ut. Är man intresserad av att vara med bör man anmäla sig snarast till Thomas Carlsson på Programledning söker fortfarande studentstudievägledare. Kursrepresentanter uppmanas att gå ut med informationen om detta till sina klasser. Intresseanmälan skickas till En enkät om utbytesstudier har skickats ut i september. 17% av studenterna har hittills svarat. Kursrepresentanter uppmanas att påminna sina klasser om att svara på denna enkät. Det är viktigt att folk besvarar enkäten för att GU ska kunna bibehålla samarbeten med de universitet och högskolor som studenterna är mest intresserade av. SiF tar emot önskemål om teman för lunchföreläsningar. SAKS söker personer till valberedning och valnämnd. Mer information om detta tas vid ett senare tillfälle. Det finns inte tillräckligt med tid för att hinna ordna en gemensam aktivitet i december. Istället föreslås ett semelbak senare under läsåret. 4.2 Kursrapporter Termin 1 Grundläggande kemi 2 (KEM021): Kursnämnd för Grundläggande kemi 1 (KEM011) har ännu inte hållits, men kommer att hållas efter det att deadline för att svara på kursenkäten gått ut. Resultatet från tentan kommer på måndag. Duggan i Grundläggande kemi 2 (KEM021) kommer att hållas imorgon, och denna kan ge maximalt 10 extrapoäng till tentan. Säkerhetsprovet ansågs vara enkelt, och labbsäkerheten upplevs vara bra. Sida 6 av 9

7 Termin 3 Biostatistik (BIO301): 6/11 hölls kursnämnd för KEM031 där allt såg bra ut. Ca 36% klarade tentan, men ca 50% av apotekarstudenterna klarade sig. Ett kursnämndsmöte har hållits i mitten av biostatistikkursen. Studenterna har inte registrerats på kursen i Ladok, vilket har lett till att vissa inte fått CSN. Kursrepresentant uppmanas ta med detta till det avslutande kursnämndsmötet. Det råder delade meningar om kursens kvalitet. Termin 5 Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi (FSL561): Kursnämnd har hållits efter delkurs 1. Kursansvarig menade att de åsikter som framkom är samma som framkommit tidigare, men att det inte kommer att ske några förändringar just nu eftersom kursen ändå ska göras om inför höstterminen IPL på delkurs 5 kommer i år att ske tillsammans med sjuksköterskestudenter. Samtliga studenter är nu godkända på dugga 1. Nivån på duggan ansågs vara bra, och ungefär likvärdig med hur den varit tidigare år. Hanteringen av duggan ansågs dock inte vara anonym, då studenterna ombetts skriva namn på svarsblanketten. Folk slinker lätt igenom gruppmoment och blir godkända utan att alls delta i grupparbetet, som är ett examinerande moment. Även vittnen kan anmäla sådana händelser till kursansvarig. Termin 7 Samhällsfarmaci (FAS750): Tenta i Galenisk farmaci har hållits. Resultatet kommer senast på måndag. En del förändringar har skett i schemat för Samhällsfarmaci. Endast ett fåtal hade lämnat in de enkätfrågor som skulle ligga till grund för en föreläsning, varpå föreläsningen ställdes in för att det ansågs vara för lite underlag. Studenterna upplevde att det var märkligt att seminariet ställdes in, särskilt eftersom det inte hade framgått att dessa uppgifter skulle vara en så avgörande del. Respons utlovandes också till de grupper som lämnat in sina enkätfrågor, men ingen respons har hittills getts. Kursen har innefattat mycket självstudier. Det anses konstigt att ingen föreläsning finns över det största momentet i kursen epideminologi där endast boken och ett antal rekommenderade youtubeklipp finns som underlag. Anledningen till detta upplägg är att man på kort varsel blev av Sida 7 av 9

8 med en undervisande lärare. Det anses därför ännu sämre att kursansvarig ställer in de seminarier och föreläsningar som faktiskt är kvar. Termin 9 Examensarbete (EXA/910/EXA915/EXA920/FMX060): Mer än halva tiden har gått. 8/12 ska ett preliminärt abstract ha skickats in. Detta ska ske för att opponenter ska kunna paras ihop. Placeringarna inför praktiken har kommit. De flesta verkar vara nöjda. 4.3 Övriga rapporter SNAPS rapport: Lina Dahlin informerar: SNAPS Weekend ställdes in på grund av för få anmälningar. 9 stycken var anmälda, när det hade behövs 15 stycken för att weekenden skulle hållas. Just nu är det möjligt att kandidera till SNAPS styrelse Man kan kandidera till samtliga poster, men de som just nu är i störst behov av att tillsättas är ordförande, sekreterare och NIMP. Har man frågor kan man höra av sig till Lina Dahlin på Kursrepresentanter uppmanas att ta med sig denna information till klasserna snarast. Fullmäktiges rapport: Fredrika Ekborg och Therese Peterson informerar: Under senaste Fullmäktigemötet valdes introduktionskommittéer inför vårterminen. SAKS arbetsordning reviderades, där bland annat GAMEterna skrevs in som utskott. En ny intendent till Villan sökes. Att vara intendent innebär bland annat att man bor på villan och sköter vissa uppgifter. Är man intresserad kan man höra av sig till Farmacigruppens rapport: Väldigt få har kommit med förslag om tema inför den kommande Studentkongressen som kommer att hållas i november 2016 för de studenter som just nu går termin 3 och 5. Kursrepresentanter för dessa terminer uppmanas gå ut med information om detta i sina klasser och uppmana folk att komma med förslag och läsa informationen som finns på GUL-sidan med namnet Studentkongress Sida 8 av 9

9 Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Göteborgs universitet har beslutat att 9 december ska vara en undervisningsfri dag till förmån för Nobel Week Dialogue. Detta följs inte av alla. 5.2 Nästa möte Nästa möte kommer att hållas den 17 december 2015 klockan 17:00 i Jörgen Lehmann på Medicinareberget. 5.3 Mötesutvärdering Mötet var långt, men med många bra diskussioner och intressant information. 5.4 Mötets avslutande Johanna Börjesson avslutar mötet kl. 20:44. Vid protokollet: Annie Arvidson Johanna Börjesson Ordförande Therese Peterson Justeringsperson Sida 9 av 9

Protokoll AUR möte 4 2015/2016

Protokoll AUR möte 4 2015/2016 Protokoll AUR möte 4 2015/2016 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, 17:00 Plats: Academicum, Jörgen Lehmann Närvarande ledamöter Aidan Barrett, T1 Oscar Bjernby, T3 Björk Sigmundsdottir,

Läs mer

Protokoll AUR möte /2016

Protokoll AUR möte /2016 Protokoll AUR möte 2 2015/2016 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, 18:00 Plats: Villa Medici, Biblioteket Närvarande ledamöter Aidan Barrett, T1 Anas Soueidan, T1 Waleed Warsame,

Läs mer

Protokoll AUR möte /2016

Protokoll AUR möte /2016 Protokoll AUR möte 8 2015/2016 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villan Närvarande ledamöter Waleed Warsame, T2 Anas Soueidan, T2 Aidan Barrett, T2

Läs mer

Protokoll utbildningsråd 4 11/12

Protokoll utbildningsråd 4 11/12 Protokoll utbildningsråd 4 11/12 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet Tid: 18.00 Plats: Biblioteket, Villan Närvarande ledamöter Magdalena Maszkowska, T3 Evelyn Hansson, T5 Mikael Zad, T5

Läs mer

Protokoll utbildningsråd 3 12/13

Protokoll utbildningsråd 3 12/13 Protokoll utbildningsråd 3 12/13 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, kl. 18.00 Plats: Villa Medici Närvarande ledamöter Dilman Shaker Abduukarim, T1 Umul-Khair Noor, T1 Lara Pehlivanoglu,

Läs mer

Protokoll utbildningsråd /2013

Protokoll utbildningsråd /2013 Protokoll utbildningsråd 4 2012/2013 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, kl. 18.00 Plats: Villa Medici Närvarande ledamöter Dilman Shaker Abdullkarim, T1 Umul-Khair Noor, T1 Fredrika

Läs mer

Protokoll AUR möte /2014

Protokoll AUR möte /2014 Protokoll möte 5 2013/2014 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet () Tid:, 17:00 Plats: Villa Medici, Biblioteket Närvarande ledamöter Filip Brink, T2 Meyyung Mann, T2 Aiga Adamsone, T4 Masoomeh

Läs mer

Protokoll utbildningsråd 3 11/12

Protokoll utbildningsråd 3 11/12 Protokoll utbildningsråd 3 11/12 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet Tid: 18.00 Plats: Biblioteket, Villan Närvarande ledamöter Abtin Bakhtiari-Rad, T1 Christopher Ayres Cea, T3 Lara Pehlivanoglu,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Puben, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Charoula

Läs mer

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren Tid: 17.15 Plats: Stora salen Närvarande: Emelie Smedshammar Ordförande, A7 Maria Röjerdal Vice ordförande, R4 Rebecka Pihl Sekreterare Martin Sjöstrand R2, kursrepresentant Anne Höglund Maria Runngren

Läs mer

Protokoll utbildningsråd /2013

Protokoll utbildningsråd /2013 Protokoll utbildningsråd 6 2012/2013 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, kl. 17.00 Plats: Jörgen Lehmann, Academicum Närvarande ledamöter Fredrika Ekborg, T4 Noor Khalil, T6 Magdalena

Läs mer

Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-04-08 kl. 18.30 Skype

Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-04-08 kl. 18.30 Skype Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-04-08 kl. 18.30 Skype Närvarolista Mötesordförande: Adam Andrén SNAPS styrelse: Ordförande Adam Andrén (AA), sekreterare Lina Dahlin (LD), kassör Patrik Kagebeck (PK),

Läs mer

Protokoll utbildningsråd möte 3 17/11

Protokoll utbildningsråd möte 3 17/11 Protokoll utbildningsråd möte 3 17/11 Fört vid sammanträde med Tandläkarutbildningsrådet/Tandhyginist- och Tandteknikerutbildningsrådet Tid: Plats: Jörgen Lehmann, Academicum Närvarande ledamöter Rebecca

Läs mer

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG FÖRVALTNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL: FU-1 2009-09-23. Fört vid sammanträde med Förvaltningsutskottet

MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG FÖRVALTNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL: FU-1 2009-09-23. Fört vid sammanträde med Förvaltningsutskottet Protokoll FU-1 Fört vid sammanträde med Förvaltningsutskottet Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars Bibliotek, Villa Medici Närvarande ledamöter John Wern, ordförande och 1:a intendentassistent Marcus Runsvik,

Läs mer

Protokoll utbildningsråd /2013

Protokoll utbildningsråd /2013 Protokoll utbildningsråd 8 2012/2013 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, kl. 17.00 Plats: Stina Stenhagen, Academicum Närvarande ledamöter Dilman Shaker Abdullkarim, T2 Umul-Khair

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-05-14 Styrelsemöte 2014, 14 maj 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Boris K, Ebba D, Hanna Maria N, Hannah E, Fredrik Ro, Julia FE, Melinda P, Julia M, Albin T, Hanna

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 10 december 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Liisa A, Anna HE, Anna J, Jonas L, Boris K, Fredrik R, Albin T, Hanna N, Hannah E, Melinda P, Julia M, Ebba D och Emmy L 1.

Läs mer

Protokoll utbildningsråd 3 10/11

Protokoll utbildningsråd 3 10/11 Protokoll utbildningsråd 3 10/11 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet Tid:, 18.00 Plats: Biblioteket, Villan Närvarande ledamöter Emel Ahmet, T1 (tom 3.6) Daniel Gerdov, T1 Evelyn Hansson,

Läs mer

Studierådsprotokoll Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll Farmacevtiska Studentkåren 1 Tid: 17.15 Plats: Stora salen Närvarande: Jakob Rasch Anna Rosén Nikolina Bolander Petra Fält Martin Sjöstrand Sol Skärdin Anna Joo Rebecka Pihl Maria Melinder Oskar Holmér Shireen Kahraman Alva Hultén

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK)

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) TLTH, K-sektionen STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) Protokollmöte 2 2015-02-23 SrBK:s andra protokollmöte 2015. Mötet äger rum måndag den 23 februari 2015 kl. 17.15 i Marie- Curierummet

Läs mer

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 1(4) Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan 12.00 13:20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 Närvarande ledamöter Gunnar Tobin, ordförande Michael

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-11

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-11 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-11 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Skoglig planering ur ett företagsperspektiv SG0060, 20013.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Ola Eriksson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-20-2012-02-03 Antal

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet 2016-2019 Uppsala universitetets konsistorium Härmed ansöker Farmacevtiska Studentkåren (FaS) om att erhålla ställning

Läs mer

Protokoll utbildningsråd 1 12/13

Protokoll utbildningsråd 1 12/13 Protokoll utbildningsråd 1 12/13 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet (AUR) Tid:, 17.00 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter Dilman Shaker Abduukarim, T1 Umul-Khair Noor,

Läs mer

Ewa Melin, utbildningsavdelningen

Ewa Melin, utbildningsavdelningen Ewa Melin, utbildningsavdelningen Protokoll fört vid sammanträde med Läkarprogramkommittén 22 oktober 2014, klockan 15.00 17.10 Lokal: Ingegerd Eriksson, Academicum, plan 3000, Medicinaregatan 3 Närvarande

Läs mer

Mats Rythla, institutionen för odontologi

Mats Rythla, institutionen för odontologi Mats Rythla, institutionen för odontologi Protokoll fört vid sammanträde med Utbildningskommittén för odontologi 2 juni, klockan 13.00-16.30 Lokal: Ljudvågen, Wallenberg konferenscenter Närvarande ledamöter

Läs mer

Swedish National Association of Pharmaceutical Students Höstmöte 22 november 2016 Plats: Skype

Swedish National Association of Pharmaceutical Students Höstmöte 22 november 2016 Plats: Skype Mötesordförande: Sandra Ingel Närvarolista: Swedish National Association of Pharmaceutical Students Höstmöte 22 november 2016 Plats: Skype Representanter från SNAPS Styrelse: Ordförande, Sandra Ingel;

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1 1 (6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska II - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Miguel Gimenez Rodriguez Johan Holtström Kurskod THFR41 Examinator Miguel

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Vägledande dokument SSTSS

Vägledande dokument SSTSS 1 av 5 STS-sektionen, Senast uppdaterad 2015-07-15 Vägledande dokument Kapitel 1 STS-sektionens Projektfond 1 Projektfonden är på 5 000 SEK per termin. 2 För att söka pengar ur projektfonden måste de sökande

Läs mer

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 1 ( 6) THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 Sändlista Kurskod Examinator Marisol Arias Abrahamsson Johan Holtström THSP41 Marisol Arias Abrahamsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2

Läs mer

Protokoll rådssammanträde 4

Protokoll rådssammanträde 4 Protokoll rådssammanträde 4 Fört vid sammanträde med utbildningsråden Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek Närvarande ledamöter AUR BUR DiUR FhUR LoudUR LUR ReUR VUR Ej närvarande ledamöter CorpUR

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 %

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 % 2012-01-15 Page 1 (9) Kursnamn Sammanställning av kursutvärdering År 1 Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Studenterna anser att kursen har ett bra upplägg och att den

Läs mer

Protokoll fört vid utbildningskommittén för farmacis (UKF) sammanträde

Protokoll fört vid utbildningskommittén för farmacis (UKF) sammanträde SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll fört vid utbildningskommittén för farmacis (UKF) sammanträde Datum: 2015-10-21 Tid: 12:00-13:50 Plats: Mötesrum LNC-huset våning 4, Medicinaregatan 13 Närvarande Ordförande:

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 16 juni 2014

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 16 juni 2014 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 16 juni 2014 Plats: Skype Tid: Måndag 16 juni 2014, kl 18.00 Närvarande: Herbert, Mea Bryntesson, Malin Bornhöft, Sara Franzén, Anna Tillas-Lindberg,

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjursavel HV0081, 10057.1516 15 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-14-2016-01-31 Antal svar 20 Studentantal 35 Svarsfrekvens

Läs mer

Protokoll AUR möte /2014

Protokoll AUR möte /2014 PROTOKOLL: 3 2013/2014 Protokoll möte 3 2013/2014 Fört vid sammanträde med Apotekarutbildningsrådet () Tid: 2013-10-14, 18:00 Plats: Villa Medici, Biblioteket Närvarande ledamöter Filip Brink, T1 Meyyung

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Protokoll rådssammanträde 1

Protokoll rådssammanträde 1 Protokoll rådssammanträde 1 Fört vid sammanträde med utbildningsråden Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek Närvarande ledamöter AUR DiUR FhUR OUR ReUR VUR Ej närvarande ledamöter BUR CorpUR DoR

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 11 13/14 Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-11 FORMALIA F13-11.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET PROTOKOLL

UMEÅ UNIVERSITET PROTOKOLL UMEÅ UNIVERSITET Styrelsen för Centrum för Samisk forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2004-11-29 och 2004-11-30 Kronlunds kursgård, Vindelns kommun Närvarande: Marit Myrvoll, ordförande Daniel Lindmark,

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

Studierådsprotokoll Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll Farmacevtiska Studentkåren 1 Tid:17:28 Plats: Stora salen Närvarande: Caroline Alvebratt Ordförande Adam Andrén Vice ordf. Diana Masete Sekreterare Joacim Folkesson A6 Emelie Smedshammar A5-kursrep Johanna Eriksson A8 Gustav Grönberg

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll Linköpings Universitet 2012-09-21 Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll Linköpings Universitet 2012-09-21 Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionen styrelsemöte 2012-09-19 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Kristoffer Jansson, kassör Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen. PROTOKOLL Tisdag den 27 maj 2014, kl 14:00 17:00 Lars Öberg, Academicum, Medicinaregatan 3

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen. PROTOKOLL Tisdag den 27 maj 2014, kl 14:00 17:00 Lars Öberg, Academicum, Medicinaregatan 3 Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen PROTOKOLL Tisdag den 27 maj 2014, kl 14:00 17:00 Lars Öberg, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande ledamöter Silvana Naredi, ordförande Patrik Aronsson

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

Protokoll. 2011/10/11 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/10/11 Läkarsektionen Protokoll Datum: Tisdag den 11 oktober 2011 Tid: kl. 17.00-19.00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, kårexpeditionen Närvarande: Hritul Karim Matti Eladhari Matilda Liljedahl Amin El-Sabini Malin Ljunggren Martin

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 1. Mötets öppnande Agneta Tjust, ordförande, hälsar de närvarande varmt välkomna Ordförande inleder med

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-12. Tid 17:15-18:30, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-12. Tid 17:15-18:30, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-12. Tid 17:15-18:30, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Valerie

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Protokoll FUM 2011-09-29 Protokoll från s Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Sammanträdande organ: Linköping Kallade: Kursrepresentanter, Styrelsen, MF:s Inspektor och samtliga övriga

Läs mer

ESS Lounge: Högtalare samt ljus hyrs in för 500 kronor. Tilltugg samt övrigt material kommer att köpas in av föreningen.

ESS Lounge: Högtalare samt ljus hyrs in för 500 kronor. Tilltugg samt övrigt material kommer att köpas in av föreningen. Styrelseprotokoll 2011-09-12 Plats: Ny 300 Närvarande: Amanda Ask Anders Olsson Frida Rådmark Gabriella Törnström Johan Sörensson Malin Ingman Wettler Martin Nilsson Viktoria Lethander Larsson 1 Johan

Läs mer

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. Preliminärer ( 1) 1.1 Information om mötesformalia. 1.6 Godkännande av föredragningslista

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. Preliminärer ( 1) 1.1 Information om mötesformalia. 1.6 Godkännande av föredragningslista MÖTE 2 2013-11-18 Kallelse Fullmäktigemöte 2 Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde Tid: 2013-11-18, 18.00 Plats: Festsalen, Villa Medici Sändlista: kallelse@saks.gu.se Fullmäktiges ledamöter Preliminär

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Protokoll Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Närvarande: Erika Rydegård (punkt 7-13), Gilbert Blondeau (styrelsemedlem), Josefin Gasic (skype, punkt 4-7), Josefin

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Studierådsmötesprotokoll 2012 09 05

Studierådsmötesprotokoll 2012 09 05 Studierådsmötesprotokoll Närvaro: Daniel Lundell Studierådsordförande Christian Hernvall Studierådssekreterare Eliza Jing Vice Studierådsordförande Tobias Månsson Sektionsordförande Jens Elofsson Kurskommissarie,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-03-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid utbildningskommittén för farmacis (UKF) sammanträde

Protokoll fört vid utbildningskommittén för farmacis (UKF) sammanträde SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll fört vid utbildningskommittén för farmacis (UKF) sammanträde Datum: 2015-12-08 Tid: 12:05-13:50 Plats: Birgit Thilander, Medicinaregatan 3 Närvarande Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00

Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00 Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Joakim Thuresson Maria Asklund Agneta Ekner Carlsson Peter Isacson Margareta

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40145.1415 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-04-28-2015-05-15 Antal

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Jordbruks- och miljöekonomi NA0117, 10140.1011 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-10-29-2010-11-18 Antal svar 33 Studentantal

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 08.15 10.00, tisdag, 2014-11- 11 Plats: RG3 Närvarande: Evelina Sönnerstedt, Linnéa Fällström, Sandra Sjölander, Sofia Lindblad, Emma Rydén, Martina Kraff och Jessica

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Protokoll styrelsemöte SAKS

Protokoll styrelsemöte SAKS Protokoll styrelsemöte SAKS Datum: Tid: 12.00 13.00 Plats: S-min Närvarande: Alexander Högberg, Felix Eriksson, Fredrik Arvidsson, Emma Olander, Hanna Ljung, Malin Lindestreng, Louise Roséen, Agnes Hedberg,

Läs mer

4. Utvärdering av Kårkorrespondenter med representant från Consensus

4. Utvärdering av Kårkorrespondenter med representant från Consensus Sektionsmöte Dag: 27/4-11 Tid: 16.00 Plats: Almen, HU Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Frida Johnson, Minna Juntura, Emelie Allenius, Cecilia Lindgren, Johanna Malmgren och Therese Björn Johansson

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8. Närvarande. Bilagor: 5 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8. Närvarande. Bilagor: 5 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8 Måndagen den 14/9-2015 kl. 18:01. Lokalansvarigs lägenhet, Margretelundsvägen 32, lgh 1202, 167 41 Bromma Närvarande Anna Wessén, ordförande Fredrik Abele, vice ordförande

Läs mer

TSTE05-Elektronik och mätteknik

TSTE05-Elektronik och mätteknik " " 1 (" 7) TSTE05-Elektronik och mätteknik Sändlista Håkan Öhrman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Mikael Olofsson Tomas Svensson Kurskod Examinator TSTE05 Mikael Olofsson Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING

MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING PEDAGOGISKT UPPLÄGG, ETISKA ASPEKTER OCH PRAKTISK TILLÄMPNING JÖRGEN LUNDÄLV OCH KATARINA HOLLERTZ, INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Foto: Göteborgs

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

VKF möte 2013 04 08. Plats: Högskolan i Borås, konferensrum J2519 (Biblioteket, hus H, plan 2,5)

VKF möte 2013 04 08. Plats: Högskolan i Borås, konferensrum J2519 (Biblioteket, hus H, plan 2,5) VKF möte 2013 04 08 Plats: Högskolan i Borås, konferensrum J2519 (Biblioteket, hus H, plan 2,5) Närvarande: Urban Carlén, Högskolan i Skövde Anita Eklöf, (sekreterare), Högskolan Borås Lars Göran Hedström,

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-03-06 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-03-06 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-03-06 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Ej närvarande Helena Dahlström Daniel Tidefjärd Pernilla Olebring Lena Ek Helena Hall Blixt Malin Persson

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Utökad växt- och ståndortskännedom LP0562, 10291.1011 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Kenneth Lorentzon Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-11-02-2010-11-24 Antal svar

Läs mer

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 1 (6) THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Christoph Röcklingsberg Johan Holström Kurskod THTY41 Examinator Christoph

Läs mer

Kristin Falk, vice ordförande Marie Berg Febe Friberg Eva Jakobsson Solveig Lundgren 1-16 Eva Osvald Gustafsson 1-16. Studentrepresentanter

Kristin Falk, vice ordförande Marie Berg Febe Friberg Eva Jakobsson Solveig Lundgren 1-16 Eva Osvald Gustafsson 1-16. Studentrepresentanter Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för vårdvetenskap Måndag 26 oktober 2009, klockan 13:00-16:45 Konferensrum hus 1, plan 1, Arvid Wallgrens backe Närvarande ledamöter Joakim Öhlen, ordförande

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W!

Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W! Välkommen till Ekosystemteknik/Environmental Engineering, W! Grattis - Du har blivit antagen till civilingenjörsprogrammet Ekosystemteknik/Environmental Engineering vid LTH 2008! Du är därmed en mycket

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet BESLUT 1(2) 2014-12-02 411-00058-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Protokoll Intet 3. MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG INTET PROTOKOLL: Intet Fört vid sammanträde med Intet

Protokoll Intet 3. MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG INTET PROTOKOLL: Intet Fört vid sammanträde med Intet Protokoll Intet 3 Fört vid sammanträde med Intet Tid: 2008-02-03, 16:30 Plats: Hos Jessica Petterson, Medicinaregatan 2 Närvarande ledamöter Jessica Pettersson, ordförande Emelie Hultberg, kassör Aysel

Läs mer

Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart)

Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart) Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart) Höstterminen 2013 Jan Bjuvberg 1. Kursens innehåll Delmomentet redovisningsrätt omfattar en genomgång av det redovisningsrättsliga normsystemet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer