E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 22 februari 2002 PTS-ER-2002:3 ISSN E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna FÖRFATTARE Teresia Widigs Ahlin

2

3 Innehåll Sammanfattning... 3 Summary PTS regeringsuppdrag Lagstiftning och policyfrågor EG:s regelverk i Sverige och nationella policyinitiativ Initiativ inom EG på övergripande policynivå Internetuppkopplingens typ och e-handel Hinder och komplicerande faktorer Inställning till e-handel det avgörande hindret Komplicerande faktorer för e-handel Behov och möjligheter Diskussion Slutsatser Förslag Bilaga 1 Elektroniska signaturer Bilaga 2 Aktörer inom e-handelsområdet Bilaga 3 E-handelsstatistik Bilaga 4 Intervjuade organisationer och företag Bilaga 5 Litteratur Post- och telestyrelsen 1

4

5 Sammanfattning PTS fick i regleringsbrevet för år 2001, uppdraget att bevaka och rapportera om hinder för en utveckling i riktning mot ökad e-handel samt om möjligheterna att stimulera e-handel, inom i första hand PTS sektorsområde. Denna rapport redovisar uppdraget, tillsammans med rapporten Hinder för e-handel, som överlämnades till regeringen E-handel belyses ur ett brett perspektiv och innefattar inte endast rena handelstransaktioner, utan även offentlig service och myndigheters kontakter med företag och medborgare. Utredningen fokuserar på organisationers användning av e-handel. En analys av sambandet mellan Internetuppkopplingens typ och användandet av e-handel inkluderar även individer. Tillgänglighet IT Internetuppkopplingen och e-handel Typ av Internetuppkoppling (bandbredd och accessform) har samband med användning av e-handel. Av privatpersoner som använder uppringd access, har 58 procent aldrig e-handlat varor eller tjänster. Motsvarande siffra för privatpersoner som använder fast access uppgår till 33 procent. Hushåll med lägre bandbredd och uppringd access använder i mindre utsträckning tjänster där både leverans och beställning sker elektroniskt. Även företag med endast uppringd access har i mindre utsträckning köpt varor och tjänster över Internet. Det största hindret är inställningen till e-handel i organisationen För att e-handel ska tillföra mervärde, krävs att organisationerna anpassas till nya arbetssätt. Det kräver omställningstid för individer och organisation, samt ett tydligt ledarskap. Inställning och attityder till e-handel inom organisationerna är i dag det enskilt största hindret för e-handelns utveckling. Det gäller generellt för näringsliv såväl som offentlig sektor. Staten ska vara en aktiv användare av e-handel För att stimulera e-handel är statens viktigaste roll att vara föregångare i användning av IT och e-handel. Fokus bör breddas från inköpsrelaterad e-handel till att innefatta hela arbetsprocesser. 24-timmarsmyndigheten kan bli en drivkraft för ökad e-handel. Som en mer engagerad användare av e-handel bidrar staten till att skapa en intresserad och mognare attityd till e-handel, internt och externt. E-handel inom den statliga förvaltningen kan ge betydande effekter i utveckling av näringsliv och i effektivisering av myndigheternas egna verksamheter. Goda exempel på effektiv användning av e-handel och IT inom statsförvaltningen bör framhållas. Förslag ett instrument för att utveckla förutsättningarna för e-handel PTS föreslår att regeringen ger de statliga myndigheterna i uppdrag att undersöka behov och nytta av e-handel i verksamheten, samt rapportera hur e-handel utvecklas över tiden inom den egna myndigheten och inom sektorsmyndigheternas ansvarsområden. Post- och telestyrelsen 3

6

7 Summary By the Government Terms of Reference for year 2001, PTS was given the assignment of monitoring and reporting on impediments to development towards increased e-commerce and also reporting on the opportunities for stimulating e- commerce, primarily within the sector area of PTS. This document comprises the report on this assignment, together with the report Impediments to e-commerce which was submitted to the Government on 7 November E- commerce is explained from a broad perspective, including not only pure trade transactions but also public services and the contacts of authorities with businesses, citizens, etc. The investigation focuses on the use by organisations of e- commerce, but the consumer is considered from the aspect of access. Internet connection and e-commerce The form of Internet connection (bandwidth and form of access) is important for e-commerce. 58 per cent of private persons who use dial up access have never purchased goods or services with the use of e-commerce. The corresponding figure for private persons who use fixed access is 33 per cent. Households with lower bandwidth and dial up access use to a limited extent services where both supply and order take place electronically. Businesses with only dial up access have also purchased goods and services to a limited extent via the Internet. The largest impediment is the approach towards e-commerce within organisations In order to ensure that e-commerce should provide additional value, it is necessary that organisations adapt to new working methods, which requires a period of readjustment for individuals and organisations, and also a clear leadership. Approaches and attitudes towards e-commerce within organisations are today together the single greatest impediment to the development of e-commerce. This applies generally for the business and the public sectors. The State should be an active user of e-commerce In order to stimulate e-commerce, the most important role of the State is to be a pioneer in the use of IT and e-commerce. Focus should be broadened from buying-related e-commerce to include entire working processes. The 24-hour Authority can become a driving force for increased e-commerce. By increasing its involvement as a user of e-commerce the State will contribute to the establishment of a more engaged and mature attitude towards e-commerce, both internally and externally. Increased use of e-commerce on the part of the State can yield substantial benefits for the development of business and for improvements of efficiency in its own activities. Good examples of the efficient use of e-commerce and IT within the State should be highlighted. Proposal an instrument to develop the preconditions for e-commerce PTS proposes that the Government gives the State authorities an assignment, in the form of an ordinance, to investigate the needs for and benefits of e-commerce for their operations and report how e-commerce develops over time within the authorities and within the areas of responsibility of the sector authorities. Post- och telestyrelsen 5

8

9 1 PTS regeringsuppdrag 1.1 Uppdragets bakgrund I den av riksdagen beslutade propositionen Ett informationssamhälle för alla (1999/2000:86), den s.k. IT-propositionen, fastslås mål, inriktning och prioritering av områden för IT-politiken. Regeringens bedömning är att e-handel är ett viktigt medel för att öka tillväxten. Statens roll är att följa utvecklingen samt att vid behov införa lagreglering. Som ett led i verkställandet av riksdagens beslut om ITpolitiken, har regeringen gett PTS ytterligare uppgifter genom verksamhetsrenarna tillgänglighet till IT och tillit till IT. PTS har vidare uppdraget att rapportera om möjligheter och eventuella hinder för en utveckling i riktning mot en ökad elektronisk handel, inom i första hand PTS sektorsområde Syfte Syftet med utredningen är att ge svar på de tre frågorna: På vilket sätt påverkar typen av Internetuppkopplingen (bandbredd och accessform) e-handeln? Vilka hinder finns för e-handel? Vilka möjligheter finns att stimulera e-handel? Syftet har varit att identifiera de mest påtagliga hindren för e-handel, samt de hinder där statens agerande kan undanröja hindren. Syftet har också varit att identifiera möjligheter att från statens sida stimulera e-handel. 1.3 Avgränsning och definition Fokus är på organisationers användning av IT I den första rapporten som togs fram inom ramen för utredningen, betraktas hinder ur det individuella perspektivet, ur organisationens perspektiv, samt ur ett policyperspektiv. I det fortsatta arbetet har organisationsperspektivet prioriterats En vid definition används I denna rapport används begreppet e-handel med den definition som angavs i ITpropositionen. E-handel har en vid innebörd och inbegriper alla situationer där parter utväxlar affärsinformation via olika former av elektronisk kommunikation och där minst en part har ett ekonomiskt intresse av kommunikationen. Denna utredning koncentreras främst på det svenska nationella arbetet med e- handel, och någon större genomgång av andra länders definition av e-handel har därför inte gjorts. En iakttagelse är dock att den brittiska regeringens definition överensstämmer väl med den svenska regeringens definition. Electronic commerce is the exchange of information across electronic networks, at any stage in the supply chain, whether within an organisation, between businesses, between businesses and consumers, or between the public and private sectors, whether paid or unpaid 2. 1 Regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende Post- och telestyrelsen 2 Post- och telestyrelsen 7

10 Det finns invändningar mot benämningen e-handel, vilken kan anses föra tankarna endast till själva inköps- eller säljförfarandet, snarare än till att i förlängningen också innefatta logistik, arbetsrutiner, tillverkningsprocesser etc. Alternativa benämningar är IT-användning, e-affärer, elektronisk affärskommunikation eller e-verksamhet. Det verkar dock som om den definition av e-handel som angavs i IT-propositionen alltjämt är aktuell, medan det snarare är själva benämningen som kan anses vara snäv. På sikt är sannolikt e-handel en integrerad del i individers och organisationers aktiviteter. Det är inte nödvändigtvis relevant att finna ett enda samlingsbegrepp som täcker alla vinklingar av det som IT-propositionen definierar som e-handel. Beroende på ur vilken synvinkel som e-handel ska analyseras, är olika begrepp att föredra. I denna rapport används e-handel, eftersom detta begrepp utnyttjas i flertalet tidigare policydokument, samt i regeringsuppdraget som ligger till grund för utredningen. Såväl den svenska som den brittiska definitionen avspeglar synsättet som präglat arbetet med denna utredning. 1.4 Metod Den största delen av informationsinsamlingen har gjorts vid personliga intervjuer med representanter för intresseorganisationer, företag och myndigheter under december 2001 och januari Ett möte för berörda myndigheter hölls den 17 januari, i syfte att informera om preliminära resultat och att ta del av deltagarnas synpunkter. Kvantitativa primärdata från AB Stelacons marknadsundersökningar om IT-användningen i svenska hushåll och företag har använts. Analysen av samband mellan typ av Internetuppkopplingen och e-handel baseras på specialbearbetningar av dessa undersökningar, gjorda på uppdrag av PTS 3. Sekundärdata i form av rapporter och propositioner har utnyttjats. 1.5 Rapportering Rapport hösten 2001: Den första rapporten inom uppdraget, Hinder för e-handel, överlämnades till regeringen den 7 november 2001, och innehöll en bred kartläggning hinder för e-handel, baserad på litteratur och diskussioner med experter. Syftet var att visa det stora antal faktorer som påverkar utveckling och utnyttjande av e-handel, och att ge en grund för det fortsatta arbetet att undersöka hindrens betydelse. Denna rapport: En ambition är, förutom att redovisa utredningens resultat, också att ge bakgrund och kontext till det arbete som pågår inom området. Därför redogörs för aktuell lagstiftning samt för myndigheter och organisationer som arbetar med frågor rörande e-handel i kapitel 2 resp. i bilaga 2. I kapitlen 3 och 4 redovisas utredningens resultat, och i kapitel 5 finns diskussion, slutsatser och förslag. I bilaga 1 presenteras ett faktaavsnitt om elektroniska signaturer och en diskussion av vissa frågor som rör området. I bilaga 3 visas en översikt över e- handelns utveckling de senaste åren. En lista över intervjuade organisationer finns i bilaga 4, medan litteraturlistan finns i bilaga 5. Denna rapport överlämnas till regeringen i samband med PTS årsredovisning, och har författats av Teresia Widigs Ahlin, PTS, och Isabella de Feudis, AB Stelacon. 3 Även företag med noll anställda, ingår i undersökningen. Post- och telestyrelsen 8

11 2 Lagstiftning och policyfrågor I detta avsnitt ges en översikt över de mest aktuella initiativen avseende e-handel på policy- och regleringsområdet. 2.1 EG:s regelverk i Sverige och nationella policyinitiativ Regeringens skrivelse till riksdagen Elektronisk handel (1997/98:190) Föredragande i dåvarande regeringen var kommunikationsminister Ines Uusmann. Syftet med skrivelsen var att ge en sammanhållen översikt över utvecklingen på området, och att ge en redogörelse för regeringens principiella inställning i dessa frågor. I skrivelsen gjordes en genomgång av pågående och planerade initiativ på de av regeringen prioriterade områdena. I skrivelsen framhölls att statens huvudsakliga uppgifter är att åstadkomma ett effektivt regelverk och samordnade offentliga aktiviteter, så att dessa bidrar till att främja en snabb utveckling och en bred användning av e-handel, samt att verka för en tillgänglig och säker teknisk infrastruktur. Eftersom det är fråga om en skrivelse, innehåller dokumentet inga lagförslag. Propositionen Ett informationssamhälle för alla (1999/2000:86), Detta är den s.k. IT-propositionen, som innehåller mål, inriktning och prioritering av områden för IT-politiken. I IT-propositionen sägs att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle för alla. IT-politiken ska bidra till ökad måluppfyllelse av de allmänna politiska målen. Statens prioriterade insatser är inom områdena tillit till IT, kompetensen att använda IT, samt tillgänglighet till informationssamhällets tjänster. Därutöver redogörs för inriktningen för statens åtaganden vad avser IT-infrastrukturen. Elektronisk handel behandlas i IT-propositionen i generella ordalag. Syftet är att klargöra och kommunicera politiken på området e-handel. Vad som sägs om e- handel utgör färdriktning för fortsatt arbete och ett förtydligande av regeringens politik på området. Regeringen anser e-handel vara ett viktigt medel för tillväxt. Begreppet e-handel ges en vid innebörd och inbegriper alla situationer där parter utväxlar affärsinformation via olika former av elektronisk kommunikation och där minst en part har ett ekonomiskt intresse av kommunikationen. Målet är att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som e-handel kan skapa. Det är marknaden som ska driva utvecklingen av e- handel. Statens roll är att följa utvecklingen, samt vid behov införa lagreglering. I de fall reglering är nödvändig ska den vara internationellt baserad och teknikoberoende. Regeringen avser att verka för ökad information och att stärka förtroendet för e-handel bland konsumenter och små och medelstora företag. E- handel inom offentlig sektor ska prioriteras, då staten anses kunna driva på utvecklingen genom att vara föregångare. Vidare framhålls att regeringen har en viktig roll i att samordna de offentliga aktiviteterna och att utveckla en samlad politik för e-handel. Marknadens parter ska uppmuntras att finna lösningar som stimulerar till en ökad användning av e-handel samt främjar tillit och tillgänglighet. Post- och telestyrelsen 9

12 Proposition Lag om kvalificerade elektroniska signaturer m.m. (1999/2000:117) En ny lag om s.k. kvalificerade elektroniska signaturer trädde i kraft den 1 januari Lagens syfte är att införliva EG-direktivet om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (1999/93/EG). Lagen innehåller regler om krav på, tillsyn över, och skadeståndsansvar för den som utfärdar certifikat för elektroniska signaturer till allmänheten, om certifikaten anges ha en viss säkerhetsnivå. Sådana certifikat kallas i lagen för kvalificerade certifikat, vilka ges en särställning. Lagens regler omfattar inte certifikat som utfärdas inom s.k. slutna system. Lagen reglerar inte heller frågor om ingående eller giltighet av avtal. Post- och telestyrelsen har givits i uppgift att vara tillsynsmyndighet. Proposition Offentlig upphandling i informationssamhället (1999/2000:128) Ändringarna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari Upphandlande enheter får möjlighet att tillåta att anbud och anbudsansökningar lämnas genom elektronisk överföring eller på annat sätt. Även telefonitjänster, oavsett värde, omfattas av upphandlingsreglerna. En ny upphandlingsform för upphandling under tröskelvärdena, urvalsupphandling, som innebär att alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, och den upphandlande enheten bjuder in vissa av de sökande att lämna anbud. En enhet som använder förenklad upphandling - med några begränsade undantag ska alltid annonsera upphandlingen i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig, eller annonsera på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. Vid urvalsupphandling ska enheten alltid annonsera ansökningsinbjudan i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Departementspromemoria DS 2001:13. Genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster. Promemorian utgör resultatet av en interdepartemental arbetsgrupps arbete med att ta fram förslag på hur direktivet ska genomföras. Den innehåller förslag som syftar till att genomföra ett EG-direktiv om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den gemensamma marknaden (e-handelsdirektivet). Direktivet föreslås till största delen bli genomfört genom en ny lag, lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Härvid avses, i stort sett, varje aktivitet på Internet med någon ekonomisk innebörd. Det direktiv, som i promemorian föreslås genomföras genom en ny lag, innebär att ursprungslandsprincipen ska gälla som utgångspunkt för informationssamhällets tjänster. Principen innebär en skyldighet för varje medlemsstat att tillse att tjänsteleverantörer som är etablerade i det egna landet lever upp till de krav som följer av nationell lagstiftning och gemenskapsrätten. Inom det samordnade regelområdet ska svensk rätt gälla för de informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer med etableringsort i Sverige, även om tjänsterna helt eller delvis riktar sig mot tjänstemottagare i någon annan stat inom EES. Direktivet om informationssamhällets tjänster (e-handelsdirektivet) i korthet Ingen medlemsstat får vidta åtgärder för att hindra en informationssamhällets tjänst som lagligt tillhandahålls av en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan Post- och telestyrelsen 10

13 medlemsstat. Direktivförslaget innebär inga nya regler på den internationella privaträttens område. Direktivförslaget innehåller även regler om vilken information en tjänsteleverantör ska tillhandahålla om sig själv och sin verksamhet, hur avtal ingås och om de varor och tjänster som denne tillhandahåller. Tjänsteleverantörer ska också tillse att bekräftelse på en beställning skickas elektroniskt till beställaren. Enligt direktivet ska medlemsstaterna också tillse att det är tillåtet att sluta avtal i elektronisk form. En central fråga i direktivet är regler om mellanhändernas ansvarsfrihet. Medlemsstaterna får inte ålägga mellanhänder straff- och skadeståndsrättligt ansvar för information de inte själva kan kontrollera. Ansvarsfrihetsreglerna gäller för sådan information som enbart vidarebefordras eller cachas (cachning innebär tillfällig automatisk mellanlagring). Departementspromemorian kommer att följas upp av en proposition till riksdagen. Se även E-handelsdirektivet (DS 2001:13). Utredningen om elektronisk kommunikation (N 2001:07) Bakgrunden till utredningen är enligt regeringen behovet av att se över lagstiftningen, de politiska målen och myndighetsstrukturen med anledning av den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen, samt nya EG-direktiv och EG-beslut som kommer att antas under det närmaste året. Elektronisk kommunikation behandlas för närvarande i första hand inom politikområdena tele-, IT- och mediepolitik. En särskild utredare har fått i uppdrag att se över de politiska målen inom området för elektronisk kommunikation. Arbetet ska bedrivas mot bakgrund av såväl den tekniska och marknadsmässiga utveckling som skett inom området, som de rättsakter som kommer att antas inom Europeiska unionen. Utredaren ska analysera lagstiftningen inom området, och föreslå sådan ny lagstiftning som behövs, med inriktning på en horisontell och samordnad reglering av elektronisk kommunikationsinfrastruktur och elektroniska kommunikationstjänster. Uppdraget omfattar inte förslag till grundlagsändringar. Utredaren ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december I utredningsdirektivet sägs inget specifikt om e-handel. Direktivet kan dock ändå sägas vara relaterat till e-handel, då elektronisk kommunikation är en nödvändig förutsättning för e-handel. 2.2 Initiativ inom EG på övergripande policynivå Handlingsplanen eeurope Syftet med handlingsplanen är att göra europeiska unionen och dess medlemsstater online. Handlingsplanen eeurope fastslogs vid europeiska rådet i Feira den juni eeurope är ett politiskt dokument framtaget av generaldirektoratet för Informationssamhället tjänster. Handlingsplanen innehåller egentligen inga nya initiativ, utan är ett samlingsdokument med redogörelser och slutdatum Post- och telestyrelsen 11

14 för olika initiativ på EU-området. Handlingsplanen kan sägas vara ett sätt att driva på genomförandet av EG-direktiv i medlemsstaterna. Vidare pekas ett antal viktiga områden ut där enskilda aktörer har en viktig roll att spela, exempelvis inom självreglering/egenåtgärder. I princip alla frågor inom eeurope berör e- handel. Följande åtgärder framhålls dock som specifika: Inre marknad för e-handel ska vara genomförd senast år 2000 Upphovsrättsdirektivet, distansförsäljning av finansiella tjänster, e-pengar och jurisdiktion ska vara antaget av parlamentet och rådet senast år 2000 Elektroniska offentliga upphandlingar - genomfört snarast år 2001 Stimulering av självreglering/egenåtgärder - slutet av år 2000 Satsningar på små och medelstora företag - arbete ska ske EU toppdomän - genomförd senast år 2000 Elektroniska marknadsplatser för offentlig upphandling slutet av år 2001 Ändringar i sjätte momsdirektivet - snarast möjligt år 2001 Arbetet med eeurope pågår i viss mån fortfarande, bl.a. genomförs uppföljning av mål på EU-nivå E-handelsrelaterade EG-direktiv och självregleringsinitiativ internationellt. I tabellen beskrivs relaterade direktiv i korthet (pågående och nyligen avslutade) samt departement med huvudansvarar för förhandlingar och genomförande. Tabell 1: Relevanta EG-direktiv och självregleringsinitiativ internationellt Område Aktivitet Ansvarigt departement i Sverige Elektronisk kommunikation EG-kommissionen inledde hösten 1999 en översyn av regelverket och antog den 12 juli 2000 ett förslag till nytt regelverk för elektroniska kommunikationer bestående av följande direktiv: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om: - ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, KOM (2000) 393 slutlig (ramdirektivet), - auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, KOM (2000) 386 slutlig (auktorisationsdirektivet), - tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande utrustning, KOM (2000) 384 slutlig (tillträdesdirektivet), Näringsdepartementet Post- och telestyrelsen 12

15 - samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, KOM (2000) 392 slutlig (USO-direktivet), - behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation, KOM (2000) 385 slutlig (dataskyddsdirektivet). Jurisdiktion Dataskydd Skatter Tull Skydd för immateriella rättigheter Översyn av Romkonventionens regler. EG-förordning om lagvalsregler på det utomobligatoriska området, d.v.s. för tvister som inte grundar sig på avtal (Rom II). Rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande av domar på privaträttens område ( Bryssel I-förordningen ). Förordningen träder i kraft den 1/ och ersätter då inom sitt tillämpningsområde Brysselkonventionen. EG-direktiv i kraftträdande 1998, Safe Harbour, accepterat i juli Sjätte momsdirektivet förslag från kommissionen i maj år 2000: Förslag till ändringar berör vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. Departementspromemoria planeras till hösten 2002 och proposition till våren WTO avtal om tullfrihet. Kommande WTO-runda Upphovsrättsdirektivet. En departementspromemoria kommer att presenteras under våren Justitiedepartementet Justitiedepartementet Finansdepartementet Utrikesdepartementet Justitiedepartementet Säkerhet EG-direktiv elektroniska signaturer Näringsdepartementet Inre marknaden Direktivet om informationssamhällets tjänster (e-handelsdirektivet). En proposition kommer att överlämnas till riksdagen under år Näringsdepartementet (samordningsansvar) Post- och telestyrelsen 13

16 Otillbörligt innehåll Internet action plan m.m. Näringsdepartementet m.fl. Domännamn Förslag från kommissionen på Toppdomänen eu Näringsdepartementet Betalningar, finansiella tjänster Konsumentskydd Direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster Översyn av Brysselkonventionen, uppföranderegler, alternativa tvistelösningsförfaranden online Finansdepartementet Justitiedepartementet Fördelning av arbetet med e-handel Sverige: E-handel rör många olika sakområden, och utgångspunkten är att e- handel inte ska betraktas som en separat företeelse. Ansvaret för regelverk och åtgärder har således fördelats på de departement som ansvarar för ordinarie sakfråga. Figur 1 nedan, visar en schematisk bild av arbetsfördelning under nuvarande regering och departementsindelning. Under regeringen Bildt låg samordningsansvaret för IT-frågor på Statsrådsberedningen. Efter valet placerades IT-samordningen på Kommunikationsdepartementet. Under nuvarande regering är samordningsansvaret placerat på Näringsdepartementet. Kommande val och regeringsombildningar kan innebära förändringar. Det är statsministern som ansvarar för organisationen av departementen. Syftet med figuren är inte att återge en komplett bild av svensk statsförvaltning, utan att ge en ökad förståelse för hur arbetet med policyfrågor rörande e-handel bedrivs. Det bör i framhållas att viktigt arbete med e-handelsfrågor pågår inom betydligt fler myndigheter och organisationer som än vad som framgår i nedanstående bild. En närmare beskrivning av ytterligare aktörer återfinns i bilaga 2. EU: För att kunna bilda sig en uppfattning av hur arbetet med policy- och regleringsfrågor bedrivs på EU-nivå, redogörs här i grova drag för hur arbetet är organiserat. Även inom Kommissionen är arbetet med e-handel fördelat på ett antal generaldirektorat. Direktoratet för informationssamhällets tjänster har samordningsansvar och ansvaret att driva på Kommissionens arbete med e- handel. Som tidigare har nämnts, är utgångspunkten för regeringens e-handelspolitik att eventuell reglering ska vara internationellt baserad. Merparten av pågående projekt sker på EU-nivå. Kraftigt förenklat kan EU-arbetet rörande e-handel beskrivas enligt följande: Kommissionen som har förslagsrätt tar fram ett direktivförslag och frågorna behandlas därefter i rådet på medlemsstatsnivå. Representanter för ansvarigt departement och myndighet deltar i förhandlingsarbetet. Frågorna bereds internt i regeringskansliet med berörda departement, och under förhandlingarna stäms arbetet av med riksdagen. När ett direktiv är antaget av rådet och Post- och telestyrelsen 14

17 parlamentet, ska det införlivas i nationell lagstiftning, vilket resulterar i en proposition till riksdagen med förslag på hur genomförandet ska ske. Ibland anpassas den svenska lagstiftningen genom en ny lag, och i andra fall genom ändringar i befintliga lagar. Riksdagen har alltid möjlighet att ändra i regeringens förslag. OECD: Arbetet med e-handel inom OECD (Organisation for economic cooperation and development) är fördelat på olika kommittéer och undergrupper. Telekommunikation, informationsteknik, IT-säkerhet, IT-statistik, skatter, konkurrens och småföretagsfrågor är exempel på områden som OECD:s kommittéer och undergrupper arbetar med. Ansvarigt departement resp. myndighet deltar som representanter för Sverige. Kommittén ICCP (Industry Committee for Information, Computer and Communications Policy) behandlar tele- och IT-frågor. E-handelsrelaterade arbetsgrupper under ICCP är WPISP (Working Party on Information Security and Privacy), WPIIS (Working Party on Indicators for the Information Society) och WPIE (Working Party on Information Economy). OECD har, och kommer även fortsättningsvis att ha, en mycket viktig roll när det gäller frågor relaterade till e-handel, eftersom organisationen agerar på global nivå. OECD har omfattande utredningsresurser och antalet medlemsländer är betydligt fler än EU:s. USA, Japan, Kanada m.fl. ingår, vilka ligger långt fram inom ITområdet. Det finns flera exempel på av OECD uppmärksammade frågor, som sedermera anammats av EU-kommissionen. Post- och telestyrelsen 15

18 Figur 1: Arbetet med policyfrågor på e-handelsområdet Mellanstatlig nivå OECD Olika kommittéer för IT, skatter, konkurrens, näringsliv m.m. behandlar e-handelsrelaterade frågor genom bl.a. projekt i olika undergrupper såsom WPIE, WPIIS WPISP EU Aktuella direktorat: Informationssamhällets tjänster, Inre Marknaden, Skatter m.fl. WTO Avtal om tull, standarder etc skall anpassas till e-handel FN Internationell rätt UNCiTRAL Regeringsnivå Regeringen Regeringskansliet: departement med ansvar för strategiska e-handelsfrågor Näringsdep. Sakansvar för Tele, ITsäkerhet och infrastruktur Näringslivsfrågor (små och medelstora företag) Konkurrensfrågor Regionalpolitik Samordning av e- handelsfrågorna i RK: Justitiedep. Immaterialrätt Offentlig sektors ITanvändning Konsumentfrågor Internationell privaträtt Process och straffrätt Köp- och avtalsrätt Utrikesdep. Handelspolitik (WTO m.m.) Transatlantfrågor EU: Inre marknadsfrågor, EU-samordning Främjande av IT (Bilden av Sverige som ledande IT-nation internationellt) Finansdep. Skattefrågor (moms m.m.) Offentlig upphandling IT-kommissionen IT-rättsliga observatoriet Myndighetsnivå Myndigheter med ansvar för strategiska frågor rörande e-handel PTS E-handel: : tillsyn KKV Konkurrens- KOV Konsument- Statskontoret Myndigheters IT- Kammarkollegiet Kommerskollegium Finansinsp. Finansiella tele, tillit och påverkan vid e- skydd och användning Internethandel Handelshinder tjänster på tillgänglighet till IT handel information vid e-handel 24-timmars myndigheter för staten WTO m.m. Internet Branschorganisationer och andra organiserade aktörsinitiativ påområdet nationellt och internationellt: Svenskt Näringsliv näringsliv GEA IT- Företagen ICC Sveriges Int. E-handels- konsumentråd handelskammaren kammaren HUI Transatlantic Consumer Dialogue Bankföreningen Kommunförbundet Global Business Dialogue Transatlantic Business Dialogue Post- och telestyrelsen 16

19 2.2.4 Policyfrågor i andra länder E-handel anses kunna vara ett bidragande medel för att skapa EU:s inre marknad, men anses även kunna bidra till välfärd globalt. Såväl offentliga som privata organ (exempel på det senare är branschorganisationer och multinationella företag) verkar internationellt för olika former av överenskommelser för att underlätta e- handel över gränserna. Erfarenhetsutbyte och olika former av s.k. benchmarking, är andra medel att stimulera utvecklingen. De flesta länders regeringar och myndigheter är aktiva i arbetet med att utveckla förutsättningarna för e-handel. Frågan är prioriterad inom de flesta industrialiserade länder. Sverige anses ligga väl till internationellt sett, både när det gäller förutsättningar, som t.ex. antal Internetanslutningar per capita, och policyfrågor. Sverige anses också ha en lång tradition när det gäller egenåtgärder och självreglering, vilket innebär att förutsättningarna för framtida initiativ på detta område är goda. Andra länder, exempelvis inom EU, har inte samma erfarenheter av detta, då man mer har förlitat sig på lagstiftning. Utvecklingen på e-handelsområdet går snabbt, varför lagstiftning riskerar att bli omodern. Självreglering kan på ett enklare sätt anpassas till en föränderlig omvärld. Ett flertal av OECD: s medlemsländers regeringar, t.ex. USA:s, Storbritanniens, Frankrikes och Irlands, har publicerat rapporter för att framhålla vikten av e- handel och behovet av samordnade insatser. I Sverige har regeringen valt att lämna en proposition till riksdagen om inriktningen på IT-politiken, som kan sägas vara ett liknande dokument. En stor del av övriga områden i IT-propositionen är ju även förutsättningar för e-handel. Därtill har Näringsdepartementet och IT-kommissionen producerat specifika skrifter rörande e-handel, t.ex. En samlad politik för e-handel och Självreglering av elektroniska affärer (IT-kommissionen). Jämförelser mellan länder bör hanteras med viss försiktighet, p.g.a. skiftande förutsättningar och olika sätt att beskriva området. I korthet behandlar de flesta policydokument följande områden: Tabell 2: E-handel: de viktigaste policyområdena Insatser för att stimulera användningen och ta bort hinder Spridning Näringslivsklimat Infrastruktur Lyfta fram bra exempel, Konkurrens förebilder Autenticering, certifiering Kompetens/utbildning Skatter Betalningar (elektroniskt) Små och medelstora företag Handel och affärer Konsumentskydd Standarder och upphovsrätt Integritetsfrågor Källa: Fritt översatt OECD När olika länder jämförs avseende initiativ på policyområdet, är det viktigt att hålla i åtanke att många länder, trots harmoniserad lagstiftning och internationella överenskommelser, har kommit olika långt i arbetet och har olika förutsättningar för att kunna utnyttja e-handel som ett medel för tillväxt. Post- och telestyrelsen 17

20 3 Internetuppkopplingens typ och e-handel Bandbredd och accessform har betydelse för e-handeln, men även datorns kapacitet har betydelse för vilka tjänster som kan användas via Internet. I takt med att webbplatserna blir alltmer multimedialt avancerade, behövs också mer kraft i datorerna. I detta avsnitt redovisas en analys av bl.a. sambandet mellan typ av Internetuppkoppling och användning av e-handel och andra Internettjänster, baserade på kvantitativa data från AB Stelacon, år Analysen visar att direkt e-handel används i mindre utsträckning vid modemaccess. Vad hushållen använder Internet till skiljer sig åt, beroende på vilken accessform hushållet har. När det gäller företags e-handel över Internet är det mindre skillnader. En förklaring till detta kan vara att de företag som mest frekvent använder e-handel gör detta med hjälp av EDI 4, vilket inte ingår i denna undersökning. Tillgång till Internet i hemmet har stor betydelse för hur ofta hushållen e-handlar. Samtidigt visar diagram 1 att e-handel till konsument ännu är en relativt marginell företeelse. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% aldrig e-handlat e-handlat 1 gång e-handlat 2 ggr e-handlat 3-4 ggr e-handlat mer än 5 ggr 30% 20% 10% 0% Samtliga hushåll Hushåll med tillgång till Internet i hemmet Hushåll utan Internet i hemmet Diagram 1: Andel privatpersoner som har köpt varor och tjänster via Internet, år 2001 Av privatpersoner med tillgång till uppringd access, har 58 procent aldrig e-handlat varor eller tjänster. Motsvarande andel för privatpersoner med fast access, uppgår till 33 procent. Av privatpersoner med uppringd access, har 26 procent e-handlat varor och tjänster fler än 3 gånger. Motsvarande siffra för privatpersoner med fast access uppgår till 36 procent. Se diagram 2 nedan. 4 Electronic Data Interchange, ett protokoll för dataöverföring, se även bilaga 3. Post- och telestyrelsen 18

011107 01-25818/23. Hinder för e-handel

011107 01-25818/23. Hinder för e-handel DATUM DIARIENUMMER 011107 01-25818/23 Hinder för e-handel Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 2 2. Introduktion... 4 3. Hinder för e-handel... 7 Företagsperspektiv... 8 Kompetens, kultur och attityder

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Jakobsson EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet Examensarbete 20 poäng Patrik Lindskoug IT-rätt-EG-rätt VT-02 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 1

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer DATUM RAPPORTNUMMER 30 januari 2004 PTS-ER-2004:3 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering och signaturer Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Förord Post-

Läs mer

A2003:015 IT och tillit Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken Claudio Aguirre-Bianchi, Metamatrix Development & Consulting AB

A2003:015 IT och tillit Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken Claudio Aguirre-Bianchi, Metamatrix Development & Consulting AB A2003:015 IT och tillit Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken Claudio Aguirre-Bianchi, Metamatrix Development & Consulting AB IT och tillit Delrapport till ITPS utvärdering av den

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Transparenta internetaccesser

Transparenta internetaccesser Rapportnummer PTS-ER-2011:29 Datum 2011-12-07 Transparenta internetaccesser - får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör? -får

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Juni 2005 Metamatrix Development & Consulting AB Sammanfattande inledning... 2 1. Varför samverka mellan offentlig och privat sektor?... 2 2. Vad

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Malm Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Ämnesområde: Kommersiell

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion

D-UPPSATS. LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion D-UPPSATS 2005:14 LOU Den offentliga upphandlingens syfte och funktion Liza Pettersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Vem styr den elektroniska förvaltningen? Vem styr den elektroniska förvaltningen? ISBN 91 7086 020 3 RiR 2004:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till regeringen Datum 2004-06-28 Dnr 31-2004-0539 Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering Mälardalens Högskola 2010-06-15 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i företagsekonomi VT 2010 Handledare: Leif Carlsson Elektronisk fakturering - Vilka effekter har lagförordningen

Läs mer