Sammanträdesprotokoll 1 (53) Se nästa sida.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (53) Se nästa sida."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mikael Rainerson, ekonomichef Gunilla Nilsson, personalchef Mattias Larsson, myndighetschef Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Lärande och stöd Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB Lennart Rönning, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB Erika Norqvist, sekreterare Niclas Högefjord, webmaster Curt Edenholm (FP), ej tjänstgörande ersättare Irene Söderström (S), ej tjänstgörande ersättare Bengt Rönnehäll (S), ej tjänstgörande ersättare Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), revisor Justerare Lisa Levin och Sven-Inge Eriksson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 6 maj 2015 Paragrafer Sekreterare Erika Norqvist Ordförande Sten Fransson Justerare Lisa Levin Sven-Inge Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Närarkivet Underskrift Caroline Engström

2 Sammanträdesprotokoll 2 (53) Beslutande ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S), 1:e vice ordförande Jan Westergren (M), 2:e vice ordförande Peter Söderström (S) Claes Pettersson (S) Jan Wettmark (M) Aina Wåhlund (S) Mona Smedman (C) Lena Kandergård (S) Ann Garin (SD) Tommy Karlsson (V) Kristina Bengtsson Nilsson (M) Eva Svensson (S) Per-Olov Ålander (C) Gösta Frödin (FP) Leif Hansson (-) Kenneth Wåhlund (S) Carina Bönström (S) Christina Wallin Ohlsson (V) Börje Wahlund (M) Camilla Gustafsson (C) Lisa Levin (S) Anders Söderström (S) Johan Andersson (MP) Karl-Erik Hylén (SD) Håkan Jivesand (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Gert Raiml (V) Kenneth Johannesson (S) Christer Broström (KD) Gerd Karlsson (S) Jonas Ås (S) Kerstin Nord (SD) Eva-Lisa Shala (S) Ingela Jonsson (C) Henrik Axelsson (S) Linda Hjalmarsson Fjeldstad (S) Leif Björnlod (MP) Stefan Jonsson (S) Mattias Forsberg (V) Sven-Inge Eriksson (M), ersättare för Peter Joensuu (M) Vladimir Stacho (M), ersättare för Pål Jonson (M) Maria Rönnehäll (S), ersättare för Marie-Louis Johansson (S) Hans Forssell (S), ersättare för Emelie Asplund (S) Margaretha von Wachenfeldt (S), ersättare för Nils-Gunnar Andersson (S) Maryna Bialesta Vilhelm (S), ersättare för Kerstin Svensson (S) Barbara Hinsch (MP), ersättare för Per Larsson (MP)

3 Sammanträdesprotokoll 3 (53) Innehåll Ärende Sida Allmänhetens frågestund... 5 Interpellationsdebatt... 6 Enkel fråga om Graninges handelsområde, Jan Wettmark (M)... 7 Enkel fråga om trygghetsboenden, Gösta Frödin (FP)... 8 Enkel fråga om policydokument, Per Larsson (MP)... 9 Enkel fråga om fibernätsuppbyggnaden, Leif Björnlod (MP) Val av ledamöter i kommunala bolag för mandatperioden Bolagsstämmor Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april Årsredovisning Verksamhetsberättelser Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Miljöstrategi för Arvika kommun Medfinansiering gång- och cykelväg Speke, Arvika kommun Samarbete med andra genom gemensamt bolag, Arvika Kommunnät AB Motion angående enhet för asylsökande- och flyktingmottagande, Ingela Jonsson (C) Motion angående samverkan mellan svenska för invandrare och kommunens skolor, Ingela Jonsson (C) och Lisbeth Öjstrand (FP) Medborgarförslag om mätning av luftkvalitet på Styckåsgatan, Reneé Jonasson Medborgarförslag om aktivitetspark, Tyrone Andersson Medborgarförslag om hundpark, Jenny Forsell Medborgarförslag om att vid Gaterondellen visa vad Arvikas industri producerar, Hans Gustafsson Medborgarförslag rörande bron vid dammen Sörby, Rackstad, Lennart Carlsson Medborgarförslag om cykelbana från övre infarten mot Ingestrand mot Sjöhaget och Humlekil, Carina Ek Ansökan och förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress Östra Rud 1: Ansökan och förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress för verksamhet Lövås 1: Motion om undergång till hamnområdet, Jan Wettmark (M), remiss... 43

4 Sammanträdesprotokoll 4 (53) Motion om utredning om krogarnas öppettider, Christer Broström (KD), remiss Motion om utvecklandet av relationerna med Arvikas vänorter, Christer Broström (KD), remiss Motion om återupplivning av Viksholmsfestivalen, Christer Broström (KD), remiss Medborgarförslag om att en bom placeras vid Viksholmen, Lennart Carrington, remiss Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Inger Hjerpe (S) Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Frida Hagström (SD) Avsägelse av uppdrag som ersättare i Myndighetsnämnden, Rikard Dahlin (S) Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, Carina Grundin (SD) Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen, Civilförsvarsnämnden, Arbetslöshetsnämnden och Kommunledningsutskottet, Mona Smedman (C) Rapport ej verkställda beslut fjärde kvartalet

5 Sammanträdesprotokoll 5 (53) KF 59 Dnr KS 2015/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. Reneé Jonasson ställer en fråga om medborgarförslaget om mätning av luftkvalitet på Styckåsgatan. Hon undrar varför mätningen gjordes på vintern. Peter Söderström (S) besvarar frågan genom att informera om att man oftast väljer att genomföra mätningarna under vinterhalvåret på grund av att luftföroreningarna påverkas av olika meteorologiska faktorer, som exempelvis temperatur och luftfuktighet. Låga temperaturer kan ge högre halter av vissa föroreningar på grund av fler inversionstillfällen, ökad uppvärmning av byggnader samt fler kallstarter av motorer. Därför är luftkvaliteten ofta sämre på vintern än vad den är på sommaren. Curt Edenholm ställer en fråga om kommunens platsannonser. Han funderar på varför fler annonser inte sammanfogas och läggs in i samma upplaga av Arvika Nyheter, då detta skulle minska kostnaden för annonsering. Peter Söderström (S) besvarar frågan genom att berätta att man försöker samordna annonserna, men att man på grund av bland annat tidspress ibland ej kan styra över när en annons ska läggas in. Curt Edenholm ställer en fråga om modulerna vid Kyrkebyskolan varför köper man inte dessa istället för att hyra dem? Aina Wåhlund (S) besvarar frågan genom att informera om att man med hjälp av och enligt Arvika Fastighets AB tagit fram det bästa alternativet. Erik Torstensson ställer en fråga som avslås, då den berör ett individärende. Anna Solberg ställer en fråga om särskoleverksamheten, om vart den kommer att bedrivas till hösten. Aina Wåhlund (S) besvarar frågan genom att informera om att särskoleverksamheten inte står utan lokal, men att det ännu är oklart vart lokalen eller lokalerna kommer att vara belägna. Hon återkommer när hon har mer information i frågan. Frågorna och svaren läggs till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (53) KF 60 Dnr KS 2015/ Interpellationsdebatt Ingen interpellation ställs.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (53) KF 61 Dnr KS 2015/ Enkel fråga om Graninges handelsområde, Jan Wettmark (M) Jan Wettmark (M) ställer en enkel fråga om Graninges handelsområde, om man är villig att ändra på det politiska beslut som fattades då handelsområdet byggdes och säga ja till livsmedelsförsäljning. Peter Söderström (S) besvarar frågan genom att poängtera att köpcentrum ofta utarmar stadskärnan man bör värna om Arvika kommuns stadskärna och dess utveckling prioriteras alltid. Han är beredd att ta upp frågan på nytt, om den blir aktuell, men då ska en tät dialog föras med de etablerade handlarna och näringsidkarna. Man måste försäkra sig om att utveckling ej leder till avveckling. Jan Wettmarks (M) fråga den 8 april 2015 Peter Söderströms (S) svar den 27 april 2015 Frågan och svaret läggs till handlingarna. Jan Wettmark Peter Söderström

8 Sammanträdesprotokoll 8 (53) KF 62 Dnr KS 2015/ Enkel fråga om trygghetsboenden, Gösta Frödin (FP) Gösta Frödin (FP) ställer en enkel fråga om trygghetsboenden i Arvika kommun, om ett aktivt arbete pågår för att skapa sådana, och om så är fallet: Vilken inriktning och vilket tidsperspektiv har detta? Sten Fransson (S) besvarar frågan genom att uttrycka att han tycker att det finns ett behov av trygghetsboenden i Arvika kommun och framhåller vikten av att hitta en lösning på det hela. En diskussion om hur man kan lösa denna fråga i Arvika kommun förs för tillfället inom Arvika Fastighets AB. Tilläggas kan att man i samband med ombyggnation av äldre lägenheter ser till att dessa är anpassade för människor med funktionshinder. Gösta Frödins (FP) fråga den 22 april 2015 Sten Franssons (S) svar den 27 april 2015 Frågan och svaret läggs till handlingarna. Gösta Frödin Sten Fransson

9 Sammanträdesprotokoll 9 (53) KF 63 Dnr KS 2015/ Enkel fråga om policydokument, Per Larsson (MP) Per Larsson (MP) ställer en enkel fråga om policydokument: Hur många finns det i Arvika kommuns verksamheter och bolag, går det att gruppera dessa efter skilda verksamheter, hur många övergripande policydokument finns det och vilka policydokument styr mest och efter vilka prioriteringar? Peter Söderström (S) besvarar frågan genom att informera om att det finns närmare 100 stycken policydokument en del finns på Arvika kommuns webbplats, en del finns på dess intranät. De policydokument som ingår i kommunens författningssamling är i regel framtagna och beslutade av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, och dessa gäller i hela kommunkoncernen och är styrande. Det finns även ett flertal bestämmelser och policydokument som är framtagna av lägre politiska instanser eller tjänstemän. Att dela in bestämmelserna och policydokumenten i grupperingar utifrån verksamhetsområden samt bolag skulle vara svårt, då många av dem är övergripande. Per Larssons (MP) fråga den 8 april 2015 Peter Söderströms (S) svar den 27 april 2015 Frågan och svaret läggs till handlingarna. Per Larsson Peter Söderström

10 Sammanträdesprotokoll 10 (53) KF 64 Dnr KS 2015/ Enkel fråga om fibernätsuppbyggnaden, Leif Björnlod (MP) Leif Björnlod (MP) ställer en enkel fråga om fibernätsuppbyggnaden: När kommer uppbyggnaden att påbörjas, hur mycket får man i bidrag, finns det någon geografisk begränsning för användning av fibernätet och finns det exakta beräkningar på hur stora kostnaderna blir? Peter Söderström (S) besvarar frågan genom att meddela att arbetet med uppbyggnaden redan är igång. Hur mycket man kommer få i bidrag är ännu oklart, då det beror på hur Jordbruksverket väljer att fördela bidraget. Besked förväntas komma senare i år. Hur stor kostnaden blir beror på hur stort bidrag man får. I tätorten och subcentra kommer kostnaden för direktanslutning att vara kronor. Leif Björnlods (MP) fråga den 27 april 2015 Peter Söderströms (S) svar den 27 april 2015 Frågan och svaret läggs till handlingarna. Leif Björnlod Peter Söderström

11 Sammanträdesprotokoll 11 (53) KF 65 Dnr KS 2015/ Val av ledamöter i kommunala bolag för mandatperioden Kanslifunktionen har, på basis av partiernas nomineringsförslag i Valberedningen, upprättat listor över ledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen samt lekmannarevisor. Arvika Stadshus AB 7+7 Ledamöter: Peter Söderström (S), ordförande Jan Wettmark (M), vice ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lena Kandergård (S) Camilla Gustafsson (C) Gert Raiml (V) Uno Eriksson (M), lekmannarevisor Suppleanter: Lars-Ove Jansson (S) Lisa Levin (S) Henrik Axelsson (S) Peter Joensuu (M) Per-Olov Ålander (C) Per Larsson (MP) Mattias Forsberg (V) Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), lekmannarevisorssuppleant Arvika Lokal och Mark AB 7+7 Ledamöter: Peter Söderström (S), ordförande Jan Wettmark (M), vice ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lena Kandergård (S) Camilla Gustafsson (C) Gert Raiml (V) Uno Eriksson (M), lekmannarevisor

12 Sammanträdesprotokoll 12 (53) Suppleanter: Lars-Ove Jansson (S) Lisa Levin (S) Henrik Axelsson (S) Peter Joensuu (M) Per-Olov Ålander (C) Per Larsson (MP) Mattias Forsberg (V) Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), lekmannarevisorssuppleant Arvika Kommunnät AB 7+7 Ledamöter: Peter Söderström (S), ordförande Jonny Andersson (M), vice ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lena Kandergård (S) Camilla Gustafsson (C) Gert Raiml (V) Uno Eriksson (M), lekmannarevisor Suppleanter: Lars-Ove Jansson (S) Lisa Levin (S) Henrik Axelsson (S) Bo Ekberg (M) Per-Olov Ålander (C) Per Larsson (MP) Mattias Forsberg (V) Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), lekmannarevisorssuppleant Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri 7+7 Ledamöter: Peter Söderström (S), ordförande Jan Wettmark (M), vice ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lena Kandergård (S) Camilla Gustafsson (C) Gert Raiml (V) Uno Eriksson (M), lekmannarevisor

13 Sammanträdesprotokoll 13 (53) Suppleanter: Lars-Ove Jansson (S) Lisa Levin (S) Henrik Axelsson (S) Peter Joensuu (M) Per-Olov Ålander (C) Per Larsson (MP) Mattias Forsberg (V) Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), lekmannarevisorssuppleant Arvika Fastighets AB 9+9 Ledamöter: Lars-Ove Jansson (S), ordförande Jenny Boquist (S), vice ordförande Peter Joensuu (M), vice ordförande Stefan Jonsson (S) Maria Rönnehäll (S) Kamal Hama Saeed Hussain (MP) Anders Boström (V) Ulf Jonsson (C) Christer Broström (KD) Uno Eriksson (M), lekmannarevisor Suppleanter: Sten Fransson (S) Kerstin Svensson (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Anneli Karlsson (S) Raghad Alghanem (S) Mattias Forsberg (V) Sune Karlsson (FP) Erik A. Eriksson (C) Jan Wettmark (M) Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), lekmannarevisorssuppleant

14 Sammanträdesprotokoll 14 (53) Arvika Teknik AB 9+9 Ledamöter: Lisa Levin (S), ordförande Jonas Ås (S), vice ordförande Bo Ekberg (M), vice ordförande Aina Wåhlund (S) Göran Andersson (S) Christina Wallin Ohlsson (V) Barbara Hinsch (MP) Kjell Bergquist (C) Curt Edenholm (FP) Uno Eriksson (M), lekmannarevisor Suppleanter: Carina Bönström (S) Kristoffer Wåhlund (S) Marika Jakobsson (S) Rikard Dahlin (S) Eva-Lisa Shala (S) Joakim Levin (V) Jonny Andersson (M) Daniel Kristensen (KD) Urban Uggla (C) Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), lekmannarevisorssuppleant Arvika Fjärrvärme AB 9+9 Ledamöter: Lisa Levin (S), ordförande Jonas Ås (S), vice ordförande Bo Ekberg (M), vice ordförande Aina Wåhlund (S) Göran Andersson (S) Christina Wallin Ohlsson (V) Barbara Hinsch (MP) Kjell Bergquist (C) Curt Edenholm (FP) Uno Eriksson (M), lekmannarevisor

15 Sammanträdesprotokoll 15 (53) Suppleanter: Carina Bönström (S) Kristoffer Wåhlund (S) Marika Jakobsson (S) Rikard Dahlin (S) Eva-Lisa Shala (S) Joakim Levin (V) Jonny Andersson (M) Martin Liljestrand (KD) Urban Uggla (C) Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), lekmannarevisorssuppleant Arvika Kraft AB 9+9 Ledamöter: Lisa Levin (S), ordförande Jonas Ås (S), vice ordförande Bo Ekberg (M), vice ordförande Aina Wåhlund (S) Göran Andersson (S) Christina Wallin Ohlsson (V) Barbara Hinsch (MP) Kjell Bergquist (C) Curt Edenholm (FP) Uno Eriksson (M), lekmannarevisor Suppleanter: Carina Bönström (S) Kristoffer Wåhlund (S) Marika Jakobsson (S) Rikard Dahlin (S) Eva-Lisa Shala (S) Joakim Levin (V) Jonny Andersson (M) David Fredriksson (KD) Urban Uggla (C) Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson (S), lekmannarevisorssuppleant Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 16 mars 2015 Valberedningens protokoll den 16 mars 2015, 1 Skrivelse om valteknisk samverkan den 20 mars 2015 Kommunfullmäktiges protokoll den 30 mars 2015, 44

16 Sammanträdesprotokoll 16 (53) Kommunfullmäktige fastställer valda ledamöter till bolagsstyrelserna enligt upprättat förslag. De valda Arvika Stadshus AB:s sekreterare Arvika Lokal och Mark AB:s sekreterare Arvika Kommunnät AB:s sekreterare Fastighets AB Nya Arvika Gjuteris sekreterare Arvika Fastighets AB:s sekreterare Arvika Teknik AB:s sekreterare Arvika Fjärrvärme AB:s sekreterare Arvika Kraft AB:s sekreterare Personalfunktionen Kanslifunktionen

17 Sammanträdesprotokoll 17 (53) KF 66 Dnr KS 2015/ Bolagsstämmor De kommunala bolagen håller sina respektive bolagsstämmor och sammanträdet ajourneras.

18 Sammanträdesprotokoll 18 (53) KF 67 Dnr KS 2015/ Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2015 Enligt arbetsordning för Kommunfullmäktige ska Kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts och som är äldre än ett år. Enligt diariet finns det en motion som är äldre än ett år, motionen om kommunal strategi för tätortsnära natur. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 mars 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 16 mars 2015, 62 Kommunstyrelsens protokoll den 13 april 2015, 88 Under överläggningen yttrar sig Tommy Karlsson (V) och Peter Söderström (S). Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna. Tommy Karlsson Peter Söderström

19 Sammanträdesprotokoll 19 (53) KF 68 Dnr KS 2015/ Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2015 Enligt arbetsordning för Kommunfullmäktige ska Kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisa de medborgarförslag vilkas beredning då ännu inte slutförts och som är äldre än ett år. Enligt diariet finns det inte något medborgarförslag som är äldre än ett år. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 16 mars 2015, 61 Kommunstyrelsens protokoll den 13 april 2015, 87 Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

20 Sammanträdesprotokoll 20 (53) KF 69 Dnr KS 2015/ Årsredovisning 2014 Ekonomistaben har i samverkan med verksamheterna upprättat årsredovisning 2014 och förslag till ramöverföring av investeringsmedel som inte förbrukats under året. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 1 april 2015 Reviderad investeringsbudget 2015 den 1 april 2015 Årsredovisning 2014 den 1 april 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 13 april 2015, 71 Kommunstyrelsens protokoll den 13 april 2015, 85 Yrkande Claes Pettersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Kommunfullmäktige godkänner att investeringsbudgetens ram 2015 höjs från tkr till tkr genom överföring av oförbrukade medel Kommunfullmäktige godkänner bifogad reviderad investeringsbudget Kommundirektören Ekonomichefen Verksamhetscheferna Kommunrevisorerna Claes Pettersson

21 Sammanträdesprotokoll 21 (53) KF 70 Dnr KS 2015/ Verksamhetsberättelser 2014 Verksamhetsberättelser för år 2014 har upprättats och redovisas. Överförmyndarnämndens protokoll den 28 januari 2015, 7 Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse den 11 februari 2015 Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 9 februari 2015 Utskottet vård och omsorgs protokoll den 19 februari 2015, 7 Vård och omsorgs verksamhetsberättelse den 2 mars 2015 Lärande och stöds verksamhetsberättelse den 3 mars 2015 Myndighetsstabens verksamhetsberättelse den 3 mars 2015 Kommunledningsstabens verksamhetsberättelse den 3 mars 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 2 mars 2015, 53 Utskottet lärande och stöds protokoll den 11 mars 2015, 24 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 49 Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelser för år 2014 och lägger dem med godkännande till handlingarna. Verksamhetscheferna Kommunrevisorerna

22 Sammanträdesprotokoll 22 (53) KF 71 Dnr KS 2015/ Revisionsberättelse och ansvarsfrihet De av Kommunfullmäktige valda revisorerna i Arvika kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamheten i koncernen Arvika Stadshus AB, Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Lokal och Mark AB, Arvika Kraft AB, Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri samt Stiftelsen Glaskogen Naturreservat under år Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisorernas analyser av väsentlighet och risk har varit vägledande för valet av granskningsinsatser. Dessa bedömningar har utgjort grunden för vår revisionsplan för verksamhetsåret 2014 och för de fördjupade granskningar som genomförts inom ett antal verksamhetsområden. Kommunrevisionen yrkar följande: Kommunrevisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar i Arvika kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunsrevisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Kommunrevisionen bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (53) Kommunrevisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Kommunrevisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Kommunrevisionen tillstyrker därför att kommunens årsredovisning godkänns. Revisionsberättelse för år 2014 den 20 april 2015 Bilagor till revisionsberättelse för år 2014 den 20 april 2015 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet från Kommunrevisionen. Ernst & Young Kommunrevisorerna

24 Sammanträdesprotokoll 24 (53) KF 72 Dnr KS 2014/ Miljöstrategi för Arvika kommun Miljöstrategins syfte är att tydliggöra hur den kommunala organisationen ska arbeta för att bidra till att de nationella miljömålen och Värmlandsstrategins miljörelaterade mål uppnås. I Miljöstrategi för Arvika kommun ges verksamheterna riktlinjer i form av sex handfasta fokusområden. Miljöstrategin innehåller även fem övergripande energimål för kommunen. Miljöstrategin ska implementeras i verksamheternas dagliga arbete. Relevanta nyckeltal och uppföljningsbara mål ska redovisas i respektive verksamhets planering, budget och verksamhetsberättelse/årsredovisning. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014 Miljöstrategi för Arvika kommun den 13 april 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 2 februari 2015, 12 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 54 Under överläggningen yttrar sig Leif Björnlod (MP) och Barbara Hinsch (MP). Yrkande Mona Smedman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anta framtaget förslag till miljöstrategi under förutsättning att en mindre revidering genomförs. Kommunstyrelsens förslag till revidering är att tydligare lyfta fram satsningar på att energieffektivisera byggnader som en del av Arvika kommuns miljöarbete. Bitr kommundirektören Planeringschefen Miljöutvecklaren Mona Smedman Leif Björnlod Barbara Hinsch

25 Sammanträdesprotokoll 25 (53) Revideringen var genomförd före fullmäktiges beslut. /Erika Norqvist, sekreterare

26 Sammanträdesprotokoll 26 (53) KF 73 Dnr KS 2015/ Medfinansiering gång- och cykelväg Speke, Arvika kommun I samband med planerad ombyggnation av riksväg 61, delsträcka Östra Speke-Haget, etapp Graninge-Speke, har boende utefter sträckan samt Arvika kommun framfört önskemål om en parallell gång- och cykelväg. En gång- och cykelväg bedöms öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter, ge ökad möjlighet för rekreation genom cykling, minskad miljöpåverkan från motortrafiken samt förbättrad folkhälsa. Gång- och cykelvägen ingår i den framtagna vägplanen för mötesseparering av sträckan Graninge-Speke och kommer tillhöra väganläggningen. 2,5 meter tas i anspråk av vägområdet och separeras från körbanan med räcke. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 1,5 Mkr. Inom ramen för objektet finns inte möjlighet till anläggande av gång- och cykelväg varför medfinansiering krävs. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2015 Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg den 20 januari 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 2 februari 2015, 20 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 60 Kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal om medfinansiering av gångoch cykelväg. Arvika kommuns medfinansiering med 1,5 Mkr tas av kommunens rörelsekapital och belastar under 25 år resultatet för verksamhet 2406, riksväg 61 medfinansiering. Kommundirektören Utredningssekreteraren

27 Sammanträdesprotokoll 27 (53) KF 74 Dnr KS 2015/ Samarbete med andra genom gemensamt bolag, Arvika Kommunnät AB Verksamheten inom Arvika Kommunnät AB (AKNAB) är i ett läge där samarbetet med den tidigare kommunikations-operatören kan komma att avbrytas den 28 juni, efter ordinär uppsägning av avtalet parterna emellan. AKNAB har som en förberedelse inför den situationen bedrivit arbete för att undersöka hur stadsnätsverksamhetens behov av bland annat de tjänster som kommunikationsoperatören tillhandahöll bäst ska kunna tillgodoses för framtiden på ett långsiktigt sätt. Det har under det arbetet framkommit att det i vår närhet finns ett flertal kommunala aktörer, som, för sina respektive motsvarigheter till stadsnätet, antingen redan nu eller snart kommer att ställas i ett läge där man måste ta ställning till hur deras motsvarande behov ska tillgodoses på bästa sätt. Karlstads El och Stadsnät AB (KES) agerar som självständig stadsnätsoperatör sedan den 1 januari Ur detta för de kommunala aktörerna gemensamma behov har sedan en tanke om samverkan för ändamålet sprungit som vid kontakter på tjänstemannanivå har funnit stöd bland alla de aktuella kommunala aktörerna. Mot den beskrivna bakgrunden föreslås att AKNAB ingår i samverkan med de kommunala aktörerna för att tillgodose det delade behovet av en tjänsteplattform. Som kommer att utvecklas närmare nedan, föreslås att samverkan sker i form av ett särskilt, nybildat aktiebolag, nedan kallat [NYAB], där AKNAB kommer att äga 5 % av aktierna. Syftet är att genom denna samverkan skapa stadsnät som blir attraktiva för tjänsteleverantörer, vilket inte enbart ger medborgarna tillgång till ett stort utbud av tjänster utan även bidrar till utvecklingen av de kommuner där NYAB verkar. Kundunderlag som NYAB uppnår innebär en kritisk massa som underlättar för långsiktigt lönsamhet. NYAB kommer även att verka för att utveckla nytta för de kommunala aktörerna bland annat genom att utveckla samhällstjänster via fiber. Samverkan i bolagsform mellan kommunala stadsnät sker på flera platser i Sverige. Bland annat i Mälardalen (SISAB), Norrbotten (IT i Norrbotten), Östergötland (Utsikt Bredband), Västerbotten (AC-Net), V:a Götaland (Fastbit) och Skåne (Skånet).

28 Sammanträdesprotokoll 28 (53) De kommunala aktörer som är aktuella för samverkan är Karlstads El- och Stadsnät AB, Arvika Kommunnät AB, Forshaga Fibernät AB, Hammarö kommun, Munkfors kommun och Stadsnät i Åmål AB. AKNAB bedömer det dock som fullt möjligt och sannolikt att ännu fler kommunala aktörer med motsvarande behov i framtiden kan komma att vilja ansluta sig. Förutsatt att en utvidgad samverkan med ytterligare kommunal aktör kan motiveras, bör sådan utvidgning vara möjlig. Denna aspekt bör alltså beaktas vid utformningen av grundläggande dokument redan initialt. Arvika Kommunnät AB:s tjänsteskrivelse den 13 april 2015 Kommunstyrelsens protokoll den 13 april 2015, 101 Under överläggningen yttrar sig Lisa Levin (S). Yrkande Claes Pettersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 1) Arvika Kommunnät AB, nedan AKNAB, förvärvar av Karlstads El- och Stadsnät AB, nedan KES, 25 st aktier i AB Grundstenen , org.nr , nedan Bolaget, enligt förslaget till aktieöverlåtelseavtal för en kontant köpeskilling om kronor, i syfte att i Bolaget genom samägande bedriva samverkan med, initialt, KES, samt minst tre av Arvika Kommunnät AB, Forshaga Fibernät AB, Hammarö kommun, Munkfors kommun och Stadsnät i Åmål AB för främjande av utvecklingen av aktieägarnas öppna fibernät för bredbandskommunikation. 2) AKNAB ingår aktieägaravtal enligt förslaget avseende Bolaget tillsammans med KES och minst tre av de i punkt 1 angivna juridiska personer som är tilltänkta som övriga aktieägare i Bolaget. 3) Kommunstyrelsen bemyndigas att utse ett ombud som vid kommande extra bolagsstämma i Bolaget röstar i enlighet med punkt 4 och i övrigt rösta för AKNAB rätta fullgörande av aktieägaravtalet enligt förslaget. 4) Kommunstyrelsen bemyndigas att, med stöd av punkt 5 i förslaget till aktieägaravtal nominera ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse. AKNAB hemställer om att dess bolagsordning ändras för att möjliggöra samverkan enligt punkterna 1 och 2. 5) JanÅke Hermansson, VD i moderbolaget, Arvika Stadshus AB, får i uppdrag att föreslå en justering i bolagsordningen för AKNAB.

29 Sammanträdesprotokoll 29 (53) 6) Besluten enligt punkterna 1-5 ovan gäller under förutsättning av att KES och därutöver minst tre de i punkt 1 angivna juridiska personerna tilltänkta som övriga aktieägare i Bolaget fattar beslut om att ingå avtal för åstadkommande av den initiala aktiefördelning som anges i punkt 2 i förslaget till aktieägaravtal och att ingå aktieägaravtal enligt förslaget. 7) Besluten enligt punkterna 1-4 ovan gäller under förutsättning av att besluten godkänns av styrelsen i AKNAB. VD Arvika Kommunnät AB Lisa Levin Claes Pettersson

30 Sammanträdesprotokoll 30 (53) KF 75 Dnr KS 2014/ Motion angående enhet för asylsökande- och flyktingmottagande, Ingela Jonsson (C) Ingela Jonsson (C) föreslår i en motion att en utredning tillsätts för att se över hur vi på bästa sätt tillmötesgår behovet av integration och inkludering av asylsökande och flyktingar. Strömmen av nyanlända flyktingar till Sverige har ökat radikalt. Migrationsverket har tillsammans Arbetsförmedlingen huvudansvaret för flyktingars etablering. Migrationsverkets prognoser visar att antalet flyktingar som kommer till Sverige kommer att vara på en hög nivå under flera år framöver. Ett ökat antal flyktingar har också kommit till Arvika i form av ensamkommande barn, personer som skaffar eget boende och genom en ökad anhöriginvandring. Samtidigt har det skett förändringar vid anläggningsboendet i Glava där antalet asylsökande utökats. Kommunen har upparbetade kontakter med berörda myndigheter och frivilligorganisationer. Det finns ett väl fungerande inre samarbete mellan individ- och familjeomsorg och skola. Verksamheten utvecklas successivt för att möta behovet. Kommunen ser för närvarande inget behov av en utredning kring asylsökandes och flyktingars integration. Ingela Jonssons (C) motion den 3 september 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 29 september 2014, 210 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 30 januari 2015 Utskottet lärande och stöds protokoll den 11 februari 2015, 11 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 58 Yrkande Ingela Jonsson (C) yrkar bifall till sin egen motion. Gösta Frödin (FP), Gert Raiml (V) och Peter Söderström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

31 Sammanträdesprotokoll 31 (53) Propositionsordning Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Ingela Jonssons (C) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag att arbeta för att utöka samordningen mellan olika insatser kopplade till asylsökande- och flyktingmottagande. Verksamheten behöver utvecklas successivt för att möta det växande behovet. Kommunen har upparbetade kontakter med berörda myndigheter och frivilligorganisationer, men det finns behov av att se över formerna för det fortsatta arbetet. Det finns ett väl fungerande inre samarbete mellan individ- och familjeomsorg och skola. Olika former av utredningsarbete kopplat till asylsökande- och flyktingmottagande pågår redan inom förvaltningen. Förhoppningen är att pågående utredningsarbete skall kunna bidra till den översyn som efterfrågas i motionen. Motionen anses härmed besvarad. Reservation Ingela Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sin egen motion. Camilla Gustafsson (C), Mona Smedman (C) och Lisbeth Öjstrand (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingela Jonssons (C) yrkande om bifall för motionen. Verksamhetschefen IFO-chefen Gymnasiechefen Grundskolechefen Avdelningschefen förskola Flyktingenhetschefen Ingela Jonsson Gösta Frödin Gert Raiml Peter Söderström Camilla Gustafsson Mona Smedman Lisbeth Öjstrand

32 Sammanträdesprotokoll 32 (53) KF 76 Dnr KS 2014/ Motion angående samverkan mellan svenska för invandrare och kommunens skolor, Ingela Jonsson (C) och Lisbeth Öjstrand (FP) Ingela Jonsson (C) och Lisbeth Öjstrand (FP) föreslår i en motion att förvaltningen ska undersöka i vilken omfattning personal inom SFI kan samverka för att en liknande organisation, med ambitionen att gynna integration och förståelse emellan kulturer, skulle kunna fungera i Arvika. I Arvika kommun finns flera exempel på samverkan mellan SFI, skola och olika organisationer. SFI-elever på C och D nivå erbjuds två veckors språkpraktik med syftet att komma till arbetsplatser bland annat för språkträning men även för att få kontakter med personal och arbetsgivare. De flesta praktikplatserna tillhandahålls genom praktiksamordnaren på kommunens arbetsmarknadsenhet. Många av eleverna önskar praktik inom förskolan/skolan vilket är uppskattat av både elever, barn och förskolans/skolans personal. För en av de nu aktuella eleverna har detta lett till en timanställning, för en annan har det lett till praktik. SFI-elever och personal har varit inbjudna bland annat till temadagar vid Klässbols skola och Kyrkebyskolan då eleverna berättat om sina länder. Friskolan har vid tidigare tillfälle bjudit in till motsvarande. Den lärare som ansvarar för samhällsspåret i SFI ingår i nätverksgruppen för SVA 2 lärare (lärare i svenska som andraspråk) vilket är en av kontaktvägarna till kommunens skolor. Inom ramen för samhällsspåret som är en lagstadgad verksamhet med omfattning 60 timmar träffar eleverna många av samhällets myndigheter: polis, Skatteverket, Trafikverket, brandskydd, sjukvård, socialtjänst med flera som vi också ser som en del av integreringen i samhället.

33 Sammanträdesprotokoll 33 (53) Inom SFI-verksamheten görs olika aktiviteter för att underlätta integreringen mellan de cirka 40 nationaliteter som vistas och studerar i samma lokaler. Ett tema som det arbetades gränsöverskridande mellan språknivåerna under hösten 2014 var kring skogen. Det utmynnade i en utflykt till Glaskogen där eleverna visades runt av guide från orten. Temat möjliggjordes av bidrag från Friskare Arvika så att två bussar kunde anlitas. Den årliga sommarfesten är även den gränsöverskridande med mat och aktiviteter. Lisbeth Öjstrand (FP) och Ingela Jonssons (C) motion den 14 november 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2014, 272 Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 30 januari 2015 Utskottet lärande och stöds protokoll den 11 februari 2015, 10 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 59 Under överläggningen yttrar sig Ingela Jonsson (C). Kommunfullmäktige konstaterar att verksamheten lärande och stöd redovisar att det redan finns flera exempel på samverkan mellan SFI, skola och olika organisationer. Bland annat erbjuds SFI-elever på C och D nivå två veckors språkpraktik med syfte att komma ut på arbetsplatser för språkträning men även för att få kontakt med personal och arbetsgivare. Eleverna inom SFIverksamheten träffar inom samhällsspåret många av samhällets myndigheter: polis, Skatteverket, Trafikverket, brandskydd, sjukvård och socialtjänst. Motionen anses härmed besvarad. Verksamhetschefen Gymnasiechefen Grundskolechefen Ingela Jonsson

34 Sammanträdesprotokoll 34 (53) KF 77 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om mätning av luftkvalitet på Styckåsgatan, Reneé Jonasson I medborgarförslag uttrycker Reneé Jonasson önskemål om att en mätning av luftkvaliteten utförs på Styckåsgatan samt att motorfordonstrafik förbjuds nattetid inom centrum. Det har gjorts mätningar av luften på Styckåsgatan tidigare men eftersom det är ett antal år sedan ser miljöstaben ett värde i att följa upp dessa genom nya kontroller som kommer att utföras under Reneé Jonassons medborgarförslag den 24 augusti 2014 Reviderat exemplar - Reneé Jonassons medborgarförslag den 24 augusti 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 25 augusti 2014, 194 Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 20 januari 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 2 februari 2015, 23 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 61 Kommunfullmäktige beslutar att meddela Reneé Jonasson att uppföljande gaturumsmätningar av VOC kommer att ske på Styckåsgatan 30 vid två tillfällen under 2015 som en följd av hennes medborgarförslag. När det gäller musik med hög volym från fordon, för Arvika kommun sedan lång tid tillbaka en dialog med Polismyndigheten om möjligheterna till att begränsa störande trafik nattetid. Reneé Jonasson + yttrande Miljöchefen

35 Sammanträdesprotokoll 35 (53) KF 78 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om aktivitetspark, Tyrone Andersson Tyrone Andersson föreslår i medborgarförslag att kommunen anlägger en liten aktivitetspark där barn och ungdomar bland annat kan tricksa med cykel och åka skateboard. Arvika kommun har satsat och kommer fortsätta satsa på upprustning av lekplatser vilket bedöms mycket uppskattat av barn och föräldrar. I samband med satsningen på lekplatser har även behovet av aktivitetspark varit uppe till diskussion. I nuläget finns inga beslut fattade om att bygga en aktivitetspark. I det före detta ställverket vid Myravallen finns en lokal anpassad för skateboardåkning. Just nu pågår uppstarten av en ny skateboardförening. Tyrone Anderssons medborgarförslag den 1 oktober 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober 2014, 238 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 21 januari 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 2 februari 2015, 24 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 62 Kommunfullmäktige beslutar att meddela Tyrone Andersson att Arvika kommun redan idag satsar på en upprustning av lekplatser och att en lokal anpassad för skateboardåkning redan har upplåtits. Arvika kommun kommer i den fortsatta planeringen att överväga anläggandet av en aktivitetspark. Vilken typ av aktivitetspark som är mest ändamålsenlig återstår att behovspröva. Tyrone Andersson + yttrande Bitr kommundirektören VD Arvika Fastighets AB

36 Sammanträdesprotokoll 36 (53) KF 79 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om hundpark, Jenny Forsell I ett medborgarförslag föreslår Jenny Forsell att en hundpark anläggs, där hundar kan aktiveras. Hundparken som ska vara inhägnad föreslås innehålla en damm/pool där hundarna kan bada samt papperskorgar, bänk samt skylt med regler för nyttjande av hundparken. Jenny Forsells medborgarförslag den 15 april 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 28 april 2014, 124 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 21 januari 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 2 februari 2015, 25 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 63 Yrkande Jan Wettmark (M), Barbara Hinsch (MP) och Ann Garin (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. Peter Söderström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Jan Wettmarks (M), Barbara Hinschs (MP) och Ann Garins (SD) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag och meddelar Jenny Forsell att Arvika kommun inte har valt att prioritera satsningar på en hundpark. Reservation Barbara Hinsch (MP), Börje Wahlund (M), Jan Westergren (M), Kristina Bengtsson Nilsson (M) och Vladimir Stacho (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för medborgarförslaget. Jenny Forsell + yttrande Bitr kommundirektören Utredningssekreteraren

37 Sammanträdesprotokoll 37 (53) KF 80 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om att vid Gaterondellen visa vad Arvikas industri producerar, Hans Gustafsson I ett medborgarförslag föreslår Hans Gustafsson att Arvika kommun placerar en hjullastare i Gaterondellen för att visa vad Arvikas industri producerar. Ringleden och rondellerna ingår i Trafikverkets ansvarsområde. Det ligger i kommunens intresse att rondellerna är trevligt utformade med hänsyn taget till estetisk utformning och trafiksäkerhetsaspekter. Hans Gustafssons medborgarförslag den 4 augusti 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 25 augusti 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 21 januari 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 2 februari 2015, 26 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 64 Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och ekonomi för en satsning i den riktning som föreslås i medborgarförslaget. Hans Gustafsson + yttrande Bitr kommundirektören Planering och utveckling

38 Sammanträdesprotokoll 38 (53) KF 81 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag rörande bron vid dammen Sörby, Rackstad, Lennart Carlsson Lennart Carlsson har ställt några frågor om dammen som förr användes för sågen vid Sörby i Rackstad samt lämnat ett medborgarförslag om att ta bort den samma. Dammen tillhörde sågverksfastigheten som Arvika kommun förvärvade Vägen till Skogslund ägs gemensamt av kommunen 11 % och ägaren till Rackstad 2:167 (Rackstad Bil & Delar AB) med 89 %. I ett särskilt avtal har fastighetsägarna svarat för vägunderhållningen medan underhåll av bron skulle fördelas enligt annan särskild överenskommelse. Sådan överenskommelse verkar inte ha träffats, men i praktiken har bron underhållits av kommunen. Arvika kommun planerade att ersätta den gamla bron med en rörbro Detta arbete var så kallad vattenverksamhet och vattendom krävdes i dåvarande Miljödomstolen i Vänersborg. Kommunen lämnade in en sådan ansökan men ansökan överklagades, bland annat motsatte sig sakägare att dammens vattenspegel skulle förändras. Miljödomstolen avslog kommunens ansökan i en dom den 19 juni 1999 med hänvisning till att reparation av befintlig bro/damm var att föredra ur naturmiljösynpunkt. Därför reparerades bron/dammen och vägen blev kvar i oförändrat läge. Arvika Teknik AB, gatuavdelning, gjorde i slutet av november 2014 en okulär besiktning av bron/dammen. Den åtgärd som ansågs vara mest nödvändig var att ta bort massor som låg mot betongkonstruktionen uppströms och en lagning av broräcket. Dessa åtgärder har utförts. Något akut underhåll på själva bron bedömdes inte vara nödvändigt utan att detta kunde vänta till våren, då det är bättre förutsättningar för dessa arbeten. Lennart Carlssons medborgarförslag den 19 november 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2014, 271 Kommunledningsstaben tjänsteskrivelse den 26 januari 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 16 februari 2015, 35 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 66 Under överläggningen yttrar sig Gösta Frödin (FP).

39 Sammanträdesprotokoll 39 (53) Kommunfullmäktige beslutar att informera förslagsställaren om att tung trafik även fortsättningsvis kan belasta bron men nödvändigt underhåll krävs. Inför underhållsarbeten med bron bör kontakt med Rackstad Bil & Delar AB göras för att få till en överenskommelse om fördelning av kostnaden. Bitr kommundirektören Planeringschefen Gatuchefen Mark- och exploateringsingenjören Gatu- och trafikansvarig Gösta Frödin

40 Sammanträdesprotokoll 40 (53) KF 82 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om cykelbana från övre infarten mot Ingestrand mot Sjöhaget och Humlekil, Carina Ek Carina Ek med flera föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana anläggs från infarten till Ingestrand och vidare mot Sjöhaget och Humlekil. Medborgarförslag har remitterats till Kommunledningsstaben för yttrande. Kommunen vill medverka till en säker trafikmiljö för cyklister och gående och bevakar alltid möjligheten att förbättra för den oskyddade trafikanten. Carina Eks medborgarförslag den 28 maj 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 23 juni 2014, 166 Kommunledningsstabens skrivelse den 28 januari 2015 Kommunledningsutskottets protokoll den 16 februari 2015, 36 Kommunstyrelsens protokoll den 16 mars 2015, 67 Kommunfullmäktige beslutar att informera förslagsställaren om att den aktuella sträckan längs länsväg 175 mot Säffle hör till Trafikverkets vägområde och att det därför är Trafikverket som fattar beslut om åtgärder. Arvika kommun kommer att lyfta frågan om gång- och cykelbana i samband med möten med Trafikverket. Carina Ek + yttrande Bitr kommundirektören Planeringschefen Gatu- och trafikansvarig

41 Sammanträdesprotokoll 41 (53) KF 83 Dnr KS 2015/ Ansökan och förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress Östra Rud 1:30 En ansökan har kommit in med förslag till en ny belägenhetsadress för fastigheten Arvika Östra Rud 1:30. Förslag på ny belägenhetsadress är Östra Rud Högåsen 1. Kontakt togs av Posten dit sökanden hade vänt sig för att anmäla adress Östra Rud Högåsen-Ormvråken. Kontakt togs då med sökanden från kommunen och ansökan kom in rätt väg. Ansökan gäller endast namnet Högåsen. Ansökan den 9 februari 2015 Kartor och befintliga belägenhetsadresser den 10 mars 2015 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 mars 2015 Namnberedningens protokoll den 19 mars 2015, 9 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa belägenhetsadressen Östra Rud Högåsen 1 för del av fastigheten Östra Rud 1:30. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

42 Sammanträdesprotokoll 42 (53) KF 84 Dnr KS 2015/ Ansökan och förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress för verksamhet Lövås 1:88 En ansökan har kommit in med förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Arvika Lövås 1:88. Förslag till ny belägenhetsadress är Lövås Värmeverket 1. Motivering: På fastigheten ligger värmeverket som förser en del av fastigheterna i Glava med fjärrvärme. Ansökan den 6 mars 2015 Karta och befintliga belägenhetsadresser den 10 mars 2015 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 11 mars 2015 Namnberedningens protokoll den 19 mars 2015, 10 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa belägenhetsadressen till Lövås Värmeverket 1 för fastigheten Lövås 1:88. Sökanden Räddningstjänsten Kartingenjören

43 Sammanträdesprotokoll 43 (53) KF 85 Dnr KS 2015/ Motion om undergång till hamnområdet, Jan Wettmark (M), remiss Jan Wettmark (M) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger ett uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en gång- och cykelväg in till hamnområdet via katthålet samt uppskatta kostnaderna för ett sådant bygge. Jan Wettmarks (M) motion den 24 mars 2015 Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

44 Sammanträdesprotokoll 44 (53) KF 86 Dnr KS 2015/ Motion om utredning om krogarnas öppettider, Christer Broström (KD), remiss Christer Broström (KD) föreslår i en motion att Arvika kommun tillsätter en utredning för att utreda fördelar och eventuella nackdelar med att krogarna får ha öppet till klockan 03:00 på helger. Christer Broströms (KD) motion den 25 mars 2015 Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

45 Sammanträdesprotokoll 45 (53) KF 87 Dnr KS 2015/ Motion om utvecklandet av relationerna med Arvikas vänorter, Christer Broström (KD), remiss Christer Broström (KD) föreslår i en motion att Arvika kommun namnger de tre kommande bostadsgatorna som ska byggas efter Arvikas tre vänorter: Kongsvinger, Skive och Ylöjärvi. Christer Broströms (KD) motion den 13 april 2015 Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

46 Sammanträdesprotokoll 46 (53) KF 88 Dnr KS 2015/ Motion om återupplivning av Viksholmsfestivalen, Christer Broström (KD), remiss Christer Broström (KD) föreslår i en motion att Arvika kommun återupplivar Viksholmsfestivalen i kommunal regi för att erbjuda dess ungdomar en gratis och alkoholfri festivalupplevelse i vår egen kommun. Christer Broströms (KD) motion den 13 april 2015 Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

47 Sammanträdesprotokoll 47 (53) KF 89 Dnr KS 2015/ Medborgarförslag om att en bom placeras vid Viksholmen, Lennart Carrington, remiss Lennart Carrington föreslår i ett medborgarförslag att en bom placeras vid Viksholmen. Lennart Carringtons medborgarförslag den 27 mars 2015 Medborgarförslaget remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

48 Sammanträdesprotokoll 48 (53) KF 90 Dnr KS 2015/ Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Inger Hjerpe (S) Länsstyrelsen beslutar den 13 mars att utse Bengt Rönnehäll till ny ersättare i Kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna från och med den 13 mars 2015 till och med den 14 oktober Länsstyrelsens beslut den 13 mars 2015 Bengt Rönnehäll utses till ny ersättare i Kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna. Personalfunktionen Kanslifunktionen Bengt Rönnehäll

49 Sammanträdesprotokoll 49 (53) KF 91 Dnr KS 2015/ Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, Frida Hagström (SD) Frida Hagström (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen. Leif Pettersson (SD) utses som ny förste ersättare och Ståle Brandt (SD) som andre ersättare i Kommunstyrelsen. Frida Hagströms (SD) avsägelse den 18 mars 2015 Frida Hagströms (SD) förslag till ersättare den 25 mars 2015 Kommunfullmäktige godkänner Frida Hagströms (SD) avsägelse och väljer Leif Pettersson (SD) till ny förste ersättare och Ståle Brandt (SD) till andre ersättare i Kommunstyrelsen. Personalfunktionen Kanslifunktionen Frida Hagström Leif Pettersson Ståle Brandt

Sammanträdesprotokoll 1 (26) Se nästa sida.

Sammanträdesprotokoll 1 (26) Se nästa sida. Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00 21.10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (37) Se nästa sida.

Sammanträdesprotokoll 1 (37) Se nästa sida. Sammanträdesprotokoll 1 (37) Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00 20.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Lennart Rönning, VD Arvika Teknik, 232 Johan Åkerman, Sekreterare

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Lennart Rönning, VD Arvika Teknik, 232 Johan Åkerman, Sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 14.20 Peter Söderström (S), ordförande Aina Wåhlund

Läs mer

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 18.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist ej Curt Edenholm

Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist ej Curt Edenholm Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Rosendalsvägen 19, 671 50, Arvika, kl. 12.30 13.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 12.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 16.00 20.15 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Anders Söderström (S),

Läs mer

Innehåll. Sammanträdesprotokoll 2 (15)

Innehåll. Sammanträdesprotokoll 2 (15) Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.55 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e vice ordförande (M) Anna Karlsson (S) Stefan Jonsson (S) Ingela Jonsson (C), ersättare

Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e vice ordförande (M) Anna Karlsson (S) Stefan Jonsson (S) Ingela Jonsson (C), ersättare Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-05-13 167 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132 Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-11:55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.05 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare 2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Margaretha von Wachenfeldt (S) Ingela Jonsson (C) Peter Söderström, Ersättare (S)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Margaretha von Wachenfeldt (S) Ingela Jonsson (C) Peter Söderström, Ersättare (S) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V), ej 116 Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-10.35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson

Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.00 12.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-29 36

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-29 36 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 10.45-11.30 2012-05-29 36 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08.00-14.55 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Pia Everskog (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-12 20 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Gerd Axelsson (fp) ers för Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 12.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice ordförande

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.30 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Stadshuset, sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Onsdagen den 17 april kl 13.00 16.30 Aina Wåhlund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 07.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Inger

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Utskottet Lärande och stöd 2011-05-18. Verksamhetsuppföljning t o m april månad 2011

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Utskottet Lärande och stöd 2011-05-18. Verksamhetsuppföljning t o m april månad 2011 Plats och tid Verkstaden, sal C kl. 13.30-18.30 Beslutande Ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.15 2012-12-18 111 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Musikhögskolan Ingesund, Arvika, kl. 8.30 12.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e vice ordförande (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Skive, kl. 13.30 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Rolf Nyhrén (PRO) Ulf Nilsson (SPF) Uno Martinsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-02-18 68 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40, 13.00-14.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund

Läs mer

Arvika kommun, allmänna utskottet

Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 08.00 11.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande (M) Jonas Ås (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Eva Nilsson, Verksamhetschef VoO Annika Ode, Avdelningschef 2 Caroline Engström, Sekreterare. Caroline Engström. Sten Fransson.

Eva Nilsson, Verksamhetschef VoO Annika Ode, Avdelningschef 2 Caroline Engström, Sekreterare. Caroline Engström. Sten Fransson. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Jonas Ås (S) Maria Rönnehäll (S) Karina Nykvist (V) Per-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Johan Åkerman. Sten Fransson. Seija Söderberg

Johan Åkerman. Sten Fransson. Seija Söderberg Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.30 16.30 Sten Fransson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Curt Edenholm (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Aina Whålund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Lars-Ove Jansson

Läs mer

Sören Palm, verksamhetschef Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Sören Palm, verksamhetschef Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2008-03-26 25 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive, klockan 13.00-17.20 Beslutande Sten Fransson, (s) ordförande Kerstin Svensson, (s) vice ordförande Margareta Jarlstedt,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Värmlands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-25 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: ARVIKA Plats: Länsstyrelsen i Värmlands län Dnr: 208-6172-2014

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2008-01-17 1

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2008-01-17 1 Utskottet Vård och omsorg 2008-01-17 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive klockan 13.00-17.50 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) Margareta Jarlstedt,

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Anders Norrby, VD Arvika Teknik Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Marie Niljung, Personalkonsult Mattias Thorängen, sekreterare.

Anders Norrby, VD Arvika Teknik Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Marie Niljung, Personalkonsult Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika kl. kl. 14.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 10.35 Peter Söderström, (S) ordförande Aina Wåhlund, (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer