Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar"

Transkript

1 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

2

3 Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna nedan på statistik från betalningsbalansen. Varuhandelsstatistiken från betalningsbalansen följer en annan definition än den primärstatistik som återfinns i rapportens kapitel om varuhandel. Mer om definitionsbytet finns att läsa i rapportens inledande kapitel. Mdr SEK Förändring (%) Andel / 2014/ Världen Export Totalt ,0 5,1 100 Varor ,7 3,7 100 Tjänster ,5 8,4 100 Import Totalt ,3 8,3 100 Varor ,5 6,0 100 Tjänster ,5 14,3 100 Inre marknaden 1 Export Totalt ,1 6,9 71,0 Varor ,2 6,4 73,1 Tjänster ,1 8,2 66,1 Import Totalt ,2 6,6 76,8 Varor ,2 4,9 78,4 Tjänster ,0 11,3 73,1 EU (28) Export Totalt ,2 7,4 59,0 Varor ,5 7,1 61,9 Tjänster ,9 8,3 52,3 Import Totalt ,5 6,9 69,1 Varor ,0 5,7 70,3 Tjänster ,7 10,2 66,2 Norden Export Totalt ,3 4,4 26,1 Varor ,6 3,7 25,7 Tjänster ,1 6,2 26,9 Import Totalt ,6 1,9 21,0 Varor ,9-2,3 20,8 Tjänster ,9 13,6 21,3 Östersjöländerna 2 Export Totalt ,5 5,5 40,9 Varor ,1 3,6 45,6 Tjänster ,3 13,3 29,8 Import Totalt ,5 5,5 45,7 Varor ,1 3,6 50,5 Tjänster ,3 13,3 33,9

4 Utrikeshandel Varor Värde (Mdr SEK) Export 1 280, , , ,0 Import 1 149, , , ,7 Nettohandel 130,9 135,9 137,1 118,3 Export till EU(28) 735,2 725,7 707,4 757,4 Import från EU(28) 785,6 757,9 735,5 777,3 Nettohandel (EU(28) -50,5-32,2-28,1-19,9 Förändring (%) Export -2,2-5,7 3,7 Import -2,9-6,5 6,0 Export till EU(28) -1,3-2,5 7,1 Import från EU(28) -3,5-3,0 5,7 Tjänster Värde (Mdr SEK) Export 423,3 438,6 475,7 515,5 Import 356,3 371,1 395,4 452,0 Nettohandel 67,0 67,5 80,3 63,5 Förändring (%) Export 3,6 8,5 8,4 Import 4,2 6,5 14,3 Flöden (Mdr SEK) Direktinvesteringar Svenska DI i utlandet 193,9 196,1 188,1 83,4 Utländska DI i Sverige 83,9 110,7 23,3 68,9 Netto -110,0-85,5-165,6-112,7 Tillgångar (Mdr SEK) Svenska DI i utlandet 2 612, , , ,3 Utländska DI i Sverige 2 404, , , ,2

5 Enheten för internationell Dnr: 2015/00573 handelsutveckling Petter Stålenheim Simon Falck Olle Grünewald Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Bytesbalansen helåret 2014 visade ett överskott på 178 miljarder, vilket motsvarade 6,2 procent av BNP. Handelsutvecklingen sista kvartalet 2014 Exporten av varor och tjänster ökade med 6,8 procent jämfört med sista kvartalet Importen av varor och tjänster ökade med 11 procent. Varuexporten ökade med 3,5 procent och varuimporten med 5,4. Tjänsteexporten ökade med 15 procent och tjänsteimporten med 25 procent. Varuhandelns utveckling helåret 2014 Värdet av Sveriges varuexport uppgick till miljarder och varuimporten till miljarder. Handelsnettot uppgick till 12 miljarder, vilket var 32 miljarder mindre än Sveriges varuexport ökade med 1,1 procent i volym och 3,1 procent i värde jämfört med Varuimporten ökade med 5,2 procent i volym och 6,3 procent i värde. efter handelspartner Europa som helhet tog emot 74 procent av Sveriges totala varuexport. EU:s värdeandel uppgick till 58 procent. Samtidigt som andelen av exporten som gick till EU, Afrika och Amerika ökade 2014 minskade den till Asien, Oceanien och Övriga Europa. 84 procent av Sveriges import kommer från Europa och 69 procent från EU. Importen ökade från EU, Afrika och Asien medan den minskade från Oceanien. Värdet på importen från Amerika var oförändrat. efter varugrupp Volymutvecklingen var positiv för exportvaror i varugrupperna Mineralvaror, Energivaror och Övriga varor, men negativ för Skogsvaror och Verkstadsvaror. Exporten av kemivaror var oförändrad. Importvolymen ökade i alla dessa varugrupper. Tjänstehandeln utveckling helåret 2014 Exporten av tjänster ökade med 8,4 procent jämfört med Importen ökade med 14 procent. Tjänsteexporten uppgick till 515 miljarder och tjänsteimporten till 452 miljarder. Tjänstehandeln resulterade i ett positivt netto om 63 miljarder. Direktinvesteringar helåret 2014 Utflödet av svenska direktinvesteringar till utlandet uppgick till 83 miljarder. Utländska direktinvesteringar i Sverige resulterade i ett inflöde på 69 miljarder. Värdet på utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige uppgick vid slutet av 2014 till miljarder, en minskning på 0,6 procent. Värdet på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet uppgick vid slutet av 2014 till miljarder. En ökning på 9,0 procent jämfört med slutet av 2013.

6

7 Innehåll 1. Inledning Positiv avslutning för exporten Exporten starkt bidragande till fjärde kvartalets BNP-tillväxt Varuhandelns utveckling fjärde kvartalet Internationell utblick Bytesbalansen Bytesbalansen Handelsbalans Varuhandel Sveriges export och import av varor Varuhandelns geografiska fördelning Varuhandeln fördelad på varugrupp Nettoexport av varor Nettoexport fördelat efter varugrupp Sveriges handel med personbilar Sveriges handel med läkemedel Sveriges handel med livsmedelsvaror Sveriges varuhandel med den inre marknaden Export Import Sveriges varuhandel med länder utanför EU Svensk export Svensk import Tjänstehandel Direktinvesteringar Direktinvesteringsflöden Utländska direktinvesteringar i Sverige Svenska direktinvesteringar i utlandet Direktinvesteringar efter bransch Direktinvesteringstillgångar Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet Sammanfattande analys Bilaga 1 Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2014, i löpande priser HA 22 SM 1501 Statistiska centralbyrån Tabell 1-7

8

9 1. Inledning Denna rapport redovisar statistik om Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar för helåret Tidsserier inkluderas för att belysa utvecklingstrender. Även om statistiken kommenteras görs inga detaljerade analyser av specifika observationer. Rapportens syfte är att tillhandahålla en samlad redovisning av statistik som visar Sveriges utrikeshandel och utländska direktinvesteringar. Om inget annat anges är statistiken hämtad från SCB och utgörs av ekonomiska värden utryckta i svenska kronor (miljoner, miljarder) eller procenttal. I samband med SCB:s publicering av betalningsbalansstatistiken för de tre första kvartalen 2014 började statistiken rapporteras efter den nya manualen, BPM6 som bland annat innebär att definitionerna för vad som är varuhandel respektive tjänstehandel har ändrats. 1 De största förändringarna består i att posten merchanting, dvs. varuhandel som en svensk aktör genomför utan att varorna passerar svensk gräns, flyttats från tjänstehandeln till varuhandeln samt att lönebearbetning, dvs. varor som flyttas över svensk gräns enbart i syfte att bearbetas utan att de byter ägare, flyttat från varuhandeln till tjänstehandeln. Eftersom merchanting utgör en större andel av utrikeshandeln än lönebearbetning gör, minskar tjänstehandelns andel av den totala handeln som en följd av den nya manualen. En konsekvens av övergången till BPM6 är att den redovisade varu- och tjänstehandelsstatistiken som hämtas från betalningsbalansen, och den detaljerade varuhandelsstatistiken (primärstatistik) som används i kapitel tre inte är helt jämförbara. För att räkna samman total handel av varor och tjänster, används statistik från betalningsbalansen. Den detaljerade beskrivningen av varuhandeln bygger på primärstatistik som finns disaggregerad på månad, handelspartner och detaljerad varugrupp. Även statistiken om utländska direktinvesteringar har reviderats och utgår nu från en ny manual (BMD4) som gäller från och med Dessa förändringar innebär att det är olämpligt att jämföra statistik från sammanfattningstabeller, kapitel 2, 3, 5 och 6 från rapporter från och med tredje kvartalet 2014 med tidigare rapporter. Rapporten är disponerad enligt följande. Kapitel 2 beskriver Sveriges utrikeshandel under det senaste kvartalet och placerar den i ett internationellt sammanhang. Kapitel 3 beskriver bytesbalansens utveckling. Kapitel 4 redogör för svensk varuhandel: export och import. Tjänstehandeln presenteras i kapitel 5. Kapitel 6 avser utländska direktinvesteringar. Bilaga 1 innehåller tabellerna 1-7 från Statistiska Centralbyråns (SCB) publikation Utrikeshandel, export och import av varor vilka utgör rapportens huvudsakliga källa. 2. Positiv avslutning för exporten Sveriges export av varor och tjänster ökade, enligt statistik från betalningsbalansen, fjärde kvartalet 2014 med 6,8 procent jämfört med motsvarande kvartal Impor- 1 Läs mer om den nya manualen på SCB:s hemsida: 2 Vid frågor om denna sektion, kontakta Olle Grünewald eller Petter Stålenheim. 1

10 ten av varor och tjänster ökade med 11 procent. Varuexporten ökade med 3,5 procent och varuimporten med 5,4. Tjänsteexporten ökade med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013 och tjänsteimporten med 25 procent. Säsongsrensade beräkningar från nationalräkenskaperna visar på en uppgång för utrikeshandeln med varor och tjänster fjärde kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal. Mätt i fasta priser och rensat från kalender- och säsongseffekter ökade exporten mellan tredje och fjärde kvartalen 2014 med 2,7 procent. Importen ökade samtidigt med 2,8 procent. Exporten har ökat åtta och importen sju kvartal i följd. 2.1 Exporten starkt bidragande till fjärde kvartalets BNP-tillväxt Sveriges BNP ökade det fjärde kvartalet 2014 med 1,1 procent, säsongsrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det var framförallt exporten som med en ökning på 2,7 procent jämfört med föregående kvartal bidrog till ökningen. Importen ökade med 1,1 procent vilket gjorde att nettobidraget svagt positivt. Ökningen av Sveriges BNP ter sig relativt stark i jämförelse med våra grannländer Danmark och Finland som ökade med svaga 0,4 respektive minskade med 0,2 procent mellan tredje och fjärde kvartalet enligt säsongsrensade siffror. EU och euroområdet visade också på en svag men positiv tillväxt med BNP-ökningar på 0,4 respektive 0,3 procent. De två största mottagarna av export från Sverige, Norge och Tyskland, visade dock på större tillväxt fjärde kvartalet med 0,9 respektive 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. För Tysklands del var det framförallt exporten som var en starkt bidragande anledning till BNP-ökningen med ett kraftigt överskott i bytesbalansen. En positiv tillväxt redovisade även USA och Japan. Dock var förväntningarna på de båda ländernas tillväxt högre än det egentliga utfallet. 2.2 Varuhandelns utveckling fjärde kvartalet 3 Diagram 2.1 och 2.2 visar utvecklingen, enligt den detaljerade utrikeshandelsstatistiken, för Sveriges varuexport respektive varuimport. Räknat i volym, dvs. i fasta priser, ökade utrikeshandeln med varor fjärde kvartalet 2014 markant mindre än i löpande priser. Varuexporten ökade med 2,1 procent och varuimporten med 5,2 procent, jämfört med fjärde kvartalet Preliminära siffror för januari 2015 visade att exporten av varor minskade med 3,3 procent jämfört med januari Varuimporten minskade med 3,2 procent. Förutom för varugruppen Vägfordon ökade exportvärdet för samtliga större varugrupper fjärde kvartalet Mest ökade exporten av Läkemedel, Energivaror och Livsmedel jämfört med motsvarande kvartal Fordonsexporten minskade med 13 procent under samma period. Medan exporten av Personbilar minskade med 23 procent minskade Lastbilsexporten med 14 procent. 3 I avsnitt 2.1 används statistik från utrikeshandelsstatistiken (primärstatistiken) om inget annat anges. 2

11 Diagram Förändring i svensk varuexport (januari januari 2015) Procentuell förändring jämfört med motsvarande peirod föregående år kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv Månadsvis Kvartalsvis Värdet av såväl Energivaruexporten som Mineralvaruexporten är starkt kopplat till sina respektive världsmarknadspriser. Mellan fjärde kvartalet 2013 och motsvarande kvartal 2014 ökade Energivaruexporten med 16 procent i värde och 34 procent i volym vilket är en effekt av det kraftiga prisfallet för olja. Mineralvarorna ökade med 1,7 procent i värde och minskade 0,3 procent i volym, vilket pekar på en svag prisökning mellan 2013 och Diagram Förändring i svensk varuimport (januari januari 2015) Procentuell förändring jämfört med motsvarande peirod föregående år kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv Månadsvis Kvartalsvis 3

12 De varugrupper för vilka importvärdet ökade mest var Personbilar, Läkemedel och Livsmedel. Sista kvartalet 2014 ökade importen av Personbilar med 14 procent jämfört med sista kvartalet En viktig faktor att ta hänsyn till vid analys av handelsutvecklingen framöver kommer att vara EU:s sanktioner mot Ryssland och Rysslands motsanktioner minskade Sveriges export till Ryssland med 6,5 procent. De varor för vilka den svenska exporten minskat mest under året är Personbilar och Lastbilar. Exporten av Telekomvaror har samtidigt ökat kraftigt. 2.3 Internationell utblick Enligt CPB ökade världshandeln med 0,9 procent i december 2014, säsongsrensat och jämfört med föregående månad. Världsimporten växte något snabbare än världsexporten. Sett över hela det fjärde kvartalet och jämfört med fjärde kvartalet föregående år ökade världsexporten med 3,5 procent. Under året har de avancerade ekonomierna haft en modest ökning men det fjärde kvartalet visade en betydligt högre ökningstakt med bland annat Japan som med en försvagad yen visade högre exporttillväxt. Tillväxtekonomierna är annars den grupp av länder som stått för de stora ökningarna i exporten. Tillväxtekonomierna växte under året kraftigare under samtliga kvartal jämfört med de avancerade länderna och under det fjärde kvartalet var det framförallt ekonomierna i Asien som bidrog till att dessa länder ökade med 3,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det ekonomiska läget i många EU-länder 4 fortsätter dock att utvecklas långsamt. Den svaga utvecklingen inom EU-området påverkar Sverige i stor utsträckning eftersom EU tar emot 58 procent av Sveriges totala export. Dock har den svagare kronan i kombination med en något ljusare konjunkturbild i viktiga mottagarländer skapat ljusare förutsättningar för Sveriges utrikeshandel. Inom EU var det främst Tyskland som redovisade positiva siffror för såväl BNP som utrikeshandel. USA och Storbritannien har också visat en stark konjunkturutveckling. 4 1 juli 2013 blev Kroatien EU:s 28:e medlem. För att behålla jämförbarhet över tid räknas Kroatien med i alla totaler för EU även för tidigare år. 4

13 Diagram Exportutvecklingen i internationell jämförelse ( ) Förändring över motsvarande kvartal föregående år (%) kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv EU( Extern) Finland Tyskland USA Sverige Källor: Statistisches Bundesamt Deutschland, U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Tulli, Finland, Eurostat och SCB (Utrikeshandelsstatistiken) Icke-säsongsrensad statistik visade att Sveriges varuexport, som under en längre period utvecklats sämre än den för flera jämförbara ekonomier, ökat i paritet med eller till och med något överträffat andra länders exportökningar under 2014 års fyra kvartal. Mellan fjärde kvartalet 2013 och motsvarande period 2014 ökade EUs externhandel samt exporten från Finland, USA och Tyskland export med 3,3, 3,5, 1,4 respektive 5,3 procent. Sveriges export ökade samtidigt med 3.9 procent. Framtidsutsikterna pekar på en fortsatt ökning. Exportchefsindex 5 uppgick för februari 2015 till en bit över 50, vilket indikerar att det är fler exportchefer som tror på en förstärkning av exporten än en försvagning. Även exportorderingången pekade på 5 Business Sweden Exportchefsindex, 5

14 en ökning. Den säsongsrensade siffran på 102,0 för december 2014 visade den högsta noteringen sedan januari Bytesbalansen Bytesbalansen Den svenska bytesbalansen visade ett överskott på 245 miljarder 2014, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med 2013 och motsvarade 6,3 procent av BNP. Vad är bytesbalansen? Bytesbalansen utgörs av handelsbalansen, tjänstebalansen, faktorinkomster (löner och kapitalavkastning) och löpande transfereringar. Handelsbalansen är nettot av Sveriges export och import av varor. 1 Tjänstebalansen är nettot av Sveriges tjänstetransaktioner med utlandet. Bytesbalansen utgör tillsammans med kapitalbalansen och den finansiella balansen Sveriges totala betalningsbalans, vilket är en sammanställning över landets samtliga ekonomiska transaktioner med omvärlden. Diagram ,0 Sveriges bytesbalans ,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Handelsbalans uppgick Sveriges handelsbalans till 118 miljarder vilket var 19 miljarder mindre än Medan handelsbalansen uppgick till 3,0 procent av BNP motsvarade kapitalavkastningen och tjänstenettot 2,8 respektive 1,6 procent. 6 Vid frågor om denna sektion, kontakta Petter Stålenheim. 7 Den handelsstatistik som hämtas från betalningsbalansen och den som hämtas från SCB:s utrikeshandelsstatistik (primärstatistik) har olika syften och metod. Därför kan statistiken från betalningsbalansstatistiken respektive nettohandel som beräknas från utrikeshandelsstatistiken skilja sig åt markant. I rapporten används termen handelsbalans för statistik från Betalningsbalansen och nettoexport när det är statistik från utrikeshandelsstatistiken som avses. 6

15 Diagram 3.2 Handelsbalans, kapitalavkastning, tjänster Handelsbalans Tjänstebalans Kapitalavkastning 7,0 6,0 Andel av BNP (%) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Varuhandel Sveriges export och import av varor Sveriges varuexport ökade 2014 med 1,1 procent i volym och 3,1 procent i värde jämfört med Varuimporten ökade med 5,2 procent i volym och 6,3 procent i värde. Volymutvecklingen avser värdeförändring i fasta priser (dvs. rensad för prisförändringar). Värdeutvecklingen avser värdeförändring i löpande priser. Det totala värdet av Sveriges varuexport uppgick 2014 till miljarder och varuimporten till miljarder. Sveriges handelsnetto (värdet av varuexporten minus värdet av varuimporten) uppgick till 12 miljarder, 32 miljarder mindre än Preliminär statistik från SCB visar att Sveriges handelsnetto under januari 2015 gav ett överskott på 3,5 miljarder, 0,2 miljarder mindre än under januari I januari 2015 uppgick varuexporten till 89 miljarder och varuimporten till 86 miljarder Varuhandelns geografiska fördelning Tabell 4.1 visar Sveriges utrikeshandel med varor inom och utom EU för åren Diagram 4.1 och 4.2 visar varuhandelns geografiska fördelning efter region: Afrika, Amerika, Asien, Oceanien, EU samt Övriga Europa. 8 I kapitel 4 används statistik från utrikeshandelsstatistiken (primärstatistiken). 9 Vid frågor om denna sektion, kontakta Petter Stålenheim. 7

16 Tabell 4.1 Sveriges utrikeshandel med varor, miljarder kr Förändring (%) Export 1 212, , , ,7 3,1 intra-eu(28) 680,2 665,4 629,3 656,5 4,3 extra-eu(28) 532,1 502,9 461,5 468,2 1,4 Import 1 147, , , ,3 6,3 intra-eu(28) 789,8 757,2 726,5 770,9 6,1 extra-eu(28) 358,1 357,2 319,6 341,4 6,8 Anm: Import enligt avsändningsland gick 74 procent av den totala exporten till Europa. EU:s värdeandel uppgick till 58 procent. Mellan 2013 och 2014 ökade exporten till EU, Afrika och Amerika medan den minskade till Övriga Europa, Asien samt Oceanien. Exporten till Afrika ökade med 13 procent vilken var den största relativa förändringen. Afrikanska länder tog emot 2,9 procent av Sveriges export. Sveriges export till EU och Amerika ökade med 3,2 respektive 6,1 procent. Diagram Svensk export Exportandelar fördelade på regioner efter bestämmelseland Andel (%) EU(28) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl Mellan 2013 och 2014 ökade värdet av importen med 6,3 procent. 84 procent av Sveriges import kom från Europa och 69 procent från EU. Importen ökade från EU, Afrika och Asien medan den minskade från Oceanien. Värdet på importen från Amerika var oförändrad mellan 2013 och

17 Diagram Svensk import Importandelar fördelade på regioner efter avsändningsland Andel (%) EU(28) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl Varuhandeln fördelad på varugrupp Tabell 4.2 och 4.3 visar utrikeshandelns (export och import) volym- och värdeutveckling fördelat efter varugrupperna Skogsvaror (t.ex. trävaror, pappersmassa och papper), Mineralvaror (t.ex. järnmalm, järn och stål), Kemivaror (t.ex. läkemedel, plaster, gummivaror), Energivaror (t.ex. råolja, oljeprodukter), Verkstadsvaror (t.ex. maskiner, elektrovaror, vägfordon) och Övriga varor (t.ex. livsmedel, möbler, textiloch konfektion). Genom att redovisa både volym- och värdeutveckling indikeras om utvecklingen förklaras av prisförändringar, vilket är vanligt, till exempel, för energivaror och mineralvaror. Diagram 4.3 och 4.4 visar export- respektive importandel per varugrupp för 2013 respektive Tabell 4.2 Utrikeshandelns volym- och värdeutveckling export Förändring (%) Värdeandel 2014 Volymutveckling för Export Värdeutveckling för Export Exportandel kv kv kv kv ,0 Skogsvaror -0,8-1,0-3,4-2,1-2,4 4,8 1,9 3,4 10,2 Mineralvaror -9,0-1,2-0,3 2,6-17,8 2,4 1,7 3,9 12,8 Kemivaror 3,6 2,7 4,5 0,7 0,0 6,7 9,8 4,0 8,8 Energivaror -16,6 21,9 33,9 13,4-21,7 17,6 15,5 6,9 43,7 Verkstadsvaror -2,1-1,7-2,2-0,8-5,0 1,1 0,9 1,6 13,6 Övriga varor -1,5 4,4 4,5 1,4 0,1 6,8 6,2 4,0 100 Totalt -3,4 1,7 2,2 1,1-6,6 4,5 3,9 3,1 Anm: Förändring i % från motsvarande period föregående år. 9

18 Diagram Svensk export Exportandelar fördelade på varuområden Andel (%) Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt Mellan 2013 och 2014 ökade den svenska exporten med 1,1 procent i volym och 3,1 procent i värde. Det är framförallt en kraftig exportökning för energivaror som dragit upp volymen. Även exportvolymen för mineralvaror, Övriga varor och i någon mån Kemivaror ökade. Volymutveckling under perioden var negativ för Skogsvaror och Verkstadsvaror. Räknat i värde ökade exporten för samtliga dessa varugrupper. Att en negativ volymutveckling infaller samtidigt som en positiv värdeutveckling pekar på en prisökning för varugruppen. Tabell 4.3 Utrikeshandelns volym- och värdeutveckling import Förändring (%) Värdeandel 2014 Volymutveckling för Import Värdeutveckling för Import Importandel kv kv kv kv ,9 Skogsvaror -1,4 2,5 3,7 3,0-4,2 6,2 6,9 6,0 7,1 Mineralvaror -6,8-6,9-4,5 0,1-14,9-0,2 2,7 2,8 12,8 Kemivaror -2,4 6,4 7,6 6,7-6,8 8,9 9,4 7,6 13,7 Energivaror -10,6 24,4 16,2 8,1-16,7 19,4-4,9 1,8 41,4 Verkstadsvaror -1,3 4,5 2,8 5,0-4,8 7,3 6,9 7,6 22,1 Övriga varor 3,6 5,8 6,4 4,8 3,5 8,5 9,5 7,3 100 Totalt -2,4 6,9 5,5 5,2-6,1 8,9 5,9 6,3 Anm: Förändring i % från motsvarande period föregående år. Sveriges import ökade mellan 2013 och 2014 med 5,2 procent i volym och 6,3 procent i värde. Importen ökade i volym och värde för alla varugrupper. De största volymökningarna skedde för Energivaror, Kemivaror och Verkstadsvaror. För alla varugrupper utom energivaror ökade värdet på importen mer än volymen, vilket indikerar att importpriserna ökat för dessa varugrupper. 10

19 Diagram Svensk import Importandelar fördelade på varuområden Andel (%) Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt Nettoexport av varor Diagram 4.5 Sveriges nettoexport Intra-EU(28) Extra-EU(28) Nettoexport Mdr kr

20 Diagram 4.5 visar Sveriges nettoexport inom och utom EU samt totalt för perioden 2000 till Sveriges nettoexportintäkter kommer från länder utanför EU. 10 Handeln med EU gav ett exportunderskott på 114 miljarder, vilket var 17 miljarder mer än Även exportöverskottet gentemot länder utanför EU minskade, från 142 miljarder 2013 till 127 miljarder Sveriges totala exportöverskott uppgick 2014 till 12 miljarder, en minskning med 32 miljarder jämfört med Nettoexport fördelat efter varugrupp Diagram 4.6 visar Sveriges nettoexport efter varugrupp för 2013 och Skogsvaror, Verkstadsvaror och Mineralvaror är de varugrupper som bidrog med de största nettoexportintäkterna under Även Kemivaror gav ett positivt handelsnetto. Skogsvaror svarade för en nettoexport på 92 miljarder, en ökning med 2,5 procent jämfört med Nettoexporten för mineralvaror ökade från 33 till 35 miljarder. Även om Verkstadsvaror hade ett positivt exportnetto var utvecklingen starkt negativ för varugruppen vars nettoexport minskade med hela 45 procent. Nettoexporten för Kemivaror var svagt positiv Mellan 2013 och 2014 minskade exportnettot för denna varugrupp från 6,3 till 1,8 miljarder. Både Energivaror och gruppen Övriga varor fortsatte att ge ett starkt negativt bidrag till exportnettot, med 54 respektive 93 miljarder. Sammantaget har nettoexporten utvecklats negativt under senare år. Det är framförallt Verkstadsvarornas bidrag som minskat. Det positiva bidraget från maskiner och vägfordon har minskat och det negativa bidraget från elektrovaror, telekomutrustning har ökat. Diagram Sveriges nettoexport Fördelning på varuområden Mdr kr Skog Mineral Kemi Energi Verkstad (inkl bilar) Övrigt 10 Då statistiken i EU:s Intrastat inte redovisar ursprungsland för import via annat EU-land överskattas den faktiska importen från EU. På samma sätt underskattas importen från länder utanför EU eftersom denna import redovisas med avsändningsland i EU som svensk motpart när den går via något annat EU-land. 12

21 Tabell 4.4 Nettoexport av viktiga varuområden Miljarder kr Skogsvaror 96,1 96,9 94,7 96,7 94,5 91,8 90,1 92,3 Mineralvaror 11,5 26,4 16,7 30,2 38,3 42,7 32,5 34,7 Järn och stål 18,2 21,8 10,7 16,7 17,9 17,2 13,5 15,8 Kemivaror 7,8 0,9 13,7 11,2-4,4-3,3 6,3 1,8 Läkemedel 34,4 32,1 36,7 36,7 28,5 26,4 25,9 28,5 Energivaror -52,0-64,6-40,4-57,6-65,6-62,5-57,8-54,1 Verkstadsvaror 105,3 106,3 65,9 57,9 79,4 59,7 55,8 30,7 Maskiner 72,8 69,6 58,9 60,5 69,2 71,8 67,3 64,1 Elektrovaror och -9,4-4,0-8,9-17,5-19,5-29,0-32,8-37,3 telekom Vägfordon 41,7 38,9 6,8 4,3 21,2 15,7 17,0 3,7 Övriga varor -63,5-69,4-66,8-69,7-77,8-74,5-82,1-93,0 Livsmedel -35,8-40,4-42,8-41,4-45,0-45,0-46,9-50,1 Total 105,2 96,5 83,8 68,7 64,4 53,9 44,8 12, Sveriges handel med personbilar Tabell 4.5 och diagram 4.7 illustrerar Sveriges export och import av personbilar. Handeln med personbilar gav 2014 ett exportunderskott på 20 miljarder, vilket är en ökning av underskottet med 6,9 miljarder jämfört med var det första år sedan 1977 som svensk personbilsimport var större än personbilsexporten. Ett förhållande som inte ändrats sedan dess minskade exporten av personbilar marginellt med 0,5 procent och importen ökade med hela 14 procent. Till skillnad från nettoexporten av personbilar till hela världen, som var positiv fram till krisåret 2009, har personbilsnettot till den inre marknaden nästintill regelmässigt varit negativ under det senaste decenniet exporterades bilar från Sverige till andra EU-länder till ett värde av 20 miljarder. Värdet på personbilsimporten från andra EU-medlemmar uppgick till 47 miljarder vilket innebar att underskottet med andra EU-länder var 27 miljarder, 3,2 miljarder mer än Tabell 4.5 Sveriges export och import av personbilar SITC Personbilar Miljarder kr, ej bortfallsjusterade värden Totalt EU (28) Export Import Netto Export Import Netto ,3 34,1-0,8 19,0 28,8-9, ,3 47,4-9,1 19,5 41,1-21, ,3 51,0-6,7 23,5 45,0-21, ,2 46,3-10,1 17,8 40,3-22, ,9 47,4-13,6 17,9 42,0-24, ,7 54,2-20,5 20,1 47,4-27,3 13

22 Diagram 4.7 Sveriges handel med personbilar SITC Personbilar Export Import Netto Mdr kr Sveriges handel med läkemedel Tabell 4.6 och diagram 4.8 illustrerar Sveriges export och import av läkemedel. Handeln med läkemedel gav 2014 ett exportöverskott på 28 miljarder, vilket var en ökning jämfört med 2013 med drygt 2,3 miljarder kronor. Ungefär hälften av läkemedelsexporten går till EU. Dessutom kommer över 85 procent av den svenska läkemedelsimporten från EU. Tabell 4.6 Sveriges export och import av läkemedel SITC 54 medicinska och farmaceutiska produkter. Miljarder kr, ej bortfallsjusterade värden Totalt EU (28) Export Import Netto Export Import Netto ,8 31,0 36,8 39,9 23,2 16, ,2 29,5 36,7 39,2 23,4 15, ,6 29,0 28,6 29,9 23,7 6, ,3 30,8 26,6 29,5 25,3 4, ,1 30,0 26,1 28,0 25,4 2, ,0 30,6 28,4 30,3 26,4 3,9 14

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015 2016 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för 1-3 kvartalen 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för 1-3 kvartalen 2014 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för artalen Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar Utrikeshandel 2011 2012 Varor Värde (Mdr SEK) Export

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 2013 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 Enheten för internationell 2013-06-19 Dnr: 2013/00386 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för kvartal

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för kvartal 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 2012 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 Enheten för internationell 2012-09-19 Dnr: 2012/00412 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första halvåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första halvåret 2015 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första halvåret Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för första halvåret Enheten för internationell -09-23 Dnr: /00594 handelsutveckling Simon Falck Petter Stålenheim

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret Enheten för internationell -09-18 Dnr: /00386 handelsutveckling Anna Graneli

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import av varor

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 2011 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 Enheten för internationell 2011-12-16 Dnr: 2011/00279

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012-12-18 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2012 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2011 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar

Läs mer

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr Tjänstehandel 1 Tabellen visar Sveriges utrikeshandel med tjänster för åren 2006-. Under ökade Sveriges export av tjänster med 8,4 procent jämfört med 2013. Tjänsteimporten ökade med 14 procent. Värdet

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret WTO och handelsutvecklingen -09-14 Dnr: 190-217- Petter Stålenheim

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2016

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2016 2016 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet 2016 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar RAPPORT Enheten för global handel Dnr: 190-0942-2000 Nils Eric Persson Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1999 Bytesbalansen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Merchanting en växande del av tjänsteexporten

Merchanting en växande del av tjänsteexporten Merchanting en växande del av tjänsteexporten KURT GUSTAVSSON OCH LARS FORS Utrikeshandeln med tjänster har de senaste åren ökat i betydelse. Den snabba ökningen i särskilt exporten av tjänster har bidragit

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Statistiska centralbyrån 27 Foreign Direct Investment Assets and income 26 Statistics Sweden 27 Tidigare

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012 2012 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012 Enheten för internationell 2012-06-14 Dnr: 2012/00412

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2012

Utrikeshandel med tjänster 2012 Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper Utrikeshandel med varor och tjänster, Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 30 september Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan - aug

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 juni 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 juni 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 juni 2010 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008 - april 2010) Förändring över motsvarande period föregående

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK. Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning

AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK. Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning FEBRUARI 2005 S V E R I G E S R I K S B A N K Direktinvesteringar 2003 tillgångar och avkastning FEBRUARI 2005 Sammanfattning

Läs mer