Garaget Verksamhetsplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Garaget Verksamhetsplan 2010"

Transkript

1 Garaget Verksamhetsplan 2010

2 INNEHÅLL INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 PARTNERSKAPET 2 MÖTESPLATS 2 DIALOGMÖTEN 3 HÅLLBAR UTVECKLING 3 SAMVERKAN 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 SYFTE 4 VISION 4 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 4 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MÅL... 5 UTVECKLA EXTERNA ARRANGEMANG 5 UTVECKLA DIALOGLABB 6 UTVECKLA FORSKNINGSSAMARBETET 8 UTVECKLA BIBLIOTEKSSERVICEN 9 UTVECKLA KREATIV VERKSTAD 11 ORGANISATION 12 BUDGET 12 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING MEDARBETARSAMTAL OCH INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN 13 VERKSAMHETSPLANENS UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 13 1

3 INLEDNING Verksamhetsplanen för 2010 anger uppdraget, samt inriktning och mål, för verksamheten och är det interna styrdokumentet för den dagliga verksamheten. Arbetet med Garagets utveckling är att betrakta som en process. Att se arbetet som en process betyder framförallt att arbetet är transparent och öppet för de boendes och andra aktörers påverkan, omfattar allt och styrs av en ständig pågående omprövning. Garagets olika delar ska utvecklas och integreras till en fruktbar helhet, där summan är mer än delarna. BAKGRUND Garaget initierades 2005, då idén om ett stadsdelsbibliotek kopplades till en tidigare idé om ett forskningscentrum för urban integration. Under processens gång etablerades även dialoglabb som en arbetsform, vilket senare kom att bli en del i Garagets verksamhet. Garaget är också en av insatserna som har fastslagits i Strategisk stadsdelsplan (Södra innerstaden SDF 2007). I den strategiska planen för området finns ett antal målområden uppställda och Garaget ska enligt planen främja målområdena språkutveckling och skolresultat, attraktiva och trygga stadsdelar, demokrati och delaktighet samt folkhälsa. PARTNERSKAPET Partnerskapet som utvecklar Garaget är Centrum SDF, Fosie SDF, Kulturförvaltningen, Serviceförvaltningen och Södra innerstaden SDF. MÖTESPLATS Tillsammans skapar partnerskapet förutsättningar för en helt ny typ av kreativ mötesplats. På denna mötesplats kan boende, föreningar, social ekonomi och företag utveckla nya möjligheter för individer och grupper att genomföra idéer och förverkliga projekt. Garaget utgår från behov och önskemål från människor i närområdet. Dessa är en viktig resurs i utvecklandet av Garaget. Mötesplatsen visar en särskild lyhördhet mot idéer, behov och önskemål från grupper som vanligtvis inte syns i det omgivande samhället. Garaget är en miljö som bygger på människors egen kraft, främst den del av Garagets verksamhet som innebär arrangemang och olika aktiviteter för olika åldrar och intressen. Garaget strävar efter att bli en mötesplats som är intressant för hela Malmö och väcker uppmärksamhet i övriga Sverige. I den öppna dialogen med boende och med lokalområdets olika aktörer utvecklas Garagets olika delar till en integrativ, spännande och unik helhet. De boende främst i Fosie och Södra innerstaden är en stor och viktig resurs för Garagets innehåll och verksamhet. Partnerna bakom Garaget strävar efter att skapa förutsättningar för de boende att vara delaktiga i Garagets utveckling. 2

4 DIALOGMÖTEN Partnerskapet genomförde som en del av förberedelsearbetet sju öppna dialogmöten tillsammans med boende, tjänstemän och verksamma i området. Olika önskemål som ett offentligt vardagsrum, bibliotek, experimentarium, ekocentrum, mediatek, cykelverkstad, café, äventyrsbana, möteslokaler att låna etc. listades. HÅLLBAR UTVECKLING Garaget har ett starkt fokus på hållbar utveckling, såväl social som ekonomisk och ekologisk. På Garagets tak finns sedan sommaren 2008 en solenergianläggning, som numera genererar energi till verksamheten. I lokalen finns en display som visar hur stor energiförbrukningen är. En stor del av Garagets inredning och material är återanvändningsmaterial, från äldre secondhand-möbler och ommålade bokhyllor från kommunens lager. SAMVERKAN Garagets verksamhet möjliggörs av samarbeten och samverkan med andra verksamheter och aktörer i närområdet både i Centrum, Fosie och Södra innerstaden. Garaget har från start samarbetat med såväl frivilligorganisationer, föreningar och förvaltningar som privatpersoner, företag, studieförbund, skolor och förskolor m.fl. 3

5 VERKSAMHETSIDÉ SYFTE Huvudsyftet med Garaget är att skapa en arena för ökad delaktighet genom att bekräfta och synliggöra människor och ge dem möjligheter att växa. VISION Förhållningssättet på Garaget är deltagardemokratiskt Garaget vilar värdegrundsmässigt i de mänskliga rättigheterna och ska vara öppet för alla, ickekommersiellt, påverkningsbart, tillgängligt, välkomnande, opretentiöst, och inspirerande. Platsen ska relatera till alla människor i närområdet och utgå från deras behov och önskemål i de sociala och kulturella mötena. Garaget är en tummelplats med många plattformar och utvecklingsmöjligheter med en gemensam helhetssyn Garaget ska bli den plats där resultat och erfarenheter från urban integrationsforskning synliggörs och blir tillgängligt och ger utrymme för många. Mötesplatsen Garaget innehåller ett experimentellt interaktivt stadsdelsbibliotek, ett dialoglabb, olika aktiviteter och arrangemang samt en kreativ öppen verkstad. Genom samverkan med andra relevanta aktörer i närområdena Centrum, Fosie och Södra innerstaden skapas positiva synergieffekter. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Utvecklingen på Garaget ska vara en transparant process. Den viktigaste informationskanalen är mun till mun-metoden. Genom att ge varje användare och extern arrangör en positiv upplevelse av Garaget skapas naturliga ambassadörer för verksamheten. Detta kompletteras med traditionell marknadsföring, främst i digital form via t.ex. vår hemsida 4

6 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MÅL UTVECKLA EXTERNA ARRANGEMANG Alla externa arrangemang som sker på Garaget utgår främst ifrån arrangörernas eget engagemang. Att organisera egna arrangemang på Garaget ska för externa aktörer upplevas givande och enkelt. Därför ska all organisation kring externa arrangemang förbättras. Arrangemangen ska knytas närmre vår egen verksamhet genom att rutinlägga förmöten och utvärderingsmöte med alla arrangörer. Former för utvärdering och dokumentation av arrangemangen kommer att tas fram. Genom detta ges också större möjligheter att integrera arrangemangen i Garagets egen verksamhet. En genomgripande analys av den inledande dialogprocessen och 2009 års bokningskalender kommer att ge oss underlag för att kunna specialrikta marknadsföring mot grupper som ännu inte hittat till Garaget. Inriktningsmål Garaget ska stödja och hjälpa användare och externa arrangörer att nyttja lokalen på ett optimalt sätt. Effektmål Förenkla för arrangörer att använda sig av Garaget som arrangörslokal. Målindikator (Målet är uppnått när:) När all formalia kring att arrangera på Garaget är utformad och finns lättillgänglig. Handlingsplan (Målet nås genom att:) Förfina och tydliggöra hela processen kring utlåning av lokalen. Garaget knyter arrangemangen och arrangörerna närmare sin verksamhet. När metoder för dokumentation, utvärdering och statistik är utformade och används kontinuerligt. Hitta former för att dokumentera, utvärdera och statistikföra arrangemangen. Garaget inspirerar nya målgrupper att besöka, använda och utföra arrangemang i lokalen. När besöksantalet har stigit med 15 %. När resultaten av användarundersökningarna visar att Garaget har nått nya målgrupper. Utifrån analys av 2009 års bokningskalender, kontinuerligt genomförda användarundersökningar och den inledande dialogprocessen ringa in ickerepresenterade grupper för att kunna göra specialriktad marknadsföring. 5

7 UTVECKLA DIALOGLABB Malmö stad, i likhet med flera andra offentliga myndigheter, står inför utmaningen att utveckla och stärka dialogen med stadens invånare. För att aktivt och långsiktigt kunna stärka och säkra medborgarnas medverkan i stadens utveckling behöver vi därför utveckla kunskapen kring olika dialogformer. Genom ökad dialog med dem vi är till för tar vi tillvara på människors kunskap och engagemang, och skapar en effektivare förvaltning som möter användarnas behov där de bäst behövs. Att skapa förutsättning för ökad delaktighet i samhället och dess styrning stärker det civila samhället och tilliten till kommunen som myndighet. I förlängningen är dialogen en åtgärd för att vitalisera och fördjupa den representativa demokratin. Dialoglabbet är i detta sammanhang en resurs som syftar till att utveckla och sprida kunskap om dialog, såväl intern som extern, kopplat till verksamhetsutveckling. Detta görs bl.a. genom coachning och utbildningar i dialogtekniker och medborgardialog. Sammanfattningsvis syftar Dialoglabbet till att skapa en kunskapsbank om dialog samt sprida kompetens kring dialog och inkluderande möten. Under verksamhetsåret 2010 kommer dialoglabbet, inte minst utifrån medborgardialog som en del i styrningen, att fokusera på stöd och utveckling av dialogprocesser inom Fosie SDF, Södra innerstaden SDF och Kulturförvaltningen. Inriktningsmål Utveckla och sprida kunskapen i Malmö Stad kring dialog och demokratiska mötestekniker. Effektmål Dialoglabbet ska sprida kunskap om medborgardialog kopplat till verksamhetsutveckling. Målindikator (Målet är uppnått när:) Utbildningar i medborgardialog har genomförts i Dialoglabbets regi. Checklistan är framtagen och marknadsförd gentemot befintliga och potentiella samarbetspartners/användare i Malmö stad (tjänstemän och politiker). Handlingsplan (Målet nås genom att:) Anordna minst två utbildningar i medborgardialog. Ta fram Dialoglabbets checklista för delaktighet och medborgardialog. Dialoglabbet ska sprida kunskap om dialogtekniker kopplat till verksamhetsutveckling. Utbildningar i dialogtekniker har genomförts i Dialoglabbets regi. Anordna minst två utbildningar i dialogtekniker. Marknadsföra möjligheten att använda sig av Dialoglabbet för att arrangera workshops kring interna utvecklingsfrågor i Malmö stad. 6

8 Effektmål Dialoglabbet ska bygga upp en kunskapsbank kring dialog och dialogtekniker. Målindikator (Målet är uppnått när:) Det finns en utökad samling av litteratur om dialog och dialogtekniker. Länkbanken på hemsidan har utökats. Ett dialognätverk är bildat. Handlingsplan (Målet nås genom att:) Tillsammans med Garagets bibliotekarier köpa in ett representativt bokbestånd. Utveckla och utöka länk- och materialbanken på hemsidan. Skapa ett dialognätverk i Malmö stad med representanter från stadens förvaltningar, i syfte att inventera och sprida kunskap om det interna dialogarbetet. Dialoglabbet ska utveckla och stärka Garagets användardelaktighet. Visa på tydliga kopplingar mellan användarnas delaktighet och verksamhetsutvecklingen. Ta reda på hur och i vad användarna vill vara delaktiga. Vara tydliga utåt att Garaget aktivt söker användarnas delaktighet. Sänka trösklarna för delaktighet. Ta fram olika kanaler/former för delaktighet. 7

9 UTVECKLA FORSKNINGSSAMARBETET Det sen tidigare påbörjade samarbetet med Malmö Högskola ska intensifieras under Vi ska i början året starta två forskningscirklar som ska ledas av Malmö Högskola. Dessa cirklar ska pågå fram till mitten av 2011 och syftar till att skapa och utveckla en gemensam förståelse och målformulering. Garagets biblioteksservice fyller en naturlig stödfunktion i arbetet med forskningssamarbetet, och närvarar i forskningscirklarna. Tillsammans med Malmö Högskolas bibliotek finns därtill stora möjligheter att testa nya sätt att möta forskarens informationsbehov. Mötet mellan kompetenser och behov är centralt. Inriktningsmål Samarbete mellan Garaget och Malmö Högskola ska utvecklas på olika nivåer och gärna tvärvetenskapligt. Effektmål Forskningssamarbetet med Malmö Högskola ska synliggöras och komma användarna till gagn. Målindikator (Målet är uppnått när:) Minst en forskningscirkel pågår. Handlingsplan (Målet nås genom att:) Skapa två forskningscirklar i Garaget som leds av Malmö Högskola. Tillgängligöra delar av det urbana utvecklingsarbete som görs i Fosie och Södra innerstaden. Minst en utställning med material från Fosie och Södra innerstaden finns på Garaget. Samla in det material som finns producerat tills idag. 8

10 UTVECKLA BIBLIOTEKSSERVICEN Närvaron av bibliotek är en av Garagets viktiga grundpelare. Biblioteksservicen på Garaget ska vara en väl utvecklad modern och experimentell biblioteksservice som ska utvecklas och integreras med Garagets övriga verksamhet till en fruktbar helhet. Att arbeta med bibliotek på Garaget innebär att utmana bibliotekets traditionella identitet, och bibliotekariens identitet. Biblioteksarbetet på Garaget är en process där olika former av dialog med användarna ska ange riktningen för utvecklingen. Det är exempelvis besökarnas intressen och engagemang som styr utbudet i samlingen snarare än en ambition att erbjuda en total ämnestäckning. Garaget är en gynnsam miljö att testa nya tankar kring bibliotek i. En viktig del av uppdraget att bygga upp biblioteksservicen är att utnyttja möjligheten att ta nya grepp på samlingar, teknik, kontakt med besökarna m.m. Inriktningsmål Biblioteksservicen på Garaget vara välutvecklad, modern och integreras med Garagets övriga verksamhet. Effektmål Fortsätta att utveckla bibliotekets integrering i Garagets övriga verksamhet. Målindikator (Målet är uppnått när:) Servicedisken är på plats med fungerande rutiner. En ny möbleringsplan är framtagen där bibliotekets fysiska delar är mer spridda i lokalen än i dagsläget, december Ett nytt koncept för skyltning av Garagets verksamhet är framtagen och på plats i det fysiska rummet. Fyra utbildningstillfällen har genomförts under En policy för användandet av bildskärmen är framtagen och skärmen används enligt den. Handlingsplan (Målet nås genom att:) Biblioteksservicen integreras i konceptet servicedisken. Bibliotekets närvaro sprids ut i lokalen, både genom fasta och rörliga installationer. En tydligare och mer konsekvent skyltning tas fram där biblioteket och övrig verksamhet knyts samman med ett helhetskoncept. Garagets personal vidareutbildas inom biblioteksområdet. En plan för användning av Garagets bildskärm tas fram. Skapa förutsättningar för en interaktiv biblioteksservice på Garaget Intressentanalys och kommunikationsplan är framtagen. Insats genomförd enligt kommunikationsplan. Sammanställa en intressentanalys och kommunikationsplan dels för kommunikation mellan Garaget och Stadsbiblioteket, dels för riktad marknadsföring av biblioteksservicen i Garagets närområde. Agera enligt kommunikationsplan. 9

11 Effektmål Skapa förutsättningar för en experimentell biblioteksverksamhet. Målindikator (Målet är uppnått när:) Pengar har sökts från tillgängliga fonder under våren Möjligheten att knyta projektet till Stadsbibliotekets utveckling av ny barn/ungdomsmiljö är undersökt. Följande format finns till utlån på Garaget: - Laptops - Usb-minnen - Mobilladdare - Bärbara tv-spel - Tv-spel Följande teknik finns på Garaget: - Spotify-jukebox - Tv-spel Biblioteksservicens projektledare har genomfört 4 studiebesök under Garagets projektledare har närvarat vid 4 tillfällen/månad på Stadsbiblioteket. Handlingsplan (Målet nås genom att:) Arbetet att utveckla bokbläddraren och integrera den i barnmiljön på Garaget fortsätter. Erbjuda fler slags tekniker till utlån på Garaget. Utöka Garagets utbud av spel och musik. Genomföra studiebesök. Synliggöra Garaget genom närvaro på Stadsbiblioteket. 10

12 UTVECKLA KREATIV VERKSTAD På Garaget ska det finnas plats för fritt skapande i olika former. Den kreativa verkstaden ska dels fungera som en inspirerande plats för såväl barn som vuxna, dels som ett komplement för diverse arrangemang. Med hjälp av användarnas önskemål och den inledande dialogprocessen ska den kreativa verkstaden utvecklas till en väl integrerad del av Garaget, som med sin faktiska yta möjliggör olika sorters skapande för användaren. Med ett brett utbud av material, utrustning och litteratur inom olika områden kopplade till verkstaden, ska Garaget bjuda in till kreativt skapande. Inriktningsmål Den kreativa verkstaden på Garaget ska utvecklas på ett sätt som stämmer väl överens med användarnas önskemål och den inledande dialogprocessen. Effektmål Utveckla och synliggöra den kreativa verkstaden på Garaget. Målindikator (Målet är uppnått när:) Den kreativa verkstaden kan erbjuda utrustning inom minst tre nya områden kopplade till den inledande dialogprocessen. Arrangemang knutna till den kreativa verkstaden överstiger ett per kvartal. Antalet marknadsföringstillfällen överstiger ett per månad. Det finns en utökad samling av litteratur knuten till den kreativa verkstaden. Handlingsplan (Målet nås genom att:) Förbättra utbudet av material och utrustning. Skapa bättre förutsättningar för arrangemang knutna till den kreativa verkstaden. Uppsökande marknadsföring av den kreativa verkstaden. Köpa in ett representativt bokbestånd. 11

13 ORGANISATION En styrgrupp där förvaltningscheferna från Fosie SDF, Serviceförvaltningen, Södra innerstaden SDF och Stadsbibliotekarien ingår tar de övergripande inriktningsbesluten. För den kontinuerliga utvecklingen av Garaget finns en resursgrupp med representanter för de förvaltningar som ingår i partnerskapet för Garaget. Det operativa arbetet med att utveckla Garaget leds av en processamordnare med övergripande ansvar för verksamheten, en heltidsanställd bibliotekarie med ansvar för biblioteket, en ansvarig utvecklingssekreterare och projektledare för Dialoglabbet, en utvecklingssekreterare med ansvar för värdskapet och dessutom en halvtidsanställd vaktmästare. BUDGET Intäkter Anslag Fosie SDF Södra innerstaden SDF AF Summa intäkter Utgifter Personalkostnader Externa tjänster Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Summa utgifter Garaget tillförs även följande resurser Kostnad Serviceförvaltningen Konsultstöd Stadsbiblioteket Projektledare bibliotek 100 % och transporter Fosie SDF Personalresurser 20 % Södra innerstaden SDF Personalresurser 30 % Summa övriga resurser

14 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING MEDARBETARSAMTAL OCH INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Medarbetarsamtalen genomförs i januari/februari och utgår från verksamhetsplanen. I samtalet formas varje enskild medarbetares uppdrag utifrån verksamhetens mål. Under medarbetarsamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan som beskriver vilken kompetensutveckling medarbetaren behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Den individuella utvecklingsplanen följs upp under juni månad. VERKSAMHETSPLANENS UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Verksamhetsplanen kommer att följas upp och utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut. 13

GARAGET Verksamhetsplan 2009

GARAGET Verksamhetsplan 2009 GARAGET Verksamhetsplan 2009 INNEHÅLL INLEDNING...2 BAKGRUND...2 PARTNERSKAPET...2 MÖTESPLATS...2 DIALOGMÖTEN...2 HÅLLBAR UTVECKLING...3 SAMVERKAN...3 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION...3 SYFTE...5 VERKSAMHETSBESKRIVNING...6

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Operativa mål/aktiviteter:

Operativa mål/aktiviteter: Stadsdelsvärdar Stadsdelsvärdarnas huvuduppdrag är att öka tryggheten i Rosengård och verka för ökad medborgarservice samt egenansvar både avseende den fysiska och den sociala miljön. Genom att dagligen

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 Bilaga Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 stockholm.se Juni 2015 Dnr: 171-1405/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret Kontaktperson: Johanna Löfvenius 4 (10) Syfte

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fjärilen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fjärilen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kometen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Inför ansökan om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Inför ansökan om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Inför ansökan om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan sker på samma sätt som för intresseanmälan, d.v.s. via Internet. www.skolutveckling.se efter 1:a oktober med stor sannolikhet www.skolverket.se

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen RIKSTEATERNS STRATEGISKA PLAN 2011-2015 Vision Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt. Verksamhetsidé Riksteatern är en folkrörelse

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Innehåll Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar... 1 Bakgrundsförutsättningar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Den kommunala organisationen

Den kommunala organisationen Växjö bibliotek Eva Hedunger Den kommunala organisationen 1. Personal Arbete med verksamhets- och kompetensanalys för biblioteken i Växjö kommun har skett under vår och höst 2001 Detta har satts in i sitt

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer