Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande"

Transkript

1 Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 26 mars 2015 samt valberedningens motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsens sammansättning och föreslaget styrelsearvode. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman 2015 (uppgifter per 16 februari 2015) Leif Östling Ordförande, ledamot sedan 2005 Född 1945 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, åtskilliga chefsposter inom Scania sedan 1972, verkställande direktör och koncernchef i Scania AB , samt ledamot i ledningsgruppen för Volkswagen AG med ansvar för Commercial Vehicles sedan Uppdrag: Vice styrelseordförande i Scania AB, styrelseledamot i EQT Holding AB och MAN SE. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Valberedningens motiverade ställningstagande avseende Leif Östlings oberoende Leif Östling är styrelseordförande i AB SKF. Sedan september 2012 är han också medlem i ledningsgruppen (member of the Board of Management) i Volkswagen AG. Valberedningen har informerats om att Volkswagen AG är en av SKFs viktigare kunder. Enligt valberedningen föreligger därmed sådan omständighet som anges i punkt 4.4 andra stycket fjärde punkten Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden )**. Valberedningen anser trots denna omständighet att Leif Östling ska betecknas som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I enlighet med punkt 2.6 tredje stycket fjärde punkten Koden motiverar valberedningen sitt ställningstagande enligt följande: Valberedningen har informerats om att SKF inte utgör någon av Volkswagen AGs mer betydande leverantörer. Valberedningen gör därför bedömningen att Volkswagen AG inte står i något beroendeförhållande gentemot SKF. Mot bakgrund därav bedömer valberedningen att Leif Östling inte skulle kunna uppfattas beakta Volkswagengruppen AGs intressen i AB SKFs styrelsearbete. Några andra relevanta omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta Leif Östlings oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen har valberedningen inte kännedom om. * Informationen rörande oberoende är relaterad till den föreslagne styrelseledamotens oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning i förhållande till (i) bolaget/bolagsledningen och (ii) större aktieägare. **Koden finns tillgänglig på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida,

2 Valberedningen konstaterar vidare att Leif Östling, till följd av de jävsregler som aktiebolagslagen uppställer, kommer att vara förhindrad att i AB SKFs styrelsearbete handlägga frågor om avtal mellan SKF och Volkswagen AG. Lena Treschow Torell Ledamot sedan 2007 Född 1946 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ph.D. (Göteborgs universitet). Professor vid Uppsala universitet och vid Chalmers tekniska högskola. Vicerektor för Chalmers tekniska högskola, Forskningschef vid EU-kommissionen i Bryssel, Verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och akademiens ordförande Ordförande i the European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering, Uppdrag: Styrelseledamot i SAAB AB och Investor AB. Styrelseordförande i Chalmers tekniska högskola och ordförande i MISTRA, stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Peter Grafoner Ledamot sedan 2008 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknisk doktorsexamen, Dortmunds universitet. Brown Boveri & Cie, flertalet chefspositioner inom AEG, verkställande direktör för Mannesmann VDO AG och vice verkställande direktör för Linde AG Uppdrag: Styrelseledamot i Symrise AG samt styrelseordförande i SAG Group GmbH och Scania Schweiz AG samt vice styrelseordförande i Coperion GmbH. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Lars Wedenborn Ledamot sedan 2008 Född 1958 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Uppsala universitet. Vice verkställande direktör och finansdirektör för Alfred Berg , samt vice verkställande direktör och finansdirektör för Investor AB För närvarande verkställande direktör för FAM AB helägt av Wallenbergstiftelserna. Uppdrag: Styrelseordförande i NASDAQ OMX Nordic Ltd. och styrelseledamot i NASDAQ OMX Group Inc., Höganäs AB, Alecta, The Grand Group AB, ELK Entertainment AB och FAM AB. Medlem i fullmäktige för Stockholms Handelskammare. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF A, SKF B Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej Joe Loughrey Ledamot sedan 2009 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Science-examen i nationalekonomi och afrikanska studier, Notre Dame universitet. Ett flertal chefsposter inom Cummins 2 (5)

3 under 35 år, den sista som vice styrelseordförande i Cummins Inc , verkställande direktör och koncernchef för Cummins Inc samt chef för Cummins Engine Business Uppdrag: Styrelseordförande i Hillenbrand Inc. och Oxfam America. Styrelseledamot i Vanguard Group, Hyster Yale Materials Handling Inc., the V Foundation for Cancer Research och Lumina Foundation for Education. Medordförande i Chicago Council on Global Affairs Independent Task Force on Immigration Reform. Styrelseledamot (tidigare ordförande ) i Advisory Council för College of Arts and Letters och ledamot i Kellogg Institute of International Studies Advisory Board, Notre Dame universitet. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Jouko Karvinen Ledamot sedan 2010 Född 1957 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Science, Tampere tekniska universitet. Anställd i ABB Group Limited sedan 1987 och har innehaft ett flertal internationella befattningar; chef för Automation Technology Products Division och ledamot i ABB Executive Committee Verkställande direktör för Philips Medical Systems, USA, , och medlem av ledningsgruppen i Royal Philips Electronics, Nederländerna från Verkställande direktör för Stora Enso Oyj Uppdrag: Vice styrelseordförande i Nokia Oyj. Baba Kalyani Ledamot sedan 2011 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, USA, och maskiningenjör, Birla Institute of Technology & Science, Indien. Verkställande direktör för Bharat Forge Ltd sedan 1993 och dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom Kalyani-koncernen sedan Uppdrag: Styrelseordförande i Kalyani-koncernen, Bharat Forge Ltd och i ett antal andra bolag inom Kalyani-koncernen. Ledamot i World Economic Forum, the Confederation of Indian Industries och ordförande och grundare av Pratham Pune Education Foundation. Hock Goh Ledamot sedan 2014 Född 1955 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen (honours) i maskinteknik från Monash University, Australien, och har genomgått Advanced Management Program vid INSEAD. Operating Partner i Baird Capital Partners Asia, Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom Schlumberger Limited, , 3 (5)

4 verkställande direktör för Network and Infrastructure Solutions division i London, verkställande direktör för Asien and vice verkställande direktör och General Manager för Kina. Uppdrag: Styrelseordförande i Advent Energy Limited sedan 2007 och i MEC Resources sedan Styrelseledamot i Stora Enso Oyj sedan 2012, i Santos Australia sedan 2012 och i BPH Energy sedan Marie Bredberg Ledamot sedan 2014 Född 1957 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Vice VD för AerotechTelub AB, och ekonomichef, Erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom SAABkoncernen. Uppdrag: VD för Combitech AB sedan 2006 och Vice President Business development and Financial control in Business Area Industrial Products and Services för Saab Group sedan Styrelseledamot som föreslås för nyval på årsstämman 2015 Nancy Gougarty Född 1955 Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA från Case Western Reserve University och en kandidatexamen i Industrial Management från University of Cincinnati. Erfarenhet från flertalet ledande tjänster inom TRW Automotive, , General Motors Corporation and Delphi Corporation från 1978 till Uppdrag: President och Chief Operating Officer för Westport Innovations sedan Styrelseledamot i Trimas Corporation sedan Alrik Danielson Född 1962 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Flertalet ledande befattningar inom SKF-koncernen och VD och koncernchef för Höganäs AB Uppdrag: VD och koncernchef för AB SKF. Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Nej 4 (5)

5 Valberedningens motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsens sammansättning och föreslaget styrelsearvode Nancy Gougarty tillför styrelsen gedigen industriell kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningen gör bedömningen att bolagets styrelse med den föreslagna sammansättningen representerar en bred kompetens och mångfald och besitter gedigna erfarenheter från de segment och marknader där bolaget är verksamt. Valberedningens långsiktiga ambition är att förbättra balansen mellan män och kvinnor i styrelsen. Valberedningen har genomfört en utvärdering av de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter. Den bärande grundprincipen för styrelsens arvodering är att ersättningen ska vara rimlig och tillräckligt konkurrenskraftig för att SKF ska kunna attrahera ledamöter med hög kompetens och erfarenhet på en global marknad. Ersättningsnivån ska vidare återspegla det ansvar och den tidsåtgång som styrelseuppdraget medför. Valberedningen föreslår att styrelsens rörliga arvode tas bort och att det fasta arvodet höjs med ett belopp motsvarande det genomsnittliga rörliga arvodet under I tillägg föreslås att det fasta arvodet för styrelsearbetet ökas för att anpassa ersättningen till en marknadsmässig nivå. Vidare föreslår valberedningen en justering av ledamöternas fasta ersättning för kommittéarbetet på det sätt som följer av förslaget till årsstämman. Mot bakgrund av ovanstående är det valberedningens uppfattning att den föreslagna arvodesjusteringen är lämplig. 5 (5)

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter.

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter. 1 Valberedningen i Skanska AB Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete Valberedningens sammansättning I enlighet med årsstämmans mandat 2013 begärde styrelsens ordförande, Stuart Graham,

Läs mer

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013 AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013 Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid stämman. Valberedningens

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Stockholm 8 april 2015 Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna

Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Förslag till omval vid årsstämma 2012 Ingvar Petersson Född 1941 Styrelseordförande och styrelseledamot sedan

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande 2015-01-30 Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande Med anledning av Project Panther Bidco Ltd:s offentliga uppköpserbjudande avseende

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

COSO Internal Control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies

COSO Internal Control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies COSO Internal Control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland accepterad av styrelsen för Internrevisorernas förening, IIA Sweden,

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer