LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok"

Transkript

1 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok

2 UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande av rättshjälp och rättsskyddsförsäkring JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2002

3 ISSN ISBN Justitieministeriet Helsingfors

4 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (organ: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för samordnande av rättshjälp och rättsskyddsförsäkring ordf. regeringssekreterare Merja Muilu, justitieministeriet sekreterare: överinspektör Eeva-Maija Oikarinen, justitieministeriet Publikationsdatum Publikationens art Handbok Uppdragsgivare Justitieministeriet Organet tillsatt Publikationens namn Rättshjälpshandbok Publikationens delar Sammandrag Handboken innehåller verksamhetsmodeller som skall underlätta arbetet i anslutning till ansökningarna om rättshjälp, undanröja praktiska problem i samband med fakturorna för rättegångskostnader och befrämja samarbetet mellan försäkringsbolagen, rättshjälpsbyråerna, advokaterna och domstolarna. I publikationen har man försökt förutse problem som kan uppstå i samband med rättsskyddsförsäkringarna och söka praktiska lösningar på dem. I handboken finns anvisningar om utredande av inkomster och utgifter som påverkar beviljandet av rättshjälp och om kontroll av uppgifterna, om hur villkoren för rättsskyddsförsäkringen inverkar i olika fall och om förutsättningarna för erhållande av rättshjälp i olika ärenden. I handboken förklaras hur de olika parterna skall förfara om de inte är nöjda med rättshjälpsbeslutet och hur faktureringen för de olika åtgärderna sker, särskilt i sådana fall då klienten kommer i åtnjutande av både rättshjälp och rättsskyddsförsäkring. I handboken behandlas också rättshjälpens förhållande till andra former av rättshjälp. Sökord: Rättshjälp, rättsskyddsförsäkring, rättshjälpsbyrå Övriga uppgifter Seriens namn och nummer Utlåtanden och utredningar 2002:8 ISSN ISBN Sidantal totalt 44 Språk svenska Pris Sekretessgrad Offentlig Distributör Justitieministeriet Utgiven av Justitieministeriet

5 Till justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning Justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning tillsatte en arbetsgrupp för utvecklande av rättshjälpen och rättsskyddsförsäkringen, med uppgift att skapa verksamhetsmodeller som skall underlätta arbetet i anslutning till ansökningarna om rättshjälp, undanröja praktiska problem i samband med fakturorna för rättegångskostnader och befrämja samarbetet mellan försäkringsbolagen, rättshjälpsbyråerna, advokaterna och domstolarna. Dessutom skulle arbetsgruppen försöka förutse vilka problem som kan uppstå genom att det förekommer rättsskyddsförsäkringar med olika försäkringsvillkor samt söka lösningar på dem, söka förfaranden för att underrätta rättshjälpsbyråerna om beslut som gäller beviljande av och avslag på förmåner inom rättsskyddsförsäkring samt utveckla modeller för att lösa problem som förekommer i samband med att försäkringsförmåner beviljas när beslutet i ärendet redan har vunnit laga kraft eller medan ärendet är anhängigt men kostnaderna redan har betalats. Arbetsgruppen skulle ge sitt förslag i form av en föreskrift och samtidigt föreslå till vilken del förfarandena eventuellt borde ges formen av en förordning. I sin bedömning av tillämpningen av rättshjälpslagen har arbetsgruppen ansett att följande frågor borde regleras genom förordning: 1) Rättshjälpsbeslutet kan ändras eller det kan beslutas att rättshjälpen upphör, om förutsättningar för rättshjälp inte har funnits eller om de har ändrats eller upphört. Rättshjälpstagaren måste underrätta rättshjälpsbyrån om förändringar i sina ekonomiska förhållanden. Både den domstol som behandlar huvudsaken och rättshjälpsbyrån kan ändra rättshjälpsbeslutet eller besluta att rättshjälpen skall upphöra i ett ärende som är anhängigt i domstol. När beslutet ändras bestäms det samtidigt om ändringen är retroaktiv. När det besluts att rättshjälpen skall upphöra bestäms det samtidigt om rättshjälpstagaren skall betala en ersättning till staten för den rättshjälp han eller hon fått och i så fall till vilket belopp. Av biträdet skall då begäras en mellanfaktura för att arvode och kostnader eventuellt skall kunna betalas för åtgärder tills rättshjälpen upphörde. I syfte att garantera och försnabba informationsgången när det gäller ändring av rättshjälpsbeslutet eller rättshjälpens upphörande är det skäl att genom förordning föreskriva, att - samtidigt som rättshjälpsbyrån skickar meddelande om ändringen av beslutet eller om rättshjälpens upphörande till rättshjälpstagaren skall den skicka beslutet för kännedom till den domstol som behandlar huvudsaken. 2) Det är möjligt att en rättsskyddsförmån enligt en rättsskyddsförsäkring beviljas först efter det att rättshjälp redan har beviljats. En sådan situation kan uppstå när den som ansökt om rättshjälp har fått ett negativt beslut på sin ansökan om rättsskyddsförmån ur försäkringen, men förmånen senare beviljas med anledning av besvär. Att en förmån enligt en rättsskyddsförsäkring beviljas är en grund för att rättshjälpen skall upphöra, eftersom förutsättningar för rättshjälp inte längre föreligger till den del som försäkringen täcker saken. Om förmånen beviljas retroaktivt upphör rättshjälpen på motsvarande sätt. Om en förmån enligt en rättsskyddsförsäkring beviljas efter det att beslut i saken redan har vunnit laga kraft påverkar det inte rättshjälpsbeslutet. Ett rättshjälpsbeslut kan inte återbrytas denna grund. På grund av rättsskyddsförsäkringens prioritet kan rättshjälpsbyrån av försäkringsbolaget kräva in de arvoden och ersättningar till ett privat biträde som omfattas av försäkringsförmånen och som har betalts av statens medel. För tydlighets skull är det skäl att föreskriva om förfarandet i förordning. - När det i ett ärende för vilket rättshjälp redan har beviljats, beviljas en försäkringsförmån efter det att huvudsaken har avgjorts med laga kraft, kräver rättshjälpsbyrån av försäkringsbolaget in det arvode som av statens medel har betalats till biträdet i rättshjälp.

6 3) Åtgärderna skall enligt 5 rättshjälpslagen i ett enskild ärende begränsas endast till de åtgärder som är nödvändiga i ärendet. Man kan också i rättshjälpsbeslutet avgränsa vilka åtgärder rättshjälpen omfattar. Beslutet kan vid behov ändras att inbegripa mer omfattande åtgärder. Enligt regeringens proposition (s. 81) kan man som nödvändiga betrakta sådana åtgärder som en person som är kapabel att själv betala sin rättshjälp normalt skulle vidta i ett motsvarande ärende. Vilka åtgärder som är nödvändiga i varje enskilt juridiskt ärende bestäms enligt ärendets särart. Därför måste man i bedömningen av åtgärderna och behovet av dem beakta ärendets art och betydelse, värdet på föremålet för tvisten och omständigheterna som en helhet. Vidare skall man se till sökandens individuella egenskaper och hans förmåga att själv klara av de åtgärder som krävs i fallet. I ärenden av liten betydelse kan rättshjälpen således t.ex. begränsas till endast rådgivning. Åtgärderna i sig kan dock vara av mycket olika omfattning, till rådgivningen kan det t.ex. beroende på den bakgrundsutredning som behövs gå åt från en halv timme till flera timmar, och förlikningsförhandlingar kan kräva några timmar eller tiotals timmar. I vissa fall som tillåter tolkning skulle det för parterna vara klarare om det fanns en tidsgräns för rättshjälpsåtgärderna, vilken mer exakt skulle ange rättshjälpens omfattning - I ett rättshjälpsbeslut enligt 5 rättshjälpslagen, där rättshjälpen begränsas till vissa åtgärder, kan vid behov anges ett maximiantal timmar. 4) Enligt regeringens proposition skall genom förordning föreskrivas närmare också om den utredning som skall framläggas i saken. - I ett domstolsärende skall den som ansöker om rättshjälp beroende på sin partsställning lägga fram en utredning om följande: 1) i ett tvistemål skall käranden lägga fram stämningen eller ett utkast till stämningsansökan, eller i undantagsfall en annan tillräcklig utredning, 2) i ett tvistemål skall svaranden lägga fram kärandens stämningsansökan, domstolens svar eller begäran om utlåtande eller en annan tillräcklig utredning, 3) i ett brottmål skall svaranden och målsäganden lägga fram åtalet, åklagarens straffanspråk, målsägandens skadeståndsyrkanden, förundersökningsprotokollet samt vid behov ett läkarutlåtande och en annan tillräcklig utredning, 4) i ett ansökningsärende skall sökanden och den som är delaktig i saken lägga fram ansökan eller ett utkast till ansökan, av vilken det framgår att det finns synnerligen vägande skäl att förordna ett biträde. 5) Rättshjälpsbyråerna skall alltjämt på begäran av en part också upprätta utredningar om de ekonomiska förhållandena, t.ex. för förordnande av en försvarare eller i ett läge där rättshjälpstagarens förhållanden förändras i ett ärende som är föremål för domstolsbehandling. Det är skäl att nämna denna uppgift i förordning, eftersom den nya rättshjälpslagen inte känner ett sådant förfarande. - På begäran av rättshjälpstagaren eller den som fått en försvarare utarbetar rättshjälpsbyrån en utredning enligt de förutsättningar som anges i rättshjälpslagen om de ekonomiska förhållandena för personen i fråga. 6) I 22 rättshjälpslagen finns en bestämmelse om ersättningsskyldighet för rättshjälpstagarens motpart. I 2 mom. sägs att om rättshjälp har beviljats retroaktivt övergår rätten till de av en lägre rättsinstans utdömda rättegångskostnaderna på staten till en del som motsvarar vad som betalas av statens medel. Det är skäl att ta in bestämmelser om förfarandet i detta fall i förordning. - När fullföljdsdomstolen retroaktivt beviljar rättshjälp att gälla sådana arvoden och ersättningar till ett enskilt biträde som rättshjälpstagarens motpart genom en lagakraftvunnen dom i en lägre rättsinstans har ålagts att betala till rättshjälpstagaren i ersättning för rättegångskostnader, skall den meddela om sitt beslut till rättsregistercentralen, som sedan driver in fordran till staten.

7 Arbetsgruppen har haft följande sammansättning: ordförande regeringssekreterare Merja Muilu från justitieministeriet och medlemmar ledande allmänna rättsbiträdet Pia Fagerholm-Mård från rättshjälpsbyrån i Borgå, advokat Pekka Harju från Finlands Advokatförbund, direktör Lea Mäntyniemi från Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och tingsdomare Helena Vihriälä från Vanda tingsrätt. Arbetsgruppens sekreterare har varit överinspektör Eeva-Maija Oikarinen från justitieministeriet. Arbetsgruppens mandat utgick Arbetsgruppen har sammanträtt 12 gånger. Efter slutfört arbete överlämnar arbetsgruppen högaktningsfullt sin rapport till justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning. Helsingfors Merja Muilu Pia Fagerholm-Mård Pekka Harju Lea Mäntyniemi Helena Vihriälä Eeva-Maija Oikarinen

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. REFORMEN I STORA DRAG 7 2. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÄTTSHJÄLP OCH MOTTAGARENS SJÄLVRISK Beräkning av disponibla medel Grundsjälvrisk Tilläggssjälvrisk 8 3. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGS PRIORITET ÖVER RÄTTSHJÄLP 8 4. FÖR VILKA ÄRENDEN BEVILJAS RÄTTSHJÄLP? Begränsningar i fråga om domstolsärenden För vilka ärenden beviljas ingen rättshjälp? VALET AV BITRÄDE Ärenden som skall behandlas i domstol Ärenden som behandlas utanför domstol VILKA KOSTNADER ERSÄTTER STATEN? Kostnader som betalas med statens medel Avgifter från vilka rättshjälpstagaren är befriad ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP Utredning om de ekonomiska förutsättningarna (sökandens disponibla medel) Utredning om erhållande av / avslag på rättsskyddsförsäkringsförmån Utredning om ärendet RÄTTSHJÄLPSBESLUT Begränsning av åtgärder DELGIVNING AV BESLUT OM RÄTTSHJÄLP BEGÄRAN OM AVGÖRANDE I vilka beslut kan begäran om avgörande framställas? När kan begäran om avgörande framställas? Domstolsärenden Andra ärenden Sökandens åtgärder Rättshjälpsbyråns åtgärder / självrättelse Domstolens behörighet Domstolsärenden Andra ärenden Domstolsbehandling ÄNDRINGSSÖKANDE Domstolsärenden Andra ärenden ÄNDRING AV RÄTTSHJÄLPSBESLUTET / RÄTTSHJÄLPENS UPPHÖRANDE Rättsskyddsförmån enligt rättsskyddsförsäkring beviljas efter det att rättshjälp beviljats BITRÄDETS ARVODE OCH FASTSTÄLLANDE AV KOSTNADSERSÄTTNING Domstolsärenden Rättshjälp som beviljats utöver en rättsskyddsförsäkring Andra ärenden FASTSTÄLLANDE AV SJÄLVRISKANDELEN Domstolsärenden Rättshjälpsförmån utöver rättsskyddsförsäkring Andra ärenden 27

9 15. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET FÖR RÄTTSHJÄLPSTAGARENS MOTPART Rättshjälp utöver rättsskyddsförsäkring ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER ANDRA FORMER AV OFFENTLIG RÄTTSHJÄLP Offentligt försvar Målsägandebiträde Arvode till försvarare, målsägandebiträde, stödperson ALLMÄNT OM RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Rättsskyddsförsäkring i samband med hemförsäkring Andra rättsskyddsförsäkringar 32 Bilaga: Beslut om tillsättande av arbetsgrupp

10 1. REFORMEN I STORA DRAG Med rättshjälp avses att juridiska tjänster helt eller delvis på statens bekostnad ges åt personer som behöver sådana. Rättshjälpslagen träder i kraft Den ersätter både lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång och lagen den 6 februari 1998 om allmän rättshjälp, och den förenhetligar rättshjälpssystemet. Gränsen för inkomster som berättigar till rättshjälp höjs med 400 euro (ca mk), så att omkring 75 % av hushållen kan tillgodogöra sig för rättshjälpen. Dock beviljas rättshjälp i regel inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som täcker saken. För lagens syften och bakgrund redogörs närmare i regeringens proposition med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den (RP 82/2001) (finlex / regeringens propositioner). Beslut om lämnande av rättshjälp fattas av de statliga rättshjälpsbyråerna. Den som ansökt om rättshjälp och är missnöjd med rättshjälpsbyråns beslut kan föra rättshjälpsbeslutet till domstol (s.k. begäran om avgörande). Om saken inte har samband med en huvudsak som behandlas i domstolen skickas rättshjälpsbeslutet till förvaltningsdomstolen för prövning. Rättshjälpsbyrån ser till att begäran skickas till den behöriga domstolen. Rättshjälp lämnas i domstolsärenden av advokater, privata jurister och de offentliga rättsbiträdena vid de statliga rättshjälpsbyråerna. I övriga ärenden lämnas rättshjälp av de offentliga rättsbiträdena. Självriskandelen för rättshjälpen uppbär biträdet direkt av klienten. För rättshjälpen har uppställts ett kvantitativt tak. I ett och samma ärende kan lämnas högst 100 timmar rättshjälp. Endast av särskilt vägande skäl kan man avvika från detta i ärenden som behandlas i domstol. Staten betalar inte heller i fortsättningen motpartens rättegångskostnader i det fall att den som får allmän rättshjälp förlorar målet. I brottmål är systemet med offentliga försvarare alltjämt primärt i förhållande till rättshjälpen. 2. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÄTTSHJÄLP OCH MOTTAGARENS SJÄLVRISK Rättshjälp kan beroende på sökandens disponibla medel och förmögenhet beviljas utan ersättning eller mot en självriskandel (partiell ersättning). Självrisken för rättshjälpstagaren kan bestå av två självriskandelar som beräknas på olika sätt, en grundsjälvrisk och en tilläggssjälvrisk. I rättshjälpsförordningen finns bestämmelser om hur de disponibla medlen skall räknas och om gränsen för de disponibla medel som berättigar till rättshjälp. 2.1 Beräkning av disponibla medel Sökandens rätt till rättshjälp på basis av ekonomiska omständigheter bestäms enligt sökandens disponibla medel. Som disponibla medel betraktas det kalkylerade belopp som sökanden har att förfoga över per månad. I rättshjälpsförordningen finns fastställt hur kalkylen skall göras. Man utgår från månadsinkomsten för sökanden och hans eller hennes make eller den som med honom eller henne bor i ett registrerat parförhållande eller under äktenskapsliknande förhållanden och subtraherar från denna inkomst skatter och andra obligatoriska avgifter till staten. Vidare avdras boendeutgifterna per månad, underhållsbidrag, dagvårdsavgifter, regelbundna utsöknings- och skuldsaneringsbetalningar. Självrisken för dessa utgifter är dock 250 euro.

11 För barn under 18 år som bor i sökandens hushåll avdras 250 euro per barn och månad. Avdrag kan också göras för barn som fyllt 18 år, som sökanden de facto försörjer. Förmögenheten påverkar självriskbeloppet. I beräkningen av de disponibla medlen beaktas sådan nettoförmögenhet (= förmögenhetens värde minus skulder) som inte med lätthet kan realiseras. Som förmögenhet beaktas inte en ägarbostad som är familjens stadigvarande bostad och inte en bil som är nödvändig för arbetet. 2.2 Grundsjälvrisk Sökandens grundsjälvrisk är en procentandel av kostnaderna för rättsbiträdets tjänster. Den fastställs enligt sökandens disponibla medel på följande sätt: Ensamstående person disponibla medel/månad självriskandel högst 650 euro 0 % högst 850 euro 20 % högst euro 30 % högst euro 40 % högst euro 55 % högst euro 75 % Makar per person disponibla medel/månad självriskandel högst 550 euro 0 % högst 650 euro 20 % högst 800 euro 30 % högst euro 40 % högst euro 55 % högst euro 75 % Makens inkomster beaktas inte, om makarna är varandras motparter. 2.3 Tilläggssjälvrisk En tilläggssjälvrisk skall betalas av rättshjälpstagaren om han har över euro i depositioner eller annan lätt realiserbar egendom. Tilläggssjälvrisken uppgår till hälften av värdet av sökandens depositioner och motsvarande förmögenhet, till den del som denna överstiger euro. Exempel (depositioner euro euro) x 50 % = tilläggssjälvrisk euro 3. rättsskyddsförsäkrings prioritet över rättshjälp (3 ) Rättshjälp beviljas inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som täcker saken. I undantagsfall kan rättshjälp dock beviljas i följande fall: Den som är berättigad till rättshjälp utan ersättning kan få rättshjälp för försäkringens självriskandel

12 När rättshjälp beviljas för försäkringens självriskandel behöver rättshjälpsbyrån inte känna till det slutgiltiga självriskbeloppet enligt rättsskyddsförsäkringen. Självriskbeloppet eller självriskprocenten framgår i allmänhet av rättsskyddsbeslutet. Av särskilda skäl kan rättshjälp beviljas med självrisk eller utan ersättning för de kostnader som överstiger försäkringens maximiersättningsbelopp. Till denna del är det frågan om samma situation som när rättshjälp av särskilda skäl söks för biträdets åtgärder utöver 100 timmar. Vid prövningen beaktas behovet av rättssydd samt ärendets art och omfattning. Enligt regeringens proposition är det meningen att normen skall tilllämpas restriktivt, endast i undantagsfall. Till de delar som rättshjälp redan har beviljats i ärendet för att täcka försäkringens självriskandel, är det frågan om en ändring av rättshjälpsbeslutet. Då är det naturligt att domstolen prövar överskridningsbehovet och vid behov utökar rättshjälpen. Om ansökan om rättshjälp gäller endast den del som överstiger försäkringen, skall beslutet i det första skedet fattas vid rättshjälpsbyrån. Även då är det klart att domstolen har de bästa förutsättningarna att bedöma om särskilda skäl föreligger när försäkringsfördelen har upphört, eftersom ärendet behandlas i domstol. Personen har en rättsskyddsförsäkring som täcker saken, men försäkringen kan de facto inte användas för rättegångskostnaderna, t.ex. på grund av obetalda premier, eftersom försäkringsbolaget har rätt att kvitta sin fordran mot den ersättning som skall betalas ut. När man bedömer om försäkringen de facto kan användas på grund av försäkringsbolagets kvittningsrätt, måste man beakta i första hand beloppet av försäkringsbolagets fordran samt hur detta påverkar biträdets möjligheter att åta sig målet. I dessa undantagsfall kan rättshjälp lämnas av både privata biträden och offentliga rättsbiträden. Då fakturerar rättshjälpsbyråerna försäkringsbolaget enligt de allmänna kostnadsbestämmelserna. Till de delar som mottagaren av försäkringsförmånen får rättshjälp faktureras han inte för försäkringens självriskandel eller den del som överstiger försäkringsbeloppet. 4. för vilka ärenden beviljas rättshjälp? Att rättshjälp beviljas innebär att personen i fråga får ett biträde för att sköta en juridisk angelägenhet, antingen kostnadsfritt eller mot en partiell ersättning (självriskandel). Rättshjälpen täcker biträdets åtgärder under högst 100 timmar, om inte domstolen av särskilda skäl beslutar om förlängning av rättshjälpen. I ärenden utanför domstol är taket på 100 timmar ovillkorligt. Om det anses att ett biträde inte behövs, kan en sökande som är berättigad till kostnadsfri rättshjälp bli befriad från nödvändiga kostnader för handläggningen av ärendet. Rättshjälp beviljas privatpersoner i alla slag av juridiska angelägenheter, t.ex. familjerättsliga ärenden: äktenskapsskillnad, ärenden som gäller vårdnaden om barn och umgängesrätt, avvittring, underhåll, äktenskapsförord arvsfrågor: testamente, bouppteckning, arvsskifte indrivningsärenden: biträdande av gäldenären, borgenären eller borgensmannen ärenden som gäller arbetsförhållande: lönefordringar, uppsägning av arbetsavtal, uppsägning hyresärenden: hyresfordringar, uppsägning av hyresavtal, uppsägning, vräkning avtalsrättsliga ärenden: köpvillkor, köpebrev, hävande av köp, prisnedsättning brottmål: biträdande av en åtalad eller en målsägande, besöksförbud förvaltningsärenden: besvär i ärenden som gäller t.ex. utkomststöd, omhändertagande, FPAersättningar

13 Rättshjälp beviljas inte bolag eller organisationer. En näringsidkare kan få rättshjälp i ett domstolsärende som gäller näringsverksamheten. I ärenden som gäller näringsverksamheten och som inte behandlas i domstol beviljas rättshjälp bara om särskilt skäl föreligger. 4.1 Begränsningar i fråga om domstolsärenden I fråga om förordnande av ett biträde för domstolsbehandling kommer samma principer som tidigare att tillämpas. När uppgiften överförs från domstolarna till rättshjälpsbyråerna är det därför viktigt att kontakten mellan domstolarna och rättshjälpsbyråerna fungerar, så att tingsrätterna förklarar sina riktlinjer för rättshjälpsbyråerna, t.ex. via vissa kontaktpersoner. När man överväger om ett biträde skall förordnas måste man försäkra sig om att rättegången blir rättvis. Principen kan anses vara att ett biträde inte förordnas om sökanden själv förmår bevaka sitt intresse och sin rätt i saken. När man överväger om ett biträde skall förordnas måste man försäkra sig om att parten får en rättvis rättegång. Därvid skall man särskilt beakta följande omständigheter: åtalets allvarlighet, maximistraffet, förväntade påföljder, ärendets svårighetsgrad, de juridiska spörsmålens svårighet, accessoriska yrkanden, bevisningen och sökandens personliga egenskaper. I följande fall kan ett biträde inte förordnas för domstolsbehandlingen (6 ): Ansökningsärenden, om inte särskilt vägande skäl föreligger. Enligt etablerad praxis räknas hit t.ex. stridiga ärenden som gäller vårdnaden om barn och umgängesrätt samt verkställigheten av dem sådana ärenden. I skuldsaneringsärenden behöver i regel inget biträde förordnas, eftersom gäldenären kan få kostnadsfri hjälp av skuldrådgivaren. För enbart en ansökan om äktenskapsskillnad beviljas inte heller ett biträde. Enkla brottmål, där bötesstraff är att vänta, t.ex. rattfylleri, eller brottmål där ett strängare straff är att vänta, men det i ärendet inte finns stora accessoriska yrkanden, t.ex. grovt rattfylleri eller stöld. I ärenden som gäller beskattning eller offentliga avgifter beviljas inte biträde i förvaltningsdomstolen om inte vägande skäl föreligger. Ett biträde förordnas inte heller i ett ärende där yrkandet bygger på medlemskap i kommunen. Biträdets åtgärder skall stå i proportion till intresset i saken. I sådana juridiska ärenden där man inte kan få ett biträde för domstolsbehandlingen kan ett offentligt rättsbiträde dock vid behov ge råd eller hjälpa till med att t.ex. upprätta en handling. 4.2 För vilka ärenden beviljas ingen rättshjälp? (7 ) I följande fall beviljas rättshjälp inte, utan ansökan om rättshjälp skall avslås: Om saken är av ringa betydelse för sökanden. Som ringa ärenden betraktas ärenden som enligt en objektiv bedömning bör anses vara av sådan art att en person som sköter sina ekonomiska angelägenheter på ett förnuftigt sätt inte skulle dra dem inför domstol, om han eller hon själv var tvungen att ansvara för kostnaderna. Sakens betydelse skall bedömas från sökandens synpunkt, och ställas i relation till hans eller hennes förhållanden. Om det skulle vara uppenbart oändamålsenligt. Om den nytta som sökanden skulle få enligt en objektiv bedömning blir så obetydlig att rättshjälpen inte skulle vara ändamålsenlig. Rättshjälp kan förvägras även om sökanden betraktar sitt anspråk som betydelsefullt.

14 Om drivande av saken skulle vara rättsmissbruk. Rättshjälp beviljas inte för att hjälpa någon att uppnå syften som klart strider mot grunderna för vår rättsordning. Om saken grundar sig på överlåten rätt. Syftet med detta lagrum är att förhindra att lagen kringgås. 5. Valet av biträde 5.1 Ärenden som skall behandlas i domstol Den som ansöker om rättshjälp kan som biträde i ett ärende som skall behandlas i domstol välja ett privat biträde eller ett offentligt rättsbiträde. Ett privat biträde skall dock ha juristutbildning. Till biträde skall förordnas den person som sökanden föreslår, om denna uppfyller behörighetskraven. Om man till biträde förordnar en person som inte i allmänhet sköter ärenden i domstolen i fråga, ersätts inte tilläggskostnaderna för resorna. Med domstolsärende avses dels ärenden som redan behandlas i domstol, dels ärenden som ännu inte har förts till domstol men som kommer att föras dit. Ett privat biträde kan också förordnas redan innan ärendet blir anhängigt i dessa fall. Så även enligt tidigare lag. När någon ansöker om rättshjälp i ett ärendet som ännu inte är anhängigt vet man dock inte med säkerhet om ett ärende som i sig hör till domstolens behörighetsområde verkligen blir föremål för domstolsbehandling eller om det upphör i ett tidigare skede, t.ex. genom förlikning. Det är klart att ett privat biträde även i fortsättningen kan förordnas redan i förundersökningsskedet. Inte heller i tvistemål är det motiverat att som förutsättning för ett privat biträde ställa att huvudsaken verkligen blir föremål för domstolsbehandling. Det är nämligen inte ändamålsenligt att en huvudsak där förlikning i sig är möjlig måste föras till domstol bara för att parten skall få sitt privata biträdes arvode ersatt av statens medel. I det nya underrättsförfarandet har man på många sätt försökt förbättra förutsättningarna för förlikning, eftersom ett sådant förfarande är processekonomiskt ändamålsenligt och därmed även statsekonomiskt rationellt. För att ett privat biträde skall förordnas måste dock rättstvisten konkretiseras rätt långt och i det avseendet utvecklas till samma skede som ett tvistemål i domstol, så att det är på väg till behandling i domstol, om man inte når en överenskommelse vid förlikningsförhandlingarna före domstolsbehandlingen. Se RP s Ärenden som behandlas utanför domstol I ärenden som inte kommer upp till behandling i domstol eller som inte kan behandlas i domstol lämnas rättshjälp av de offentliga rättsbiträdena. Sökanden kan välja vilken rättshjälpsbyrå han eller hon vill anlita. Ett privat biträde kan förordnas om rättshjälpsbyrån är jävig i saken. I följande fall kan också ett privat biträde förordnas i ett ärende som inte blir anhängigt i domstol: I brottmål redan under förundersökningen. I ärenden som gäller tillfälligt besöksförbud för behandlingen hos polismyndigheten.

15 Om rättshjälpsbyrån är jävig i huvudsaken eller inte på grund av brådska, bristande förtroende eller någon annan särskild orsak kan sköta ärendet. 6. Vilka kostnader ersätter staten? (4 OCH 5 ) 6.1 Kostnader som betalas med statens medel Biträdets arvode och ersättning antingen helt eller delvis, beroende på förmånstagarens disponibla medel. Rättshjälpen täcker biträdets åtgärder för högst 100 timmar, om inte domstolen av särskilda orsaker beslutar att förlänga rättshjälpen. I ärenden utanför domstol är taket på 100 timmar ovillkorligt. Arvoden och kostnader för tolkning och översättning till fullt belopp Vittnesarvoden i domstolen till fullt belopp Behövliga kostnader för bevisning, t.ex. för läkarutlåtanden, till fullt belopp Om rättshjälpen har beviljats vid sidan av en rättsskyddsförsäkring a) kostnadsfritt: staten betalar till biträdet rättsskyddsförsäkringens självriskandel och om särskilda skäl föreligger, kostnaderna utöver försäkringens maximibelopp. b) mot självriskandel: om särskilda skäl föreligger betalar staten till biträdet en del av rättegångskostnaderna utöver rättsskyddsförsäkringens maximibelopp, enligt rättshjälpsbeslutet. 6.2 Avgifter från vilka rättshjälpstagaren är befriad (4 ) Rättshjälpstagaren får kostnadsfritt av domstolen och andra myndigheter de handlingar som han eller hon behöver för att sköta sitt ärende. Denna förmån är densamma oberoende av om ärendet sköts i eller utanför domstol. Bland de myndighetshandlingar som rättshjälpstagaren får kostnadsfritt kan nämnas följande handläggningsavgifter och expeditionslösen första utsökningsförsök kungörelser i officiella tidningen kopior, delgivningar osv. ämbetsbevis från magistraten och läkarutlåtanden av hälsocentralläkare En sökande som åtnjuter förmånen av både en rättskyddsförsäkring och rättshjälp får de förmåner som hör till rättshjälpen och som inte täcks av försäkringen, t.ex. befrielse från verkställighetskostnader. En sökande som på grund av sina disponibla medel har rätt till kostnadsfri men som inte anses behöva ett biträde kan befrias från avgifterna i fråga. 7. ansökan om rättshjälp (10 ) Ansökan om rättshjälp görs till rättshjälpsbyrån. Sökanden kan välja till vilken byrå ansökan lämnas in. I ett och samma ärende kan dock bara en ansökan göras. Ansökan kan göras på en ansökningsblankett eller så att man på rättshjälpsbyrån direkt i datasystemet matar in de relevanta uppgifter som sökanden meddelar. Ansökan om rättshjälp kan göras innan ärendet blir anhängigt i domstol och i alla behandlingsskeden tills ärendet i domstol har vunnit laga kraft.

16 Om ärendet inte behandlas i domstol kan ansökan om rättshjälp göras tills behandlingen är slutförd. Om t.ex. ett brottmål har upphört i förundersökningsskedet eller genom ett beslut om åtalseftergift eller om behandlingen av ärendet har upphört av någon annan orsak kan ansökan om rättshjälp inte längre göras. Ansökan skall i ärenden som behandlas i domstol om möjligt göras innan domstolen ger sitt avgörande i huvudfrågan. Domstolen är i fråga om kostnaderna bunden av sitt avgörande. Om domstolens avgörande i fråga om kostnaderna står i konflikt med rättshjälpsbeslutet, måste avgörandet i huvudsaken överklagas till den del som gäller rättegångskostnaderna. Om ansökan om rättshjälp görs retroaktivt (13 1 mom.) i fullföljdsskedet, måste yrkandet motiveras. Sökanden måste under hela tiden uppfylla de ekonomiska förutsättningarna. 7.1 Utredning om de ekonomiska förutsättningarna (sökandens disponibla medel) (3 1 2 och mom.) Den som ansöker om rättshjälp måste för rättshjälpsbyrån lägga fram dels en ansökan, dels en utredning om disponibla medel och rättsskyddsförsäkring. Denna utredning skall omfatta både sökanden själv och maken eller en sambo eller annan registrerad partner som bor i samma hushåll. Följande skall framgå: Inkomster förvärvsinkomst: senaste lönekvitto eller löneintyg oregelbundna förvärvsinkomster: lönekvitton för ett halvt år eller löneintyg pensionsinkomster: kontoutdrag eller försäkringsanstaltens senaste meddelande om pensionsbeloppet arbetslöshets-, moderskaps-, sjuk- och försäkringsdagpenning, studiestöd, hemvårdsstöd och bostadsbidrag: kontoutdrag, senaste betalningsmeddelande företagares eller yrkesutövares inkomster: intyg av bokföraren, senaste resultaträkning eller skatteintyg underhållsbidrag och underhållsstöd: kontoutdrag eller underhållsavtal ränte-, dividend-, hyres- o.a. kapitalinkomster: kontoutdrag eller annan tillräcklig utredning barnbidrag: kvitto behövs inte övriga beskattningsbara inkomster: tillräcklig utredning Utgifter skatter: lönekvitto, skattekort hyra eller bolagsvederlag: betalningskvitto, kontoutdrag, hyresavtal eller beslut om bostadsbidrag boendeutgifter i egnahemshus: utan utredning 200 euro/månad, om större: kvitton för ett halvt år räntor på bostadslån: kontoutdrag underhållsbidrag: betalningskvitto, kontoutdrag skuldsaneringsbetalningar: kvitto över betalning enligt betalningsprogrammet utsökningsutgifter: lönekvitto, betalningskvitto eller kontoutdrag Tillgångar fast egendom: beskattningsintyg placeringar som aktier, fondandelar: utdrag över värdeandelskonto, intyg från finansieringsbolag bostadsaktier: beskattningsintyg andel i dödsbo eller öppet bolag: beskattningsintyg fortskaffningsmedel: beskattningsintyg depositioner: kontoutdrag

17 En ägarbostad som är familjens stadigvarande bostad och en bil som är nödvändig för arbetet beaktas inte, och ingen utredning behövs om dem. Skulder Lånekapital, om sökanden har förmögenhet som beaktas i rättshjälpen: verifikat från banken Skuld som har tagits för en ägarbostad som är familjens stadigvarande bostad och en bil som är nödvändig för arbetet beaktas inte, och ingen utredning behövs om dem. Myndigheter, Folkpensionsanstalten och försäkringsbolagen åläggs i 10 2 mom. en skyldighet att utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran av rättshjälpsbyrån lämna denna de uppgifter som är nödvändiga för att rättshjälpsbyrån skall kunna fatta beslut om rättshjälp. Också bankerna är skyldiga att på skriftlig begäran av rättshjälpsbyrån lämna uppgifter, om det finns anledning att betvivla tillförlitligheten i de uppgifter som sökanden har lämnat. Om rättshjälpsbyrån begär sådana uppgifter, skall också sökanden underrättas om begäran. 7.2 Utredning om erhållande av / avslag på rättsskyddsförsäkringsförmån Den som ansöker om rättshjälp skall i sin ansökan uppge om han eller hon har en rättsskyddsförsäkring. I praktiken är det många som inte minns att de har en rättsskyddsförsäkring, eftersom denna i allmänhet är en del av en annan försäkring. Därför är det bäst om man vid rättshjälpsbyrån frågar sökanden om han eller hon har en hem- eller lantbruksförsäkring (för den som bedriver gårdsbruk ingår motsvarande skydd i allmänhet i lantbruksförsäkringen). Om det är frågan om en tvist som gäller ett anställningsförhållande skall det utredas om sökanden tillhör något fackförbund. Dessa har ofta som medlemsförmån en rättsskyddsförsäkring som täcker tvister om anställningsförhållandet. En rättsskyddsförsäkring kan också ingå som en del i följande försäkringar: fastighetsförsäkring båtförsäkring skogsförsäkring bilförsäkring företagsförsäkring reseförsäkring. Dessa andra rättsskyddsförsäkringar har ett mindre ersättningsområde än hem- och lantbruksförsäkringarna och kan användas närmast i ärenden som gäller ägande, innehav och användning av lös och fast egendom (bil-, båt-, skogs- och fastighetsförsäkringar). Rättsskyddsförsäkringen i en reseförsäkring kan användas i samband med tvister som gäller resan eller sådant som inträffat under resan. En företagsförsäkring för sin del ersätter kostnaderna i ärenden som gäller den försäkrades företagsverksamhet. Om sökanden har en försäkring som kan täcka rättegångskostnaderna skall man av sökanden kräva ett beslut av försäkringsbolaget. Detta skall man göra då man vill försäkra sig om att försäkringen inte alls går att använda i ärendet (t.ex. om försäkringen har tecknats efter det att tvisten uppstod) och då ansökan om rättshjälp gäller försäkringens självriskandel eller den del som överstiger försäkringsbolagets maximiersättning. Det är också möjligt att försäkringen de facto inte kan användas på grund av försäkringsbolagets kvittningsrätt.

18 Av försäkringsbolagets beslut framgår om och till vilken del försäkringen kan användas för kostnaderna i ärendet, hur stor självrisken är (procentuell självrisk och självriskens minimibelopp), det maximala ersättningsbeloppet samt beloppet av försäkringsbolagets eventuella kvittningsrätt. Ett beslut av försäkringsbolaget behövs dock inte om det är uppenbart att sökandens ärende är av sådan art att det inte hör till försäkringarnas ersättningsområde. Detta är fallet t.ex. om sökanden vill ha juridisk rådgivning i ett ärende som inte är stridigt. En förutsättning för ersättningsbarhet enligt försäkringen är alltid att en tvist har uppstått. Ärendet måste också vara sådant att det kan föras till tingsrätten. Försäkringarna ersätter inte ärenden som behandlas av administrativa myndigheter och specialdomstolar. I punkt 18 redogörs närmare för rättsskyddsförsäkringens allmänna principer och för de viktigaste begränsningarna i ersättningsområdet. Om någon ansöker om rättshjälp för de kostnader som överstiger maximiersättningen enligt rättsskyddsförsäkringen, har rättshjälpsbyrån inte i allmänhet möjlighet att bedöma om det föreligger sådana särskilda skäl att bevilja rättshjälp för de kostnader som överstiger försäkringsbeloppet som avses i lagen. Därför finns ofta inget annat alternativ än att avslå ansökan och anvisa klienten att framställa en begäran om avgörande till den domstol som behandlar ärendet. I praktiken är det endast domstolen som har möjlighet att bedöma rättshjälpstagarens behov av rättsskydd, ärendets karaktär och omfattning. 7.3 Utredning om ärendet Sökanden måste visa att hans ärende är sådant att rättshjälp kan beviljas i det. Eftersom systemet med offentliga försvarare alltjämt är primärt i förhållande till rättshjälpen, anvisas sökanden redan i samband med tidsbeställningen att använda sig av systemet med offentliga försvarare i de fall då förutsättningarna för detta uppfylls. På begäran görs då en utredning om sökandens förmögenhet. Sökanden måste motivera sin begäran om att ett biträde skall förordnas och lägga fram ett samtyckande av ett privat biträde att bli förordnad till uppgiften. På sidan 87 i regeringens proposition redogörs för gränsdragningen mellan domstolsärenden och andra ärenden (se punkt 5, val av biträde). För att man skall kunna bedöma förutsättningarna för rättshjälp och ett privat biträde måste man i praktiken av käranden begära en stämningsansökan eller ett utkast till en sådan eller motsvarande skriftliga anspråk och av svaranden en mottagen stämning eller motsvarande skriftliga anspråk. I ett domstolsärende måste den som ansöker om rättshjälp lämna in följande utredningar, beroende på partsställning: Tvistemål/kärande: stämning eller åtminstone koncept eller utkast till stämningsansökan eller i undantagsfall någon annan tillräcklig utredning om behovet av rättsskydd, t.ex. korrespondens avseende förlikningsförhandlingar. Tvistemål/svarande : kärandens stämningsansökan och/eller domstolens begäran om bemötande/yttrande eller annan tillräcklig utredning. Brottmål/svarande: åtal, åklagarens straffanspråk, målsägandens skadeståndsyrkanden, förundersökningsprotokoll och andra behövliga utredningar.

19 Brottmål/målsägande: åtal, förundersökningsprotokoll, läkarutlåtande och/eller annan tillräcklig utredning. Ansökningsärende/sökande: ansökan eller utkast till ansökan och annan behövlig utredning, av vilken framgår att ärendet är stridigt och att det finns särskilt vägande skäl att förordna ett biträde. Ansökningsärende/delaktig: t.ex. motpartens ansökan till domstol och vid behov domstolens begäran om bemötande/yttrande, av vilken framgår att ärendet är stridigt och att det finns särskilt vägande skäl att förordna ett biträde. 8. rättshjälpsbeslut (11 ) Beslut om beviljande av rättshjälp fattas av rättshjälpsbyrån. Beslutet ges skriftligen åt sökanden. Av beslutet skall framgå följande: den sak, för vilken rättshjälp beviljas vilken domstol det är frågan om sökandens ekonomiska ställning det datum från vilket förmånen gäller vilka förmåner rättshjälpen omfattar rättshjälpstagarens självriskandel biträdets namn. Om beslutet inte motsvarar ansökan skall rättshjälpsbyrån dessutom ge sökanden anvisningar om hur begäran om avgörande skall göras. Ett negativt rättshjälpsbeslut hindrar inte sökanden från att ansöka om rättshjälp i samma ärende om nya grunder framkommer. T.ex. om ärendet avancerar till en annan myndighet eller domstol kan det utgöra en grund för att sökanden skall få rättshjälp. Om sökandens ansökan om ersättning enligt rättsskyddsförsäkring har avslagits och rättshjälp beviljas, skall rättshjälpsbyrån be försäkringsbolaget underrätta rättshjälpsbyrån om försäkringsbolaget senare t.ex. med anledning av besvär ändrar sitt negativa beslut. Försäkringsbolagen har i 10 2 mom. ålagts en skyldighet att på begäran till rättshjälpsbyrån lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för att denna skall kunna sköta sina lagstadgade uppgifter och för utredande av om sökanden t.ex. har en rättsskyddsförsäkring som täcker saken. I vissa ärenden är det dock inte rättshjälpsbyrån som beslutar om rättshjälpen. Undantag utgör militära rättegångsärenden och ärenden som behandlas i fängelsedomstolen. Där är det domstolen som beslutar om beviljande av rättshjälp, och en utredning om förmögenhet behövs i regel inte.

20 8.1 Begränsning av åtgärder (5 ) Åtgärderna skall i varje enskilt fall begränsas till de åtgärder som är nödvändiga i ärendet. Det kan också i beslutet om rättshjälp anges vilka åtgärder rättshjälpen omfattar. Beslutet kan vid behov ändras att omfatta mer vittgående åtgärder. Som nödvändiga åtgärder kan anses sådana åtgärder som en person som är kapabel att själv betala sin rättshjälp normalt skulle vidta i ett motsvarande ärende. Vilka åtgärder som är nödvändiga i en rättslig angelägenhet bestäms i respektive fall enligt ärendets särdrag. Därför skall man i bedömningen av åtgärderna och huruvida de är nödvändiga beakta det aktuella fallets art och betydelse, det omtvistade objektets värde och omständigheterna som en helhet. I angelägenheter av ringa betydelse kan man således begränsa rättshjälpen till enbart t.ex. rådgivning. Vidare skall man beakta sökandens personliga egenskaper och hans eller hennes förmåga att själv klara av de åtgärder som ärendet kräver. Man kan således begränsa åtgärderna till enbart t.ex. behövlig rådgivning och upprättande av nödvändiga handlingar, om sökanden därefter själv kan sköta sin sak hos myndigheten eller domstolen. Begränsningen av de åtgärder som rättshjälpen omfattar görs redan i rättshjälpsbeslutet, om man redan då kan specificera de åtgärder som skötseln av ärendet kräver. Vid behov kan tillägg göras i förordnandet om rättshjälpsåtgärderna. Det är dock i första hand det rättsbiträde som förordnats att sköta ärendet som ansvarar för att rättshjälpen begränsas till endast de nödvändiga åtgärderna. Även om rättshjälpen inte begränsats till vissa åtgärder skall det biträde som förordnats att sköta rättshjälpsärendet också medan uppdraget pågår begränsa sig till enbart de åtgärder som är nödvändiga enligt ovan nämnda kriterier. Vilka enskilda åtgärder som är nödvändiga bedöms i sista hand i efterskott när ersättningen till ett privat biträde fastställs. Domstolen skall se till att ersättning för onödiga åtgärder inte betalas till biträdet. Domstolen skall således försäkra sig om att de åtgärder som ligger till grund för biträdets faktura faktiskt är nödvändiga med hänsyn till ärendets art. Biträdet skall se till att taket på 100 timmar inte överskrids. Den övre gränsen för rättshjälpen är ovillkorlig i utomprocessuella ärenden. Domstolen kan i ett ärende som den behandlar besluta om fortsatt rättshjälp, om det finns särskilda skäl till det med beaktande av rättshjälpstagarens behov av rättsskydd samt ärendets art och omfattning. Rättshjälpen kan fortsätta, om rättshjälpstagarens motpart utan grund har förhalat rättegången och rättshjälpstagarens rättsskydd alltjämt kräver att ett biträde anlitas. Också i det fall att det maximala timantalet uppfylls t.ex. medan den muntliga förhandlingen i domstolen pågår, kan domstolen på begäran av rättshjälpstagaren besluta att rättshjälpen skall fortsätta. Denna bestämmelse skall dock tillämpas endast i undantagsfall, och rättshjälpstagaren och biträdet ansvarar i första hand för att biträdets åtgärder hålls inom de ramar som anges i lagen. När den övre gränsen för rättshjälpen närmar sig kan rättshjälpstagaren be domstolen om ett beslut om fortsatt rättshjälp. Domstolen fattar beslut i saken. Om rättshjälpen fortsätter skall domstolen i sitt beslut

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för tingsrätternas sammansättning Ordförande: lagstiftningsrådet

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vårdpåföljdsarbetsgruppen Orförande Katariina Jahkola Sekreterare Sanna

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä)

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för rättegångars offentlighet i förvaltningsrätts kipningen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Delgivningsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tatu Leppänen Sekreterare:

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för ett europeiskt betalningsföreläggande Ordförande: lagstiftningsdirektör

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2016 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehäll 1 Försäkringens syfte... 2 2 Försäkringstagare och försäkrade... 2 3 Försäkringsperiod... 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter Ärende Regeringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehåll 1 Försäkringens syfte 2 2 Försäkringstagare och försäkrade 2 3 Försäkringsperiod 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP 1 (5) ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till olika avsnitt i informationen på s. 4-5. Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 Ö 5072-14 KLAGANDE KE MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum Typ av publikation Förslag till regeringens proposition

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum Typ av publikation Förslag till regeringens proposition PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Regeringssekreterare Anne Hartoneva stiftningsrådet Janne Kanerva Utgivningsdatum

Läs mer

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela 8.5.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Åtalsuppgörelse och åtalseftergift Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

2 ÅKLAGARE OCH DOMSTOL VID MILITÄRA RÄTTEGÅNGSÄRENDEN

2 ÅKLAGARE OCH DOMSTOL VID MILITÄRA RÄTTEGÅNGSÄRENDEN ALLMÄN ANVISNING RÅ:2010:2 Till åklagarna Dnr 17/31/10 Given Normbas 3.3.2010 ÅAL 3 2 mom ÅAL 4 Upphäver I kraft Allmän anvisning 1.4.2010 till åklagarna tills vidare RÅ 2005:2 Dnr 37/31/05 Förfarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

till åklagarna Dnr 38/31/ AÅL 3 2 mom. RÅ:1998: tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt

till åklagarna Dnr 38/31/ AÅL 3 2 mom. RÅ:1998: tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt ALLMÄN ANVISNING RÅ:2006:4 till åklagarna Dnr 38/31/06 Utfärdad Normbas 13.12.1006 AÅL 3 2 mom. Upphäver I kraft RÅ:1998:3 1.1.2007 - tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt 1 Bakgrunden till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 68/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 tingsrättslagen och 8 lagen om häradsåklagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Rättshjälpslag (1996:1619)

Rättshjälpslag (1996:1619) Sida 1 av 10 SFS 1996:1619 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-12-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:724 Rättshjälpslag (1996:1619) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord civilprocessrätt, rättegångsförfarande, konsumentskydd, miljöskada

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord civilprocessrätt, rättegångsförfarande, konsumentskydd, miljöskada PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgrupp IV om grupptalan Ordförande: lagstiftningsråd Asko Välimaa

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005 NÄR EN KONKURS FÖRFALLER (Innehållet har ändrats 11.12.2013; ändringarna anges med fet stil. Även språkdräkten har setts över) 1 KONKURSLAGENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen RIKSDAGENS SVAR 69/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av arbetsavtalslagen och av vissa lagar som har samband med dem Ärende Regeringen

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Beslut. Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa RIKSDAGENS SVAR 167/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD

PRESENTATIONSBLAD PRESENTATIONSBLAD 20.1.2015 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av strafflagens allmänna bestämmelser om förverkandepåföljder Konfiskationsarbetsgruppen Ordförande

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till upplysningar till denna blankett ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Personuppgifter som lämnas i detta ansökningsformulär registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given RIKSAKLAGARÄMBETET ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna Given 19.12.2002 RÄ:2002:4 Dnr 55/31/02 Normbas F om häradsåklagare 13 a 1 mom. I kraft 1.1.2003 - tillsvidare Anvisning om åklagares beredskap som undersökningsledare

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS

LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS 2015-03-17 LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS 1. Ring till ditt försäkringsbolag och säg att du ska göra en gemensam process med flera handlare angående försäljning

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010 30.9.2010 Publikationens titel Revidering av konkurslagen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna Betänkanden och utlåtanden Serienummer

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2003 Nr 965 969 INNEHÅLL Nr Sidan 965 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli... 3411 966

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Förfarande i militära rättegångsärenden

Förfarande i militära rättegångsärenden Förfarande i militära rättegångsärenden ALLMÄN ANVISNING Dnr 19/31/14 12.2.2015 I kraft 16.2.2015 -tills vidare Upphäver RÅ:2010:2 dnr 17/31/10 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer