Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Processer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Processer"

Transkript

1 Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Processer FINAL version 24 januari 2014 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, Stockholm Besöksadress: Grev Turegatan 16, Stockholm Tel: Fax: Organisationsnummer: E-post: Webbplats:

2 2 Innehåll Projektgruppen Infrastruktur Processer... 3 Inledning del Övergripande problemställning... 3 Målbild/vision... 3 Effektmål... 3 Uppdraget... 4 Arbetsgång... 4 Inledning del Feasability... 6 Problembeskrivning... 6 Förslag... 6 Tillstånd... 9 Problembeskrivning... 9 Förslag Infra-stödstruktur Problembeskrivning Förslag Akademiskt drivna kliniska studier Problembeskrivning Förslag... 15

3 3 Projektgruppen Infrastruktur Processer Deltagare Ordförande: Bertil Lindahl, SKL Projektledare: Dan Henrohn, Läkemedelsverket Gunnel Arkehed Dubuc, Universitetssjukhuset i Linköping Karin Leire, TFS Jack Lysholm, Västerbottens läns landsting, Umeå Ulf Malmqvist, ClinTrials Skåne AB Katrin Moeschlin, MSD Kjell Öberg, Akademiska sjukhuset Uppsala Inledning del 1 Övergripande problemställning För att effektivt kunna bedriva en klinisk studie krävs en infrastruktur i Sverige, vilken stödjer planering och genomförande. - Brister i processerna för att initiera/genomföra en klinisk studie framhålls ibland som ett hinder. - Brister i kunskap om de regelverk och de processer som omgärdar fr.a kliniska prövningar utgör i sig också ett hinder för den akademiska forskaren att initiera kliniska prövningar. - Den akademiske forskarens möjlighet att få tillgång till den kompetens och de resurser som finns vid kliniska prövningscentra till stöd för initierande och genomförande av en klinisk prövning (KP) begränsas av att sådant stöd ej är en fri nyttighet och det finns också endast en begränsad tillgång till sådan service. - Avsaknad av en upparbetad standardiserad infrastruktur för kliniska studier inom vården lyfts fram som en utmaning för industrin. Sammantaget riskerar goda idéer till kliniska studier från akademi och vård att aldrig bli av och industrin väljer att förlägga sina kliniska studier i andra länder än Sverige. Målbild/vision En nationell harmonisering och standardisering av effektiva processer för planering och genomförande av kliniska studier har implementerats i Sverige. Att inom sjukvården ha tillgång till klinisk prövningskompetens samt ha välfungerande stödstrukturer och processer som underlättar och påskyndar start och genomförande av kliniska studier Effektmål Sverige är det mest attraktiva landet i EU för kliniska studier.

4 4 Uppdraget Arbetsgruppen ska arbeta med och ta fram konkreta förslag som rör processer för planering och genomförande av kliniska studier och vidare beskriva hur dessa förslag kan implementeras. Arbetsgång Kartlägga vilka delar samt parter som ingår i processen och varje dels utmaningar Vilka utmaningar är de centrala och bör därför åtgärdas? Ta fram förslag på hur dessa utmaningar kan åtgärdas Identifiera de parter som har mandat och kan ta ansvar för att implementera de föreslagna åtgärderna. Inledning del 2 Arbetsgruppen beskrev processerna från start till leverans för en industriinitierad klinisk läkemedelsprövning (figur 1 nedan). Arbetsgruppen identifierade följande områden som centrala utmaningar/flaskhalsar; 1. Initial feasability. 2. Ansökningar om nödvändiga tillstånd för aktuell studie. 3. Infra-/stödstruktur inom sjukvården för deltagande i KP Vidare så identifierades specifika utmaningar/flaskhalsar för akademiskt drivna KP. Figur 1 Våra förslag bygger genomgående på ett stöd och samordningssystem som innefattar en nationell, samt flera regionala och lokala nivåer. Förslaget anknyter i huvudsak till det förslag

5 5 som framlagts i den statliga utredningen om nationell samordning av kliniska studier (Starka tillsammans SOU 2013:87). Figur 2 Illustrerar hur dessa olika nivåer förhåller sig till varandra och skall samverka. I vår rapport motsvarar Nivå 0 den nationella noden (nämndmyndigheten) som den beskrivs i Starka tillsammans. Nivå 1 motsvarar de regionala noderna (en per sjukvårdsregion) och nivå 2 motsvarar den lokala nivån som kan bestå av en eller flera samverkande kliniker/enheter inom sjukvården. Förslagen i vår rapport rör den regionala (nivå 1) och lokala nivån (nivå 2). För beskrivning av den nationella nodens (nivå 0) funktioner och uppdrag hänvisas till utredningen Starka tillsammans. Nivå2 Nivå2 Nivå1 Nivå2 Nivå1 Nivå2 Nivå1 Nivå 0 Nivå1 Nivå1 Nivå1 Några genomgående principer i vår rapport är att: uppbyggnaden av nivå 1 och 2 bör om möjligt bygga på en vidareutveckling av befintliga strukturer ansvar och funktioner skall läggas på lägsta lämpliga nivå för att undvika onödig byråkratisering, men nivå 1 ansvarar för att nödvändiga processer implementeras och harmoniseras i största möjliga mån mellan olika nivå 2 enheter samverkan inom och mellan nivåerna behöver vara välutvecklad mer beskriva vilka funktioner som skall finnas på nivå 1 och 2 och hur de skall samverka, snarare än att i detalj beskriva hur de skall organiseras

6 6 Feasability Problembeskrivning Feasability (en orientering från industrins sida om prövningen har förutsättningar att starta i Sverige (land, protokoll, center) utgör ett centralt problemområde; - många förfrågningar från industrin (läkemedels-; medicinteknisk industri samt CROföretag) om specifika kliniska prövningar (KP) som skulle kunna starta i Sverige (SE) går förlorade pga. brister inom sjukvården att identifiera om man kan vara med eller ej. En initial feasibility kan vara en del av läkemedelbolagets val av CRO (lämpliga centra ska presenteras tillsammans med kostnaden för studien), och ett centra kan således få samma förfrågan (ofta väldigt vag information om produkten och studiens upplägg samt vilken sponsor som står bakom) från flera olika CRO. Förfrågningarna kan gå till enskilda medarbetare (tilltänkta prövare) som ofta uppfattar förfrågan som anonym, med åtföljande risk för dåligt engagemang och nekande svar vad gäller villighet att delta i aktuell studie. - tydliga ingångar/infrastruktur för kontakt mellan industri och sjukvård för feasability saknas, för att snabbt få bekräftat om en specifik KP har förutsättningar att starta eller ej. - omvänt är det problematiskt att komma med löften om viss leverans av ett antal patienter till en KP och sedan ej leverera vad man lovat. Det kan medföra att industrin väljer bort ett centra eller hela SE vid en framtida KP inom samma område. Sällan eller aldrig utförs någon uppföljning inom sjukvården för att utröna varför man ej lyckats leverera det antal patienter man utlovat. - Industrin beskriver att det är svårt att identifiera rätt kontaktperson inom sjukvården för att få frågor som rör feasability besvarade, vilket försvårar och försenar processen väsentligt. Detta återkopplar även till punkten ovan, att det kan vara fel person som uttalar sig kring hur många patienter som kan komma att inkluderas på kliniken. Förslag Nivå 1 organisation Att upprätta eller vidareutveckla befintliga strukturer inom varje sjukvårdsregion 1 en organisation som har ett landstings/regions övergripande uppdrag att ta emot förfrågningar om kliniska prövningar från främst industrin (primary point of contact) med ett uttalat mål att stötta feasability processen. Det är särskilt värdefullt att det finns en tydlig mottagare (primary point of contact) av förfrågningar om kliniska prövningar i de fall då det inte finns en etablerad kontakt mellan industrin och tilltänkt centra (nivå 2). Det övergripande syftet med denna organisation är att främja och utveckla klinisk forskning och prövningar i samverkan med akademin, hälso- och sjukvård och näringslivet; samt minska bördan på enskilda center/prövare. Det förväntas att de olika Nivå 1 organisationerna har ett samarbete i syfte att kunna referera till varandra 1 Sjukvårdregionerna i Sverige: Södra sjukvårdsregionen, Sydöstra sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen, Stockholms sjukvårdsregion, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, och Norra sjukvårdsregionen

7 7 liksom ha ingångar till olika nationella forskarnätverk. I detta ingår även att etablera kontakt och samarbete med befintliga RCC och även RBC. Det är önskvärt att denna organisation är med och skriver på alla kontrakt (ingå ekonomiska avtal för huvudmannens räkning) då detta ger en möjlighet att samla regions/landstingövergripande information 1 Sjukvårdregionerna i Sverige: Södra sjukvårdsregionen, Sydöstra sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen, Stockholms sjukvårdsregion, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, och Norra sjukvårdsregionen om antal och typ av kliniska prövningar som går i regionen/landstinget. Uppföljning och analys av utlovad leverans är en viktig uppgift som denna organisation i samverkan med berörd center bör bidra med. Således bör även information om vilka kliniska prövningar som enskilda centra tackar nej till systematiskt samlas in och det bör finnas en kortfattad analys av varför prövningen ej kunde starta vid berörd klinik. Organisationen behöver också återkoppling från industrin i de fall man inte fick studien, med en förklaring om varför man inte erbjöds deltagande. En typ av förfrågningar som med fördel initialt kan omhändertas av denna organisation är s k multi-cro-förfrågningar där vi idag av erfarenhet vet att många förfrågningar stannar på individnivå hos enskilda tilltänkta prövare vid en klinik med nekande svar som följd, då denna typ av förfrågningar ofta uppfattas som anonyma (enligt ovan beskrivning). Alla förfrågningar som på centernivå (nivå 2) landar i beslutet att prövningen ej kan starta bör gå tillbaka till denna organisation för att utröna om aktuell studie kan bedrivas inom andra center i regionen/landstinget. I de fall då den kliniska prövningen ej kan starta inom regionen/landstinget bör denna organisation samverka med motsvarande nivå 1 organisationer i andra regioner/landsting för att underlätta för industrin att snabbt komma vidare i processen till en annan del av Sverige (landsfeasability-ansvar) där det kan finnas förutsättningar för studien att starta. Denna samverkan kommer att bidra till att fler kliniska prövningar kan starta i Sverige. Upparbetade processer för samverkan med andra nivå 1 organisationer bör också finnas i de fall då det står klart att man inom det egna landstinget/regionen inte kommer att kunna leverera mer än en viss andel av det antal patienter som industrin avser sig vilja kunna rekrytera i Sverige för en viss studie (landsfeasability-ansvar). Denna organisation bör också utveckla processer för att på ett effektivt sätt utnyttja de möjligheter nationella kvalitetsregister och andra register som finns kan erbjuda med avseende på att identifiera och beräkna studiepopulationer. För att på bästa sätt kunna utföra de ovan beskrivna funktionerna är det viktigt att nivå 1 har en tydlig intern och extern kommunikationsstrategi mot olika intressenter om sitt uppdrag och sin verksamhet. Inom flera regioner och landsting finns redan idag etablerade strukturer som kan tjäna som nivå 1 organisation i respektive region/landsting. Dessa etablerade strukturer rekommenderas förfina och utveckla sitt arbete för att få till en så effektiv och ändamålsenlig feasability-process som möjligt.

8 8 Data från en etablerad nivå 1 struktur (ClinTrials Skåne) visar på värdet att arbeta systematiskt med feasability frågor. Antalet förfrågningar från industrin till ClinTrials Skåne ökade med ca 65% från 2011 till 2012, och antalet skrivna kontrakt ökade samtidigt med närmare 40%. En nivå 1 organisation föreslås kunna erbjuda följande bastjänster avseende feasability: Landsfeasability enligt ovan beskrivning Avtalsfrågor, inkl. hjälp med budgetberäkningar och ekonomiuppföljning, samt juridiska frågor Uppföljning av t.ex. ingångna avtal (leverans), antal förfrågningar, typ av prövningar etc. Rekommendera intresserade centra/prövare inom sitt landsting/region och här ingår de privata SMO som idag levererar ett stort antal patienter till kliniska studier Nivå 2 organisation Det är nödvändigt att varje center där kliniska prövningar bedrivs har en infrastruktur som befrämjar feasability-processen. Varje center bör ha en process som säkerställer att alla förfrågningar omhändertas och diskuteras i grupp på berörd klinik och att det ej lämnas till en enskild medarbetare att ensamt avgöra om prövningen har förutsättningar att bedrivas eller ej. I de fall då kliniken tackar nej utan att nivå 1 organisation varit involverad så bör beslutet vidarebefordras till nivå 1 organisationen med en beskrivning om varför prövningen ej kan starta vid berörd klinik. I de fall kliniken tackar ja efter direktkontakt med industrin, utan att nivå 1 varit involverad i feasability-processen, så bör nivå 1-organisationen vara med i kontraktskrivningen enligt ovan. Vidare bör information om hur det gått med utlovad leverans i form av antal rekryterade patienter inom givna tidsramar vidareförmedlas till nivå 1-organisationen.

9 9 Figur 3. Tillstånd Problembeskrivning 1. Regionala etikprövningsnämnderna (REPN); (A) Att REPN är organiserade som sex oberoende myndigheter har bidragit till att; förutsägbarheten minskar som en följd av skillnader i enhetlighet i bedömningarna (ex. skillnader i bedömning hur länge labprover får förvaras utomlands i väntan på analys eller maxantalet sidor som patientinformationen får ha etc) 2. Strålskyddskommitté; I de fall då särskilt tillstånd krävs från en lokal strålskyddskommitté så kompliceras processen av att; de olika kommittéerna har olika blanketter de olika kommittéerna ställer olika krav (ex formulering om strålning i patientinformation) handläggningstiderna varierar då de olika kommittéerna har olika mötesdatum och ibland tillkommer försening i beslut då ärendet inte får gå till kommittén förrän REPN är klara med sin bedömning 3. Biobank; Det råder för närvarande problem med att få tillgång till vävnadsprover i rimlig tid pga. svår byråkrati i de existerande biobankerna.

10 10 Förslag Angående REPN; Den nya EU-förordningen om kliniska prövningar är i vardande och det förslag som hittills presenterats kommer att på ett genomgripande sätt påverka hur existerande etikprövningsnämnder kommer att arbeta framgent. Arbetsgruppens förhoppning är att den nya förordningen när den implementerats tar hand om de problem som omnämns i problembeskrivningen. Under tiden bör överklagandefunktionen användas för att få vägledande beslut från den centrala etikprövningsnämnden. Angående Strålskyddskommitté; Arbetsgruppen föreslår att det bör finnas en nationell strålskyddssamordningsfunktion som verkar för en harmonisering i bedömningarna och vilka blanketter som skall användas vid ansökan. Det ska vara förutsägbart när strålskyddskommitten sammanträder, och minst 8 sammanträden per år är nödvändigt för att minimera tidsfördröjan. Ett alternativ är att det inrättas en nationell strålskyddskommitté i enlighet med förslaget i utredningen Starka tillsammans. Angående biobanker; Förenkla de administrativa rutinerna. Standardiserade enkla formulär bör tillhandahållas. Handläggningen i biobanken bör snabbas upp. Infra-stödstruktur Problembeskrivning Infra-/stödstruktur inom sjukvården för deltagande i klinisk prövning (KP) är en flaskhals; 1. Koordinering; Det föreligger brist på samverkan och koordinering av nödvändiga servicefunktioner inom sjukvården när en klinisk prövning skall genomföras. T.ex. när en studie har behov av röntgenutvärdering eller patologiutlåtande etc. på enheter utanför det center där patient och prövare finns. 2. Avtal mellan centra och läkemedelsföretag; Processen är krånglig, tidskrävande och ostrukturerad Det saknas enhetliga riktlinjer för kontraktskrivandet Delegationsordningen upplevs ofta oklar på centra, vilket fördröjer kontraktssignering LIF och SKL har enats om en mall för avtal mellan sjukvård och läkemedelsföretag (LIF-avtalet). Läkemedelsföretagens moderbolag vill dock ofta att företagets egna avtalsmall skall användas i tillägg vilket ger två parallella avtal att hantera för centrat. Detta upplevs

11 11 från sjukvården som en onödig byråkrati och ger ökad risk för oklarheter. 3. Ekonomisystem och faktureringsprocesser; Dålig kontroll av kassaflödet under studiens gång vilket kan innebära en ojämn fördelning över tid mellan intäkter och utgifter samt att det ibland kan råda oklarhet i huruvida man säkerställt att alla intäkter enligt kontrakt inhämtats. En av orsakerna till den bristande ekonomiska kontrollen är att sjukvårdens ekonomisystem ofta inte är anpassade för KP, vilket försvårar översyn av när fakturering ska ske eller om faktura betalats. Begreppet overhead förstås och accepteras ej alltid av utländsk industri. Sjukvården har svårt att uppskatta och/eller ta höjd för alla kostnader som följer av att man tackar ja till deltagande i en KP (t ex patientrekryteringsprocessen tas sällan upp som kostnad, kostnaden för inspektion av apparatur etc) Svårt för läkemedelsföretagen att förutsäga kostnader då prislistor saknas och/eller är svårgenomträngliga 4. Resurser och stödfunktioner; Tid för involverade prövare att fullfölja sina uppgifter under den KP saknas. Detta får till följd att viktiga uppgifter under studiens gång försenas eller försvåras (t.ex tillgänglighet vid monitorering, biverkningsrapportering etc). Brist på forskningssköterskor (fo-ssk) inom sjukvården leder till att studier inte blir av eller t.ex att rekryteringen av patienter förlångsammas. På vissa centra (nivå 2) är det svårt att garantera en jämn beläggning av studier som gör att man långsiktigt kan finansiera en eller flera fo-ssk. Brist på utvecklad struktur för att på ett enkelt och smidigt sätt ta hand om biologiska prover försvårar ibland deltagande i en KP. Brist på legalt giltiga rutiner för prescreening av potentiella patienter i en KP via journalgenomgång genomförd av fo-ssk eller forskningsläkare (i de fall läkaren eller fo-ssk ej har en direkt vårdrelation) leder till försvårad rekrytering av patienter. Vissa elektroniska journalsystem medger inte direkttillgång till enskild patients data på ett legalt korrekt sätt, vilket leder till försvårad och förlångsammad monitoreringsarbete.

12 12 Förslag 1. Koordinering Alla serviceenheter inom sjukvården som kan behövas anlitas vid genomförandet av en KP (t.ex röntgen, patolog, etc) ska ha utpekade kontaktpersoner för KP verksamhet. Upprättande av en sådan kontaktlista kan nivå 1 ansvara för. Den ansvarige prövaren på berört centra (nivå 2) ansvarar för att kontakt tas med respektive kontaktperson på serviceenheterna innan KP startas. 2. Avtal mellan centra och läkemedelsföretag Juridisk och ekonomisk kompetens behöver finnas inom nivå 1 till stöd för prövarna för att underlätta avtalsskrivning. Avtalsskrivning bör påbörjas så snart det är klart att ett center har identifierats och tackat ja till medverkan i studie. Det måste finnas en fastställd och kommunicerad delegationsordning för avtalskrivning vid KP (från landstingsledning och nedåt), där nivå 1 ansvarar för kommunikationen. Sjukvården vill ha ett avtal (inte ett LIF-avtal och ett företagsspecifikt avtal). Föreslår att man på nationell nivå (nivå 0) tar fram en generiskt avtalsmall som man förhandlar igenom med respektive läkemedelsföretag (jmf Rikshospitalet Danmark). 3. Ekonomisystem och faktureringsprocesser En beskriven process för fakturering och betalninguppföljning bör finnas. Nivå 1 kan ansvara för att ta fram en gemensam processbeskrivning som kan användas för nivå 2. Faktureringsprocessen inklusive faktureringsfrekvens ska specificeras i avtalet- detta gäller även för akademiska studier Standardiserade beräkningsmallar bör eftersträvas för budgetarbetet. En noggrann kalkyl av beräknad merkostnad ska tas fram och stämmas av mot betalningsförslaget från sponsorn. Kalkylen bör tas fram så snart ett centra tackat ja till medverkan. Det ger ett bra beslutsunderlag för klinikchef mfl. (även akademiska studier bör beräknas). Aktuella prislistor för olika undersökningar etc inom sjukvården bör vara transparenta och kommunicerade gentemot sponsor.

13 13 Vad som ingår i OH-kostnader bör tydliggöras för industrin. Hur man hanterar OH skulle kunna beskrivas i den generiska avtalsmallen (se ovan). På större nivå 2 enheter bör det finnas personer med särskild ekonomisk kompetens som kan hantera fakturering och ekonomisk uppföljning vid KP. På nivå 1 bör det också finnas ekonomisk kompetens till stöd för mindre nivå 2 enheter i dessa frågor. Ekonomisystemen ska vara utformade så att de stödjer och underlättar fakturering och betalningsuppföljning vid KP. 4. Resurser och stödfunktioner Inkludera klinisk prövningsverksamhet i produktionsplaneringen på center nivå (nivå 2). Upprätta fler kombinationstjänster för sjuksköterskor så att det går att kombinera traditionellt kliniskt arbete med forskningssköterskeuppdrag på nivå 2. Organisera olika klinikers prövningsverksamhet till så stora enheter (nivå 2) att man kan klara att ha en kritisk massa av fo-ssk och andra stödfunktioner (t.ex ekonomiansvarig etc). Det går att skapa rutiner som är legalt giltiga för att prescreening ska kunna genomföras. Viktigt att varje landsting/region utarbetar rutiner för att kunna genomföra legalt giltig prescreeening. Nivå 1 skulle kunna agera som pådrivande inom sin sjukvårdsregion. Att man på nationell nivå (nivå 0) ansvarar för att det utarbetas användarvänliga, tidseffektiva och legalt giltiga rutiner och IT-funktioner för direkttillgång till patientdata i monitoreringssyfte. Nivå 1ansvarar för att dessa rutiner och funktioner anpassas och implementeras inom sin sjukvårdsregion. Akademiskt drivna kliniska studier Problembeskrivning De akademiskt drivna studierna begränsas ofta av finansieringsproblem. Det leder till att studier ej påbörjas eller inte avslutas eller att de begränsas inadekvat till sin storlek. o Många traditionella fonder har svårt att finansiera prövningar, kostar ofta betydlig mer än vad traditionella fo-anslag ger. o Kliniska prövningar har svårt att konkurera med mer experimentell forskning, uppfattas ofta som mindre nyskapande och originella. o Akademiska studier kan inte erbjuda samma ersättning till deltagande kliniker, svårt att komma till på centra där inte egna forskare är direkt involverade. Vidare leder finansieringsbrist också till att man ej har råd att designa placebokontrollerade studier eftersom placebotillverkning är förenad med betydande

14 14 kostnader. Kostnaden för placebotillverkning till en studie kan många gånger överskrida budgeten för hela studien. Import av studieläkemedel som ej är godkända/marknadsförda i Sverige är komplicerat och dyrt. Finansieringsbrist leder också till att man inte har råd att nyttja befintliga stödfunktioner till stöd för utformning av protokoll, statistiska beräkningar inför och efter studien, GCP-monitorering, GCP utbildning etc. med följd att kvalité och genomförbarhet minskar. Vidare leder finansieringsbristen till att det ej finns medel till att anställa forskningssköterska. För få kliniska forskare som driver akademiska kliniska prövningar, och för få kliniker/enheter som deltar i akademiskt drivna kliniska prövningar. Tillgången till stödstrukturer (nivå 1 organisationer) som kan erbjuda nödvändiga funktioner för att driva klinisk prövning är ojämn eller obefintlig i vissa delar av Sverige, vilket får till följd att möjligheten att starta och driva kliniska studier/prövningar försvåras/begränsas i stora delar av Sverige särskilt utanför universitetssjukhusen, och ibland leder till bristfällig kvalitet (design och utförande). Tillgången till GCP utbildning och annan kunskap som behövs för att bedriva klinisk prövning är en begränsande faktor. o Forskningssjuksköterskor (fo-ssk). I akademiskt drivna kliniska prövningar har en oberoende fo-ssk ofta rollen som GCP-monitorerare. Oberoende GCPmonitorering av en klinisk läkemedels-/medicinteknisk prövning är en förutsättning för att erhålla tillstånd från Läkemedelsverket. o Prövare. Bristen på kunskap i prövningsmetodik, GCP kunskap och tillämplig lagstiftning samt övriga regelverk som beskriver hur kliniska läkemedels/medicintekniska prövningar skall utformas och drivas leder till att; -man drar sig för att starta kliniska prövningar trots att man kanske har intressanta frågeställningar som man skulle kunna besvara genom en klinisk prövning -att de studier man avser att starta utformas bristfälligt och möts av stora invändningar från granskande myndigheter (Läkemedelsverk / Etikprövnings-nämnd). Ofta så stora invändningar att studien inte blir av eller de fördröjs avsevärt. Konkurrens mellan kommersiella och akademiska prövningar avseende patientunderlag, prövare och också tillgång till stödresurser (fr.a. fo-ssk) kan utgöra ett problem och vara en begränsande faktor. Samtidigt så finns det synergieffekter såtillvida att prövare som har erfarenhet av att delta i kommersiella kliniska prövningar har lättare att driva egna kliniska prövningar då dessa prövare förvärvar viktiga kunskaper hur kvalificerade prövningar genomförs.

15 15 Förslag Finansiering av klinisk behandlingsforskning bör stärkas: o nya medel från stat/landsting till Klinisk behandlingsforskning tillgängliggörs fr.o.m. 2014, vilket kommer ge ett värdefullt tillskott. o vi föreslår att det kopplas landstingsresurser till kliniska studier i de fall HTAutredning visat brist på evidens och behov av kliniska studier påvisats. (HTA = health technology assessment). Detta bör samordnas nationellt mellan de olika landstingen. o vi föreslår att ALF-medel i högre grad bör gå till klinisk behandlingsforskning o vi föreslår att en del av de centrala medel som den föreslagna nämndmyndigheten ska dela ut till de regionala noderna (nivå1) används för att tillhandahålla kostnadsfritt initialt stöd till akademiskt drivna kliniska studier för att planera, genomföra och övervaka kliniska försök enligt GCP. I grannlandet Danmark uppgår detta kostnadsfria stöd till 100 timmar per projekt. Statligt ägda APL (Apotek produktion & Laboratorier AB) bör få ett tydligt uppdrag att tillhandahålla placebo till akademiskt drivna kliniska prövningar till subventionerat pris. Det bör bli enklare och framförallt billigare att importera och distribuera studieläkemedel som ej finns tillgängliga i Sverige. Genom att stimulera till att fler prövare och enheter (även utanför universitetssjukhusen) deltar i kommersiella kliniska prövningar får man sannolikt flera prövare och enheter intresserade av, och kunskap i, att också driva/delta i egna kliniska patientnära studier. Det bör finnas en nivå 1 organisation i varje sjukvårdsregion (enligt ovan) så att tillgång till nödvändigt stöd finns tillgängligt i hela landet. Detta stärker förutsättningarna för att driva stora nationella multicenterstudier samt att fler prövare kan delta/driva egna kliniska studier. Nivå 1 organisationen ska tillhandahålla stöd för såväl design som genomförande av kliniska studier: o Prövningsledare/projektledare o Databasprogrammerare/DM o Monitorering o Statistiker o Tillgång till e-crf och andra nödvändiga IT-resurser o Biobanksfrågor o Biverkningsrapportering

16 16 Nivå 1 bör ha en genomtänkt strategi för hur verksamheten ska finansieras, inklusive om, och i så fall vad, som ska vara en fri nyttighet. Nivå 1 ansvarar i varje sjukvårdregion för att tillhandahålla utbildning i GCP och andra frågor avseende kliniska studier. Vi föreslår vidare att utbildning i GCP och prövningsmetodik bör vara obligatorisk i all forskarutbildning för läkare. Nivå 2 bör organiseras så att man klarar av att försörja en tillräckligt stor grupp av forskningssköterskor för att långsiktigt kunna upprätthålla flexibilitet, kompetens, och minska sårbarhet. Nivå 1 skulle också kunna ha en pool av forskningssköterskor att hyra ut framförallt vid belastningstoppar. Ett ökat antal kombinationstjänster med kliniktjänstgöring för forskningssköterskor skulle öka tillgången till forskningssköterskor, samt öka solidariteten mellan sjukvård och forskning. Risken för konflikt om patientunderlaget mellan olika kliniska studier minskar om nivå 2 har en process som säkerställer att alla förfrågningar omhändertas och diskuteras i grupp på berörd klinik och att det ej lämnas till en enskild medarbetare att ensamt avgöra om prövningen har förutsättningar att bedrivas eller ej.

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Regionstyrelsen Rita Jedlert Bitr medicinsk direktör 040-675 31 38 Rita.Jedlert@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-15 Dnr 1504218 1 (5) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Ordförandens

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till

Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till Tema kliniska prövningar och licenser: När godkända läkemedel inte räcker till Enligt lagstiftningen måste ett läkemedel som ska ges till en patient i Sverige vara godkänt för försäljning i vårt land.

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier

Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier 2014-04-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87) Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Svenska Läkaresällskapet ställer sig

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion 1 (6) Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion Bakgrund Samverkansnämnden fastställde vid sammanträdet den 7 februari 2011 verksamhetsplanen för perioden

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr 1896-14 Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier i Sverige Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) Gemensam målsättning I Sverige

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Kliniska prövningar av läkemedel dagens regler och den nya förordningen. Margareta Svensson Team Leader Drug Safety TFS, Sweden

Kliniska prövningar av läkemedel dagens regler och den nya förordningen. Margareta Svensson Team Leader Drug Safety TFS, Sweden Kliniska prövningar av läkemedel dagens regler och den nya förordningen Margareta Svensson Team Leader Drug Safety TFS, Sweden Bakgrund Kliniska prövningar minskat i EU med 25% 2007-2011 - ekonomiska konsekvenser

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Processen klinisk läkemedelsprövning

Processen klinisk läkemedelsprövning Granskning av Processen klinisk läkemedelsprövning Region Skåne Augusti 2002 Christel Eriksson Jean Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syftet med

Läs mer

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser.

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser. Remissvar 1 (9) Datum Vår beteckning 2015-08-13 STY2015/21 Socialdepartementet Er beteckning S2015/1554/SF Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Sammanfattning SBU anser att

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar Tack för möjlighet att ge synpunkter på dessa diskussionspunkter. Dessa frågor har diskuterats i styrelsen för Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och svaren finns markerade i rött i direkt anslutning

Läs mer

Informationsutbyte inom vård och omsorg Nuläge, önskat läge och hur vi kommer framåt

Informationsutbyte inom vård och omsorg Nuläge, önskat läge och hur vi kommer framåt 2014-11-23 1 (12) Informationsutbyte inom vård och omsorg Nuläge, önskat läge och hur vi kommer framåt Detta dokument har framtagits av Åke Nilsson, programansvarig för nationella programmet för datainsamling

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Stockholm 2014-10-27 Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Svenska Psykiatriska Fo reningen, SPF, tackar fo r mo jligheten att yttra oss o ver rubricerade remiss. Sammanhållen journal

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Företagsklimatet i Oskarshamn

Företagsklimatet i Oskarshamn Oskarshamn den 25 oktober 2006 Företagsklimatet i Oskarshamn Vi har på olika sätt tagit del av Svenskt Näringslivs kartläggning av företagsklimatet i Oskarshamn. Och enligt vår uppfattning är det inte

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Mie Claesson Magnell 040-33 26 66 mie.claessonmagnell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-13 Dnr 0900176 1 (10) Rekvisition hörapparat en valfrihetsmodell Ordförandens

Läs mer

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor SP 2010:1 Dnr 09/044 Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor Fastställda av SUHF:s styrelse den 14 december 2010 Inledning För att främja en gemensam

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Detta är Minpension.se

Detta är Minpension.se pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen

Läs mer

Regional hantering av multicenterstudier a) Information

Regional hantering av multicenterstudier a) Information Dokument M2 Version 2013-09-11 1 Regional hantering av multicenterstudier a) Information Följande kriterier måste vara uppfyllda för att multicenterstudieprincipen ska kunna användas: I varje region/landsting

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912 Till: Tolktjänstutredningen Från: Föreningen Tolkledarna Synpunkter på utkast daterat 110912 Tolkledarna har ombetts att i anknytning till mötet med utredarna 110927 inkomma med skriftliga synpunkter på

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Nationell konferens om klinisk forskning. Starka tillsammans - från idé till verklighet

Nationell konferens om klinisk forskning. Starka tillsammans - från idé till verklighet Nationell konferens om klinisk forskning Starka tillsammans - från idé till verklighet Starka tillsammans SOU 2013:87 Kliniska prövningar Sverige 2005-2012 Källa: LV/EudraCT Kommersiella KP Sverige 2005

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 Ärendet Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till införande av standardiserade vårdförlopp. Regeringen och

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Uppdraget Starka Tillsammans Regeringen beslutade den 11 september 2014 att

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

Nationell samverkan. Tillsammans förbättrar vi möjligheterna att bedriva kliniska studier.

Nationell samverkan. Tillsammans förbättrar vi möjligheterna att bedriva kliniska studier. Nationell samverkan Samverkan mellan sex regionala noder, en vid varje sjukvårdsregion, och Vetenskapsrådet - Kommittén för kliniska studier - Enheten för kliniska studier Tillsammans förbättrar vi möjligheterna

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården. Ett utvecklingsområde

Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården. Ett utvecklingsområde Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården Ett utvecklingsområde FÖRSLAG PÅ VIDARE ARBETE Låt oss vara tydliga: vi saknar fackkompetens inom hälso- och sjukvård. Vi säger detta med förhoppningen att läsare

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2012-02-21 Ju2013/1320/KO UD2012/41590/FIM ju.registrator@regeringskansliet.se ud.registrator@regeringskansliet.se anders.bagge@regeringskansliet.se

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer