LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer"

Transkript

1 Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

2

3 Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera den kommunala verksamheten oavsett driftsform. Detta dokument redovisar revisionens roll, villkor och arbetsformer i Lunds kommun. Det senaste decenniet har den kommunala revisionen varit föremål för en rad lagändringar och ändrade förutsättningar i syfte att stärka revisions- och ansvarsprövningsprocessen. Lagstiftaren har aviserat ytterligare en utredning om revisionens roll. Kommunallagen från den 1 juli 2006 understryker vikten av att revisorernas arbete inriktas på aktivt deltagande i det kommunala förändringsarbetet. Det gäller särskilt formerna för planering, styrning, genomförande, uppföljning samt analys och utvärdering som vuxit fram ur intentionerna med ett decentralt beslutsfattande och ansvarstagande. Syftet med föreliggande redogörelse är att beskriva den kommunala revisionens särart, dess ändrade roll och villkor samt arbetsformer. Dokumentet ska primärt användas internt i revisionens planering, genomförande och uppföljning. Det kan även fungera som information till olika intressenter om revisionsverksamhetens förutsättningar. FÖR LUNDS KOMMUNREVISION Per Olsson Anna-Klara Arvidsson Eva Ekelund Olsson Ordförande vice ordförande 2:e vice ordförande

4 Revisorernas valbarhet och oberoende Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod femton revisorer. Kommunfullmäktige utser bland dessa femton (personunion) två lekmannarevisorer och lika många ersättare till de helägda aktiebolagen, en lekmannarevisor med ersättare till det delägda aktiebolaget och lekmannarevisorer med ersättare till de indirekt ägda bolagen (dotterbolag). Kommunfullmäktige utser också bland dessa femton (personunion) revisor till kommunalförbund, revisor och ersättare till kommunens stiftelser och fonder och revisor och ersättare till andra särskilda revisionsuppdrag. Den som är vald till revisor är inte samtidigt valbar som ordförande eller vice ordförande i fullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag. Revisor skall vara oberoende i förhållande till granskad styrelse och nämnd. Val med undantag kan fortfarande ändå bli aktuella om en revisor har närstående med uppdrag i en nämnd eller beredning eller är anställd med redovisningsansvar i en nämnd. Om jäv av ovan angivet slag föreligger vid valet av revisor måste beslutet för att vara giltigt förses med undantag för revisorn att deltaga i granskning av förhållanden som föranleder jävet. Om jäv uppstår under valperioden kan ledamoten omväljas genom ett så kallat fyllnadsval och då med särskilt angivande av undantaget. 1

5 Vald revisor kvarstår i uppdraget till dess att bokslut och årsredovisning för mandatperiodens sista år granskats och revisionsberättelse upprättats och avlämnats till fullmäktige. Det innebär att två kommunrevisioner den avgående och den tillträdande tjänstgör parallellt fem till sex månader under mandatperiodens första år. Varje revisor är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer. består i det löpande granskningsarbetet och i den årliga ansvarsprövningen av femton enskilda personer med rätt att göra egna ställningstaganden. Samsyn i kommunikationen med de granskade och även i övrigt eftersträvas. I fråga om beslut som rör revisionens förvaltning till exempel budget, inköp gäller samma regler om närvaro och majoritet som i styrelsen och nämnder. Revisorernas roll och villkor utgör att av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. s ändrade roll, inriktning och ökade betydelse återspeglas i kommunallagen från 1 juli Därutöver gäller följande: 2

6 Revisionsreglemente av fullmäktige utfärdade föreskrifter för revisionen Aktiebolagslagen om lekmannarevisors uppdrag Ägardirektiv av fullmäktige för kommunala bolag utfärdade föreskrifter, vilka också skall innehålla föreskrifter för lekmannarevisor Förbundsordning för kommunalförbund Stiftelselagen I egenskap av myndigheter berörs revisorerna också av regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen och lagen om offentlig upphandling. I kommunallagen anges ramen för revisionen. Form, innehåll och omfattning har överlåtits till den enskilda kommunen och dess revisorer att finna ändamålsenliga lösningar på. Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra uppdraget enligt god revisionssed. Dessa sakkunniga biträden upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. De sakkunniga som anlitas skall ha de insikter och erfarenheter av kommunal verksamhet som behövs för att kunna fullgöra uppdraget. Sakkunniga biträden anlitas i den utsträckning som krävs för att revisionen kan fullgöras enligt god revisionssed. Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till fullmäktige inför deras prövning och beslut. Granskningsuppdraget är medlet att nå 3

7 fram till denna ansvarsprövning. Olika enskilda granskningsinsatser har samtidigt ett egenvärde genom de effekter de kan åstadkomma. s omfattning Revisorerna är en del av kommunorganisationen och deltar aktivt i förändringsarbetet. Revisionsarbetet är inte avsett att endast vara av tillbakablickande karaktär. I kommunallagens 9 9 kapitel sägs beträffande omfattning och inriktning följande: Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 även verksamheten i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Detta gäller dock inte om anmälan avser misstanke om att brott förövats och nämnden finner att det inte föreligger en sådan misstanke. 4

8 Det första stycket i paragrafen identifierar objekten för och omfattningen av revisorernas granskning. Revisorerna ska årligen granska: all den verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder samt eventuella fullmäktigeberedningar de kommunala företagen genom de revisorer och lekmannarevisorer som utses i dessa. Begreppet all verksamhet i första stycket har flera dimensioner. Det avser styrelsers och nämnders verksamhet som utförs inom deras verksamhetsområden såväl i egen regi som av andra på deras uppdrag. Det avser också styrelsers och nämnders aktiviteter och verksamheter på ett övergripande plan. Granskningen av styrelsers och nämnders styrning och interna kontroll är central, särskilt i situationer där organisation och utförandeformer varierar och förändras över tiden. Styrelsers och nämnders kontroll av verksamhet som utförs av annan måste också uppmärksammas. Begreppet verksamhet avser också kommunens samlade verksamhet i förvaltning och företag ur ett övergripande ägar/styrperspektiv samt kommunövergripande och gemensamma funktioner och processer i såväl förvaltning som företag. Styrelsens uppsiktsplikt är av stor betydelse i ägarstyrningen och förvaltningskontrollen och därmed också för revisorerna i deras granskning. Det är också styrelsens uppgifter att leda och samordna förvaltningen, verkställa beslut, följa utveckling och ekonomi, göra framställningar, begära upplysningar etc. Årsredovisningen och delårsrapporten, inklusive den sammanställda redovisningen är givetvis också föremål för årlig granskning. 5

9 Revisorernas och fullmäktiges slutliga ansvarsprövning sker av styrelser och nämnder som kollektiv, men kan också avse enskild förtroendevald. Förvaltningens chefer och övriga anställda kan däremot inte ställas till ansvar enligt samma regler som de förtroendevalda. Det andra stycket i paragrafen identifierar dimensionerna och inriktningen på revisorernas granskning. De ska för varje styrelse och nämnd granska och bedöma: ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten det handlar om verksamhetens effektivitet och kvalitet; ekonomi: om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra (tllfredsställande) det handlar om verksamhetens produktivitet och om det råder god hushållning; räkenskaper: om verksamhetens ekonomiska redovisning upprättas i enlighet med lagstiftning och god revisionssed, om den ger en rättvisande bild av tillståndet; intern kontroll: om den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig, dvs om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillfredsställande. Myndighetsutövning i ärenden mot enskilda ingår generellt inte i revisionsuppdraget. Granskning av myndighetsutövningen kan dock ske utifrån allmänna synpunkter, t ex hur kommunikationsskyldigheten i förvaltningslagen efterlevs, hur generella bedömningsgrunder tillämpas etc. 6

10 Granskning skall ske när det gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt socialtjänstlagen. Myndighetsutövning kan också vara föremål för granskning om den vållat kommunen ekonomisk skada. I enskilt ärende kan också myndighetsutövningen granskas utifrån frågeställningen om styrelser och nämnder verkställt avgörande i allmän förvaltningsdomstol. Det tredje stycket i uppdragsparagrafen definierar revisorernas skyldighet att anmäla misstanke om förmögenhetsrättsligt brott eller misstanke om att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts om revisorerna upptäcker något sådant i sin granskning. Med brottslighet av förmögenhetsrättslig karaktär avses bl a stöld, bedrägeri, svindleri, förskingring, trolöshet mot huvudman, bestickning och mutbrott. Upptäckta eller misstänkta förhållanden ska anmälas till ansvarig styrelse och nämnd. Anmälningskravet infördes i KL 2000 vad gäller förmögenhetsbrott och 2002 vad gäller åsidosättande av allmän förvaltningsdomstols avgörande. Detta anmälningskrav innebär inte att revisorerna har skyldighet att inrikta sin granskning på dessa frågor. Det avgör revisorerna utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Primärt verkar revisorerna för att styrelser och nämnder själva förebygger och upptäcker dessa möjliga händelser som en del i den interna kontrollen. Revisorerna kan därmed inrikta sin granskning på den interna kontrollen och dess kvalitet. Om revisorerna i sin granskning finner sådana förhållanden, föreligger dock det absoluta kravet på att agera med en anmälan. 7

11 Revisorerna verkar också för att styrelser och nämnder, som själva i sin verksamhet misstänker eller upptäcker brottslighet, informerar revisorerna. Revisorernas uppdrag är alltså sammantaget att granska all verksamhet årligen för att få underlag till den slutliga prövningen av ansvarstagandet, som revisorerna ska lämna till fullmäktige i form av ett särskilt utlåtande i revisionsberättelsen. Revisionsarbetet bedrivs i projektform, är processinriktat och resultatorienterat. I såväl förvaltnings- som redovisningsrevision ofta i förening med varandra ingår bedömningar av om tillämpliga lagar och andra föreskrifter samt avtal följs. Revisorerna bedömer utifrån väsentlighet och risk omfattningen av revisionsinsatser samt övriga förhållanden som berör revisionen med hänsyn till av fullmäktige beviljade resurser. Revisorerna ser till att samordning av granskningen sker med de kommunrevisorer som utsetts till lekmannarevisorer, till revisorer i kommunalförbund, stiftelser, fonder och de som utsetts till andra särskilda revisionsuppdrag. I den årliga ansvarsprövningen (revisionsberättelsen) skall revisorerna särskilt ange huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Exempel på kriterier för att inte tillstyrka ansvarsfrihet är framkomna brister som är väsentliga och allvarliga för kommunens effektivitet, måluppfyllelse och/eller ekonomi och där rättelse efter revisorernas påpekande ej skett. 8

12 I det fall revisorerna i revisionsberättelsen riktar anmärkning mot, alternativt avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen, nämnd, fulllmäktigeberedning eller enskild förtroendevald, skall anledningen härtill anges samt den det berör beredas tillfälle att yttra sig. Fullmäktige skall se till att den tidsmässiga processen fungerar då även fullmäktige måste motivera och dokumentera sitt ställningstagande vid anmärkning och vid beslut om att bevilja eller icke bevilja ansvarsfrihet. Revisorernas arbetsformer Revisorerna har ett brett arbetsfält. Den samlade revisionen ska inom ramen för de av fullmäktige anvisade resurserna täcka all verksamhet som bedrivs med därtill hörande system och rutiner. För att kunna arbeta effektivt krävs en genomtänkt organisation för kunskapsinhämtning och för arbetets genomförande. Samtidigt måste emellertid revisionens organisation präglas av stor flexibilitet utifrån grundteserna att ALLTING BEFINNER SIG I FÖRÄNDRING och att REVISIONEN HELA TIDEN MÅSTE GÖRA VAL. Partiarbetet Aktivt deltagande i partiarbetet Den förtroendevalda revisorn är politiskt vald. Det är angeläget att revisorn är känd i partigruppen. Bra kontakter underlättar diskussionerna med styrelsen och nämnderna. 9

13 Information om revisionsarbetet Detta kan bidraga till ökad kunskap och förståelse för revisionens arbete samt verksamheternas brister och förtjänster. Det kan även bidraga till att revisionens synpunkter och förslag tillvaratas bättre. Information om viktiga frågor bedrivs i en politisk miljö, mandatet för den enskilda revisorn är politiskt betingat. Därför bör revisorn fungera som ett slags sensor till gagn för den samlade revisionen. Deltagande i revisionsarbetet Revisorerna delar internt upp det praktiska arbetet med nämnderna och styrelsen på tre arbetsgrupper. Fördelningen sker i anslutning till ny mandatperiod. En fjärde arbetsgrupp bestående av lekmannarevisorerna och deras ersättare arbetar med företagen. Revisorerna följer kontinuerligt utvecklingen i nämnder och styrelse genom att läsa protokoll och beslutsunderlag. Information om iakttagelser och synpunkter lämnas löpande vid sammanträden med den samlade revisionen. Revisorerna inhämtar även information genom studiebesök. Den enskilda revisorn eller revisorer i grupp lämnar förslag till sådana aktiviteter som genomförs och lämnar redogörelse till den samlade revisionen. 10

14 Kurser och konferenser För att få bättre förutsättningar för sakbedömningar och beslutsfattande deltar revisorerna i lämpliga kurser och konferenser. Vid behov anordnar revisionen intern utbildning och fortbildning. Planering av revisionsarbetet I planeringen av revisionsarbetet ska, utöver tillämpningen av god revisionssed, kunskaper om de lokala förhållandena avseende organisation, verksamhet, system och rutiner beaktas så att inte onödigt dubbelarbete sker. Bedömningen sker utifrån begreppen risk och väsentlighet. Revisionsarbetet bedrivs rationellt och effektivt med beaktande av helhetsperspektiv och kontinuitetsaspekter. Sammanträden Den samlade revisionen sammanträder vid behov, normalt 8-10 gånger per år. Tidpunkter fastställs preliminärt i oktober månad året före. Revisionsgrupperna och/eller andra särskilt tillsatta granskningsgrupper sammanträder och håller förrättning inom ramen för tilldelade resurser. Två gånger om året sammanträder revisionen med nätverket Helsingborg Landskrona. Sammantaget har Lunds kommunrevision 40 till 50 sammanträden per år. 11

15 Revisorerna har initiativrätt i kommunfullmäktige och vinnlägger sig om en representativ närvaro vid fullmäktiges sammanträden då granskningsrapporter tas upp under Anmälningar på fullmäktigelistan, då ärende som berör revisorernas budget eller förvaltning tas upp och vid redovisning av årsredovisning, bokslut och revisionsberättelsen. Revisorerna för minnesanteckningar över det löpande revisionsarbetet samt protokoll över beslut om revisionens förvaltning. Revisionsprocessen Revisionsprocessens olika faser omspänner en lång tid. Processen ska vara väl förankrad i kommunens organisation och ska med respekt för varandras roller/uppgifter präglas av ett förtroendefullt och nära samarbete med de som granskas. I processen ska beaktas att revisionen är en del i förändringsarbetet, tar aktiv del i detta samt arbetar resultatinriktat och kontinuitetsmässigt i ett helhetsperspektiv. I Lunds kommunrevision har processen följande utseende: Planering och beslut av granskningsinsatser internt inom revisionen Förankring hos berörd nämnd/styrelse om granskningens syfte,omfattning och inriktning 12

16 Genomförande av granskningen oftast processintriktad med beaktande av det fortlöpande förändringsarbetet och med ambitionen att nå resultat Bedömning och dokumentation upprättande av revisionsrapport, gruppmöte Sakgranskning styrelsen/berörd nämnd ges tillfälle att lämna syn- punkter på revisionsrapportens sakinnehåll Samfällda sammanträde i samfällda revisionen som beslutar ta granskningsrapporten som sin och om vidare åtgärder Sammanträffande med företrädare för styrelsen/nämnd för genom- gång av revisionsrapporten samt dokumentation av överenskomna åtgärder Uppföljning från revisionen av vidtagna åtgärder. Sekretess och kommunikation Offentlighetsprincipen gäller för revisorerna. Allmän handling är sådan som inkommit till eller upprättats av revisionen. 13

17 Upprättad handling är handling som expedierats. Handling som ej expedierats anses som upprättad när det ärende, till vilken den hänför sig, har slutbehandlats av revisorerna. Revisionsrapporter, liksom revisionens protokoll över beslut i förvaltningsärenden och revisionens minnesanteckningar från det löpande revisionsarbetet, är exempel på allmän handling. Revisor som tar del av handling eller uppgift som är hemlig ärver sekretessen. Socialtjänstens socialregister och skolans elevvårdsuppgifter är exempel på sådan handling. När det gäller uppgifter som kan skada enskild fysisk eller juridisk person iakttar revisorn varsamhet även om uppgiften i sig inte är sekretessbelagd. s framåsyftande karaktär och inriktning mot verksamheten påverkar kommunikationen. En löpande information har härvid större betydelse ur kommunikationssynpunkt än den årliga revisionsberättelsen. s färdigbehandlade granskningsrapporter läggs löpande ut på kommunens Internet och intranät. Fullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande delges löpande revisionens granskningsrapporter och minnesanteckningar från sammanträffanden med styrelsen och nämnderna, liksom från det löpande revisionsarbetet i övrigt. s granskningsrapporter tas löpande upp under punkten Anmälningar på fullmäktiges sammanträden. Fullmäktiges presidium ansvarar för att granskningsrapporter löpande hålls tillgängliga och sprids enligt KL:s krav. 14

18 I revisorernas arbetsordning, som fastställes i anslutning till mandatperiodens början, anges bl a regler för delgivning av revisionens handlingar. Fullmäktiges presidium och revisorerna sammanträffar för ömsesidigt informationsutbyte när någon av parterna anser det behövligt, dock på revisionens initiativ två gånger per år. Beslut om ställningstagande fattas av den samlade revisionen. För ställningstagande i den samlade revisionen är huvudprincipen att det är ordföranden som lämnar information och upplysningar om dessa till utomstående såvida den samlade revisionen inte fattar beslut om annan ordning. Sådan information lämnas inte förrän sammanträffande har skett med dem som berörs. Revisorerna iakttar saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Lekmannarevisionen Lekmannarevisorn har i sitt uppdrag att beakta såväl ABL:s som KL:s bestämmelser. Fullmäktige utser lekmannarevisorn enligt KL och ger denne i uppdrag att granska verksamheten. Väl utsedd utövar denne uppdraget som bolagsorgan, helt enligt ABL:s bestämmelser. Lekmannarevisorns uppdrag är dock i huvudsak detsamma som revisorerna i kommunen vad gäller prövningen av: om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt gentemot ägarens beslut och direktiv 15

19 om den interna kontrollen är tillräcklig Liksom i granskningen av förvaltningen är företagets ledning, system för styrning, uppföljning och kontroll centrala att granska för att bedöma förutsättningen att genomföra en verksamhet i enlighet med ägarens beslut och direktiv. Granskningen inriktas därför bl a på: målformulering och strategi utifrån givna direktiv verksamhetsstyrning kvalitetsredovisning ekonomistyrning intern kontroll i övrigt Lekmannarevisorerna granskar med helhetsperspektiv utifrån en demokratisk plattform. Granskningen är integrerad i kommunrevisionens arbete och ger ett tydligt avtryck i den samordnade revisionen och i revisionsberättelsen. Lekmannarevisorerna arbetar aktivt med sitt uppdrag enligt God revisionssed i kommunal verksamhet med en planering som bygger på bedömning av risk och väsentlighet, en offensiv granskning, tydliga bedömningar och en effektiv kommunikation. Lekmannarevisorernas granskning klargör för ägare och medborgare hur bolaget fungerar utifrån ägarens perspektiv. 16

20 Stiftelser och andra särskilda revisionsuppdrag I stiftelse, ekonomisk förening, handelsbolag och andra särskilda revisionsuppdrag finns inga lagregler för möjligheten att utse lekmannarevisorer med uppdrag att utföra ändamålsgranskning som i aktiebolag. Uppdraget för en av kommunen utsedd förtroendevald revisor är därför detsamma som yrkesrevisorns, att granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsen och verkställande ledningens (VD eller motsvarande) förvaltning i enlighet med den lagstiftning som gäller för dessa företag. Uppdraget ska utföras sammanhållet och gemensamt av den förtroendevalda revisorn och yrkesrevisorn. Samarbete och kommunikation mellan dem utformas så att granskningen blir effektiv och heltäckande. FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) har i detta syfte lämnat rekommendationer om gemensam revision. Detta förhållande hindrar inte att den förtroendevalda revisorn utöver sitt grunduppdrag kan ta fasta på samma uppgifter som lekmannarevisorns i aktiebolag dvs att fokusera på ändamålsenligheten och genomföra särskild granskning av hur denna efterlevs. I en stiftelse kan ett sådant uppdrag vara formulerat i stiftelsens stadgar. Även i andra företag kan kommunen, inom associationsrättsliga regler, verka för att en motsvarande granskning av ändamålsenligheten sker av den förtroendevalda revisorn. Revisor vald till stiftelse eller annat särskilt revisionsuppdrag samordnar sin revisionsplan med Samfällda och lämnar vid behov upplysningar till de andra revisorerna. 17

21

22 Ytterligare ex kan beställas från Lunds Kommunrevision: Box Lund Tel

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Varför finns det revision? När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning eller med andras medel, uppstår

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Upplysningar om innehållet: Elisabeth Englund, elisabeth.englund@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

CIRKULÄR. Fullmäktiges val av revisorer

CIRKULÄR. Fullmäktiges val av revisorer CIRKULÄR 2014-09-11 000057 1 (8) Ekonomi och slymlng Lotta Rlcldander Fullmäktiges val av revisorer Val av revisorer har särskilda villkor eftersom revisorernas oberoende är viktigt. Kommunallagen har

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer