Nummer Datum Utskott Kommentar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer Datum Utskott Kommentar"

Transkript

1 Nummer Datum Utskott Kommentar 1 12-feb AU6 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april Reservation: S, MP, V 2 05-mar CU6 Regeringen bör undersöka de nuvarande reglerna för att fastställa faderskap för barn till ogifta och se om det behövs förändringar mar CU6 Regeringen bör så fort som möjligt komma till riksdagen med ett lagförslag om framtidsfullmakter och regler om behörighet för anhöriga som tar hand om ärenden åt närstående som inte klarar det själva dec FiU1 Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8) 5 17-dec FöU1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten dec FöU6 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras mar FöU7 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor bör inrättas. Reservation S 8 18-dec JuU1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser dec JuU1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Reservation: S, MP, V dec JuU1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras. Reservation: S, MP, V dec JuU1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottsligheten på internet feb JuU9 Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma till riksdagen med ett sådant förslag mar JuU18 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör utreda frågan om huruvida kraven för när ett kontaktförbud får förenas med elektronisk övervakning är för höga dec KU1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att några av Presstödskommitténs förslag ska vara genomförda tidigare än 2017 och att Presstödsnämnden i lämplig form ska infogas i Myndigheten för radio och tv mar KU11 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om behovet av utredning i fråga om mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar. Reservation: S, MP, V mar MJU7 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen inom EU ska verka för att kvicksilver fasas ut mar MJU7 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen inom EU ska verka för att bromerade flamskyddsmedel fasas ut mar MJU8 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ett stärkt arbete för att minska förekomsten av marint skräp och mikroplaster i våra vattenområden.

2 19 12-mar MJU8 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om hur prioritering av områden ska ske vid sanering av mark dec SfU1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om tidsgränserna i sjukförsäkringen dec SfU2 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att inom ramen för pensionsöverenskommelsen öka drivkrafterna för ett längre Reservation 1) S,MP, V Reservation 2) SD yrkesliv bland annat genom att se över gränserna för inkomstgrundande allmän pension, för tidigare uttag av garantipension och äldreförsörjningsstöd samt för uttag av pension som grundas på avdragsgill avgift dec SfU2 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, öka drivkrafterna för ett längre arbetsliv dec SfU2 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att en offentlig utredning bör tillsättas senast den 1 juni 2015 med uppdrag att utreda om det, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, går att förändra pensionssystemet så att mer av den intjänade pensionen fördelas lika mellan makar dec SfU3 Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 enligt utskottets förslag i bilaga 3 och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om utökad jämställdhetsbonus dec SfU3 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om anmälan för flerbarnstillägg. Därmed bifaller riksdagen motion dec SfU3 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om dels anmälan av vård av sjukt barn, dels föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan, dels rätt till ersättning vid besök inom mödrahälsovården dec SfU3 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om möjligheten för kommuner att bevilja vårdnadsbidrag dec SfU4 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att tillsätta en offentlig utredning som bör lämna förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden mar SoU3 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska avsluta beredningen av frågan som behandlades i den återkallade propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården och inte återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs dec TU1 Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att byggandet av Förbifart Stockholm bör återupptas senast den 1 januari 2015 och genomföras enligt den tidsplan som ställts upp dec TU1 Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att någon förhandlingsperson rörande frågan om att avveckla citynära flygplatser inte bör tillsättas nov TU2 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210) och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om nivån på sanktionsavgiften för brott mot cabotagereglerna nov TU2 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att införa krav på att medföra internationella frakthandlingar i lastbilar under färd nov TU2 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att se över det nuvarande beställaransvaret. Därmed bifaller riksdagen motionerna

3 35 26-nov TU3 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att utreda möjligheterna att dels låta de föreslagna åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd bestå i längre tid än 24 timmar, dels låta en polisman eller en tulltjänsteman besluta om klampning mar TU5 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta fram en nationell cykelstrategi som beaktar vad utskottet anför om bl.a. en sammanhängande cykelinfrastruktur och att cykeln bör betraktas som ett eget transportsätt mar TU5 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för regeländringar för att främja cykeltrafik i städer och inom ramen för detta pröva möjligheten till regeländringar för att göra det möjligt för cyklister över 15 år att använda körbana även i de fall där cykelbana finns mar JuU15 Utskottet anser att regeringen bör utreda möjligheterna att tydliggöra och skärpa reglerna för ordning och säkerhet i domstolarna mar JuU15 Utskottet anser vidare att regeringen bör överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt mar JuU14 Bifall till motioner om skärpta straff för människohandel mar JuU14 Bifall till motioner om att översynen av det straffrättsliga skyddet för enskildas persoliga integritet genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014: mar JuU14 Bifall till motioner om vikten av att översynen av straffskalan för köp av sexuell handling av barn genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014: mar JuU14 Bifall till motioner om vikten av att uppdraget att överväga en höjning av straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014: mar JuU14 Bifall till motioner om att bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte får mer ändamålsenlig utformning samt att straffet för kontakt med barn i sexuellt syfte bör skärpas mar JuU14 Bifall till motioner om att införa ett nytt brott - inbrottssöld - med minimistraffet fängelse i ett år mar JuU14 Bifall till motioner om att skärpa straffen för bedrägeribrott med systematiska inslag samt se över bedrägeribrottets utformning för att säkerställa en god anpassning till ITrelaterade brott mar JuU14 Bifall till motioner om att kriminalisera identitetsstölder mar JuU14 Bifall till motioner om att införa en ny straffbestämmelse som tar sikte på systematiska fakturabedrägerier mar JuU14 Bifall till motioner om ändring av straffskalorna för grovt narkotokabrott och grov narkotikasmuggling mar JuU14 Bifall till motioner om att genomföra de lagförslag som framförs i betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18) mar JuU14 Bifall till motioner om att regelverket om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet ska skärpas och ge uttryck för en strängare syn på flerfalldig brottslighet än vad som är fallet idag mar JuU14 Bifall till motioner om skärpta straff för brott som begåtts inom ramen för en organiserad kriminell verksamhet mar JuU14 Bifall till motioner om vikten av att det snarast presenteras ett förslag som gör att det bli lättare att förverka kriminellas tillgångar mar JuU14 Bifall till motioner om att skärpa och utvidga straffansvaret för underlåtenhet att avslöja och hindra brott ytterligare mar JuU14 Bifall till motion om att kriminalisera försök till häleri av normalgraden mar JuU14 Bifall till motioner om att överväga det straffbara området i förhållande till deltagande i en väpnad konflikt utomlands när det sker inom ramen för en terroristorganisation mar FiU27 Tillkännagivande om att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö-och hälsokrav vid kommunal upphandling. Detta behövs för att stödja kommunernas arbete med att upphandla giftfria produkter till sina förskolor.

4 58 25-mar KrU4 Tillkännagivande till regeringen om dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels att direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under mar KrU4 Tillkännagivande till regeringen om att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias mar AU5 Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet (s.k. starta-eget-bidrag) mar JuU17 Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet mar JuU16 Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur polisens uppgifter kan renodlas ytterligare mar JuU16 Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur man ska kunna underlätta utbytet av information i kampen mot organiserad brottslighet mar JuU16 Regeringen bör se över regelverket för hantering av vapenlicenser för att underlätta för jägare mar UbU3 Utskottet vill att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen i sin utvärdering av fjärrundervisningen dels särskilt bör granska hur lagändringen påverkar huvudmännens incitament att anställa behöriga lärare, dels särskilt bör följa försöksverksamheten med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en delrapport senast mar UbU3 Utskottet vill att riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen bör tillsätta två utredningar om utökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet och fjärrundervisning på entreprenad samt generellt se över entreprenadbestämmelserna i 23 kap. skollagen mar TU8 Tillkännagivande om att med skyndsamhet se över hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna kan genomföras mar TU7 Tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn mar TU7 Tillkännagivande om ett tydligt ställningstagande och agerande för att Bromma flygplats inte bör läggas ner mar TU7 Tillkännagivande om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget bör tas fram inom en snar framtid mar SkU18 I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att en skatt på handelsgödsel bör införas den 1 januari 2016 i syfte att minska övergödning av vattenområden. Riksdagen anser att en sådan skatt är ineffektiv och inte kommer påverka särskilt många bönder att minska användningen av konstgödsel. Därför anser riksdagen att en sådan skatt inte bör införas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta. Reservation M, SD, C, KD Reservation, FP mar MJU9 Tillkännagivande om att regeringen ska inrätta en ny myndighet med ansvar för jaktfrågor och viltförvaltning mar MJU9 Tillkännagivande om att regeringen ska utreda vissa jaktfrågor mar UbU9 Tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7-9. Reservation S,MP samt

5 75 04-mar MJU3 Regeringen ska ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden mar MJU3 Vidare föreslår utskottet att regeringen ska ge Livsmedelsverket ett särskilt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas mar MJU3 Vidare anser utskottet att en kartläggning bör genomföras över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna minska företagens regelbörda mar MJU3 Slutligen föreslår utskottet att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen apr SoU6 Tillkännagivande till regeringen om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men att också överväga andra åtgärder, och återkomma till riksdagen med förslag apr KU16 Riksdagen tillkännager för regeringen att fortsatta satsningar behövs för bekämpandet av antiziganism och för romsk inkludering, med angivande av centrala delar i arbetet apr KrU3 Tillkännagivande till regeringen om att en utredning av radiooch tv-avgiften bör komma till stånd i god tid inför nästa sändningstillstånd Utredningen bör vara blocköverskridande och parlamentariskt sammansatt apr UbU10 Utskottet föreslår att gymnasiestudier fortsatt ska vara frivilliga apr UbU10 Vidare föreslår utskottet att det fortsatt ska vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan apr KrU7 Tillkännagivande till regeringen om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre apr TU9 Tillkännagivande till regeringen om att pröva förutsättningarna för olika finansieringslösningar för en sådan förbindelse. (Östlig förbindelse som knyter samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad och som inte inkräktar på nationalstadsparken apr FiU30 Tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket apr SkU20 Utskottet föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att regeringen snarast ska se över reglerna om företrädaransvar och om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hård och om bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan apr KU15 Utskottet tillkännager för regeringen att det är viktigt att ett pågående utredningsarbete fullföljs med inriktningen att det straffrättsliga skyddet mot spridning av integritetskänsligt material utanför det grundlagsskyddade områ- det ska stärkas.

6 89 22-apr KU18 Utskottet föreslår att riksdagen delvis bifaller en motion om kommuners deltagande i fristadssystemet. Utskottet framhåller yttrandefrihetens stora vikt och anser att yttrandefrihetsfrågor bör ägnas stor uppmärksamhet. Vidare anser utskottet att det är angeläget att Sverige kan bidra med fristäder åt förföljda författare och konstnärer. När det finns en lagakraftägande dom i ett nu pågående mål om laglighetsprövning bör regeringen analysera om det finns behov av en översyn av regelverket. Med hänsyn till frågans betydelse föreslår utskottet att riksdagen tillkännager detta för regeringen apr CU11 Enligt det första förslaget bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare vid finansiell rådgivning till konsumenter apr CU11 Enligt det andra förslaget bör regeringen göra en uppföljning av om den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån har fått avsedd effekt., apr CU10 Regeringen bör låta utreda hur regler kan utformas som ger större möjlighet för en exploatör att initiera ett planeringsarbete eller själv bidra till att en detaljplan tas fram apr CU10 Utskottet föreslår vidare att regeringen låter utarbeta ett förslag om en komplettering av plan- och bygglagen som innebär att bygglovsavgiften reduceras om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggning av bygglovsärenden apr CU10 I fråga om riktvärden för trafikbuller föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen är avsedd att underlätta bostadsbyggande i närheten av vägar och spårtrafik apr CU10 Enligt det fjärde förslaget om tillkännagivande till regeringen bör riksdagen framhålla att det finns behov av att utreda möjligheten till anpassningar av tillgänglighetskraven och andra lättnader i de krav som gäller för studentbostäder., apr MJU10 Ett tillkännangivande om att regeringen behöver intensifiera arbetet inom EU-samarbetet för att dels förbättra djurskyddet apr MJU10 Ett tillkännangivande om att minska antibiotikaanvändningen apr MJU12 Regeringen uppmanas att inom EU verka för att förändra artoch habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige apr MJU12 Vidare uppmanas regeringen dels att säkerställa att det går att bedriva en riktad och selektiv jakt på varg apr MJU12 Vidare uppmanas regeringen att förstärka viltförvaltningsdelegationerna apr MJU12 Regeringen uppmanas även att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen apr MJU12 Slutligen uppmanar ett enigt utskott regeringen att stärka arbetet för biologisk mångfald maj UFöU3 Ett tillkännagivande om att regeringen bör ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillräcklig tillgång till medicinsk evakueringsförmåga inom ramen för insatsen utskott maj TU11 Ett tillkännagivande om att förarbevis och åldersgräns för framförande av vattenskoter bör införas och bifaller därmed motionsyrkanden om detta. Utskottet framhåller att förarbeviset bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett.

7 maj KU12 tillkännagivanden till regeringen om att öka stödet till en- och tvådagarstidningar maj KU12 tillkännagivanden till regeringen om försök med samdistribution av dagstidningar och post maj KU12 tillkännagivanden till regeringen om att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen maj KU12 tillkännagivanden till regeringen om att förlänga presstödsförordningens giltighetstid maj KU12 tillkännagivanden till regeringen om att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik maj UbU11 tillkännagivanden till regeringen att regeringen ska vidta åtgärder för att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme Reservation S,MP, V och maj Ubu11 tillkännagivanden till regeringen att regeringen ska återkomma med förslag om en tioårig grundskola maj JuU26 ett tillkännagivande till regeringen om att ta initiativ till åtgärder inom EU för att göra det lättare att spåra vapen som det handlas med i EU maj JuU26 se till att det införs ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige som är integrerat med polisens vapenregister maj JuU26 se till att det införs ett digitalt arkiv för vapendeklarationer som ska underlätta för vapenhandlare att redogöra för varaktig in- och utförsel av vapen till och från landet maj TU12 Tillkännagivande om att återkomma med ett förslag som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar maj TU12 Tillkännagivande om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik maj TU12 Tillkännagivande om dels behovet av att skyndsamt utarbeta erfordeliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, samt, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter maj TU13 Tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att branschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås jun SoU17 Tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om att regeringen i budgetpropositionen för 2016 ska avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården jun KrU11 ett tillkännagivande till regeringen om att understryka vikten av att det civila samhället värnas, stärks och att dess självständighet bevaras. Detta bör enligt utskottet bl.a. ske genom att man tar bort onödiga regler som utgör hinder eller begränsningar för det civila samhällets organisationer jun AU11 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.,V jun KrU9 ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör verka för att ytterligare öka antalet fristäder i Sverige jun FiU:32 riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska låta utreda ett utvecklat och delvis nytt regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet vid utförande av välfärdstjänster jun SoU14 regeringen ge ett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01, dir. 2015:22) om att inte föreslå lagändringar som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs jun SoU14 För det andra ska regeringen ge Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur olika landstings utformning av ersättningssystem och primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården