Datum Reviderad Projekt nr ÅF-INFRASTRUCTURE AB/LJUD OCH VIBRATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-02-10. Reviderad 2015-10-21. Projekt nr 702121 ÅF-INFRASTRUCTURE AB/LJUD OCH VIBRATIONER"

Transkript

1 Handläggare Jonas Aråker Telefon Mobil Epost Datum Reviderad Projekt nr Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan Luleå Att: Kenneth Söderlund Rapport nr A Trygghetsboende Bergnäset Bullerutredning ÅF-INFRASTRUCTURE AB/LJUD OCH VIBRATIONER Granskad Jonas Aråker Peter Petterson ÅF-Infrastructure AB/Ljud och Vibrationer Strandgatan 21, Box 836, Örnsköldsvik. Telefon Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO Page 1 (13)

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Underlag Bedömningsgrund Trafikbuller Infrastrukturpropositionen Boverkets författningssamling, BFS2014:3, BBR Kommentarer Industribuller Gällande bullervillkor, Norrmejerier Flygbuller Boverkets allmänna råd 2009: Metod Beräkningsmetodik Övriga uppgifter Resultat Mätresultat och trafikuppgifter, Norrmejerier Beräkningsresultat Trafikbuller Industribuller Flygbuller Kommentarer, samlad bedömning Ljudnivå inomhus Bilagor A01 Trafikbuller - Ekvivalent ljudnivå 2 m ovan mark A02 Trafikbuller - Ekvivalent ljudnivå 5 m ovan mark A03 Trafikbuller - Maximal ljudnivå 2 m ovan mark A04 Trafikbuller - Maximal ljudnivå 5 m ovan mark A05 Industribuller- Ekvivalent ljudnivå från Norrmejerier 2 m ovan mark A06 Industribuller- Ekvivalent ljudnivå från Norrmejerier 5 m ovan mark Page 2 (13)

3 Sammanfattning Lulebo har planer att uppföra ett trygghetsboende vid Producentvägen i Bergnästet, Luleå. ÅF-Ljud och Vibrationer har på uppdrag av MAF-Arkitektkontor AB genomfört en bullerutredning som omfattar trafikbullerberäkningar, mätningar och beräkningar av buller från Norrmejeriers industriområde samt en bedömning av flygbuller. Resultatet kan sammanfattas enligt följande: Trafikbuller: Vid fasader mot Producentvägen beräknas ekvivalenta ljudnivåer på db(a), och vid övriga fasader beräknas nivåer 51 db(a). Gällande riktvärde innehålls beräkningsmässigt vid samtliga fasader. Vid fasader mot Producentvägen beräknas maximala ljudnivåer på db(a) och vid gavelfasader mot nordväst och sydost beräknas db(a), vid övriga fasader beräknas nivåer < 70 db(a). En gemensam uteplats kan anordnas bakom husen mot sydväst som beräknas innehålla gällande riktvärde på 55 db(a) ekvivalent och 70 db(a) maximal ljudnivå, varpå uteplatserna mot Producentvägen kan ses som ett komplement med sämre ljudmiljö. Industribuller: Vid huset närmast Norrmejeriers industriområde beräknas ekvivalenta nivåer mellan ca db(a) vid fasad mot nordväst och nordost. Gällande riktvärde beräknas överskridas, kvälls- och nattetid på vardagar, samt dag, kväll och natt på lördagar, söndagar och helgdagar. Vid övriga fasader beräknas nivåer 40 db(a). Vid det bortre huset sett från Norrmejerier beräknas ekvivalenta nivåer mellan db(a) vid fasad mot nordost. Gällande riktvärde beräknas överskridas nattetid. Vid övriga fasader beräknas nivåer 40 db(a). Dominanta bullerkällor är #1 Fläkt, #2 Kylmedelskylare, #4 Ventilation på vägg, #9 Matarskruv och #10 Lastbilstransporter - Internt. För att innehålla gällande riktvärden vid planerade bostäder erfordras bullerdämpande åtgärder på dessa. Utöver Norrmejeriers industribuller finns även en befintlig och en ny kylmedelskylare placerad på taket på Coops närliggande varuhus. En ekvivalent ljudnivå på beräknas från den befintliga kylmedelskylaren vid planerat trygghetsboende närmast Coop, medan den nya kylmedelskylarens ljudnivåbidrag är försumbart. Bullerdämpande åtgärder redovisas i PM MAF Trygghetsboende Bergnäset Externbuller Coop Flygbuller: Vid planerat trygghetsboende beräknas en ekvivalent ljudnivå, uttryckt som FBN på drygt 55 db(a), dvs. en nivå något över de riktvärdena i Boverkets allmänna råd 2009:1 Flygbuller i planeringen. Maximala ljudnivåer på db(a) beräknas vid planområdet från militärt flyg från F21:s verksamhet enligt uppgift från Försvarsmakten. Att vid uteplats skapa bullerskydd mot flygbuller så att en maximal ljudnivå på 70 db(a) innehålls är enligt vår bedömning svårt, då ljudets kan infalla från alla håll, samt kommer högt uppifrån. Dimensionerande ljudnivå för beräkning av ljudreduktion i fasad, så att 30 db(a) ekvivalent och 45 db(a) maximal ljudnivå inomhus innehålls, är maximal ljudnivå från militärt flyg genererat av F21. Erfordrad ljudreduktion i fasad är, DnT,w+Ctr = 35 db Page 3 (13)

4 1 Bakgrund Lulebo AB har planer på att uppföra ett trygghetsboende på Bergnäset i Luleå. Fastigheten vetter mot Älvbrovägen i norr, Producentvägen och Granuddsvägen i nordost och Brantgatan i sydost. På ca 40 m avstånd norrut från planområdet ligger även Norrmejeriers industriområdesgräns, och på ca m avstånd nordost ligger b.la. matvarubutik, apotek och vårdcentral med tillhörande parkeringsyta. Se figur 1. ÅF-Ljud och vibrationer har fått i uppdrag av MAF Arkitektkontor AB att utreda förutsättningarna för nybyggnation med avseende på trafikbuller, industribuller från Norrmejeriers verksamhet samt flygbuller. Figur 1. Utklipp ur grundkartan. 2 Underlag Digital fastighetskarta och höjddata med 2 m ekvidistans inköpt från Metria. Trafikuppgifter erhållet från Luleå Kommun, se tabell 1. Placering av planerade byggnader enligt grundkarta.pdf erhållen från MAF. Rapporter angående flygbuller, bullerbergnäsetr2rev1 och bullerbergnäsetr1rev1, upprättade av Ramböll Akustik. Tabell 1. Trafikuppgifter. Väg/delsträcka Antal fordon/åmd Andel tungtrafik [%] Medelhastighet [km/h] Älvbrovägen 1) ) 8 63 Granuddsvägen väster om ,8 54 korsning Brantgatan Granuddsvägen öster om ,8 50 korsning Brantgatan Brantgatan ,6 2) 38 Producentvägen ,6 2) 30 1) Trafikuppgifter erhållna av Luleå Kommun som VMD (Vardagsmedeldygn) och omräknat till ÅMD (Årsmedeldygn) enligt formel: ÅMD = VMD * 0,9 2) Avser lastbilstransporter från Norrmejerier (69 st/medeldygn) samt busstrafik (30 st/medeldygn, 60 st t.o.r på Producentvägen då bussen vänder längs gatan) Page 4 (13)

5 3 Bedömningsgrund 3.1 Trafikbuller Infrastrukturpropositionen Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande riktvärden för buller från vägtrafik som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Boverkets författningssamling, BFS2014:3, BBR21 I tabell 2 redovisas kravet på ekvivalent- och maximal ljudnivå inomhus enligt BBR. Kraven motsvarar ljudklass C enligt Svensk Standard Tabell 2. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor enligt BBR21. Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids 1) i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro i utrymme för matlagning eller personlig hygien Ekvivalent ljudnivå från trafik eller annan yttre ljudkälla, LpAeq,nT [db] 2) Maximal ljudnivå nattetid, LpAFmax,nT [db] 3) ) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för byggnadsdelarna. Detaljerade beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna. 2) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt. 3) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 db. 3.2 Kommentarer Samtliga planerade lägenheter är enkelsidiga och har vardagsrum/sovrum mot ytterfasad, dvs. utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro. Detta innebär att dimensionerande ljudkrav inomhus är 30 db(a) ekvivalent ljudnivå, och 45 db(a) maximal ljudnivå nattetid. Gällande kravet på ljudnivå på uteplats i anslutning till bostaden så skriver Boverket i Allmänna Råd 2008:1, att om planen medger att varje bostad har tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, i nära anslutning till bostaden ska den uppfylla 55 db(a) ekvivalent- och 70 db(a) maximal ljudnivå. Om planen möjliggör en uteplats som uppfyller detta kan en balkong med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement Page 5 (13)

6 3.3 Industribuller Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt industribuller, Råd och riktlinjer, 1978:5 har gällt fram till och med juni 2013 då de upphävdes. Den har nu ersatts med en övergångsvägledning med riktvärden enligt tabell 3 nedan. Värdena i tabellen avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden, angivna som ekvivalent och momentan ljudnivå utomhus. Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera ska man använda ett värde som är 5 dba-enheter lägre än vad som anges i tabellen. Tabell 3. Riktvärden enligt Naturvårdsverkets övergångsvägledning. Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dba Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dba Högsta ljudnivå i dba Dag kl Kväll kl 18-22, samt lör- sön- och helgdag kl Natt kl Momentana ljud nattetid kl Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt vårdbyggnader[1] Utbildningslokaler[2] Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor[3] [1] För vårdlokaler bör riktvärdet tillämpas då verksamhet pågår. [2] Med utbildningslokaler avses även lokaler för förskoleverksamhet och liknande inklusive skol- och förskolegårdar. Riktvärdet bör tillämpas då verksamhet pågår. [3] Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv Gällande bullervillkor, Norrmejerier Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljöprövningsdelegationen, skriver följande angående buller från Norrmejeriers anläggning, i beslut : 11. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får som riktvärde utomhus vid bostäder inte överstiga 55 db(a) vardagar utom lördagar kl db(a) lördagar, söndagar och helgdagar kl db(a) kvällstid kl db(a) nattetid kl Momentana ljud nattetid från verksamheten får som riktvärde inte överstiga 55 db(a) vid bostäder. Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, ska föranleda att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas. Med gränsvärde avses ett värde som inte får överskridas Page 6 (13)

7 3.4 Flygbuller Boverkets allmänna råd 2009:1 Enligt Boverkets allmänna råd 2009:1 Flygbuller i planeringen ska nya bostäder planeras så att följande kan uppfyllas: 1. Att lokaliseringen säkerställer att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls 2. Att den ekvivalenta ljudnivån, uttryckt som FBN ej överskrider 55 dba utomhus vid fasad. 3. Att den maximala ljudnivån ej överskrider 70 db(a) utomhus vid fasad mer än 30 ggr per dag/kväll. 4. Samt att den maximala ljudnivån utomhus vid fasad ej överskrider 70 db(a) mer än 3 ggr per årsmedelnatt. Vidare anges att tredje och fjärde punkten ovan ej gäller för buller från försvarsrelaterad verksamhet eller buller från helikopter eller ambulansflyg för räddnings och sjukvårdsrelaterad verksamhet Page 7 (13)

8 4 Metod 4.1 Beräkningsmetodik Mät- och beräkningsmetodiken kan sammanfattas enligt följande: Närfältsmätningar har utförts på de dominanta bullerkällorna/aktiviteterna inom industriområdet. För de uppmätta bullerkällorna har en källstyrka, även kallad ljudeffekt fastställts, med utgångspunkt från uppmätt ljudtrycksnivå på ett visst avstånd. Digitalt kartunderlag över industriområdet och dess omgivning har nyttjats som grunddata i beräkningsprogrammet SoundPLAN. Utgående från kartunderlaget har aktuella externbullerkällor modellerats in i kartans koordinatsystem. Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt. Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning, samt skärmning på grund av olika byggnader i området. Utförda mätningar och beräkningar an industribuller är baserade på en gemensam nordisk modell för externt industribuller, DAL32, (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: Environment noise from industrial plants. General prediction method. Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt Nordiska beräknings-modellen för vägtrafikbuller, SNV rapport 4653 Beräkningar genomförs i oktavband och avser ett s.k. medvindsfall, dvs. vindriktning från källa till mottagare (± 45 o ). 4.2 Övriga uppgifter Närfältsmätningar på Norrmejeriers industriområde genomfördes av Hans Viklund, ÅF- Ljud och Vibrationer. Instrument enligt tabell 4. Tabell 4. Mätutrustning. Benämning Fabrikat Typ Internbeteckning Realtidsanalysator Brüel & Kjaer 2250 AL 208 Mikrofon Brüel & Kjaer 4189 Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjaer 4231 KU 93 Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt vår kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår kalibreringslogg Page 8 (13)

9 5 Resultat 5.1 Mätresultat och trafikuppgifter, Norrmejerier I tabell 5 och figur 2 redovisas uppmätta bullerkällor, med nummer uppmätt ljudtrycksnivå, samt fastställd ljudeffektnivå som nyttjats som ingångsdata i beräkningsmodellen. Tabell 5. Uppmätta bullerkällor på Norrmejeriets industriområde. # Bullerkälla Uppmätt ekvivalent ljudtrycksnivå Ljudeffektnivå, Lw på avståndet: 1 Fläkt 68 db(a) / 10 m 96 db(a) 2 Kylmedelskylare 78 db(a) / 2 m 92 db(a) 3 Släp med kyl-carrier 71 db(a) / 10 m 99 db(a) 4 Ventilation på vägg 83 db(a) / 5 m 105 db(a) 5 Fläktutlopp på vägg 79 db(a) / 2 m 93 db(a) 6 Lastbil Carrier 74 db(a) / 1,5 m 86 db(a) 7 Lastbil tomgång, lossning 74 db(a) / 7 m 99 db(a) 8 Kylmedelskylare 67 db(a) / 5 m 89 db(a) 9 Matarskruv 64 db(a) / 10 m 92 db(a) (25% drift) 10 Lastbilstransporter - Internt Beräknad enligt SNV rapport Figur 2. Bullerkällornas placering på Norrmejeriers industriområde. Angående transporter till och från Norrmejeriers anläggning så ankommer majoriteten av transporterna från Granuddsvägen, och avgår via Producentvägen. Följande trafikuppgifter på fordon som kör ut via Producentvägen (tunga fordon) har erhållits från Norrmejerier. Tabell 6. Trafikuppgifter, Norrmejeriets industriområde - Producentvägen. Veckodag Tid Antal Vardagar, mån-fre Lör- sön och helgdag Veckomedel 69 / dygn Page 9 (13)

10 5.2 Beräkningsresultat Trafikbuller I figur 3 och 4 redovisas beräknad ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik på höjden 5 m ovan mark vilket motsvarar första våningsplanet, samt som punktberäkning för samtliga våningsplan. Resultatet redovisas även i bilagorna A01/A04 Kommentar: Vid fasader mot Producentvägen beräknas ekvivalenta ljudnivåer på db(a), och vid övriga fasader beräknas nivåer 51 db(a), vilket innebär att gällande riktvärde innehålls vid samtliga fasader. Figur 3. Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafik. Kommentar: Vid fasader mot Producentvägen beräknas maximala ljudnivåer på db(a). Vid gavelfasader mot nordväst och sydost beräknas maximala ljudnivåer på db(a), Vid övriga fasader beräknas nivåer < 70 db(a). Figur 4. Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafik Kommentarer Den ekvivalenta ljudnivån innehåller beräkningsmässigt gällande riktvärde på högst 55 db(a) vid samtliga fasader. Riktvärdet på 70 db(a) maximal ljudnivå gäller vid uteplats. En gemensam uteplats kan anordnas bakom husen mot sydväst som beräknas innehålla gällande riktvärden på 55 db(a) ekvivalent och 70 db(a) maximal ljudnivå, varpå uteplatserna mot Producentvägen kan ses som ett komplement med sämre ljudmiljö Page 10 (13)

11 5.2.2 Industribuller I figur 5 redovisas beräknad ekvivalent ljudnivå från Norrmejeriers bullerkällor, på höjden 5 m ovan mark vilket motsvarar första våningsplanet, samt som punktberäkning för samtliga våningsplan. Resultatet redovisas även i bilagorna A05/A06. Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå från Norrmejeriers industriområde Kommentarer Vid planerat hus närmast Norrmejeriers industriområde beräknas ekvivalenta nivåer mellan ca db(a) vid fasad mot nordväst och nordost. Detta innebär att gällande riktvärde beräknas överskridas, främst kvälls- och nattetid på vardagar, samt dag, kväll och natt på lördagar, söndagar och helgdagar. Vid övriga fasader beräknas nivåer 40 db(a). Vid det bortre planerade huset sett från Norrmejerier beräknas ekvivalenta nivåer mellan db(a) vid fasad mot nordost. Detta innebär att gällande riktvärden för industribuller beräknas överskridas nattetid. Vid övriga fasader beräknas nivåer 40 db(a). Dominanta bullerkällor är #1 Fläkt, #2 Kylmedelskylare, #4 Ventilation på vägg, #9 Matarskruv och #10 Lastbilstransporter - Internt. För att innehålla gällande riktvärden för industribuller vid planerade bostäder, erfordras bullerdämpande åtgärder på dessa, exampelvis avskärmning, inbyggnation, alternativa körvägar etc. Detaljstudie krävs. Närfältsmätningarna genomfördes i november månad när temperaturen var låg, och således var en del ventilationsaggregat/kylmedelskylare ej i drift. Vår erfarenhetsmässiga bedömning är att ljudnivåerna kan öka en aning under de varmaste sommarmånaderna, då all ventilation körs på max, samt portar/dörrar kan lämnas öppna. Inga bullerkällor av momentan karaktär registrerades vid mättillfället, varpå ingen beräkning av detta genomförts Page 11 (13)

12 5.3 Flygbuller I Rambölls rapport ( ) hänvisas det till beräkningar genomförda av WSP Akustik där följande ekvivalenta flygbullernivåer beräknas vid planerat trygghetsboende: Ekvivalent ljudnivå uttryckt som FBN drygt 55 db(a) Vidare så skriver Ramböll i sin rapport att Boverkets riktvärde på 70 db(a) maximal ljudnivå på uteplats avser civilt flyg, vilket bedöms innehållas. Maximala ljudnivåer på db(a) beräknas vid planområdet från militärt flyg genererat av F21:s verksamhet enligt uppgift från Försvarsmakten. 5.4 Kommentarer, samlad bedömning Normalt sett bedöms trafikbuller, industribuller och flygbuller var för sig gentemot gällande riktvärden och villkor. Boverket och Naturvårdverket har givit ut ett utkast på nya samordnade vägledningar gällande industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och tillsyn, vilken föreskriver att man kan tillåta högre nivåer från trafikbuller och industribuller vid en fasad, förutsatt att bostäderna får tillgång till en ljuddämpad sida med lägre nivåer, dit enligt praxis minst hälften av boningsrummen ska vara vända. Det planerade trygghetsboendet består av enkelsidiga lägenheter, vilket i praktiken innebär att bedömningsgrunden ej kommer att förändras fast än de nya vägledningarna blir gällande. Vår bedömning är dock att en ekvivalent ljudnivå på 55 db(a) vid fasad och en maximal ljudnivå på 70 db(a) vid uteplats i anslutning till bostäderna kan innehållas från trafikbuller och industribuller tillsammans. För att Norrmejerier beräkningsmässigt ska innehålla sitt gällande bullervillkor erfordras bullerdämpande åtgärder på 5 av de 10 uppmätta bullerkällorna. Dimensionerande tidsperiod är nattetid, då villkoret 40 db(a) ekvivalent ljudnivå gäller. Bullerkällorna #1 Fläkt, #2 Kylmedelskylare, #4 Ventilation på vägg och #9 Matarskruv bedömer vi kan avskärmas/byggas in med standardlösningar, vilket tas fram i samråd med verksamheten. Bullerkälla #10 Lastbilstransporter Internt bör begränsas nattetid via utfarten mot Producentvägen. Ett antal ventilationsaggregat/kylmedelskylare på taken var ej i drift vid mättillfället eftersom mätningen genomfördes vintertid, en kompletterande mätning av dessa bör ske när de åter är i drift. Vår generella bedömning är att det kan vara svårt att garantera att 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid planerat trygghetsboende ej överskrids, med tanke på dess närhet till industriområdet. Ett stort ansvar faller på verksamheten, där de planerar körvägar, uppställningsplatser för fordon/kyl carrier, plats för lossning/lastning etc. så att bullerspridningen mot planerat trygghetsboende minimeras. Utöver Norrmejeriers industribuller finns även en befintlig och en ny kylmedelskylare placerad på taket på Coops närliggande varuhus. Bullerspridningen från dessa redovisas i sin helhet i separat PM (PM MAF Trygghetsboende Bergnäset Externbuller Coop ) En ekvivalent ljudnivå på beräknas från den befintliga kylmedelskylaren vid planerat trygghetsboende närmast Coop, medan den nya kylmedelskylarens ljudnivåbidrag är försumbart. I ovan nämnda PM redovisas förslag på dämpåtgärder på den befintliga kylmedelskylaren. Om dessa dämpåtgärder genomförs beräknas en ekvivalent ljudnivå 40 db(a), vilket innebär att den ej är en dominant bullerkälla till den totala bullersituationen vid planerat trygghetsboende. Flygbullret generarar en ekvivalent ljudnivå uttryckt i FBN strax över riktvärdet 55 db(a) och en maximal ljudnivå på db(a) utomhus vid fasad och uteplats. Att vid uteplats skapa bullerskydd mot flygbuller är enligt vår bedömning svårt, då ljudets kan infalla från alla håll, samt kommer högt uppifrån. Ett alternativ på lösning som kan skapa visst bullerskydd är en uteplats/pergola med tättslutande tak och vissa inglasade/inbyggda sidor. Vår bedömning är dock att en maximalnivå på 70 db(a) ej kan innehållas om inte en helt inglasad uteplats uppförs Page 12 (13)

13 5.5 Ljudnivå inomhus Dimensionerande ljudnivå för beräkning av ljudreduktion i fasad, så att 30 db(a) ekvivalent och 45 db(a) maximal ljudnivå inomhus kan innehållas, är maximal ljudnivå från flygbuller genererat av F21. Erfordrad ljudreduktion i fasad är, DnT,w+Ctr = 35 db. Exempel på konstruktionslösning är en träregelvägg med fasadtegel, tjocklek mm, med ett reduktionstal på Rw+Ctr 45 db samt att fönster väljs med ett reduktionstal på Rw+Ctr 35 db. Om tilluftventil monteras i fasad ska den väljas med en ljudreduktion, D,n,e,w +Ctr 47 db. Ctr innebär att ljudreduktionstalet är viktat i förhållande till konstruktionens förmåga att reducera buller från exempelvis stadstrafik. Det stämmer även väl överense med frekvensspektrumet på flygbuller från JAS 39 Gripen från 125 Hz och uppåt Page 13 (13)

14 Projekt nr: MAF - Trygghetsboende Bergnäset Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafikbuller, 2 m ovan mark. Bilaga A01 Indata: Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport A Ekvivalent ljudnivå db(a) Frifältsvärde 70 < 65 < <=70 60 < <=65 55 < <=60 50 < <=55 <=50 Teckenförklaring Byggnader Trygghetsboende Bullerskärm Punktkälla 1 Beräkningspunkt Vån/LAeq Length scale 1: m ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer Ritad/Handl: JÅR Granskad: MSS Datum:

15 Projekt nr: MAF - Trygghetsboende Bergnäset Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafikbuller, 5 m ovan mark vilket motsvarar första våningsplanet Bilaga A02 Indata: Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport A Ekvivalent ljudnivå db(a) Frifältsvärde 70 < 65 < <=70 60 < <=65 55 < <=60 50 < <=55 <=50 Teckenförklaring Byggnader Trygghetsboende Bullerskärm Punktkälla 1 Beräkningspunkt Vån/LAeq Length scale 1: m ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer Ritad/Handl: JÅR Granskad: MSS Datum:

16 Projekt nr: MAF - Trygghetsboende Bergnäset Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafikbuller 2 m ovan mark. Bilaga A03 Indata: Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport A Maximal ljudnivå db(a) Frifältsvärde 70 < 65 < <=70 60 < <=65 55 < <=60 50 < <=55 <=50 Teckenförklaring Byggnader Trygghetsboende Bullerskärm Punktkälla 1 Beräkningspunkt Vån/LAeq Length scale 1: m ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer Ritad/Handl: JÅR Granskad: MSS Datum:

17 Projekt nr: MAF - Trygghetsboende Bergnäset Beräknad maximal ljudnivå från vägtrafikbuller 5 m ovan mark, vilket motsvarar första våningsplanet Bilaga A04 Indata: Trafikmängder enligt tabell 1 i rapport A Maximal ljudnivå db(a) Frifältsvärde 70 < 65 < <=70 60 < <=65 55 < <=60 50 < <=55 <=50 Teckenförklaring Byggnader Trygghetsboende Bullerskärm Punktkälla 1 Beräkningspunkt Vån/LAeq Length scale 1: m ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer Ritad/Handl: JÅR Granskad: MSS Datum:

18 Projekt nr: MAF - Trygghetsboende Bergnäset Beräkning av externt industribuller från Norrmejerier. Ekvivalent ljudnivå 2 m ovan mark. Bilaga A05 Indata: Ljudeffekt på bullerkällor enligt tabell 5 i rapport A Ekvivalent ljudnivå db(a) Frifältsvärde 60 < 55 < <=60 50 < <=55 45 < <=50 40 < <=45 <=40 Teckenförklaring Byggnader Trygghetsboende Bullerskärm Punktkälla 1 Beräkningspunkt Vån/LAeq Length scale 1: m ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer Ritad/Handl: JÅR Granskad: MSS Datum:

19 Projekt nr: MAF - Trygghetsboende Bergnäset Beräkning av externt industribuller från Norrmejerier. Ekvivalent ljudnivå 5 m ovan mark, vilket motsvarar första våningsplan. Bilaga A06 Indata: Ljudeffekt på bullerkällor enligt tabell 5 i rapport A Ekvivalent ljudnivå db(a) Frifältsvärde 60 < 55 < <=60 50 < <=55 45 < <=50 40 < <=45 <=40 Teckenförklaring Byggnader Trygghetsboende Bullerskärm Punktkälla 1 Beräkningspunkt Vån/LAeq Length scale 1: m ÅF-Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer Ritad/Handl: JÅR Granskad: MSS Datum:

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

SL Rissnedepån, Sundbyberg

SL Rissnedepån, Sundbyberg RAPPORT A 2012-06-21 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-06-21 SL Maria Röjvall 105 73 Stockholm Lindhagensgatan 100 Uppdragsnr

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan RAPPORT Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com 1 (16) Datum 2014-08-22 Trollhättans Stad Hållbart samhälle 461 29 Trollhättan

Läs mer

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22 RAPPORT 587064 A 1 (7) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2014-06-02 White Arkitekter AB Att: Tobias Stenmark Box 4700 116 92 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Detaljplan för kv. Katten

Detaljplan för kv. Katten Projektrapport Detaljplan för kv. Katten Trafikbullerutredning Projekt: 575236 Rapport B Bilagor Antal sidor: 8 Uppdragsansvarig Hans Viklund Luleå 2012-06-14 ÅF-Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun Handläggare Paul Appelqvist Tel +4610-505 00 00 Fax +4610-505 11 83 ingemansson@afconsult.com RAPPORT 1 (15) Datum Uppdragsnr 562354 Rev 1 2011-04-08: Ny layout för Etapp 2 Beställare Gävle Containerterminal

Läs mer

Buller vid planerat trygghetsboende, kompletterande rapport

Buller vid planerat trygghetsboende, kompletterande rapport AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD UPPDRAGSNUMMER Stefan Troëng 2014-04-03 2014-04-11 1320002418 Beställare: Att: Luleå kommun Nelli Nilsson Objekt: Bergnäset, Luleå Buller vid planerat trygghetsboende,

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

RAPPORT. Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887.

RAPPORT. Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887. RAPPORT Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887.01 2012-02-14 Reviderad 2012-02-21 Upprättad av: Peter Comnell

Läs mer

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (39) PM 20 Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus på bostadsgård

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Beräkning av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-2 rev 2 Datum: 2016-04-04 Antal sidor: 7 Handläggare:

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY

INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY R01-250339 INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY SLUTRAPPORT 2013-07-03 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2013-07-03 250339, Bullerutredning för ny tankstation i Hörby Industribullerutredning

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

RAPPORT R2013299-1. Kv. Triangeln 2, Södra Ersmarkgatan 2, Umeå. Beräkning av trafikbuller. Antal sidor: 15

RAPPORT R2013299-1. Kv. Triangeln 2, Södra Ersmarkgatan 2, Umeå. Beräkning av trafikbuller. Antal sidor: 15 RAPPORT R2013299-1 Beställare: Erik Ågren, Skiftesvägen 41A, 903 54 UMEÅ Vår referens: Erik Ågren tel: 070 342 68 94 erik.aegren@gmail.com Antal sidor: 15 Datum: 2013-04-18 Uppdragsnummer: 2013299 Uppdragsledare:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13.

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13. PM01 1 (8) Handläggare Åsa Lindkvist Tel +46 (0)10 505 60 41 Mobil +46 (0)70 184 57 41 Fax +46 10 505 00 10 Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2014-05-13 Piteå kommun Helena Rutström Uppdragsnr 595509 Kv.

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning Projekt: 31-02538 Rapport: 31-02538-04081100-A Datum: 2006-02-21 Revision 1: 2006-02-27 Revision 2: 2006-03-06 Revision 3: 2006-12-20 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-02538/A01 A02 Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

Masthusen Västra Hamnen, Malmö Uppdaterad bullerutredning inför BREEAM-certifiering

Masthusen Västra Hamnen, Malmö Uppdaterad bullerutredning inför BREEAM-certifiering RAPPORT 582875 A 1 (18) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010-505 51 52 Mobil 076-788 13 35 Fax 010-505 38 01 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2013-11-21 Diligentia AB Fredrik Remstam Västra Varvsgatan

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

2012-09-24 reviderad 2013-02-13. Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01. Uppdragsnummer: 232548

2012-09-24 reviderad 2013-02-13. Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01. Uppdragsnummer: 232548 1(13) 2012-09-24 reviderad Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01 Uppdragsnummer: 232548 Uppdragsansvarig: Åsa Fernell Modigh Handläggare Kvalitetsgranskning Nicklas Engström 010-452

Läs mer

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Projekt: 542865 Rapport: 542865-B Förhandskopia Datum: 2009-04-15 Antal sidor: 6 Bilagor: 542865/B01 - B02 Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Patrik Sjunghamn

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer. Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-15 Projekt nr 718724 Rapport nr 718724-A Beställare sbostäder AB 835 80 Att. Stefan Jönsson

Läs mer

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 11030-12112700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: - Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 14/09/2015 Projekt nr 711223 Rapport nr 711223-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK02 Bergtunnlar PM Buller från hamnverksamhet Norra Lovö, Malmviken, Sätra varv 2015-02-17 BYGGHANDLING 2015-02-17 0N140068 Handlingsbeteckning 14 Rapporter PM och utredningar Teknikområde N Miljö Delområde

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga 22 Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Ljud & Vibrationer

Läs mer

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1.

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1. F7 Trafikbuller Onsdagens aktiviteter Mätning av trafikbuller och fasadisolering Kl 10-12 - Grupp 1. Kl 13-15 - Grupp 2. Kl 15-17 - Gästföreläsning om mätningar av ljud och vibrationer med Sigmund Olafsen

Läs mer

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Projekt: 31-03111 Rapport: 31-03111-A (förhandskopia) Datum: 2005-03-29 Antal sidor: 6 Bilagor: Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Uppdragsgivare: Söderby Entreprenad

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum:

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum: Rapport R080203 2rev5 Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8 Projekt: 080203 Handläggare: Johan Selleskog 2008-09-05 Kv Fältet 1, Solna Beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik 1 Projektbeskrivning

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - D / detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin UPPDRAG Bullerutredning Villa Fehr UPPDRAGSNUMMER 2222057000 UPPDRAGSLEDARE Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin DATUM GRANSKAD AV Johan Herzelius Bullerutredning Villa Fehr, Nättraby En ny detaljplan

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer