ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 2013

2 2 (12) Förslag till föredragningslista vid SL-fibers årmöte den 10 april Mötet öppnas 2. Val av ordf och protokollförare för årsmötet 3. Val av 2 protokollsjusterare tillika rösträknare jämte ordf. justera protokollet 4. Godkännande av föredragningslistan 5. Fråga om stämman utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av röstlängd 7. Styrelsens redovisningshandlingar 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av balans o resultaträkning 10. Beslut angående årets resultat 11. Beslut om ansvarsfrihet 12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer 13. Budget 14. Medlemsavgifter och andra avgifter 15. Beslut om antal styrelseledamöter (7 st) 16. Val av ordförande att ingå i styrelsen. Mandattid ett år (Thomas Thomasson) 17. Val av övriga styrelseledamöter mandattiden utgår för: Örjan Lindgren, Stig Engström och Bo Larsson Kvarstår: Mikael Lindahl, Lennart Blom och Johan Dahlbom 18. Val av 2 revisorer och en revisorsuppleant. Ord. Solveig Björkman Anette Westdahl Supl. Håkan Thomsson 19. Val av valberedning tre ledamöter varav en skall vara suppleant Sammankallande Magnus Stenegärd, Dave Smisser och Elisabeth Gahnström 20. Ev tillkommande ärenden 21. Övriga ärenden 22. Mötets avslutande

3 3 (12) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret är det tredje verksamhetsåret för Stånga/Lye fiber ekonomiska förening. Föreningens syfte enligt stadgarna är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativ fiberanslutning för TV, dataoch telekommunikation samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Verksamhetsområde är Stånga och Lye socknar med angränsande områden. Anläggning som styrelsen förvaltar utgöres av utbyggt fibernät i socknarna Stånga och Lye med anslutning till Scanovas fibernät, Gotland och Nodhus placerat på fastigheten Stånga, Bosarve 1:11. Styrelsen under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Funktion Namn Adress Ordförande Thomas Thomasson Lye, Mannegårda 159, Stånga v. Ordförande Mikael Lindahl Stånga, Maldes 860, Stånga Kassör Örjan Lindgren Stånga, Odvalds 417, Stånga Sekreterare Lennart Blom Stånga, Gumbalde 504, Stånga Ledamot med ansvar för teknik och anläggning Stig Engström Stånga, Härvide 219, Stånga Ledamot med ansvar för Hemsidan Bo Larsson Lye, Lyrungs 909, Stånga Ledamot Johan Dahlbom Lye, Bosarve 488, Stånga Suppleant: Jonny Schüberg Lye, Häffride 128, Stånga Suppleant: Thérese Hadland Lye, Bjärges, Stånga Styrelse och Claes-Göran Nyman, Ronny Olofsson, Pär Stenegärd samtliga Stånga, Kjell Dahlbom, Johan Dahlbom, Brett Hadland, Thomas Thomasson, Fredrik Nordin, Magnus Stenegärd samtliga Lye har lagt ner många frivilliga arbetstimmar som områdesansvariga. Stora insatser är också utförda av Lis-Marie Engström. Styrelsen lämnar härmed följande redogörelse över verksamhetsåret 2013: Styrelsen och områdesansvariga har haft 13 protokollförda styrelse- och arbetsmöten under verksamhetsåret Information Information till medlemmar har skett via Hemsida på nätet, e-post, stormöten och vid Fiber- Pubbar i Lye Bygdegård. Myndighetskontakter Kontakter med myndigheter har fortsatt avseende de ekonomiska bidragen som vi sökt och fått beviljade från Länsstyrelsens Landsbygdsprogram, Region Gotlands fibersatsning och LeaderGotland där vi beviljats startstöd till fiberförening.

4 4 (12) Frivilligarbeten Under grävperioden har många frivilliga krafter arbetat med att följa/hjälpa grävlagen med markägarkontakter och läggning av fiberrör, utfört röjningsarbeten organiserade som arbetskvällar/dagar, stämt av med fastighetsägare o.d. Grävning och plöjning av fiberrör Grävstarten fredagen den 30 mars 2012 av Väg- och byggnadsgrus blev en märkesdag med lite grummel i glädjebägaren då grävaren tyvärr grävde av en elkabel som släckte delar av Gotland. Därefter har mycket gått enligt planerna. Fiberblåsning och Blåsstopp Områdesansvariga fick arbeta hårt med att se till att fastigheterna fanns tillgängliga för fiberblåsare utifrån bristfälliga schema med irriterade fastighetsägare som inte kunde vara hemma från sina arbeten under någon längre tid. Tyvärr har vi haft 5 blåsstopp, fibern kommer inte fram i fiberrören, där 3 återstod vid ingången av Blåsstoppen berodde på materialfel och brisfällig utrustning från Eltels underleverantör. I Juni 2013 var dock alla anslutna med lyse i sina fibrar. Det som återstår är att få Eltel att slutföra sina arbeten i fiberskåpen på ett för oss acceptabelt sätt och förhandla slutfakturan. Först efter betalning av slutfakturan börjar tvåårsgarantin att gälla. Ekonomi De insamlade kr/anslutning plus de inkomna bidragen ser ut att väl täcka de gjorda investeringarna. Viss fakturering från Eltel är under diskussion. Först när slutfakturan från Eltel är betald har styrelsen full koll på investeringskostnaden. Betalning från våra abonnenter till drift av Bredbandet i form av Internet, TV och telefon ombesörjes vanligtvis via Autogiro. Försäkring Styrelsen har från Länsförsäkringar erållit ett förslag på fiberförsäkring som täcker skadegörelse, stopp och styrelseansvar och kommer att beslutas i styrelsen under januari Utsättningar För att i framtiden kunna skydda vårat fibernät har vi anslutit föreningens fibernät till Ledningskollen och inhandlat utrustning för utsättning av nätet vid framtida grävarbeten. Grönt Signalband ligger lagt över alla fiberrör. Några föreningsmedlemmar har fått kurs i utsättning och kabelanvisning och sköter detta mot skälig ersättning. Sammanfattning: Stånga och Lye socknar har nu tillgång till Fibernät av hög kvalitet och erbjuder avtal för Internet, TV och Telefoni genom föreningen. För övrigt har nu alla abonnenter fått igång sina anläggningar och är nöjda med de tjänster som föreningen erbjuder. Stånga och Lye i mars 2014 Styrelsen i Stånga/Lye fiber ekonomiska förening

5 5 (12) Resultaträkning Räkenskapsår: Belopp i kronor Not Rörelsens intäkter och lagerförändring Försäljn tjänst 25% sv Försäljn varor 25% sv S:a Nettoomsättning Förändring av varulager Lagerförändring S:a Förändring av varulager Övriga rörelseintäkter Årsavgift Hyresintäkter Telia 10 år Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Övr ersättn och intäker S:a övriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter och lagerförändring Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm Inköp material och varor Inköp tjänster S:a Råvaror och förnödenheter mm Bruttovinst Övriga externa kostnader Lokalhyra Föreningskostnader El för drift Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial 0-54 Reparation och underhåll Resekostnader Annonsering Representation, avdragsgill Kontorsmaterial

6 6 (12) Datakommunikation Porto Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Övriga ersättningar Övr förvaltningskostnader Redovisningstjänster Serviceavgift branschorganisation Bankkostnader S:a övriga externa kostnader S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivn byggnader Avskrivn markanläggningar Avskrivn inventarier S:a Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader S:a Räntekostnader och liknande resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat före skatt Skatt S:a Skatt Å rets skattekostnad Beräknat resultat Redovisat resultat

7 7 (12) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Ing balans Perioden Utg balans Byggnader Ack nedskrivning byggn Ack avskrivning byggn Markanläggningar Ack nedskrivning markanl Ack avskrivning markanl Inventarier S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager köpta varor S:a Varulager Fordringar Kundfordringar Fordran moms S.a Fordringar Kassa och bank Företagskonto Placeringskonto S:a Kassa och bank S.a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR

8 8 (12) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not Ing balans Perioden Utg balans Inbetalda insatser Reservfond Balanserad vinst S:a Eget kapital Avsättningar Avsättning beräknad skatt S:a Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Moms redovisningskonto Personalens källskatt Lagstadgade sociala avg Övriga kortfristiga skulder Förutbetald hyratelia 10 år Övr uppl kostn/förutbet intäkter S:a Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserad vinst frrån föregående år årets vinst disponeras så att avsättning till reservfond enligt EFL 10 kap i ny räkning överföres

9 9 (12) Ansvarsförbindelser Inga Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningenhar upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Alla belopp är exklusive moms. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Följande avskrivningsprocent enligt plan har tillämpats Byggnader 4% Markanläggningar 5% Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. NOTER Not 1 Lager Ingående lager Lagerförändring Utgående lager 0 Not 2 Förskottsintäkt Telia Not 3 Erhållna bidrag 296 Abonnemang x 4800 kr Årets intäkt Statligt bidrag Bidrag regionen Leader

10 10 (12)

11 11 (12)

12 12 (12) BUDGET 2014 Intäkter Försäljning tjänst Hyresintäkt Telia Ränteintäkter S:a intäkter Kostnader Inköp tjänster Lokalhyra Föreningskostnader El för drift Förbrukningsinventarier Reparationer o underhåll Resekostnader Annonsering Kontorsmaterial 500 Trycksaker 400 Datakommunikation Porto Försäkring Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Ersättning revisorer Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster Bankkostnader Avskrivning byggnader Avskrivning markanläggningar S:a kostnader Budgeterat resultat Tillkommer: Bidrag efter slutredovisning ca kr Lantmäterikostnader för inskrivning av ledningsrätt ca kr