Inledning och ramverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning och ramverk"

Transkript

1 Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning innehåller regler inom redovisningsområdet. Medlemmar i FAR ska dessutom följa bl.a. stadgar och yrkesetiska regler vilka återges i FARs Medlemsvolym. * * * Bland årets nyheter märks särskilt: Standardformuleringen i FARs mallar för revisionsberättelser har ändrats. Den nya FAR-rekommendationen RevR 100 Revision av finansiella företag, som förtydligar den goda revisionsseden vid revision av företag inom den finansiella sektorn och ska tillämpas redan vid revision av finansiella företag för räkenskapsår som startar den 1 januari 2012 eller senare. RevU 17 Gemensam revision, som har utökats med ett avsnitt som beskriver gemensamma uppdrag mellan kvalificerade och icke kvalificerade revisorer. Den nya internationella standarden ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i prospekt, som gäller för bestyrkandeuppdrag som är daterade den 31 mars 2013 eller senare. De helt omarbetade ISA 315 och ISA 610. De nya standarderna ska tillämpas först på räkenskapskapsår som avslutas den 15 december 2013 eller senare, vilket innebär att även deras nu gällande versioner återfinns i denna upplaga. Denna bok är uppdaterad med regler gällande från och med den 1 januari Ändringar och tillägg, sedan föregående upplaga, har markerats med streck i vänster marginal. Även ändringar som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Dessa har markerats tydligt genom att texten ligger på ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att enkelt kunna hitta motiven bakom lagändringarna återfinns en förteckning med propositioner sist i varje lag. Ändringar i bokens innehåll uppdateras löpande under året på webbtjänsten FAR Komplett där du även finner mallar för exempelvis revisionsberättelser i Word-format. * * * FARs Samlingsvolym 2013 revision har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Amanda Schött Franzén. Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av boken är välkomna till Stockholm den 7 december 2012 David Nylund Affärsområdeschef Bok

2 5 Inledning och ramverk Inledning Ramverk Inledning till regler om revision och andra granskningsuppdrag... 7 IAASBs ramverk Ramverk för bestyrkandeuppdrag FARs kommentarer till ramverket Granskningsuppdrag och god revisionssed Termer och definitioner Ordlista... 26

3 51 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag Standarder för kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster Revisionsstandarder Uppgifter och ansvar ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing ISA ISQC m.m. ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter ISA 230 Dokumentation av revisionen ISA 240 Revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av finansiella rapporter ISA 250 Beaktande av lagar och andra författningar vid revision av finansiella rapporter ISA 260 Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning ISA 265 Kommunikation om brister i den interna kontrollen till dem som har ansvar för företagets styrning och företagsledningen Planering och intern kontroll ISA 300 Planering av revision av finansiella rapporter ISA 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö ISA 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö (omarbetad) ISA 320 Väsentlighet vid planering och utförande av en revision ISA 330 Revisorns hantering av bedömda risker ISA 402 Revisorns överväganden vid revision av företag som anlitar en servicebyrå ISA 450 Utvärdering av felaktigheter som identifieras under revisionen Revisionsbevis ISA 500 Revisionsbevis ISA 501 Revisionsbevis särskilda överväganden för vissa poster ISA 505 Externa bekräftelser ISA 510 Förstagångsrevisioner ingående balanser ISA 520 Analytisk granskning ISA 530 Revisionsmässiga urval Forts. nästa sida

4 52 ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen, däribland av verkligt värde, samt upplysningar om uppskattningar ISA 550 Närståendeförhållanden ISA 560 Efterföljande händelser ISA 570 Fortsatt drift ISA 580 Skriftliga uttalanden Användning av annans arbete ISA 600 Särskilda överväganden revision av koncernredovisningar (däribland arbete som utförs av revisorer för delar av koncernen) ISA 610 Använda arbete som har utförts av internrevisionen ISA 610 Använda arbete som har utförts av internrevisionen (omarbetad) ISA 620 Användning av en specialist i revisionsarbetet Slutsatser och rapportering ISA 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter ISA 705 Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor ISA 706 Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor ISA 710 Jämförande information jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter ISA 720 Revisorns ansvar avseende annan information i dokument som innehåller reviderade finansiella rapporter Specialområden ISA 800 Särskilda överväganden revisioner av finansiella rapporter upprättade enligt ramverk för särskilt syfte ISA 805 Särskilda överväganden revisioner av enskilda finansiella rapporter och särskilda delar, konton eller poster i en finansiell rapport ISA 810 Uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag Standarder för översiktlig granskning SÖG 2400 Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor Standarder för bestyrkande av annat än historisk finansiell information ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information ISAE 3402 Bestyrkanderapporter om kontroller på en servicebyrå ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt Standarder för näraliggande tjänster SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information

5 767 FARs rekommendationer och uttalanden Kommentarer till IAASBs ramverk Granskningsuppdrag och god revisionssed Rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor som behandlas i ISA RevR 100 Revision av finansiella företag RevR 209 Revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning RevR 709 Revisionsberättelsens standardutformning RevU 709 Kompletterande vägledning för revisionsberättelser som avviker från standardutformningen Rekommendationer RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning RevR 4 Granskning av fusionsplan RevR 5 Granskning av prospekt RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning RevR 7 RevR 8 RevR 9 Översiktlig granskning av styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende finansiell rapportering Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen RevR RevU RevR 10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen Uttalanden RevU 2 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag RevU 4 RevU 5 RevU 7 Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt Revisorns beaktande av icke-finansiella upplysningar vid granskning av årsredovisningen Revisorns intyg avseende uppgifterna i ett företags ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands RevU 12 Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS RevU 14 har upphävts, se istället RevR 100. RevU 15 Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 10 kap. 12 FFFS 2007:16 Värdepappersrörelse RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten RevU 17 Gemensam revision RevU 18 Annan rapportering till företaget än revisionsberättelsen

6 1045 Författningar Revisors- och revisionsförfattningar Revisorslag (2001:883) Revisorer, förordning (1995:665) Revisionslag (1999:1079) Prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen, förordning (1999:1166) Utdrag om revision ur andra författningar Bolag och utländska filialer Aktiebolagslag (2005:551) utdrag Utländska filialer m.m., lag (1992:160) utdrag Föreningar Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) utdrag Bostadsrättslag (1991:614) utdrag Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) utdrag Stiftelser och Svenska kyrkan Stiftelselag (1994:1220) utdrag Kyrkoordning för Svenska kyrkan utdrag Banker och försäkringsföretag Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297) utdrag Sparbankslag (1987:619) utdrag Medlemsbanker, lag (1995:1570) utdrag Försäkringsrörelselag (2010:2043) utdrag Författningar Elektroniska pengar, lag (2011:755) utdrag El- och gasverksamhet Ellag (1997:857) utdrag Redovisning av nätverksamhet, förordning (1995:1145) utdrag Fjärrvärmelag (2008:263) utdrag Redovisning av fjärrvärmeverksamhet, förordning (2006:1203) utdrag Naturgaslag (2005:403) utdrag Redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning, förordning (2006:1051) utdrag Forts. nästa sida

7 1046 Rådgivaransvar Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, lag (1985:354) Registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, förordning (1985:357) DVFS 1986:10 Underrättelse om förbud mot yrkesmässig rådgivning Personuppgifter Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftsförordning (1998:1191) Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Brott Brottsbalk (1962:700) utdrag Skattebrottslag (1971:69) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444)

8 1181 Revisorsnämnden Inledning Författningar Instruktion för Revisorsnämnden, förordning (2007:1077) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Föreskrifter RNFS 1996:1 Utbildning och prov RNFS 2001:2 Villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet 1190 RNFS 2001:3 Godkännande, auktorisation och registrering Revisorsnämnden

9 SÖKORDSREGISTER 1195 A absorption aktiebolag 1086 aktiebolag absorption 1086 bildande 1070 delning 1086 fission 1086 fusion 1084 lag 1069 lekmannarevisor 1078 likvidation 997, 1087 minoritetsrevisor 1072 revision 1070 revisionsberättelse 806, 1075 revisors rapport 806 skadeståndsskyldighet 1088 utdelning 1083 vinstutdelningsbegränsning 1088 värdeöverföring 1083 aktiebolagslag 1069 aktiekapitalminskning 1084 revisors yttrande 970 aktieägarupplysning revisors yttrande 968 allmän granskning 1078 analytisk granskning 363 definition 364 resultatutredning 364, 368 substansinriktad 364 anmälningsskyldighet Datainspektionen 1151 annan information definition 600 finansiell rapport i sammandrag 631, 635 revisors ansvar 597 servicebyrå 712, 725 väsentliga felaktigheter 599 översiktlig granskning 665 ansvarsavgränsning styrelse/vd/revisor 876, 883 ansvarsförsäkring 1191 apport revisorsyttrande 952 arkivering räkenskapsinformation 1018 arvode revisor 1104 auktorisation ansökan 1193 krav 1189 särskilda villkor 1193 auktoriserad revisor aktiebolag 1072 ekonomisk förening 1093 förnyelse 1193 stiftelse 1100 avtalsvillkor revisionsuppdrag 99, 105, 107 avträdande uppdrag 67 avvikande revisionsberättelse 856 B bank- och finansieringsrörelselag 1108 bedrägeri 1171 bedräglig finansiell rapportering 162 behandling personuppgift 1140, 1142 bestickning 1172 bestyrkande hållbarhetsredovisning 909 rapport 22 bestyrkanderapport bestyrkandeuppdrag 696 finansiell proformainformation 743, 755 servicebyrå 713, 726 bestyrkanderisk 20 bestyrkandeuppdrag annat än revision 688 bestyrkanderapport 696 beståndsdelar 15 bevis 18, 694 definition och mål 11 dokumentation 696 efterföljande händelse 696 finansiell proformainformation i prospekt 736 kriterier 17 kvalitetskontroll 689 Sökord

10 1196 SÖKORDSREGISTER offentlig sektor 24, 701 planering 690 ramverk 10 revisionsbevis 18 sakförhållande 16 specialist 693 trepartsrelation 15 uppdragsvillkor 690 väsentlighet 19, 692 yrkesetiska krav 689 betalning nyemitterade aktier 962 bevis bestyrkandeuppdrag 18 bildande aktiebolag 1070 bokföringsbrott 1174 bolag bildande 1070 bolagskategori, byte av 977 bolagsstyrningsrapport FARs överväganden 1027 granskning 1026 borgenär brott mot 1173 oredlighet mot 1173 borgenärsfara revisorsyttrande 975 bostadsrättsförening 1099 revision 854, 1099 bostadsrättslag 1099 revisionsberättelse 854 bosättningskrav prövning 1068 revisor 1063 brevlådebank förbud mot förbindelse med 1164 brott mot borgenärer 1173 brottsbalk 1171 brottsmisstanke revisors åtgärder 1009, 1011, 1077 byte av bolagskategori revisorsyttrande 977 börsbolag förvaltningsberättelse 994 D Datainspektionen anmälningsskyldighet 1151 bemyndigande 1153 branschöverenskommelse 1153 personuppgift 1151 delning aktiebolag 1086 delningsplan revisorsgranskning 1086 delårsinformation översiktlig granskning 657 direkt marknadsföring personuppgift 1143 dokumentation 1052 bestyrkandeuppdrag 696 felaktigheter 319, 324 granskningsuppdrag 773 granskningsåtgärd 128 internrevision 502, 509 koncernrevision 474 kvalitetskontroll 61, 72, 76, 118, 124 lagöverträdelse 170 närståendeförhållande 418 oegentligheter 142 planering 202, 205 revision 125 revisionsbevis 128 revisors 1190 riskbedömning 214, 248 riskhantering 300 servicebyrå 712, 726 slutlig 132 uppskattning 385 väsentlighet 281 översiktlig granskning 644, 671 E efterföljande händelse 432 bestyrkandeuppdrag 696 definition 436 koncernrevision 471 servicebyrå 712 ekonomisk förening 852, 1092 likvidation 1097 revision 1092 skadeståndsskyldighet 1098

11 SÖKORDSREGISTER 1197 ekonomiskt biträde förbud 1134, 1136 elektronisk signatur 1062 elektroniska pengar ingripande 1130 institut för 1130 lag 1130 rapporteringsskyldighet 1130 registrerad utgivare 1130 revision 1130 tillsyn 1130 ellag 1131 emission konvertibel 1082 nyemission 1081 teckningsoption 1082 enskild finansiell rapport revision 612 entledigande revisor 1101 erinran av revisor 1076 ersättning till ledande befattningshavare granskning 942 externa bekräftelser revisionsbevis 345 F felaktigheter ackumulering 318, 320 beaktande av 318, 320 definition 319 dokumentation 319, 324 kommunikation 318, 321 rättelse 318, 321 servicebyrå 306, 315 skriftligt uttalande 319, 323 utvärdering 317 filial lag 1090 utländsk 1090 finansiell information granskning 759 finansiell proformainformation bestyrkanderapport 743, 755 bestyrkandeuppdrag 736 bevis 741 modifierat uttalande 741, 743, 753 sammanställning 736, 745 skriftligt uttalande 742, 754 uppdragsplanering 747 utvärdering 742 finansiell rapport isammandrag 626 kompletterande information 542, 550 revision 77, 83 revision av särskild del 612 typ av uttalande 539, 544 uppfattning om 538 upprättande 83 uttalande om 536 yrkesetiska krav 81 översiktlig granskning 642 finansiell rapportering bedräglig 162 IFRS 1020 finansiellt företag revision 779 fission aktiebolag 1086 fjärrvärme redovisning 1132 revision 1131 fortbildning revisor 1191 fortsatt drift 440, 788 antagande om 441, 445 bedömningsansvar 441 granskningsåtgärd 443, 449 kommunikation 445 osäkerhetsfaktor 444, 450 riskbedömning 442, 445 översiktlig granskning 669 fusion aktiebolag 1007, 1084 gränsöverskridande 1086 plan 881 revisorsgranskning 1086 fusionsplan 881 revisorsgranskning 1084, 1086, 1098 förening ekonomisk 1092 föreningslag 1092 Sökord

12 1198 SÖKORDSREGISTER författningar beaktande vid revision 166, 780 förgasningsanläggning redovisning 1133 revision 1132 församling revision 1105 förskingring 1172 tillgångar 163 förstagångsrevision granskningsåtgärd 354 ingående balanser 353, 355 försäkring revisors 1191 försäkringsförening revision 1129 försäkringsföretag 823 revision 1128 tillsyn 1129 ömsesidigt 1128 försäkringsrörelselag 1128 förtida avgång revisor 1064, 1074 stiftelse 1101 förvaltningsberättelse börsbolag 994 granskning 987 revisors rapport 995 förvaltningsrevision 795 förvärv av egna aktier revisorns yttrande 965 G gemensam revision 1039 god revisionssed 7, 779, 1095 aktiebolag 1071 stiftelse 1102 god revisorssed 1051 godkänd revisor aktiebolag 1072 ekonomisk förening 1093 stiftelse 1100 godkännande ansökan 1193 krav 1187 särskilda villkor 1193 granskning 1107 bolagsstyrningsrapport 1026 enligt särskild överenskommelse 759 finansiell delårsinformation 657 finansiell information 759 finansiell rapport 642 förvaltning i koncern 800 förvaltningsberättelse 987 icke-finansiella upplysningar 1015 kontrollbalansräkning 875 planering 761 prospekt 892 rapportering 761 uppdragsvillkor 760 verkligt värde 380 översiktlig 642, 657 granskningsbevis översiktlig granskning 645 granskningsplan 204 granskningsrapport lekmannarevisor 1079 översiktlig granskning 667 granskningsuppdrag dokumentation 773 kategorier 769 planering 773 processbeskrivning 771 rapportering 774 rapportform 772 riskbedömning 771 uppdragsvillkor 773 utförande 768 val av standard 768, 776 granskningsåtgärd bevis 761 dokumentation 128 fortsatt drift 443, 449 förstagångsrevision 354 jämförande information 585, 587 lagöverträdelse 169, 173 revisionsbevis 328 revisionsmässigt urval 371, 373 riskbedömning 290 riskhantering 286 översiktlig granskning 645, 660

13 SÖKORDSREGISTER 1199 H handel med inflytande 1172 handelsbolag 832 hållbarhetsredovisning bestyrkande 909 revisors rapport 925 riskanalys 913 substansgranskning 913, 923 högre revisorsexamen 1189 I icke-finansiella upplysningar 1015 icke-kvalificerad revisor 1039 ideell förening 835 IFRS 1020 ingående balanser förstagångsrevision 355 instruktion för Revisorsnämnden 1184 internkontroll brister 192 komponenter 238, 274 revisors rapport 940 riskbedömning 211, 218, 245, 253, 257 översiktlig granskning 932 internrevision använda arbete som utförts av 500, 505 dokumentation 502, 509 mål 502 servicebyrå 710, 724 J juridiskt biträde förbud 1134, 1136 jämförande information granskningsåtgärd 585, 587 jämförelsetal 584 revisors rapportering 586, 588 jäv 1063 lekmannarevisor 1079 revisor 1073, 1093 stiftelse 1101 K kommanditbolag 832 kommunikation brister i internkontrollen 192 felaktigheter 318, 321 fortsatt drift 445 koncernrevision 473, 489 med styrelsen 175 modifierat uttalande 561, 565 närståendeförhållande 418, 431 oegentligheter 141 servicebyrå 715, 727 skriftligt uttalande 458 särskilda upplysningar 577, 579 översiktlig granskning 666 kompetenskrav prövning 1068 revisor 1063, 1072 koncernredovisning revision 464 koncernrevision 464 ansvar 467 definition 475 dokumentation 474 efterföljande händelse 471 kommunikation 473, 489 konsolideringsprocess 471, 488 kundrelation 467, 476 oegentligheter 479 revisionsbevis 489 revisionsplan 468, 478 riskbedömning 481 riskhantering 469, 484 väsentlighet 468, 483 yrkesetiska krav 482 koncernrevisionsberättelse 1066, 1076 konsolideringsprocess koncernrevision 471, 488 konvertering av konvertibler revisorsyttrande 963 konvertibel emission 1082 konvertering 963 kooperativ hyresrätt lag 1099 Sökord

14 1200 SÖKORDSREGISTER kreditinstitut 823 kreditmarknadsförening revision 1108 kundkännedom penningtvätt 1158 kundrelation koncernrevision 467, 476 kvalitetskontroll 58, 66, 116, 120 servicebyrå 706, 716 kvalificerad revisor 1039 kvalitetsgranskare särskild 60, 71 kvalitetskontroll 1192 bestyrkandeuppdrag 689 dokumentation 61, 63, 72, 76, 118, 124 finansiell rapport 113 krav 56 kundrelation 58, 66, 116, 120 ledningsansvar 57, 64, 115, 119 personal 59, 67 revisionsföretag 53 revisionsuppdrag 59, 70, 116, 121 revisor 1053 uppdrag 69 uppdragsanknuten 60 yrkesetiska krav 57, 64, 115, 119 övervakning 61, 69, 74, 124 kvittningsemission revisorsyttrande 958 kyrkoordning för Svenska kyrkan 1105 känsliga personuppgifter 1143 forskning 1144 hälso- och sjukvård 1144 ideell organisation 1143 nödvändig behandling 1143 offentliggörande 1143 samtycke 1143 statistik 1144 undantag 1143 L lagöverträdelse dokumentation 170, 174 granskningsåtgärd 169, 173 identifiering 172 rapportering 169, 174 servicebyrå 306, 315 ledande befattningshavares ersättning granskning 942 ledningsansvar kvalitetskontroll 57, 64, 115, 119 revision 103 lekmannarevisor aktiebolag 1078 jäv 1079 medlemsbank 1124 sparbank 1115 likvidation aktiebolag 997, 1087 ekonomisk förening 1097 medlemsbank 1127 revisors rapport 997 revisors yttrande 997 sparbank 1117 stiftelse 1104 M mandattid revisor 1064, 1074 stiftelse 1101 marknadsföring personuppgift 1143 meddelandeförbud penningtvätt 1162 medlemsbank lag 1119 lekmannarevisor 1124 lekmannarevisorsjäv 1125 likvidation 1127 revision 1119 revisorsjäv 1120 minoritetsrevisor aktiebolag 1072 minskning av aktiekapital revisors yttrande 970 misstanke om brott revisors åtgärder 1009, 1077 modifierat uttalande 556 exempelrapport 566 finansiell proformainformation 741, 743, 753 form och innehåll 559, 564 kommunikation 561, 565 omständigheter 557 otillräckliga revisionsbevis 562 typ av 558, 561

15 SÖKORDSREGISTER 1201 muta givande av 1172 tagande av 1172 mutbrott vårdslös finansiering 1173 N naturgas redovisning 1133 revision 1132 nyemission 1081 revisorsyttrande 978 nyemitterade aktier 962 närstående definition 419 närståendeförhållande 412 dokumentation 418 kommunikation 418, 431 revisors ansvar 413, 418 riskbedömning 415, 419 riskhantering 416, 426 skriftligt uttalande 417, 430 nätverksamhet redovisning 1131 revision 1131 O obehörighetsgrund revisor 1063, 1072 oberoende revisor 1101 oegentligheter avbryta uppdrag 141, 154 dokumentation 142 granskningsåtgärder 161 hantering av 139 indikatorer 164 kommunikation 141, 155 koncernrevision 479 kännetecken 135, 142 revisors ansvar 134 riskbedömning 137, 145, 148 riskfaktorer 157 riskhantering 149 servicebyrå 306, 315 skriftligt uttalande 141, 155 offentlig sektor bestyrkandeuppdrag 24, 701 offentlighet sekretess 1186 offentlighetsprincipen personuppgift 1141 olovligt förfogande 1172 oredlighet mot borgenärer 1173 P penninghäleri 1171 penningtvätt förordning 1167 kundkännedomskrav 1158 lag 1156 rapporteringsskyldighet 1162 revisors misstanke 1009 samordningsorgan 1168 tillsyn 1164 åtgärder mot 1156, 1167 pensions- eller personalstiftelse 840 personal kvalitetskontroll 59, 67 personnummer 1144 personuppgift 1140 förordning 1151 lag 1139 personuppgiftsbehandling anmälan till Datainspektionen 1151 anmälningsplikt 1147 grundläggande krav 1142 informationsplikt 1145 känslig personuppgift 1143, 1152 personnummer 1144 säkerhetskrav 1146 tillsynsmyndighet 1148 överföring till tredje land 1147, 1152 personuppgiftsombud 1148 uppgift 1148 planering bestyrkandeuppdrag 690 dokumentation 202, 205 granskning 761 revision 200 väsentlighet 281 översiktlig granskning 644 planeringsarbete 203 proformaredovisning prospekt 903 prognos prospekt 901 Sökord

16 1202 SÖKORDSREGISTER prospekt finansiell proformainformation 736 granskning 892 proformaredovisning 903 PUL 1139 R ramverk bestyrkandeuppdrag 10 ramverk för särskilt syfte definition 603 finansiell rapport enligt 601 rapportering hållbarhetsredovisning 909 till ledning och styrelse 1043 översiktlig granskning 646 rapporteringsskyldighet penningtvätt 1162 värdepappersrörelse 1022 rapportform granskningsuppdrag 772 redovisning uppskattning 380 redovisningssätt kvalitativa aspekter 190 registrering lekmannarevisor 1080 revisionsbolag 1193 revisor 1078 revision 1107 aktiebolag 1070 bank- och finansieringsrörelse 1108, 1109 bostadsrättsförening 854, 1099 dokumentation 125 efterföljande händelse 432 ekonomisk förening 1092 enheter att granska 370, 372 enligt ISA 77, 82, 92 finansiell rapport 77, 83 finansiellt företag 779 fjärrvärmeverksamhet 1131 förgasningsanläggning 1132 församling 1105 försäkringsförening 1129 försäkringsföretag 1128 förutsättningar 101 gemensam 1039 institut för elektroniska pengar 1130 koncernenheter 106 koncernredovisning 464 kreditmarknadsförening 1108 ledningsansvar 103 medlemsbank 1119 naturgas 1132 nätverksamhet 1131 planering 200 sparbank 1110 stiftelse 1100 styrelse och VDs förvaltning 795 uppdragsbrev 105 utländsk filial 1090 verkligt värde 380 väsentlighet 279, 787 ömsesidigt försäkringsbolag 1128 revision av finansiella företag 779 granskningskrav intern styrning 790 rapportering till FI 791 revisionsberättelse 790 revisionsberättelse 1065 aktiebolag 806, 1075 andra företag 830 avvikande 856 bostadsrättsförening 854 ekonomisk förening 852 försäkringsföretag 823 handelsbolag och kommanditbolag 832 ideell förening 835 koncern 1066 kreditinstitut 823 pensions- eller personalstiftelse 840 samfällighetsförening 840 standardutformning 804 stiftelse 842, 1103 trossamfund 837 utländska filialer 848 revisionsbevis 18, 88, 140, 288, 299, 325 bestyrkandeuppdrag 18 dokumentation 128 externa bekräftelser 345 granskningsåtgärd 328 koncernrevision 489 krav 326 källa 328 poster för granskning 335 relevans 330 rättstvist 339, 343 skriftligt uttalande 453, 455

17 SÖKORDSREGISTER 1203 särskilda överväganden 338 tillförlitlighet 330 utvärdering 153 val av poster för granskning 326 varulager 339 värdeviktat 375 revisionsbolag 1073 revisionsföretag 1049, 1064 kvalitetskontroll 53 registrering 1050 verksamhetsformer 1049 revisionslag 1061 revisionsmässigt urval 369 granskningsåtgärd 371, 373 resultatutvärdering 371 stratifiering 375 revisionsplan koncernrevision 468, 478 revisionsrapport 22 revisionsrisk 89 väsentlighet 282 revisionsstrategi 207 koncernrevision 468, 478 revisionsuppdrag 10 avtalsvillkor 99, 105, 107 krav 98 kvalitetskontroll 59, 70, 116, 121 mål 97 villkor 97 revisor 1070 anställning 1050 ansvarsförsäkring 1053 arvode 1104 auktorisation 1048, 1051, 1056 behörighetsintyg 1060 biträde 1064 bosättningskrav 1063 disciplinär åtgärd 1054 dokumentationsskyldighet 1052 entledigande 1101 fortbildning 1191 förordnad av länsstyrelse 1064, 1074 förtida avgång 1064, 1074 godkännande 1048, 1051, 1056 icke-kvalificerad 1039 jäv 1063, 1073, 1093, 1101 kompetenskrav 1063 kvalificerad 1039 kvalitetskontroll 1053, 1059 lämplighetsprov 1056 mandattid 1064, 1074 obehörighetsgrund 1063 registrering 1051, 1057, 1078 skadeståndsansvar 1066 skyldighet 1051 suppleant 1071 tystnadsplikt 1053, 1066, 1077, 1103 uppgift 1062 upplysningsplikt 1066 utländsk 1051, 1056 utseende av 1062, 1101 övergripande mål 77, 79 revisors ansvar annan information 597 närståendeförhållande 413, 418 revisors rapport aktiebolag 806 andra företag 830 avvikande 856 bostadsrättsförening 854 ekonomisk förening 852 försäkringsföretag 823 handelsbolag och kommanditbolag 832 hållbarhetsredovisning 925 ideell förening 835 internkontroll 940 kreditinstitut 823 pensions- eller personalstiftelse 840 samfällighetsförening 840 standardutformning 804 stiftelse 842 trossamfund 837 utländska filialer 848 revisorsbiträde 1064 revisorsexamen 1056, 1187 revisorsförordning 1056 revisorsjäv 1063 stiftelse 1101 revisorslag 1047 Revisorsnämnden 1048 disciplinär åtgärd 1054 föreskrifter 1187, 1190, 1193 instruktion 1184 kontaktuppgifter 1183 register 1058 uppgiftslämnande 1053 överklagande 1055 Sökord

18 1204 SÖKORDSREGISTER revisorssuppleant 1062 stiftelse 1100 revisorsyttrande enligt ABL 949, 962 fusionsplan 887 kontrollbalansräkning 878 riskbedömning branschspecifika faktorer 218, 253 dokumentation 214, 248 fortsatt drift 442, 445 granskningsuppdrag 771 granskningsåtgärd 290 hantering 285 internkontroll 211, 222, 245, 257 koncernrevision 481 närståendeförhållande 415, 419 revisionsbevis 299 uppskattning 387 väsentliga felaktigheter 209, 213, 232, 243, 247, 268, 394, 781 riskhantering dokumentation 300 granskningsåtgärd 286 koncernrevision 469, 484 närståendeförhållande 416, 426 revisors 285 servicebyrå 305, 311 substansgranskning 384, 403 uppskattning 383, 395 rådgivningsförbud 1134 underrättelse 1138 räkenskapsinformation arkivering 1018 rättelse felaktigheter 318, 321 rättstvist revisionsbevis 339, 343 S samfällighetsförening 840 samtycke personuppgift 1143 sekretess offentlighet 1186 personuppgift 1145 servicebyrå annan information 712, 725 bestyrkanderapport 702, 713, 726 bevis 708, 721 definition 716 dokumentation 712, 726 efterföljande händelse 712 felaktigheter 306, 315 internrevision 710, 724 kommunikation 715, 727 kundrelation 706, 716 lagöverträdelse 306, 315 oegentligheter 306, 315 revisors överväganden 301 riskhantering 305, 311 skriftligt uttalande 711, 725 väsentlighet 708, 720 yrkesetiska krav 706, 716 skadestånd bostadsrättsförening 1099 kooperativ hyresrättsförening 1099 personuppgift 1149 skadeståndsansvar gemensamt 1067 jämkning 1067 revisor 1066 skadeståndsskyldighet 1012 aktiebolag 1088 stiftelse 1104 skattebrott 1175 lag 1175 skatteförseelse 1175 skattekontroll försvårande av 1176 skatteredovisningsbrott 1175 skriftligt uttalande 452 felaktigheter 319, 323 finansiell proformainformation 742, 754 form 454, 458 kommunikation 458 närståendeförhållande 417, 430 oegentligheter 141 revisionsbevis 453, 455 servicebyrå 711, 725 sparbank lag 1110 lekmannarevisor 1115 likvidation 1117 revision 1110 specialist avtal med 524, 530 behov av 523, 525 bestyrkandeuppdrag 693 definition 525 hänvisning till 524, 533 kompetens 524, 528

19 SÖKORDSREGISTER 1205 revisionsarbete 522 standardutformning revisionsberättelse 804 revisors rapport 804 stift revision och granskning 1106 stiftelse 842 auktoriserad revisor 1100 god revisionssed 1102 godkänd revisor 1100 jäv 1101 lag 1100 likvidation 1104 revision 1100 revisionsberättelse 1103 revisorssuppleant 1100 skadeståndsskyldighet 1104 upplysningsplikt 1103 upplösning 1104 straff personuppgift 1149 stratifiering revisionsmässigt urval 375 substansgranskning hållbarhetsredovisning 913, 923 riskhantering 384, 403 Svenska kyrkan kyrkoordning 1105 svindleri 1171 särskild granskning aktiebolag 1080 revisorsyttrande 980 ömsesidigt försäkringsbolag 1128 särskild kvalitetsgranskare 60, 71 särskilda inlösenvillkor revisorsyttrande 972 särskilda upplysningar 575 kommunikation 577, 579 rapport 577 särskilt allvarlig brottslighet 1179 T teckningsoption emission 1082 tillsyn bank- och finansieringsrörelse 1109 försäkringsföretag 1129 penningtvättsförordning 1169 penningtvättslag 1164 trolöshet mot huvudman 1172 trossamfund 837 tystnadsplikt lekmannarevisor 1080 revisor 1066, 1077 stiftelse 1103 U underservicebyrå 305, 315 undertecknande elektronisk signatur 1062 uppdrag avträdande 67 kvalitetskontroll 69 uppdragsbrev revision 105, 109 uppdragsvillkor bestyrkandeuppdrag 690 granskning 760 granskningsuppdrag 773 översiktlig granskning 644, 659 upplysningar särskild betydelse 575 övriga 575 upplysningsplikt lekmannarevisor 1080 revisor 1066, 1077, 1103 stiftelse 1103 upplösning ekonomisk förening 1097 revisors yttrande 997 stiftelse 1104 uppskattning dokumentation 385 rimlighetsbedömning 384, 405 riskbedömning 387 riskhantering 383, 395 upplysning om 384, 406 utbildning och prov revisor 1187 utdelning aktiebolag 1083 utländsk filial 848 bokföring 1090 lag 1090 revision 1090 uttalande modifierat 556 skriftligt 452 Sökord

20 1206 SÖKORDSREGISTER V varulager revisionsbevis 339 verkligt värde granskning 380 villkor för verksamhet 1190 vinstutdelning aktiebolag 1083 vinstutdelningsbegränsning aktiebolag 1088 vänskapshot 65 värdeöverföring aktiebolag 1083 väsentliga felaktigheter riskbedömning 213, 247, 394 väsentliga händelser revisorns yttrande 960 väsentlighet bestyrkandeuppdrag 19, 692 dokumentation 281 koncernrevision 468, 483 planering 281 revision 279, 787 revisionsrisk 282 servicebyrå 708, 720 översiktlig granskning 645 Y yrkesetiska krav bestyrkandeuppdrag 689 finansiell rapport 81 koncernrevision 482 kvalitetskontroll 57, 64, 115, 119 revision av finansiell rapport 85 servicebyrå 706, 716 yttrande revisors 949 Å återupptagande av verksamhet revisors yttrande 1005 Ö ömsesidigt försäkringsbolag 1128 revision 1128 överklagande personuppgift 1150 översiktlig granskning annan information 665 ansvarsfördelning 665 bedömning av felaktigheter 664 begränsning 668 dokumentation 644, 671 finansiell delårsinformation 657 finansiell rapport 642 fortsatt drift 669 granskningsbevis 645 granskningsrapport 667 granskningsåtgärd 645, 660 hållbarhetsredovisning 909 internkontroll 932 kommunikation 666 planering 644 rapportering 646 uppdragsvillkor 644, 659 väsentlighet 645 övriga upplysningar 575 rapport 578