IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11"

Transkript

1 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R

2 1 Föreningens namn, säte och ändamål. 1.1 NamnCradle Net ( Föreningen ) Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm Ändamål Föreningens syfte är att bidra till skapandet och vidareutvecklandet av ett levande, rättvist, hälsosamt, säkert, mångfaldigt och hållbart samhälle. Ett samhälle med ren luft, vatten, jord och energi, som är ekonomiskt, etiskt, ekologiskt och estetiskt njutbart för samtliga invånare och besökare. Föreningen ska uppnå sitt syfte genom att, med Sverige som bas, främja spridandet av konceptet cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle, såsom koncepten formuleras av Ellen MacArthur Foundation respektive i boken Cradle to Cradle. Re-making the way we make things av Michael Braungart och William McDonough ( Boken ). Konceptet Cradle to Cradle är en av vägarna in i den cirkulära ekonomin. Det kan sammanfattas enligt nedan: Cradle to Cradle använder naturens egna processer som modell för mänsklig produktion och grundar sig på följande tre principer: Avfall = näring Solen som energikälla Främja mångfald I en cirkulär ekonomi kan alla material genom rätt design bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept tidigare avfall blir till antingen näring åt jorden eller nya värdefulla råvaror åt industrin. I förlängningen står den cirkulära ekonomin för ett koncept där material - precis som i naturen - aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är till gagn för mänskligheten och naturen. Föreningen ska vara en plattform för nätverkande, informationsspridning, affärsskapande och -utvecklande och främjande av koncepten cirkulär ekonomi i Sverige. Föreningen ska också stödja initiativ och projekt i Sverige som bygger på cirkulär ekonomi. Föreningen ska också initiera och stödja samarbeten mellan olika aktörer på nationell (inklusive lokala och regionala aktörer), europeisk och global nivå relaterat till cirkulär ekonomi.

3 Föreningen är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation som är grundad på de humanistiska värderingar som cirkulär ekonomi och konceptet Cradle to Cradle bygger på. Föreningen är fristående från organisationer som ägs, företräds eller är associerade med upphovsmännen till Cradle to Cradle, såsom Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA), Cradle to Cradle Product Innovation Institute eller MBDC samt Ellen MacArthur Foundation men följer eventuella riktlinjer och råd från dessa i den mån de främjar syftet med föreningen. 2 Organisation. 2.1 Organisation Föreningens verksamhet utövas genom i nämnd ordning 1) Årsmötet (högsta beslutande organ) 2) Styrelsen (verkställande organ) 3) Revisor (kontrollerande organ) 4) Valberedningen (nominering av befattningshavare). 2.2 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. 2.2 Organisation Föreningens organisation och styrelse skall reflektera föreningens mål och mening. 3 Medlemmar. 3.1 Medlemmar Föreningen är en medlemsorganisation. Fysiska och juridiska personer kan ansöka om medlemskap. Föreningen har också ett nätverk av individer och organisationer som inte är medlemmar men som kan ta del av föreningens aktiviteter i form av nyhetsbrev och medlemskap på föreningens webbsidor, såsom Facebooksidan. Föreningen är öppen för internationella medlemmar och samarbetar med internationella individer och organisationer.

4 . 3.2 Medlemskap. 3.3 Medlemsavgift Medlemskap är öppet för alla som stödjer konceptet Cradle to Cradle såsom det formuleras i Boken och som har humanistiska värderingar. Medlemskap erhålls genom betalning av medlemsavgift. Medlemskap löper över ett år. Organisationsmedlemskap innebär en rösträtt vid årsmötet. Organisationsmedlemskap innebär att flera personer från medlemsorganisationen har möjlighet att aktivera sig i föreningen. Medlemskap innebär rösträtt vid årsmöte och rätt att engagera sig i föreningens aktiviteter. Medlemskap innebär även en rätt att använda föreningen som plattform för projekt och aktiviteter som är i linje föreningens syfte. Sistnämnda ska på förhand godkännas av styrelsen. Medlemsavgiften för fysiska och juridiska personer fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften ska i första hand gå till omkostnader för föreningens möten såsom lokalhyra, kaffe, papperskopiering och dylikt. Styrelsen har mandat att anställa och avlöna även styrelseledamöter, under förutsättning att styrelsen tydligt informerar Cradle Nets medlemmar om detta och att det inte gäller arbete inom ramen för det normala styrelsearbetet Utträde Medlemmarna har full rätt att när som helt utträda ur organisationen. Betald medlemsavgift betalas inte tillbaka. Medlem som efter andra påminnelsen inte betalt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen Uteslutning och suspendering Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen, inte längre stödjer konceptet Cradle to Cradle såsom det formuleras i Boken eller motarbetar eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet, kan genom beslut av årsmötet uteslutas ur föreningen. För beslut om uteslutning krävs minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarnas röster. Förslag om uteslutning av medlemmar ska anslås på förhand. Medlem som uppfyller rekvisiten i första meningen i 3.5 ovan kan suspenderas av ett styrelsebeslut, med minst 2/3 majoritet. Suspensionen gäller tills årsmötet tagit ställning till eventuell uteslutning av medlemmen i fråga.. 4 Årsmötet. 4.1 Befogenheter Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ Sammansättning Årsmötet utgörs av medlemmarna i föreningen. På årsmötet har medlemmarna närvaro-, yttrande- och lika rösträtt.

5 . 4.3 Sammanträden Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen en gång om året via epost samt därutöver när verksamheten så kräver. Årsmötet skall hållas under kalenderårets två första månader. Om minst hälften av medlemmarna hos styrelsen så begär skall extra årsmöte hållas snarast. Härutöver äger årsmötet och styrelsen rätt att utlysa årsmöte Ärenden på årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:. Mötets behöriga utlysande. Val av a) ordförande b) sekreterare c) justerare / rösträknare. Val av styrelse. Val av revisor. Val av valberedning. 4.5 Arbetsuppgifter 4.6 Motioner Det åligger årsmötetatt dra upp riktlinjer för föreningens verksamhet, att behandla övergripande frågor av gemensam natur för medlemmarna,att förrätta erforderliga val,att behandla till årsmötet inkomna motioner, att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga av årsmötet valda förtroendemän,att i övrigt utöva de befogenheter som tillkommer årsmötet som högsta beslutande organ. Medlemmarna äger rätt att motionera till årsmötet. Motion ska ha inkommit senast en vecka före årsmötet för att tas upp till behandling Beslutsförhet Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst Protokoll Vid årsmötet skall beslutsprotokoll föras av sekreteraren och godkännas av justeringsmän.

6 5 Styrelsen. 5.1 Befogenheter Styrelsen har hand om den löpande ledningen av föreningens verksamhet mellan årsmötena i enlighet med stadgarna och av årsmötet fattade beslut Sammansättning Styrelsen består av tre till sex (3-6) av årsmötet valda ledamöter, varav en skall vara ordförande. Därtill kan utses noll till tre (0 3) suppleanter. En styrelseledamot ska utses till kassör Sammanträden Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller på begäran av styrelseledamot Arbetsuppgifter Det åligger styrelsen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs, 1 att verkställa av årsmötet fattade beslut, 1 att bereda ärenden som skall behandlas vid årsmötet, 2 att inför årsmötet bära ansvaret för och redovisa ekonomin gällande föreningen, 3 att fatta beslut om föreningens löpande aktiviteter och samarbeten med externa aktörer, att på bästa sätt förvalta föreningens ekonomiska tillgångar, att inbjuda till årsmöte med minst en veckas varsel Närvaro-, yrkande-, yttrande- och rösträtt. 5.6 Beslutsförhet. 5.7 Protokoll Vid styrelsens sammanträden har styrelsens ledamöter yrkande-, yttrande- och rösträtt. Styrelsen har rätt att adjungera personer, vilka kan ges yrkande- och yttranderätt. Styrelsen är beslutsför då minst majoriteten av styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall beslutsprotokoll föras.

7 . 5.8 Firmatecknare. 5.9 Arvode Föreningens firmatecknare ska vara två (2) till antalet. Firmatecknare väljs på årsmötet. Firmatecknarna får var för sig teckna upp till SEK. Därutöver krävs teckning av båda firmatecknare. Styrelsemedlemmarna har rätt att utfå ett arvode för nedlagd tid, i den mån föreningens ekonomi så tillåter. Årsmötet fattar beslut om principerna för styrelsens arvodering. 6 Revision och ansvarsfrihet. 6.1 Revisor Föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning granskas fortlöpande av en av årsmötet utsedd revisor och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant får inte samtidigt vara styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter Revisionsberättelse Den företagna revisionen skall redovisas i en revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Ansvarsfrihet Årsmötet prövar frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 7 Stadgar 7.1 Stadgeändring Förslag till stadgeändring behandlas av årsmötet och får väckas av styrelsen och av motion från medlemmar. För beslut om stadgeändring krävs minst 2/3 majoritet av antalet närvarande medlemmar vid årsmötet. 7.2 Upplösning För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. Föreningens ekonomi avvecklas och eventuella tillgångar tillfaller ändamål som främjar konceptet Cradle to Cradle.