Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall meddelas samhällsbyggnadskontoret tfn så att ersättare kan kallas. Monica Helgesson Se nämndens hemsida: Föredragningslista Punkt F1 Ärende: Ändringar och godkännande av föredragningslista. Punkt F2 Ärende: Val av protokollsjusterare. G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2012\ \Kallelse docx

2 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt I 1 Ärende: Information om aktuella ärenden m m a) E22 och aktuellt kring projektet, Daniel Andersson Trafikverket, 30 min b) Utformning och lokalisering av återvinningsstationer, David Frankel, 15 min c) Förvaltningschefen informerar

3 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt A1 Handläggare: Hans Johansson Ärende: Ekonomisk redovisning t o m november 2012 Handling: Samhällsbyggnadskontorets redovisning , BILAGA Förslag till beslut: Redovisningen godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Punkt A2 Ärende: Utanordnare för samhällsbyggnadsnämndens konton 2013 BESLUT: Följande utanordnare och ersättare får utanordnings- och attesträtt för nedan angivna konton. Ordföranden ges utanordningsrätt över 10 prisbasbelopp. Förvaltningschef ges utanordningsrätt upp till 10 prisbasbelopp. Avdelningschef ges utanordningrätt upp till 5 prisbasbelopp. För kontot (bostadsanpassningsbidrag) ges utanordningsrätt upp till 5 prisbasbelopp. Konto Utanordnare Ersättare Ersättare 121 Per-Olof Johansson Hans Johansson Jan G Nilsson 1212 Hans Johansson Monica Helgesson Helene Flobrandt Gunilla Mellstrand Gunilla Svensson Mats Johansson 1213 Annica Fonseca Björn Carlswärd Peter Borgebäck 1214 Jan G Nilsson Gunilla Thorvaldsson 1216 Eva Jansson Anna Carnelius Maria Eidrup

4 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt A3 Handläggare: Mats Johansson Dnr: Ärende: Herkules 13 - bostadsanpassningsärendet Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande xx, BILAGA Förslag till beslut: Punkt A4 Handläggare: Annika Fonseca Dnr: Ärende: Fastställande av riktlinje för lägsta färdig golvhöjd vid nybyggnation Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att riktlinjen för lägsta färdig golvhöjd är +2,65 meter över referensytan i RH2000 vid nybyggnation med hänvisning till 2 kapitlet 5 5 punkten plan- och bygglagen för att minska risken för olyckor, översvämningar och erosion. Färdig golvhöjd kan tillåtas under 2,65 meter om byggherren kan redovisa åtgärder för att undvika skador på bebyggelsen vid en framtida översvämning på grund av höjd havsnivå.+ Punkt A5 Handläggare: Per-Olof Johansson Dnr: Ärende: Remiss Program för Idrottsturism Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta kontorets förslag till yttrande såsom svar på remissen.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Planärenden Punkt P1 Handläggare: Emil Andreasson,10 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Detaljplan för Bergagården, Rapsen 4 m fl fastigheter, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i parkmiljö som tillför fler bostäder, mer finfördelad struktur och variationsrika miljöer till norra Kalmars kärnområde. Handling: Utlåtande koncept Förslag till detaljplan senast reviderad xxxxx Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P2 Handläggare: Emil Andreasson Dnr: Ärende: Detaljplan för ny huvudgata i Fjölebro m.m. del av Västerslät 8:14, 9:17 och 13:23, Kalmar kommun Senast på nämnden: Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden avslutar planarbetet för den del av det utställda detaljplaneförslaget för norra Fjölebro som togs bort inför godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden

6 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P3 Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handläggare: Thorvaldsson/Holmberg/Bogren Dnr: Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tidigare tomtindelningar) i Kalmar kommun , samrådsgodkännande. Syftet med upphävandet är att ta bort äldre bestämmelser om fastighetsindelning som inte längre behövs. Upphävandet innebär att förändringar underlättas vid fastighetsbildning och framtida byggande samt att administrationen vid ny planläggning minskar. Handling: Samrådsredogörelse Förslag till upphävande av fastighetsplaner Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden upphäver gällande fastighetsplaner enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade Punkt P4 Handläggare: Thomas Nilausen Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för Ljungby 16:130 och del av Ljungby 16:1 i Ljungbyholm, Kalmar kommun , samrådsgodkännande. Syftet med planförslaget är att komplettera befintlig användningsbestämmelse, bostäder, med skola och att legalisera befintlig gatustruktur väster om fastigheten. Befintlig förskolebyggnad ska rivas och ersättas med en ny. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat antas av samhällsbyggnadsnämnden.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P5 Handläggare: Arne Wandin Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för uppförande av biogasfabrik på fastigheten Stävlö 1:9, Mosekrog, Kalmar kommun , granskningsbeslut. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna att etablera en biogasanläggning på fastigheten Stävlö 10:1 och att anpassa planen till framtida markanvändning, samt att utöka industriområdet. Planområdet utökas till att även omfatta markområdet mellan nuvarande planområde och E22. Planen anpassas bl.a. genom att energitillverkning möjliggörs och högsta tillåtna byggnadshöjd ökar. Närheten till bostäder ställer krav på bullernivåer och lukt så att inte störningar för omgivningen uppstår. Vegetationszoner bevaras för att möjliggöra infiltration av dagvatten. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P6 Handläggare: Arne Wandin, 15 min Dnr: Ärende: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:2, kv Gesällen och Muren, Kalmar kommun Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för uppförande av affärs- och bostadshus inom kvarterets sydöstra del, som i dag är planlagd för parkering, samt att modernisera byggrätterna inom fastigheterna i kvarterets nordöstra del. Förslag till detaljplan xx Kommunens bedömning är att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning erfordras. Förslaget till detaljplan godkänns för samråd.

8 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P7 Handläggare: Arne Wandin, 20 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse samt att möjliggöra en förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. Detta stämmer väl överens med kommunens övergripande mål att utveckla Kalmar genom bl a förtätning av stadsdelar där service och infrastruktur redan finns utbyggd. Målet är att utveckla Djurängsvägen och området väster om denna till en attraktiv boendemiljö. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P8 Handläggare: Björn Carlswärd, 5 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Krafslösa 4:20 m fl, Östra Vimpeltorpet, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med den begärda planändringen är att kunna fullfölja de idéer om bostadsbebyggelse inom det utökade området som finns i det ursprungliga planförslaget för Östra Vimpeltorpet. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P9 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Hagby 43:1, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med planen är att skapa bostadstomter i anslutning till Åkes hage, bebyggelseområde med närhet till både natur och rekreation samt teknisk försörjning. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P10 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Detaljplan för del av Porfyren 1 och del av Krafslösa 6:1, Jungmansgården i Norrliden, Kalmar kommun Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: , samrådsbeslut. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförande av ny byggnation/flygelbyggnad för seniorboende inom Jungmansgården i centrala Norrliden norr om Kalmar. Förslaget omfattar en tillbyggnad som innehåller ca 15 st lägenheter i två våningar samt en ny entrébyggnad och entréplats med parkering, angöring och miljöhus. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat xxxxxxxxxxxxxx antas av samhällsbyggnadsnämnden.

10 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P11 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Tigern 7, Tigern 14 och Tigern 21 vid Agavägen, Kalmar kommun , samrådsbeslut. Förändringar har skett inom området som gör att Agavägen inte behövs som allmän platsmark, gata utan kan läggas ut som kvartersmark. Planförslaget innebär att berörda fastighetsägare får ett totalt sett bättre markutnyttjande. Gemensam utfart för två fastigheter kommer att löses med gemensamhetsanläggning. I norra delen av planområdet ändras bestämmelsen från livsmedelsindustri till industri för att marköverföring ska vara möjlig. Detaljplanen möjliggör fastighetsregleringar som berör fastigheterna Tigern 7, 11, 14 och 21. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat xxxxxxxxxxxxxx antas av samhällsbyggnadsnämnden.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Trafikärenden Punkt T1 Handläggare: Mikael Kalin Dnr: Ärende: Remiss från länsstyrelsen Väg 592 mellan Rockneby och Revsudden Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande xx, BILAGA Delas ut på presidieberedningen. Förslag till beslut:

12 Samhällsbyggnadsnämnden Bygglovärenden Punkt B1 Handläggare: Martin Jältås Dnr: Fastighet: Rosengången 10 Fastighetens adress: Koltrastvägen 3 Sökande: Peric, Jasmin Ärende: Nybyggnad av garage Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Med hänvisning till 8 kap. 11 plan- och bygglagen beviljar samhällsbyggnadsnämnden bygglov för nybyggnad av garage samt medger mindre avvikelse från gällande detaljplan beträffande byggnadsarea, eftersom avvikelsen bedöms vara mindre och förenlig med planens syfte. Punkt B2 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Bo 1:163 Fastighetens adress: Styrsövägen 19 Sökande: Boye, Petter och Jeanette Ärende: Nybyggnad av plank Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. Punkt B3 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Luntan 3 Fastighetens adress: Per Mörbos väg 2 Sökande: Christoffersson, Bengt Ärende: Tillbyggnad av enbostadshus Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende tillåten byggnadsarea samt placering på mark som inte får bebyggas.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B4 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Ljungby 4:26 Fastighetens adress: Mörevägen 37 Sökande: Ärende: Utredning om olovlig åtgärd uppförande av plank Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Med anledning av den bygglovspliktiga åtgärden, uppfört plank utan söka bygglov, som vidtagits (bygglovspliktig enligt 6 kap. 1 7 pkt. plan- och byggförordningen) får samhällsbyggnadskontoret härmed, om inte rättelse (tagit bort planket) har skett före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde , föreslå nämnden besluta: - att påföra fastighetsägarna,, en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 plan- och bygglagen (2010:900) och 9 kap. 1 planoch byggförordningen (2011:238) på kr, då planket är uppfört utan att bygglov sökts för åtgärden. Enligt 11 kap. 60 plan- och bygglagen är om två eller flera är avgiftskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för betalningen. Enligt 11 kap. 61 plan- och bygglagen ska avgifterna betalas till samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun senast två månader från det att beslutet delgivits den avgiftsskyldige. Punkt B5 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: del av Hagby 43:1 Fastighetens adress: Sandviksgatan 80 Sökande: Broberg, Anders och Grön, Carina Ärende: Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och garage Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen. Strandskyddsdispens ges med stöd av miljöbalken 7 kap 18 c.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B6 Fastighet: Ängö 2:3 Sökande: Ramström, Ulf Ärende: Ombyggnad av fiskebod Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan. Punkt B7 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Gumsen 42 Fastighetens adress: Torsåsgatan 18 Sökande: AB Sture Lundgrens Järnhandel Ärende: Nybyggnad av kallager Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. Punkt B8 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Sökande: Ärende: Remiss Serviceförvaltningen Yttrande över begagnande av offentlig plats för återvinningsstationer Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet såsom svar på remissen.

15 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B9 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Kompassen 1 Fastighetens adress: Gripgatan 14 Sökande: Le, Le Hong Chau Ärende: Ändrad användning Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 8 kap 1 3 och 4 8 plan- och bygglagen samt 12 BVF. Lägenheter uppfyller inte kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse.

16 Samhällsbyggnadsnämnden Miljöärenden Punkt M1 Föredragande: Daniel Jönsson Dnr: Fastighet: Vedby 6:2 Ärende: Förslag till beslut rörande föreläggande vid vite Handling: Samhällsbyggnadskontorets kommunicering , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 26 kap. 14 miljöbalken (SFS 1998:808) att förelägga, vid ett vite om kronor att senast 6 månader efter att du mottagit detta beslut förbättra reningen för den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Vedby 6:2. Reningseffekten för avloppsanläggningen ska anpassas till den skyddsnivå som krävs där avloppsvattnet släpps ut. Följande reningseffekt krävs för avloppsanläggningens nuvarande placering: - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-p). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n). - Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

17 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M2 Föredragande: Daniel Jönsson Dnr: Fastighet: Förlösa 2:3 Ärende: Förslag till beslut rörande föreläggande vid vite Handling: Samhällsbyggnadskontorets kommunicering , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 26 kap. 14 miljöbalken (SFS 1998:808) att förelägga, vid ett vite om kronor att senast 6 månader efter att du mottagit detta beslut förbättra reningen för den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Förlösa 2:3. Reningseffekten för avloppsanläggningen ska anpassas till den skyddsnivå som krävs där avloppsvattnet släpps ut. Följande reningseffekt krävs för avloppsanläggningens nuvarande placering: - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-p). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n). - Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Punkt M3 Föredragande: Kenth Johansson Dnr: Ärende: Riktlinjer för ormarter som är olämpliga att hålla i bostadsfastighet i Kalmar kommun Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Riktlinjer för ormarter som är olämpliga att hålla i bostadsfastighet i Kalmar kommun ska användas som beslutsunderlag vid nämndens prövning av tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område, enligt 4. Punkt 3 i Kalmar kommuns lokala föreskrifter, enligt miljöbalken, för att skydda människors hälsa och miljön.

18 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M4 Föredragande: Kenth Johansson Dnr: Fastighet: Kämpaleken 1 Sökande: Ek, Stefan Ärende: Ansökan om hållande av giftormar i flerbostadshus inom detaljplanelagt område Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden medger tillstånd för Stefan Ek att, i för ändamålet avsett rum i sin bostadslägenhet på Adelgatan 10 i Kalmar, hålla ogiftiga ormar samt giftiga ormar av familjen Viperidae, förutom de arter i familjen som anges som olämpliga att hålla i bostäder i Riktlinjer för ormhållning i Kalmar kommun. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till (fyra år). Lägenheten ska i sin helhet vara rymningssäker. Punkt M5 Föredragande: Maria Eidrup Dnr: Fastighet: Tegelviken 2:1 Berörd: Trafikverket Ärende: Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen över Trafikverkets överklagande Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar kontorets yttrande och översänder det till Mark- och miljööverdomstolen. Punkt M6 Föredragande: Maria Eidrup Dnr: Fastighet: Bläcksvampen 17 Berörd: Gunnar Flyberg Ärende: Yttrande till Länsstyrelsen angående överklagat ärende Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar kontorets yttrande och översänder det till länsstyrelsen.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M7 Föredragande: Kerstin Ahlberg Dnr: Fastighet: Törneby 8:15 Företag: Kalmar kommun Ärende: Yttrande över anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskydd Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets skrivelse som sitt yttrande till länsstyrelsen i ärendet och yrkar på att tillstånd lämnas enligt ansökan under förutsättning att följande punkter regleras i länsstyrelsens tillståndsbeslut: - att massor läggs på lämplig plats så att betesmark och naturvärden inte störs, - att massorna inte läggs för nära vattenlinjen så att de rinner tillbaka i dammen, - att mellanlagring av massor, om så erfordras, tidsbestäms, - att massor som ska användas i anslutning till dammen visar på låga halter av tungmetaller eller andra förorenade ämnen.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt An1 Ärende: Handling: Beslut från länsstyrelsen, länsrätten m fl Berga 10:2, nybyggnad av pumpstation, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås. Hagby 25:57, tillbyggnad av fritidshus, mark- o miljödomstolens dom, överklagandet avslås. Hagbytorp 3:6, utdömande av tilläggsavgift, mark- o miljööverdomstolens protokoll, prövningstillstånd meddelas ej. Kläckeberga 7:1, förhandsbesked o strandskyddsdispens nybyggnad av fritidshus, marko miljödomstolens dom, samhällsbyggnadsnämndens o länsstyrelsens beslut upphävs strandskyddsdispens krävs ej. Krafslösa 6:23, anmälan renovering o förlängning av brygga, mark- o miljödomstolens dom, överklagandet avslås. Spantrutan 1, nybyggnad av flerbostadshus, mark- o miljööverdomstolens dom, överklagandet avvisas. Detaljplan för Harby 1:81, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås. Punkt An2 Ärende: a) Anmälan av delegationsbeslut och beslut från lantmäterimyndigheten. Anmälan av godkända och avslutade förrättningar. b) Anmälan av delegationsbeslut under tiden c) Anmälan av beslut om bostadsanpassningsbidrag. d) Anmälan av tillsyner på serviceförvaltningen. e) Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner m m.

21 Budgetuppföljning Sid. 1 (2) Datum Beteckning Budgetuppföljning jan nov 2012 för samhällsbyggnadsnämnden Ekonomi Samhällsbyggnadsnämndens konton visar ett underskott på 929 tkr. Den minskade aktiviteten inom byggsektorn ger utslag inom nämndens områden. Prognos för helåret 2012 är ett befarat underskott på ca 1,5 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden budgetuppföljning Kostnad Kostnad Intäkt Intäkt Avvikelse Avvikelse NETTO- Skillnad Skillnad redovisn riktvärde redovisn riktvärde 2011 BUDGET kostnad intäkt SBN Kansli Bostadsanp.bidr Plan-, bygg o trafik Sting Miljö Ankomstreg fakturor TOTALT Här är budgetavvikelsen redovisad per avdelning med bidraget för bostadsanpassning separerat Bostadsanpassningsbidragen redovisar ett överskott på 215 tkr. Kansli redovisar något högre kostnader. Nämndens eget konto ligger nu i nivå med budget. Plan- bygg- och trafik redovisar ett underskott främst för ökade kostnader inom trafikenheten. Miljöavdelningen redovisar ett underskott framför allt beroende på lägre intäkter vilket hänger samman med förändrade taxor inom miljö- och livsmedelstillsynen. På sikt kommer intäkterna nå upp till en högre nivå. Stadsingenjörsavdelningen redovisar ett överskott men känner av minskade intäkter för nybyggnadskartor, utsättningar och mätningsuppdrag. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Dokument: Dokument7 Handling nr:

22 Samhällsbyggnadskontoret VERKSAMHETSMÅTT t o m November Detaljplaner Fastighetsbildning Pågående Inkomna (antal) Överklagade/ej avgjorda Avslutade (antal) Färdigbehandlade Handläggningstid*** (median) Lagkraftvunna antal bostäder (ca) Mät-, kart- och GISuppdrag - antal ha verksamhet (ca) Nybyggnadskartor (gjorda) Bygglovärenden Utsättning (utförda) Inkomna (antal) Kart- och GISuppdrag Beslut (antal) Handläggningstid* (median.) Miljöärenden Bev. bygglov - enbostadshus Hälsoärenden Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Tillsyn Trafikärenden Livsmedel Inkomna (antal/helår) Tillsyn Miljöskydd Bostadsanpassning Tillsyn Inkomna (antal) Naturvård Utbetalade bidrag (tkr) Handläggningstid** (medianvärde) Servicegarantier Bygglov - antal beslut 56 ej uppnått mål 6 Enskilda avlopp 145 ej uppnått mål 0 Värmepumpar 76 ej uppnått mål 0 * Med handläggningstid i bygglovärenden avses från att ansökan inkommer till dess att beslut fattas under senaste tolvmånadersperioden. **Med handläggningstid i bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan inkommer till dess att arbetet beställs under senaste tolvmånadersperioden. *** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts.

23 Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Fonseca Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: *Administration Övrigt Fastighetens adress: Sökande: Samhällsbyggnadskontoret Ärende: Fastställande av riktlinje för lägsta färdig golvhöjd vid nybyggnation Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att riktlinjen för den fortsatta tilllämpningen av en lägsta färdig golvhöjd är + 2,65 meter över referensytan i RH2000 vid nybyggnation med hänvisning till 2 kapitlet 5 5 punkten plan- och bygglagen för att minska risken för olyckor, översvämningar och erosion. Färdig golvhöjd kan tillåtas under 2,65 meter om byggherren kan redovisa åtgärder för att undvika skador på bebyggelsen vid en framtida översvämning på grund av höjd havsnivå. Bakgrund: Sedan år 2004 har samhällsbyggnadskontoret tillämpat en lägsta färdig golvhöjd på + 2,5 meter över normal vattennivå vid byggnation av nya bostäder. Tidigare tillämpades en lägsta golvhöjd på +2,0 meter över normal vattennivå. Vid den fortsatta utbyggnaden av Varvsholmnen och nybyggnation i övriga kustnära lägen ville kommunen vara säker på att klara av framtida högre vattennivåer på grund av klimatförändringar. Kommunen frågade då SMHI om framtida vattennivåhöjningar. Kommunen samrådde också muntligen med länsstyrelsen om att höja lägsta färdiga golvhöjd för att vara säker på att översvämningar ej ska drabba nybyggda hus. Länsstyrelsen samtyckte att kommuner utmed kusten eller andra vattendrag bör tillämpa en lägsta färdig golvhöjd till + 2,5 meter över normal vattennivå. Plan-, bygg- och trafikavdelningen Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

24 Datum (2) Den 1 september 2012 byter Kalmar kommun höjdsystem från RH70 till RH2000, vilket leder till en förtydling om vilken höjd som ska gälla i det nya höjdsystemet. Sedan beslut fastställande av lägsta färdig golvhöjd antogs av nämnden har ärenden inkommit till nämnden där den sökande vill ha en färdig golvhöjd under 2,65 meter. Därför behöver beslutet förtydligas om vilka krav nämnden då ställer på byggherren. Kontoret föreslår ett tillägg om att byggherren då ska redovisa åtgärder för att undvika skador på framtida bebyggelse. Nämnden får sedan ta ställning till om åtgärderna anses vara tillräckliga. Enligt Plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras på mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämningar och erosioner. Med lägsta färdig golvhöjd avses all bygglovpliktig nybyggnation oavsett om den ligger inom eller utom planlagt område. Annika Fonseca Avdelningschef

25 Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Remiss - Program för idrottsturism Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta kontorets förslag till yttrande Bakgrund: Destination Kalmar har tagit fram förslag till program för idrottsturism och riktlinjer för idrottsevenemang och ger kommunala nämnder och bolag möjlighet att yttra sig. Kontoret delar Destination Kalmars uppfattning om idrottsturismens betydelse ur såväl perspektivet attraktivt besöksmål men också en möjlighet att visa Kalmars fördelar ur både bostads- och etableringsmöjlighet. I de konkreta arrangemangens sammanhang är det viktigt att alla pusselbitar faller på plats och blir väl fungerande även gentemot stadens och invånarnas normala liv. Det är kontorets uppfattning att många frågor inom nämndens ansvarsområde och därmed de kompetensområden som kontoret bemannar tydligare kan komma in i förberedelser av arrangemangen. Närmast till hands kan ligga t ex bullerfrågor och frågor om livsmedelshantering. Men också samordning och samsyn om vilka allmänna ytor som kan upplåtas Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Plan-, bygg- och trafikavdelningen Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2014-10-22 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 22 oktober kl. 10.00 Plats: Magistern Förhinder för ledamot att närvara

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2015-02-18 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 18 februari kl. 09.00 Plats: Magistern, Storgatan 35 B Efter sammanträdet,

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-10-25 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 oktober kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Datum 2016-03-17 Arbetsunderlag/Samråd 2016-05-12 Samrådshandlingar Dnr 87/2016-214 1 (7) Kvarteret Läkaren Ändring av detaljplan: Tillägg till stadsplan arkiv nr D42, samt detaljplanerna arkiv nr D79

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Nybyggnad av vårdboende (86 lgh) samt administration

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Nybyggnad av vårdboende (86 lgh) samt administration Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-12-01 2015-6014 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Kalkstenen 1 Fastighetens adress: Vänskapens väg 4 Sökande: Rikshem Vit AB Ärende: Nybyggnad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2016-06-01 2016-1052 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Gesällen 3 Fastighetens adress: Korsningen Strömgatan - Västra Sjögatan Sökande: HSB

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 27 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Jonas Lövgren, (M), Lars Holmberg, (V) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Serlander, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Munkaholmsområdet (fastighetsplan) i Skurup, Skurups kommun

Ändring av detaljplan för Munkaholmsområdet (fastighetsplan) i Skurup, Skurups kommun Ändring av detaljplan för Munkaholmsområdet (fastighetsplan) i Skurup, Skurups kommun Planenheten har tagit fram en ändring av detaljplanen i Munkaholmsområdet. Anledningen är att fastighetsplanerna/tomtindelningarna

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Upprättad Arkivnummer 0181K-P1697A. Reviderad LAGA KRAFTHANDLING Laga Kraft

Upprättad Arkivnummer 0181K-P1697A. Reviderad LAGA KRAFTHANDLING Laga Kraft Samhällsbyggnadskontoret Dnr 2015 02488-214 Upprättad 2016-01-07 Arkivnummer 0181K-P1697A Reviderad 2016-02-22 LAGA KRAFTHANDLING Laga Kraft 2016-04-13 Planbeskrivning Ändring av detaljplan för del av

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0534 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Ytterligare information kan fås av undertecknad på tel

Ytterligare information kan fås av undertecknad på tel Detaljplan för kv Macklean m.fl. i Skurup, Skurups kommun Kyrkogatan kommer att byggas om under 2012 och fastighetsplanerna/tomtindelningarna är ett hinder när kommunen ska göra en fastighetsreglering.

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

Planbesked för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken

Planbesked för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-03-26 KS 2015/0256 50263 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken Förslag till beslut

Läs mer

Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun

Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun Kallelse/Samrådshandling KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-05-08 Upphävande av Tomtindelningar/Fastighetsplaner för fastigheterna Krattan 1 och Yxan 1. I Västerviks kommun Planbeskrivning

Läs mer

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (16) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande Tillägg del 1 till stadsplan för del av stadsdelen Lindö, Skår i Norrköping den 9 augusti 2016 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. (rutan tas bort,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 1 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Jonas Lövgren, (M), ej 5, 13.40-14.45 Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson,(S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Serlander, (MP)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

Ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för stadsdelen Hovslätt uti Jönköping

Ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för stadsdelen Hovslätt uti Jönköping Ändring av detaljplan fastställd som Stadsplan för stadsdelen Hovslätt uti Jönköping Avseende upphävande av fastighetindelningsbestämmelse fastställda som tomtindelning. Hovslätt, Jönköpings kommun Samrådshandling

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden

Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden 11F ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Stadsbyggnadsförvaltningen STADSARKITEKTKONTORET Upprättad den 29 november 2011 ANTAGEN AV BTN

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-05-31 2016-2392 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:198 Fastighetens adress: Doppingvägen 4 Sökande: Nordänger, Staffan och Holgersson,

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

BLOMMEDALEN Lerdala tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län

BLOMMEDALEN Lerdala tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Upphävande av detaljplan för del av BLOMMEDALEN Lerdala tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Golfbana Flämslätts stiftsgård PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-10 Plan, Bygg

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN för Laxen 14 i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 9 februari 2015 SAMRÅDET Samrådstid: 24 oktober 21 november (4 veckor) Samrådstiden förlängdes t o

Läs mer

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN 1 (1) Förvaltning Datum Diarienummer Serviceförvaltningen 2016-09-27 KS Berörda sakägare Berörda myndigheter Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län datum 2015-02-19 diarienummer 2014-S520 Dp HA 111 ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län Bild 1: Illustration

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer