Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall meddelas samhällsbyggnadskontoret tfn så att ersättare kan kallas. Monica Helgesson Se nämndens hemsida: Föredragningslista Punkt F1 Ärende: Ändringar och godkännande av föredragningslista. Punkt F2 Ärende: Val av protokollsjusterare. G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2012\ \Kallelse docx

2 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt I 1 Ärende: Information om aktuella ärenden m m a) E22 och aktuellt kring projektet, Daniel Andersson Trafikverket, 30 min b) Utformning och lokalisering av återvinningsstationer, David Frankel, 15 min c) Förvaltningschefen informerar

3 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt A1 Handläggare: Hans Johansson Ärende: Ekonomisk redovisning t o m november 2012 Handling: Samhällsbyggnadskontorets redovisning , BILAGA Förslag till beslut: Redovisningen godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Punkt A2 Ärende: Utanordnare för samhällsbyggnadsnämndens konton 2013 BESLUT: Följande utanordnare och ersättare får utanordnings- och attesträtt för nedan angivna konton. Ordföranden ges utanordningsrätt över 10 prisbasbelopp. Förvaltningschef ges utanordningsrätt upp till 10 prisbasbelopp. Avdelningschef ges utanordningrätt upp till 5 prisbasbelopp. För kontot (bostadsanpassningsbidrag) ges utanordningsrätt upp till 5 prisbasbelopp. Konto Utanordnare Ersättare Ersättare 121 Per-Olof Johansson Hans Johansson Jan G Nilsson 1212 Hans Johansson Monica Helgesson Helene Flobrandt Gunilla Mellstrand Gunilla Svensson Mats Johansson 1213 Annica Fonseca Björn Carlswärd Peter Borgebäck 1214 Jan G Nilsson Gunilla Thorvaldsson 1216 Eva Jansson Anna Carnelius Maria Eidrup

4 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt A3 Handläggare: Mats Johansson Dnr: Ärende: Herkules 13 - bostadsanpassningsärendet Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande xx, BILAGA Förslag till beslut: Punkt A4 Handläggare: Annika Fonseca Dnr: Ärende: Fastställande av riktlinje för lägsta färdig golvhöjd vid nybyggnation Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att riktlinjen för lägsta färdig golvhöjd är +2,65 meter över referensytan i RH2000 vid nybyggnation med hänvisning till 2 kapitlet 5 5 punkten plan- och bygglagen för att minska risken för olyckor, översvämningar och erosion. Färdig golvhöjd kan tillåtas under 2,65 meter om byggherren kan redovisa åtgärder för att undvika skador på bebyggelsen vid en framtida översvämning på grund av höjd havsnivå.+ Punkt A5 Handläggare: Per-Olof Johansson Dnr: Ärende: Remiss Program för Idrottsturism Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta kontorets förslag till yttrande såsom svar på remissen.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Planärenden Punkt P1 Handläggare: Emil Andreasson,10 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Detaljplan för Bergagården, Rapsen 4 m fl fastigheter, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i parkmiljö som tillför fler bostäder, mer finfördelad struktur och variationsrika miljöer till norra Kalmars kärnområde. Handling: Utlåtande koncept Förslag till detaljplan senast reviderad xxxxx Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P2 Handläggare: Emil Andreasson Dnr: Ärende: Detaljplan för ny huvudgata i Fjölebro m.m. del av Västerslät 8:14, 9:17 och 13:23, Kalmar kommun Senast på nämnden: Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden avslutar planarbetet för den del av det utställda detaljplaneförslaget för norra Fjölebro som togs bort inför godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden

6 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P3 Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handläggare: Thorvaldsson/Holmberg/Bogren Dnr: Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tidigare tomtindelningar) i Kalmar kommun , samrådsgodkännande. Syftet med upphävandet är att ta bort äldre bestämmelser om fastighetsindelning som inte längre behövs. Upphävandet innebär att förändringar underlättas vid fastighetsbildning och framtida byggande samt att administrationen vid ny planläggning minskar. Handling: Samrådsredogörelse Förslag till upphävande av fastighetsplaner Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden upphäver gällande fastighetsplaner enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade Punkt P4 Handläggare: Thomas Nilausen Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för Ljungby 16:130 och del av Ljungby 16:1 i Ljungbyholm, Kalmar kommun , samrådsgodkännande. Syftet med planförslaget är att komplettera befintlig användningsbestämmelse, bostäder, med skola och att legalisera befintlig gatustruktur väster om fastigheten. Befintlig förskolebyggnad ska rivas och ersättas med en ny. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat antas av samhällsbyggnadsnämnden.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P5 Handläggare: Arne Wandin Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för uppförande av biogasfabrik på fastigheten Stävlö 1:9, Mosekrog, Kalmar kommun , granskningsbeslut. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna att etablera en biogasanläggning på fastigheten Stävlö 10:1 och att anpassa planen till framtida markanvändning, samt att utöka industriområdet. Planområdet utökas till att även omfatta markområdet mellan nuvarande planområde och E22. Planen anpassas bl.a. genom att energitillverkning möjliggörs och högsta tillåtna byggnadshöjd ökar. Närheten till bostäder ställer krav på bullernivåer och lukt så att inte störningar för omgivningen uppstår. Vegetationszoner bevaras för att möjliggöra infiltration av dagvatten. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P6 Handläggare: Arne Wandin, 15 min Dnr: Ärende: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:2, kv Gesällen och Muren, Kalmar kommun Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för uppförande av affärs- och bostadshus inom kvarterets sydöstra del, som i dag är planlagd för parkering, samt att modernisera byggrätterna inom fastigheterna i kvarterets nordöstra del. Förslag till detaljplan xx Kommunens bedömning är att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning erfordras. Förslaget till detaljplan godkänns för samråd.

8 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P7 Handläggare: Arne Wandin, 20 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse samt att möjliggöra en förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. Detta stämmer väl överens med kommunens övergripande mål att utveckla Kalmar genom bl a förtätning av stadsdelar där service och infrastruktur redan finns utbyggd. Målet är att utveckla Djurängsvägen och området väster om denna till en attraktiv boendemiljö. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P8 Handläggare: Björn Carlswärd, 5 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Krafslösa 4:20 m fl, Östra Vimpeltorpet, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med den begärda planändringen är att kunna fullfölja de idéer om bostadsbebyggelse inom det utökade området som finns i det ursprungliga planförslaget för Östra Vimpeltorpet. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P9 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Hagby 43:1, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med planen är att skapa bostadstomter i anslutning till Åkes hage, bebyggelseområde med närhet till både natur och rekreation samt teknisk försörjning. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P10 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Detaljplan för del av Porfyren 1 och del av Krafslösa 6:1, Jungmansgården i Norrliden, Kalmar kommun Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: , samrådsbeslut. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförande av ny byggnation/flygelbyggnad för seniorboende inom Jungmansgården i centrala Norrliden norr om Kalmar. Förslaget omfattar en tillbyggnad som innehåller ca 15 st lägenheter i två våningar samt en ny entrébyggnad och entréplats med parkering, angöring och miljöhus. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat xxxxxxxxxxxxxx antas av samhällsbyggnadsnämnden.

10 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P11 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Tigern 7, Tigern 14 och Tigern 21 vid Agavägen, Kalmar kommun , samrådsbeslut. Förändringar har skett inom området som gör att Agavägen inte behövs som allmän platsmark, gata utan kan läggas ut som kvartersmark. Planförslaget innebär att berörda fastighetsägare får ett totalt sett bättre markutnyttjande. Gemensam utfart för två fastigheter kommer att löses med gemensamhetsanläggning. I norra delen av planområdet ändras bestämmelsen från livsmedelsindustri till industri för att marköverföring ska vara möjlig. Detaljplanen möjliggör fastighetsregleringar som berör fastigheterna Tigern 7, 11, 14 och 21. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat xxxxxxxxxxxxxx antas av samhällsbyggnadsnämnden.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Trafikärenden Punkt T1 Handläggare: Mikael Kalin Dnr: Ärende: Remiss från länsstyrelsen Väg 592 mellan Rockneby och Revsudden Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande xx, BILAGA Delas ut på presidieberedningen. Förslag till beslut:

12 Samhällsbyggnadsnämnden Bygglovärenden Punkt B1 Handläggare: Martin Jältås Dnr: Fastighet: Rosengången 10 Fastighetens adress: Koltrastvägen 3 Sökande: Peric, Jasmin Ärende: Nybyggnad av garage Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Med hänvisning till 8 kap. 11 plan- och bygglagen beviljar samhällsbyggnadsnämnden bygglov för nybyggnad av garage samt medger mindre avvikelse från gällande detaljplan beträffande byggnadsarea, eftersom avvikelsen bedöms vara mindre och förenlig med planens syfte. Punkt B2 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Bo 1:163 Fastighetens adress: Styrsövägen 19 Sökande: Boye, Petter och Jeanette Ärende: Nybyggnad av plank Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. Punkt B3 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Luntan 3 Fastighetens adress: Per Mörbos väg 2 Sökande: Christoffersson, Bengt Ärende: Tillbyggnad av enbostadshus Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende tillåten byggnadsarea samt placering på mark som inte får bebyggas.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B4 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Ljungby 4:26 Fastighetens adress: Mörevägen 37 Sökande: Ärende: Utredning om olovlig åtgärd uppförande av plank Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Med anledning av den bygglovspliktiga åtgärden, uppfört plank utan söka bygglov, som vidtagits (bygglovspliktig enligt 6 kap. 1 7 pkt. plan- och byggförordningen) får samhällsbyggnadskontoret härmed, om inte rättelse (tagit bort planket) har skett före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde , föreslå nämnden besluta: - att påföra fastighetsägarna,, en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 plan- och bygglagen (2010:900) och 9 kap. 1 planoch byggförordningen (2011:238) på kr, då planket är uppfört utan att bygglov sökts för åtgärden. Enligt 11 kap. 60 plan- och bygglagen är om två eller flera är avgiftskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för betalningen. Enligt 11 kap. 61 plan- och bygglagen ska avgifterna betalas till samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun senast två månader från det att beslutet delgivits den avgiftsskyldige. Punkt B5 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: del av Hagby 43:1 Fastighetens adress: Sandviksgatan 80 Sökande: Broberg, Anders och Grön, Carina Ärende: Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och garage Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen. Strandskyddsdispens ges med stöd av miljöbalken 7 kap 18 c.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B6 Fastighet: Ängö 2:3 Sökande: Ramström, Ulf Ärende: Ombyggnad av fiskebod Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan. Punkt B7 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Gumsen 42 Fastighetens adress: Torsåsgatan 18 Sökande: AB Sture Lundgrens Järnhandel Ärende: Nybyggnad av kallager Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. Punkt B8 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Sökande: Ärende: Remiss Serviceförvaltningen Yttrande över begagnande av offentlig plats för återvinningsstationer Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet såsom svar på remissen.

15 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B9 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Kompassen 1 Fastighetens adress: Gripgatan 14 Sökande: Le, Le Hong Chau Ärende: Ändrad användning Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 8 kap 1 3 och 4 8 plan- och bygglagen samt 12 BVF. Lägenheter uppfyller inte kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse.

16 Samhällsbyggnadsnämnden Miljöärenden Punkt M1 Föredragande: Daniel Jönsson Dnr: Fastighet: Vedby 6:2 Ärende: Förslag till beslut rörande föreläggande vid vite Handling: Samhällsbyggnadskontorets kommunicering , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 26 kap. 14 miljöbalken (SFS 1998:808) att förelägga, vid ett vite om kronor att senast 6 månader efter att du mottagit detta beslut förbättra reningen för den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Vedby 6:2. Reningseffekten för avloppsanläggningen ska anpassas till den skyddsnivå som krävs där avloppsvattnet släpps ut. Följande reningseffekt krävs för avloppsanläggningens nuvarande placering: - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-p). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n). - Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

17 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M2 Föredragande: Daniel Jönsson Dnr: Fastighet: Förlösa 2:3 Ärende: Förslag till beslut rörande föreläggande vid vite Handling: Samhällsbyggnadskontorets kommunicering , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 26 kap. 14 miljöbalken (SFS 1998:808) att förelägga, vid ett vite om kronor att senast 6 månader efter att du mottagit detta beslut förbättra reningen för den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Förlösa 2:3. Reningseffekten för avloppsanläggningen ska anpassas till den skyddsnivå som krävs där avloppsvattnet släpps ut. Följande reningseffekt krävs för avloppsanläggningens nuvarande placering: - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-p). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n). - Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Punkt M3 Föredragande: Kenth Johansson Dnr: Ärende: Riktlinjer för ormarter som är olämpliga att hålla i bostadsfastighet i Kalmar kommun Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Riktlinjer för ormarter som är olämpliga att hålla i bostadsfastighet i Kalmar kommun ska användas som beslutsunderlag vid nämndens prövning av tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område, enligt 4. Punkt 3 i Kalmar kommuns lokala föreskrifter, enligt miljöbalken, för att skydda människors hälsa och miljön.

18 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M4 Föredragande: Kenth Johansson Dnr: Fastighet: Kämpaleken 1 Sökande: Ek, Stefan Ärende: Ansökan om hållande av giftormar i flerbostadshus inom detaljplanelagt område Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden medger tillstånd för Stefan Ek att, i för ändamålet avsett rum i sin bostadslägenhet på Adelgatan 10 i Kalmar, hålla ogiftiga ormar samt giftiga ormar av familjen Viperidae, förutom de arter i familjen som anges som olämpliga att hålla i bostäder i Riktlinjer för ormhållning i Kalmar kommun. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till (fyra år). Lägenheten ska i sin helhet vara rymningssäker. Punkt M5 Föredragande: Maria Eidrup Dnr: Fastighet: Tegelviken 2:1 Berörd: Trafikverket Ärende: Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen över Trafikverkets överklagande Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar kontorets yttrande och översänder det till Mark- och miljööverdomstolen. Punkt M6 Föredragande: Maria Eidrup Dnr: Fastighet: Bläcksvampen 17 Berörd: Gunnar Flyberg Ärende: Yttrande till Länsstyrelsen angående överklagat ärende Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar kontorets yttrande och översänder det till länsstyrelsen.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M7 Föredragande: Kerstin Ahlberg Dnr: Fastighet: Törneby 8:15 Företag: Kalmar kommun Ärende: Yttrande över anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskydd Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets skrivelse som sitt yttrande till länsstyrelsen i ärendet och yrkar på att tillstånd lämnas enligt ansökan under förutsättning att följande punkter regleras i länsstyrelsens tillståndsbeslut: - att massor läggs på lämplig plats så att betesmark och naturvärden inte störs, - att massorna inte läggs för nära vattenlinjen så att de rinner tillbaka i dammen, - att mellanlagring av massor, om så erfordras, tidsbestäms, - att massor som ska användas i anslutning till dammen visar på låga halter av tungmetaller eller andra förorenade ämnen.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt An1 Ärende: Handling: Beslut från länsstyrelsen, länsrätten m fl Berga 10:2, nybyggnad av pumpstation, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås. Hagby 25:57, tillbyggnad av fritidshus, mark- o miljödomstolens dom, överklagandet avslås. Hagbytorp 3:6, utdömande av tilläggsavgift, mark- o miljööverdomstolens protokoll, prövningstillstånd meddelas ej. Kläckeberga 7:1, förhandsbesked o strandskyddsdispens nybyggnad av fritidshus, marko miljödomstolens dom, samhällsbyggnadsnämndens o länsstyrelsens beslut upphävs strandskyddsdispens krävs ej. Krafslösa 6:23, anmälan renovering o förlängning av brygga, mark- o miljödomstolens dom, överklagandet avslås. Spantrutan 1, nybyggnad av flerbostadshus, mark- o miljööverdomstolens dom, överklagandet avvisas. Detaljplan för Harby 1:81, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås. Punkt An2 Ärende: a) Anmälan av delegationsbeslut och beslut från lantmäterimyndigheten. Anmälan av godkända och avslutade förrättningar. b) Anmälan av delegationsbeslut under tiden c) Anmälan av beslut om bostadsanpassningsbidrag. d) Anmälan av tillsyner på serviceförvaltningen. e) Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner m m.

21 Budgetuppföljning Sid. 1 (2) Datum Beteckning Budgetuppföljning jan nov 2012 för samhällsbyggnadsnämnden Ekonomi Samhällsbyggnadsnämndens konton visar ett underskott på 929 tkr. Den minskade aktiviteten inom byggsektorn ger utslag inom nämndens områden. Prognos för helåret 2012 är ett befarat underskott på ca 1,5 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden budgetuppföljning Kostnad Kostnad Intäkt Intäkt Avvikelse Avvikelse NETTO- Skillnad Skillnad redovisn riktvärde redovisn riktvärde 2011 BUDGET kostnad intäkt SBN Kansli Bostadsanp.bidr Plan-, bygg o trafik Sting Miljö Ankomstreg fakturor TOTALT Här är budgetavvikelsen redovisad per avdelning med bidraget för bostadsanpassning separerat Bostadsanpassningsbidragen redovisar ett överskott på 215 tkr. Kansli redovisar något högre kostnader. Nämndens eget konto ligger nu i nivå med budget. Plan- bygg- och trafik redovisar ett underskott främst för ökade kostnader inom trafikenheten. Miljöavdelningen redovisar ett underskott framför allt beroende på lägre intäkter vilket hänger samman med förändrade taxor inom miljö- och livsmedelstillsynen. På sikt kommer intäkterna nå upp till en högre nivå. Stadsingenjörsavdelningen redovisar ett överskott men känner av minskade intäkter för nybyggnadskartor, utsättningar och mätningsuppdrag. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Dokument: Dokument7 Handling nr:

22 Samhällsbyggnadskontoret VERKSAMHETSMÅTT t o m November Detaljplaner Fastighetsbildning Pågående Inkomna (antal) Överklagade/ej avgjorda Avslutade (antal) Färdigbehandlade Handläggningstid*** (median) Lagkraftvunna antal bostäder (ca) Mät-, kart- och GISuppdrag - antal ha verksamhet (ca) Nybyggnadskartor (gjorda) Bygglovärenden Utsättning (utförda) Inkomna (antal) Kart- och GISuppdrag Beslut (antal) Handläggningstid* (median.) Miljöärenden Bev. bygglov - enbostadshus Hälsoärenden Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Tillsyn Trafikärenden Livsmedel Inkomna (antal/helår) Tillsyn Miljöskydd Bostadsanpassning Tillsyn Inkomna (antal) Naturvård Utbetalade bidrag (tkr) Handläggningstid** (medianvärde) Servicegarantier Bygglov - antal beslut 56 ej uppnått mål 6 Enskilda avlopp 145 ej uppnått mål 0 Värmepumpar 76 ej uppnått mål 0 * Med handläggningstid i bygglovärenden avses från att ansökan inkommer till dess att beslut fattas under senaste tolvmånadersperioden. **Med handläggningstid i bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan inkommer till dess att arbetet beställs under senaste tolvmånadersperioden. *** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts.

23 Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Fonseca Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: *Administration Övrigt Fastighetens adress: Sökande: Samhällsbyggnadskontoret Ärende: Fastställande av riktlinje för lägsta färdig golvhöjd vid nybyggnation Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att riktlinjen för den fortsatta tilllämpningen av en lägsta färdig golvhöjd är + 2,65 meter över referensytan i RH2000 vid nybyggnation med hänvisning till 2 kapitlet 5 5 punkten plan- och bygglagen för att minska risken för olyckor, översvämningar och erosion. Färdig golvhöjd kan tillåtas under 2,65 meter om byggherren kan redovisa åtgärder för att undvika skador på bebyggelsen vid en framtida översvämning på grund av höjd havsnivå. Bakgrund: Sedan år 2004 har samhällsbyggnadskontoret tillämpat en lägsta färdig golvhöjd på + 2,5 meter över normal vattennivå vid byggnation av nya bostäder. Tidigare tillämpades en lägsta golvhöjd på +2,0 meter över normal vattennivå. Vid den fortsatta utbyggnaden av Varvsholmnen och nybyggnation i övriga kustnära lägen ville kommunen vara säker på att klara av framtida högre vattennivåer på grund av klimatförändringar. Kommunen frågade då SMHI om framtida vattennivåhöjningar. Kommunen samrådde också muntligen med länsstyrelsen om att höja lägsta färdiga golvhöjd för att vara säker på att översvämningar ej ska drabba nybyggda hus. Länsstyrelsen samtyckte att kommuner utmed kusten eller andra vattendrag bör tillämpa en lägsta färdig golvhöjd till + 2,5 meter över normal vattennivå. Plan-, bygg- och trafikavdelningen Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

24 Datum (2) Den 1 september 2012 byter Kalmar kommun höjdsystem från RH70 till RH2000, vilket leder till en förtydling om vilken höjd som ska gälla i det nya höjdsystemet. Sedan beslut fastställande av lägsta färdig golvhöjd antogs av nämnden har ärenden inkommit till nämnden där den sökande vill ha en färdig golvhöjd under 2,65 meter. Därför behöver beslutet förtydligas om vilka krav nämnden då ställer på byggherren. Kontoret föreslår ett tillägg om att byggherren då ska redovisa åtgärder för att undvika skador på framtida bebyggelse. Nämnden får sedan ta ställning till om åtgärderna anses vara tillräckliga. Enligt Plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras på mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämningar och erosioner. Med lägsta färdig golvhöjd avses all bygglovpliktig nybyggnation oavsett om den ligger inom eller utom planlagt område. Annika Fonseca Avdelningschef

25 Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Remiss - Program för idrottsturism Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta kontorets förslag till yttrande Bakgrund: Destination Kalmar har tagit fram förslag till program för idrottsturism och riktlinjer för idrottsevenemang och ger kommunala nämnder och bolag möjlighet att yttra sig. Kontoret delar Destination Kalmars uppfattning om idrottsturismens betydelse ur såväl perspektivet attraktivt besöksmål men också en möjlighet att visa Kalmars fördelar ur både bostads- och etableringsmöjlighet. I de konkreta arrangemangens sammanhang är det viktigt att alla pusselbitar faller på plats och blir väl fungerande även gentemot stadens och invånarnas normala liv. Det är kontorets uppfattning att många frågor inom nämndens ansvarsområde och därmed de kompetensområden som kontoret bemannar tydligare kan komma in i förberedelser av arrangemangen. Närmast till hands kan ligga t ex bullerfrågor och frågor om livsmedelshantering. Men också samordning och samsyn om vilka allmänna ytor som kan upplåtas Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Plan-, bygg- och trafikavdelningen Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2014-10-22 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 22 oktober kl. 10.00 Plats: Magistern Förhinder för ledamot att närvara

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2015-02-18 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 18 februari kl. 09.00 Plats: Magistern, Storgatan 35 B Efter sammanträdet,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING

ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING FASTSTÄLLD DEN 27 FEBRUARI 1959 UPPHÄVANDE AV TOMTINDELNINGAR/FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER FÖR KV ALSIKEKLÖVERN

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer