Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall meddelas samhällsbyggnadskontoret tfn så att ersättare kan kallas. Monica Helgesson Se nämndens hemsida: Föredragningslista Punkt F1 Ärende: Ändringar och godkännande av föredragningslista. Punkt F2 Ärende: Val av protokollsjusterare. G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2012\ \Kallelse docx

2 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt I 1 Ärende: Information om aktuella ärenden m m a) E22 och aktuellt kring projektet, Daniel Andersson Trafikverket, 30 min b) Utformning och lokalisering av återvinningsstationer, David Frankel, 15 min c) Förvaltningschefen informerar

3 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt A1 Handläggare: Hans Johansson Ärende: Ekonomisk redovisning t o m november 2012 Handling: Samhällsbyggnadskontorets redovisning , BILAGA Förslag till beslut: Redovisningen godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Punkt A2 Ärende: Utanordnare för samhällsbyggnadsnämndens konton 2013 BESLUT: Följande utanordnare och ersättare får utanordnings- och attesträtt för nedan angivna konton. Ordföranden ges utanordningsrätt över 10 prisbasbelopp. Förvaltningschef ges utanordningsrätt upp till 10 prisbasbelopp. Avdelningschef ges utanordningrätt upp till 5 prisbasbelopp. För kontot (bostadsanpassningsbidrag) ges utanordningsrätt upp till 5 prisbasbelopp. Konto Utanordnare Ersättare Ersättare 121 Per-Olof Johansson Hans Johansson Jan G Nilsson 1212 Hans Johansson Monica Helgesson Helene Flobrandt Gunilla Mellstrand Gunilla Svensson Mats Johansson 1213 Annica Fonseca Björn Carlswärd Peter Borgebäck 1214 Jan G Nilsson Gunilla Thorvaldsson 1216 Eva Jansson Anna Carnelius Maria Eidrup

4 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt A3 Handläggare: Mats Johansson Dnr: Ärende: Herkules 13 - bostadsanpassningsärendet Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande xx, BILAGA Förslag till beslut: Punkt A4 Handläggare: Annika Fonseca Dnr: Ärende: Fastställande av riktlinje för lägsta färdig golvhöjd vid nybyggnation Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att riktlinjen för lägsta färdig golvhöjd är +2,65 meter över referensytan i RH2000 vid nybyggnation med hänvisning till 2 kapitlet 5 5 punkten plan- och bygglagen för att minska risken för olyckor, översvämningar och erosion. Färdig golvhöjd kan tillåtas under 2,65 meter om byggherren kan redovisa åtgärder för att undvika skador på bebyggelsen vid en framtida översvämning på grund av höjd havsnivå.+ Punkt A5 Handläggare: Per-Olof Johansson Dnr: Ärende: Remiss Program för Idrottsturism Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta kontorets förslag till yttrande såsom svar på remissen.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Planärenden Punkt P1 Handläggare: Emil Andreasson,10 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Detaljplan för Bergagården, Rapsen 4 m fl fastigheter, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i parkmiljö som tillför fler bostäder, mer finfördelad struktur och variationsrika miljöer till norra Kalmars kärnområde. Handling: Utlåtande koncept Förslag till detaljplan senast reviderad xxxxx Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P2 Handläggare: Emil Andreasson Dnr: Ärende: Detaljplan för ny huvudgata i Fjölebro m.m. del av Västerslät 8:14, 9:17 och 13:23, Kalmar kommun Senast på nämnden: Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden avslutar planarbetet för den del av det utställda detaljplaneförslaget för norra Fjölebro som togs bort inför godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden

6 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P3 Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handläggare: Thorvaldsson/Holmberg/Bogren Dnr: Förslag till upphävande av fastighetsplaner (tidigare tomtindelningar) i Kalmar kommun , samrådsgodkännande. Syftet med upphävandet är att ta bort äldre bestämmelser om fastighetsindelning som inte längre behövs. Upphävandet innebär att förändringar underlättas vid fastighetsbildning och framtida byggande samt att administrationen vid ny planläggning minskar. Handling: Samrådsredogörelse Förslag till upphävande av fastighetsplaner Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden upphäver gällande fastighetsplaner enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade Punkt P4 Handläggare: Thomas Nilausen Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för Ljungby 16:130 och del av Ljungby 16:1 i Ljungbyholm, Kalmar kommun , samrådsgodkännande. Syftet med planförslaget är att komplettera befintlig användningsbestämmelse, bostäder, med skola och att legalisera befintlig gatustruktur väster om fastigheten. Befintlig förskolebyggnad ska rivas och ersättas med en ny. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat antas av samhällsbyggnadsnämnden.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P5 Handläggare: Arne Wandin Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för uppförande av biogasfabrik på fastigheten Stävlö 1:9, Mosekrog, Kalmar kommun , granskningsbeslut. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna att etablera en biogasanläggning på fastigheten Stävlö 10:1 och att anpassa planen till framtida markanvändning, samt att utöka industriområdet. Planområdet utökas till att även omfatta markområdet mellan nuvarande planområde och E22. Planen anpassas bl.a. genom att energitillverkning möjliggörs och högsta tillåtna byggnadshöjd ökar. Närheten till bostäder ställer krav på bullernivåer och lukt så att inte störningar för omgivningen uppstår. Vegetationszoner bevaras för att möjliggöra infiltration av dagvatten. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P6 Handläggare: Arne Wandin, 15 min Dnr: Ärende: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:2, kv Gesällen och Muren, Kalmar kommun Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för uppförande av affärs- och bostadshus inom kvarterets sydöstra del, som i dag är planlagd för parkering, samt att modernisera byggrätterna inom fastigheterna i kvarterets nordöstra del. Förslag till detaljplan xx Kommunens bedömning är att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning erfordras. Förslaget till detaljplan godkänns för samråd.

8 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P7 Handläggare: Arne Wandin, 20 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse samt att möjliggöra en förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. Detta stämmer väl överens med kommunens övergripande mål att utveckla Kalmar genom bl a förtätning av stadsdelar där service och infrastruktur redan finns utbyggd. Målet är att utveckla Djurängsvägen och området väster om denna till en attraktiv boendemiljö. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P8 Handläggare: Björn Carlswärd, 5 min Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Krafslösa 4:20 m fl, Östra Vimpeltorpet, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med den begärda planändringen är att kunna fullfölja de idéer om bostadsbebyggelse inom det utökade området som finns i det ursprungliga planförslaget för Östra Vimpeltorpet. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P9 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Hagby 43:1, Kalmar kommun , utställningsbeslut. Syftet med planen är att skapa bostadstomter i anslutning till Åkes hage, bebyggelseområde med närhet till både natur och rekreation samt teknisk försörjning. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan senast reviderat xxxxxxxxxxx. Punkt P10 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Detaljplan för del av Porfyren 1 och del av Krafslösa 6:1, Jungmansgården i Norrliden, Kalmar kommun Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: , samrådsbeslut. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförande av ny byggnation/flygelbyggnad för seniorboende inom Jungmansgården i centrala Norrliden norr om Kalmar. Förslaget omfattar en tillbyggnad som innehåller ca 15 st lägenheter i två våningar samt en ny entrébyggnad och entréplats med parkering, angöring och miljöhus. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat xxxxxxxxxxxxxx antas av samhällsbyggnadsnämnden.

10 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt P11 Handläggare: Björn Carlswärd Dnr: Ärende: Senast på nämnden: Beskrivning: Handling: Förslag till beslut: Detaljplan för del av Tigern 7, Tigern 14 och Tigern 21 vid Agavägen, Kalmar kommun , samrådsbeslut. Förändringar har skett inom området som gör att Agavägen inte behövs som allmän platsmark, gata utan kan läggas ut som kvartersmark. Planförslaget innebär att berörda fastighetsägare får ett totalt sett bättre markutnyttjande. Gemensam utfart för två fastigheter kommer att löses med gemensamhetsanläggning. I norra delen av planområdet ändras bestämmelsen från livsmedelsindustri till industri för att marköverföring ska vara möjlig. Detaljplanen möjliggör fastighetsregleringar som berör fastigheterna Tigern 7, 11, 14 och 21. Särskilt utlåtande xx Förslag till detaljplan senast reviderad.. Det särskilda utlåtandet godkänns. Förslaget till detaljplan reviderat xxxxxxxxxxxxxx antas av samhällsbyggnadsnämnden.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Trafikärenden Punkt T1 Handläggare: Mikael Kalin Dnr: Ärende: Remiss från länsstyrelsen Väg 592 mellan Rockneby och Revsudden Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande xx, BILAGA Delas ut på presidieberedningen. Förslag till beslut:

12 Samhällsbyggnadsnämnden Bygglovärenden Punkt B1 Handläggare: Martin Jältås Dnr: Fastighet: Rosengången 10 Fastighetens adress: Koltrastvägen 3 Sökande: Peric, Jasmin Ärende: Nybyggnad av garage Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Med hänvisning till 8 kap. 11 plan- och bygglagen beviljar samhällsbyggnadsnämnden bygglov för nybyggnad av garage samt medger mindre avvikelse från gällande detaljplan beträffande byggnadsarea, eftersom avvikelsen bedöms vara mindre och förenlig med planens syfte. Punkt B2 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Bo 1:163 Fastighetens adress: Styrsövägen 19 Sökande: Boye, Petter och Jeanette Ärende: Nybyggnad av plank Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. Punkt B3 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Luntan 3 Fastighetens adress: Per Mörbos väg 2 Sökande: Christoffersson, Bengt Ärende: Tillbyggnad av enbostadshus Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende tillåten byggnadsarea samt placering på mark som inte får bebyggas.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B4 Handläggare: Catrin Thörnvall Dnr: Fastighet: Ljungby 4:26 Fastighetens adress: Mörevägen 37 Sökande: Ärende: Utredning om olovlig åtgärd uppförande av plank Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Med anledning av den bygglovspliktiga åtgärden, uppfört plank utan söka bygglov, som vidtagits (bygglovspliktig enligt 6 kap. 1 7 pkt. plan- och byggförordningen) får samhällsbyggnadskontoret härmed, om inte rättelse (tagit bort planket) har skett före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde , föreslå nämnden besluta: - att påföra fastighetsägarna,, en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 plan- och bygglagen (2010:900) och 9 kap. 1 planoch byggförordningen (2011:238) på kr, då planket är uppfört utan att bygglov sökts för åtgärden. Enligt 11 kap. 60 plan- och bygglagen är om två eller flera är avgiftskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för betalningen. Enligt 11 kap. 61 plan- och bygglagen ska avgifterna betalas till samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun senast två månader från det att beslutet delgivits den avgiftsskyldige. Punkt B5 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: del av Hagby 43:1 Fastighetens adress: Sandviksgatan 80 Sökande: Broberg, Anders och Grön, Carina Ärende: Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och garage Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen. Strandskyddsdispens ges med stöd av miljöbalken 7 kap 18 c.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B6 Fastighet: Ängö 2:3 Sökande: Ramström, Ulf Ärende: Ombyggnad av fiskebod Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan. Punkt B7 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Gumsen 42 Fastighetens adress: Torsåsgatan 18 Sökande: AB Sture Lundgrens Järnhandel Ärende: Nybyggnad av kallager Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. Punkt B8 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Sökande: Ärende: Remiss Serviceförvaltningen Yttrande över begagnande av offentlig plats för återvinningsstationer Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet såsom svar på remissen.

15 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt B9 Handläggare: David Frankel Dnr: Fastighet: Kompassen 1 Fastighetens adress: Gripgatan 14 Sökande: Le, Le Hong Chau Ärende: Ändrad användning Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bygglov avslås med stöd av 8 kap 1 3 och 4 8 plan- och bygglagen samt 12 BVF. Lägenheter uppfyller inte kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse.

16 Samhällsbyggnadsnämnden Miljöärenden Punkt M1 Föredragande: Daniel Jönsson Dnr: Fastighet: Vedby 6:2 Ärende: Förslag till beslut rörande föreläggande vid vite Handling: Samhällsbyggnadskontorets kommunicering , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 26 kap. 14 miljöbalken (SFS 1998:808) att förelägga, vid ett vite om kronor att senast 6 månader efter att du mottagit detta beslut förbättra reningen för den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Vedby 6:2. Reningseffekten för avloppsanläggningen ska anpassas till den skyddsnivå som krävs där avloppsvattnet släpps ut. Följande reningseffekt krävs för avloppsanläggningens nuvarande placering: - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-p). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n). - Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

17 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M2 Föredragande: Daniel Jönsson Dnr: Fastighet: Förlösa 2:3 Ärende: Förslag till beslut rörande föreläggande vid vite Handling: Samhällsbyggnadskontorets kommunicering , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 26 kap. 14 miljöbalken (SFS 1998:808) att förelägga, vid ett vite om kronor att senast 6 månader efter att du mottagit detta beslut förbättra reningen för den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Förlösa 2:3. Reningseffekten för avloppsanläggningen ska anpassas till den skyddsnivå som krävs där avloppsvattnet släpps ut. Följande reningseffekt krävs för avloppsanläggningens nuvarande placering: - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-p). - Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-n). - Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Punkt M3 Föredragande: Kenth Johansson Dnr: Ärende: Riktlinjer för ormarter som är olämpliga att hålla i bostadsfastighet i Kalmar kommun Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Riktlinjer för ormarter som är olämpliga att hålla i bostadsfastighet i Kalmar kommun ska användas som beslutsunderlag vid nämndens prövning av tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område, enligt 4. Punkt 3 i Kalmar kommuns lokala föreskrifter, enligt miljöbalken, för att skydda människors hälsa och miljön.

18 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M4 Föredragande: Kenth Johansson Dnr: Fastighet: Kämpaleken 1 Sökande: Ek, Stefan Ärende: Ansökan om hållande av giftormar i flerbostadshus inom detaljplanelagt område Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden medger tillstånd för Stefan Ek att, i för ändamålet avsett rum i sin bostadslägenhet på Adelgatan 10 i Kalmar, hålla ogiftiga ormar samt giftiga ormar av familjen Viperidae, förutom de arter i familjen som anges som olämpliga att hålla i bostäder i Riktlinjer för ormhållning i Kalmar kommun. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till (fyra år). Lägenheten ska i sin helhet vara rymningssäker. Punkt M5 Föredragande: Maria Eidrup Dnr: Fastighet: Tegelviken 2:1 Berörd: Trafikverket Ärende: Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen över Trafikverkets överklagande Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar kontorets yttrande och översänder det till Mark- och miljööverdomstolen. Punkt M6 Föredragande: Maria Eidrup Dnr: Fastighet: Bläcksvampen 17 Berörd: Gunnar Flyberg Ärende: Yttrande till Länsstyrelsen angående överklagat ärende Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar kontorets yttrande och översänder det till länsstyrelsen.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt M7 Föredragande: Kerstin Ahlberg Dnr: Fastighet: Törneby 8:15 Företag: Kalmar kommun Ärende: Yttrande över anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskydd Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets skrivelse som sitt yttrande till länsstyrelsen i ärendet och yrkar på att tillstånd lämnas enligt ansökan under förutsättning att följande punkter regleras i länsstyrelsens tillståndsbeslut: - att massor läggs på lämplig plats så att betesmark och naturvärden inte störs, - att massorna inte läggs för nära vattenlinjen så att de rinner tillbaka i dammen, - att mellanlagring av massor, om så erfordras, tidsbestäms, - att massor som ska användas i anslutning till dammen visar på låga halter av tungmetaller eller andra förorenade ämnen.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt An1 Ärende: Handling: Beslut från länsstyrelsen, länsrätten m fl Berga 10:2, nybyggnad av pumpstation, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås. Hagby 25:57, tillbyggnad av fritidshus, mark- o miljödomstolens dom, överklagandet avslås. Hagbytorp 3:6, utdömande av tilläggsavgift, mark- o miljööverdomstolens protokoll, prövningstillstånd meddelas ej. Kläckeberga 7:1, förhandsbesked o strandskyddsdispens nybyggnad av fritidshus, marko miljödomstolens dom, samhällsbyggnadsnämndens o länsstyrelsens beslut upphävs strandskyddsdispens krävs ej. Krafslösa 6:23, anmälan renovering o förlängning av brygga, mark- o miljödomstolens dom, överklagandet avslås. Spantrutan 1, nybyggnad av flerbostadshus, mark- o miljööverdomstolens dom, överklagandet avvisas. Detaljplan för Harby 1:81, länsstyrelsens beslut, överklagandet avslås. Punkt An2 Ärende: a) Anmälan av delegationsbeslut och beslut från lantmäterimyndigheten. Anmälan av godkända och avslutade förrättningar. b) Anmälan av delegationsbeslut under tiden c) Anmälan av beslut om bostadsanpassningsbidrag. d) Anmälan av tillsyner på serviceförvaltningen. e) Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner m m.

21 Budgetuppföljning Sid. 1 (2) Datum Beteckning Budgetuppföljning jan nov 2012 för samhällsbyggnadsnämnden Ekonomi Samhällsbyggnadsnämndens konton visar ett underskott på 929 tkr. Den minskade aktiviteten inom byggsektorn ger utslag inom nämndens områden. Prognos för helåret 2012 är ett befarat underskott på ca 1,5 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden budgetuppföljning Kostnad Kostnad Intäkt Intäkt Avvikelse Avvikelse NETTO- Skillnad Skillnad redovisn riktvärde redovisn riktvärde 2011 BUDGET kostnad intäkt SBN Kansli Bostadsanp.bidr Plan-, bygg o trafik Sting Miljö Ankomstreg fakturor TOTALT Här är budgetavvikelsen redovisad per avdelning med bidraget för bostadsanpassning separerat Bostadsanpassningsbidragen redovisar ett överskott på 215 tkr. Kansli redovisar något högre kostnader. Nämndens eget konto ligger nu i nivå med budget. Plan- bygg- och trafik redovisar ett underskott främst för ökade kostnader inom trafikenheten. Miljöavdelningen redovisar ett underskott framför allt beroende på lägre intäkter vilket hänger samman med förändrade taxor inom miljö- och livsmedelstillsynen. På sikt kommer intäkterna nå upp till en högre nivå. Stadsingenjörsavdelningen redovisar ett överskott men känner av minskade intäkter för nybyggnadskartor, utsättningar och mätningsuppdrag. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Dokument: Dokument7 Handling nr:

22 Samhällsbyggnadskontoret VERKSAMHETSMÅTT t o m November Detaljplaner Fastighetsbildning Pågående Inkomna (antal) Överklagade/ej avgjorda Avslutade (antal) Färdigbehandlade Handläggningstid*** (median) Lagkraftvunna antal bostäder (ca) Mät-, kart- och GISuppdrag - antal ha verksamhet (ca) Nybyggnadskartor (gjorda) Bygglovärenden Utsättning (utförda) Inkomna (antal) Kart- och GISuppdrag Beslut (antal) Handläggningstid* (median.) Miljöärenden Bev. bygglov - enbostadshus Hälsoärenden Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Tillsyn Trafikärenden Livsmedel Inkomna (antal/helår) Tillsyn Miljöskydd Bostadsanpassning Tillsyn Inkomna (antal) Naturvård Utbetalade bidrag (tkr) Handläggningstid** (medianvärde) Servicegarantier Bygglov - antal beslut 56 ej uppnått mål 6 Enskilda avlopp 145 ej uppnått mål 0 Värmepumpar 76 ej uppnått mål 0 * Med handläggningstid i bygglovärenden avses från att ansökan inkommer till dess att beslut fattas under senaste tolvmånadersperioden. **Med handläggningstid i bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan inkommer till dess att arbetet beställs under senaste tolvmånadersperioden. *** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts.

23 Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Fonseca Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: *Administration Övrigt Fastighetens adress: Sökande: Samhällsbyggnadskontoret Ärende: Fastställande av riktlinje för lägsta färdig golvhöjd vid nybyggnation Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att riktlinjen för den fortsatta tilllämpningen av en lägsta färdig golvhöjd är + 2,65 meter över referensytan i RH2000 vid nybyggnation med hänvisning till 2 kapitlet 5 5 punkten plan- och bygglagen för att minska risken för olyckor, översvämningar och erosion. Färdig golvhöjd kan tillåtas under 2,65 meter om byggherren kan redovisa åtgärder för att undvika skador på bebyggelsen vid en framtida översvämning på grund av höjd havsnivå. Bakgrund: Sedan år 2004 har samhällsbyggnadskontoret tillämpat en lägsta färdig golvhöjd på + 2,5 meter över normal vattennivå vid byggnation av nya bostäder. Tidigare tillämpades en lägsta golvhöjd på +2,0 meter över normal vattennivå. Vid den fortsatta utbyggnaden av Varvsholmnen och nybyggnation i övriga kustnära lägen ville kommunen vara säker på att klara av framtida högre vattennivåer på grund av klimatförändringar. Kommunen frågade då SMHI om framtida vattennivåhöjningar. Kommunen samrådde också muntligen med länsstyrelsen om att höja lägsta färdiga golvhöjd för att vara säker på att översvämningar ej ska drabba nybyggda hus. Länsstyrelsen samtyckte att kommuner utmed kusten eller andra vattendrag bör tillämpa en lägsta färdig golvhöjd till + 2,5 meter över normal vattennivå. Plan-, bygg- och trafikavdelningen Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

24 Datum (2) Den 1 september 2012 byter Kalmar kommun höjdsystem från RH70 till RH2000, vilket leder till en förtydling om vilken höjd som ska gälla i det nya höjdsystemet. Sedan beslut fastställande av lägsta färdig golvhöjd antogs av nämnden har ärenden inkommit till nämnden där den sökande vill ha en färdig golvhöjd under 2,65 meter. Därför behöver beslutet förtydligas om vilka krav nämnden då ställer på byggherren. Kontoret föreslår ett tillägg om att byggherren då ska redovisa åtgärder för att undvika skador på framtida bebyggelse. Nämnden får sedan ta ställning till om åtgärderna anses vara tillräckliga. Enligt Plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras på mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämningar och erosioner. Med lägsta färdig golvhöjd avses all bygglovpliktig nybyggnation oavsett om den ligger inom eller utom planlagt område. Annika Fonseca Avdelningschef

25 Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Remiss - Program för idrottsturism Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta kontorets förslag till yttrande Bakgrund: Destination Kalmar har tagit fram förslag till program för idrottsturism och riktlinjer för idrottsevenemang och ger kommunala nämnder och bolag möjlighet att yttra sig. Kontoret delar Destination Kalmars uppfattning om idrottsturismens betydelse ur såväl perspektivet attraktivt besöksmål men också en möjlighet att visa Kalmars fördelar ur både bostads- och etableringsmöjlighet. I de konkreta arrangemangens sammanhang är det viktigt att alla pusselbitar faller på plats och blir väl fungerande även gentemot stadens och invånarnas normala liv. Det är kontorets uppfattning att många frågor inom nämndens ansvarsområde och därmed de kompetensområden som kontoret bemannar tydligare kan komma in i förberedelser av arrangemangen. Närmast till hands kan ligga t ex bullerfrågor och frågor om livsmedelshantering. Men också samordning och samsyn om vilka allmänna ytor som kan upplåtas Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Plan-, bygg- och trafikavdelningen Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post: