Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr."

Transkript

1 Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Dnr Vindkraftsinformation Presenteras på sammanträdet 5. Svar på medborgarförslag om att antalet vindkraftverk i Uppvidinge bör reduceras kraftigt Dnr /. KF Svar på medborgarförslag om att upprätta en detaljerad bullerkarta Dm Dm /. KSAU Vindpark Almedal Dnr /. 8. Information om projekt för serviceutveckling Dnr Presenteras på sammanträdet 9. Ekonomisk rapport Dnr Presenteras på sammanträdet 10. Budget och verksamhetsplan Dnr /. KF Organisation och samarbetsparmer för kommande leaderperiod Dnr /.

2 Uppvidinge Kallelse/underrättelse KOMMUN Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr Bilaga./. PU Arbetsmarknadsåtgärder Dnr Förfogande över bankräkningar Dnr VoB Kronoberg - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 Dnr Revisionsrapport intern kontroll Dnr Tillägg till hyresavtal, fastigheten Industrien 21 i Åseda Dnr Fördelning av bidragsansökningar från handikapprådet 2013 Dnr / KSAU 52./../. A./../. 19. Fråga om övriga frågor Presenteras på sammanträdet 20. Redovisning av delegeringsbeslut Dnr /. 21. Redovisning från externa organ Dnr Meddelanden till kommunstyrelsen Dnr /. 23. Övriga frågor Dnr Åke Carlson ordförande Elin Beyersdorff sekreterare

3 s a< ej^ dt Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Uppvidingi Från Charlotte Ulvesten april 2013 FÖRSLAG version 4 juni 2011 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunledningsfdivaltningen JPIarlenr Ulvesten yrkar i sin skrivelse sammanfattingsvis att antalet vindkraftsparker i Uppvidinge kraftigt bör reduceras, att projekt Brännan och Karskruv inte tillåts och att kommunen lägger in sitt veto mot dem och att Brännan-området planeras och utvecklas för rekreation med vandringsleder, cykelleder och orientering. Kommunen bemöter Ulvestens motiv under följande huvudrubriker: 1. Rekreation Lenhovda Fritids-och rekreationsmöjligheter utvecklas successivt omkring och i anslutning till Lenhovda samhälle. Platser för skolans friluftsverksamhet bör finnas på minst cykel- och helst gångavstånd från samhället. Redan idag finns en anlagd promenadslinga runt Lenhovdasjön, badplats vid sjön, med varmare vatten än i Hjärtsjön, den s k Skolskogen öster om samhället och skogen vid gamla idrottsplatsen, utflyktsområde inom naturreservatet Singeltorpa fly med vandringsleder och tillgänglighet direkt från samhället i sydost och därtill närhet till Södra Sveriges största naturreservat - Storasjöområdet. Allt detta innebär tätortsnära natur - och kulturtillgångar och tillgångar med framför allt stor pedagogisk potential som inte kan skapas i området vid Brännan. Ev. vindkraft inom Brännanområdet förhindrar inte att bad och fiske kan bedrivas som idag i Hjärtsjön =06-0 k 2. Ljud noch hälsoeffekter I de miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som tas fram av projektören till ansökan ska redovisas beräknade ljudnivåer till bostäder och då ska hänsyn också tas till ljud från ev. närliggande vindkraftsparker, i detta fall Brännan och Karskruv. Ljudet får vara max 40 decibel vid tomtgräns och detta ljud motsvarar ett modernt kylskåp. Forskarna anser att det inte är troligt att man kan förvänta sig allvarliga störningar till följd av sk lågfrekvent buller från vindkraftverk. En slutsats från dem är också att ljudet från en vindkraftpark säkert kan uppfattas som störande, men att störningsgraden främst påverkas av det visuella intrycket och den personliga attityden gentemot vindkraft. Forskningen fortsätter att utvecklas inom området hälsoeffekter. 3. Landskapsbild Hur vindkraften uppfattas i landskapet är till stor del en personlig värdering och om man uppfattar att vindkraften är en del av själva kulturlandskapet, som ständigt förändras genom åren med nya brukningsmetoder och former för energiförsörjning, eller om man anser att verken gör intrång på kulturlandskapet. Stora vindkraftverk syns i landskapet, mer eller mindre från olika platser. Precis som för ljudnivåerna så bör närliggande projektorer samordna sina redovisningar avseende konsekvenser för och påverkan på miljön på så sätt att de tar hänsyn till att en närligande ansökan också kan få tillstånd. De ska därför redovisa den samlade visuella bilden av tänkta vindkraftverk i området sett från ett antal valda betraktningsplatser.

4 2 4. Trafik och transporter När vindkraftverken byggs tranporteras torn och vingar på lastbil var för sig till uppställningsplatserna. Transport av vingarna eller rotorbladen måste ofta ske med specialbyggda fordon eftersom de kan mäta omkring 50 meter i längd. Vid dessa tillfällen ska Transportstyrelsen och polisväsendet informeras för ev. tillfällig avstängning av det allmänna vägnätet under transporttiden, i praktiken ofta nattetid. Detta för att förhindra att olägenheter uppkommer för allmänheten eller andra viktiga transporter, t ex inom sjukvården. Dessutom är det under en mycket begränsad tid som transporter av verken sker. Övrigt byggarbete och senare underhållsarbete vid vindkraftverken sker under samma tranportförutsättningar som alla andra lastbilstransporter i kommunen. Några konflikter med skolbarnens bil- eller bussåkande mellan Älghult och Lenhovda ska därför inte uppkomma. 5. Cost-benefit analys En nytto-kostnadsanalys efterfrågas där ett antal parametrar tas upp. S k förorenade markområden är idag noga kartlagda och om någon ska gräva i sådan mark fordras att marken tas om hand och saneras innan fortsatta byggarbeten kan ske. De lagstadgade reglerna är till för att tungmetaller inte ska komma loss och förorena t ex badvatten eller brunnar. Vindkraftsprojektörer har kännedom om detta underlagsmaterial så att verken inte ska behöva placeras just där det ev. finns förorenade markområden, t ex vid gamla glasbruk och industrier. Det föreslås också att beräkning ska ske av minskat turistflöde, minskad inflyttning till kommunen och därmed minskade skatteintäkter. Om en sådan beräkning ska kunna ske måste man ha siffror på alla parametrarna annars blir det bara subjektiva uppskattningar som kanske är föga sannolika. Inflyttningen i kommunen har hittills skett främst på grund av ökade tillfällen för arbete och sysselsättning och utflyttningen av det motsatta och arbeten utanför kommunen. I en cost-benefit-analys ska också i så fall räknas de tillfälliga, och senare permanenta, arbetstillfällen som vindkraften skapar och därtill kringeffekter i handel och service. Dessa kan beräknas. Kommunen anser dock det är svårt att i dagsläget göra en sådan analys då ingen vet hur många verk som kommer att uppföras. 6. Fastighetspriser Svenska studier visar att det saknas överlag statistiskt signifikant stöd för att vindkraft påverkar fastighetspriser negativt. Försäljning av svenska småhus belägna inom en radie av fem kilometer från 120 vindkraftanläggningar har anlyserats och jämförts med ett referensområde. Under denna tid var prisökningen på småhus stark och det visade sig att det genomsnittliga försäljningsvärdet hade ökat i ungefär samma takt som refernsområdet under perioden Från studier i USA framgår att i enskilda fall kan en vindkraftsetablering påverka utsikten så att försäljningsvärdet påverkas. Det är helt klart att forskningen inom området måste fortsätta och utvecklas.

5 3 7. Bygdepeng I Sverige finns ingen lag om bygdeersättning från en vindkraftetablering. Detta innebär inte att det är olagligt att betala sådan. Det finns exempel, både från Sverige och andra länder på att bygdeersättning i vissa fall betalas. Organisationen "Hela Sverige ska leva" har tagit fram riktlinjer för hur stor denna bör vara. De bolag som tillämpat bygdepeng håller sig mellan 0,2-0,5% av bruttointäkterna. Diskussionen om bygdepeng bör föras mellan bolaget och markägare, arrendatorer eller kommunen och ska vara avsedd för det allmänna som kompensation för" intrånget i vardagslandskapet". 8. Övrigt En utvärdering av parken i Lemnhult kan vara en uppgift för bolaget och Vetlanda kommun. Kommunen arbetar med att ta fram ett informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge för presentation på hemsidan. Där finns mer att läsa om alla pågående projekt i kommunen och i vilket skede av beslutsprocessen som ansökningarna är. För närvarande är det 51 verk, utöver de fyra som idag finns, som har fått tillstånd och som inte kan överklagas. Kommunen har för närvarande inte tillräckligt underlag eller fullständiga och kompletta handlingar för alla pågående projekt och kan därför inte ta ställning till om de kan godkännas eller ej. IW

6 Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Uppvidinge UPPVIDINGE KOMMUN Kommunlednings förvaltningen '(-18 Diarienr 13 Förslaget: Antalet vindkraftparker i Uppvidinge bör kraftigt reduceras. Vindkraftspark "Brännan " och "Karskruv" föreslås utgå från vindkraftsplanerna i Uppvidinge. Kommunen bör lägga in sitt veto mot att vindkraftsparkerna Brännan och Karskruv byggs. Området " Brännan" kan i stället användas till rekreationsområde med vandringsleder, cykelleder och orienteringskarata i skala 1: Brännan området bör planläggas och ytterligare utvecklas som rekreationsområde. Motivering: Det finns för få möjligheter att utöva individuella idrotter i trakten runt Lenhovda. Vandring, cykiing och orientering är billiga sporter som kan utövas långt upp i åldrarna och som barn och ungdomar ej behöver vara föreningsanslutna för att utöva. Dessa idrotter är relativt skadefria jämfört med ridning, fotboll och hockey. Cykiing, vandring och orientering är sporter som kan utövas av en stor befolkningsgrupp. Vänjer barn och ungdomar sig vid att spontant och regelbundet vistas i naturen och utöva idrott som t.ex. cykiing, vandring, löpning eller orientering har de fått en bra grund för att bevara sin hälsa långt upp i åldrarna. Därför är det viktigt att bevara möjligheterna till att utöva dessa idrotter utomhus i naturen. Mountainbike är en sport som växer inom turistbranschen och eftersom det finns möjlighet att cykla genom Brännan på olika stigar är Brännan ett mycket lämpligt område som bör klassas som rekreationsområde för bl.a. mountainbike men också vandring, löpning orientering och friluftsliv. Det finns ett naturreservat som kallas Ravinen i området Brännan och om det byggs en vindkraftpark i Brännan förstörs Ravinens omgivning och naturreservatet som sådant. Både Brännan och Karskruv kommer att om vindkraftverk byggs där störa naturreservaten Ravinen och Skäraskogs naturreservat. Målet för producerad el 2030 i Uppvidinge uppfylls med 147 vindkraftsverk. Därför bör takten för utbyggnad av vindkraftverk kraftigt reduceras i Uppvidinge. Begränsas inte antalet vindkraftparker blir hela Uppvidinge en industripark och utvecklingen för Uppvidinge som vildmarkskommun,rekreations- och turistkommun är ej längre möjlig. I området "Brännan" finns Kungsörn som kommer att bli störd av vindkraftsverken. Många invånare i Hökhulkts by och även Lenhovda vistas i Brännan området som rekreation. Hjärtaskogs fritidsgård och boende i Skäraskog utnyttjar också området Brännan för rekreation. Det finns möjlighet att vandra runt Hjärtsjön, men med en vindkraftspark intill kommer denna möjlighet till vandring runt Hjärtsjön att försvinna. Dagligen sommartid besöks badplatsen vid Hjärtsjön av 100 talet badgäster från Lenhovda, Sävsjöström, Hökhult och övriga kommunen. Det finns även gäster från övriga världen (gäster från USA, Japan, Australien, Singapore, Danamark, Holland, Tyskland med flera länder) som beundrat badplatsens fina natur och berömt den enastående utsikten och tystnaden där. Badplatsen är också frekvent besökt året runt för isfiske, grillning, skridsko- och skidåkning övriga årstider. Detta rekreationsområdet kommer att förlora i rekreationsvärde då ljudnivån vid sjön blir 40 db och utsikten över sjön förstörd av vindkraft. Ljudnivå blir förmodligen högre då även ljud från Karskruv kommer att höras mot badplatsen.

7 Lenhovda skolan behöver en orienteringskarata för att kunna bedriva idrottsundervisning i enighet med nya skollagen. Det finns ingen orienterinskarta nära Lenhovda samhälle. Orientering är en sport som kan utövas över 80 årsåldern. Det finns bl.a. tävlingsklasser för 85 åringar i orientering. Sverige har fått i uppdrag av EU att ha 10 procent förnybar energiproduktion och det har vi redan i Sverige räknat per capita utan att bygga ut vindkraften. Det är därför rimligt att Uppvidinge kommun lägger in sitt veto mot att Uppvidinge kommun så kraftigt ska bygga ut vindkraften och samtidigt sälja ut sin rikedom nämligen den fina naturen. Hökhults by blir förstörd som kulturbygd med en vindkraftpark så nära bebyggelsen och Hjärtsjön. Hjärtsjön är ett rekreationsområde för boende i heia kommunen och besöks av badgäster från hela kommunen. Många boende i Lenhovda förlägger sina badutflykter till Hjärtsjön. Det räcker mer än väl med vindkraftpark Lemnhult för att bygden runt Uppvidinge ska ta sitt ansvar nationellt för förnybar energi. Politikerna hade inte räknat med att vindkraftverken skulle bli så stora i Lemnhult ( se artikel i Smålandsposten ). Därför är de oansvarigt av kommunens politiker att bygga ut vindkraften ytterligare innan utvärderat projektet Lemnhult i en 5 års och 10 års utvärdering. Det bör också utvärderas hur vindkraftpark Lemnhult monteras ner innan andra vindkraftparker byggs med så höga verk. Vindkraftverken som planeras i Brännan är som nu planerat 200m höga och kommunens politiker fattade beslut om 90 m höga vindkraftverk. Därför bör kommunens politiker lägga in sitt veto mot att vindkraftspark Brännan och Karskruv byggs. Kommunen bör dessutom kräva en samlad bild av hur ljudnivån och den visuella bilden från både Brännan och Karskruv blir. Stena Renewabei tar inte hänsyn till ljudet från Karskruv då de beräknar ljudet från Brännan. Det är inte rimligt att redan 2015 ha så många vindkraftverk att 2030 års produktionsmål för el mer än väl uppfylls redan Solenergin kommer inom några år att ge större möjligheter till produktion av el och då är det orimligt att nu sätta upp vindkraftsparker utan att bedöma hur långt forskningen på solenergi redan nu har kommit och beräknas ha kommit Uppvidinge kommun får ingen (0 kronor) ersättning för vindkraftparken Brännan av vindkraftsbolaget som tänker sätta upp vindkraft där (refererar till Åke Carlssons uttalande på möte i Hantverket i Åseda ). Varför ska vi då ha en vindkraftspark som inte tillför kommunen något? Det är alltså 0 kronor i vinst på vindkraftparken Brännan. Förluster i form av ökat koldioxidutsläpp, ökad andel tungmetaller i badvatten och brunnar (Då mark i den omfattning som krävs för vindkraftparkerna i Uppvidinge bryts upp frigörs tungmetaller till våra sjöar, vattendrag och eget borrade brunnar), ökad ohälsa hos befolkningen, förseningar i trafiken, försenade skolskjutsar och ambulanstransporter till och från kommunen är ej beräknad. I utgiftskostnaden för Brännan bör också beräknas vad minskat turistflöde och minskad inflyttning till kommunen och därmed minskade skatteintäkter kommer att kosta. Denna cost/ bennefith beräkning är ej gjord och innan den är redovisad är det inte realistiskt att börja bygga Brännan eftersom den ger 0 kronor i intäkter till kommunen. Bygdepenningen är inte laglig enligt miljöbalken. Den tillfaller inte som det ser ut nu personer som drabbas av Brännan eller annan vindkraftpark. Personer som kommer att bo intill vindkraftsparkerna Brännan och Karskruvs vindkraftparker har ingen nytta av att det står en extra ponny hos Åseda ryttarförening som kompensation (se reportage i Smålandsposten om en ponny i Åseda som köpts för bygdepenning). Det finns därför ingen anledning att kommunen tillåter Brännanprojektet. Beträffande bygdepenningen bör det för övrigt undersökas om den är juridiskt riktig enligt

8 miljöbalken och om det finns jävighet i vilka föreningar som får bygdepenningen. Frågan om de som besiutar om vart bygdepenningen går har privata kopplingar till de föreningar som får bygdepenning bör ju utredas innan den olagliga/ mycket tveksamt lagliga bygdepenning kan tas emot. Finns det dessutom minsta lilla misstanke om att hela vindkraftsprojektet i Uppvidinge kommun beslutats i jävighet bör det inte byggas ett enda vindkraftverk till i Uppvidinge förrän den frågan är helt utredd. På mötet i Hantverket i Åseda framgick att det fanns politiker som beslutat att bygga vindkraftverk på egen mark och om så är fallet är ju hela den demokratiska processen i kommunen tvivelaktig. Enligt politiker som var med på mötet i Hantverket i Åseda har det förekommit att politiker som själva har skogsmark har suttit med och beslutat om att ha vindkraftparker på sin egen mark. Demokratin i Uppvidinge kommun är därmed hotad om en del kommunpolitiker representerar egna intressen istället för kommuninvånarnas. Trafiken i Uppvidinge kommer att påverkas negativt av vindkraftens utbyggnad. Beträffande Brännan så är det för stor risk att transportera vindkraftverk på samma vägsträcka där skolbarn mellan Älghult och Lenhovda frekvent transporteras. Det finns ingen konsekvensanalys gjord för hur Brännan projekt påverka skolskjutsarna. Skolstrukturen bör vara färdigplanerad i ett 20 års perspektiv innan Brännan tillåts byggas med tanke på att transporter av vindkraftverk på samma vägsträcka som vindkraftverk är förenligt med risker för skolbarnen. I Barnkonventionen står att i alla beslut som rör barn skall hänsyn till barnens bästa tas. För barnen i Lenhovda, Hökhult och övriga Uppvidinge är det inte det bästa att bygga Brännan eftersom det är ett rekreationsområde och bör utvecklas och utvidgas som friluftsområde för att bidra till rekreationsmöjligheter och ökad folkhälsa. Det är inte heller rätt att utsätta barnen för tungmetaller i bad och dricksvatten till orsak av politikernas beslut om att hela Uppvidinge ska bli en industripark för vindkraft. Det finns för lite forskning om hälsoeffekter av boende intill vindkraftsparker och även för lite forskning om hur fastighetspriser påverkas av vindkraftverk i med Uppvidinge jämförbara kommuner. Det är vetenskapligt icke korrekt att generalisera forsknigsresultat från huspriser i Spanien eller Ölands huspriser vilket Åke Carlsson hänvisade till i Smålandsposten. Detta är ytterligare ett argumet för att använda Uppvisinges naturresurser till rekreation istället för till vindkraftparker i den omfattning som nu planeras. Uppvidinge kommuns attraktionsvärde består i fin natur och den bör bevaras för att Uppvidning ska vara en bra kommun att bo i. Bevarar vi naturen med dess rekreationsmöjligheter kan vi möjligen locka några fler att flytta in till kommunen och öka skatteintäkterna. Bygger vi bort naturen med vindkraftsindustri kommer det att bli svårt för Uppvidinge att behålla det invånarantal kommunen har i dag. Det innebär utflyttning och i en förlängning även sämre kvalitet på bla skolundervisning då skatteintäkterna minskar. Förslagslä Charlotte Ulvesten Hökhult 26, Lenhovda Undertecknad tillåter att namn på förslagslämnare publiceras på internet. Lenhovda

9 UPPVIDINGE KOMMUN! munledningsförvflltni!? Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Uppviding Bullerkarta över hela kommunen (Uppvidinge) k FÖRSLAG 4 juni 2013 Dlarlenr Medborgarförslag har inlämnats om att kommunen ska upprätta en "detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen". I förslaget ingår även att bullerkartan uppdateras åtminstone varje kvartal. Viktiga förutsättningar Idag finns fyra verk uppförda i Uppvidinge kommun. Här kan man mäta buller och ljud. Om en bullerkarta ska kunna upprättas även för planerade verk blir detta enbart teoretiska beräkningar. Ledningsnätet är en begränsande faktor. Den nya transformatorn som ska byggas i Sävsjöström har kapacitet för 500 MW(megawatt) och det motsvarar ungefär 150 verk, räknat på att dagens verk har en effekt på ca 3 MW. Många av de "planerade" verken eller projekt med planer på vindkraft kanske aldrig får tillstånd. Befintliga och "planerade verk" Idag finns 4 verk i kommunen, tillståndsgivna verk är 51 st och under prövning är 02Vindkompaniets projekt, där det först gavs tillstånd för 32 alt. 43 verk,( sökt på 50) men nu är överklagat och ligger hos MPD för ny handläggning.. Om vi antar att det överklagade beslutet får tillstånd finns det en viss sannolikhet för att det kommer att uppföras totalt 87 eller 93 verk. Samtliga pågående och planerade projekt finns redovisade i särskilt dokument "Vindkraftsinformation Uppvidinge, Arbetsmaterial, version 4 juni 2013) - För beslut i kommunen finns nu Sjömåla om 9 verk. - Hos MPD finns ansökningar innne om totalt minst 58 eller högst 65 verk.. - Kommunen har yttrat sig i samrådet över ytterligare ansökningar som omfattar minst 70 och högst 75 verk. Dessa projektägare har således inte inlämnat några tillståndsansökningar. Därtill finns områden där projektorer eller annan "visat intresse" men inte kan sägas påbörjat någon process och det finns som regel inte heller några uppgifter om antal verk och platser. Sannolikheten för att alla dessa- minst (58+70) verk eller högst 140 (65+75) verk, dvs lågt räknat totalt 137 verk och högt räknat 149 verk kommer att få tillstånd och uppföras är mycket svår att bedöma, ja, nästan omöjligt. Man kan spekulera i att hälften, en tredjedel eller nästan alla får tillstånd, men även att endast ett tiotal verk får tillstånd. Allt blir ändå bara spekulationer. Spekulationer därför att det måste finnas så kompletta handlingar

10 2 att det finns en rimlig chans att bedöma projektens påverkan och konsekvenser och därmed också möjligheten för positiva eller negativa besked. Detta gäller för såväl kommunen, som för Länsstyrelsen och MPD:n. Därtill kommer att det kan bli överklagande och då tillkommer ytterligare instanser som ska göra bedömningar. När det gäller den grupp projektorer som "visat intresse" för att sätta upp verk i kommunen kan inget sägas nu eftersom det inte finns några handlingar. Teoretiskt sett skulle det dock kunna finnas projekt inom gruppen som vid en prövning kan visa sig mer lämpliga än de som har tagit fram handlingar eller lämnat in tillståndsansökningar. Slutsatser Det kan inte anses meningsfyllt att i dagsläget lägga tid på att göra en bullerkarta som omfattar alla ovannämnda verk. Den blir ändå inte realistisk. Kan man ändå göra en bullerkarta? Man skulle kunna göra en bullerkarta eller ljudutbredningskarta över de verk som det finns stor sannolkhet för att de realiseras. En sådan karta får då basera sig på de beräknade ljudutbredningskurvor, t ex 35 och 40 dba som finns i projektorernas ansökningshandlingar. Genom att lägga samman alla dessa kan man få en teoretisk bild över vilka områden som kan antas få bullervärden högre resp. lägre än högsta tillåtna enligt gällande riktvärden. Osäkerhetsfaktorer i en sådan bullerkarta Beräknat ljud från vindkraftverk, respektive det uppmätta när verken är på plats samt det av personer och boende upplevda är dock inte alltid samstämmiga. Verksamhetsutövare som fått miljötillstånd är skyldig genom den sk egenkontrollen att se till att uppsatta villkor följs. De ska också årligen lämna s k miljörapport till tillsynsmyndigheten. Det innebär att man regelbundet ska göra mätningar för att se till att t ex riktvärden för buller inte överskrids. Det får antas att verken byggts på sådant avstånd från bostäder att 40 dba utomhus vid fasad och socialstyrelsens riktlinjer för buller inomhus inte överskrids. Skulle det visa sig att ljudet vid någon bostad är högre än 40 dba kan bolagen numera ljudoptimera verken i flera steg (dvs när det är bestämt vilken typ av verk som används). Denna möjlighet att justera ned bullret är ibland inskriven som villkor i de sk Kontrollprogrammen. De av kommunen uppsatta respektavstånden från bostäder förutsättes dock ha följts av verksamhetsutövaren och dessutom ha marginal så att detta inte ska inträffa. Ytterligare aspekter på detta med ljud är att det finns olika slag av ljud från såväl vindkraftverk som olika anläggningar och framför allt från transportsektorn.

11 3 Det vindkraftsbuller som hörs genom svischande och pulserande ljud ligger i frekvensområdet Hz. Det ger upphov till en störning när vingarna passerar genom luften och är hörbart. Det sk lågfrekventa ljudet ligger mellan Hz och som kommer från moderna vindkraftverk, och ofta blir större ju större verken är, är ofta hörbart vid gällande riktvärden för bostäder. Detta vindkraftsbuller har inte större innehåll av lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor, t ex från vägtrafik, industrifläktar o liknande. Forskarna anser att det inte är troligt att man kan förvänta sig allvarliga störingar till följd av sådant lågfrekvensbuller från vindkraft. (Ref. Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm m fl Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet 2011.) Infraljud ligger i frekvensområdet 1-20 Hz och sådant från vindkraftverk är inte hörbart på nära håll och än mindre på de avstånd där bostäder är belägna. Något förenklat kan sägas att kontrollmätningarna av ljud och buller när verken är på plats inte omfattar det lågfrekventa ljudet. Det finns möjligheter att för enskilda bostäder mäta lågfrekvent buller inomhus men svårigheter uppstår att då avgöra var ljudet kommer ifrån. Sammanfattningsvis, om man gör en bullerkarta över de "sannolika ca 90 verken" grundat på projektorernas beräkningar så blir detta en teoretisk karta som visar var ljudet är högre respektive lägre än 40 decibel. Utredningar visar att beräkningarna stämmer ganska väl med de verkligt uppmätta nivåerna är på plats. Men det är ändå inte säkert att dens tämmer med de boendes uppfattning, eftersom människor upplever ljud så olika och forskningen visar att personer som ser vindkraftverken upplever sig mer störda än de som inte ser dem.. Om man, när verken är uppförda, upplever att ljudet från vindkraftverken är för högt finns möjligheter att ljudoptimera verken, dvs "ställa ner dem". Beträffande upplevelser av ljud kan det under vissa klimatförhållanden vara så att vindkraftverken avger mer ljud än det som beräknats. Forskarstudier (van den Berg 2004) antyder att beräknade nivåer kan underskatta den faktiska exponeringen nattetid. Stabila atmosfärsförhållanden kväll och natt leder till ökade nivåer av ljud från vindkraftverk samtidigt som nivåerna av bakgrundsljud sjunker. Långtidsmätningar visar att bullret kan skilja upp till 15 decibel mellan natt och dag vid vindhastigheter på 3-4 m/sek på 10 m höjd. I situationer där beräkningar visar att vindkraftsbullret hgger runt 40 dba (för 8m/sek på 10 m höjd) kan man alltså inte helt utesluta att störningar förekommer på grund av att de verkliga nivåerna är högre anser den ovannämnda referensen van den Berg. Trots detta och de övriga studier som gjorts av forskare kan man inte visa på några tydliga samband mellan vindkraftsbuller och självrapporterade sömnstörningar, bl a beroende på att studierna inte ger möjlighet till analys av lågfrekvent ljud eftersom endast A vägd ljudnivå rapporterats.

12 4 Andra aspekter på ljud och buller från vindkraftverk är att de senaste årens rättsfall (domar från miljödomstolar och miljööverdomstolar efter 2005) pekar på att påverkan på landskapsbild möjligen fått mindre betydelse de senaste åren (man får alltså tåla att vindkraftverken syns), dels att bullernivån på 40 dba ligger fast. Ingegärd Widerström

13 Medborgarförslag UPPVIDINGE KOMMUN Datum 25 Januari 2013 Till Kommunledningsförvaltningen Diarienr" Kommunalfullmäktige i Uppvidinge kommun Kommunhuset, Åseda Medborgarförslag: Inkommer härmed med ett medborgarförslag som vi vill att kommunfullmäktige säger ja till och genomför i vår kommun. Vårt förslag är att kommunen ger en oberoende konsult uppdraget att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. Se bifogat exempel: Kommunal-Bullerkarta-f0r-Vindkraft.pdf Anledning: Då buller från vindkraftverk, enligt Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, orsakar symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Av den anledningen förordar professor och överläkare Göran Holm ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km runt varje vindkraftverk. Se hela hans skrivelse via denna länk: Slutledning: Med en bulierkarta, över de olika bullernivåer som befintliga, och planerade, vindkraftverk orsakar, skulle invånarna i kommunen själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på, samt vilka områden de skyndsamt måste flytta ifrån för att inte riskera sin, och sina barns, hälsa och en för tidig död. I vårt medborgarförslag till Uppvidinge kommun, som ju har att tillgodose kommuninvånarnas bästa, ingår också att denna bullerkarta uppdaterades varje månad, eller åtminstone varje kvartal. Med vänlig hälsning Nedanstående underskrifter

14 Uppvidinge K O M M IJ N Kommunkansliet tjänsteskrivelse UPPVIDINGE KOMMUNl KommunlDdningsföivaltningen Dlarlenr Vindpark Älmedal, samråd Diarie nr Sammanfattning Stena Renewable AB avser att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken kap 9 för uppförande av en vindkraftspark i området Älmedal, strax väster om Aseda. De genomför nu samråd med berörda. I samrådsunderlaget presenteras ett utredningsområde som beräknas kunna rymma ca verk med en totalhöjd på ca 200 meter, ungefär hälften av området ligger inom riksintresset för vindbruk, både nuvarande riksintresseområde och det förslag på nya områden som varit på remiss. För projekt Almedal har Stena Renewable beslutat att använda ett hänsynsavstånd om minst 1000 meter thl närmsta bostads- eller fritidshus samt avståndet 2000 meter till Åseda tätort. Information om detta lämnades vid samrådsutsällningen i Ösjöbol Bakgrund Utredningsområdet ligger till stor del inom riksintresset för vindbruk. För närvarande pågår en översyn av riksintresseområdena för vindbruk som har varit ute på remiss. Utredningsområdet för projektet Älmedal ligger tih en relativt stor del inom rikstintresset även i det nya förslaget för riksintresse. De delar som inte hgger inom riksintresset ligger i ett så kallat klass två område, områden möjliga för vindkraft. I dessa områden kan vindkraft prövas. I första hand ska sådana områden prioriteras där vindhastigheten är 7 meter/sekund eller högre. Utredningsområdet för Almedal ligger i aha delar i ett område med vindhastigheten är över 7 meter/sekund (enligt vindkarteringskartan på sidan 141 i Översiktsplan för Uppvidinge kommun). Beslutsunderlag , Samrådsunderlag, samråd enligt Miljöbalken mars 2013, Stena Renewable AB Förslag till beslut Godkänna upprättat förslag till yttrande Kommunkansliet Uppvidinge kommun, Box Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn Annie.Ohman(g).uppvidinqe.se Tfn

15 Beslutsexpediering Stena Renewable AB WSP Environmental Att: Elin Börjesson Box Göteborg C Annie Öhman Planerare/utvecklare Kommunkansliet Uppvidinge kommun, Box Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn Annie.Ohman(S).uppvidinge,se Tfn

16 Uppvidinge K O M. M U N Kommunkansliet yttrande UPPVIDINGE KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Vindpark Älmedal, samråd Diarie nr Plarl8nr frok Ungefär hälften av utredningsområdet för Almedal ligger inom riksintresset för vindbruk, både nuvarande riksintresseområde och det förslag på nya områden som varit på remiss. Detta innbär att området är ett prioriterat område för Uppvidinge kommun när det gäller etablering av vindkraft. Övriga delar av utredningsområdet är ett så kallat klass 2 område där vindkraft kan prövas och särskilt i de områden där vindhastigheten är minst 7 meter/sekund, detta ställningstagande uppfylls i projektområdet. Byn Göljehult som angränsar till projektområdet är utpekad som samlad bebyggelse vilket innebär att ett hänsynsavstånd om minst 100 meter ska tas till dessa områden. Att även detta respektavstånd uppnås bör finnas med i ansökan. Genom projektområdet går normalspåret mellan Aseda och Vetlanda. Sträckan är inte trafikerad men spåret är fortfarande inte nedlagt av Trafikverket. Samråd med Trafikverket om vilka respektavstånd som gäller vid spåret måste genomföras. I Uppvidinge kommuns översiktsplan på sidan 67 kapitel 6 Allmänna intressen finns ett ställningstagande angående järnvägen om att kommunen ska verka för att tågtrafik återupptas på sträckan Åseda - Nässjö (Vetlanda). Inom planområdet finns inga riksintressen för naturvård eller kulmrmiljövård. Öster om projektområdet finns riksintresse för naturvård. Utanför projektområdet finns ett antal byar som är utpekade i kommunens kulturmiljöplan. Fotomontage och en beskrivning av hur dessa områden, skyddade natur- och kulturmiljöer, kommer att påverkas bör tas fram. Vindkraftverken ska markeras med hinderbelysning utifrån Transportstyrelsens krav, vilka innebär att verk med en totalhöjd över 150 meter ska förses med vitt, blinkande högintensivt ljus. I en park kan det räcka med att endast verken i parkens yttre gräns har vitt blinkande ljus och de andra förses med fast, lågintensivt rött sken. Alternativa lösningar, för denna Kommunkansliet Box 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn:

17 runderbelysning bör redovisas och belysas i kommande ansökan, exempelvis radarstyrd belysning. Uppvidinge kommun ser gärna att Stena renewable AB redovisar sin inställning och arbetssätt till bygdepeng eller liknande i kommande ansökan. Övriga respektavstånd och riktlinjer som finns upptagna i Uppvidinge kommuns översiktsplan ska följas. Åke Carlson Kommunstyrelsens ordf. Kommunkansliet Box 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Annie.

18 Vindpark Älmedal Samrådsunderlag Vindkraft gör skillnad

19 Stena Renewable Vindpark Älmedal - Uppvidinge kommun Samrådsunderlag, mars 2013 MEDVERKANDE SÖKANDE Stena Renewable Energy AB Box Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Tobias Bogeskär Tel: E-post: Pia Hjalmarsson Tel: E-post: KONSULT WSP Environmental Box Göteborg Besök: Rullagergatan 6 Tel: Fax: WSP Environment & Energy Sweden Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Uppdragsledare: Christian Peterson Handläggare: Elin Börjesson Utredare: Åsa Lindbom Kartor/GIS: Sebastian Zartmann Illustrationer: Johanna Almgren Kartunderlag: Lantmäteriet 2

20 Vindpark Älmedal - Uppvidinge kommun WM Samrådsunderlag, mars 2013 Stena Renewable I n n e h å l l 1 Bakgrund Energipolitik Vindkraft 5 2 Projektbeskrivning Lokalisering Vindparkens utformning och dimensioner Vägdragning och montering Anslutning till elnätet 9 3 Tillståndsprocessen 10 4 Förutsättningar för projektet Inledning Planförhållanden Naturvärden Hydrologi Kulturmiljö Friluftsliv och rekreation Landskapsbild Ljud Skuggor Elektromagnetiska fält Risk och säkerhet Kumulativa effetker 23 5 Fortsatt arbete Miljökonsekvensbeskrivning Tidplan 24 6 Referenser Tryckt material Webbplatser 26 3

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Uppvidinge ./. PU 2 ./. ./. KFU 11 ./. KS 159 ./. ./. ./. Kallelse/underrättelse. Bilaga

Uppvidinge ./. PU 2 ./. ./. KFU 11 ./. KS 159 ./. ./. ./. Kallelse/underrättelse. Bilaga Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-05-03 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-14 Tid: 13.00 Plats: Korrmiunhuset, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bi 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken Väsman Boberget Storstensberget Fjällberget Saxberget Gropberget Norra Hörken Boberget 440 möh Saxberget 439 möh Ljungåsens parkering Storstensberget Gropberget 455 möh 425 möh Fjällberget 466 möh Gravitationsfundament

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraftsinformation

Vindkraftsinformation Vindkraftsinformation Uppvidinge kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-10 138 1-0 Förord Detta informationsmaterial om vindkraft i Uppvidinge kommun har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut?

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Leva och bo med vindkraft Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära ett vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer