L A N D S B Y G D E N S B I L V E R K S T Ä D E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L A N D S B Y G D E N S B I L V E R K S T Ä D E R"

Transkript

1 L A N D S B Y G D E N S B I L V E R K S T Ä D E R - ett modernt kulturarv Sara Roland G Ö T E B O R G S U N I V E R S I T E T Institutionen för Kulturvård 2006:08

2

3 L A N D S B Y G D E N S B I L V E R K S T Ä D E R - ett modernt kulturarv Sara Roland Handledare: Gabriella Olshammar Magisteruppsats, 20 poäng Bebyggelseantikvariskt program GÖTEBORGS UNIVERSITET ISSN Institutionen för Kulturvård ISRN GU/KUV-06/08-SE

4 Omslagsbild: Interiör bilverkstad

5 GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Conservation Phone P.O. Box 130 Fax SE Göteborg, Sweden Master Program in Integrated Conservation of Built Environments Graduating thesis, MA/Sc, 2006:08 By: Sara Roland Mentor: Gabriella Olshammar ABSTRACT Rural garage - a modern heritage This thesis is about a modern rural heritage: the garage. I wanted to learn more about the buildings, the mechanics everyday work, and their position in the accessible rural areas. Studies in integrated conservation have given the perspectives on how to face the objects and studies of rural development have been helpful in understanding the rural areas and its development. I have studied ten garages in three municipalities in the western part of Sweden. About half of them were former agricultural farms and the other half was primarily built as garages or similar. Some of the garages were former smithies and had had a continuing activity since the 1940 s. Three of the garages are presented in depth although the conclusions drawn are based on all ten. A part of the thesis is a description of rural areas and what separate them from urban areas. I describe the need of the car in rural areas, agriculture, different landscapes, and rural studies. In rural studies the local connection is highlighted as important for daily life. It provides costumes, family, friends and place-identity, even if you work in the city. The relationship between urban and rural life is a central part of the discussion. The modern heritage of rural areas should not only contain agriculture or monumental historic buildings. Integrated conservation should also study rural communities, spatial relations, and rural development. The garage has a position as playing an important part of rural history and part of daily life. For that reason, issues on rural heritage should be closely related to development studies. A living rural area has a high cultural value, which is more important than specific buildings and architectural qualities. This study has shown that the image of a typical garage has changed, and the perspective of integrated conservation has an opportunity to strengthen the development of rural areas. Integrated conservation should also make sure that the on-site practise can remain instead of focusing on preserving specific architectural objects of interest. Titel in original language: Landsbygdens bilverkstäder ett modernt kulturarv Language of text: Swedish Number of pages: 76 Keywords: garages, rural heritage, modern heritage, rural development ISSN ISRN GU/KUV-06/08-SE

6

7 Förord Mitt första möte med bilverkstaden som arbetsplats var när jag på högstadiet skulle ha min första prao. Jag valde då att arbeta en vecka på en bilverkstad ett par kilometer hemifrån. Vid sjutton års ålder köpte jag två sönderplockade Duetter som med hjälp av bilmekanikern på samma verkstad skulle bli en hel bil. I skrivande stund är detta projekt inte färdigt men vi har kommit ganska långt. Under dessa år har jag till och från spenderat en hel del tid i verkstaden på kvällar och lov och därmed kommit att trivas i miljön och uppskatta liknande platser. Efter att ha bott i större städer i några år har mitt intresse för landsbygden stärkts. När jag dessutom kände att jag inte kunde så mycket om utvecklingstendenser på dagens landsbygd ville jag gärna fördjupa mig mer i den. Denna uppsats är inte ett argt upprop för landsbygdens upprättelse eller ett inlägg i debatten om dess omistliga kulturhistoriska värden. Det är ett försök att presentera landsbygden både från ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Ett försök att ge en bild av landsbygden som inte främst presenteras i kontrast till staden som norm. Jag intresserade mig för att inte bara skriva om bilverkstäderna utan också om landsbygden och vår uppfattning om och relation till den och dess verksamheter. För att denna uppsats kunnat genomföras har jag några att tacka särskilt. Främst ett stort tack till Olle Levrén som inte bara har kämpat med min bil i alla dessa år utan också varit till stor hjälp när jag skrivit och givit mig arbetsuppgifter när jag velat lämna datorn och böckerna för att göra något riktigt. Min handledare på Kulturvård Gabriella Olshammar har tålmodigt läst alla långa osammanhängande utkast men ändå lyckats hitta viktiga trådar att spinna vidare på och bistått mig med litteratur vilket varit en stor hjälp. Tack för det! Dessutom vill jag rikta ett särskilt tack till Yvonne Gunnarsdotter vid SLU som inte bara hjälpte mig att ta beslutet att skriva om bilverkstäder utan också inspirerat mig med tips om landsbygdsforskning och varit ett bollplank i arbetet. Hon har dessutom vid ett tillfälle läst igenom avsnitten om studier av samhällen på landsbygden och synen på landsbygden och kommit med nyttig kritik och goda synpunkter. Dock är eventuella felaktigheter eller missuppfattningar uteslutande mina egna. Slutligen är inte minst de bilmekaniker som ställt upp på intervjuer värda ett stort tack. Utan er hade denna uppsats inte kunnat genomföras.

8

9 I N L E D N I N G...9 Bakgrund...9 Problembeskrivning och frågeställningar...10 Problembeskrivning...10 Frågeställningar...10 Syfte, målsättning, avgränsningar...11 Syfte...11 Målsättning...11 Avgränsningar...11 Material och metod...12 Urval och källkritik...14 Etiska överväganden...15 Tidigare forskning...16 Utgångspunkter för analys...17 Ett kulturvårdande perspektiv...17 Ett landsbygdsperspektiv...17 Förförståelse...18 Disposition T A L E T S B I L V E R K S T Ä D E R...20 Bilismen...20 Bilismens genombrott på landsbygden...20 Smedjan moderniseras...21 Bilismens miljöer i Västergötland...22 Bevarande av bilismens miljöer...23 Verkstad i Nordiska Museets magasin...24 Macken i byn Skålan...24 Bilskrot på Kyrkömosse...24 B I L V E R K S T Ä D E R I S K A R A B O R G...27 Undersökta bilverkstäder...27 Datoriserad smedja...28 Specialist och månskensbonde...30 Tagit över gården...33 Bilverkstaden som arbetsplats...35 Verksamheten...35 Konkurrens...36 Placering och bakgrund...37 Placering på landsbygden...38 Koppling till lantbruket...39 Dåtid, nutid och framtid...39 Skilda förutsättningar...40 L A N D S B Y G D...41 Definitioner...41 Landskapet...42 Landsbygdens särskildhet...43 Platsen, arbetet och företagandet...45 Lantbruket som bakgrund och resurs...46 Bilens betydelse...49 Studier av samhällen på landsbygden...50 Hur man ser på landsbygden...52 Den studerade landsbygden

10 Verkstadens betydelse för landsbygden...56 Kulturlandskapet det synliga...57 Service och mötesplats sociala aspekter...57 Kontinuitet och plats den historiska förankringen...57 M O D E R N T K U L T U R A R V...59 Landsbygdens kulturarv...59 Moderna och vardagliga miljöer...61 Olika förhållningssätt...63 Bilverkstaden som ett kulturarv...64 Bebyggelsehistoria...64 Regional utveckling...66 A V S L U T A N D E D I S K U S S I O N...69 Perspektiv på landsbygden...69 Bilverkstaden på landsbygden...69 Bilverkstaden i moderniseringsprocessen...70 S A M M A N F A T T N I N G...72 K Ä L L - O C H L I T T E R A T U R F Ö R T E C K N I N G...74 Otryckta källor...74 Internet...74 Fältintervjuer...74 Övriga intervjuer och e-postkontakter...74 Tryckta källor och litteratur...75 B I L D F Ö R T E C K N I N G...78 B I L A G O R

11 I N L E D N I N G Bakgrund Under min utbildningstid har jag märkt att stadens miljöer ofta studeras inom kulturmiljösektorn medan gles- och landsbygd sällan skildras. Vid de tillfällen landsbygdens miljöer lyfts fram är det ofta fråga om jordbrukets äldre bebyggelse, storskalig industri eller i form av solitärer i landskapet som kvarnar eller kyrkor. Stationssamhällen och småorter förblir anonyma. Min praktik på utbildningen gjorde jag på Regionmuseet i Kristianstad och insåg då att en mycket stor del av de objekt man arbetar med på ett länsmuseum ligger på landsbygden samtidigt som större delen av vår utbildning på Kulturvård kretsar kring stadens miljöer. Studier kring strukturer på landsbygden som till exempel rörelsemönster eller relation till olika platser genomförs sällan, liksom skildringar av efterkrigstidens vardagliga miljöer. Likaså består de flesta exempel på hur kulturmiljövården kan agera inom den kommunala planeringen utifrån ett perspektiv av exploateringstryck och tillgång till detaljplaner, något som sällan finns på landsbygden. Vårt land består trots allt av mycket gles- och landsbygd med många små orter och det är där som många inom denna sektor arbetar. Därför är det viktigt att landsbygden tas på allvar och inte förpassas till Sigurd Erixons gamla bondesamhälle eller koncentreras till forna herrgårdsmiljöer eller gamla bruksorter. Själv är jag från landsbygden och har märkt att en del kunskaper, som fungerar bra i storstaden, kan vara svåra att tillämpa på hemmaplan. Därför har jag förlagt min studie till landsbygden. Min intention med denna uppsats är att bidra till en ökad kunskap om den moderna landsbygden och dess framväxt genom att studera en av dess verksamheter, bilverkstäderna. När man färdas med bil på landsbygden ser man ofta verkstäder, ibland långt från tätorter, och man kan undra om dessa verksamheter fortfarande är lönsamma, vilken kundkrets de kan ha och vilken roll de spelar i bygden. Samtidigt blir verkstäderna i vissa fall en symbol för en rest av ett Sverige då framtidstron var på topp och allt var möjligt. De står som ett bevis på företagsamhet, relation till hemmiljön och förändringar över tid. Verkstäderna är också betydelsefulla för landsbygden där bilen är viktig och spelar en central roll i de flestas vardagsliv. Bilismens historia är inte lång och bilverkstädernas ännu kortare. Många bilmekaniker kan sin verkstads historia från efterkrigstiden fram till idag, men detta kommer inte att vara för evigt. Om en eller två generationer är det inte lika lätt att skriva bilverkstädernas historia och därför är det relevant att skriva om dem just nu. Jag intresserar mig också för urvalsfrågan inom kulturmiljövården. Vems historia skall berättas och vilka miljöer skall få representera vår tid? Det är viktigt att det vi sysslar med inte blir för internt så att bara elitens kulturarv bevaras. Inom vår sektor finns det en tendens till att man förväntas tycka om industrihistoria men då antingen storskalig i tegel från sekelskiftet 1900 eller, ännu hellre, 1940-talets funkis. Man kan då fråga sig om vårt kulturarv främst är arkitektur? Är det därför vi bevarar? Vad är det för miljöer som vi väljer att lyfta fram som vårt kulturarv och vad är det för miljöer som kommer att bevaras från vår tid? Dessa frågor har jag inte för avsikt att besvara men de är viktiga att ha med sig i arbetet med det vi 9

12 kallar vårt kulturarv. När inget finns skrivet om bilverkstäder och kulturmiljövården inte uppmärksammar dessa miljöer vem ska då skriva deras historia? Kommer någon ihåg dem om hundra år? Bilverkstaden är intressant för att den inte främst tillhör den agrara landsbygden utan den moderna landsbygden samtidigt som den i många fall har en bakgrund kopplad till jordbruket. Själv har jag stött på föreställningar om att företeelser som för många på landsbygden är vardag och i allra högsta grad 2000-tal, av vissa anses tillhöra en svunnen tid. Därmed inte sagt att landsbygden och landsbygdsbon lever i det förgångna, det är en för enkel slutsats att dra. De lever i en nutid där vissa företeelser och förhållanden inte behövt ändras för att de fungerar och där andra moderniteter mottas välkomnande. Med detta synsätt som grund vill jag lyfta fram dagens moderna och omoderna bilverkstäder som ligger på landsbygden. För att kunna fånga dagens verksamhet har studien inriktats på bilverkstäder som fortfarande är i bruk. Problembeskrivning och frågeställningar Problembeskrivning Bilverkstäder utgör både genom sin tillkomsthistoria och genom sin funktion på dagens landsbygd ett betydelsefullt kulturarv. Samtidigt saknas kunskap om bilverkstäderna inom kulturmiljösektorn, både som bebyggelsetyp och som verksamhetsform, och i den historia som berättas om bilismen i Sverige finns de sällan med. Landsbygdens och vardagens kulturarv är underrepresenterat och bilverkstaden är, trots sin betydelse som ett viktigt inslag i sin närmiljö, varken definierad som kulturarv eller lätt att finna litteratur om. För att möta ovanstående påståenden behövs därför en studie av bilverkstäder som kan bidra till att ge en nyanserad bild av den moderna historien och av landsbygden. 1 Frågeställningar Utifrån besök vid ett flertal bilverkstäder vill jag försöka beskriva hur bilverkstäderna etablerats och förändrats och hur verksamheten fungerar. Jag vill studera vad som utmärker en bilverkstad på landsbygden och mina arbetsfrågor är: Var ligger de och vilka slag av kunder nyttjar dem? Vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Förändras förutsättningarna för bilverkstäderna idag och i så fall på vilket sätt? Vilka möjligheter och eventuella hot finns mot verksamheten? En större fråga som resonemangen kretsar kring i uppsatsen är om bilverkstaden kan studeras som ett exempel på regional utveckling på landsbygden. För att sätta in verkstäderna i sitt sammanhang har jag i mitt arbete relaterat bilverkstäderna till samhällets och kulturmiljövårdens förhållande till och bild av landsbygden. Utifrån resultatet av studien resonerar jag sedan kring det moderna och det vardagliga kulturarvet och svårigheten att bevara och lyfta fram det. 1 Inspirerad av Mattias Åkerbergs magisteruppsats om silobyggnader från 2005 (Silon behovet, byggnaden och funktionen) och hans problemformulering Om grunden för kulturmiljövårdens bedömningar av vilken historia som skall berättas i relation till det byggda baseras på kunskap, vilka förutsättningar har då siloanläggningen i en situation av förändring? Hur ska man förhålla sig till landsbygdens vardagliga kulturarv då det inte finns så mycket skrivet om det? 10

13 Syfte, målsättning, avgränsningar Syfte Syftet med uppsatsen är att belysa vad som utmärker en bilverkstad på landsbygden. Syftet är därmed att lyfta fram och beskriva hur bilverkstäderna etablerats och utvecklats fram till idag. Ett andra syfte är att med utgångspunkt från egna fallstudier av ett antal bilverkstäder i Skaraborg ge en ingång till förståelse av vissa tendenser och fenomen på dagens landsbygd. En del av uppsatsen kommer därför att handla om vad som kan känneteckna svensk landsbygd av idag och vad som i vissa avseenden skiljer den från staden. Syftet är att översiktligt presenteras aktuell landsbygdsforskning som rör synen på landskap, samhällen på landsbygden, bilismens och lantbrukets betydelse samt att resonera kring samhällets syn på landsbygden och dess verksamheter relaterat till bilverkstäderna. Ett tredje syfte är att mycket översiktligt resonera kring bilverkstäderna som ett viktigt kulturarv av idag och om kulturmiljövårdens svårighet att uppmärksamma miljöer av detta slag. Målsättning Målet med uppsatsen är att belysa ett vardagligt kulturarv på landsbygden som traditionellt inte anses ha ett kulturhistoriskt värde. En form av bevarande är att lyfta fram det och identifiera det som ett viktigt inslag på landsbygden både som bebyggelsemiljö och som verksamhet. Målet är därmed också att bidra till kunskapsuppbyggnad kring en verksamhet på dagens landsbygd och spegla dess förändring. Avgränsningar I studien av landsbygdens bilverkstäder utelämnas märkesverkstäder, bensinstationer samt nedlagda bilverkstäder. Vad gäller den geografiska avgränsningen ligger fokus på miljöer som av glesbygdsverket kategoriseras som tätortsnära landsbygd. (5-45 minuters bilresa till en tätort) Därmed studeras varken glesbygd, tätorter eller städer. Dessutom kommer bilverkstäder som ligger i direkt anslutning till större vägar att uteslutas från studien då de på grund av den genomströmning av förbipasserande i detta sammanhang snarare kan betraktas som urbana miljöer. Uppsatsen är en studie av en verksamhet eller företeelse och dess funktion, historik och förutsättningar och inte en studie av arkitektur, konstruktion och material, därför behandlas detta bara översiktligt. Studien behandlar vår byggda miljö men fokus ligger inte på bebyggelsen i sig. Vad gäller landsbygdens utveckling har jag försökt att skildra den översiktligt och avstår därför att gå in på EU:s landsbygds- respektive jordbrukspolitik och frågor kring integration på landsbygden. Vidare finns det andra viktiga delar av landsbygdsforskningen och politiken som jag inte nämner, bland annat Landsbygdsriksdagen. Jag hoppas ändå kunna ge en rättvis bild av några aktuella forskningsfält som behandlar landsbygden och dess utveckling. 11

14 Landsbygden präglas mer än staden av traditionella könsmönster 2 och den miljö som jag studerar har alltid dominerats av män. Denna studie berör en manlig vardagsmiljö. Jag har under arbetets gång stött på ytterst få kvinnliga bilmekaniker och bland de tio verkstäder jag besökt har det inte funnits någon bilmekaniker, eller tidigare ägare som varit kvinna. I artikeln Lättare för invandrare på landet i Nya Lidköpingstidningen den 21 december 2005 intervjuas dock ett ungt par som tagit över en verkstad i orten Götene. Det faktum att genusperspektivet kan ha betydelse är jag medveten om, men kommer inte att studera närmare i uppsatsen. Material och metod Det främsta materialet i uppsatsen har varit mina undersökningar där jag använt fotografierna, intervjumaterialet och de observationer jag gjort på plats som grund i mina senare analyser. De elva verkstäder (inklusive Levréns bilverkstad i Häggesled) som denna uppsats bygger på ligger i Skaraborg i Västra Götalands län. (se karta sid. 27) De ligger på landsbygden och hör till Essunga, Lidköping och Skara kommuner. Materialet från bilverkstäderna skapar en empirisk grund och litteraturstudier kring landsbygdsutveckling har hjälpt mig att förstå det i ett större sammanhang. Det finns ganska lite litteratur som tar upp just bilverkstäder vilket har gjort att jag fått söka material i periferin. Jag har använt mig av landsbygdsforskning, litteratur om bilismen och bilismens historia, sökt information om smedens roll i agrarsamhället och studerat litteratur som rör industrihistoria och vardagligt och modernt kulturarv. Min metod i uppsatsarbetet har varit att, i form av besök och samtal med bilmekaniker, studera ett antal bilverkstäder i Skaraborg och relatera dem till sin samhällskontext. De studeras i relation till bland annat sin funktion, placering, hot och möjligheter för verksamheten, bilismens framväxt samt landsbygdens strukturer. Studien är kvalitativ då den syftar till att skapa förståelse för en specifik verksamhet. Dock baseras studien på relativt korta besök och samtal gjorda för att skapa en överblick snarare än djupintervjuer. Sammanlagt har tio intervjuer gjorts med bilmekaniker, ägare eller delägare till verkstäder (se fältintervjuer under otryckta källor). Intervjuerna har genomförts genom spontana besök och bara vid ett par tillfällen har de bokats i förväg. De intervjuer jag har gjort har genomförts utan bandspelare med frågor tematiskt indelade i olika kategorier med respektive underfrågor. Att jag valt att inte använda bandspelare beror på att jag ansett det vara lättare att få igång ett samtal utan inspelning som lätt hämmar en ovan informant. Dessutom har mina frågor varit av den art att jag sällan sökt direkta fakta utan mer diskuterat allmänna ämnen. Under arbetets gång har vissa frågor som visat sig vara missvisande eller onödiga ersatts med mer relevanta inom samma tema. De olika temana har varit: Verksamheten (kundkrets, bärighet, anställda), Historik (bakgrund, ålder, 2 Rönnblom, Malin, 1996 s 87 samt Rosengren, Anette,

15 förändringar), Landsbygd (problem, möjligheter, lantbruksanknytning), Bilmekanikerns bakgrund (tidigare arbeten, tagit över eller startat själv) samt Nutid och Framtid (hur de ser på förändringar och framtiden). 3 Dessutom har jag efter varje intervjutillfälle skrivit in en del tekniska uppgifter som rört själva Verkstaden såsom läge och ålder på byggnader. I de flesta fall har även både exteriörer och interiörer fotograferats. Vid samtliga intervjuer har anteckningarna från samtalen renskrivits samma dag som besöken gjordes. Längden på besöken har varierat mellan 10 minuter och en timme men de flesta har uppskattningsvis tagit minuter inklusive fotografering. I arbetets slutskede har de tre bilmekaniker som jag lyfter fram extra i uppsatsen fått ta del av den text jag skrivit om dem, detta för att minimera missuppfattningar och felaktiga citat. Som komplement till ovanstående besök har jag under arbetets gång följt en särskild verkstad - Levréns Bilverkstad i Häggesled - där jag varit delaktig i det vardagliga arbetet vilket bestått av att åka och hämta reservdelar, hjälpa till vid lagning av bilar, söka information på internet, flytta fordon etc. Under perioden januari till maj har jag spenderat ungefär tjugofem timmar med - för bilmekaniker -vardagliga sysslor. Dessa studier har gett mig ökade insikter och skapat förståelse för bilmekanikernas arbetssituation. Mina erfarenheter och observationer i Levréns bilverkstad har använts som en metod och ett sätt att få djupare inblickar i mitt arbete med de övriga verkstäderna. De har hjälpt mig att dra slutsatser, kunna ställa rätt frågor och inte minst underlättat vid samtal med bilmekaniker. Häggesled ligger cirka två mil sydväst om Lidköping i Västergötland och är en skiftad radby med 200 invånare. Där utgör verkstaden den enda verksamheten på dagtid och den fyller en viktig funktion i byn. Att genomföra så kallad deltagande observation kräver noggrann förberedelse, efterarbete och en kontinuitet som jag helt saknar i mina besök på Levréns bilverkstad och kan därför inte benämnas som det. 4 Dock har jag delvis haft denna metod som förebild. Att genomföra deltagarobservationer innebär att ikläda sig en roll som inte är den utomstående intervjuarens, det handlar om att delta istället för att iaktta, samtidigt som man aktivt noterar skeenden och företeelser. Det är viktigt att vara medveten om sin roll och att kunna pendla mellan de båda rollerna. I mitt arbete på Levréns bilverkstad har jag varit medveten om mitt uppsatsarbete och min frågeställning men inte analyserat varje stund. Min studie har heller inte varit av den arten att en regelrätt deltagarobservation varit nödvändig. Arbetet har snarare varit en tillgång som ett avbrott i skrivandet och ett sätt att lära mig mer om verksamheten, inte i första hand en möjlighet att studera och analysera. Det empiriska materialet från bilverkstäderna har kompletterats med litteraturstudier kring framförallt landsbygdsutveckling men också bilism och kulturmiljövård. Under arbetets gång har jag fört diskussioner och haft e- postkontakter med bland annat landsbygdsforskare, bilmekaniker och antikvarier samt haft spontana diskussioner med landsbygdsbor vilket mynnat ut i de analyser som sedan gjorts i uppsatsen. Jag har under hela arbetets gång fört dagbok över 3 Hela intervjuunderlaget med samtliga teman med underfrågor återfinns i bilaga 2 4 Patel, Runa & Davidsson, Bo, 2003 s 95ff 13

16 vad jag gjort på dagarna, detta för att få en bild av hur mycket tid jag lagt på olika moment i arbetet men främst för att lättare kunna disciplinera mig i mitt uppsatsskrivande. Urval och källkritik Ansatsen är undersökande och kvalitativ och studien av bilverkstäderna gör inga som helst anspråk på att vara representativ. Sammanlagt har tio bilverkstäder studerats. I de flesta fall har urvalet baserats på tips från familjemedlemmar, bekanta, bilmekaniker eller så har jag känt till verkstäderna sedan tidigare. I några fall har det rört sig om en blandning av slumpen och tips från andra. Då jag sällan bokat tid för intervjuer har det hänt vid några tillfällen att jag åkt förbi en verkstad på väg till en annan och då åkt in där. Av min ursprungliga lista på bilverkstäder jag funderade på att studera har jag kanske besökt en tredjedel. De som valts bort har varit av praktiska skäl som att bilmekanikern inte varit där när jag kommit, att den låg för långt bort, att den inte längre var verksam eller helt enkelt tidsbrist då andra kommit emellan. Det har alltså inte varit något utstuderat urval av verkstäder att undersöka utan har varit ganska förbehållslöst. När det kommer till intervjuer är de alltid svåra att genomföra, dels för att man måste uppfatta mycket på kort tid och dels för att det kan vara svårt att tolka materialet efteråt. I vissa fall genomfördes intervjuerna stående över en bil med svårighet att anteckna ordentligt eller så fanns ett visst ointresse hos den intervjuade vilket ledde till korta och inte så uttömmande svar. I andra fall satte vi oss ner och diskuterade en längre stund. Vidare är vissa informanter mer benägna att prata än andra, vilket gör jämförelsen dem emellan svår. I princip har samma frågor ställts vid de olika intervjutillfällen men vissa inriktningar har ändrats och vissa underfrågor har strukits. De ursprungliga temana med huvuddelen av dess underfrågor har dock bibehållits vid alla intervjutillfällen. En annan svårighet med det empiriska källmaterialet är att det varit relativt knappt och därmed inte tillräckligt för att kunna identifiera några tydliga tendenser eller dra generella slutsatser. Exempelvis var bilmekanikerna vid tre av de fem bilverkstäder som ursprungligen uppfördes som verkstad osäkra på dess historia, vilket innebär att bakgrunden bara kan fastställas i två fall. Dock har jag, utöver de tio verkstäder som ingår i studien, stött på flera andra verkstäder som inte behandlats på samma sätt och därmed inte direkt ingår i studien. Jag har kommit i kontakt med dem genom tidningsartiklar, besök på verkstäder men framförallt genom andrahandsinformation. Denna har i flera fall bekräftat de tendenser jag sett i studien vilket förstärkt hållbarheten av mina slutsatser angående de undersökta verkstäderna. Materialet har fungerat som underlag och komplement till den aktuella litteraturen. De flesta intervjuer genomfördes i uppsatsens inledningsskede och därför har många av de slutsatser som dragits baserats på mönster och tendenser som redan tidigt kunde identifieras i arbetet med verkstäderna. Metodiken kan därför till stora delar karaktäriseras som explorativ och induktiv där slutsatser successivt dragits utifrån det befintliga källmaterialet. I arbetet har även vissa teoretiska utgångspunkter och hypoteser angående materialet kunnat verifieras och falsifieras, därmed är studien inte helt induktiv utan delvis deduktiv. Mellantinget abduktion - är när man utgår från det empiriska materialet men inte utesluter 14

17 teoretiska föreställningar. 5 Teorin ligger inte som grund i arbetet men har varit en inspirationskälla och väg till förståelse när jag arbetat med materialet. Etiska överväganden Att använda intervjuer och observationer som ett centralt källmaterial är som jag nämner ovan inte helt oproblematiskt. Människors åsikter och upplevelser presenteras som fakta och de inblandade kan lätt känna sig utlämnade. Därför kan etiska aspekter vara betydelsefulla att ta hänsyn till. Det finns flera sätt att presentera de människor som liknande studier bygger på. Etnologen Annette Rosengren har genomfört deltagarobservationer i ett småsamhälle och skildrar i sin avhandling människors vardagsliv, värderingar och drömmar. Rosengren har valt en anonymisering av sina informanter och det samhälle hon studerar. I avhandlingen för hon en diskussion kring varför hon valt att inte utelämna sina informanter och vikten av sekretess. 6 Andra forskare har studerat på annorlunda sätt och därmed valt andra vägar vid bearbetningen av materialet. Yvonne Gunnarsdotter vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har också studerat ett mindre samhälle men hon väljer, efter klartecken från de inblandade, att öppet redovisa vilket samhälle som avhandlingen gäller. 7 Däremot anonymiserar hon flertalet av de medverkande. Vissa informanter framstår dock med egna namn i studien då de innehar roller i föreningsliv och samhälle som omöjliggör en total anonymisering. Gunnarsdotter motiverar detta med att hon, av etiska skäl, valt att ange de riktiga namnen då alla ändå vet vilka det gäller. En tredje forskare, Bo Larsson vid Uppsala Universitet, har valt att öppet presentera samtliga inblandade. Han har studerat två verkstadsföretag i två bygder i Uppland. Han motiverar sitt val av metod med att hans studie är känd i båda samhällen och att det kan tyckas snarare etiskt tveksamt att inte redovisa vilka som medverkat. 8 I min studie har jag valt en medelväg. Jag har i käll- och litteraturförteckningen redovisat samtliga informanter med namn och vilken verkstad de arbetar på. Dock har jag i uppsatsen valt att enbart lyfta fram tre bilmekanikers berättelser med namn (dock finns några undantag). Likaså har den bilverkstad som jag besökt kontinuerligt presenterats. Varför jag valt det i detta fall beror på att den verksamheten inte nämns i den omfattning att det kan ha särskilt stor betydelse. Jag har valt att inte redovisa övriga informanters olika berättelser då jag för undersökningens skull inte ansett det vara nödvändigt. Däremot har jag velat presentera tre verkstäder tydligare och har då valt att dessa framträder med sina rätta namn. De berörda bilmekanikerna tillfrågades inte särskilt före men fick möjlighet att läsa igenom och ge synpunkter i efterhand. Att studera relationer mellan människor och vardagsliv i ett småsamhälle är, anser jag, mer känsligt än de frågor jag ställt om verksamhet och bilmekanikernas funderingar kring framtiden. Hade studien handlat om verkstaden som mötesplats i byn, där jag mer kvalitativt studerat verkstaden, hade de etiska resonemangen varit mer relevanta och jag hade nog resonerat på ett annat sätt. Samtliga medverkande har samtyckt till att delta i studien och jag har försökt att förklara 5 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 1994 s 42 6 Rosengren, Annette, 1992 s 33ff 7 Gunnarsdotter, Yvonne, 2005 s 53f 8 Larsson, Bo, 2006 s 13f 15