PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum: Måndagen den 8 februari 2010 Tid: Kl. 18:30-20:30 Plats: Ledamöter: Kulturhuset Fregatten Se bilaga Övriga: Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare Justeringsdag: Paragrafer: 1-27 Justerare: Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) Agneta Dejenfelt Jan Glimstedt Astrid Rudbäck (fp) Jan Rohlén (s) sekreterare ordförande justerare justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr.o.m t.o.m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar

2 Parti Namn Närvaro Frånvaro Fp Jan Glimstedt, Ordförande X S Gunilla Hallberg, 1:e vice ordf X M Bengt Adielsson, 2:e vice ordf X M Ove Andersson X M Lillemor Arvidsson X M Christina Engström X M Ann-Marie Andersson-Farkas X M Owe Johansson X M Olle Björkman X M Ers. Ulla Björkman X M Maggie Robertsson X M Jan Brouzell X M Ers. Erik Sved X M Kent Sylvan X C Arne Olsson X C Camilla Pedersen X C Ers. Inger Johnsson X C Linda-Maria Hermansson X C Ers. Robert Ottosson X C Thomas Danielsson X Fp Erik Söderberg 1-5 och 8-24 Fp Ers. Ulf Lind 6-7 Fp Göder Bergermo Fp Lisbeth Svensson X Fp Astrid Rudbäck X Justeras 2

3 Parti Namn Närvaro Frånvaro Kd Charlotte Cronholm X Kd Lena Hedlund X Kd Anna-Lena Karlsson X S Bo Pettersson X S Eva Warnvik-Ahlén X S Björn Johansson X S Carola Granell X S Lars-Ebbe Pettersson X S Roger Andersson X S Ers. Christer Svensson X S Ritva Stubelius X S Jan Rohlén X S Gunnel Lundgren X S Staffan Vretborn X S Liz Noréen X S Benny Dickborn X S Eva Lyvén X S Ers. Berith Svensson X V Birgit Lövkvist X V Ingrid Larsson X Mp Anneli Holmen X Mp Fredrik Pilström X Justeras 3

4 Parti Namn Närvaro Frånvaro SPI Märtha Davidsson X SPI Ers. Joachim Schillianek X Närvarande Ordinarie ledamöter 34 7 Tjänstgörande ersättare 7 Summa beslutade 41 Agneta Dejenfelt Jan Glimstedt Astrid Rudbäck (fp) Jan Rohlén (s) sekreterare ordförande justerare justerare Närvarande icke tjänstgörande ersättare: 1. Bo Ekdahl (s) 2. Magnus Bennsten (fp) Justeras 4

5 1 Val av justerare s beslut beslutar att utse Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) till justerare av dagens protokoll. Justeras 5

6 2 Fastställande av dagordning Ordförande föreslår följande ändringar i föredragningslistan: Tillkommande ärenden 1. Enkel fråga från Lars-Ebbe Pettersson - Hedrandet av Per Nyströms minne på Sandbergs plats. 2. Återkallande av uppdrag - aktualisering av trafiksäkerhetsprogrammet. 3. Utökat beredningsuppdrag - revidering av trafiksäkerhetsprogrammet. s beslut beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan. Justeras 6

7 3 Information från Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck är ansvarig tjänsteman på samordningsförbundet för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn och han informerar, tillsammans med Yvonne Ängbring som är samordnare för rehabiliteringsfrågor inom förbundet, om samordningsförbundets verksamhet. s beslut tackar för informationen. Justeras 7

8 4 Ajournering - Allmänhetens frågestund ajourneras för allmänhetens frågestund. Följande frågor tas upp: Räddningstjänstens organisation. Efter avslutad ajournering upptar åter förhandlingarna. Justeras 8

9 5 Diarienummer 1072/09 Revidering av taxekonstruktionen VA-taxan, lägenhetsbegreppet På grund av en dom i VA-nämnden råder en ny rättspraxis avseende begreppet lägenhet i Va-taxan. Enligt VA-nämndens dom och en jurist från Svenskt Vatten skall lägenhetsavgift enligt 5.1 C i Va-taxan, endast erläggas om en tillbyggnad är att betrakta som en fullvärdig bostadsenhet. Enligt Va-enheten innebär en fullvärdig bostadsenhet att det enligt bygglovsritningen skall finnas både ett definierat kök/kokvrå och ett WC för att kommunen skall kunna ta ut en lägenhetsavgift. Avgift skall debiteras oavsett om byggnaden skall användas för eget bruk eller är tänkt att nyttjas för extern uthyrning. Avgift debiteras oavsett hur byggnaden nyttjas idag, exempelvis endast som hobbyrum, och oavsett nyttjandegrad, dvs permanentboende eller fritidsboende. Om kommunen väljer att följa VA-nämndens tolkning av branschens taxekonstruktion innebär det att kommunen inte kan debitera lägenhetsavgift i de fall då det enligt bygglovsritningen endast finns ett kök eller ett WC. Kommunens möjligheter till intäkter för om- och tillbyggnader kommer att minska radikalt då man förlorar möjligheten att ta ut lägenhetsavgift för exempelvis relaxbyggnad, hobbyrum, atelje etc. Det är kommunfullmäktige som beslutar hur konstruktionen i Stenungsunds Va-taxa skall se ut. Det skall dock i Va-taxan tydligt framgå på vilka grunder kommunen tar ut Va-avgiften. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förtydliga Stenungsunds Va-taxa i enlighet med den nya rättspraxis som blir konsekvensen av VA-nämndens dom Det vill säga lägenhetsavgift för byggnad skall endast debiteras i de fall då byggnaden är att betrakta som en fullvärdig bostadsenhet. En fullvärdig bostadsenhet uppnås då det enligt bygglovsritningen finns både kök/kokvrå och WC. Avgift utgår oavsett om byggnaden används för eget bruk eller är tänkt att nyttjas för extern uthyrning. Avgift utgår oavsett hur byggnaden nyttjas idag, exempelvis bara som hobbyrum, och oavsett nyttjandegrad, dvs om byggnaden används för permanentboende eller fritidsboende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottet , 297 Kommunstyrelsens beslut , 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förtydliga Stenungsunds Va-taxa i enlighet med den nya rättspraxis som blir konsekvensen av VA-nämndens dom Det vill säga lägenhetsavgift för byggnad skall endast debiteras i de fall då byggnaden är att betrakta som en fullvärdig bostadsenhet. En fullvärdig bostadsenhet uppnås då det enligt bygglovsritningen finns både kök/kokvrå och WC. Avgift utgår oavsett om byggnaden Forts. Justeras 9

10 Forts. 5 används för eget bruk eller är tänkt att nyttjas för extern uthyrning. Avgift utgår oavsett hur byggnaden nyttjas idag, exempelvis bara som hobbyrum, och oavsett nyttjandegrad, dvs om byggnaden används för permanentboende eller fritidsboende. s beslut beslutar att förtydliga Stenungsunds Va-taxa i enlighet med den nya rättspraxis som blir konsekvensen av VA-nämndens dom Det vill säga lägenhetsavgift för byggnad skall endast debiteras i de fall då byggnaden är att betrakta som en fullvärdig bostadsenhet. En fullvärdig bostadsenhet uppnås då det enligt bygglovsritningen finns både kök/kokvrå och WC. Avgift utgår oavsett om byggnaden används för eget bruk eller är tänkt att nyttjas för extern uthyrning. Avgift utgår oavsett hur byggnaden nyttjas idag, exempelvis bara som hobbyrum, och oavsett nyttjandegrad, dvs om byggnaden används för permanentboende eller fritidsboende. Justeras 10

11 6 Diarienummer 0847/09 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2010 Alla kommuner skall enligt lagen om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Det systematiska säkerhetsarbetet med målet att färre olyckor ska inträffa ligger till grund för handlingsprogrammet. Säkerhetsarbetet dokumenteras i handlingsprogrammet som används för långsiktig politisk styrning av verksamheten. Ett handlingsprogram skall vara antaget för varje ny mandatperiod eller då verksamheten förändras. Samhällsbyggnadsutskottets beslutade att ett nytt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor ska arbetas fram och sändas på remiss till grannkommunerna och berörda statliga myndigheter. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjorde med anledning av de föreslagna förändringarna ett tillsynsbesök Länsstyrelsens synpunkter har beaktats och inarbetats i det föreslagna handlingsprogrammet. MBL förhandlingar slutfördes med Kommunal, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, JUSEK och SKTF. MBL förhandlingar har genomförts med Brandmännens Riksförbund (BRF), konsensusbeslut har ej uppnåtts. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottet , 241 Sammanställning av inkomna yttranden och kommentarer till dessa Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottet , 276 Tjänsteskrivelse Handlingsprogram Samhällsbyggnadsutskottet , 308 Kommunstyrelsens beslut , 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ersätter tidigare handlingsprogram och skall revideras varje mandatperiod. Forts. Justeras 11

12 Forts. 6 s beslut beslutar att anta handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ersätter tidigare handlingsprogram och skall revideras varje mandatperiod. Jäv På grund av jäv deltog inte Erik Söderberg (fp) i handläggningen av detta ärende. Justeras 12

13 7 Diarienummer 0254/09 Plan för räddningsinsats För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin samt för att begränsa följderna för människor och miljö om en olycka faktiskt uppstår har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien, där dioxiner som släpptes ut förorenade 25 km 2 mark och förgiftade ett stort antal människor. I Sverige är direktivet infört genom lagen (SFS 1999:381) och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen), förordningen om skydd mot olyckor samt genom arbetsmiljölagstiftningen. Företag och kommun är skyldiga att ge information till närboende vid en anläggning enligt ovan. Kommunen skall också upprätta en plan för räddningsinsatser enligt 3 kapitlet 6 i förordningen (2003:789) Skydd mot olyckor. Reglerna innebär även skyldigheter för kommunerna som ska informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Denna information får emellertid ske på verksamhetsutövarnas bekostnad. Kommunen är också skyldig att utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta planen för Räddningsinsats vid SEVESO klassade anläggningar, planen ersätter tidigare plan från Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Plan för räddningsinsatser Samhällsbyggnadsutskottet , 309 Kommunstyrelsens beslut , 5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta planen för Räddningsinsats vid SEVESO klassade anläggningar. Planen ersätter tidigare plan från 2004 och skall revideras vart tredje år. s beslut beslutar att anta planen för Räddningsinsats vid SEVESO klassade anläggningar. Planen ersätter tidigare plan från 2004 och skall revideras vart tredje år. Forts. Justeras 13

14 Forts. 7 Jäv På grund av jäv deltog inte Erik Söderberg (fp) i handläggningen av detta ärende. Justeras 14

15 8 Diarienummer 0179/09 Motion - Stenungsund som GMO-fri zon Anneli Holmén (mp) menar i en motion att kommunen bör förklara sig som GMO-fri zon och förbjuda GMO i all produktion och odling inom kommunen och genom krav i upphandlingar och avtal säga nej till produkter som genmodifieras. överlämnade motionen till kommunstyrelsen som i sin tur gav Samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen och Kansliet i uppdrag att utreda om frågeställningarna i motionen faller inom ramen för den kommunala kompetensen. I tjänsteskrivelse daterad redogör miljöchefen för vad genetiskt modifierade grödor är, vilka grödor som är vanligast, vilken lagstiftning som styr och hur produkterna märks och hur andra kommuner handlagt frågan om GMO. Skrivelsen behandlas av Samhällsbyggnadsutskottet och man beslutar enligt följande: Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att som svar på motionen framföra att det är viktigt att man är restriktiv mot alla former av GMO då det i dagsläget inte går att förutsäga vilka konsekvenser dessa grödor kommer ha på vårt ekosystem. Vid kommande livsmedelsupphandlingar inom kommunen ska även frågan om GMO-fria livsmedel tas upp i kravspecifikationen. Vidare föreslår samhällsbyggnadsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att genom detta svar förklara motionen besvarad. Kansliet redogör i skrivelse av för den kommunala kompetensen samt de ekonomiska och juridiska aspekterna av motionen och menar att juristerna på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vid samtal gjort bedömningen att det torde falla utom ramen för den kommunala kompetensen att en kommun förklarar sig som GMO-fri zon och förbjuder genmanipulerade organismer i all produktion och odling inom kommunens gränser. Möjligen kan kommunen uttala en viljeinriktning eller ett önskemål om att produktion och odling inom kommunens gränser inte genmanipuleras. SKL menar också att kommunen vid upphandling kan ta med GMO-aspekten som ett kvalitetskrav i kravspecifikationen men man betonar samtidigt vikten av att kommunen måste kunna kontrollera ställda krav. Frågeställningen har ännu inte prövats juridiskt. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen för samordning av synpunkter. I tjänsteskrivelse av konstateras de ekonomiska aspekterna av att införa GMOfria livsmedel i kravspecifikationen vid kommande livsmedelsupphandlingar inte är beaktade i materialet men bör beaktas i de fall man gör en livsmedelsupphandling och vill ha med frågan om GMO-fria livsmedel i kravspecifikationen. Forts. Justeras 15

16 Forts. 8 Administrationen har samrått med miljöchefen och uppfattningen är att kommunen bör ha en restriktiv hållning mot alla former av GMO vid odling och produktion i kommunen och att kommunen i kommande livsmedelsupphandlingar ska ha möjlighet att ta med frågan om GMO-fria livsmedel i kravspecifikationen. Beslutsunderlag Motion , 34 Skrivelse från s ordförande , 47 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 115 Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsutskottet , 275 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 287 Kommunstyrelsens beslut , 19 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på motionen om att förklara Stenungsund som GMO-fri zon framföra att det är kommunens viljeinriktning och önskemål att genmanipulerade organismer inte används i produktion och odling av grödor i kommunen eftersom det i dagsläget inte går att förutsäga vilka konsekvenser genmanipulation har på ekosystemet. Vid kommande livsmedelsupphandlingar kan frågan om GMO-fria livsmedel tas upp i kravspecifikationen. Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att genom detta beslut och miljöchefens skrivelse av förklara motionen besvarad. s beslut beslutar att som svar på motionen om att förklara Stenungsund som GMO-fri zon framföra att det är kommunens viljeinriktning och önskemål att genmanipulerade organismer inte används i produktion och odling av grödor i kommunen eftersom det i dagsläget inte går att förutsäga vilka konsekvenser genmanipulation har på ekosystemet. Vid kommande livsmedelsupphandlingar kan frågan om GMO-fria livsmedel tas upp i kravspecifikationen. Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att genom detta beslut och miljöchefens skrivelse av förklara motionen besvarad. Justeras 16

17 9 Diarienummer 0013/10 Enkel fråga till Arne Olsson angående sophämtningen Jan Glimstedt (fp) har lämnat in en enkel fråga till Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Arne Olsson (c). Frågeställarens sophämtning har uteblivit perioden till och han undrar om Samhällsbyggnadsutskottet kommer att agera mot entreprenören för att säkerställa sophämtningen i framtiden. Han undrar också om avtalet med entreprenören kan brytas för att anlita annan entreprenör. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande besvarar muntligen och skriftligen frågan. Beslutsunderlag Fråga från Jan Glimstedt daterad Skrivelse från Arne Olsson s beslut beslutar att till protokollet notera att frågan besvarats av Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Arne Olsson (c). Justeras 17

18 10 Diarienummer 1084/09 Motion om förenklad förtida röstning i valet 2010 Carola Granell (s) har lämnat in en motion med önskemål om att bokbussen i Stenungsund används som mobil vallokal i valet Motionen remitterades till Valnämnden för utlåtande. På kommunfullmäktige informerade Valnämndens ordförande muntligen om att Valnämnden har för avsikt att använda bokbussen i Stenungsund som mobil vallokal i valet Valnämnden beslutade att kulturhuset Fregatten, kommunhuset och bokbussen skall vara röstningslokaler under perioden 1 september - 18 september Beslutsunderlag Motion Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande , 218 Valnämnden , 15 Valnämnden , 16 s beslut beslutar att Valnämndens beslut av , 15 utgör svar på motionen om vallokaler för förtidsröstningen vilket innebär att bokbussen kommer att användas som röstningslokal under perioden 1 september - 18 september Justeras 18

19 11 Diarienummer 1166/09 Granskning av processen för debitering av hyror samt hantering av intressebank KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat processen för debitering av hyror samt hantering av intressebank. Efter genomförd granskning har St-hem redogjort för hur rekommendationerna kommer att följas upp och genomföras. Revisionen har inte föreslagit några åtgärder varför kommunfullmäktiges ordförande föreslår att informationen antecknas till protokollet. s beslut beslutar att anteckna informationen om granskning av processen för debitering av hyror samt hantering av intressebank till protokollet. Justeras 19

20 12 Diarienummer 1121/09 Granskning av särskilda boenden inom äldreomsorgen KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat särskilda boenden inom äldreomsorgen. Revisorerna har godkänt rapporten men vill ha svar på ett antal frågor och synpunkter senast den 30 april s ordförande föreslår att kommunfullmäktige överlämna revisionens frågeställningar och synpunkter till kommunstyrelsen för besvarande och att ärendet redovisas i fullmäktige senast den 21 juni s beslut beslutar att överlämna revisionens granskning av särskilda boenden inom äldreomsorgen med frågeställningar och synpunkter till kommunstyrelsen för besvarande. Ärendet redovisas i kommunfullmäktige senast den 21 juni Justeras 20

21 13 Diarienummer 0057/10 Medborgarförslag - ta del av Tekniska myndighetsnämndens kallelser/protokoll på kommunens hemsida I medborgarförslag av , föreslås att tekniska myndighetsnämndens kallelser och protokoll läggs ut på kommunens hemsida tillsammans med övriga protokoll. Förslagsställaren menar att det är av stort intresse för kommuninvånarna att få ta del av de ärenden som tekniska myndighetsnämnden behandlar. s ordförande föreslår att kommunstyrelsen får delegation att besvara medborgarförslaget och att svar lämnas till förslagsställaren senast juni s beslut beslutar delegera besvarande av medborgarförslaget om att ta del av tekniska myndighetsnämndens kallelser och protokoll på kommunens hemsida till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget besvaras senast juni Justeras 21

22 14 Diarienummer 0073/10 Medborgarförslag - parkeringsplatser på Charlottas väg, Stora Höga I skrivelse av föreslås att kommunen anlägger 10 nya parkeringsplatser vid Charlottas väg i Stora Höga. Förslagsställarens menar att parkeringsplatserna skulle kompensera för parkeringsförbudet på Charlottas väg som försvårar för många föräldrar att hämta och lämna sina skolbarn. Föreslås att kommunstyrelsen får delegation att besvara medborgarförslaget och att svar lämnas till förslagsställaren senast juni s beslut beslutar att delegera besvarandet av medborgarförslaget om att anlägga 10 nya parkeringsplatser vid Charlottas väg i Stora Höga till kommunstyrelsen. Förslag till svar på medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsen den 31 maj Justeras 22

23 15 Diarienummer 0056/10 Medborgarförslag om kommunens trafiksäkerhetsprogram I medborgarförslag av föreslås att kommunen ser över och aktualiserar sitt trafiksäkerhetsprogram. När det gäller trafiksäkerhetsprogrammet finns två av kommunfullmäktige beslutade men ej slutredovisade uppdrag enligt följande: 1. beslutade att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att till sammanträdet i februari 2006 lämna förslag till aktualisering av trafiksäkerhetsprogram. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tekniska utskottet för besvarande och tekniska utskottet beslutade att remittera ärendet till trafiksäkerhetsrådet för att arbeta fram förslag till nytt Trafiksäkerhetsprogram för Stenungsunds kommun. 2. beslutade att ge beredningen för Miljö- och fysisk planering i uppdrag att arbeta fram förslag till svar på en motion angående revidering av Trafiksäkerhetsprogrammet för I s arbetsordning för och fullmäktigeberedningar anges under rubriken Medborgarförslag, 34 följande: Gäller förslaget en fråga som redan är under utredning läggs förslaget i utredningsmaterialet.. s ordförande föreslår därför att medborgarförslaget biläggs utredningsmaterialet kring trafiksäkerhetsprogrammet, dnr 0385/08. s beslut beslutar att medborgarförslaget om översyn och aktualisering av kommunens trafiksäkerhetsprogram biläggs utredningsmaterialet kring trafiksäkerhetsprogrammet, dnr 0385/08. Justeras 23

24 16 Diarienummer 0022/10 Entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen - Camilla Pedersen (c) Camilla Pedersen (c) begär i skrivelse av 7 januari 2010 att få bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. s beslut beslutar att entlediga Camilla Pedersen (c) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Justeras 24

25 17 Diarienummer 0072/10 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Camilla Pedersen (c) har att välja ny ledamot i kommunstyrelsen efter Camilla Pedersen (c). s beslut beslutar att utse Thomas Danielsson (c) till ledamot i kommunstyrelsen för tiden till och med beslutar också att utse Linda-Maria Hermansson (c) till ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med Justeras 25

26 18 Diarienummer 0015/10 Entledigande från uppdrag i beredningen Miljö- och fysisk planering - Charlotte Cronholm (kd) Charlotte Cronholm (kd) begär i skrivelse av att få bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering. s beslut beslutar att entlediga Charlotte Cronholm (kd) från uppdraget som ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering. Justeras 26

27 19 Diarienummer 0072/10 Val av ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering efter Charlotte Cronholm (kd) har att välja ny ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering efter Charlotte Cronholm (kd). s beslut beslutar att utse Gunnar Pettersson (kd) till ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering för tiden till och med Justeras 27

28 20 Diarienummer 0080/10 Entledigande från uppdrag som ordförande i kommundelstämman Centrum-Stora Askerön - Nic Larson (c) Nic Larson (c) begär i skrivelse av att få bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön. s beslut beslutar att entlediga Nic Larson (c) från sitt förtroendeuppdrag som ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön. Justeras 28

29 21 Diarienummer 0072/10 Val av ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön efter Nic Larson (c) har att välja ny ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön efter Nic Larson (c). s beslut beslutar att utse Sven Arne Alexandersson (c) till ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön för tiden till och med Justeras 29

30 22 Diarienummer 0486/09 Begäran om anstånd - revidering av regler för allmänhetens frågestund beslutade att ge Demokrati och visionsberedningen i uppdrag att se över reglerna för allmänhetens frågestund i arbetsordningen för och fullmäktigeberedningar. Beredningens förslag skulle redovisas på den 8 februari Beredningen begär nu att uppdraget med att revidera reglerna för allmänhetens frågestund förlängs eftersom man parallellt med detta uppdrag ser över regelverket kring kommundelsstämmorna. Beslutsunderlag Skrivelse från s ordförande KF , 96 Skrivelse Kommunstyrelsen , , 157 Skrivelse s beslut beslutar att ge Demokrati- och visionsberedningen anstånd med att revidera reglerna för allmänhetens frågestund. Redovisning sker på den 21 juni Justeras 30

31 23 Diarienummer 0074/10 Muntlig information om beredningarnas arbete 2009 och 2010 Samliga beredningar informerar om sitt arbete enligt nedan. Ove Andersson (m), beredningsledare för Ekonomi- och personalberedningen redogör för Ekonomi- och personalberedningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Budget 2010 och plan Jämställdhetsplan. 3. Pensionspolicy. 4. Inarbetande av fastställd IT-strategi i 2010 års budet. Oavslutade uppdrag Inga oavslutade uppdrag Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Övrigt 1. Beredningen har haft 10 möten, varav 2 heldagar. Christina Engström (m), beredningsledare för Demokrati- och visionsberedningen redogör för beredningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Uppdrag att se över regelverket kring partistödet 2. Utvärdering av den politiska organisationen efter Rådslaget som hölls Förslag till bildande av skolråd, rundabordssamtal mellan elever i åk 7-9 och politiker. 4. Ersättning vid deltagande i sammanträden med s.k. intressentsammansatta organ. 5. Införande av vice beredningsledare i fullmäktiges beredningar. 6. Rådslag om den politiska organisationen Oavslutade uppdrag Uppdrag att utarbeta förslag till hur samråd med ungdomarna skall ske i framtiden. 2. Utvärdering av beslutet att slå samman Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet, redovisas före utgången av Uppdrag, revidera regler för Allmänhetens frågestund. 4. Uppdrag, utvärdera Kommundelsstämmorna. (Beredningen arbetar med ett helhetsgrepp på Allmänhetens frågestund, Kommundelsstämmorna och Medborgarförslag samt Synpunkten). 5. Utvärdering av den politiska organisationen, fortsatt arbete efter Rådslaget Arvodesreglementet. Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Konferensen "Rätt att rösta! - dialogmöten om valdeltagande". 2. Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Forts. Justeras 31

32 Forts. 23 Övrigt: 1. Beredningen var arrangör för EU-dagen i Kulturhuset Fregatten onsdag 6 maj Glöm jordgubbar och gurkor. Sv. Dagblades korrespondent i Bryssel, Rolf Gustavsson talade över ämnet Hur vill du att Europa skall se ut på års sikt. Kulturchef Margareta Östman berättar om två lyckade EU-projekt med fokus på kulturhistoriskt intressanta miljöer i Stenungsund. 2. Beredningen arrangerade årets rådslag där den politiska organisationen utvärderades. 3. Beredningen har haft 13 möten. Astrid Rudbäck (fp), beredningsledare för Barn- och ungdomsberedningen redogör för beredningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Inga slutförda uppdrag. Oavslutade uppdrag Gymnasieutredningen. Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Deltagande i skolriksdagen. 2. Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Framtid 1. Under 2010 går beredningen igenom nya skollagar och begär nytt utredningsuppdrag med inriktning mat. 2. Beredningen har på kommunfullmäktige genomfört en workshop om gymnasieskolans framtid. Inger Johnsson (c), beredningsledare i Vuxenberedningen redogör för beredningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Besvarande av motionen - från upplevelsecentrum till aktivitetscentrum. Oavslutade uppdrag Handikappsplan. 2. Översyn av bidragsbestämmelser för handikapp/pensionärs och ej kommunanknutna föreningar. Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Framtid 1. Fler kompetensutbildningar. Ann-Marie Andersson-Farkas (m), beredningsledare i beredningen för Miljö- och fysisk planering redogör för beredningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Markpolicy. 2. ÖP -06 i samarbete med Samhällsbyggnadsutskottet. Forts. Justeras 32

33 Forts Miljöhandlingsplan - i samarbete med Ekonomi och personalberedningen. 4. Planering av särskilda boendeformer - två ledamöter från beredningen deltog i Vuxenberedningens arbete. Oavslutade uppdrag Revidering av Energi/klimatstrategi. 2. Revidering av Trafiksäkerhetsprogram. 3. Besvara medborgarförslag gällande skapande av konstgjord sjö. 4. Arbetsgrupp för säkerhetszoner för industrin i Stenungsund. Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Studiebesök Uddevalla, rundvandring och presentation av Skanskas nyuppförda Passivhus. 2. Studiebesök Stenungsunds, Strävlidens reningsverk. 3. Vind och Vågkraft seminarie i Uddevalla, två ledamöter. 4. Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Övrigt 1. En ledamot har i anslutning till arbetet med Öp-06 deltagit i arbetsgrupp för säkerhetszoner för industrin i Stenungsund. 2. Beredningen har haft drygt 20 möten. Samtliga beredningar har under året haft möjlighet att deltaga i det av Demokrati- och visionsberedningen arrangerade Rådslaget och den av beredningen anordnade EU-dagen. s beslut tackar för informationen. Justeras 33