PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum: Måndagen den 8 februari 2010 Tid: Kl. 18:30-20:30 Plats: Ledamöter: Kulturhuset Fregatten Se bilaga Övriga: Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare Justeringsdag: Paragrafer: 1-27 Justerare: Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) Agneta Dejenfelt Jan Glimstedt Astrid Rudbäck (fp) Jan Rohlén (s) sekreterare ordförande justerare justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr.o.m t.o.m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar

2 Parti Namn Närvaro Frånvaro Fp Jan Glimstedt, Ordförande X S Gunilla Hallberg, 1:e vice ordf X M Bengt Adielsson, 2:e vice ordf X M Ove Andersson X M Lillemor Arvidsson X M Christina Engström X M Ann-Marie Andersson-Farkas X M Owe Johansson X M Olle Björkman X M Ers. Ulla Björkman X M Maggie Robertsson X M Jan Brouzell X M Ers. Erik Sved X M Kent Sylvan X C Arne Olsson X C Camilla Pedersen X C Ers. Inger Johnsson X C Linda-Maria Hermansson X C Ers. Robert Ottosson X C Thomas Danielsson X Fp Erik Söderberg 1-5 och 8-24 Fp Ers. Ulf Lind 6-7 Fp Göder Bergermo Fp Lisbeth Svensson X Fp Astrid Rudbäck X Justeras 2

3 Parti Namn Närvaro Frånvaro Kd Charlotte Cronholm X Kd Lena Hedlund X Kd Anna-Lena Karlsson X S Bo Pettersson X S Eva Warnvik-Ahlén X S Björn Johansson X S Carola Granell X S Lars-Ebbe Pettersson X S Roger Andersson X S Ers. Christer Svensson X S Ritva Stubelius X S Jan Rohlén X S Gunnel Lundgren X S Staffan Vretborn X S Liz Noréen X S Benny Dickborn X S Eva Lyvén X S Ers. Berith Svensson X V Birgit Lövkvist X V Ingrid Larsson X Mp Anneli Holmen X Mp Fredrik Pilström X Justeras 3

4 Parti Namn Närvaro Frånvaro SPI Märtha Davidsson X SPI Ers. Joachim Schillianek X Närvarande Ordinarie ledamöter 34 7 Tjänstgörande ersättare 7 Summa beslutade 41 Agneta Dejenfelt Jan Glimstedt Astrid Rudbäck (fp) Jan Rohlén (s) sekreterare ordförande justerare justerare Närvarande icke tjänstgörande ersättare: 1. Bo Ekdahl (s) 2. Magnus Bennsten (fp) Justeras 4

5 1 Val av justerare s beslut beslutar att utse Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) till justerare av dagens protokoll. Justeras 5

6 2 Fastställande av dagordning Ordförande föreslår följande ändringar i föredragningslistan: Tillkommande ärenden 1. Enkel fråga från Lars-Ebbe Pettersson - Hedrandet av Per Nyströms minne på Sandbergs plats. 2. Återkallande av uppdrag - aktualisering av trafiksäkerhetsprogrammet. 3. Utökat beredningsuppdrag - revidering av trafiksäkerhetsprogrammet. s beslut beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan. Justeras 6

7 3 Information från Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck är ansvarig tjänsteman på samordningsförbundet för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn och han informerar, tillsammans med Yvonne Ängbring som är samordnare för rehabiliteringsfrågor inom förbundet, om samordningsförbundets verksamhet. s beslut tackar för informationen. Justeras 7

8 4 Ajournering - Allmänhetens frågestund ajourneras för allmänhetens frågestund. Följande frågor tas upp: Räddningstjänstens organisation. Efter avslutad ajournering upptar åter förhandlingarna. Justeras 8

9 5 Diarienummer 1072/09 Revidering av taxekonstruktionen VA-taxan, lägenhetsbegreppet På grund av en dom i VA-nämnden råder en ny rättspraxis avseende begreppet lägenhet i Va-taxan. Enligt VA-nämndens dom och en jurist från Svenskt Vatten skall lägenhetsavgift enligt 5.1 C i Va-taxan, endast erläggas om en tillbyggnad är att betrakta som en fullvärdig bostadsenhet. Enligt Va-enheten innebär en fullvärdig bostadsenhet att det enligt bygglovsritningen skall finnas både ett definierat kök/kokvrå och ett WC för att kommunen skall kunna ta ut en lägenhetsavgift. Avgift skall debiteras oavsett om byggnaden skall användas för eget bruk eller är tänkt att nyttjas för extern uthyrning. Avgift debiteras oavsett hur byggnaden nyttjas idag, exempelvis endast som hobbyrum, och oavsett nyttjandegrad, dvs permanentboende eller fritidsboende. Om kommunen väljer att följa VA-nämndens tolkning av branschens taxekonstruktion innebär det att kommunen inte kan debitera lägenhetsavgift i de fall då det enligt bygglovsritningen endast finns ett kök eller ett WC. Kommunens möjligheter till intäkter för om- och tillbyggnader kommer att minska radikalt då man förlorar möjligheten att ta ut lägenhetsavgift för exempelvis relaxbyggnad, hobbyrum, atelje etc. Det är kommunfullmäktige som beslutar hur konstruktionen i Stenungsunds Va-taxa skall se ut. Det skall dock i Va-taxan tydligt framgå på vilka grunder kommunen tar ut Va-avgiften. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förtydliga Stenungsunds Va-taxa i enlighet med den nya rättspraxis som blir konsekvensen av VA-nämndens dom Det vill säga lägenhetsavgift för byggnad skall endast debiteras i de fall då byggnaden är att betrakta som en fullvärdig bostadsenhet. En fullvärdig bostadsenhet uppnås då det enligt bygglovsritningen finns både kök/kokvrå och WC. Avgift utgår oavsett om byggnaden används för eget bruk eller är tänkt att nyttjas för extern uthyrning. Avgift utgår oavsett hur byggnaden nyttjas idag, exempelvis bara som hobbyrum, och oavsett nyttjandegrad, dvs om byggnaden används för permanentboende eller fritidsboende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottet , 297 Kommunstyrelsens beslut , 3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förtydliga Stenungsunds Va-taxa i enlighet med den nya rättspraxis som blir konsekvensen av VA-nämndens dom Det vill säga lägenhetsavgift för byggnad skall endast debiteras i de fall då byggnaden är att betrakta som en fullvärdig bostadsenhet. En fullvärdig bostadsenhet uppnås då det enligt bygglovsritningen finns både kök/kokvrå och WC. Avgift utgår oavsett om byggnaden Forts. Justeras 9

10 Forts. 5 används för eget bruk eller är tänkt att nyttjas för extern uthyrning. Avgift utgår oavsett hur byggnaden nyttjas idag, exempelvis bara som hobbyrum, och oavsett nyttjandegrad, dvs om byggnaden används för permanentboende eller fritidsboende. s beslut beslutar att förtydliga Stenungsunds Va-taxa i enlighet med den nya rättspraxis som blir konsekvensen av VA-nämndens dom Det vill säga lägenhetsavgift för byggnad skall endast debiteras i de fall då byggnaden är att betrakta som en fullvärdig bostadsenhet. En fullvärdig bostadsenhet uppnås då det enligt bygglovsritningen finns både kök/kokvrå och WC. Avgift utgår oavsett om byggnaden används för eget bruk eller är tänkt att nyttjas för extern uthyrning. Avgift utgår oavsett hur byggnaden nyttjas idag, exempelvis bara som hobbyrum, och oavsett nyttjandegrad, dvs om byggnaden används för permanentboende eller fritidsboende. Justeras 10

11 6 Diarienummer 0847/09 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2010 Alla kommuner skall enligt lagen om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Det systematiska säkerhetsarbetet med målet att färre olyckor ska inträffa ligger till grund för handlingsprogrammet. Säkerhetsarbetet dokumenteras i handlingsprogrammet som används för långsiktig politisk styrning av verksamheten. Ett handlingsprogram skall vara antaget för varje ny mandatperiod eller då verksamheten förändras. Samhällsbyggnadsutskottets beslutade att ett nytt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor ska arbetas fram och sändas på remiss till grannkommunerna och berörda statliga myndigheter. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjorde med anledning av de föreslagna förändringarna ett tillsynsbesök Länsstyrelsens synpunkter har beaktats och inarbetats i det föreslagna handlingsprogrammet. MBL förhandlingar slutfördes med Kommunal, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, JUSEK och SKTF. MBL förhandlingar har genomförts med Brandmännens Riksförbund (BRF), konsensusbeslut har ej uppnåtts. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottet , 241 Sammanställning av inkomna yttranden och kommentarer till dessa Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottet , 276 Tjänsteskrivelse Handlingsprogram Samhällsbyggnadsutskottet , 308 Kommunstyrelsens beslut , 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ersätter tidigare handlingsprogram och skall revideras varje mandatperiod. Forts. Justeras 11

12 Forts. 6 s beslut beslutar att anta handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ersätter tidigare handlingsprogram och skall revideras varje mandatperiod. Jäv På grund av jäv deltog inte Erik Söderberg (fp) i handläggningen av detta ärende. Justeras 12

13 7 Diarienummer 0254/09 Plan för räddningsinsats För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin samt för att begränsa följderna för människor och miljö om en olycka faktiskt uppstår har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien, där dioxiner som släpptes ut förorenade 25 km 2 mark och förgiftade ett stort antal människor. I Sverige är direktivet infört genom lagen (SFS 1999:381) och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen), förordningen om skydd mot olyckor samt genom arbetsmiljölagstiftningen. Företag och kommun är skyldiga att ge information till närboende vid en anläggning enligt ovan. Kommunen skall också upprätta en plan för räddningsinsatser enligt 3 kapitlet 6 i förordningen (2003:789) Skydd mot olyckor. Reglerna innebär även skyldigheter för kommunerna som ska informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Denna information får emellertid ske på verksamhetsutövarnas bekostnad. Kommunen är också skyldig att utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta planen för Räddningsinsats vid SEVESO klassade anläggningar, planen ersätter tidigare plan från Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Plan för räddningsinsatser Samhällsbyggnadsutskottet , 309 Kommunstyrelsens beslut , 5 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta planen för Räddningsinsats vid SEVESO klassade anläggningar. Planen ersätter tidigare plan från 2004 och skall revideras vart tredje år. s beslut beslutar att anta planen för Räddningsinsats vid SEVESO klassade anläggningar. Planen ersätter tidigare plan från 2004 och skall revideras vart tredje år. Forts. Justeras 13

14 Forts. 7 Jäv På grund av jäv deltog inte Erik Söderberg (fp) i handläggningen av detta ärende. Justeras 14

15 8 Diarienummer 0179/09 Motion - Stenungsund som GMO-fri zon Anneli Holmén (mp) menar i en motion att kommunen bör förklara sig som GMO-fri zon och förbjuda GMO i all produktion och odling inom kommunen och genom krav i upphandlingar och avtal säga nej till produkter som genmodifieras. överlämnade motionen till kommunstyrelsen som i sin tur gav Samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen och Kansliet i uppdrag att utreda om frågeställningarna i motionen faller inom ramen för den kommunala kompetensen. I tjänsteskrivelse daterad redogör miljöchefen för vad genetiskt modifierade grödor är, vilka grödor som är vanligast, vilken lagstiftning som styr och hur produkterna märks och hur andra kommuner handlagt frågan om GMO. Skrivelsen behandlas av Samhällsbyggnadsutskottet och man beslutar enligt följande: Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att som svar på motionen framföra att det är viktigt att man är restriktiv mot alla former av GMO då det i dagsläget inte går att förutsäga vilka konsekvenser dessa grödor kommer ha på vårt ekosystem. Vid kommande livsmedelsupphandlingar inom kommunen ska även frågan om GMO-fria livsmedel tas upp i kravspecifikationen. Vidare föreslår samhällsbyggnadsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att genom detta svar förklara motionen besvarad. Kansliet redogör i skrivelse av för den kommunala kompetensen samt de ekonomiska och juridiska aspekterna av motionen och menar att juristerna på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vid samtal gjort bedömningen att det torde falla utom ramen för den kommunala kompetensen att en kommun förklarar sig som GMO-fri zon och förbjuder genmanipulerade organismer i all produktion och odling inom kommunens gränser. Möjligen kan kommunen uttala en viljeinriktning eller ett önskemål om att produktion och odling inom kommunens gränser inte genmanipuleras. SKL menar också att kommunen vid upphandling kan ta med GMO-aspekten som ett kvalitetskrav i kravspecifikationen men man betonar samtidigt vikten av att kommunen måste kunna kontrollera ställda krav. Frågeställningen har ännu inte prövats juridiskt. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen för samordning av synpunkter. I tjänsteskrivelse av konstateras de ekonomiska aspekterna av att införa GMOfria livsmedel i kravspecifikationen vid kommande livsmedelsupphandlingar inte är beaktade i materialet men bör beaktas i de fall man gör en livsmedelsupphandling och vill ha med frågan om GMO-fria livsmedel i kravspecifikationen. Forts. Justeras 15

16 Forts. 8 Administrationen har samrått med miljöchefen och uppfattningen är att kommunen bör ha en restriktiv hållning mot alla former av GMO vid odling och produktion i kommunen och att kommunen i kommande livsmedelsupphandlingar ska ha möjlighet att ta med frågan om GMO-fria livsmedel i kravspecifikationen. Beslutsunderlag Motion , 34 Skrivelse från s ordförande , 47 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 115 Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsutskottet , 275 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 287 Kommunstyrelsens beslut , 19 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på motionen om att förklara Stenungsund som GMO-fri zon framföra att det är kommunens viljeinriktning och önskemål att genmanipulerade organismer inte används i produktion och odling av grödor i kommunen eftersom det i dagsläget inte går att förutsäga vilka konsekvenser genmanipulation har på ekosystemet. Vid kommande livsmedelsupphandlingar kan frågan om GMO-fria livsmedel tas upp i kravspecifikationen. Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att genom detta beslut och miljöchefens skrivelse av förklara motionen besvarad. s beslut beslutar att som svar på motionen om att förklara Stenungsund som GMO-fri zon framföra att det är kommunens viljeinriktning och önskemål att genmanipulerade organismer inte används i produktion och odling av grödor i kommunen eftersom det i dagsläget inte går att förutsäga vilka konsekvenser genmanipulation har på ekosystemet. Vid kommande livsmedelsupphandlingar kan frågan om GMO-fria livsmedel tas upp i kravspecifikationen. Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att genom detta beslut och miljöchefens skrivelse av förklara motionen besvarad. Justeras 16

17 9 Diarienummer 0013/10 Enkel fråga till Arne Olsson angående sophämtningen Jan Glimstedt (fp) har lämnat in en enkel fråga till Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Arne Olsson (c). Frågeställarens sophämtning har uteblivit perioden till och han undrar om Samhällsbyggnadsutskottet kommer att agera mot entreprenören för att säkerställa sophämtningen i framtiden. Han undrar också om avtalet med entreprenören kan brytas för att anlita annan entreprenör. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande besvarar muntligen och skriftligen frågan. Beslutsunderlag Fråga från Jan Glimstedt daterad Skrivelse från Arne Olsson s beslut beslutar att till protokollet notera att frågan besvarats av Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Arne Olsson (c). Justeras 17

18 10 Diarienummer 1084/09 Motion om förenklad förtida röstning i valet 2010 Carola Granell (s) har lämnat in en motion med önskemål om att bokbussen i Stenungsund används som mobil vallokal i valet Motionen remitterades till Valnämnden för utlåtande. På kommunfullmäktige informerade Valnämndens ordförande muntligen om att Valnämnden har för avsikt att använda bokbussen i Stenungsund som mobil vallokal i valet Valnämnden beslutade att kulturhuset Fregatten, kommunhuset och bokbussen skall vara röstningslokaler under perioden 1 september - 18 september Beslutsunderlag Motion Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande , 218 Valnämnden , 15 Valnämnden , 16 s beslut beslutar att Valnämndens beslut av , 15 utgör svar på motionen om vallokaler för förtidsröstningen vilket innebär att bokbussen kommer att användas som röstningslokal under perioden 1 september - 18 september Justeras 18

19 11 Diarienummer 1166/09 Granskning av processen för debitering av hyror samt hantering av intressebank KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat processen för debitering av hyror samt hantering av intressebank. Efter genomförd granskning har St-hem redogjort för hur rekommendationerna kommer att följas upp och genomföras. Revisionen har inte föreslagit några åtgärder varför kommunfullmäktiges ordförande föreslår att informationen antecknas till protokollet. s beslut beslutar att anteckna informationen om granskning av processen för debitering av hyror samt hantering av intressebank till protokollet. Justeras 19

20 12 Diarienummer 1121/09 Granskning av särskilda boenden inom äldreomsorgen KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat särskilda boenden inom äldreomsorgen. Revisorerna har godkänt rapporten men vill ha svar på ett antal frågor och synpunkter senast den 30 april s ordförande föreslår att kommunfullmäktige överlämna revisionens frågeställningar och synpunkter till kommunstyrelsen för besvarande och att ärendet redovisas i fullmäktige senast den 21 juni s beslut beslutar att överlämna revisionens granskning av särskilda boenden inom äldreomsorgen med frågeställningar och synpunkter till kommunstyrelsen för besvarande. Ärendet redovisas i kommunfullmäktige senast den 21 juni Justeras 20

21 13 Diarienummer 0057/10 Medborgarförslag - ta del av Tekniska myndighetsnämndens kallelser/protokoll på kommunens hemsida I medborgarförslag av , föreslås att tekniska myndighetsnämndens kallelser och protokoll läggs ut på kommunens hemsida tillsammans med övriga protokoll. Förslagsställaren menar att det är av stort intresse för kommuninvånarna att få ta del av de ärenden som tekniska myndighetsnämnden behandlar. s ordförande föreslår att kommunstyrelsen får delegation att besvara medborgarförslaget och att svar lämnas till förslagsställaren senast juni s beslut beslutar delegera besvarande av medborgarförslaget om att ta del av tekniska myndighetsnämndens kallelser och protokoll på kommunens hemsida till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget besvaras senast juni Justeras 21

22 14 Diarienummer 0073/10 Medborgarförslag - parkeringsplatser på Charlottas väg, Stora Höga I skrivelse av föreslås att kommunen anlägger 10 nya parkeringsplatser vid Charlottas väg i Stora Höga. Förslagsställarens menar att parkeringsplatserna skulle kompensera för parkeringsförbudet på Charlottas väg som försvårar för många föräldrar att hämta och lämna sina skolbarn. Föreslås att kommunstyrelsen får delegation att besvara medborgarförslaget och att svar lämnas till förslagsställaren senast juni s beslut beslutar att delegera besvarandet av medborgarförslaget om att anlägga 10 nya parkeringsplatser vid Charlottas väg i Stora Höga till kommunstyrelsen. Förslag till svar på medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsen den 31 maj Justeras 22

23 15 Diarienummer 0056/10 Medborgarförslag om kommunens trafiksäkerhetsprogram I medborgarförslag av föreslås att kommunen ser över och aktualiserar sitt trafiksäkerhetsprogram. När det gäller trafiksäkerhetsprogrammet finns två av kommunfullmäktige beslutade men ej slutredovisade uppdrag enligt följande: 1. beslutade att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att till sammanträdet i februari 2006 lämna förslag till aktualisering av trafiksäkerhetsprogram. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tekniska utskottet för besvarande och tekniska utskottet beslutade att remittera ärendet till trafiksäkerhetsrådet för att arbeta fram förslag till nytt Trafiksäkerhetsprogram för Stenungsunds kommun. 2. beslutade att ge beredningen för Miljö- och fysisk planering i uppdrag att arbeta fram förslag till svar på en motion angående revidering av Trafiksäkerhetsprogrammet för I s arbetsordning för och fullmäktigeberedningar anges under rubriken Medborgarförslag, 34 följande: Gäller förslaget en fråga som redan är under utredning läggs förslaget i utredningsmaterialet.. s ordförande föreslår därför att medborgarförslaget biläggs utredningsmaterialet kring trafiksäkerhetsprogrammet, dnr 0385/08. s beslut beslutar att medborgarförslaget om översyn och aktualisering av kommunens trafiksäkerhetsprogram biläggs utredningsmaterialet kring trafiksäkerhetsprogrammet, dnr 0385/08. Justeras 23

24 16 Diarienummer 0022/10 Entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen - Camilla Pedersen (c) Camilla Pedersen (c) begär i skrivelse av 7 januari 2010 att få bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. s beslut beslutar att entlediga Camilla Pedersen (c) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Justeras 24

25 17 Diarienummer 0072/10 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Camilla Pedersen (c) har att välja ny ledamot i kommunstyrelsen efter Camilla Pedersen (c). s beslut beslutar att utse Thomas Danielsson (c) till ledamot i kommunstyrelsen för tiden till och med beslutar också att utse Linda-Maria Hermansson (c) till ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med Justeras 25

26 18 Diarienummer 0015/10 Entledigande från uppdrag i beredningen Miljö- och fysisk planering - Charlotte Cronholm (kd) Charlotte Cronholm (kd) begär i skrivelse av att få bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering. s beslut beslutar att entlediga Charlotte Cronholm (kd) från uppdraget som ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering. Justeras 26

27 19 Diarienummer 0072/10 Val av ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering efter Charlotte Cronholm (kd) har att välja ny ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering efter Charlotte Cronholm (kd). s beslut beslutar att utse Gunnar Pettersson (kd) till ledamot i beredningen för Miljö- och fysisk planering för tiden till och med Justeras 27

28 20 Diarienummer 0080/10 Entledigande från uppdrag som ordförande i kommundelstämman Centrum-Stora Askerön - Nic Larson (c) Nic Larson (c) begär i skrivelse av att få bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön. s beslut beslutar att entlediga Nic Larson (c) från sitt förtroendeuppdrag som ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön. Justeras 28

29 21 Diarienummer 0072/10 Val av ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön efter Nic Larson (c) har att välja ny ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön efter Nic Larson (c). s beslut beslutar att utse Sven Arne Alexandersson (c) till ordförande i kommundelsstämman för Centrum - Stora Askerön för tiden till och med Justeras 29

30 22 Diarienummer 0486/09 Begäran om anstånd - revidering av regler för allmänhetens frågestund beslutade att ge Demokrati och visionsberedningen i uppdrag att se över reglerna för allmänhetens frågestund i arbetsordningen för och fullmäktigeberedningar. Beredningens förslag skulle redovisas på den 8 februari Beredningen begär nu att uppdraget med att revidera reglerna för allmänhetens frågestund förlängs eftersom man parallellt med detta uppdrag ser över regelverket kring kommundelsstämmorna. Beslutsunderlag Skrivelse från s ordförande KF , 96 Skrivelse Kommunstyrelsen , , 157 Skrivelse s beslut beslutar att ge Demokrati- och visionsberedningen anstånd med att revidera reglerna för allmänhetens frågestund. Redovisning sker på den 21 juni Justeras 30

31 23 Diarienummer 0074/10 Muntlig information om beredningarnas arbete 2009 och 2010 Samliga beredningar informerar om sitt arbete enligt nedan. Ove Andersson (m), beredningsledare för Ekonomi- och personalberedningen redogör för Ekonomi- och personalberedningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Budget 2010 och plan Jämställdhetsplan. 3. Pensionspolicy. 4. Inarbetande av fastställd IT-strategi i 2010 års budet. Oavslutade uppdrag Inga oavslutade uppdrag Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Övrigt 1. Beredningen har haft 10 möten, varav 2 heldagar. Christina Engström (m), beredningsledare för Demokrati- och visionsberedningen redogör för beredningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Uppdrag att se över regelverket kring partistödet 2. Utvärdering av den politiska organisationen efter Rådslaget som hölls Förslag till bildande av skolråd, rundabordssamtal mellan elever i åk 7-9 och politiker. 4. Ersättning vid deltagande i sammanträden med s.k. intressentsammansatta organ. 5. Införande av vice beredningsledare i fullmäktiges beredningar. 6. Rådslag om den politiska organisationen Oavslutade uppdrag Uppdrag att utarbeta förslag till hur samråd med ungdomarna skall ske i framtiden. 2. Utvärdering av beslutet att slå samman Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet, redovisas före utgången av Uppdrag, revidera regler för Allmänhetens frågestund. 4. Uppdrag, utvärdera Kommundelsstämmorna. (Beredningen arbetar med ett helhetsgrepp på Allmänhetens frågestund, Kommundelsstämmorna och Medborgarförslag samt Synpunkten). 5. Utvärdering av den politiska organisationen, fortsatt arbete efter Rådslaget Arvodesreglementet. Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Konferensen "Rätt att rösta! - dialogmöten om valdeltagande". 2. Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Forts. Justeras 31

32 Forts. 23 Övrigt: 1. Beredningen var arrangör för EU-dagen i Kulturhuset Fregatten onsdag 6 maj Glöm jordgubbar och gurkor. Sv. Dagblades korrespondent i Bryssel, Rolf Gustavsson talade över ämnet Hur vill du att Europa skall se ut på års sikt. Kulturchef Margareta Östman berättar om två lyckade EU-projekt med fokus på kulturhistoriskt intressanta miljöer i Stenungsund. 2. Beredningen arrangerade årets rådslag där den politiska organisationen utvärderades. 3. Beredningen har haft 13 möten. Astrid Rudbäck (fp), beredningsledare för Barn- och ungdomsberedningen redogör för beredningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Inga slutförda uppdrag. Oavslutade uppdrag Gymnasieutredningen. Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Deltagande i skolriksdagen. 2. Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Framtid 1. Under 2010 går beredningen igenom nya skollagar och begär nytt utredningsuppdrag med inriktning mat. 2. Beredningen har på kommunfullmäktige genomfört en workshop om gymnasieskolans framtid. Inger Johnsson (c), beredningsledare i Vuxenberedningen redogör för beredningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Besvarande av motionen - från upplevelsecentrum till aktivitetscentrum. Oavslutade uppdrag Handikappsplan. 2. Översyn av bidragsbestämmelser för handikapp/pensionärs och ej kommunanknutna föreningar. Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Framtid 1. Fler kompetensutbildningar. Ann-Marie Andersson-Farkas (m), beredningsledare i beredningen för Miljö- och fysisk planering redogör för beredningens arbete under året enligt följande: Slutförda uppdrag Markpolicy. 2. ÖP -06 i samarbete med Samhällsbyggnadsutskottet. Forts. Justeras 32

33 Forts Miljöhandlingsplan - i samarbete med Ekonomi och personalberedningen. 4. Planering av särskilda boendeformer - två ledamöter från beredningen deltog i Vuxenberedningens arbete. Oavslutade uppdrag Revidering av Energi/klimatstrategi. 2. Revidering av Trafiksäkerhetsprogram. 3. Besvara medborgarförslag gällande skapande av konstgjord sjö. 4. Arbetsgrupp för säkerhetszoner för industrin i Stenungsund. Utbildningsinsatser/kompetensutveckling Studiebesök Uddevalla, rundvandring och presentation av Skanskas nyuppförda Passivhus. 2. Studiebesök Stenungsunds, Strävlidens reningsverk. 3. Vind och Vågkraft seminarie i Uddevalla, två ledamöter. 4. Deltagande i kommunens utbildningspaket - Bättre möten. Övrigt 1. En ledamot har i anslutning till arbetet med Öp-06 deltagit i arbetsgrupp för säkerhetszoner för industrin i Stenungsund. 2. Beredningen har haft drygt 20 möten. Samtliga beredningar har under året haft möjlighet att deltaga i det av Demokrati- och visionsberedningen arrangerade Rådslaget och den av beredningen anordnade EU-dagen. s beslut tackar för informationen. Justeras 33

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

PROTOKOLL STENUNGSUNDS KOMMUN. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE. Datum

PROTOKOLL STENUNGSUNDS KOMMUN. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE. Datum STENUNGSUNDS KOMMUN PROTOKOLL Datum KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Kl. 18:30-22:29 Ajournering för allmänpolitisk debatt och allmänhetens frågestund 18:40-22:20, fika 19.56-20.15, paus 21.23-21.33 Plats Kulturhuset

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40.

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik Lindberg

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 13:00-15:40 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande 73-82, 84-89 Bo Pettersson (S) vice ordförande, 73-82, 84-89

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S)

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S) Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sammanträdestid 09.00-10.00 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Conni

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S)

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.10 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Övriga

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:30-20:10 (Ajournering 19.20 19.40)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:30-20:10 (Ajournering 19.20 19.40) STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum: Måndagen den 14 mars 2011 Tid: Kl. 18:30-20:10 (Ajournering 19.20 19.40) Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungesalen Ledamöter: Se bilaga Övriga: Björn Johnsson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE STENUNGSUNDS KOMMUN Datum KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid 18:30-20:30 Plats Kulturhuset Fregatten Stenungesalen Ledamöter Se bilaga Övriga Doris Eliasson, sekreterare Justeringsdag 2014-02-25 Paragrafer 1-15 Justeringspersoner

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer