Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Onsdag 7 januari 2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Gruppmöten Kl. 08:00 Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid Verksamhetsfårändring inom socialomsorgen KST 2014/973 Felicia Weinberg l 2 Maxtaxa inom barnomsorgen KST 2014/970 Felicia Weinberg 6 3 Utbyggnadsplan för stamfiber under åren KST 2013/856 Cecilia Sjöden 7 4 Månadsuppföljning till och med november för Torsby kommun KST 2014/119 Angela Birnstein 17 5 Förnyelse av lån e löfte KST 2014/929 Angela B irnstein 24 6 Fölteckning över beslutsattestanter KST 2014/930 Angela Birnstein 26 7 Investeringsbudget 2015 och plan för tekniska avdelningen KST 2014/928 Jan Esping 29 8 Information om inomhusklimatet i kommunhuset Torsby KST 2014/575 Jan Esping 31 9 Översyn gymnasiesamverkan KST 2014/984 Peter Jonsson 33 Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 10 Utvidgat strandskydd i Värmlands län KST 2014/71 Torbjörn Almroth 52, kl. 13:00 Il Svar på medborgarförslag om byte av värmesystem vid Finnskogscentrum KST 2014/257 Jan Esping Svar på motion om beredning av motioner KST 2014/461 Anders Björck 87 Kommunstyrelsen Besöksadress Nya Torget 8 Torsby kommun Torsby sekr rs by.se

2 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen Kallelse/underrättelse Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 13 Svar på uppföljande granskning av tidigare lämnade revisionsrappotter KST 2014/314 Ann-Margreth Edberg Begravningsombud KST 2014/748 Ann-Katrin Järåsen Val av ledamot och ersättare till tillgänglighetsrådet KST 2014/982 Ann-Katrin Järåsen 16 Val av ledamot och ersättare till kommunala KST 2014/983 Ann-Katrin Järåsen pensionsrådet 17 Öppettider på klämdagar och lätthelgaftnar på biblioteket under 2015 KST 2014/944 Ann-Katrin Järåsen Övrig infonnation och frågor KST 2014/91 Ann-Katrin Järåsen 19 Meddelanden KST 2014/122 Ann-Katrin Järåsen Redovisning av delegeringsbeslut 2014 KST 2014/46 Ann-Katrin Järåsen 98 Ann-Katrin Järåsen ordförande Åsa Bugasdotter sekreterare Presskonferens kl. 09:00 Kontaktuppgifter tjänstemän Nam n Titel E-post Telefon Anders Björck Angela Birnstein Ann-Margreth Edberg Cecilia Sjöden Felicia Weinberg Jan Esping Peter Jonsson Thomas Stjemdorff Torbjöm Almroth bitr. kommunchef/ HR-chef ekonomichef adm. chef bredbandssamordn. bitr. socialchef teknisk chef bun:s ordf. kommunchef plan- o byggchef/ stadsarkitekt angel a. by. se ann-margreth. ed by. se peter.j

3 'ftrevlde! 1 S'. 1 Torsby kommun Socialnämnden sid 13 PROTOKOLL Verksamhetsförändring inom socialomsorgen Dnr SOC 2014/372 Sammanfattning av ärendet Bitr socialchef Felida Weinberg redogör för förändring av verksamhet inom socialförvaltningen, bilaga till protokollet. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bitr socialchef F elicia Weinberg. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar: l. De två handledartjänsterna, budgeterade på Gnistan, flyttas över till arbetsmarknadsenhetens budget, vilket innebär förändrat huvudmannaskap från och med år Socialförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Gnistan. 3. Den tjänst som finns budgeterad inom handikappomsorgen men som arbetar inom arbetsmarknadsenheten flyttas över organisatoriskt och budgetmässigt till arbetsmarknadsenheten. 4. Kommunfullmäktige föreslås besluta om en ramöverföring på 610 tkr från socialnämnden till kommunstyrelsen avseende de tre tjänster som redovisats i bilagan. Justerarens signatur G ~~\{u

4 2 Torsby kommun Socialnämnden sid 14 PROTOKOLL forts sn 132, verksamhetsförändring inom socialomsorgen Beslutet skickas till KOmmunscirei~<:~n: Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmarknadsenheten Ekonomiavdelningen Thomas S*rndorff, kommunchef Ulf Johansson, socialchef Felicia Weinberg, bitr socialchef Mona Rahm, IFO-chef Justerarens signatur Utdragsbestyrkande ~

5 3 Datum Förändring av verksamhet inom socialförvaltningen Felicia Weinberg bitr Socialchef Besöksadress Vävaregatan 2, Torsby Bakgrund Torsby kommun har sedan hösten 1997 bedrivit verksamheten Gnistan. Verksamheten startades som ett samarbetsprojekt mellan Torsby kommun och Östmarks motor och fritid.. Gnistan drevs i projektform de första sex åren men är sedan 2003 en permanentad verksamhet under socialnämnden. Verksamhetens grundide var att använda bilar och motorer som ett pedagogiskt verktyg till att erbjuda möjlighet till praktiskt arbete för ungdomar. Projektet startades för att "fånga upp" skoltrötta och vilsna ungdomar som ännu inte hittat rätt i tillvaron. Ungdomar som exempelvis börjat missköta skolan och skolka. Under åren har verksamheten förändrats även till arbetspraktik för bland annat handikappsomsorgens omsorgstagare, arbetsförmedlingen, frivården m.fl. Under flera år har det varit ett fåtal elever från Torsby kommun på Gnistan. Det finns 1-2 person som arbetsprövar och har sin praktik från handikappomsorgen (deltid). Sammanlagt har det varit ca 5-6 deltagare på Gnistan under året plus någon från frivården och arbetsförmedlingen. Frågan har lyfts med skolans ledning om behovet av verksamheten då vi sett en kraftig minskning av elever under de senaste tre åren. Utifrån den nya skollagen som kom 2009/10:165 och som trädde i kraft juni 2010, har kraven på att bedriva "praktik" förändrats vilket gjort att skolan inte har kunnat använda sig av Gnistan i den utsträckning som tidigare gjorts. Skolan har inom sin egen regi bedrivit en "intresseskola" för elever som av olika anledningar inte kan ingå i en klass under hela studietiden och har behov av annan form av träning. Sedan 2009 har Gnistan tagit hand om en del av kommunens leasingbilar för tvätt, rekonditionering samt rekonditionering i samband med återlämning. Detta uppdrag utgör även en mindre del av verksamhetens finansiering. Detta förväntas upphöra helt vid årsskiftet på grund av en centralisering av all bilhantering i kommunen. I juli i år slutade arbetsledaren på Gnistan. Tjänsten har inte tillsatts. Det behövs en omprioritering med en närmare inriktning på de unga som idag inte klarar skolgången vars orsaker kan variera individuellt. Tillsammans med skolförvaltningen bedömer socialförvaltningen att vi kan skapa en organisation som "fångar upp" ungdomarna stöttar och möjliggör en fungerande vardag med andra arbetssätt/metoder. ~:r-. '!u Torsby kommun 31. Socialförvaltningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (3)

6 -~ Idag kan inte Gnistan längre fylla den funktionen på ett effektivt och adekvat sätt på grund av de förändringar som beskrivits. Det finns två personer anställda med lönebidrag som arbetar med bilservice på olika sätt samt ansvarar för handledning till de elever/omsorgstagare som finns i verksamheten. Sammanfattning Gnistans verksamhet har varit och är en stolthet för Torsby kommun. I takt med att lagstiftrungar ändrats, då främst skollagen 2009/10:165, behöver socialnämnden förändra sin verksamhet för att möta framtidens krav och på så sätt möjliggöra på bästa sätt för den enskilde individen att få det stöd och de resurserna utifrån dennes behov. Grundiden med Gnistan är att använda bilar och motorer som ett pedagogiskt verktyg till att erbjuda möjlighet till praktiskt arbete för ungdomar. Projektet startades för att "fånga upp" skoltrötta och vilsna ungdomar som ännu inte hittat rätt i tillvaron och börjat missköta skolgången. Idag finns inte möjligheten med att "lyfta" ur elever ur sin skolverksamhet på det sättet utan nya metoder/arbetssätt behövs. Tillsammans med skolförvaltningen bedömer socialförvaltningen att vi bör bidra till att skapa en organisation som bättre kan "fånga upp" ungdomarna och stötta för att möjliggöra en fungerande vardag. Inom ks-kontoret planeras att centralisera all bilhantering, bilansvar och biltvätt. Detta är en meningsfull sysselsättning för Gnistan som därmed upphör vid årsskiftet. Individ- och familjeomsorgen gör en ny prioritering för att stärka det förebyggande arbetet för barn- och unga i nära samverkan med skolan. Med denna bakgrund läggs två förslag till beslut som rör Gnistan. Dessutom föreslås, vilket inte rör Gnistan, en budgetöverföring för en tjänst som i flera år varit arbetsplacerad på arbetsmarknadsenheten, men organiserad och finansierad av handikappomsorgen. Förslag till beslut 1. De två handledarljänsterna, budgeterade på Gnistan, flyttas över till arbetsmarknadsenhetens budget, vilket innebär förändrat huvudmannaskap från och med år Socialförvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Gnistan. 3. Den ljänst som finns budgeterad inom handikappomsorgen men som arbetar inom arbetsmarknadsenheten flyttas över organisatoriskt och budgetmässigt till arbetsmarknadsenheten. 4. Kommunfullmäktige föreslås besluta om en ramöverföring på 610 tkr från socialnämnden till kommunstyrelsen avseende de tre ljänster som redovisats ovan. 2

7 Felicia Weinberg Biträdande Socialchef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kommunchef Arbetsmarknadsenheten Ekonomiavdelningen Socialchef bitr socialchef IF O-chef 3

8 Torsby kommun Socialnämnden PROTOKOLL Maxtaxa Dn r SOC 2014/380 Sammanfattning av ärendet Enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan barn få rätt till skolbarnomsorg även efter tolv års ålder, så kallad korttidstillsyn. Fullmäktige beslutade , 55, att förtydliga kommunens beslut kring maxtaxan inom barnomsorgen så att den även innefattar den förlängda skolbarnomsorgen för de barn som beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 punkt 7. Detta beslut avsåg verksamhetsåret Då besluten om maxtaxa fattas inför varje år måste detta beslut förnyas inför verksamhetsåret 2015 för att socialnämnden ska kunna fortsätta att debitera enligt maxtaxan för den förlängda skolbarnomsorgen. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om maxtaxa , 91. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bitr socialchef Felida Weinberg. Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att reglerna om maxtaxa inom barnomsorgen även ska innefatta den förlängda skolbarnomsorgen för de barn som beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 punkt7. Beslutet expedierat till....,..,;r ommunfullrnäktige Ekonomiavdelningen Justerarens signatur P.< Utdragsbestyrkande

9 Datum Utbyggnadsplan för stamfiber KST 2013/856 Sammanfattning Region Värmland har avsatt 50 miljoner kronor för att stödja bredbandsutbyggnaden i länet. Detta stöd ska tillsammans med de värmländska kommunernas medfinansiering med motsvarande summa växlas upp mot medel ur EU:s regionalfond. Totalt ger det 200 miljoner kronor till bredbandsutbyggnaden i Värmland. För Torsby kommun motsvara det drygt 40 miljoner till utbyggnad av stamfibernät Region Värmland har nu begärt in uppgifter om respektive kommuns planerade stamfiberutbyggnad och budget för åren Uppgifterna kommer att ligga till grund för en turordningslista som Region Värmland ska upprätta som anger i vilken ordning respektive kommun i Värmland kan lämna in ansökan om stöd till bredbandsutbyggnad. Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden har tagit fram en utbyggnadsplan för stamfiberutbyggnad med budget och finansieringsplan för åren Handlingar i ärendet l. Utbyggnadsplan för stamfiber Torsby kommuns bredbandsstrategi Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Utbyggnadsplan för stamfiber Cecilia SjödE'm Bredbandssamordnare Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20.!T-avdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

10 / Planerad utbyggnad av stamnät med budget och finansieringsplan Ar sträcka Antal km Kostnad Finansiering Totalt Torsby kommun Finansiering Region Värmland Finansiering EU Brattmon - Höljes 26, , ,00 Snårberg-Björbysätern-Nyskoga 16, , ,00 Flatåsen - Bjurberget 16, , ,00 Bjurberget - Bograngen 20, , ,00 Bograngen - Järpliden 15, , ,00 Höljes - Långflon 27, , ,00 Tjärnås - Bastuknappen 17, , ,00 Bjurberget - Röjdåfors 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Summa kr kr kr kr Total meterkostnad för anläggning av stamfiber är beräknad till 253,00 Sida 1 av 2

11 Sammanfattning av behov i respektive område 2015 Brattmon - Höljes stamfiber från Brattmon till Höljes enligt tidigare beslut i KS Bägge dessa station är drabbade av Quadracoms avveckling av ADSL via radiolänk juni Höljes motorstadion har krav från bilsportförbundet på god internetkommunikation för media och kansli till VM. Detta håller på att lösas till VM sommaren 2015 men kräver en långsiktig lösning genom att stadion ansluts till fiber genom fiberförening. Höljes lanthandel är en av kommunens servicepunkter genom pilotprojektet "Pilotkommuner för serviceutveckling" och har därmed stora behov av god internetanslutning. Lanthandeln och även förskolan i Höljes ska också anslutas till fiber genom fiberföreningen. Telia genomförde teknikskifte i Kärrbackstrand Snårberg-Björbysätern-Nyskoga stamfiber till Nyskoga för att möjliggöra anslutning av Nyskoga fiberförening enligt tidigare beslut i KS l området finns ingen ADSL alls. Telia genomförde teknikskifte i Nyskoga och i Digerberget Flatåsen - Bjurberget Bjurberget - Bograngen Telia har genomfört teknikskifte i Bjurberget Ullberget och Bjurberget Liden samt i Kindsjön ADSL ej utbyggt i Bjurberget. Bograngen drabbas av Quadracoms avveckling av ADSL via radiolänk i juni Bograngens lanthandel är en av kommunens servicepunkter genom pilotprojektet "Pilotkommuner för serviceutveckling" och har därmed stora behov av god internetanslutning. Lanthandeln och äldreboendet i Bograngen ska anslutas till fiber genom fiberföreningen Höljes - Långflon Tjärnås - Bastuknappen Bjurberget - Röjdåfors För anslutning av boende i Långflon samt Långflons köpcenter, camping och kommande bostäder i Långflon. Telia genomförde teknikskifte i Långflon För anslutning av boende i Aspberget och Bastuknappen Röjdåfors drabbas av Quadracoms avveckling av ADSL via radiolänk i juni Sida 2 av 2

12 ro Datum Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge l T-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20.!T-avdelningen Torsby direkt mobil växel fax www. torsby. se Sida 1 (7)

13 l( 2 Innehåll Torsby kommuns bredbandsstrategi... l Inledning Bakgrund Vision och syfte Bredbandsrnål... 4 Drift och underhåll... 5 Samverkan s Karta 1 stamfiberutbyggnad Karta 2 förslag på områdesindelning... 7

14 11 3 Inledning Torsby kommuns bredbandsstrategi syftar till att ansluta till de övergripande nationella målen samt de kommunala bredbandsmålen (se nedan) både ur ett tekniskt såväl som ekonomiskt perspektiv. Kommunen har för avsikt att tillsammans med olika ~änsteleverantörer, och genom samverkan mellan byalag, ekonomiska föreningar och företag skapa förutsättningar för ett öppet bredbandsnät Ett utbyggt bredbandsnät kan skapa nya möjligheter för hushåll och företag att etablera sig i kommunen med samma förutsättningar som idag finns i storstadsregionerna. Bredbandnätet har också stor betydelse för utvecklingen av kommunens egen verksamhet, bl.a. för att knyta samman enheter som är geografiskt spridda. Bakgrund År byggdes bredband i Värmland, den teknik som då användes var i första hand ADSL. Orsaken till att man valde den tekniken var främst för att via telenätet (koppar) nå så många hushåll som möjligt. I Torsby kommun byggdes med stöd av statliga och ED-medel tillsammans med Teracom 25 st ADSL-stationer, 3 stationer byggdes ut av Telia. Täckningsgraden uppgick till cirka 90 % av befolkningen. Som ett komplement till ADSL-tekniken byggdes ett mobiltnätverk ut som använde sig av den frekvens som det gamla NMT-systemet ny~ade. Denna teknik har dock stora begränsningar i bredbandshastigheten då det är flera samtidiga användare. Vision och syfte Bredbandsstrategin beskriver Torsby kommuns ambition avseende utbyggnad av stamfiber i kommunen. Utbyggnaden av!t-infrastruktur i kommunen inom de närmaste 8 åren skall beskrivas i en handlingsplan. Torsby kommuns fiberutbyggnad FTTH (fiber till hemmen) förutsätter att det bildas ekonomiska fiberföreningar som var och en bygger och ansluter sitt områdesnät till befintlig eller ny stamfiber. Utbyggnaden av bredband i Torsby kommun är avgörande för utvecklingen i framtiden och för att kunna hävda sig mot konkurrensen till storstadsregionerna. Parallellt med att företagen ges möjlighet att utveckla sina verksamheter så kommer medborgarna i kommunen att få möjlighet att kunna använda allt mer avancerade IT ~änster. Möjligheten att nyttja de nya IT -tjänsterna styrs av tillgången till bred band. Att ha en fast förbindelse eller möjligheten till det kommer att vara självklart i många hushåll i en nära framtid. Bredband är också viktigt för utveckling av offentlig verksamhet. Kommunen kommer att kunna erbjuda medborgama bättre informationskanaler och dessutom själva eller genom tjänsteleverantörer kunna erbjuda mer avancerade tjänster. Kommunen kommer att ges möjlighet att knyta ihop sina geografiskt spridda verksamheter till en teknologisk enhet. Genom ett neutralt bredbandsnät kommer tjänsteleverantörer att kunna erbjuda samma tjänster som i storstadsregionerna.

15 (~ 4 Bredbandsmål Torsby kommun har i sina Visioner och mål får 2020 fastställt att en god IT -infrastruktur är ett viktigt delmål inom området infrastruktur och kommunikationer. Regeringens mål för år 2020 är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan åt 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. Målet på 90% innebär att landsbygden med säkerhet kommer att bli eftersatt eftersom 90% av befolkningen bor i städer där den så kallade "marknaden" förväntas lösa bredbandsbehovet. Det innebär att kommunerna utanför storstadsregionerna själva måste agera för att täcka landsbygdens behov. För att nå målet på 100Mbit/s med full kapacitet är optofibernäten en förutsättning och den enda framtidsäkra tekniken. Torsby kommuns mål För Torsby kommun föreslås att 100% av befolkningen bör ha tillgång till bredband senast ål' Kommunen skall ansvara för att stamfiber byggs ut, dock skall inte parallelldragning ske i första skedet på de sträckor där det redan idag finns fiber. Utbyggnad behovsprövas och beslutas av kommunstyrelsen efter analys av behov och kostnadsförslag på sträckan. De föreningar som vill ansluta sig till kommunens stamfiber måste uppnå en täckningsgrad om minst 50% av hushållen och erbjuda samtliga inom fastlagt område att delta. Kommunen skall inte ansvara för drift, och underhåll av nätet. Finansiering skall ske genom anslutningsavgifter utifrån en kostnadsfördelningsmodell. Prioriterade områden Kommunen har identifierat ett antal prioriterade områden som bör utvecklas inom visionen för!t-infrastruktur. Dessa områden ligger som utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen inom Torsby kommun av ett fibernät som kan innehålla de tjänster och den service till företag, förvaltningar och invånare som kommer att eftersträvas med den tekniska utveckling som pågår. De områden som kommunen identifierat som de viktigaste är: Kommunal verksamhet, ansluta alla kommunala verksamheter. Näringsliv, möjliggöra anslutning för fortsatt näringslivsutveckling Ortssammanbindande nät, möjliggöra anslutningar på orter med ekonomiska fiberföreningar som har en anslutningsgrad på> 50% av hushållen inom resp. område. Kommunöverskridande nät, möjliggöra förbindelser till grannkommuner och redundans i stamnätet, för att upprätthålla hög tillförlitlighet

16 14 5 Fiberansluta de telestationer som idag har ADSL-utbyggnad och som inte är fiberanslutna Prioritera orter med nedlagda telestationer. Drift och underhåll Kommunen kommer ej att ansvara för drift och underhåll utan detta är en uppgift som löses genom en tredje part. Kommunens funktion är att man kommer att vara samordnare avseende kontakten mellan kunden och nätleverantören. Torsby kommun skall bevaka att alla föreningar, företag och fastigheter skall kunna ansluta sig till en drifts- och underhållsoperatör som är konkurrensneutral gentemot ~änsteleverantörer. Torsby kommun kommer att ha ett ansvar för stamfibem. Samverkan Utbyggnad av ortssammanbindande nät i Torsby kommun skall ses som en del av ett regionalt nät i Värmland. Det regionala nätet binds samman och bildar en del av ett nationellt nät för täcka Sverige. Det ä.t därför viktigt att tidigt i planeringen samverka med kringliggande kommuner om ett gemensamt mål att göra Värmland till ett regionalt nät. Eftersom vi idag har ett etablerat samarbete inom IT med Sunne och Hagfors kommuner bör sammanbindning med dessa kommuner prioriteras.

17 l) 6 Bilaga l Karta 1 stamfiberutbyggnad Fibernätutredning April 2012 sträckning A " Ttd,t rtotuuino;j -r-lp'"' ' '-""""'

18 7 Bilaga 2 Karta 2 förslag på områdesindelning Fibernätutredning April 2012 N A (l\ \)

19 Datum Antal sidor Månadsuppföljning till och med november 2014 Torsby kommun Nämnder och kommunstyrelsen Inger Thörngren ekonom Ekonomiavdelningen direkt inger. Till kommunstyrelsen torsby.se

20 Innehållsförteckning 1 Driftsredovisning Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Valnämnden Överförmyndamämnden

21 1 Driftsredovisning Nämnd/Styrels Nettobudget Nettoutfall Avvikelse Nettobudget Prognos Tkr helår Helår Kommunfullmäktige l Kommunstyrelsen Kommunalråd Kommunledningskansliet Ekonomiavdelningen !t-avdelningen HR-avdelningen Tekniska avdelningen Fritidsavdelningen Kulturavdelningen Kost- och städavdelningen o o Skogsförva l t n ingen Fastighetsförsäl j n i ng o o 500 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg Grundskola l Gymnasieskola Kulturskola Förvaltningsövergripande BUN Socialnämnden Vård och omsorg l Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Förvaltningsövergripande omsorg Miljö-, bygg- öch räddningsnämnden Miljö- och byggförvaltn Räddningstjänst Valnämnden Överförmyndare Avvikelse o -150 o o o o l o o o 500 -l o -500 o o o o o o o o Driftnetto De överskjutande kostnaderna får utbyggnaden av Finnskogscentrum har inte tagits hänsyn till i bokslut. Nämnder och kommunstyrelsen redovisar till och med november ett resultat på totalt 525 tkr. För helårprognostiserasett underskott på närmare 1,6 mnkr. Då vi nu i dagsläget inte har så tidiga månadsstängningar kan det finnas vissa avvikelser när det gäller rapporterade siffror till nämnd och mot denna rapportens redovisade siffror. Under 2015 kommer det att införas snabbare månadsstängning och då kommer det inte att vara differens mellan siffror som presenteras i nämnd och kommunstyrelsens arbetsutskott mot den totala driftredovisningen som rapporteras till kommunstyrelsen. 3

22 1D 2 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige redovisar ett plusresultat på 350 tkr till och med november. Detta beror främst på att ett kommunfullmäktigemöte har ställts in i början av året samt att kostnader för medborgardialog blev lägre än beräknat. Det beror också på att kommunrevisionen har haft lägre kostnader än budgeterat. Kostnader för utbildning, avtackning samt viss teknisk utrustning kommer inom det närmaste. För helår bedörns prognosens utfall bli i nivå med budget. 3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på närmare 9 mkr till och med 30 november. Som tidigare redovisat har it-avdelningens budgeterade medel för fiberutbyggnad inte använts fullt ut. Mer kostnader för detta kommer in i slutet av året och utfallet förväntas hamna i nivå med budget. En stor del av bidraget för CV-projektet på HR-avdelningen har inte brukats. Ytterligare kostnader för detta projekt kommer, men bidraget kornmer inte att användas fullt ut. Ett överskott prognostiseras till1 mnkr som är avsedd att balansera en del av tekniska avdelningens underskott. Kommunledningskansliet redovisar en positiv avvikelse mot budget. Detta beror på att AF A-medel för pågående och nystartade projekt inte använts fullt ut. Tekniska avdelningen redovisar ett resultat nära budget till och med november. En stor avvikelse finns på fastighetssidan då kapitaltjänstkostnader för det pågående EPCprojektet inte medräknats i budgetarbetet för internhyressättningen våren Dock täcks denna avvikelse till stor del genom lägre energikostnader. GV A verksamheten visar också för närvarande ett överskott på grund av säsongsbetonat arbete, men för helår väntas dessa kostnader vara i nivå med budget. Tekniska avdelningen prognostiserar för helår ett underskott Fritidsavdelningen redovisar liksom tidigare ett negativt resultat för perioden som främst beror på lägre intäkter än budgeterat. Intäktsbortfallet avser främst TorsbyBadet som på grund av den fina sommaren haft färre besökare. För helår bedöms ett underskott på 150 tkr. Kost- och städavdelningen redovisar ett underskott för perioden. Detta beror främst på extra vikarietillsättning inom kosten på grund av utbildning och uttag av kompledighet. Extra personal har dessutom tagits in på grund av ökat antal portioner specialkost städavdelningen har också under perioden behövt göra extra städinsatser på flera enheter. Intäkter kommer för detta som kommer att jämna ut underskottet. Kommunalrådets underskott avser gåvor för avtackning av personal inom kommunstyrelsen. För helår bedöms kommunstyrelsens prognos redovisa ett underskott på 150 tkr. 4

23 4 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat på 2,5 mnkr till och med 30 november. Nämnden har under året fått en utökad ram på 1,65 mnkr som skulle täcka befcu:at underskott. När det nu närmar sig årets slut så bedömer nämnden att de ändå inte kommer att klara budget. Underskottet har ökat under hösten och detta beror bland annat på att gymnasieelever som sökt utbildning i annan kommun blev fler än man tidigare har bedömt. Nämndens möjligheter att täcka befarat underskott är begränsade, då stor del av kostnaderna ligger fast i strukturen. Personalkostnaden är en stor del av detta. Genom större grupper och mindre personalantal kan vissa besparingar göras, men då riskerar man att måluppfyllelsen inte nås. Ett underskott på l mnkr för helår prognostiseras. Förskola och skolbarnomsorg redovisar ett underskott på 1,7 mnkr. Avvikelsen finns främst inom skolbarnomsorgen och då vid Holmesskolan där bemanningen vid de flesta enheter varit högre än budgeterat beroende på vistelsetider och att antalet inskrivna barn varit högre. Holmesskolan har också varit högre bemannad beroende på elever som krävt extra bemanning med hänsyn till ett medicinskt behov. Grundskolan redovisar ett överskott på l mnkr. Beslutade omfördelningar och tillskott har påverkat budget och avvikelsen. Det har tidigare redovisats att det är fem tjänster utöver budget som behövs vid ytterskoloma för att stärka arbetet med måluppfyllelsen. En stor del av dessa tjänster utöver budget har nu finansierats via omfördelningar inom nämndens budget och tillskott från fullmäktige. Visst problem kvarstår då inflyttning skett av elever med omfattande behov av stöd. Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 1,7 mnkr. Avvikelsen återfinns främst under komvux, detta underskott kommer att minska då både statsbidrag och intäkter från andra kommuner väntas in senare under hösten. Då antalet elever minskat på Stjerneskolan har det varit möjligt att minska antalet lärartjänster. Beroende på detta har det varit möjligt att omfördela medel till grundskolan. Interkommunala ersättningar var under våren lite högre för att sedan minska under hösten. För helår så bedöms budgeten för interkommunala ersättningar klaras. 5 Socialnämnden Socialnämnden redovisar ett underskott på 5,9 mnkr för perioden. För helåret bedöms ett resultat i nivå med budget. Största delen av avvikelsen beror på att bidrag från Migrationsverket på 3,6 mnkr ännu ej redovisats. Av dessa bidrag avser drygt 1,6 mnkr verksamheter under individ- och familjeomsorg och 2 mnkr avser förvaltningsövergripande verksamheter. Vård och omsorg redovisar sammantaget ett resultat i nivå med budget. Underskott finns dock i budgeten för hemsjukvården som bland annat fått extra kostnader för insatser hos en extern utförare. Underskott redovisas också för utskrivningsklara patienter från sjukhuset. Däremot redovisar särskilda boenden ett plus på ca 2,5 mnkr mot budget. I detta ingår också den planerade förstärkningen av bemanningen. 5