HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden"

Transkript

1 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Justering Justerare Plats och tid Paragrafer Stationshuset, Jarnvagsgatan 8, Lars Ivar ICahl 0 ordförande Daniel Svensson 0 Hans Grahn Annika Elvefors (FP) Anita Back (ID) hlalcolm Hansson (S) Ingvar Gunnarsson (MP) for Per-Erik Lundberg (S) Christina ortendahl 0 I<a tarina Ljungkvist (M) Fredrik Johannesson o) Emma Wennerholm (V) Richard Akesson, miljöchef Maria Fange, miljöinspektör Ulrika Dagård, nämndselaeterare Frednk Johannesson (Im) Miljöavdelnrngen OS- $g Sekreterare Ordförande Justerare Fredrik Johannesson OU)) Utdraget bestyrkes

2 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum DELTAGARE OCH JUSTERING DAGORDNING FORMATIONSA AREN DEN VASBY 16:27 - MELLANLAGRING AV AVFALL OCH DAMMANDE VERKSAMHET DELEGERINGSBESLUT KURSER OCH KONFERENSER... 11

3 HOGANAS KOMMUN Miljotillsynsnamnden Sid 2 (21) ANSLAGIBEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ TvIiljötillsynsnamnden Sarnrnantradesdatum Datum då anslaget satts upp Datum då anlaget tas ned Förvaringsplats för protokoliet Nämndens expedition, Jamvägsgatan 8 Underskrift Justerandes sign. 3 K.. Utdraget bestyrkes

4 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde DAGORDNING Utsänt förslag d dagordning godkänns med följande dagg: - Informationsarende - Höganäs kommuns framtida ekonomiska status, tillkommer Icurser och konferenser, tillkommer. Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

5 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sid 4 (21) Sammanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde Följande informationsärenden anmäldes: 1. Ekonomisk månadsrapport miljöullsynsnamnden 2. Uppföljning av intern kontroll för Höganas kommuns framtida ekonomiska status Miljötillsynsnamndens beslut Miljötillsynsnamnden godkänner redovisningen av de presenterade informationsarendena. Justerandes sign. h Utdraget bestyrkes

6 Prognos och kommentarer lämnas senast kl feb 4 apr 9 maj 3 jun 29 aug 3 okt 7 nov 28 nov 23 jan ~~~M~~.ADSI?APPO~?-T ivi!~jo-i-rl~s\i/kdsad;-\ivii'\sc~ iu-i I Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos i?tgq,!$~s? Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Ver ks~irr ii ic-isur vi-;& jan feb mar apr maj h,dk~htwa b, A.tk$d!&kd$h71 au9 SeP okt nov bokslut Summa verksamhetsområden ili"mkvub~-t 'YW-~.-e Politisk verksamhet _...,,, *k Miljöverksamhet &&%E i?eb~ltdï~ c^!;nirr;j - a we:, 0 *I_ * 4".yewP#wm*1*7 ^ "6...r> "L., 'T *1rn-ry*y6*n'~i.~ii?r~" 1 Delår Prr$pqs Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Ai?n feb mar maj aug SeP okt nov bokslut Verksamhetens intäkter O Personalkostnader.,$r,t-, q t -T Externa kostnader Interna kostnader Interna intäkter Ka~italkostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella poster Resultat

7 Detta är ett inbäddat Word-objekt. Dubbelklicka på rutan för att kunna skriva. Rutorna ar formaterade som en normal Word-tabell och blir större ju mer man skriver. Skriv kort och koncist så att vi kan använda texten i "blå bladet" som Iamnas till KS och läggs ut på hemsidan. Kommentarer Iamnas månadsvis per verksamhetsområde Februari Mars April Maj Juni Juli Delår Augusti September Oktober November Bokslut Bedöms följa budget, inget att notera. Bedöms följa budget, inget att notera Bedöms följa budget, förutom att livsmedelsavgifter ej blivit utdebiterade ännu. Bedöms följa budget, nu har livsmedelsavgifterna blivit utdebiterade. Ingen rapport Ingen rapport Bedöms följa budget på helårsbasis. överskottet på ca 500 tkr per augusti är hänförliga till ännu ej utfört arbete med omläggning av arkivet (225 tkr), samt att intäkterna för livsmedelsavgifterna har redan utdebiterats för helår (fasta delen). Delår och Bokslut avser prel prognos och kommentarer till aktuellt KS-sammanträde. Prognos och kommentarer Iamnas även till Delår och Bokslut enligt särskilda tidplaner för resp dokument.

8 I<OLI&IL~NFCLL~L.~I<TIGE HOGANAS -flp -. fl 4 KOMMUN 5 98 Dnr /KIC1591 Uppföljning av intern kontroll för 2010 Högariäs~omm~ sid 51 (54) SA~J~~~~~NE~QE~$,~~Q?OE:OL Samrnan,+\~esdatum Sammanfattning av ärendet Eciigt kommunens reglemente för intern kontroll, IgC 2007:73, ska nämnderna varje år rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen för det gingna året ull kornrnunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska sedan årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna kontrollen och redovisa denna ullsammans med årsredovisningen ull kommunfullmäktige senast den 15 apnl. I<ommunled~gskontorets ekonomiavdelning har lämnat skrivelse med uppföljning av de interna kontrollplanema för kommunstyrelsens förvaltningar, socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförrnyndarnämnden, byggnadsnämnden och miljönamnden. Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj Ekonomen Hanna Lööw föredrar ärendet på sammanträdet. Beslutsunderlag I~ommun~äktiges beslut den 26 maj 2011, S 60, I<ommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, S 104, I<ommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 april 2011, $, 80, I<ommunledningskontorets, ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse, den 8 april 2011 inklusive nämndernas respektive beslut om uppföljning av den interna kontrollen för år Deltar i Överläggningen Jean-Daniel Maurin (LIP), Tulsa Jansson (MP) och Inger Nilsson (V? deltar i överlaggrungen av ärendet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår liornmunfullmaktige besluta att godkänna uppföljning av intern kontroll för 2010 föx kommunstyrelsens förvaltningar, socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, byggnadsnämnden och rmljönärnnden. Beslutet ska skickas tiii, I<ornrnunledningskontoret (ekonomiavdelningen) i Samtliga nämnder

9 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sid 5 (21) Arbetsutskottets sammanträde VASBY 16:27 - MELLANLAGRING AV AVFALL OCH DAMMANDE VERKSAMHET Benny Fransson Entreprenad AB har lämnat in en anmälan om mellanlagring av avfall i form av byggavfall och schaktmassor. Hanteringen som pågått en tid har enligt grannen ICullaplast AB medfört olägenheter i form av inblåsande sand och ökad trafik. Miljötillsynsnamndens beslut Miljötillsynsnämnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att på fastigheten Vasby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet mellanlagra, sortera, transportera eller i övrigt hantera avfall enligt avfallsförordningens definition. Förbudet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för var gång förbudet övertrads. Nämnden förelägger Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att vid hantering av andra massor som inte är avfall på fastigheten Väsby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet vattenbegjuta och/eller salta köroch transportytor i sådan omfattning att damning inte förekommer. Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för var gång förbudet överträds. Nämnden förelägger Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att förvaring av andra massor som inte ar avfall på fastigheten Väsby 16:27 sex månader efter delfåendet av beslutet ska ske i fack med tre vaggar och en minsta höjd av två meter för att minimera damningen. Föreläggandet förenas med ett vite om kr. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet l mdjöbalken och kommunfullmäktiges taxa om avgifter för prövning och ullsyn enligt mdjöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska gälla även om det överklagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. Skal för beslut I 2 kap 3 fj djöbalken, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, h dra eller mowerka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skal att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 26 kap 9 mdjöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av den ska efterlevas. Sådana förbud och förelägganden får förenas med vite enligt 26 kap 14 djöbalken. Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

10 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sid 6 (21 ) Arbetsutskottets sammanträde I lag om viten, 4 S, sägs "Om det är lampligt med hänsyn d omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då ull ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskften överträds." Det finns en risk för damning vid hantering av schaktmassor, byggavfall eller andra dammande massor från Benny Fransson Entreprenad AB. Aven om påverkan kan minimeras genom vattenbegjutning och saltning av körytor, m.m. är detta försiktighetsåtgärder som bör begränsas til sådana massor som inte klassas som avfall enligt avfallsförordningen. Hanteringen av avfall bör däremot i sin helhet förbjudas eftersom damm från avfallet riskerar att förorena Icullaplast AB:s livsmedels förpackningar. Avgift Enligt 27 kap 1 S MB får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och ullsyn enligt IvIB eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. I<ommunfullmäktige i Höganäs har med stöd av ovanstående bestämmelse fastställt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbaken (WS 2011:25). Enligt taxan ska avgift betalas av den som bedriver verksamhet på sådant sätt att rniljöbalken är ullämplig. Enligt 15 S i taxan får miljönämnden bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. ar Miljöavdelungens skrivelse daterad Benny Franssons anmälan om mellanlagring av avfall daterad ICullaplast AB:s svar, , på remiss om anmälan om mellanlagring av avfall. Gratisjuristerna AB:s skrivelser daterad , och &hljöavdelmngens skrivelser från , och Miljöavdelningens förslag till beslut Miljöullsynsnämnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att på fastigheten Vasby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet under perioder med torr väderlek mellanlagra, sortera, transportera eller i övrigt hantera 1. byggavfall i form av jord, sten, grus, betong, tegel och järn- och metallskrot 2. jord, sten, grus och sand, Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

11 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde byggmaterial och 4. asfalt Utan att vattenbegjuta eller salta marken dar hanteringen sker. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet 1 i$ miljöbalken och kornrnunfullmaktiges taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska gälla även om det överklagas. Skal för beslutet Miljöbalken I 26 kap 9 MB stadgas att en ullsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av den ska efterlevas. Mtljönamnden har alltså skyldighet att ingripa om verksamheter medför olägenheter för de närboendes halsa eller miljön. Enligt 26 kap 14 fj MB får förelägganden eller förbud förenas med vite. Enligt 21 i$ punkt 1, förordning ( ) om miljöfarlig verksamhet och halsoskydd ar det förbjudet att utan anmälan enligt miljöbalken anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen C. Anläggning för mellanlagring av annat avfall an farligt avfall, vdket berör det aktuella ärendet, om den totala avfallsmangden vid något enskilt tillfalle ar större an 10 ton har betechgen C och i bilagan tdl förordmg (1998:899). Enligt 27 fj förordning (1998:899) anges att nar ett anmalningsarende ar tillräckligt utrett, skall den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om dlstånd enligt 9 kap. 6 miljöbaken. I 2 kap 3 fj MB, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors halsa eller mdjön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skal att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Av 2 kap 7 MB framgår att kraven galler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppsrlla dem. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

12 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde Sid 8 (21) Bedömning Det finns en risk för att det damm som uppstår vid hantering av schaktmassor och byggavfall från Benny Fransson entreprenad AB negativt kan påverka plastprodukter vid utlastning från Icullaplast AB. Vattenbegjutning och saltning vid torrt väderlag borde dock minska risken för störningar. Atgärden bedöms som rimlig och motiverad med hänsyn ull de kostnader och följder som dammiga produkter och minskade leveranse~~kan innebära för ICullaplast AB. Avgift Enligt 27 kap 1 MB får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och allsyn enligt MB eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. ICornmunfullmaktige i Höganäs har med stöd av ovanstående bestämmelse fastställt taxa för prövning och ullsyn enligt miljöbalken (IWS :25). Enligt taxan ska avgift betalas av den som bedriver verksamhet på sådant sätt att rmljöbalken ar tillämplig. Enligt 15 g i taxan får miljönamnden bestämma att beslut om avgift ska galla omedelbart aven om det överklagas. Arbetsutskottets förslag till beslut i'vliljötillsynsnamnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att på fastigheten Vasby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet mellanlagra, sortera, transportera eller i övrigt hantera avfall enligt avfallsförordningens definition. Förbudet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för var gång förbudet övertrads. Nämnden förelägger Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att vid hantering av andra massor som inte är avfall på fastigheten Väsby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet vattenbegjuta och/eller salta köroch transportytor i sådan omfattning att damning inte förekommer. Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för var gång förbudet överträds. Nämnden förelägger Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att förvaring av andra massor som inte ar avfall på fastigheten Väsby 16:27 sex månader efter delfåendet av beslutet ska ske i fack med tre väggar och en minsta höjd av två meter för att minimera damningen. Föreläggandet förenas med ett vite om kr. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet 1 g djöbalken och kommunfullmäktiges taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska gälla även om det överklagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

13 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Samrnanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde Sid 9 (21) Skal för beslut 1 2 kap 3 $ rniljöbalken, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skal att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Enligt 26 kap 9 s miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av den ska efterlevas. Sådana förbud och förelägganden får förenas med vite enligt 26 kap 14 S mdjobalken. I lag om viten, 4 s, sägs "Om det är lämpligt med hänsyn tiil omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. Om vitesförelaggandet innefattar ett förbud eller någon likilande föreskrift eller det annars är lampligt, kan i stallet bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds." Det finns en risk för damning vid hantering av schaktmassor, byggavfall eller andra dammande massor från Benny Fransson Entreprenad AB. Aven om påverkan kan minimeras genom vattenbegjutning och saltning av körytor, m.m. är detta försiktighetsåtgärder som bör begränsas till sådana massa som inte klassas som avfall enligt avfallsförordningen. Hanteringen av avfall bijr däremot i sin helhet förbjudas eftersom damm från avfallet riskerar att förorena ICullaplast AB:s livsmedels förpackningar. Avgift Enligt 27 kap 1 s MB får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt MB eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. I<ornmunfullmäktige i Höganas har med stöd av ovanstaende bestämmelse fastställt taxa för prövning och tillsyn enligt rniljöbalken (I-S 2012:25). Enligt taxan ska avgift betalas av den som bedriver verksamhet på sådant sätt att miljöbalken är tillämplig. Enligt 15 5 i taxan får miljönamnden bestämma att beslut om avgift ska galla omedelbart även om det överklagas. Justerandes sign, 9 R Utdraget bestyrkes

14 Bilaga u11 beslut HOGANAS KOMMUN Hur man överklagar Miljötillsynsnamndens beslut kan överltlagas ull Lansstyrelsen i Skane lan. Om ni vill överklaga beslutet, ange varför ni anser att beslutet ar oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer. O~rerlda~andet ska lämnas eller skickas till: Miljöulisynsnamnden Höganas kommuil Höganas. För att ö~rerklagaildet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit inom tre vec,-kor (21 daga?? fran den dag di ni fick del av beslutet. Har ert överldagandc inkommit i ratt ud sldckas handlingarria ridare dl L,anssn:relsen i Skane lan, om inte mdjöullsinsnarnnden andrar beslutet på det satt som ni har begärt.

15 HOGANAS KOMMUN BESLUTSFORSLAG Sid I (5) Datum Dnr juli2- Handläggare Maria Fange ~Wjötdlsynsnamnden Stadshuset HOGANAS VASBY 16:27 - MELLANLAGRING AV AVFALL OCH DAMMANDE VERKSAMHET Benny Fransson Entreprenad AB har lämnat in en anmälan om mellanlagring av avfall i form av byggavfall och schaktmassor. Hanteringen som pågått en tid har enligt grannen ICullaplast AB medfört olägenheter i form av inblåsande sand och Miljoavdelningens förslag till beslut Miljöullsynsnamnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att pa fastigheten vasby '1627 en manad efter delfåendet av beslutet under perioder med torr väderlek mellanlagra, sortera,,-l-e unllopurtcra,.+. caer i 6~:fl;lg: ha;.l:eru 4 1 rr17. r i. ojggavrdu 1 rorm av jord, sten, grus, 'betong, tegcl uch järn- uch rnetallslcrot 3. byggmaterial och 4. asfait utus at: rattenbegj~tl: der saltu =urter, dir har,terkgen sker. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet 1 miljöbalken och kommunfulhaktiges taxa om avgifter för prövning och allsyn enligt miljöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska galla även om det ÖverIdagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. Redogörelse för ärendet Benny Fransson Entreprenad AB har anmält dl rmljönamnden att företaget avser att mellanlagra mer an 10 ton av annat avfall an farligt avfall vid något enskilt tillfalle (avfallskoder och i avfalisförordningen (2001 : 1063) samt SNI-kod i bilagan d Förordning ( ) om miljöfarlig verksamhet och halsoskjrdd) och sortera avfallet på fastigheten Vasby 16:27. Fastigheten ags av Höganas kommun 0 Samhallsbyggnadsfön~altningen Höganas Tel o Fax E-post

16 HOGANAS KOMMUN Buggnads AB Ibut Rosenkvist som lånar ut marken ull Benny Fransson för lagring av nytt bj~ggmaterial och mellanlagring av byggavfall i utbyte mot vissa gentjänster. Inom samma område lagrar PEAB Asfalt sina varor utan att det egentligen finns något avtal om detta enligt fastighetsägare Rosenkvist. Rosenkvist har dock inget emot denna lagring av PEAB. Inspektion har skett den 19 oktober Avfallet i form av byggavfall och jordmassor sorteras och lastas om och harpas. Information lämnades ull närboende och länsstyrelsen strax efter att anmälan inkom till miljönämnden. ICullaplast AB har därefter lämnat ett skriftligt yttrande med synpunkter pi ökad fordonstrafik och att sand kan blåsa in på Icullaplasts område. Den 16 oktober 2009 besökte Claes Pettersson, sq~relseordförande i Icullaplast AB, bygg- och djöavdehgen för att ytterligare understryka den oro som Icullaplast känner för sand och stoft från Benny Fransson Entreprenad AB i samband med lagring, w schalitning och sortering. Fastigheten ligger i den förhärskande vindriktningen mct ICuYaplast ;\R. ICuluplust tar fram predukter f3r lirsnedels- cch iäkemedeisindustrin och då är kraven höga pi att det t ex inte ska förekonima sand och grus bland iijrpackningarna. Sa~=-u dug kfcrmerades Brr,nj. Frucsssn sm oror, frsn I<d-lac+ "Y* ULLAU AR f3r L att O sund sk2 blåsa :n p2 gracr,fistigheten. Hur, menzr dsck utt har, tar, und vi!!^ utt lasra on1 jordniássui och harpa nai vri~dei~ iiggci at ici ilall. E-la~pa ineiias han att ha= gör högst en ging i manadec. Han nenar ocksi att v2xlghtiten d melan Icullaplast AS och lians egen -verksanihet borde innebära att inte alliför rriycliei: sand kan biisa in mot IMapiast,4B. Bennj~ Franssons verksamhet ar endast igiiig uiidei LOTS tid. Deil 5 iilafs 231G inuttes Kiciiard Aiiesson, 3ygg och niidjöavdehirngen, Solsielg A. Stjernvall, I\/Liljönämndens ordförande, samt Jonas Skoglund och Claes Pettersson, I<ullaplast AB, för diskussioner knng risken för att dammets påverkan på prodiikter från I<ullaplast AB vid inlastning och utlastning från företaget. Från I(ullup!ust ARS sida hetcnade man att man LQZ att e~.~enc~e'?pla skjddsitg2rder i form av plank etc. kommer att bli tillräckliga. Orsaken ull detta ar dels att ICullaplast AB ligger förhållandevis nära hanteringen av schaktmassor och dels den rådande vindriktningen från den planerade mellanlagringen. Den 8 mars 2010 formulerade miljöaadelningen ett förslag ull beslut som skulle innebära förbud mot mellanlagringen. Som skäl till beslut angavs bl. a. att det skulle finas en risk för att det damrr, som uppstår rid omlastning och sortering av schaktmassorna från Benny Fransson entreprenad AB negativt skulle kunna påverka plastprodukter vid utlastning från Icullaplast AB. Det angavs också att även om skyddsåtgärder vidtas som exempelvis ett plank mot gatan mellan de båda företagen eller särskilda sorteringsfack för avfallet skulle risken för påverkan kvarsti. Hänsyn skulle då ha tagits dl fastighetens stora Jrta, vindriktningen och bristen på hårdgjorda ytor där schaktmassorna skulle hanteras. Arendet drogs dock ullbaka frin nämnden utan att beslut fattats i ärendet.

17 a HOGANAS KOMMUN Den 31 mars 2010 kom Benny Franssons anlitade juristfirma "Gratisjuristerna" in med tvi skrivelser som svar på det beslutsförslag som skulle innebära ett förbud för Benny Franssons fortsatta hantering. I avvaktan på en eventuell försaljning av den aktuella fastigheten behandlades aldrig ärendet vid den dåvarande djönämnden. Under resten av år 2010 förekom förhandlingar om försaljning av fastigheten. Den 18 apnl2011 kontaktade miljöavdelningen Benny Fransson och frågade om nagot nytt kommit fram i ärendet, t ex vad galler försa!jr&g av fzistigheten etc. Något nytt hade inte hänt men i samtalet framkom att Benny Fransson ansåg att hans verksamhet beskrevs som mer störande an den egentligen är. Fransson uppmanades då komma in med en skiss eller andra uppgifter som skulle kunna visa verksamhetens verkliga omfattning och placering. Det som Fransson framför allt framhöll rar att det var hantering av ny sand och grus som dammade mest, inte hanteringen av byggavfall som anmälan avsåg. Den 19 april 2011 kontaktade miijöavdelmgen Benny Fïansson pi nytt om den slaiftliga komplettering han meddelat att han skulle lämna in allsammans med en kartskiss över den verkliga placeringen av avfallshanteringen respektive haste,+ir,ger, alt grus och sand. Fransson s2 di 2tt han ingrat sig och inte Ia.n,gre idk ko~~nii~~ iii med ett f3rtjdbgandc cch en!;cmp!e:te%g av sk anniilun. Den 2 maj 2011 diskuterades ärendet på diötillsynsnämndens arbetsutskott då mun ksristaterade att iirendet kände ytterligare 1- tred dr ii ng det k~~.rade tar upp for besiur pa ~niijouils~irisriirnau~~~. Den 3 maj 29i i kontaktade rniijöavdeiningen fastigne~sagaren Byggnads,AB Ihut Rosenhist i ircndci och enligt uppgfi i; de: acceptabe!t att.:ar, p5 fastigheten asfalteras ~11~- bh hirdgjoïfi p; annit sart. Asfalten eller stensattningen och andra byggnationer maste rlock tas hort av företaget som lanar fastigheten och gjort åtgärderna när verksamheten upphör och fastigheten kan kon-ma att ariviiidas på ailiiat sitt. Den 13 maj kom Ren~y Fransson genom en skrivelse från Gratisjuristerna in med ett yttrande över miljöavdelningens förslag ull nämnden. Förslaget innebar b1.a. a att ytor med dammande hantering skulle hårdgöïas med t ex asfalt och att det skulle anordnas skyddsmurar och fack för hanteringen. Enligt Fransson var olägenheterna obetydliga och åtgärdsförslaget alltför kostnadskrävande med för korta tidsfrister. Bennp Fransson föreslog i stallet att man på sikt asfalterar genomfartsleder och körytor samt att området vattenbegjuts och saltas under torrperioder. Den 16 maj meddelade PEAB att företaget efter maj månads slut inte kommer att använda fastigheten för lagring mm. Detta innebar att det endast kommer vara Benny Franssons mellanlagring och hantering as7 byggmaterial som kommer att fortsatta på fastigheten.

18 m HOGANAS KOMMUN Tiid h/iiljöhllsynsnamndens arbetsutskott den 30 maj framkom att Benny Franssons åtgärdsförslag kunde anses ullrackliga men att aren den dammande verksamheten på grannfastighetens skulle beaktas. Den senare verksamheten kommer därför behandlas i ett separat ärende. Sid 4 (5) Kommunikation I<ullaplast AB, Byggnads AB Bengt Rosenkvist, Benny Fransson och Gratisjuristerna AB har meddelats om beslutsförslaget. Skal för beslutet Miljöbalken I 26 kap 9 S MB stadgas att en ullsj~nsmyndighet fir meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av den ska efterlevas. NZllj~niimnden har allts% skyldighet att ingripa cm ~~erksarnheter medför vlägenhetcr f6r de närboendes hälsa CUCL rdjön. Enligt 26 kap 14 &B får förelägganden U- eller förbud förenas med vite. P ~riligt 21 tj punkt 1, förordiiirig (1?98:899) oil: ixdjoliifig verksamhet och hii!sssk;rdd ir det Grbjudet att utar, an=ii!an edgt?~li!)öbaken anlägga eller driva fabnker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig.. verksamhet som : hdagan dl denzu fcrord&g h~r betecksjngen C. Anliig,pining för meilaniagring av annat avfall an farligt avfail, villcet berör der aktuella iirendei., srn den tota1.c.cdd!cmiingden vid nggot cnskd.t dlfgllc ar stör~e an l(! ton hur beteckniiigeil C: och 9C.40 i bilagan id li-;~~~diiiig (1998;899). Enlim+ 6' - 37 l.v ~~r~)rdring L" (???8:V??) ~nges att nar et: anrni.;lnko~iir~rldo----- ar &r$&ligt ctrett, skal! den qnchghet som haridlagger iirendet medde!a f6re!iggande ^m försiktighetsmht eller förb~id enligt rniljciballien om det behövs, eller ferelagga verksam'netsutövaren att ansöka vm rillstirid erihgt 9 kap. G nuljöbalkcn. I 2 kap 3 5,!%rec!.^rk~c,tt alla som F_iedri.~er eller ~ ~dtar er? atgard ska litföra de skyddsitgarder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hdra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors halsa eller mdjön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skal att anta att en verksamhet eller Atgard kan medföra skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Av 2 kap 7 framgår att kraven galler i den utstrackning det inte kan anses orimligt att uppella dem. Vid bedömningen ska sarskdt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Bedömning Det finns en risk för att det damm som uppstar vid hantering al7 schaktmassor och bvggavfall från Benny Fransson entreprenad,\r negativt kan påverka