HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden"

Transkript

1 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Justering Justerare Plats och tid Paragrafer Stationshuset, Jarnvagsgatan 8, Lars Ivar ICahl 0 ordförande Daniel Svensson 0 Hans Grahn Annika Elvefors (FP) Anita Back (ID) hlalcolm Hansson (S) Ingvar Gunnarsson (MP) for Per-Erik Lundberg (S) Christina ortendahl 0 I<a tarina Ljungkvist (M) Fredrik Johannesson o) Emma Wennerholm (V) Richard Akesson, miljöchef Maria Fange, miljöinspektör Ulrika Dagård, nämndselaeterare Frednk Johannesson (Im) Miljöavdelnrngen OS- $g Sekreterare Ordförande Justerare Fredrik Johannesson OU)) Utdraget bestyrkes

2 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum DELTAGARE OCH JUSTERING DAGORDNING FORMATIONSA AREN DEN VASBY 16:27 - MELLANLAGRING AV AVFALL OCH DAMMANDE VERKSAMHET DELEGERINGSBESLUT KURSER OCH KONFERENSER... 11

3 HOGANAS KOMMUN Miljotillsynsnamnden Sid 2 (21) ANSLAGIBEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ TvIiljötillsynsnamnden Sarnrnantradesdatum Datum då anslaget satts upp Datum då anlaget tas ned Förvaringsplats för protokoliet Nämndens expedition, Jamvägsgatan 8 Underskrift Justerandes sign. 3 K.. Utdraget bestyrkes

4 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde DAGORDNING Utsänt förslag d dagordning godkänns med följande dagg: - Informationsarende - Höganäs kommuns framtida ekonomiska status, tillkommer Icurser och konferenser, tillkommer. Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

5 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sid 4 (21) Sammanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde Följande informationsärenden anmäldes: 1. Ekonomisk månadsrapport miljöullsynsnamnden 2. Uppföljning av intern kontroll för Höganas kommuns framtida ekonomiska status Miljötillsynsnamndens beslut Miljötillsynsnamnden godkänner redovisningen av de presenterade informationsarendena. Justerandes sign. h Utdraget bestyrkes

6 Prognos och kommentarer lämnas senast kl feb 4 apr 9 maj 3 jun 29 aug 3 okt 7 nov 28 nov 23 jan ~~~M~~.ADSI?APPO~?-T ivi!~jo-i-rl~s\i/kdsad;-\ivii'\sc~ iu-i I Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos i?tgq,!$~s? Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Ver ks~irr ii ic-isur vi-;& jan feb mar apr maj h,dk~htwa b, A.tk$d!&kd$h71 au9 SeP okt nov bokslut Summa verksamhetsområden ili"mkvub~-t 'YW-~.-e Politisk verksamhet _...,,, *k Miljöverksamhet &&%E i?eb~ltdï~ c^!;nirr;j - a we:, 0 *I_ * 4".yewP#wm*1*7 ^ "6...r> "L., 'T *1rn-ry*y6*n'~i.~ii?r~" 1 Delår Prr$pqs Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Ai?n feb mar maj aug SeP okt nov bokslut Verksamhetens intäkter O Personalkostnader.,$r,t-, q t -T Externa kostnader Interna kostnader Interna intäkter Ka~italkostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella poster Resultat

7 Detta är ett inbäddat Word-objekt. Dubbelklicka på rutan för att kunna skriva. Rutorna ar formaterade som en normal Word-tabell och blir större ju mer man skriver. Skriv kort och koncist så att vi kan använda texten i "blå bladet" som Iamnas till KS och läggs ut på hemsidan. Kommentarer Iamnas månadsvis per verksamhetsområde Februari Mars April Maj Juni Juli Delår Augusti September Oktober November Bokslut Bedöms följa budget, inget att notera. Bedöms följa budget, inget att notera Bedöms följa budget, förutom att livsmedelsavgifter ej blivit utdebiterade ännu. Bedöms följa budget, nu har livsmedelsavgifterna blivit utdebiterade. Ingen rapport Ingen rapport Bedöms följa budget på helårsbasis. överskottet på ca 500 tkr per augusti är hänförliga till ännu ej utfört arbete med omläggning av arkivet (225 tkr), samt att intäkterna för livsmedelsavgifterna har redan utdebiterats för helår (fasta delen). Delår och Bokslut avser prel prognos och kommentarer till aktuellt KS-sammanträde. Prognos och kommentarer Iamnas även till Delår och Bokslut enligt särskilda tidplaner för resp dokument.

8 I<OLI&IL~NFCLL~L.~I<TIGE HOGANAS -flp -. fl 4 KOMMUN 5 98 Dnr /KIC1591 Uppföljning av intern kontroll för 2010 Högariäs~omm~ sid 51 (54) SA~J~~~~~NE~QE~$,~~Q?OE:OL Samrnan,+\~esdatum Sammanfattning av ärendet Eciigt kommunens reglemente för intern kontroll, IgC 2007:73, ska nämnderna varje år rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen för det gingna året ull kornrnunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska sedan årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna kontrollen och redovisa denna ullsammans med årsredovisningen ull kommunfullmäktige senast den 15 apnl. I<ommunled~gskontorets ekonomiavdelning har lämnat skrivelse med uppföljning av de interna kontrollplanema för kommunstyrelsens förvaltningar, socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförrnyndarnämnden, byggnadsnämnden och miljönamnden. Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 maj Ekonomen Hanna Lööw föredrar ärendet på sammanträdet. Beslutsunderlag I~ommun~äktiges beslut den 26 maj 2011, S 60, I<ommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, S 104, I<ommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 april 2011, $, 80, I<ommunledningskontorets, ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse, den 8 april 2011 inklusive nämndernas respektive beslut om uppföljning av den interna kontrollen för år Deltar i Överläggningen Jean-Daniel Maurin (LIP), Tulsa Jansson (MP) och Inger Nilsson (V? deltar i överlaggrungen av ärendet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår liornmunfullmaktige besluta att godkänna uppföljning av intern kontroll för 2010 föx kommunstyrelsens förvaltningar, socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, byggnadsnämnden och rmljönärnnden. Beslutet ska skickas tiii, I<ornrnunledningskontoret (ekonomiavdelningen) i Samtliga nämnder

9 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sid 5 (21) Arbetsutskottets sammanträde VASBY 16:27 - MELLANLAGRING AV AVFALL OCH DAMMANDE VERKSAMHET Benny Fransson Entreprenad AB har lämnat in en anmälan om mellanlagring av avfall i form av byggavfall och schaktmassor. Hanteringen som pågått en tid har enligt grannen ICullaplast AB medfört olägenheter i form av inblåsande sand och ökad trafik. Miljötillsynsnamndens beslut Miljötillsynsnämnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att på fastigheten Vasby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet mellanlagra, sortera, transportera eller i övrigt hantera avfall enligt avfallsförordningens definition. Förbudet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för var gång förbudet övertrads. Nämnden förelägger Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att vid hantering av andra massor som inte är avfall på fastigheten Väsby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet vattenbegjuta och/eller salta köroch transportytor i sådan omfattning att damning inte förekommer. Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för var gång förbudet överträds. Nämnden förelägger Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att förvaring av andra massor som inte ar avfall på fastigheten Väsby 16:27 sex månader efter delfåendet av beslutet ska ske i fack med tre vaggar och en minsta höjd av två meter för att minimera damningen. Föreläggandet förenas med ett vite om kr. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet l mdjöbalken och kommunfullmäktiges taxa om avgifter för prövning och ullsyn enligt mdjöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska gälla även om det överklagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. Skal för beslut I 2 kap 3 fj djöbalken, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, h dra eller mowerka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skal att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 26 kap 9 mdjöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av den ska efterlevas. Sådana förbud och förelägganden får förenas med vite enligt 26 kap 14 djöbalken. Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

10 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sid 6 (21 ) Arbetsutskottets sammanträde I lag om viten, 4 S, sägs "Om det är lampligt med hänsyn d omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då ull ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskften överträds." Det finns en risk för damning vid hantering av schaktmassor, byggavfall eller andra dammande massor från Benny Fransson Entreprenad AB. Aven om påverkan kan minimeras genom vattenbegjutning och saltning av körytor, m.m. är detta försiktighetsåtgärder som bör begränsas til sådana massor som inte klassas som avfall enligt avfallsförordningen. Hanteringen av avfall bör däremot i sin helhet förbjudas eftersom damm från avfallet riskerar att förorena Icullaplast AB:s livsmedels förpackningar. Avgift Enligt 27 kap 1 S MB får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och ullsyn enligt IvIB eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. I<ommunfullmäktige i Höganäs har med stöd av ovanstående bestämmelse fastställt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbaken (WS 2011:25). Enligt taxan ska avgift betalas av den som bedriver verksamhet på sådant sätt att rniljöbalken är ullämplig. Enligt 15 S i taxan får miljönämnden bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. ar Miljöavdelungens skrivelse daterad Benny Franssons anmälan om mellanlagring av avfall daterad ICullaplast AB:s svar, , på remiss om anmälan om mellanlagring av avfall. Gratisjuristerna AB:s skrivelser daterad , och &hljöavdelmngens skrivelser från , och Miljöavdelningens förslag till beslut Miljöullsynsnämnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att på fastigheten Vasby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet under perioder med torr väderlek mellanlagra, sortera, transportera eller i övrigt hantera 1. byggavfall i form av jord, sten, grus, betong, tegel och järn- och metallskrot 2. jord, sten, grus och sand, Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

11 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde byggmaterial och 4. asfalt Utan att vattenbegjuta eller salta marken dar hanteringen sker. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet 1 i$ miljöbalken och kornrnunfullmaktiges taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska gälla även om det överklagas. Skal för beslutet Miljöbalken I 26 kap 9 MB stadgas att en ullsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av den ska efterlevas. Mtljönamnden har alltså skyldighet att ingripa om verksamheter medför olägenheter för de närboendes halsa eller miljön. Enligt 26 kap 14 fj MB får förelägganden eller förbud förenas med vite. Enligt 21 i$ punkt 1, förordning ( ) om miljöfarlig verksamhet och halsoskydd ar det förbjudet att utan anmälan enligt miljöbalken anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen C. Anläggning för mellanlagring av annat avfall an farligt avfall, vdket berör det aktuella ärendet, om den totala avfallsmangden vid något enskilt tillfalle ar större an 10 ton har betechgen C och i bilagan tdl förordmg (1998:899). Enligt 27 fj förordning (1998:899) anges att nar ett anmalningsarende ar tillräckligt utrett, skall den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om dlstånd enligt 9 kap. 6 miljöbaken. I 2 kap 3 fj MB, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors halsa eller mdjön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skal att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Av 2 kap 7 MB framgår att kraven galler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppsrlla dem. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

12 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Sammanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde Sid 8 (21) Bedömning Det finns en risk för att det damm som uppstår vid hantering av schaktmassor och byggavfall från Benny Fransson entreprenad AB negativt kan påverka plastprodukter vid utlastning från Icullaplast AB. Vattenbegjutning och saltning vid torrt väderlag borde dock minska risken för störningar. Atgärden bedöms som rimlig och motiverad med hänsyn ull de kostnader och följder som dammiga produkter och minskade leveranse~~kan innebära för ICullaplast AB. Avgift Enligt 27 kap 1 MB får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och allsyn enligt MB eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. ICornmunfullmaktige i Höganäs har med stöd av ovanstående bestämmelse fastställt taxa för prövning och ullsyn enligt miljöbalken (IWS :25). Enligt taxan ska avgift betalas av den som bedriver verksamhet på sådant sätt att rmljöbalken ar tillämplig. Enligt 15 g i taxan får miljönamnden bestämma att beslut om avgift ska galla omedelbart aven om det överklagas. Arbetsutskottets förslag till beslut i'vliljötillsynsnamnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att på fastigheten Vasby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet mellanlagra, sortera, transportera eller i övrigt hantera avfall enligt avfallsförordningens definition. Förbudet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för var gång förbudet övertrads. Nämnden förelägger Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att vid hantering av andra massor som inte är avfall på fastigheten Väsby 16:27 en månad efter delfåendet av beslutet vattenbegjuta och/eller salta köroch transportytor i sådan omfattning att damning inte förekommer. Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för var gång förbudet överträds. Nämnden förelägger Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att förvaring av andra massor som inte ar avfall på fastigheten Väsby 16:27 sex månader efter delfåendet av beslutet ska ske i fack med tre väggar och en minsta höjd av två meter för att minimera damningen. Föreläggandet förenas med ett vite om kr. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet 1 g djöbalken och kommunfullmäktiges taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska gälla även om det överklagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. Justerandes sign. Utdraget bestyrkes

13 HOGANAS KOMMUN Miljötillsynsnamnden Samrnanträdesdatum Arbetsutskottets sammanträde Sid 9 (21) Skal för beslut 1 2 kap 3 $ rniljöbalken, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skal att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Enligt 26 kap 9 s miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av den ska efterlevas. Sådana förbud och förelägganden får förenas med vite enligt 26 kap 14 S mdjobalken. I lag om viten, 4 s, sägs "Om det är lämpligt med hänsyn tiil omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. Om vitesförelaggandet innefattar ett förbud eller någon likilande föreskrift eller det annars är lampligt, kan i stallet bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds." Det finns en risk för damning vid hantering av schaktmassor, byggavfall eller andra dammande massor från Benny Fransson Entreprenad AB. Aven om påverkan kan minimeras genom vattenbegjutning och saltning av körytor, m.m. är detta försiktighetsåtgärder som bör begränsas till sådana massa som inte klassas som avfall enligt avfallsförordningen. Hanteringen av avfall bijr däremot i sin helhet förbjudas eftersom damm från avfallet riskerar att förorena ICullaplast AB:s livsmedels förpackningar. Avgift Enligt 27 kap 1 s MB får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt MB eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. I<ornmunfullmäktige i Höganas har med stöd av ovanstaende bestämmelse fastställt taxa för prövning och tillsyn enligt rniljöbalken (I-S 2012:25). Enligt taxan ska avgift betalas av den som bedriver verksamhet på sådant sätt att miljöbalken är tillämplig. Enligt 15 5 i taxan får miljönamnden bestämma att beslut om avgift ska galla omedelbart även om det överklagas. Justerandes sign, 9 R Utdraget bestyrkes

14 Bilaga u11 beslut HOGANAS KOMMUN Hur man överklagar Miljötillsynsnamndens beslut kan överltlagas ull Lansstyrelsen i Skane lan. Om ni vill överklaga beslutet, ange varför ni anser att beslutet ar oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer. O~rerlda~andet ska lämnas eller skickas till: Miljöulisynsnamnden Höganas kommuil Höganas. För att ö~rerklagaildet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit inom tre vec,-kor (21 daga?? fran den dag di ni fick del av beslutet. Har ert överldagandc inkommit i ratt ud sldckas handlingarria ridare dl L,anssn:relsen i Skane lan, om inte mdjöullsinsnarnnden andrar beslutet på det satt som ni har begärt.

15 HOGANAS KOMMUN BESLUTSFORSLAG Sid I (5) Datum Dnr juli2- Handläggare Maria Fange ~Wjötdlsynsnamnden Stadshuset HOGANAS VASBY 16:27 - MELLANLAGRING AV AVFALL OCH DAMMANDE VERKSAMHET Benny Fransson Entreprenad AB har lämnat in en anmälan om mellanlagring av avfall i form av byggavfall och schaktmassor. Hanteringen som pågått en tid har enligt grannen ICullaplast AB medfört olägenheter i form av inblåsande sand och Miljoavdelningens förslag till beslut Miljöullsynsnamnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att pa fastigheten vasby '1627 en manad efter delfåendet av beslutet under perioder med torr väderlek mellanlagra, sortera,,-l-e unllopurtcra,.+. caer i 6~:fl;lg: ha;.l:eru 4 1 rr17. r i. ojggavrdu 1 rorm av jord, sten, grus, 'betong, tegcl uch järn- uch rnetallslcrot 3. byggmaterial och 4. asfait utus at: rattenbegj~tl: der saltu =urter, dir har,terkgen sker. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet 1 miljöbalken och kommunfulhaktiges taxa om avgifter för prövning och allsyn enligt miljöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska galla även om det ÖverIdagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. Redogörelse för ärendet Benny Fransson Entreprenad AB har anmält dl rmljönamnden att företaget avser att mellanlagra mer an 10 ton av annat avfall an farligt avfall vid något enskilt tillfalle (avfallskoder och i avfalisförordningen (2001 : 1063) samt SNI-kod i bilagan d Förordning ( ) om miljöfarlig verksamhet och halsoskjrdd) och sortera avfallet på fastigheten Vasby 16:27. Fastigheten ags av Höganas kommun 0 Samhallsbyggnadsfön~altningen Höganas Tel o Fax E-post

16 HOGANAS KOMMUN Buggnads AB Ibut Rosenkvist som lånar ut marken ull Benny Fransson för lagring av nytt bj~ggmaterial och mellanlagring av byggavfall i utbyte mot vissa gentjänster. Inom samma område lagrar PEAB Asfalt sina varor utan att det egentligen finns något avtal om detta enligt fastighetsägare Rosenkvist. Rosenkvist har dock inget emot denna lagring av PEAB. Inspektion har skett den 19 oktober Avfallet i form av byggavfall och jordmassor sorteras och lastas om och harpas. Information lämnades ull närboende och länsstyrelsen strax efter att anmälan inkom till miljönämnden. ICullaplast AB har därefter lämnat ett skriftligt yttrande med synpunkter pi ökad fordonstrafik och att sand kan blåsa in på Icullaplasts område. Den 16 oktober 2009 besökte Claes Pettersson, sq~relseordförande i Icullaplast AB, bygg- och djöavdehgen för att ytterligare understryka den oro som Icullaplast känner för sand och stoft från Benny Fransson Entreprenad AB i samband med lagring, w schalitning och sortering. Fastigheten ligger i den förhärskande vindriktningen mct ICuYaplast ;\R. ICuluplust tar fram predukter f3r lirsnedels- cch iäkemedeisindustrin och då är kraven höga pi att det t ex inte ska förekonima sand och grus bland iijrpackningarna. Sa~=-u dug kfcrmerades Brr,nj. Frucsssn sm oror, frsn I<d-lac+ "Y* ULLAU AR f3r L att O sund sk2 blåsa :n p2 gracr,fistigheten. Hur, menzr dsck utt har, tar, und vi!!^ utt lasra on1 jordniássui och harpa nai vri~dei~ iiggci at ici ilall. E-la~pa ineiias han att ha= gör högst en ging i manadec. Han nenar ocksi att v2xlghtiten d melan Icullaplast AS och lians egen -verksanihet borde innebära att inte alliför rriycliei: sand kan biisa in mot IMapiast,4B. Bennj~ Franssons verksamhet ar endast igiiig uiidei LOTS tid. Deil 5 iilafs 231G inuttes Kiciiard Aiiesson, 3ygg och niidjöavdehirngen, Solsielg A. Stjernvall, I\/Liljönämndens ordförande, samt Jonas Skoglund och Claes Pettersson, I<ullaplast AB, för diskussioner knng risken för att dammets påverkan på prodiikter från I<ullaplast AB vid inlastning och utlastning från företaget. Från I(ullup!ust ARS sida hetcnade man att man LQZ att e~.~enc~e'?pla skjddsitg2rder i form av plank etc. kommer att bli tillräckliga. Orsaken ull detta ar dels att ICullaplast AB ligger förhållandevis nära hanteringen av schaktmassor och dels den rådande vindriktningen från den planerade mellanlagringen. Den 8 mars 2010 formulerade miljöaadelningen ett förslag ull beslut som skulle innebära förbud mot mellanlagringen. Som skäl till beslut angavs bl. a. att det skulle finas en risk för att det damrr, som uppstår rid omlastning och sortering av schaktmassorna från Benny Fransson entreprenad AB negativt skulle kunna påverka plastprodukter vid utlastning från Icullaplast AB. Det angavs också att även om skyddsåtgärder vidtas som exempelvis ett plank mot gatan mellan de båda företagen eller särskilda sorteringsfack för avfallet skulle risken för påverkan kvarsti. Hänsyn skulle då ha tagits dl fastighetens stora Jrta, vindriktningen och bristen på hårdgjorda ytor där schaktmassorna skulle hanteras. Arendet drogs dock ullbaka frin nämnden utan att beslut fattats i ärendet.

17 a HOGANAS KOMMUN Den 31 mars 2010 kom Benny Franssons anlitade juristfirma "Gratisjuristerna" in med tvi skrivelser som svar på det beslutsförslag som skulle innebära ett förbud för Benny Franssons fortsatta hantering. I avvaktan på en eventuell försaljning av den aktuella fastigheten behandlades aldrig ärendet vid den dåvarande djönämnden. Under resten av år 2010 förekom förhandlingar om försaljning av fastigheten. Den 18 apnl2011 kontaktade miljöavdelningen Benny Fransson och frågade om nagot nytt kommit fram i ärendet, t ex vad galler försa!jr&g av fzistigheten etc. Något nytt hade inte hänt men i samtalet framkom att Benny Fransson ansåg att hans verksamhet beskrevs som mer störande an den egentligen är. Fransson uppmanades då komma in med en skiss eller andra uppgifter som skulle kunna visa verksamhetens verkliga omfattning och placering. Det som Fransson framför allt framhöll rar att det var hantering av ny sand och grus som dammade mest, inte hanteringen av byggavfall som anmälan avsåg. Den 19 april 2011 kontaktade miijöavdelmgen Benny Fïansson pi nytt om den slaiftliga komplettering han meddelat att han skulle lämna in allsammans med en kartskiss över den verkliga placeringen av avfallshanteringen respektive haste,+ir,ger, alt grus och sand. Fransson s2 di 2tt han ingrat sig och inte Ia.n,gre idk ko~~nii~~ iii med ett f3rtjdbgandc cch en!;cmp!e:te%g av sk anniilun. Den 2 maj 2011 diskuterades ärendet på diötillsynsnämndens arbetsutskott då mun ksristaterade att iirendet kände ytterligare 1- tred dr ii ng det k~~.rade tar upp for besiur pa ~niijouils~irisriirnau~~~. Den 3 maj 29i i kontaktade rniijöavdeiningen fastigne~sagaren Byggnads,AB Ihut Rosenhist i ircndci och enligt uppgfi i; de: acceptabe!t att.:ar, p5 fastigheten asfalteras ~11~- bh hirdgjoïfi p; annit sart. Asfalten eller stensattningen och andra byggnationer maste rlock tas hort av företaget som lanar fastigheten och gjort åtgärderna när verksamheten upphör och fastigheten kan kon-ma att ariviiidas på ailiiat sitt. Den 13 maj kom Ren~y Fransson genom en skrivelse från Gratisjuristerna in med ett yttrande över miljöavdelningens förslag ull nämnden. Förslaget innebar b1.a. a att ytor med dammande hantering skulle hårdgöïas med t ex asfalt och att det skulle anordnas skyddsmurar och fack för hanteringen. Enligt Fransson var olägenheterna obetydliga och åtgärdsförslaget alltför kostnadskrävande med för korta tidsfrister. Bennp Fransson föreslog i stallet att man på sikt asfalterar genomfartsleder och körytor samt att området vattenbegjuts och saltas under torrperioder. Den 16 maj meddelade PEAB att företaget efter maj månads slut inte kommer att använda fastigheten för lagring mm. Detta innebar att det endast kommer vara Benny Franssons mellanlagring och hantering as7 byggmaterial som kommer att fortsatta på fastigheten.

18 m HOGANAS KOMMUN Tiid h/iiljöhllsynsnamndens arbetsutskott den 30 maj framkom att Benny Franssons åtgärdsförslag kunde anses ullrackliga men att aren den dammande verksamheten på grannfastighetens skulle beaktas. Den senare verksamheten kommer därför behandlas i ett separat ärende. Sid 4 (5) Kommunikation I<ullaplast AB, Byggnads AB Bengt Rosenkvist, Benny Fransson och Gratisjuristerna AB har meddelats om beslutsförslaget. Skal för beslutet Miljöbalken I 26 kap 9 S MB stadgas att en ullsj~nsmyndighet fir meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av den ska efterlevas. NZllj~niimnden har allts% skyldighet att ingripa cm ~~erksarnheter medför vlägenhetcr f6r de närboendes hälsa CUCL rdjön. Enligt 26 kap 14 &B får förelägganden U- eller förbud förenas med vite. P ~riligt 21 tj punkt 1, förordiiirig (1?98:899) oil: ixdjoliifig verksamhet och hii!sssk;rdd ir det Grbjudet att utar, an=ii!an edgt?~li!)öbaken anlägga eller driva fabnker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig.. verksamhet som : hdagan dl denzu fcrord&g h~r betecksjngen C. Anliig,pining för meilaniagring av annat avfall an farligt avfail, villcet berör der aktuella iirendei., srn den tota1.c.cdd!cmiingden vid nggot cnskd.t dlfgllc ar stör~e an l(! ton hur beteckniiigeil C: och 9C.40 i bilagan id li-;~~~diiiig (1998;899). Enlim+ 6' - 37 l.v ~~r~)rdring L" (???8:V??) ~nges att nar et: anrni.;lnko~iir~rldo----- ar &r$&ligt ctrett, skal! den qnchghet som haridlagger iirendet medde!a f6re!iggande ^m försiktighetsmht eller förb~id enligt rniljciballien om det behövs, eller ferelagga verksam'netsutövaren att ansöka vm rillstirid erihgt 9 kap. G nuljöbalkcn. I 2 kap 3 5,!%rec!.^rk~c,tt alla som F_iedri.~er eller ~ ~dtar er? atgard ska litföra de skyddsitgarder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hdra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors halsa eller mdjön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skal att anta att en verksamhet eller Atgard kan medföra skada eller olägenhet för människors halsa eller miljön. Av 2 kap 7 framgår att kraven galler i den utstrackning det inte kan anses orimligt att uppella dem. Vid bedömningen ska sarskdt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Bedömning Det finns en risk för att det damm som uppstar vid hantering al7 schaktmassor och bvggavfall från Benny Fransson entreprenad,\r negativt kan påverka

19 u HOGANAS KOMMUN plastprodukter vid utlastning från ICullaplast AB. T7attenbeg)utning och saltning vid torrt vadedag borde dock minska risken för störningar. Atgarden bedöms som rimlig och motiverad med hänsyn all de kostnader och följder som dammiga produkter och minskade leveranser kan innebära för ICullaplast AB. Avgift Enligt 27 kap 1 S MB får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föresknfter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och ullsyn enligt MB eller enligt föresknfter som har meddelats med stöd av balken. I<ommunhllmaktige i Höganas har med stöd av ovanstaende bestammelse fastställt taxa för prövning och allsyn enligt djöbaken (ICS 2011:25). Enligt taxan ska avgift betalas av den som bedriver verksamhet på sidant satt att djöballcen ar allämplig. Enligt 15 S i taxan får miljönamnden bestämma att beslut om avgift ska galla omedelbart aven om det överklagas. Bilagor Benny Fzansss~s znm2!an orr, mellzn!zgrkg aï 2~ful frin september 200?. JCiillaplast ARS svar, från september 2009, p3 remiss om anmilan om mellanlagring av avfall. "Gratisiuristernas" skrivelser från mars 2010 och maj hfiljöavdebgenc fsrslag dl beslut fran 9 =ars 2010,3 maj 201 l, I7 maj 2C11 och 11 juli Beslutet stalls till Benny Fransson Entreprenad AB, Hedgatan 4, Höganas, Kopia till Gratisjuristerna :JE, Badhusgatan 4, Helsingborg Bvggnads AB Ihut Kosenkvist, Norregatan 2, Höganas ICullaplast AB, Hedgatan, Höganas

20 a HOGANAS KOMMUN Handläggare Maria Fange Datum Dnr juli- Miljoallsynsnamnden Stadshuset HOGANAS Sid 1 (5) VASBY 16:27 - MELLANLAGRING AV AVFALL OCH DAMMANDE VERKSAMHET Benny Fransson Entreprenad AB har lämnat in en anmälan om mellanlagring av avfall i form av byggavfall och schaktmassor. Hanteringen som pågått en tid har enligt grannen IWaplast AB medfört olägenheter i form av inblåsande sand och ökad traf&. Miljöavdelningens fiirslag till beslut R/Liijötillsynsnamnden förbjuder Benny Fransson Entreprenad AB, organisationsnummer , att på fastigheten Vasby 16:27 en månad efter delfå'endit av bedutet under perioder med torr vaderlek mellanlaga, sortera, + ~,.-- all~p~ri~a ~Ger i 6vi"Igi hanteïa r 11 ' 1. byggdviau i forrri av jord, sten, grus, berong, regel och järn- och metailshet 2. jord, xen, grus och sand, 3. byggmaterial och 4. asfalt utur, utt mttenbegj~ta cllcr salta marken dar hailteiiiigen skel. Nämnden beslutar dessutom, med stöd av 27 kapitlet 1 5 miljöbalken och kommunfullmaktiges taxa om avgifter för prövning och ullsyn enligt djöbalken, att debitera Benny Fransson Entreprenad AB 2800 kr. Beslutet om avgift ska galla aven om det överklagas. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad information. Redogörelse för ärendet Benny Fransson Entreprenad AB har anmält till mdjönamnden att företaget avser att mellanlagra mer än 10 ton av annat avfall an farligt avfall vid något enskilt tillfalle (avfallskoder och i avfallsförordningen (2001: 1063) samt SNI-kod i bilagan ull Förordning (1998:839) om djöfarlig verksamhet och halsoskydd) och sortera avfallet på fastigheten Vasby 16:27. Fastigheten ägs av Höganas kommun Samhällsbyggnadsföwaltningen e Höganas Tel Fax E-post

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (11) Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) Bertil Ziegler (M) Anita Bäck (KD) Per-Erik Lundberg

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-02-11 Sammanträdestid Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M) Peter

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (6) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Läs mer

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd KUB2001, v2.0, 2013-10-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträde 2014-10-30, kl 14:30 i Skårs Gård Ärende Sid Beslutsförslag 1 Justering av protokoll Lars Wånghed (M) onsdag 5 november kl 17 2 Budget månadsrapport

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15 15.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson, vice

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Britt Tönnberg (S) Michael Cassaras (M) Britt Tönnberg (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Britt Tönnberg (S) Michael Cassaras (M) Britt Tönnberg (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 14:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Michael Cassaras (M), ordförande Niklas Mattsson (KD), vice ordförande

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Miljönämnden. Sammanträdesdatum 2009-12-09. Innehållsförteckning

HÖGANÄS KOMMUN Miljönämnden. Sammanträdesdatum 2009-12-09. Innehållsförteckning Innehållsförteckning DELTAGARE OCH JUSTERING... 1 FORMELLA ÄRENDEN 72 DAGORDNING... 2 73 INFORMATIONSÄRENDEN... 3 74 UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL FÖR 2009 OCH PLAN FÖR INTERN KONTROLL FÖR 2010... 4 75

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Föreläggande vid vite avseende nedskräpning på fastigheten Brännaren 19

Föreläggande vid vite avseende nedskräpning på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Miljöförvaltningen Delegationsbeslut Datum 2015-02-27 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Direkttelefon 040-34 58 85 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM Ärende: 548:01614-2014

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17) Sida 1(17) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 19.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande Viktoria Eliasson (V) tjänstgör

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Föreläggande om åtgärder 15 Åtgärder eller förbud? Vad visar utredningen? Hur stor är omfattningen av problemen? Går det att åtgärda problemen? Vad är skäligt att ställa krav på? Det ska inte vara mer

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut 1 (6) Djur- och miljöenheten Jerry Joelsson 010-2253250 LM EDENSTRÖMS MASKIN AB Västanå 316 841 97 Erikslund Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Länsstyrelsen ger LM EDENSTRÖMS

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tillsyn och påföljder 11 kap. PBL

Tillsyn och påföljder 11 kap. PBL En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Plats och tid Smaragden, Folkets Hus, Köping kl. 13.15 14.15 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9) Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober 2016 1 (9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.03-10.12 Beslutande: Åsa Hååkman Felth (S), ordförande Lillvor Eriksson (S) Irene Frisk (S) Karin Löfstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, kl 16:30-17:45 Ordförande: Emma Berginger (MP) Ledamöter: Lena Fällström (S) Cecilia Barnes (FP) Mikael Thunberg (S) Ersättare:

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 1115, kl. 17:00 17:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Beslutande Jan Åke Johansson (S), ordförande Ulla Nilmander Jensen (L), vice ordförande Anders Fredén (MP) Övriga

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer