Storängens industriområde inom Huddinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storängens industriområde inom Huddinge kommun"

Transkript

1 inom Huddinge kommun PM - Dagvattenhantering Detaljplan Storängen Uppdragsnummer: 00 Johan Ekvall

2 Johan Ekvall Dagvattenhantering () BAKGRUND OCH SYFTE... METODIK, UNDERLAG... BEDÖMNINGSGRUNDER - DAGVATTEN... RENINGSMETODER FÖR DAGVATTEN... KOMMUNAL DAGVATTENSTRATEGI... FÖRUTSÄTTNINGAR.... Avrinning.... Markförhållanden.... Recipienten Trehörningen.... Vattentäkter.... Befintliga och planerade reningsanläggningar för dagvatten... NOLLALTERNATIV... PLANFÖRSLAG... BEHOV AV YTTERLIGARE ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER.... Efter utbyggnad.... Anläggningskedet SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 0 REFERENSER... Bilagor: - Fotografier med bildtext - Ledningskarta, dagvatten Omslagsbild: Industrilokaler i Storängen Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

3 Johan Ekvall Dagvattenhantering () Bakgrund och syfte Detta PM (levererat 00, reviderat 00), som utgör underlag för en fördjupad översiktsplan, syftar till att översiktligt beskriva dagvattenhanteringen i nuläget och efter förändring enligt planförslag. Området utgörs uteslutande av industrimark. Hela området ligger i närheten av sjön Trehörningen och ligger i sin helhet inom dess avrinningsområde. Utöver detta PM behandlas geoteknik och miljögeoteknik (markföroreningar) i separata PM. Metodik, underlag Befintligt material, bl.a. baskarta och ledningskarta från kommunen har använts som underlag för utredningen. Uppgifter om ledningssystemets standard och dagvattenrening har inhämtats från Stockholm Vatten AB. Ett platsbesök har genomförts maj 00 av Johan Ekvall, Tyréns AB. Hela planområdet besöktes samt markerna mot Trehörningen och dagvattensystemets utlopp i sjön. Vid besöket togs ett flertal fotografier som bifogas rapporten. Det allmänna intrycket vid platsbesöket var att verksamhetsområdet i Storängen på vissa platser är hårt belastat med bl.a. begagnade motorer och metallupplag liggande på hårdgjorda ytor. Sättningsskador vid byggnader observerades. Bedömningsgrunder - dagvatten Nationella bedömningsgrunder för dagvatten saknas. Detaljerade krav på rening av dagvatten förkommer normalt inte. Huddinges och Stockholms dagvattenstrategier klassar föroreningshalterna i dagvatten från t.ex. bostadsområden som låga-måttliga (skala: låga-måttliga-höga halter). Föroreningshalten i dagvatten från industriytor klassas som hög i Huddinges dagvattenstrategi. Reningsmetoder för dagvatten För att minska tillförseln av föroreningar som t.ex. tungmetaller och organiska miljögifter samt näringsämnen till en recipient finns i huvudsak fyra generella metoder att tillgå: Åtgärda källorna till föroreningarna Installation av någon typ av reningsanläggning Infiltration i mark som alternativ till avledning via ledningsnät Avledning till reningsverk Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

4 Johan Ekvall Dagvattenhantering () För planområdet är avledning till reningsverk uteslutet då avledning till reningsverk normalt inte accepteras i duplikatområden. Under byggfasen kan dock viss anslutning till spillvattenledning, om möjligt, vara befogad. Infiltration i mark av oljeförorenat dagvatten är inte lämpligt då detta leder till att marken på sikt blir kraftigt förorenad. Vid låg föroreningsgrad som t.ex. vid avledning av takvatten från tegeltak eller avrinning från gång- och cykelstråk kan infiltration användas utan förbehåll. Vilken typ av åtgärd som kan/bör vidtas för att minska belastningen på en recipient är beroende på en mängd olika faktorer som t.ex. markförhållanden, utrymme, föroreningskällornas beskaffenhet etc. Att åtgärda källorna till föroreningarna är det alternativ som i det långa perspektivet kan ses som det mest effektiva men är i ett kortare perspektiv ofta är svårt att genomföra. Att installera reningsläggningar är det alternativ som oftast används för att minska utsläpp av förorenat dagvatten. Det finns sex huvudalternativ för rening av dagvatten : Sedimenteringsanläggningar (avsättningsmagasin under jord alt. öppna dammar) Olika typer av filter Oljeavskiljare Dunkersanläggningar eg. skärmbassänger (sedimenteringsanläggning placerad i recipienten, befintlig anläggning i Trehörningen ska restaureras). Våtmarker och översilningsytor (planeras öster om planområdet) Olika LOD-lösningar, exempelvis infiltration i mark Reningseffekter Till stor del är föroreningarna i dagvatten knutna till det suspenderade materialet, d.v.s. föroreningarna är i partikelform eller är bundna till ytan på mindre partiklar som exempelvis slitagematerial från vägbeläggningar. Detta gäller generellt sett, undantag kan till exempel vara tungmetaller i dagvatten från takytor av till exempel kopparplåt där kopparn i större utsträckning förekommer, åtminstone initialt, i löst form. Vissa tungmetaller som t.ex. zink och kadmium förkommer allmänt i högre grad i löst form. Olja i flytande form (till viss del återfinns även olja på partiklar) utgör också ett undantag från grundregeln att föroreningar i dagvatten är knutna till partiklar. Vägsalt transporteras oftast rakt genom reningsanläggningar för dagvatten oavsett vilken typ av anläggning som används. Även andra vanligt förekommande kemprodukter som glykol och spolarvätska passerar i hög grad genom reningsanläggningarna. Vid användande av olika typer av konventionella dagvattenreningstekniker varierar reningsgraden i normala fall mellan 0 och 0 % för ämnen som t.ex. tungmetaller och näringsämnen. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

5 Johan Ekvall Dagvattenhantering () Att uppnå mer än 0 % rening utan att använda någon form av fällnings/filterteknik är svårt, dels beroende på att en viss del av föroreningarna förkommer i löst form, dels beroende på att de allra minsta partiklarna behöver mycket lång tid för att sedimentera. För olja i flytande form (till viss del återfinns även olja på partiklar) fungerar inte en enkel damm eller avsättningsmagasin om dess inte kompletteras med anordningar för att avskilja olja och flytande partiklar. Kommunal dagvattenstrategi Huddinge kommun har sedan 00 en dagvattenstrategi. I korthet innebär denna bl.a. att: Den naturliga vattenbalansen skall bevaras LOD ska tillämpas i möjligaste mån Översvämningar ska undvikas Föroreningar skall hindras från att nå dagvattnet genom åtgärder vid källan Förorenat dagvatten skall renas Enligt Huddinges dagvattenstrategi ska i första hand åtgärder vid källan och infiltration ske för den typen av område som Storängen kommer att utgöra. Avledning i öppna diken förordas i de fall dagvatten måste avledas från ett område. Förutsättningar. Avrinning Det aktuella området är drygt 0 ha stort varav ca ha utgörs av industrimark. Stora delar av området har hårdgjorda ytor med begränsad infiltration. Avrinningen sker via dagvattenledningar och diken till sjön Trehörningen öster om planområdet. Utöver områdets egen avvattning leds dagvatten från närliggande bostadsområden och vägar till Trehörningen. Den huvuddagvattenledning i norra delen av industriområdet som leder vatten mot Trehörningen avleder även vatten från Fullerstaån. Allt vatten passerar en pumpstation för att sedan via en större ledning (Ø 000) ledas mot sjön. All avrinning passerar den reningsanläggning (Dunkersbassänger, system av skärmar i sjön som skapar en sedimentationsanläggning)) som finns i sjöns norra del. En omledning av dagvattnet kommer dock att ske, se nedan,.. Ledningssystemet i är sannolikt skadat på grund av sättningar i marken. Längs med Storängsleden har ledningar lagts om av detta skäl. Sättningar kring byggnader observerades vid platsbesöket. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

6 s erv Johan Ekvall Dagvattenhantering () : Tomtberga STÖREN 0 RUDAN : NEJONÖGAT : : 0 KARPEN : : SOLGÅRD STENBITEN s erv : :0 : : ga: serv serv 0 : : : : SPIGGEN : : PARADISBACKEN SPÄTTAN STENBITEN : 0 : MALEN 0 serv ga: ga: TOMTBERGA SUTAREN LAXEN : DALHEMS- VÄGEN 0 FÖRRÅDS- : : : VÄGEN : : 0 Stuvsta :gård 0 ga: FÖRRÅDET ga: s erv ga: : : KLOCKARBACKEN SJÖDALSVÄGEN BRANDSTEGEN ga: BJÖRKHOLMS- HANTVERKET 0 VÄGEN :0 0 : s : : FABRIKEN TONFISKEN STRÖMMINGEN s erv BRANDSTEGEN : 0 Planerat översilnings- : : : Område (kommande : avledning av dagvatten) : : : : :0 : ga: : s erv : ga: s erv EKUDDEN KLOCKARBACKEN serv serv s erv : ASKEN S: ga: s erv VERKSTADEN : STORÄNGS- ga: ga: MURKLAN ALUDDEN ASPEN Sörskogen : DREVET HÄNGBJÖRKEN SÖRSKOGEN HÖRNINGSNÄS HÖRNINGSNÄS PALMEN Stuvsta gård : : CENTRALVÄGEN : AXELN KANTARELLEN : : : : LAGRET DVÄRGBJÖRKEN APELVÄGEN : OLIVTRÄDET HÄGGEN LEDEN : :0 0 : : 0 JÄRNEKEN : KUGGHJULET : HÖRNINGSNÄS MARTALLEN 0 VILDAPELN VALLEN PURJOLÖKEN LÄNNAVÄGEN : 0 : : JÄRNEKEN Pumpstation för dagvatten OLIVTRÄDET : : : : 0 s erv ALEN : PALSTERNACKAN BLÅGRANEN : 0 0 SKIFFERN APELN CEDERN 0 Översiktskarta, planområde gråmarkerat. Blå pilar markerar avrinning mot Dunkersanläggningen i Trehörningen (nuvarande avledning av dagvatten). Streckad linje markerar ungefärligt läge för huvuddagvattenledning (avrinning från Fullerstaån mm). Markförhållanden Stora delar av det centrala området har tidigare varit ett kärr och marken består främst av lera, eventuellt med inslag av gyttjelera. Berg i dagen och morän finns på enstaka platser. Infiltrationsförhållandena är därmed inte bra i stora delar av området. I randzonerna runt berg kan det dock vara bättre möjligheter i moränen. Inventeringar visar på risk för markföroreningar i området orsakade av den långvariga industriverksamheten. Två PM avseende miljögeoteknik respektive geoteknik är upprättade. Dessa beskriver mer ingående geotekniska förhållanden och risken för markföroreningar. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

7 Johan Ekvall Dagvattenhantering (). Recipienten Trehörningen Sjön ligger högst upp i Tyresåns sjösystem. Det finns gott om vandringsleder i området och skogen runt sjön utgörs av talldominerad hällmark. Sörmlandsleden passerar sjön och Paradisets friluftsgård ligger i närheten. Sjön har därmed ett stort rekreationsvärde. Påverkat dagvatten ( % av avrinningsområdet utgörs av bebyggelse) från Huddinge rinner ut i sjöns norra del där det finns en reningsanläggning bestående av skärmbassänger, en s.k. Dunkersanläggning. Sjöns totala avrinningsområde är ca 00 ha. Trehörningen har tidigare tagit emot avloppsvatten från hushåll och verksamheter, men numera består det inkommande vattnet till största delen av dagvatten. Sedan avlastningen från avloppsvattnet har vattenkvaliteten förbättrats avsevärt, men fortfarande visar sjön många symtom på övergödning i form av syrefria bottenförhållanden, fosforfrigörelse från bottnarna, litet siktdjup och algblomningar. Idag strävar man efter att i första hand begränsa påverkan från inkommande flöden före åtgärder i själva sjön. Trehörningen har två större tillflöden, Solfagradiket och Gömmarbäcken (Fullerstaån), dessa mynnar ut i den västra delen av sjön. Nedre delen av Fullerstaån är kulverterad, Storängen är ett delavrinningsområde inom detta område.. Vattentäkter Området eller dess avrinning berör inget befintligt skyddsområde eller allmän vattentäkt på land.. Befintliga och planerade reningsanläggningar för dagvatten Inga kända speciellt anordnade reningsanläggningar, utöver Dunkersanläggningen i Trehörningen, finns i området. En upprustning av Dunkersanläggningen samt anläggande av ett helt nytt översilningsområde med växter öster om Lännavägen pågår. Storleken på översilningsområdet blir ca 0 m långt och ca 0-0 m brett. Till översilningsytorna kommer delar av avrinningen (från planområdet, Fullerstaån mm) ledas. Från översilningsytorna leds vattnet i befintligt dike direkt till sjön eftersom Dunkersanläggningen i framtiden enbart ska rena dagvatten som kommer till Trehörningen via Solfagradiket. Vid kraftiga flöden används dock inte översilningsytorna, vid dessa tillfällen leds en del av Fullerstaåns vatten direkt till Trehörningen. Fosfor, kväve och tungmetaller reduceras och påverkar inte bara Trehörningen utan även nedströms liggande vattenområden positivt. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

8 Johan Ekvall Dagvattenhantering () Nollalternativ I nuläget med den industriverksamhet som förekommer i Storängen bedöms dagvattnet innehålla höga halter av olika föroreningar. Mätning av föroreningshalterna i dagvatten från området är inte gjorda. Utan åtgärder för att rena dagvattnet bedöms påverkan på Trehörningen och nedströms liggande vattenområden i Tyresåns sjösystem vara hög. Risken för påverkan från utsläpp av olja, kemikalier mm i samband med olyckshändelser och spill är sannolikt hög från området. Till stor del kan den planerade översilningsytan och därpå följande diken mildra effekterna av utsläppen. Planförslag Även om bebyggelseinriktningen innebär ett högt markutnyttjande med bostäder, olika mindre verksamheter med mera bedöms denna ändå, relativt den nuvarande verksamheten, leda till att utsläppen via dagvatten minskar väsentligt. Även risken för påverkan från utsläpp vid olyckor och bränder bedöms minska kraftigt. Detta antagande gäller även om inga som helst åtgärder vidtas för att rena eller infiltrera dagvattnet i området. Planförslaget kommer att innebära att stora delar av VA-ledningssystemet måste läggas om vilket innebär att det finns goda möjligheter att anpassa systemet till LOD. Snöhanteringen inom området bör beaktas. Föroreningar ackumuleras i snö vilket kan leda till att stora mängder föroreningar följer med smältvattnet. Under anläggningsskedet är risken mycket stor för grumling och utsläpp av främst oljeprodukter från entreprenadmaskiner. Med tanke på den långvariga närvaron av olika industriverksamheter finns risk för utsläpp av förorenade massor och grundvatten under byggskedet. Behov av ytterligare anpassning och åtgärder. Efter utbyggnad Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) måste eftersträvas i området, främst för att förebygga sättningar. I planområdet varierar förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande med infiltration, i de lägre liggande delarna av området finns begränsade möjligheter på grund Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

9 Johan Ekvall Dagvattenhantering () av de geotekniska förhållandena. I randzoner mot berg finns sannolikt bättre möjligheter. De områden som kan lämpa sig för infiltration beskrivs närmare i Geotekniskt PM. De fastigheter som ligger direkt i randzoner kan ordna LOD genom infiltration på den egna fastigheten. I de centrala delarna av planområdet är detta i de flesta fall inte möjligt, dagvatten från dessa delar kan eventuellt ledas ut till infiltrationsmagasin placerade på lämpliga platser utanför området med lera. Utefter Sjödalsvägen, som föreslås bli en parkgata med träd, kan dagvattnet från gatan ledas till skelettjord i planteringsstråket. Genom att träden suger upp vatten kommer, utöver vad som infiltreras, en viss mängd av avrinningen att avdunsta. Troligen kan endast en begränsad mängd dagvatten inom planområdet tas om hand genom infiltration, viss del måste avledas till Trehörningen. Då Storängen är beläget längst ner i Fullerstaåsystemet är en fördröjning av dagvattenavrinningen inte självklart en fördel. I stället bör avledningen av det dagvatten som inte kan kvarhållas genom infiltration eller på annat sätt avledas direkt till den stora dagvattenledning som ligger i norra delen av området. På så sätt undviks en situation där avledningen av dagvatten från planområdet sker samtidigt som avrinningen från uppströms liggande områden belastar ledningen och den pumpstation som för vattnet vidare. Utöver infiltration kan gröna tak inom området reducera den totala mängden avrinnande vatten med ca 0 % på årsbasis. Speciellt sommartid då taken är torra kan stora mängder regnvatten kvarhållas genom uppsugning/avdunstning. Då avrinningen från taken, om möjligt, ska infiltreras av geotekniska skäl måste dock en avvägning göras mellan dessa båda intressen. I den mån som inte dagvattnet kan infiltreras är det dock en fördel att reducera kvarvarande avrinning då detta leder till minskad belastning på den nedströms belägna pumpstationen och översilningsytan. Risken för bräddning av dagvatten förbi översilningsytan minskar också. Klimatprognoser gjorda av bl.a. SMHI pekar på risken för en ökning av antalet tillfällen med extrem väderlek vilket gör att översvämningsrisken i området måste beaktas redan i planeringsskedet. Genom att avleda dagvattnet enligt ovan och dimensionera ledningsnätet i området med bred marginal bedöms översvämningsrisken minskas till en acceptabel nivå. Byggnadsmaterial som är miljöbelastande, t.ex. koppartak bör undvikas i området. För att undvika att belasta mark och vatten (såväl yt- som grundvatten) med vägsalt bör vägsalt för halkbekämpning användas så lite som möjligt inom området. En öppen avledning av dagvatten kan utformas så att ett positivt inslag i boendemiljön åstadkommes. Om det finns möjligheter att avleda dagvatten i öppen dager inom området bör detta beaktas. Under förutsättning att takbeklädnaderna inom området utgörs av ej miljöbelastande material är det rimligt att behandla takavrinningen för sig då detta vatten kan betraktas som rent relativt markavrinningen. Markavrinningen bedöms också i de flesta fall inte vara så förorenad så att några speciella åtgärder, innan infiltration sker, behöver vidtas. För att undvika att föroreningar sprids till yt- och grundvatten kan dock speciella platser för exempelvis biltvätt och bilservice, lämpligen under tak med anslutning till spillvattennätet, anordnas. Speciella platser där snö som plogats upp i området kan lagras bör etableras. Åtgärder bör vidtas för att minimera föroreningsbelastningen och andra olägenheter vid snösmältning. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

10 Johan Ekvall Dagvattenhantering 0 (). Anläggningskedet Under anläggningstiden måste åtgärder vidtas som minimerar risken för utsläpp. En tillfällig anslutning till spillvattennätet kan i vissa fall under byggtiden utnyttjas för att avleda s.k. länshållningsvatten/byggdagvatten. Avrinningen från byggarbetsplatserna kan, utöver exempelvis olja, innehålla stora mängder slam som kan sätta igen ledningssystemet och påverka den kommande översilningsytan negativt. Risken för att förorenad mark kan påverka innehållet i avrinnande dagvatten måste beaktas. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att samla upp avrinningen och rena dagvattnet kan effekterna av byggverksamheten dämpas. 0 Sammanfattande bedömning Planförslaget, även utan åtgärder för dagvattenrening, innebär en förbättring av dagvattenkvaliteten eftersom dagens avrinning främst kommer från hårdgjorda ytor på industrimark som till viss del bedöms som starkt miljöbelastande. Den planerade översilningsytan nedströms området bedöms reducera föroreningshalten till en acceptabel låg nivå. Det finns därför inget ytterligare behov av reningsanläggningar för områdets dagvatten. Det viktigaste med dagvattenhanteringen i området bedöms inte vara fördröjning eller rening utan i stället att infiltration sker i så stor utsträckning som möjligt för att hålla uppe grundvattennivån i området. Med befintligt underlag bedöms förutsättningarna för infiltration vara mindre goda i de centrala delarna av området men bättre i områdena närmare höjdpartierna. Det vatten som inte kan infiltreras ska avledas från området. Den hydrauliska belastningen på ledningar och diken är viktig att beakta. En snabb avledning av dagvattnet från området förordas. Fördröjning är inte lämpligt då Storängen ligger längst ner i Fullerstaåns vattensystem. Trots dåliga infiltrationsförhållanden är det dock i de flesta fall möjligt att åstadkomma viss infiltration eller reducering av ytavrinningen, exempelvis med infiltration i skelettjord längs med grönstråket i parkgatan i området och s.k. gröna tak. Gröna tak innebär en minskning av avrinningen, främst sommartid, med ca 0 %. Att reducera mängden avrinnande dagvatten har en positiv inverkan på nedströms liggande ledningar, pumpstationen och reningen i översilningsytorna. En minskning av avrinningen från taken får dock inte påverka möjligheten att infiltrera dagvatten av geotekniska skäl. Anläggningsskedet är en känslig fas som bedöms medföra stor risk för att föroreningar som slam, oljeprodukter, kväve mm kan läcka ut till såväl yt- som grundvatten och medföra utsläpp till Trehörningen. Hanteringen av förorenade massor kan också bidra till att föroreningar sprids till dag- och grundvatten. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

11 Johan Ekvall Dagvattenhantering () Referenser Dagvattenstrategi för Stockholms stad 00 Dagvattenstrategi för Huddinge kommun, 000 En långsiktigt hållbar dagvattenhantering planering och exempel, 00. Peter Stahre, utgivare Svenskt Vatten. Dagvattenreningsanläggningar vid sjön Trehörningen Huddinge kommun. Informationsblad från Huddinge kommun/stockholm Vatten AB. Muntliga referenser: Benny Sundesson, Stockholm Vatten AB Ingvar Skoog, Stockholm Vatten AB Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

12 Johan Ekvall Storängen, dagvattenhantering Fotobilaga (). Dalhemsvägen mot väster.. Sportplan i den västra delen av planområdet. Bussdepå/verkstad vid Lännavägen. Grusad del av Dalhemsvägen i områdets östra del.. Dalhemsvägen/Björkh.v. Större beg. motor. Björkh.v. Demonterad bil på gångbanan. placerad på gångbanan., fördjupad detaljplan - Dagvatten, Uppdragsnummer: 00-0 j:\_uppdrag\00\teknik\w\_text\storängenvattenfotobilaga.doc

13 Johan Ekvall Storängen, dagvattenhantering Fotobilaga (). Industri på Björkh.v.. Försäljning av beg. bussar vid Lännavägen. Bussverkstad och depå vid Lännavägen 0. Pumpstation för dagvatten vid Lännavägen. Utlopp mot Dunkersanläggning i Trehörningen. Dunkersanläggningen, fördjupad detaljplan - Dagvatten, Uppdragsnummer: 00-0 j:\_uppdrag\00\teknik\w\_text\storängenvattenfotobilaga.doc

14

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Dagvattenhantering Cirkusängen, Sundbyberg

Dagvattenhantering Cirkusängen, Sundbyberg Dagvattenhantering Cirkusängen, Sundbyberg 2011-04-11 Uppdragsnummer: 227589 Johan Ekvall Jonas Ornhagen Dagvattenhantering Cirkusängen 2 (11) 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 3 METODIK,

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Dagvattenhantering Utvidgning av Blomsterfondens boende i Liseberg

Dagvattenhantering Utvidgning av Blomsterfondens boende i Liseberg Dagvattenhantering Utvidgning av Blomsterfondens boende i Liseberg 2013-03-01 Uppdragsnummer: 247 180 Johan Ekvall 2 (13) 1 SAMMANFATTNING...3 2 BAKGRUND OCH SYFTE...4 3 METODIK, UNDERLAG...4 4 BEDÖMNINGSGRUNDER

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Henrik Alm. Stockholm Vatten AB. 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se

Henrik Alm. Stockholm Vatten AB. 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se Henrik Alm Stockholm Vatten AB 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se Henrik Alm, 2004 UPPTAGNINGSOMRÅDE Verksamhetsområde 206 km 2 Upptagningsområde för Henriksdal Bromma Loudden Himmerfjärden Anslutna

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenpolicy för Danderyds kommun

Dagvattenpolicy för Danderyds kommun 1(5) Tekniska nämnden Dagvattenpolicy för Danderyds kommun Bakgrund Danderyds kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy. Avsaknad av rutiner i dagvattenrelaterade frågor har resulterat i merarbete för

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-01-20 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Inledning 2 2.1 Definition av dagvatten 2 2.2 Problembild 2 2.3 Resurs 3 3 Miljökvalitetsmål

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor.

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. DAGVATTENPOLICY Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. Innehållsförteckning Inledning... 3 Dagvattenpolicy... 4 Vad är dagvatten?... 5 Förutsättningar... 5 Göta

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Anläggning. Avloppsreningsystem

Anläggning. Avloppsreningsystem Anläggning VA Avloppsreningsystem Olika sorters avloppsvatten Spillvatten från Hushåll Dagvatten Dräneringsvatten Spillvatten från industri 28 maj 2013 Sara Bäckström 3 Spillvatten från hushåll Vatten

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Dagvattenpolicy för Svedala kommun

Dagvattenpolicy för Svedala kommun Dagvattenpolicy för Svedala kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Svedala 2004-06-09, 78 Dagvattenpolicy för Svedala kommun Sid 1 Innehåll 1.Inledning 2 2. Definition av dagvatten 2 3. Dagvattenpolicy

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

2010-06-18. Dagvattenproblematiken

2010-06-18. Dagvattenproblematiken 2010-06-18 Dagvattenproblematiken Kenneth M Persson, Sydvatten Översikt 2010 04--1504 15 Vad är dagvatten? Som dagvatten räknas ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor,

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för del av Svaneberg 2:10 mfl

Dagvattenutredning för detaljplan för del av Svaneberg 2:10 mfl 1(5) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-05-26 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Dagvattenutredning för detaljplan

Läs mer

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl.

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås 2011-10-20 Reviderad 2011-10-25 Uppdragsnummer: 0111306 Upprättad av: Åke Andersson 2 1. Allmänt 1.1 Riktlinjer från Borås Stad Dagvattenutredningen

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

Dagvattenpolicy för Kalmar kommun

Dagvattenpolicy för Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Hansson 2011-10-18 KS2011/00216 008 0480-45 00 58 Kommunfullmäktige Dagvattenpolicy för Kalmar kommun Förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-12

Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-12 Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-12 Tekniska kontoret Vi skapar god livskvalitet 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer...

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

DAGVATTENSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-15 PROGRAM. Tryckår: 2011

DAGVATTENSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-15 PROGRAM. Tryckår: 2011 DAGVATTENSTRATEGI Tryckår: 2011 Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-15 PROGRAM Sammanfattning Dagvatten är vatten från regn och smält snö som rinner av markytan. Tidigare har dagvatten förts orenat ut

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(5) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-04-15 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Besöksadress Trädgårdsgatan 10 Kalmar Postadress Box 817 391 28 KALMAR Telefon 0480-45

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 12 november 2008, 330

Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 12 november 2008, 330 Blad 1 Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 12 november 2008, 330 Tekniska kontoret Vi skapar god livskvalitet Blad 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2.

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Checklista dagvattenutredning i planer

Checklista dagvattenutredning i planer DATUM: PROGRAMOMRÅDE / DETALJPLAN: KONSULT NAMN OCH BOLAG: Checklista dagvattenutredning i planer 2015-12-07 BESTÄLLARENS NAMN OCH AVD: Bakgrund Huddinge kommun har tagit fram en dagvattenstrategi med

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

Hydrogeologiska förutsättningar för Albyberg etapp 2

Hydrogeologiska förutsättningar för Albyberg etapp 2 Hydrogeologiska förutsättningar för Albyberg etapp 2 PM Handläggare Johan von Garrelts Tel +46 72 707 38 78 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 707 38 78 Albyberg Etapp 2 E-mail jvongarrelts@outlook.com

Läs mer

VATTEN I PLANERINGEN - MÖJLIGHET OCH PROBLEM I PLANERINGEN

VATTEN I PLANERINGEN - MÖJLIGHET OCH PROBLEM I PLANERINGEN 1 Bakgrundsfakta VATTEN I PLANERINGEN - MÖJLIGHET OCH PROBLEM I PLANERINGEN Såväl dricksvattenförsörjning som avloppsvattenrening i Stockholm fungerar som regel på ett betryggande sätt och utgör sällan

Läs mer