Storängens industriområde inom Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storängens industriområde inom Huddinge kommun"

Transkript

1 inom Huddinge kommun PM - Dagvattenhantering Detaljplan Storängen Uppdragsnummer: 00 Johan Ekvall

2 Johan Ekvall Dagvattenhantering () BAKGRUND OCH SYFTE... METODIK, UNDERLAG... BEDÖMNINGSGRUNDER - DAGVATTEN... RENINGSMETODER FÖR DAGVATTEN... KOMMUNAL DAGVATTENSTRATEGI... FÖRUTSÄTTNINGAR.... Avrinning.... Markförhållanden.... Recipienten Trehörningen.... Vattentäkter.... Befintliga och planerade reningsanläggningar för dagvatten... NOLLALTERNATIV... PLANFÖRSLAG... BEHOV AV YTTERLIGARE ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER.... Efter utbyggnad.... Anläggningskedet SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 0 REFERENSER... Bilagor: - Fotografier med bildtext - Ledningskarta, dagvatten Omslagsbild: Industrilokaler i Storängen Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

3 Johan Ekvall Dagvattenhantering () Bakgrund och syfte Detta PM (levererat 00, reviderat 00), som utgör underlag för en fördjupad översiktsplan, syftar till att översiktligt beskriva dagvattenhanteringen i nuläget och efter förändring enligt planförslag. Området utgörs uteslutande av industrimark. Hela området ligger i närheten av sjön Trehörningen och ligger i sin helhet inom dess avrinningsområde. Utöver detta PM behandlas geoteknik och miljögeoteknik (markföroreningar) i separata PM. Metodik, underlag Befintligt material, bl.a. baskarta och ledningskarta från kommunen har använts som underlag för utredningen. Uppgifter om ledningssystemets standard och dagvattenrening har inhämtats från Stockholm Vatten AB. Ett platsbesök har genomförts maj 00 av Johan Ekvall, Tyréns AB. Hela planområdet besöktes samt markerna mot Trehörningen och dagvattensystemets utlopp i sjön. Vid besöket togs ett flertal fotografier som bifogas rapporten. Det allmänna intrycket vid platsbesöket var att verksamhetsområdet i Storängen på vissa platser är hårt belastat med bl.a. begagnade motorer och metallupplag liggande på hårdgjorda ytor. Sättningsskador vid byggnader observerades. Bedömningsgrunder - dagvatten Nationella bedömningsgrunder för dagvatten saknas. Detaljerade krav på rening av dagvatten förkommer normalt inte. Huddinges och Stockholms dagvattenstrategier klassar föroreningshalterna i dagvatten från t.ex. bostadsområden som låga-måttliga (skala: låga-måttliga-höga halter). Föroreningshalten i dagvatten från industriytor klassas som hög i Huddinges dagvattenstrategi. Reningsmetoder för dagvatten För att minska tillförseln av föroreningar som t.ex. tungmetaller och organiska miljögifter samt näringsämnen till en recipient finns i huvudsak fyra generella metoder att tillgå: Åtgärda källorna till föroreningarna Installation av någon typ av reningsanläggning Infiltration i mark som alternativ till avledning via ledningsnät Avledning till reningsverk Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

4 Johan Ekvall Dagvattenhantering () För planområdet är avledning till reningsverk uteslutet då avledning till reningsverk normalt inte accepteras i duplikatområden. Under byggfasen kan dock viss anslutning till spillvattenledning, om möjligt, vara befogad. Infiltration i mark av oljeförorenat dagvatten är inte lämpligt då detta leder till att marken på sikt blir kraftigt förorenad. Vid låg föroreningsgrad som t.ex. vid avledning av takvatten från tegeltak eller avrinning från gång- och cykelstråk kan infiltration användas utan förbehåll. Vilken typ av åtgärd som kan/bör vidtas för att minska belastningen på en recipient är beroende på en mängd olika faktorer som t.ex. markförhållanden, utrymme, föroreningskällornas beskaffenhet etc. Att åtgärda källorna till föroreningarna är det alternativ som i det långa perspektivet kan ses som det mest effektiva men är i ett kortare perspektiv ofta är svårt att genomföra. Att installera reningsläggningar är det alternativ som oftast används för att minska utsläpp av förorenat dagvatten. Det finns sex huvudalternativ för rening av dagvatten : Sedimenteringsanläggningar (avsättningsmagasin under jord alt. öppna dammar) Olika typer av filter Oljeavskiljare Dunkersanläggningar eg. skärmbassänger (sedimenteringsanläggning placerad i recipienten, befintlig anläggning i Trehörningen ska restaureras). Våtmarker och översilningsytor (planeras öster om planområdet) Olika LOD-lösningar, exempelvis infiltration i mark Reningseffekter Till stor del är föroreningarna i dagvatten knutna till det suspenderade materialet, d.v.s. föroreningarna är i partikelform eller är bundna till ytan på mindre partiklar som exempelvis slitagematerial från vägbeläggningar. Detta gäller generellt sett, undantag kan till exempel vara tungmetaller i dagvatten från takytor av till exempel kopparplåt där kopparn i större utsträckning förekommer, åtminstone initialt, i löst form. Vissa tungmetaller som t.ex. zink och kadmium förkommer allmänt i högre grad i löst form. Olja i flytande form (till viss del återfinns även olja på partiklar) utgör också ett undantag från grundregeln att föroreningar i dagvatten är knutna till partiklar. Vägsalt transporteras oftast rakt genom reningsanläggningar för dagvatten oavsett vilken typ av anläggning som används. Även andra vanligt förekommande kemprodukter som glykol och spolarvätska passerar i hög grad genom reningsanläggningarna. Vid användande av olika typer av konventionella dagvattenreningstekniker varierar reningsgraden i normala fall mellan 0 och 0 % för ämnen som t.ex. tungmetaller och näringsämnen. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

5 Johan Ekvall Dagvattenhantering () Att uppnå mer än 0 % rening utan att använda någon form av fällnings/filterteknik är svårt, dels beroende på att en viss del av föroreningarna förkommer i löst form, dels beroende på att de allra minsta partiklarna behöver mycket lång tid för att sedimentera. För olja i flytande form (till viss del återfinns även olja på partiklar) fungerar inte en enkel damm eller avsättningsmagasin om dess inte kompletteras med anordningar för att avskilja olja och flytande partiklar. Kommunal dagvattenstrategi Huddinge kommun har sedan 00 en dagvattenstrategi. I korthet innebär denna bl.a. att: Den naturliga vattenbalansen skall bevaras LOD ska tillämpas i möjligaste mån Översvämningar ska undvikas Föroreningar skall hindras från att nå dagvattnet genom åtgärder vid källan Förorenat dagvatten skall renas Enligt Huddinges dagvattenstrategi ska i första hand åtgärder vid källan och infiltration ske för den typen av område som Storängen kommer att utgöra. Avledning i öppna diken förordas i de fall dagvatten måste avledas från ett område. Förutsättningar. Avrinning Det aktuella området är drygt 0 ha stort varav ca ha utgörs av industrimark. Stora delar av området har hårdgjorda ytor med begränsad infiltration. Avrinningen sker via dagvattenledningar och diken till sjön Trehörningen öster om planområdet. Utöver områdets egen avvattning leds dagvatten från närliggande bostadsområden och vägar till Trehörningen. Den huvuddagvattenledning i norra delen av industriområdet som leder vatten mot Trehörningen avleder även vatten från Fullerstaån. Allt vatten passerar en pumpstation för att sedan via en större ledning (Ø 000) ledas mot sjön. All avrinning passerar den reningsanläggning (Dunkersbassänger, system av skärmar i sjön som skapar en sedimentationsanläggning)) som finns i sjöns norra del. En omledning av dagvattnet kommer dock att ske, se nedan,.. Ledningssystemet i är sannolikt skadat på grund av sättningar i marken. Längs med Storängsleden har ledningar lagts om av detta skäl. Sättningar kring byggnader observerades vid platsbesöket. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

6 s erv Johan Ekvall Dagvattenhantering () : Tomtberga STÖREN 0 RUDAN : NEJONÖGAT : : 0 KARPEN : : SOLGÅRD STENBITEN s erv : :0 : : ga: serv serv 0 : : : : SPIGGEN : : PARADISBACKEN SPÄTTAN STENBITEN : 0 : MALEN 0 serv ga: ga: TOMTBERGA SUTAREN LAXEN : DALHEMS- VÄGEN 0 FÖRRÅDS- : : : VÄGEN : : 0 Stuvsta :gård 0 ga: FÖRRÅDET ga: s erv ga: : : KLOCKARBACKEN SJÖDALSVÄGEN BRANDSTEGEN ga: BJÖRKHOLMS- HANTVERKET 0 VÄGEN :0 0 : s : : FABRIKEN TONFISKEN STRÖMMINGEN s erv BRANDSTEGEN : 0 Planerat översilnings- : : : Område (kommande : avledning av dagvatten) : : : : :0 : ga: : s erv : ga: s erv EKUDDEN KLOCKARBACKEN serv serv s erv : ASKEN S: ga: s erv VERKSTADEN : STORÄNGS- ga: ga: MURKLAN ALUDDEN ASPEN Sörskogen : DREVET HÄNGBJÖRKEN SÖRSKOGEN HÖRNINGSNÄS HÖRNINGSNÄS PALMEN Stuvsta gård : : CENTRALVÄGEN : AXELN KANTARELLEN : : : : LAGRET DVÄRGBJÖRKEN APELVÄGEN : OLIVTRÄDET HÄGGEN LEDEN : :0 0 : : 0 JÄRNEKEN : KUGGHJULET : HÖRNINGSNÄS MARTALLEN 0 VILDAPELN VALLEN PURJOLÖKEN LÄNNAVÄGEN : 0 : : JÄRNEKEN Pumpstation för dagvatten OLIVTRÄDET : : : : 0 s erv ALEN : PALSTERNACKAN BLÅGRANEN : 0 0 SKIFFERN APELN CEDERN 0 Översiktskarta, planområde gråmarkerat. Blå pilar markerar avrinning mot Dunkersanläggningen i Trehörningen (nuvarande avledning av dagvatten). Streckad linje markerar ungefärligt läge för huvuddagvattenledning (avrinning från Fullerstaån mm). Markförhållanden Stora delar av det centrala området har tidigare varit ett kärr och marken består främst av lera, eventuellt med inslag av gyttjelera. Berg i dagen och morän finns på enstaka platser. Infiltrationsförhållandena är därmed inte bra i stora delar av området. I randzonerna runt berg kan det dock vara bättre möjligheter i moränen. Inventeringar visar på risk för markföroreningar i området orsakade av den långvariga industriverksamheten. Två PM avseende miljögeoteknik respektive geoteknik är upprättade. Dessa beskriver mer ingående geotekniska förhållanden och risken för markföroreningar. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

7 Johan Ekvall Dagvattenhantering (). Recipienten Trehörningen Sjön ligger högst upp i Tyresåns sjösystem. Det finns gott om vandringsleder i området och skogen runt sjön utgörs av talldominerad hällmark. Sörmlandsleden passerar sjön och Paradisets friluftsgård ligger i närheten. Sjön har därmed ett stort rekreationsvärde. Påverkat dagvatten ( % av avrinningsområdet utgörs av bebyggelse) från Huddinge rinner ut i sjöns norra del där det finns en reningsanläggning bestående av skärmbassänger, en s.k. Dunkersanläggning. Sjöns totala avrinningsområde är ca 00 ha. Trehörningen har tidigare tagit emot avloppsvatten från hushåll och verksamheter, men numera består det inkommande vattnet till största delen av dagvatten. Sedan avlastningen från avloppsvattnet har vattenkvaliteten förbättrats avsevärt, men fortfarande visar sjön många symtom på övergödning i form av syrefria bottenförhållanden, fosforfrigörelse från bottnarna, litet siktdjup och algblomningar. Idag strävar man efter att i första hand begränsa påverkan från inkommande flöden före åtgärder i själva sjön. Trehörningen har två större tillflöden, Solfagradiket och Gömmarbäcken (Fullerstaån), dessa mynnar ut i den västra delen av sjön. Nedre delen av Fullerstaån är kulverterad, Storängen är ett delavrinningsområde inom detta område.. Vattentäkter Området eller dess avrinning berör inget befintligt skyddsområde eller allmän vattentäkt på land.. Befintliga och planerade reningsanläggningar för dagvatten Inga kända speciellt anordnade reningsanläggningar, utöver Dunkersanläggningen i Trehörningen, finns i området. En upprustning av Dunkersanläggningen samt anläggande av ett helt nytt översilningsområde med växter öster om Lännavägen pågår. Storleken på översilningsområdet blir ca 0 m långt och ca 0-0 m brett. Till översilningsytorna kommer delar av avrinningen (från planområdet, Fullerstaån mm) ledas. Från översilningsytorna leds vattnet i befintligt dike direkt till sjön eftersom Dunkersanläggningen i framtiden enbart ska rena dagvatten som kommer till Trehörningen via Solfagradiket. Vid kraftiga flöden används dock inte översilningsytorna, vid dessa tillfällen leds en del av Fullerstaåns vatten direkt till Trehörningen. Fosfor, kväve och tungmetaller reduceras och påverkar inte bara Trehörningen utan även nedströms liggande vattenområden positivt. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

8 Johan Ekvall Dagvattenhantering () Nollalternativ I nuläget med den industriverksamhet som förekommer i Storängen bedöms dagvattnet innehålla höga halter av olika föroreningar. Mätning av föroreningshalterna i dagvatten från området är inte gjorda. Utan åtgärder för att rena dagvattnet bedöms påverkan på Trehörningen och nedströms liggande vattenområden i Tyresåns sjösystem vara hög. Risken för påverkan från utsläpp av olja, kemikalier mm i samband med olyckshändelser och spill är sannolikt hög från området. Till stor del kan den planerade översilningsytan och därpå följande diken mildra effekterna av utsläppen. Planförslag Även om bebyggelseinriktningen innebär ett högt markutnyttjande med bostäder, olika mindre verksamheter med mera bedöms denna ändå, relativt den nuvarande verksamheten, leda till att utsläppen via dagvatten minskar väsentligt. Även risken för påverkan från utsläpp vid olyckor och bränder bedöms minska kraftigt. Detta antagande gäller även om inga som helst åtgärder vidtas för att rena eller infiltrera dagvattnet i området. Planförslaget kommer att innebära att stora delar av VA-ledningssystemet måste läggas om vilket innebär att det finns goda möjligheter att anpassa systemet till LOD. Snöhanteringen inom området bör beaktas. Föroreningar ackumuleras i snö vilket kan leda till att stora mängder föroreningar följer med smältvattnet. Under anläggningsskedet är risken mycket stor för grumling och utsläpp av främst oljeprodukter från entreprenadmaskiner. Med tanke på den långvariga närvaron av olika industriverksamheter finns risk för utsläpp av förorenade massor och grundvatten under byggskedet. Behov av ytterligare anpassning och åtgärder. Efter utbyggnad Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) måste eftersträvas i området, främst för att förebygga sättningar. I planområdet varierar förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande med infiltration, i de lägre liggande delarna av området finns begränsade möjligheter på grund Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

9 Johan Ekvall Dagvattenhantering () av de geotekniska förhållandena. I randzoner mot berg finns sannolikt bättre möjligheter. De områden som kan lämpa sig för infiltration beskrivs närmare i Geotekniskt PM. De fastigheter som ligger direkt i randzoner kan ordna LOD genom infiltration på den egna fastigheten. I de centrala delarna av planområdet är detta i de flesta fall inte möjligt, dagvatten från dessa delar kan eventuellt ledas ut till infiltrationsmagasin placerade på lämpliga platser utanför området med lera. Utefter Sjödalsvägen, som föreslås bli en parkgata med träd, kan dagvattnet från gatan ledas till skelettjord i planteringsstråket. Genom att träden suger upp vatten kommer, utöver vad som infiltreras, en viss mängd av avrinningen att avdunsta. Troligen kan endast en begränsad mängd dagvatten inom planområdet tas om hand genom infiltration, viss del måste avledas till Trehörningen. Då Storängen är beläget längst ner i Fullerstaåsystemet är en fördröjning av dagvattenavrinningen inte självklart en fördel. I stället bör avledningen av det dagvatten som inte kan kvarhållas genom infiltration eller på annat sätt avledas direkt till den stora dagvattenledning som ligger i norra delen av området. På så sätt undviks en situation där avledningen av dagvatten från planområdet sker samtidigt som avrinningen från uppströms liggande områden belastar ledningen och den pumpstation som för vattnet vidare. Utöver infiltration kan gröna tak inom området reducera den totala mängden avrinnande vatten med ca 0 % på årsbasis. Speciellt sommartid då taken är torra kan stora mängder regnvatten kvarhållas genom uppsugning/avdunstning. Då avrinningen från taken, om möjligt, ska infiltreras av geotekniska skäl måste dock en avvägning göras mellan dessa båda intressen. I den mån som inte dagvattnet kan infiltreras är det dock en fördel att reducera kvarvarande avrinning då detta leder till minskad belastning på den nedströms belägna pumpstationen och översilningsytan. Risken för bräddning av dagvatten förbi översilningsytan minskar också. Klimatprognoser gjorda av bl.a. SMHI pekar på risken för en ökning av antalet tillfällen med extrem väderlek vilket gör att översvämningsrisken i området måste beaktas redan i planeringsskedet. Genom att avleda dagvattnet enligt ovan och dimensionera ledningsnätet i området med bred marginal bedöms översvämningsrisken minskas till en acceptabel nivå. Byggnadsmaterial som är miljöbelastande, t.ex. koppartak bör undvikas i området. För att undvika att belasta mark och vatten (såväl yt- som grundvatten) med vägsalt bör vägsalt för halkbekämpning användas så lite som möjligt inom området. En öppen avledning av dagvatten kan utformas så att ett positivt inslag i boendemiljön åstadkommes. Om det finns möjligheter att avleda dagvatten i öppen dager inom området bör detta beaktas. Under förutsättning att takbeklädnaderna inom området utgörs av ej miljöbelastande material är det rimligt att behandla takavrinningen för sig då detta vatten kan betraktas som rent relativt markavrinningen. Markavrinningen bedöms också i de flesta fall inte vara så förorenad så att några speciella åtgärder, innan infiltration sker, behöver vidtas. För att undvika att föroreningar sprids till yt- och grundvatten kan dock speciella platser för exempelvis biltvätt och bilservice, lämpligen under tak med anslutning till spillvattennätet, anordnas. Speciella platser där snö som plogats upp i området kan lagras bör etableras. Åtgärder bör vidtas för att minimera föroreningsbelastningen och andra olägenheter vid snösmältning. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

10 Johan Ekvall Dagvattenhantering 0 (). Anläggningskedet Under anläggningstiden måste åtgärder vidtas som minimerar risken för utsläpp. En tillfällig anslutning till spillvattennätet kan i vissa fall under byggtiden utnyttjas för att avleda s.k. länshållningsvatten/byggdagvatten. Avrinningen från byggarbetsplatserna kan, utöver exempelvis olja, innehålla stora mängder slam som kan sätta igen ledningssystemet och påverka den kommande översilningsytan negativt. Risken för att förorenad mark kan påverka innehållet i avrinnande dagvatten måste beaktas. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att samla upp avrinningen och rena dagvattnet kan effekterna av byggverksamheten dämpas. 0 Sammanfattande bedömning Planförslaget, även utan åtgärder för dagvattenrening, innebär en förbättring av dagvattenkvaliteten eftersom dagens avrinning främst kommer från hårdgjorda ytor på industrimark som till viss del bedöms som starkt miljöbelastande. Den planerade översilningsytan nedströms området bedöms reducera föroreningshalten till en acceptabel låg nivå. Det finns därför inget ytterligare behov av reningsanläggningar för områdets dagvatten. Det viktigaste med dagvattenhanteringen i området bedöms inte vara fördröjning eller rening utan i stället att infiltration sker i så stor utsträckning som möjligt för att hålla uppe grundvattennivån i området. Med befintligt underlag bedöms förutsättningarna för infiltration vara mindre goda i de centrala delarna av området men bättre i områdena närmare höjdpartierna. Det vatten som inte kan infiltreras ska avledas från området. Den hydrauliska belastningen på ledningar och diken är viktig att beakta. En snabb avledning av dagvattnet från området förordas. Fördröjning är inte lämpligt då Storängen ligger längst ner i Fullerstaåns vattensystem. Trots dåliga infiltrationsförhållanden är det dock i de flesta fall möjligt att åstadkomma viss infiltration eller reducering av ytavrinningen, exempelvis med infiltration i skelettjord längs med grönstråket i parkgatan i området och s.k. gröna tak. Gröna tak innebär en minskning av avrinningen, främst sommartid, med ca 0 %. Att reducera mängden avrinnande dagvatten har en positiv inverkan på nedströms liggande ledningar, pumpstationen och reningen i översilningsytorna. En minskning av avrinningen från taken får dock inte påverka möjligheten att infiltrera dagvatten av geotekniska skäl. Anläggningsskedet är en känslig fas som bedöms medföra stor risk för att föroreningar som slam, oljeprodukter, kväve mm kan läcka ut till såväl yt- som grundvatten och medföra utsläpp till Trehörningen. Hanteringen av förorenade massor kan också bidra till att föroreningar sprids till dag- och grundvatten. Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

11 Johan Ekvall Dagvattenhantering () Referenser Dagvattenstrategi för Stockholms stad 00 Dagvattenstrategi för Huddinge kommun, 000 En långsiktigt hållbar dagvattenhantering planering och exempel, 00. Peter Stahre, utgivare Svenskt Vatten. Dagvattenreningsanläggningar vid sjön Trehörningen Huddinge kommun. Informationsblad från Huddinge kommun/stockholm Vatten AB. Muntliga referenser: Benny Sundesson, Stockholm Vatten AB Ingvar Skoog, Stockholm Vatten AB Dagvattenhantering - Storängen, Uppdragsnummer: 00 J:\_uppdrag\00\Teknik\W\_Text\dagvattenstorängenrev0.doc

12 Johan Ekvall Storängen, dagvattenhantering Fotobilaga (). Dalhemsvägen mot väster.. Sportplan i den västra delen av planområdet. Bussdepå/verkstad vid Lännavägen. Grusad del av Dalhemsvägen i områdets östra del.. Dalhemsvägen/Björkh.v. Större beg. motor. Björkh.v. Demonterad bil på gångbanan. placerad på gångbanan., fördjupad detaljplan - Dagvatten, Uppdragsnummer: 00-0 j:\_uppdrag\00\teknik\w\_text\storängenvattenfotobilaga.doc

13 Johan Ekvall Storängen, dagvattenhantering Fotobilaga (). Industri på Björkh.v.. Försäljning av beg. bussar vid Lännavägen. Bussverkstad och depå vid Lännavägen 0. Pumpstation för dagvatten vid Lännavägen. Utlopp mot Dunkersanläggning i Trehörningen. Dunkersanläggningen, fördjupad detaljplan - Dagvatten, Uppdragsnummer: 00-0 j:\_uppdrag\00\teknik\w\_text\storängenvattenfotobilaga.doc

14

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK SOLLENTUNA KOMMUN DAGVATTENUTREDNING 2014-10-31 REV. 2014-12-12 Antal sidor: 12 Uppdragsnr:

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 DATUM: PRGRAMMRÅDE / DETALJPLAN: KNSULT NAMN CH BLAG: BESTÄLLARE NAMN CH FÖRVALTNING: Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen Version 2015-06-03 Bakgrund Staden har tagit fram en dagvattenstrategi

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Riktlinjer Hantering av dagvatten Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Vad är dagvatten?... 5 Vilka

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

Dagvattenutredning för Utsälje 1:48 m fl i Snättringe, Huddinge kommun

Dagvattenutredning för Utsälje 1:48 m fl i Snättringe, Huddinge kommun Dagvattenutredning för Utsälje 1:48 m fl i Snättringe, Huddinge kommun Frentab Fastighetsutveckling AB Rapport nr 2014-0697-A Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2014-02-27 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar...

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Bilaga 8. Vindelns kommun. Vindelns vattentäkt. Risker. Hifab AB, Umeå 2011-01-20

Bilaga 8. Vindelns kommun. Vindelns vattentäkt. Risker. Hifab AB, Umeå 2011-01-20 Bilaga 8 Vindelns kommun Vindelns vattentäkt Risker Hifab AB, Umeå 2011-01-20 Innehållsförteckning 1 RISKER... 4 1.1 METODIK/BAKGRUND... 4 1.1.1 Riskmatris... 6 1.2 RISKINVENTERING... 6 1.3 RISKANALYS...

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Förord Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla kommunens åtagande

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. angående grundvattensituationen

Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. angående grundvattensituationen 2011-10-12 Komplettering till VA-utredning Bergkvara 6:26 m.fl. angående grundvattensituationen Detta har till syfte att belysa grundvattensituationen i de södra delarna av området. Länsstyrelsen har i

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun Cecilia Sköld Geosigma AB 2012-11-19 Reviderad 2012-12-21 Reviderad 2013-03-14 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Cecilia Sköld Uppdragsnr:

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Riktlinjer för dagvattenhantering i Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Tekniska nämnden Antagen 2003-03-11, Tn 27/03 Ansvar Samhällsbyggnadschef RAPPORT OM

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK

BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning BONNIER FASTIGHETER KV STÄMPELN 1, HÄGGVIK SOLLENTUNA KOMMUN DAGVATTENUTREDNING 2014-10-31 REV. 2014-12-12 Antal sidor: 12 Uppdragsnr:

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer