MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2014-2018"

Transkript

1 MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT Hultet N 8. Partille Port 15. Kyrktorget 22. Furulund C 2. Hultet Isfabriken 9. Gymnasiet 16. Kåbäcken 23. Tingsängen 3. Oxled/Puketorp 10. Hultet S 17. Jonsereds fabriker 24. Brännet 4. Kvarnfallsvägen 11. Gökegård 18. Lexby 25. Råhult 5. Vallhamra torg 12. Hägnekreken 19. Partille 11: Mossen 6. Mimersvägen 13. Hossaberget 20. Finngösa 27. Lexbydal 7. Furulund seniorboende 14. Ugglum 8: Björnekulla Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats:

2 2

3 Bostadsbyggnadsprogram Var och vilken typ av bostäder som skall byggas är frågor som hanteras i samband med kommunens översiktsplan och detaljplaneringen. Från och med 1 januari 2001 gäller lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104. Enligt lagen skall varje kommun planera bostadsförsörjningen så att alla i kommunen kan leva i goda bostäder. Kommunen har därför tagit fram ett bostadsbyggnadsprogram som beskriver hur många nya bostäder som det planeras samt inom vilken tidperiod som planarbete och byggnation beräknas påbörjas. Bostadsbyggnadsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. Bostadsbyggnadsprogrammet ska vara del av en samlad strategi och ska beskriva var byggnation av nya bostäder förväntas ske, vilken typ av bostäder samt i vilket ungefärligt antal. När nya bostäder ska byggas beror det på många faktorer, viktigt är dock att byggviljan finns. Programmet ska tillsammans med översiktsplanen vara en informationskälla för privatpersoner, företag och organisationer som har intresse av planerat byggande i Partille. Bostadsbyggnadsprogrammet har reviderats under 2014 och sträcker sig fram till Dokumentet behöver därför revideras senast 2018 för att det ska gälla de kommande mandatperioderna. Programmet beskriver antagna detaljplaner som ej är färdigbyggda, var det planeras nya under 2014 samt även var kommunen har för avsikt att planera bostäder i framtiden. Enstaka projekt kan tillkomma utöver de som föreslås i programmet, om de stämmer överens med de politiska intentionerna. Eftersom bostadsbyggandet påverkar utvecklingen i andra kommunala verksamheter och är av väsentlig betydelse för kommunens verksamhet och budget inom områden som barnomsorg, utbildning och teknisk infrastruktur är det viktigt att de resonemang som ligger till grund för planeringen är väl förankrade i översiktsplanen. Bostadsbyggnadsprogrammet är en av de förutsättningar som ligger till grund för befolkningsprognosen såväl som detaljplanearbetet och fungerar som planeringsunderlag och styrdokument vid planering för kommunalteknisk försörjning och offentlig service. 3

4 Bedömd inflytt, kopplat till byggstart och försäljningstakt Område >2018 Puketorp/Oxled flerbostadshus Måns Olas väg småhus Brattåskärrsvägen flerbostadshus Kvarnfallsvägen 31 Vallhamra torg Mimersvägen 8 Ugglum 8:22 8 Finngösa handelsträdgård 50 Gruppboende Kvarnfallsvägen 8 Jagaren Sävedalen Norra Villa Porthälla Lilla Tultered 1 1 Lexby 24 Södra Furulund seniorboende 35 Furulund och Brännet Furulund centrum Tingsängen Björnekulla Centrum Gymnasiet Partillebohallen 40 Kyrktorget 50 Partille Port Partille 11: Willystomten 100 Forellen Partille Mossen Jonsereds fabriker - Holmen Kåbäcken 10 Jonsered Hultet N småhus Hultet S småhus Isfabriken flerbostadshus 48 Isfabriken småhus 23 Hägnekreken 4 Gökegård/Ramsegård Hossaberget Öjersjö Råhult 3000 Lexbydal 500 SUMMA

5 Antagna planer Öjersjö 1. Hultet N Detaljplanen vann laga kraft i mars 2011 Planområdet är beläget mellan Nya Öjersjövägen och Knipeflågsbergens naturreservat, väster om golfbanan i Öjersjö. Planområdet omfattar drygt m 2 inklusive lokalgator, genomfartsgata, naturmark och en tomt för skola/förskola. Innan den nya detaljplanen bestod bebyggelsen i området av villor och fritidshus på stora tomter. Detaljplanen ligger till grund för utbyggnad på befintliga bostadsfastigheter och förtätning av området med nya tomter för bostadsändamål på medelstora och stora tomter. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner. I området finns tjugo fastigheter som är privatägda, varav sex är obebyggda. Fastigheterna är stora och detaljplanen ger byggrätt för sammanlagt ca 60 friliggande enbostadshus på tomter om minst 900 m 2, vilket innebär cirka 45 tillkommande småhus. Fyra av tomterna ligger på kommunägd mark och dessa kommer att erbjudas till anmälda i kommunens tomt- och småhuskö. Under vinter 2011/2012 byggdes kommunalt vatten- och avloppsnät och gator inom området och sedan påbörjades byggnationen av bostäder. Hösten 2013 har ca 20 hus färdigställts eller påbörjats. Resterande utbyggnation bedöms ske under en längre tid eftersom dessa tomter ligger inom privatägd mark. 5

6 Antagna planer Öjersjö 2. Hultet Isfabriken Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2012 Planens huvuddel omfattar Hultet 1:11 med den gamla isfabriken och natur/betesmark i väster vid Lilla Hålsjön. Hultet 1:11 ägs av Derome Mark och Bostads AB. Övriga fastigheter ägs av enskilda samt kommunen. På Hultet 1:11 har tidigare bedrivits industriverksamhet, en isfabrik. Fabriken har stått oanvänd under mycket lång tid och var förfallen. Kommunen vill möjliggöra nya bostäder i en attraktiv sjönära miljö där den tekniska infrastrukturen redan finns utbyggd. Kvartersmark för nya bostäder bedöms bli drygt m 2. Detaljplanen skall säkerställa och öka tillgängligheten för allmänheten till Stora och Lilla Hålsjön. I översiktsplanen för Öjersjö, antagen 1999, är isfabriksområdet avsatt som ett reservområde för service och allmänt ändamål. I översiktsplanen för Partille kommun, antagen 2006, ligger området inom bostäder och service. Markbehov för service och allmänt ändamål kommer istället att tillgodoses i kommande planering av större och mer centralt belägna områden i Öjersjö. Våren 2013 påbörjades byggnationen inom området. Vintern 2013/14 förväntas 23 småhus med äganderätt samt 48 bostäder i flerfamiljshus vara påbörjade. Tomterna för småhus har erbjudits till anmälda i kommunens tomt- och småhuskö Den resterade utbyggnation bedöms ske under en längre tid eftersom dessa av tomterna ligger inom privatägd mark 6

7 Antagna planer Sävedalen 3. Oxled/Puketorp Detaljplanen vann laga kraft i juli 2010 Planområdet ligger i södra Sävedalen utmed Oxledsvägen och utgörs av två områden. Syftet med detaljplanen är att genomföra en komplettering av bostäder utmed Oxledsvägen. Det första området innebär en komplettering av bostäder inom Oxled på befintliga parkeringsytor. Det andra området ligger öster om Oxledsvägen och omfattar idag natur och ett enfamiljshus. En befintlig byggrätt för garage finns i området. Planområdet omfattar totalt ca kvm. All mark inom planområdet ägs av Partille kommun eller Partillebo AB. Detaljplaneförslaget avser att möjliggöra en komplettering med nya hyresbostäder. I Oxledsområdet planerar Partillebo en komplettering med fyra nya byggnader om 4- och 5 våningar på parkeringsytorna. I Puketorp planeras 3 punkthus med parkeringsgarage vid bergsfoten utmed Oxledsvägen. Bebyggelsen varierar från 5 till 8 våningar. Totalt bedöms hela planområdet rymma mellan bostäder. Under 2013 påbörjades byggnationen inom området. Utbyggnaden bedöms ske under ett antal år framåt i tiden. 7

8 Antagna planer Sävedalen 4. Kvarnfallsvägen Detaljplanen vann laga kraft i december 2012 Aktuellt område är beläget vid Kvarnfallsvägen och på berget sydväst om vägen, i södra Sävedalen, cirka 4 km sydväst om Partille centrum och cirka 1,5 km sydöst om Östra sjukhuset i Göteborg. Hela planområdet är ca m 2, kvartersmark som är aktuell för bostadsbebyggelse uppgår till ca m 2. Marken ägs av Partille kommun. Området gränsar till större friliggande villor och flerbostadshus Detaljplanen har utarbetas tillsammans av PEAB och kommunen. 31 småhus med äganderätt skall försiktigt inplaceras i naturen. Området erbjuder god närhet till naturområden, skola och kollektivtrafik. Kommunalt vatten- och avloppsnät kommer att byggas ut. Det finns möjlighet att ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. Byggnation av gator och teknisk försörjning inom området påbörjades våren 2013, byggnation av bostäder förväntas inledas våren De bebyggda tomterna förmedlas i första hand via den kommunala tomt- och småhuskö. 8

9 Antagna planer Sävedalen 5. Vallhamra torg Detaljplanen vann laga kraft i juni 2012 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och handel/centrumverksamhet. Vallhamra torg ligger i södra Sävedalen intill flerbostadsbebyggelsen Ljungkullen och Vallhamraskolan. Norr om området ligger Ugglum med mestadels villbebyggelse. Området har ett bra serviceutbud i närområdet, goda kommunikationer, tät kollektivtrafik i form av bussar och närhet till Partille centrum samt Göteborg. Planområdet är ca m 2 stort. De fastigheter inom planområdet där det kommer ske byggnation ägs av Aspelin-Ramm Fastigheter AB, övriga fastigheter ägs av Partille kommun och Partillebo AB Vid fullt genomförd detaljplan är nytillkommen bta (bruttoarea) ca m 2, varav bostäder m 2 och verksamhetslokaler/handel/parkering utgör de resterande m 2. Nytillkomna bostäder beräknas till ca 200 stycken. Hösten 2013 är etapp ett färdigställd, med 36 bostäder i flerfamiljshus med upplåtelseform bostadsrätt samt ny lokal för matvarubutik. Förberedelser för etapp två har inletts. 9

10 Antagna planer Sävedalen 6. Mimersvägen Detaljplanen vann laga kraft i juli 2012 Planområdet är ca 6 00 m 2 ca stort och är beläget vid Mimersvägen i Sävedalen 4 km från Partille centrum och ca 1,5 km från Östra sjukhuset i Göteborg. Ca 300 meter söder om området ligger Vallhamra torg, ett lokalt centrum där det pågår arbete för att stärka centrumfunktionen med bland annat ny lokal för matvarubutik och nya lägenheter. Vid Vallhamra torg finns det även goda förbindelser med kollektivtrafik till såväl Partille centrum som Göteborg Innan plangenomförandet ägdes berörda fastighet av Partille kommun samt enskilda personer. Under genomförandet kommer fastighetsreglering att ske samt nybildade fastigheter förvärvas av H3 Mark AB som även kommer att sköta genomförandet av planen. Totalt i området ryms det 8 småhusmed äganderätt som förmedlas i första hand via den kommunala tomt- och småhuskö. Byggnation väntas under

11 Antagna planer Södra Partille 7. Furulund seniorboende Detaljplanearbetet vann laga kraft december 2010 Aktuellt område är centralt beläget i östra Furulund på Skulltorp 1:886 m fl mellan Riviera Markiser & Persienner och Nävervägens förskola. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på fastigheten Skulltorp 1:886. Målgruppen är seniorer. Planområdet omfattar ca m 2 kvartersmark. Marken inom planområdet är huvudsakligen plan och utgörs av en öppen gräsyta omgiven av bostadsbebyggelse. I kommunens översiktsplan (ÖP05) anges bostäder och service. Möjligheter finns att bygga 35 hyresrätter för seniorer inom området. Förslaget redovisar fyra radhuslängor i ett plan i norra del av området samt två stycken flervåningshus i söder. Byggnation inom området förväntas starta

12 Antagna planer Partille Centrum 8. Partille Port Detaljplanen vann laga kraft oktober 2013 Planområdet ligger mellan Gamla Kronvägen och E20, på den så kallade Darostomten. Området är beläget några hundra meter öster om Partille centrum och är ca m 2 stort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad centrumbebyggelse med handel småskalig handel/service, kontor, bostäder samt ny evenemangs och idrottsarena. Detaljplanen föreslår en förtätning i ett centralt och kollektivtrafiknära läge på redan ianspråktagen mark. Detaljplanen omfattar mark för handel, bostäder och centrumändamål inklusive parkeringsytor samt en ny idrotts- och evenemangsarena. De blandade funktionerna skapar förutsättningar för en blandstad som är trygg och levande även på kvällar och helger, ger underlag för kollektivtrafik och lokalt färre transporter. Strukturen ska utformas stadsmässigt med hög exploatering och väl definierade stadsrum med tydliga privata/halvoffentliga/offentliga ytor och kvarter. Totalt medger detaljplanen ca m 2 handel/service, ca m 2 bostäder/kontor och ytor för ny arena. Området är idag ägt av privata bolag. I detaljplanen ges de möjlighet att bygga ca 900 bostäder i flerbostadshus. Byggnation av bostäder förväntas möjliggöras från 2014 och framåt. 12

13 Antagna planer Partille Centrum 9. Gymnasiet Detaljplanen vann laga kraft i november Planområdet är placerat i centrala Partille och avgränsas i söder av Gamla Kronvägen och i norra delen av Säveån. Direkt öster om planområdet ligger kvarteret Forellen med vårdlokaler, bostäder och kontor. I väster gränsar planområdet till Yllegatan. Hela planområdet omfattar ca: m 2. Syftet med planförslaget är att området utvecklas till ett kluster med kultur, idrott och utbildning samt utökas med byggrätt för bostadsändamål. Områdets centrala placering i Partille centrum med närhet till service, handel och god tillgänglighet till såväl järnvägstationen som bussterminalen motiverar till förtätning. En förtätning av gymnasietomten med bland annat bostäder ökar även Gamla Kronvägens betydelse och upplevelse av stadsgata. Inom området ska även skapas en stadspark för olika typer av aktiviteter som ska fungera som mötesplats i staden. Totalt bedöms detaljplanen möjliggöra ca 144 st lägenheter inom planområdet. Den stora delen bostäder placeras i nybyggda huskroppar längs med Gamla Kronvägen samt i en inre skiva bakom byggnaden som ligger mot Gamla Kronvägen. Byggstart planeras till

14 Pågående planer Öjersjö 10. Hultet S Kommunfullmäktige antog detaljplanen i oktober Planen är nu överklagad till Mark-och miljödomstolen. Planområdet är beläget mellan Nya Öjersjövägen och Lilla Hålsjön och omfattar drygt m 2 inklusive gator, natur och vattenområde. I området finns åtta fastigheter som är privatägda, varav sju är bebyggda. Syftet med detaljplanen är dels att ge byggrätt för 19 friliggande enbostadshus på tomter om minst 900 m 2 samt grupphusbebyggelse om 24 enbostadshus som ska förmedlas via den kommunala tomtkön. Kommunalt vatten- och avloppsnät och gator kommer att byggas ut. Ett trafikreservat för lokalgata med cykelväg ger möjlighet till förbindelse söderut till Härryda kommun. Samarbete med Härryda kommun kommer även ske för dagvattenhantering Byggstart för nya bostäder förväntas kunna möjliggöras från

15 Pågående planer Öjersjö 11. Gökegård Detaljplanearbete pågår med samråd under första kvartalet av Detaljplaneområdet ligger mellan Nya Öjersjövägen och Kåsjön i Öjersjö och har fått namnet Gökegård efter gården som ligger här. Området är ca m 2 stort. Till centrala Partille är det ca 7 km och till centrala Göteborg är det ca 13 km. Till både centrala Partille och till centrala Göteborg finns goda förbindelser med kollektivtrafik Planens syfte är att möjliggöra ca 500 bostäder och ett mindre centrum med bland annat matbutik. Ett annat syfte med planen är att bevara de lokala höga naturvärden som finns inom planområdet och förstärka tillgängligheten till rekreation. Planering för bostäder ska i princip följa inriktningen i kommunens översiktsplan ÖP 05 och fördjupad översiktsplan för Öjersjö. Men dagens tankar om Öjersjös utveckling skiljer sig något ifrån tidigare, då kommunen nu vill uppnå en något tätare bebyggelsestruktur än villastadens. Detaljplanen innebär således en delvis ändrad inriktning med en något tätare bebyggelsestruktur 15

16 Pågående planer Öjersjö 12. Hägnekreken Detaljplanearbete pågår med samråd under första kvartalet av Planområdet är ca m 2 stort och är beläget i korsningen mellan Öjersjövägen och Nya Öjersjövägen. Avståndet från planområdet till Partille centrum är ca 7 km och avståndet till centrala Göteborg är ca 12 km. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra skola samt ett fåtal bostäder i Hägnekreken, del av Öjersjö 6:3, m fl för att möta behovet av förskoleplatser i den växande kommundelen Öjersjö. Planområdet gränsar till pågående detaljplaner Hossaberget samt Gökegården. I kommunens gällande översiktsplan anges markanvändningen bostäder och service inom det aktuella planområdet. 16

17 Pågående planer Öjersjö 13. Hossaberget Detaljplanen var på utställning mars/april 2013, förväntas antagas av kommunfullmäktige under första halvåret Planen omfattar ca m 2 naturmark. Området ligger på södra sidan om Nya Öjersjövägen, mellan bostadsområdena Hytterkullen och Mossvägsområdet. I väster gränser planen till Öjersjö Brunns grundskola. I Öjersjö centrum, som ligger inom gång avstånd, finns förskola samt ytterligare grundskola samt viss samhällsservice. Till centrala Partille är det ca 7 km och till centrala Göteborg är det ca 13 km. Till både centrala Partille och till centrala Göteborg finns bra förbindelser med kollektivtrafik. Området gränsar till gällande detaljplan för bostäder på Hytterkullen och i Djupedalen. Kommunen äger de fastigheter som ingår i planområdet. De närmsta bostadsområdena innehåller huvudsakligen bostäder i flerbostadshus och parhus, upplåtna med hyresrätt samt äldre villaområde med blandad karaktär. Planering för bostäder ska i princip följa inriktningen i kommunens översiktsplan ÖP 05 och fördjupad översiktsplan för Öjersjö. Men dagens tankar om Öjersjös utveckling skiljer sig något ifrån tidigare, då kommunen nu vill uppnå en något tätare bebyggelsestruktur än villastadens. Detaljplanen innebär således en delvis ändrad inriktning med en något tätare bebyggelsestruktur. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att området kan bebyggas med kring 240 bostäder med blandade upplåtelseformer och utföranden. 17

18 Pågående planer Sävedalen 14. Ugglum 8:22 Detaljplanearbete pågår med samråd under första kvartalet av Aktuellt område är beläget i den sydvästra delen av Sävedalen precis intill kommungränsen till Göteborg och drygt 500 meter väster om Vallhamra torg. Planområdet angränsar i norr och öster till Ugglumsleden. I väster ligger ett skogsparti och på andra sidan skogspartiet ligger bostadsbebyggelsen på Träkilsgatan i Göteborgs stad. I söder finns villabebyggelse i två våningar. Planområdet omfattar cirka 1900 m 2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av åtta bostäder i form av lägenheter i ett fyra våningar högt flerbostadshus. En byggnation av bostäder på platsen går i linje med översiktsplanens intention att förtäta befintliga bostadsområden då planområdet ligger i direkt anslutning till Sävedalens befintliga bostadsbebyggelse. 18

19 Pågående planer Partille Centrum 15. Kyrktorget Detaljplanen förväntas antagas i kommunfullmäktige våren Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av detaljhandel och tillgodose efterfrågan av centralt belägna bostäder i Partille vilket stämmer med översiktsplanens intentioner och markanvändning (bostäder och service). Hela planområdet är ca m² stort. Den föreslagna nya bebyggelsen rymmer ca kvm bruttoarea handel ovan mark och ca 4500 kvm i källarplan. Den planerade bostadsbebyggelsen är samlad i en huskropp. Utbyggnaden innebär att befintliga byggnader runt Kyrktorget, vilka innehåller handel, kontor och bostäder, ersätts med nya större byggnader för centrumfunktioner. De därmed rivna bostäderna kommer att ersättas och utökas i antal för att ge liv åt torget de tider då handeln är stängd. Kring Kyrktorget kan sedan cirka 65 bostäder i flerbostadshus förväntas möjliggöras från 2014 och framåt. 19

20 Pågående planer Södra Partille 16. Kåbäcken Detaljplanen förväntas vara på granskning våren Aktuellt område är beläget i södra delen av Kåbäcken drygt 3 kilometer öster om Partille centrum. Planområdet angränsar i norr till Brännevägen och Kåbäcksdammen. Mot öster ligger åtta kedjehus uppförda på 60-talet. I söder gränsar planområdet till skogsområdet Råhult och i väster ligger Kvastekulla griftegård och kapell. Planområdet omfattar cirka 7000 m 2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av tio bostäder i form av radhus och kedjehus i den södra delen av Kåbäcken. Byggnation av bostäder har blivit möjlig då marken inom planområdet tidigare haft luftburna 130 kv ledningar som år 2010 grävdes ner under mark (kablifierades). En byggnation av bostäder i Kåbäcken går i linje med översiktsplanens intention att förtäta befintliga bostadsområden då planområdet ligger i direkt anslutning till Kåbäckens befintliga bebyggelse, där det idag finns cirka 70 bostadshus. 20

21 Pågående planer Jonsered 17. Jonsereds fabriker Ett programsamråd gjordes 2012, samråd av detaljplan planeras till sommaren Aktuellt område beläget i Jonsered. Till största delen består området av fastigheten Jonsered 1:12 som är gamla Jonsereds fabriker. I Holmenområdet kan det enligt översiktplanen eventuellt integreras bostäder i verksamhetsområdet. Härav förväntas Holmenområdet söder om Säveån prövas för planläggning för en bostadsbyggnation. Prövning av planläggning för bostäder görs även på vissa delar av Jonsereds fabriksområde. Byggnation av ca 200 bostäder kan komma att möjliggöras från 2016 och framåt inom Holmenområdet. Markägare inom berört område är i första hand privata bolag. 21

22 Pågående planer Norra Partille 18. Lexby Området utgörs av en by med gamla anor i ett speciellt kulturlandskap. En småskalig bebyggelse i området ger ett bra komplement av små volymer bostäder väldigt nära centrala Partille. Ett alternativ till flerbostadshusen som utvecklas i centrala Partille. Byggnation i Lexby möter behovet av ett stärkt befolkningsunderlag för utökad kollektivtrafik mot Kåhög. Utveckling av området gynnas av det framtida nyttjandet av vägreservatet för Brodalsleden. Enligt ÖP 05 syftar en förbindelse från Skulltorpsmotet till Lexbyvägen till att förbättra vägsystemet i nordsydlig riktning. Fullföljs planerna om en förlängning av Brodalsleden under järnvägen får Lexby en god närhet till centrum. Brodalsförbindelsen blir än mer angelägen när Lexbydalsvägen byggs ut. Lexbydalsvägen kan kopplas ihop med en Brodalsled för att få en rationell anslutning till E20 via Skulltorpmotet. Byggnationen kan innebära småskaliga volymer med drygt 20 bostäder där detaljplan förväntas kunna möjliggöras från Markägare är huvudsakligen Partillebo. En fortsatt utredning om ytterligare exploatering i Lexby och intressekonflikten med jordbruket i Lexby och Kåhög bör studeras vidare i samband med ÖP-arbetet, och arbetet med Levande Lexby. 22

23 Framtida planer Partille Centrum 19. Partille 11:24 Ett starkt mål för bostadsbyggandet i Partille är att centrala delar av Partille och strategiskt belägna kommundelscentra ska förtätas för att möta efterfrågan av service och stadsmiljö. Det har skett en översyn av bostadsutbudet i Partille centrum i samband med arbetet med fördjupad översiktsplan för centrala Partille. Översiktsplanen kommer att följas av ett antal detaljplaner för blandad centrumbebyggelse i närhet till kollektivtrafik, med ett stort inslag av bostäder. Byggstarter förväntas möjliggöras från 2014 och framåt. Uppskattningsvis kommer detaljplanerna som följer den fördjupade översiktsplanen medge byggrätter för drygt bostäder i Partille centrum. Detaljplanearbetet för Partille 11:24 förväntas kunna inledas under På Partille 11:24 förväntas sedan planering för på sikt 500 bostäder i flerbostadshus, från 2018 och framåt. Aktuell fastighet Partille 11:24 ägs idag av ett privat bolag och används för verksamheter, lager och transport 23

24 Framtida planer Sävedalen 20. Finngösa handelsträdgård Vid Stora Ringvägen i Sävedalen finns ett område där Finngösa Handelsträdgård tidigare varit belägen. Inom området bedöms finnas utrymme för ett drygt 50-tal bostäder, troligtvis i form av en blandning av lägre bebyggelse, flerbostadshus eller radhus med olika upplåtelseformer. Området har en väl utbyggd infrastruktur och mycket god tillgång till kollektivtrafik både på Göteborgsvägen och Stora Ringvägen. Närheten till Partille centrum gör läget attraktivt och skulle eventuellt lämpa sig för seniorboenden. Planering av området påverkas av infrastrukturella satsningar i kommundelen varför en utbyggnad inom området förväntas kunna möjliggöras först från Marken är huvudsakligen privatägd men kommunen äger delar av aktuellt område 24

25 Framtida planer Södra Partille 21. Björnekulla I området ligger idag ett mindre antal villor. En komplettering med flerbostadshus med ca 300 bostäder kan vara möjlig. Antalet är mycket osäkert då närheten till område med stora natur- och friluftsvärden kräver särskild hänsyn. Björnekulla kan bli mycket attraktivt med närhet både till Partille centrum och till friluftsområden. Området är anslutet till kommunens VA-nät och har mycket god tillgång till kollektivtrafik. Planering av Björnekulla avvaktar till förmån för annan strategiskt viktig bostadsplanering inom kommunen. Utbyggnad inom området förväntas efter

26 Framtida planer Södra Partille 22. Furulund C Södra Partille kring Furulund behöver kompletteras med fler upplåtelseformer och bostadstyper. Det behövs en tätare bebyggelse för att stimulera ett utökat serviceutbud. I området efterfrågas hyresrätter och hus med hiss, efterfrågan hör sannolikt samman med en relativt stor andel äldre. Närområdet bör också stärkas med attraktiva fristående villor och bostäder i envåningshus. Planering av centrala Furulund förväntas ske efter en genomförd strukturstudie av Furulund och Brännet, beläget öster om Furulunds centrum. På bland annat den kommunägda fastigheten Skulltorp 1:838 m fl i Furulunds centrum finns idag centrumbebyggelse som kan utvecklas. Dessa centralt belägna fastigheter kan utgöra en stomme i en vidare utveckling av Furulunds centrum som skulle kunna innebära cirka 150 bostäder i blandade upplåtelseformer och utformningar, däribland flerbostadshus med 4 till 5 våningar i centrum samt en översyn av centrumbebyggelse, lokaler, service och bebyggelsen i närområdet. Detaljplaner för området förväntas möjliggöra byggstarter från 2016 och framåt. 26

27 Framtida planer Södra Partille 23. Tingsängen Södra Partille kring Furulund behöver kompletteras med fler upplåtelseformer och bostadstyper. Det behövs en tätare bebyggelse för att stimulera ett utökat serviceutbud. I området efterfrågas hyresrätter och hus med hiss, efterfrågan hör sannolikt samma med en relativt stor andel äldre. Närområdet bör också stärkas med attraktiva fristående villor och bostäder i envåningshus Planering av Tingsängen förväntas ske efter en genomförd strukturstudie av Furulund och Brännet. Tingsängen, som ligger längs Tinsgsvägen öster om Furulund, utgörs av storleksordningen ca m 2 mark, där kommunen är markägare. Enligt en översiktlig bedömning kan ca 150 bostäder byggas i området, huvudsakligen i form av flerfamiljshus. Brännet området ligger i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse med goda förutsättningar för kollektivtrafik, kommunalteknisk försörjning mm. En inledande geoteknisk utredning är genomförd men behöver kompletteras med ytterligare undersökningar för att säkerställa stabilitetsförhållandena på platsen. Likaså behöver en miljöteknisk utredning genomföras då området berörs av tidigare deponi. Detaljplaner för området förväntas möjliggöra byggstarter från 2016 och framåt. 27

28 Framtida planer Södra Partille 24. Brännet Södra Partille kring Furulund behöver kompletteras med fler upplåtelseformer och bostadstyper. Det behövs en tätare bebyggelse för att stimulera ett utökat serviceutbud. I området efterfrågas hyresrätter och hus med hiss, efterfrågan hör sannolikt samma med en relativt stor andel äldre. Närområdet bör också stärkas med attraktiva fristående villor och bostäder i envåningshus. Planering av Brännet området förväntas ske efter en genomförd strukturstudie av Furulund och Brännet. Brännet, som ligger omedelbart öster om Furulund, utgörs av storleksordningen m 2 byggbar mark, där kommunen är markägare. Enligt en översiktlig bedömning kan ca 200 bostäder byggas i området, huvudsakligen i form av småskalig bebyggelse som komplement till centrumbebyggelsen i Furulunds centrum. Brännetområdet ligger i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse med goda förutsättningar för kollektivtrafik, kommunalteknisk försörjning mm. Området gränsar till det relativt nyligen utbyggda Fjällvindsområdet. En genomförd naturvärdesinventering har inte noterat några naturvärden av mer än lokal betydelse i Brännet. Detaljplaner för området förväntas möjliggöra byggstarter från 2016 och framåt. 28

29 Framtida planer Södra Partille 25. Råhult Råhultsområdet är ett ca 165 ha stort område i kommunens östra del. Det avgränsas i norr och väster av en kraftig och brant sluttning mot bebyggelse och mot Kåbäcken. I söder avgränsas området av Härskogsområdet som är ett riksintresse för friluftsliv, och i öster av naturområden och av områden för ett framtida verksamhetsområde i Jeriko. De byggbara områdena i Råhult ger en yta av totalt ca 89 ha. I fortsatt planering av Råhult måste studeras hur stor exploateringen bör vara för att utgöra tillräckligt underlag för god kollektivtrafikförsörjning och annan kommunalteknisk försörjning samt offentlig och kommersiell service. Enligt en översiktlig naturinventering är förutsättningarna för en utbyggnad i området goda ur naturvärdessynpunkt. Större sammanhängande bebyggelseområden torde kunna skapas utan att påverka de naturvärden som finns. Även om Råhult inte ligger i direkt anslutning till andra bostadsområden är det inga större avstånd till övrig bebyggelse i Partille. Området beräknas kunna rymma ca bostäder. En fördjupad översiktsplan för området kan ligga till grund för framtida planering som sannolikt genomförs efter

30 Framtida planer Jonsered 26. Mossen Mossen i Jerikoområdet är beläget i Jonsered i östra Partille. I samarbetsprojektet FÖP Jeriko (antagen 2013), mellan Lerums- och Partille kommun, bedöms utöver det planerade verksamhetsområdet upp mot 500 bostäder kunna tas fram. Den fördjupade översiktsplanen för Jerikoområdet medger att en blandad bostadsbyggnation kan planeras och inledas i Jonsered. Efter detaljplaneläggning av Mossenområdet förväntas initialt cirka 500 bostäder med blandad utformning kunna möjliggöras på Partillesidan, från 2016 och framåt. Berörd mark är kommunägd. 30

31 Framtida planer Norra Partille 27. Lexbydal Ett tänkt utbyggnadsområde i Lexbydal har en yta om cirka 150 hektar och ligger i kommunens norra del mot gränsen till Göteborg. Området är kuperat, huvudsakligen skogsbevuxet och delvis bebyggt sedan tidigare. Området har vid tidigare bedömningar uppskattats kunna rymma mellan 400 och 500 bostäder. Inför planering av området krävs nya studier av rimlig utbyggnadsvolym. Vid utbyggnad uppstår behov av skola och barnomsorg. Området har naturvärden som medför begränsningar vid en framtida utbyggnad. Som exempel kan nämnas Brodalsbäckens vattensystem som är ett riksintresse för naturvården. Avståndet till övrig tätortsbebyggelse kan dessutom medföra svårigheter och stora kostnader för kollektivtrafik och anslutning till kommunalteknisk försörjning. För att möjliggöra planering av området krävs en fördjupad översiktsplan. Planering av området avvaktar till förmån för annan strategiskt viktig bostadsplanering inom kommunen. Utbyggnad inom området förväntas ske efter

32 32

33 Antagande Bostadsbyggnadsprogrammet är antaget av Kommunstyrelsensarbetsutskott Arbetsgrupp Jörgen Hermansson, samhällbyggnadsschef Olof Halvarsson, planarkitekt Anders Olsson, gis- och mätsamordnare Kartor Kartor får inte reproduceras utan stadsbyggnadskontorets tillstånd. 33

34 Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: Telefon: Webbplats:

MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2009-2015

MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2009-2015 MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2009-2015 1. Brasegård 9. Brattåskärrsv. 17. Mossen 25. Kyrktorget 2. Hallen 10. Kvarnfallsv. 18. Holmen 26. Daros 3. Hultet N 11. Vallhamra 19. Kärvås 27. 11:24 4. Hultet

Läs mer

MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2010-2016

MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2010-2016 MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2010-2016 1. Brasegård 9. Brattåskärrsv. 17. Mossen 25. Kyrktorget 2. Hallen 10. Kvarnfallsv. 18. Holmen 26. Daros 3. Hultet N 11. Vallhamra 19. Se 7 27. 11:24 4. Hultet

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län 2008-03-03 Handläggare Karin Telldén Tel: 031-792 12 02 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2007:80 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-28 Laga kraft 2009-06-25 Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 1. PLANHANDLINGAR - Plankarta i skala 1:400, skala 1:800 dat 2012-08-09 - Illustrationskarta

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG Sommarro 1:29, Sommarro 1:3, Fyrklövern och Treklövern inom Sommarro, Karlstads kommun Dnr SBN-2011-177 Bakgrund 2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för

Läs mer

Markanvisningar Stavlund etapp 1

Markanvisningar Stavlund etapp 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2016-04-07 1/2 Handläggare Jörgen Altin Tel. 0152-293 03 Kommunstyrelsen Markanvisningar Stavlund etapp 1 Förslag

Läs mer

7:9. Rydebäck, Ärendet. att tillämpa samt. bety- 26 augusti 2014. Bengt Larsen Ordförande. Bilagor Begäran om. planändring.

7:9. Rydebäck, Ärendet. att tillämpa samt. bety- 26 augusti 2014. Bengt Larsen Ordförande. Bilagor Begäran om. planändring. HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 augusti 2014 Ärende nr 7:9 Handläggare: Nina Begovic, 042-100 52 94 Stadsbyggnadsnämnden Planuppdrag för del av fastigheten Rya R 1:30, Helsingborgs stad,, Dnr

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

A 4994 PLANBESKRIVNING. Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15

A 4994 PLANBESKRIVNING. Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 A 4994 Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 Detaljplan för del av Kristineberg 1:2 Middelfartsvägen, Centralorten Oskarshamns

Läs mer

DETALJPLAN nr 324 Upprättad 1990-11-06, reviderad 91-03-21 avskrift Godkänd av BN 1991-03-19 Antagen av KF 1991-04-22

DETALJPLAN nr 324 Upprättad 1990-11-06, reviderad 91-03-21 avskrift Godkänd av BN 1991-03-19 Antagen av KF 1991-04-22 DETALJPLAN nr 324 Upprättad 1990-11-06, reviderad 91-03-21 avskrift Godkänd av BN 1991-03-19 Antagen av KF 1991-04-22 1 LAGA KRAFT 1991-05-21 Detaljplan för del av fastigheten RINDÖ 3:79 (Rindö Centrum)

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

utbyggnad av vårdcentral i Furulund,

utbyggnad av vårdcentral i Furulund, PLANBESKRIVNING 2015-09-29 STANDARDFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) KS/2015:103 Detaljplan för utbyggnad av vårdcentral i Furulund, Skulltorp 1:884, Partille kommun Planhandlingar Plankarta i skala 1:500 Illustrationskarta

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan)

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-05-20 Antagandehandling Dnr: 10BMN7 Handläggare: Thobias Nilsson Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) Detaljplan för bostäder och skola m.m. Gävle

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Eventuell bild eller karta

Eventuell bild eller karta S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för OLOFSBÄCK 1:11 Falkenbergs kommun Eventuell bild eller karta P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2007-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Olofsbäck 1:11

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen

Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 PLANBESKRIVNING 2011-03-29 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2007:200 Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

15. Vallentuna/Lindholmen

15. Vallentuna/Lindholmen 15:1 15. Vallentuna/Lindholmen 15.1 Långsiktigt hållbar utveckling Utveckla Vallentunas särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden Tillvarata historiska

Läs mer

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad.

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-04-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-08-27 Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. Dnr 07-10049.214 KS 07-607 PLANBESKRIVNING Handlingar Till

Läs mer

Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541

Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541 Mark och exploatering Malin Ekdahl 036-10 24 45 malin.ekdahl@jonkoping.se 2014-05-13 1 (5) Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541 Inom Jönköpings kommun

Läs mer

Program för detaljplan

Program för detaljplan Detaljplaneprogram för nya bostäder inom fastigheterna Sjuntorps tätort Trollhättans kommun Program för detaljplan Samrådshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Uprättad i oktober 2010 Sjuntorps tätort

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo 2011-09-01 1 (7) Startpromemoria KFKS 2011/374-214 Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo Sammanfattning Fastigheten Orminge 42:1 är centralt belägen i Orminge. Byggnaden

Läs mer

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Flygbild över kv. Broccolin, Årsta Centrum och Årsta skolan Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Inledning Fastighetsbolaget Årsta 85:1 har av plan- och byggnadsnämnden fått positivt

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala)

Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala) Upprättad 2015-10-13 Antagen av Byggnadsnämnden 2015-XX-XX XX Laga kraft 20XX-XX-XX Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala) Hässleholms

Läs mer

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och rekreation Friluftsliv och rekreation Förutsättningar Riksintresse för rörligt friluftsliv Norrlandets strandremsa mot Gudingen utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. Lögareberget Lögareberget är ett välbesökt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Utlåtande 2015:20 RI+IX (Dnr 023-1447/2014) AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Inriktningsbeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Inriktningen

Läs mer

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-04-23 1 (8) Christian Nützel planarkitekt Diarienummer 2012 KSM 0101 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Samrådshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: XX mars

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Inbjudan anbudsförfarande

Inbjudan anbudsförfarande Inbjudan anbudsförfarande - Hälsinggårdsskolan Inbjudan Falun kommun inbjuder härmed till ett anbudsförfarande för att förvärva och uppföra bostäder inom det som tidigare var Hälsinggårdsskolan i Falun.

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Muraråsen, västra Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse dels i form av flerfamiljshus

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum

Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum Stadsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum Forellen 17, Bollmora 2:1, Bollmora 2:588 Inom Tyresö kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Diarienummer BN 2005/0480 Detaljplan för Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-11-15, reviderad 2007-02-12 LAGA KRAFT 2007-03-22 1 (7)

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Inbjudan till markanvisning

Inbjudan till markanvisning Inbjudan till markanvisning Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att exploatera mark för bostäder vid Skidgatan i stadsdelen Fasseröd och bjuder därför in till markanvisning.

Läs mer

Program för markanvisningsprocess: Södra Råbylund II, Vittran 1 och Älvan 1

Program för markanvisningsprocess: Södra Råbylund II, Vittran 1 och Älvan 1 Tekniska Förvaltningen Mark- och exploateringskontoret 2014-08-20 1(8) Program för markanvisningsprocess: Södra Råbylund II, Vittran 1 och Älvan 1 Markanvisningsprocess Lunds kommun avser sälja två fastigheter,

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun 2015-08-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/39-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Planbeskrivning tillhörande detaljplan för KV BIKUPAN, södra delen Bikupan 6 m.fl. Uddevalla kommun

ANTAGANDEHANDLING. Planbeskrivning tillhörande detaljplan för KV BIKUPAN, södra delen Bikupan 6 m.fl. Uddevalla kommun UDDEVALLA KOMMUN Dnr P 380 MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning tillhörande detaljplan för KV BIKUPAN, södra delen Bikupan 6 m.fl. Uddevalla kommun Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad

Läs mer

sida: Innehåll: Medverkande bilagor

sida: Innehåll: Medverkande bilagor Innehåll: Konsekvenser av planens genomförande Administrativa och ekonomiska frågor Fortsatt planarbete Medverkande sida: 99 100 100 101 bilagor Fotomontage, upprättad 2011-06-07 102 Planprogram för Färjestaden

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Diarienummer PBN 2012-159 214 Detaljplan för DEL AV ÖRBY 5:113 Örby, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad datum 2014-01-13 Planarkitekt, Adam Peterson

Läs mer

Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24

Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Antagen av BMN: 2009-05-18 Dnr: 08BMN1317 Laga kraft: Handläggare: Jonas Olsson Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24 Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby INLEDNING 1 Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby Genomförd i juni 2015 Örebro kommun, Sam 405/2015 2 SAMMANSTÄLLNING AV MEDBORGARDIALOG

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Vasserud 3:23, 3:27 m fl (Järnbolaget) Torsby kommun, Värmlands län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Vasserud 3:23, 3:27 m fl (Järnbolaget) Torsby kommun, Värmlands län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Sida 1 av 7 Detaljplan för Vasserud 3:23, 3:27 m fl (Järnbolaget) Torsby kommun, Värmlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Grundkarta (ingår i plankarta) daterad 2006-02-09 Fastighetsförteckning daterad

Läs mer

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneändring Nyckelviksskolan, fastigheterna Björkskogen 10 och Frigga 1, stadsdelen Hersby Ärendet Nyckelviksskolan, som bedriver utbildningar

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 283/2013 FASTIGHETEN POLISEN 2 M FL SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Wihlborgs fastigheter AB inkom den 13 februari 2013 med en förfrågan avseende upprättande av ny detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling Dnr 06.101 91.214 Ks 07-42 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112

Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112 SAMRÅDSHANDLING Datum 2014-06-02 Dnr 2011/613 Tillhör karta dnr Detaljplan för Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112 Hällevik, Sölvesborgs kommun PLANBESKRIVNING 1 Detaljplan för Hörby

Läs mer

Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling

Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling Detaljplan för fastigheten SÖDERBY-NORRBY 2:8 i Söderby-Karls församling SAMRÅDSHANDLING 2008-04-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2008-07-22 tillhör rev 2009-02-25 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

2014-09-16 Dnr 2013:130-BN. Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås

2014-09-16 Dnr 2013:130-BN. Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås 2014-09-16 Dnr 2013:130-BN Barbro Sollén Wilcox Tel 021-39 17 58 Byggnadsnämnden Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Rikshem Västerås HB, ägare av fastigheten Svärdsliljan

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G 1(5) S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för Växthuset 18 m fl Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2004-03-16 1 INLEDNING Detaljplanearbetet syftar till att ompröva den nuvarande markanvändningen

Läs mer

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2011-06-09 Dnr KS 15/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Översiktsbild över

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm)

DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm) l 8331 JlJ\tagen av kornmwlfu1lmäktige den 19 oktober 1992 Laga kraft den 18 november 1992 DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun KS 10.886 Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten

Läs mer