Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Maritimt Centrum, Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen (fp) Bo Bertelsen (ka) Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, sekreterare Kristina Christiansson, vice kommunchef Mats Berntsson, ekonomichef Rune Ohlsson, Fastighets- och teknikchef , 267 Utses att justera Benny Andersson (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare _ Paragrafer Annika Funkqvist Ordförande _ Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande _ Benny Andersson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kansliet Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 241 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes med följande tillägg: P 2 och p3 byter plats P 18 Fastighetsreglering Nötsäter 1:31 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 Brf Kroksemyren Förskottering av medel för cirkulationsplats Häggvall Plantillstånd för Nordviksgärde Ombyggnation Kållekärrs brandstation Fråga kring upptagning av hamnavgift vintertid Uppdrag om markförhandlingar

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 242 Dnr.2004/ H 05:118 FASTIGHETSFÖRSÄLJNING TJÖRNS KOMMUN Fastighets- och teknikchef Rune Ohlsson lämnar en rapport kring förslag till försäljningslista över kommunala fastigheter. Informationen noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 243 Dnr. 2005/ FASTIGHETSREGLERING NÖTSÄTER 1:31 Ägaren till fastigheten Nötsäter 1:31 har inkommit med en förfrågan om fastighetsreglering för att ge plats åt gatumark. Fastighetsägaren är positiv till att lämna denna mark till kommunen mot ett byte med den mark han idag arrenderar sin sjöbod på. Området är idag allmän platsmark. Syftet med regleringen är att kommunen har för avsikt att bredda kurvan för att öka trafiksäkerheten åt det håll där sjöbodar och magasin ligger. Tidigare behandling Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 113 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsreglering mellan Nötsäter 1:31 och 1:311. För att kunna genomföra denna reglering krävs ett beslut av kommunfullmäktige. Fastighets- och teknikchef Rune Ohlsson föredrog ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fastighetsreglering mellan Nötsäter 1:31 och 1:311. att ge Fastighets- och teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra ovanstående Fastighetsreglering.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 244 Dnr 2005/ BUDGET FÖR KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET 2006 Samverkansgruppen har arbetat fram ett förslag till budget för kommungemensam verksamhet Ekonomichef Mats Berntsson redogör för förslaget. Notering Martin Johansen (fp) och Bo Bertelsen (ka) vill ha till protokollet att man endast noterar informationen. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till samverkansgruppens budgetförslag för kommungemensam verksamhet Arbetsutskottets förslag kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta samverkansgruppens förslag budget för kommungemensam verksamhet _

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 245 Dnr 2005/ BUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET Samverkansgruppen har arbetat fram ett förslag till budget , investeringsbudget Ekonomichef Mats Berntsson redogör för förslaget. Notering Martin Johansen (fp) och Bo Bertelsen (ka) vill ha till protokollet att man endast noterar informationen. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till samverkansgruppens budgetförslag. Arbetsutskottets förslag kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta samverkansgruppens förslag till budget och investeringsbudget _

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 246 Dnr. 2005/ ÖVERENSKOMMELSE OM ÅTERBETALNING AV LIKVIDITETSTILLSKOTT MM FRÅN HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING KROKSEMYREN Under 1999 hamnade bostadsrättsföreningen Kroksemyren i ekonomiska svårigheter. Eftersom Tjörns kommun iklätt sig borgen för ett lån på 3,5 Mkr upprättades en överenskommelse om bland annat ett likviditetstillskott på 530 tkr. Arbetsutskottet beslutar att att uppdra åt ekonomichef, Mats Berntsson att fullfölja förhandlingarna med HSB:s bostadsrättsförening Kroksemyren med hänsyn tagen till såväl amorteringar som räntor. delge Kommunstyrelsen information efter avslutade förhandlingar.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 247 Dnr 2005/ H 05:158 FASTIGHETSFÖRSÄLJNING DEL AV SVANVIK 1:26 Den av kommunen ägda gården på del av Svanvik 1:26 förvärvades för många år sedan för att användas som exploateringsmark. Översiktsplanen anger att området är lämpligt för verksamhet, marken är dock inte detaljplanelagd. Boningshuset har sedan början av 1990-talet hyrts ut till en hyresgäst. Sedan tre år har ett företag letat mark för expansion, och har fattat intresse för denna gård. Hyresgästen sa själv upp sig för ett år sedan, men har senare ångrat sig och ej velat flytta. Kontraktet gick ut den sista januari och trots flera påstötningar lämnades ej nycklarna in förrän efter sommaren. Vid en okulärbesiktning framgick att stora mängder skrot fanns kvar och att byggnaderna var dåliga. Företaget har hört av sig och sagt sig villiga att förvärva objektet i befintligt skick. Samråd har skett med Vägverket som ställt sig negativa till befintlig infart. Tjänsteskrivelse Föreligger av fastighets- och teknikförvaltningen upprättad tjänsteskrivelse daterad Tidigare behandling Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 114 att föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja del av Svanvik 1:26 för kr och i övrigt enligt upprättat köpeavtal. Yrkande Martin Johansen (fp) med instämmande av Benny Andersson (s) yrkar bifall med tillägget att avtalet skall undertecknas av köparen innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen skall köparen ha undertecknat köpeavtalet.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försälja del av Svanvik 1:26 för kronor, och i övrigt enligt upprättat köpeavtal.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 248 Dnr 2005/ H 05:159 MARKFÖRSÄLJNING DEL AV HABBORSBY 2:50 En förfrågan har inkommit från Wallhamnbolagen AB gällande önskemål om förvärv av mark. Området utgör en del av Habborsby 2:50 om ca kvm. Det nu gällande objektet samt den mark som SF Marina Vallhamn AB har förvärvat, har tidigare hårdgjorts av Wallhamnsbolagen AB. På det nu aktuella objektet finns ett antal byggnader/ hallar som Wallhamnbolagen AB äger. Bolaget är villigt att utifrån ovanstående grunder betala 100,-/m² för den av dem hårdgjorda marken. Till följd av att byggnaderna på objektet redan ägs av Wallhamnbolagen, finns ingen annan köpare som kan bli aktuell. Objektet är till följd av detta inte heller möjligt att exploatera. Tjänsteskrivelse Föreligger av fastighets- och teknikförvaltningen upprättad tjänsteskrivelse daterad Tidigare behandling Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 115 att föreslå kommunfullmäktige besluta att försäljning av del av Habborsby 2:50 till Wallhamnbolagen AB för ett pris om 100 kr/m². Priset är satt med hänsyn till att bolaget själv har bekostat asfaltering och bearbetning av kommunens mark. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till Fastighets- och tekniknämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försälja del av Habborsby 2:50 till Wallhamnbolagen AB för 100 kr/m². Priset är satt med hänsyn till att bolaget själv har bekostat asfaltering och bearbetning av kommunens mark.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 249 Dnr 2005/ H 05:160 MARKFÖRSÄLJNING DEL AV BÄCKEVIK 1:128 Fastighetsägaren till Bäckevik 1:40 har inkommit med en förfrågan om köp av ca 650 m² av Bäckevik 1:128. Området ligger i direkt anslutning till den egna fastigheten. Ärendet har varit ute på remiss till miljöförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som inte har något att erinra mot försäljning av markbiten. Tjänsteskrivelse Föreligger av fastighets- och teknikförvaltningen upprättad tjänsteskrivelse daterad Tidigare behandling Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 94 att återremittera ärendet samt gav fastighetsförvaltningen i uppdrag att höra med föreningar och fastighetsägare i området och återkomma på mötet den 19 oktober Värdering av markområdet har gjorts, och marknadsvärdet uppgår till kronor. Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 116 att föreslå kommunfullmäktige att överlåta 650 m² av Bäckevik 1:128 för kronor. I köpeavtalet skall regleras att köparen står för lantmäterikostnader. Yrkande Reidun Lorentzon (kd) yrkar bifall till Fastighets- och tekniknämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta 650 m² av Bäckevik 1:128 för kronor. I köpeavtalet skall regleras att köparen står för lantmäterikostnader.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 250 Dnr 2005/ H 05:161 ANSÖKNINGAR OM PLANTILLSTÅND PÅ DEL AV FASTIGHETEN NÖTSÄTER 1:311 Två ansökningar har inkommit om tillstånd att upprätta ändring av gällande detaljplan för del av fastigheten Nötsäter 1:131, Skärhamns samhälle. Skanska PDR Sweden AB önskar på denna fastighet upprätta ändring av gällande detaljplan Ändringen avser ändrad markanvändning från park/natur/ parkeringsändamål till bostäder för åretruntboende. Avsikten är att få till stånd en kompletterade bebyggelse i form av små flerfamiljshus med hyresrätter i enlighet med Boklok-konceptet. Sverigehuset önskar att förvärva fastigheten från kommunen för att sedan upprätta ändring av gällande detaljplan, på denna yta. Planändringen avser ändrad markanvändning från park/natur/parkeringsändamål till bostäder. I sin ansökan beskriver Sverigehuset att man arbetar med alla typer av bostadsprojekt från äganderätter och bostadsrätter till hyresrätter. Vidare arbetar men med ett eget koncept som man kallar för hyrborätt. Inledningsvis hyr den boende sin bostad för att sedan kunna köpa loss boendet som bostadsrätt. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar att plantillstånd lämnas till Skanskas BoKlok -förslag. Martin Johansen (fp) med instämmande av Bo Bertelsen (ka) yrkar att fastigheten istället bereds för kommunala tomter och att Skanska tilldelas mark i Nordvik för sitt BoKlok -förslag. Proposition Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och fann att arbetsutskottet beslutat enligt Benny Anderssons yrkande. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition upplästes och godkändes. Den som röstar enligt Benny Anderssons yrkande säger ja. Den som röstar enligt Martin Johansens m fl yrkande säger nej.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Omröstningsresultat 3 Ja-röster; Benny Andersson (s), Reidun Lorentzon (kd) och Eva Bertilsson- Styvén (s) 2 Nej-röster; Martin Johansen (fp) och Bo Bertelsen (ka) Arbetsutskottet beslutar att lämna plantillstånd på del av fastigheten Nötsäter 1:311 till Skanska PDR Sweden AB för bebyggelse enligt Boklok -konceptet. Reservation Folkpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 251 Dnr 2005/ H 05:162 ANSÖKAN OM PLANTILLSTÅND, ARÖD 6:1 Lars-Rune Johansson och Ingemar Johansson, Mossholmens Marina, har inkommit med skrivelse daterad avseende ansökan om plantillstånd för Aröd 6:1. Kommunledningen har remitterat ärendet till miljö- och byggnämnden. Ansökan avser en ändring av del av plan från oljeverksamhet till bostadsändamål. Sökanden avser att ta bort oljetanker och ersätta dem med ett 10-våningshus med lägenheter, affärs- och garageplatser. Aktuellt område ligger i kommunens sydöstra del mellan Bleket och Klädesholmen. Området ligger i nära anslutning till väg 720. Skola för låg och mellanstadium finns på Klädesholmen samt i Rönnäng. I Bleket finns också högstadium. Service finns på Klädesholmen och i Rönnäng. Området omfattas idag av olika verksamheter såsom småbåtshamn, båthallar och verkstad, hamnkontor med butik, bensinmack, camping, uppställning av husvagnar, förråd mm. Verksamheterna ligger spridda över området och upplevs som ett verksamhetsområde med campingplatser och småbåtshamn längs kajkanten. Det pågår en tätortsstudie för området Rönnäng/ Bleket/ Klädesholmen. Planförutsättningar Fastigheten är belägen på detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är från , antagen I kommunens översiktsplan (ÖP 03) ligger området som utvecklingsområde för helårsbebyggelse. Området omfattas ej av strandskydd. Samråd med Räddningstjänsten Räddningstjänsten har i yttrande daterat , förklarat att anläggningen är lokaliserad utanför normal insatstid för räddningstjänsten. Räddningstjänsten på Tjörn saknar såväl stegbil som hävare och har därför begränsade resurser vid insats mot höga byggnader.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Räddningstjänsten menar att en riskutredning bör utföras avseende bensinstation placering i förhållande till planerade verksamheter. Vidare ska vägarna inom området planeras så att räddningstjänsten såväl sommar som vinter har god framkomlighet, vilket kräver en fri höjd av fyra meter och en fri bredd av 3,5 meter. Samtliga byggnader skall kunna nås inom 50 meter från brandfordon. Brandvattenförsörjning till eventuella sprinklers måste säkerställas. Brandpostsystem med tillräcklig kapacitet planeras i samråd med räddningstjänsten. Planavdelningens bedömning Området som ligger centralt i förhållande till Klädesholmen och Bleket är möjligt att utveckla för åretruntbostäder. För att man ska kunna omvandla området till helårsbebyggelse krävs det att man gör en översyn av hela området därför att omkringliggande verksamheter i dagsläget kan innebära bekymmer, vilket även räddningstjänsten tar upp. För att säkra en god boendemiljö krävs en renodling av funktionerna för hela området, exempelvis i form av utbyggnad av åretruntbostäder samt småbåtshamn. Bostäder kräver en annan typ av utemiljö vad det gäller trygghet och säkerhet för barn och vuxna. Som förslaget i plantillståndsansökan ser ut idag, med befintliga verksamheter, kan man inte säkra detta. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade , 272 att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig positiv till att plantillstånd lämnas under förutsättning att: - ärendet återremiteras till sökande för att renodla funktionerna i förslaget, för hela området, för att uppnå en fullgod boendemiljö - utreda de gestaltningsmässiga konsekvenserna för hela området När plantillståndet ges bör följande upplysningar tas med i beslutet - plantillståndet innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas - fastighetsägaren får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet - miljö- och byggnämnden tar ut en planadministrationsavgift - plantillståndet begränsas till att gälla under 2 år - tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet Yrkande Benny Andersson (s) med instämmande av Bo Bertelsen (ka) yrkar bifall till Miljöoch byggnämndens förslag.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet beslutar att lämna plantillstånd till Lars-Rune Johansson och Ingemar Johansson, Mossholmens Marina, med följande villkor: att ärendet återremiteras till sökande för att renodla funktionerna i förslaget, för hela området, för att uppnå en fullgod boendemiljö att de gestaltningsmässiga konsekvenserna för hela området utreds Arbetsutskottet beslutar vidare att upplysa sökanden om att: - plantillståndet inte innebär garanti för att detaljplanen kan antas - fastighetsägaren får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet - miljö- och byggnämnden tar ut en planadministrationsavgift - plantillståndet begränsas till att gälla under 2 år - tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 252 Dnr 2005/ H 05:163 ÖVERFÖRING AV ANDELAR I SAMFÄLLIGHETEN FRÅN HABBORSBY 2:50 TILL HABBORSBY 2:15 Ägaren av Habborsby 2:15 är ägare av en sjöbod sedan 40-talet på samfälld strandplats inom Wallhamnsområdet intill Habborsby 2:50. Habborsby 2:15 hade ett mantal om 121/1792 t o m 1981, och hade då del i ett flertal samfälligheter. Habborsby 2:15:s andelar i samfälligheter samt mantal överfördes 1981 till 1:17 som senare införlivades i 2:50. Ägaren av Habborsby 2:50 önskar återföra andelar i samfälligheten för åtkomst av samfälld väg till den samfällda strandplatsen som sjöboden ligger på, och kan genom fastighetsreglering få tillbaka andelar i viss samfälld mark. Andelarna som förs tillbaka bör motsvara samma andelar som Habborsby 2:15 förlorade och endast andel i samfälld väg och strandplats. Härigenom får Habborsby 2:15 endast rätt/andel i samfälld strandväg och strandplats. Andelen är liten och har ett obetydligt värde. Överföringen är inte till någon nackdel för Tjörns kommun. Andra samfälligheter där Habborsby 2:50 har del i kommer inte att beröras. Överenskommelse är upprättad med ägaren av Habborsby 2:15 för Fastighets- och tekniknämndens godkännande. Tjänsteskrivelse Föreligger av fastighetsförvaltningen upprättad tjänsteskrivelse daterad Tidigare behandling Att Fastighets- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna överföring av andelar i samfällighet från Habborsby 2:50 till Habborsby 2:15. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till Fastighets- och tekniknämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna överföring av andelar i samfällighet från Habborsby 2:50 till Habborsby 2:15

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 253 Dnr 2005/ H 05:164 REVIDERAD BYGGLOVSTAXA (BYGGLOV, BYGGANMÄLAN MM) GÄLLANDE FR O M Stadsarkitekt, Tore Järvengren har upprättat förslag, daterat , till ny bygglovstaxa för bygglov, bygganmälan mm. Förslaget bygger på kommunförbundets skrift Plan- och bygglovstaxa I förslaget finns kortfattad redovisning av bakgrund, underlag och konstruktion. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade , 281 föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till taxa daterat med kostnadstäckningsgrad 60% och med grundbeloppet 48 kronor. Arbetsutskottets beslutar att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt att begära en förtydligande information från Miljö- och byggförvaltningen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 254 Dnr 2005/ H 05:165 REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggnämnden har rätt att ta ut avgifter för prövning och tillsyn över verksamheter som omfattas av Miljöbalkens (1998:808) bestämmelser. Den taxa som nu är gällande fastställdes av Kommunfullmäktige enligt 39/ Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken föreligger Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade , 278 enligt följande: 1. Miljö- och byggnämnden antar förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, daterad , samt överlämnar taxan för fastställande av Kommunfullmäktige 2. Denna taxa ersätter taxa fastställd av Kommunfullmäktige enligt 39/ Arbetsutskottets beslutar att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt att begära en förtydligande information från Miljö- och byggförvaltningen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 255 Dnr 2005/ H 05:166 REVIDERAD TAXA ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN I den aktuella taxeöversyn som Miljö- och byggnämnden arbetar med föreslås taxan enligt djurskyddslagen att ändras genom att timavgiften för tillsyn höjs från 600 kr/h till 700 kr/h samt att avgiftsuttaget av timavgift harmoniseras med tillsynen enligt miljöbalken. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade , Att ändringar görs i 9 och 11 samt att 14 utgår angående taxeuppräkning 2. Miljö- och byggnämnden antar föreslagna ändringar i taxan enligt djurskyddslagen, daterad samt överlämnar taxan för fastställande av Kommunfullmäktige Arbetsutskottets beslutar att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt att begära en förtydligande information från Miljö- och byggförvaltningen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 256 Dnr 2005/ H 05:114 TÄTORTSSTUDIE FÖR FRAMTIDA UTVECKLING AV HÖVIKSNÄS Tjörns kommun har upprättat ett förslag till Tätortsstudie för Höviksnäs, Tätortsstudien godkändes för samråd av Kommunstyrelsen Förslaget finns utställt för allmänheten i Medborgarkontoret, kommunhuset i Skärhamn, Almö Livs samt i Häggvallskolans bibliotek under tiden t o m Vad är en Tätortsstudie? En tätortsstudie är en planmässig översyn av ett antal, för samhället, viktiga gemensamma frågor. En sådan översyn ser till boende, verksamheter och kommunens behov i dagsläget och i framtiden. Frågorna som hanteras i studien kretsar kring de fysiska miljöer som finns i tätorten, problem idag och önskemål för framtiden. Förslaget som nu är ute på samråd visar på hur marken ska kunna användas och samhället utvecklas under period på 20 år framåt. Tätortsstudien är tänkt att fungera som underlag för detaljplanering av berörda områden i senare skede. Förslaget på Tätortsstudie föreslår främst nya trafik- och vägstrukturer, bostäder, natur- och rekreationsområden samt mark för serviceändamål. Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Tjörns kommun, miljö- och byggförvaltningen. Synpunkterna skall vara förvaltningen tillhanda senast Arbetsutskottets beslutar att notera informationen.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 257 Dnr 2005/ BILJETTPRISER FÖR SKÄRGÅRDSKORTET 2006 Kommunen har i 2006 års budget avsatt kr till subvention till skärgårdskorten gällande öarna Dyrön (Dy), Åstol (Ås), Tjörnekalv (Tjk) och Härön (Hä). Västtrafik har under året infört ett nytt biljettsystem inkl nytt taxesystem. Generellt har priserna i regionen ökat med 3 %. Dock kommer kommunens pris för inköp av skärgårdskorten vara oförändrade för Nedan finns förslag till nya biljettpriser för färjetrafiken till öarna per vuxen resp ungdom. Föreslagna biljettpriser för 2006, inkl moms, enligt nedan tillsammans med kommunens subvention ( kr), täcker prognostiserade kostnader Inom parentes redovisas priserna för Vuxen Dy/Ås kr (3 520 kr) Vuxen Tjk/Hä kr (1 900 kr) Ungdom 850 kr (900 kr) Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Martin Johansen (fp) yrkar att priserna skall vara oförändrade Proposition Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och fann att arbetsutskottet beslutat enligt Benny Anderssons yrkande. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition upplästes och godkändes. Den som röstar enligt Benny Anderssons yrkande säger ja. Den som röstar enligt Martin Johansens yrkande säger nej.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Omröstningsresultat 3 Ja-röster; Benny Andersson (s), Reidun Lorentzon (kd) och Eva Bertilsson- Styvén (s) 2 Nej-röster; Martin Johansen (fp) och Bo Bertelsen (ka) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att biljettpriset för skärgårdskortet 2006 fastställs enligt följande: Vuxen Dy/Ås Vuxen Tjk/Hä Ungdom kr kr 850 kr

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 258 Dnr 2005/ H 05:167 YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN OM FARTBEGRÄNSNING, VÄSTRA DELEN AV LILLA BRATTÖN Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande angående ansökan om fartbegränsning, Västra delen av Lilla Brattön, daterad Arbetsutskottet beslutar att Tjörns kommun har inget att erinra mot ansökan om fartbegränsning, Västra delen av Lilla Brattön.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 259 Dnr 2005/ H 05:168 YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL ÖVERVAKNINGSKAMERA, TJÖRNS BILSERVICE AB Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande angående ansökan om tillstånd till övervakningskamera, Tjörns Bilservice AB. Arbetsutskottet beslutar att Tjörns kommun har inget att erinra mot ansökan om tillstånd till övervakningskamera, Tjörns Bilservice AB.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 260 Dnr 2005/ ORGANISATIONSÖVERSYN I TJÖRNS KOMMUN Kommunchef Bo Svensson redogör för det arbetsmaterial som tagits fram rörande organisationsöversyn i Tjörns kommun. Ärendet skall behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 1 december. Med anledning av detta beslutar arbetsutskottet att kalla till ett extra KSAUsammanträde torsdag 24 november kl. 14 för att fortsätta genomgången och diskussionen kring arbetsmaterialet. I och med detta beslut anses arbetsutskottet kallat.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 261 Dnr. 2005/ ÖVERSYN AV UPPHANDLINGSORGANISATIONEN Kommunchef Bo Svensson får i uppdrag att utreda upphandlingsorganisationen ur Tjörns kommuns perspektiv.

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 262 Dnr.2005/ FÖRSKOTTERING AV MEDEL FÖR CIRKULATIONSPLATS I HÄGGVALL Den sk Häggvallsrondellen har under mycket lång tid varit föremål för diskussion mellan Statens Vägverk och Tjörns kommun. Den nuvarande trafiklösningen är av alla parter betecknad som ett stort trafiksäkerhetsproblem. Många olyckor, även dödsolyckor, har inträffat på platsen. Enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 40 / 2003) och den överenskommelse som senare slöts mellan Kommunen och Vägverket avseende projekt Bergavägen, skulle vägverket för att öka trafiksäkerheten vid Häggvall även genomföra en förstudie, arbetsplan samt bygghandling för en cirkulationsplats på väg 169. Detta arbete har Vägverket slutfört och ett avtalsförslag har arbetats fram mellan Tjörns kommun och Vägverket för ett genomförande av en cirkulationsplats vid Häggvall. Avtalsförslaget reglerar projektets innehåll, Tjörns kommuns finansiering/förskottering samt Vägverkets återbetalning (bilaga). Projektet omfattar byggande av cirkulationsplats, GC-tunnel och erforderliga sidoområdesåtgärder. Kommunfullmäktige beslutade som en förutsättning för detta avtals tecknande att förskottera vägbygget (väg 723) upp till 71 Mkr. Den aktuella vägen beräknas kosta 61 Mkr varför ett utrymme för förskottering enligt tidigare beslut finns på 10 Mkr. Vägverket har enligt ovan beräknat kostnaderna för en cirkulationsplats på väg 169 vid Häggvall till 6 Mkr. Tjänsteskrivelse Kommunchef Bo Svenssons tjänsteskrivelse dat där han föreslår att, mot bakgrund av ovanstående, kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att träffa överenskommelse med Statens Vägverk i överensstämmande med bilagda avtalsförslag samt att för kännedom översända sitt ställningstagande till kommunfullmäktige Tjörns kommun och Regionutvecklingsenheten Västra Götalandsregionen.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att träffa överenskommelse med Statens Vägverk i överensstämmande med bilagda avtalsförslag samt att för kännedom översända sitt ställningstagande till kommunfullmäktige Tjörns kommun och Regionutvecklingsenheten Västra Götalandsregionen.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 263 Dnr. 2004/ PLANTILLSTÅND VID NORDVIKS GÄRDE Arbetsutskottet beslutade , 168 att lämna plantillstånd till Svenska Designhus för Nordvikshöjd, Nordviksgärd e, Nordvikshamn samt område för handel vid ny rondell. Bo Bertelsen (ka) har begärt att ärendet, vad avser Nordviks Gärde, tas upp för extra behandling vid dagens möte. Yrkande Bo Bertelsen (ka) yrkar att förvaltningschef Kristina Christiansson får i uppdrag att förhandla med Svenska Designhus om att så många tomter som möjligt på Nordviks Gärde skall vara kommunala med rätt till eget bygge. Arbetsutskottet beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att förhandla med Svenska Designhus om att så många tomter som möjligt på Nordviks Gärde skall vara kommunala med rätt till eget bygge.

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 264 Dnr 2003/ BEHOV AV UTÖKAT INVESTERINGSANSLAG FÖR OMBYGGNAD AV KÅLLEKÄRRS BRANDSTATION Ambulansverksamheten behöver större lokaler för sin verksamhet beroende av följande: - Ombyte av/till arbetskläder sker i gemensamt rum där övernattning och privata kläder finns. - Egen lokaler behövs där sekretesshandlingar kan hanteras - Behov av mer plats för ambulansservicen - Räddningstjänsten har anställt kvinnor, vilket gör att separata omklädningsrum behövs. - Behöv av större omklädningsutrymme för brandmännen finns (deras privata kläder läggs på golvet) - Parkeringsplatser måste skapas - Åtgärder från översvämningen år 2002 måste åtgärdas (mögel) Vid en genomgång av behoven med den förra kommunchefen togs ett budgetförslag fram. (o-budget, 2,2 Mkr och 3,3 Mkr). Investeringsanslaget fastställdes till 2,3 Mkr. Det visade sig snart att denna summa inte skulle komma att räcka varför tilläggsanslag behövdes. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt Räddningstjänsten att kontakta annan arkitekt för ny beräkning av kostnaderna för om-/tillbyggnaden. Den nya beräkningen uppgick till 3,3 Mkr. Anbudsförfrågningar skickades ut. Dessa visade sig vara högre än den föreslagna investeringen. I investeringsbudgeten anslogs 3,9 Mkr för projektet. Nya anbud infordrades och efter genomgång av dessa konstaterades att den totala kostnaden för hela projektet kommer att uppgå till ca 4,8 Mkr. Detta innebär att om projektet skall genomföras med de uppställda kraven krävs ytterligare utökning av anslaget. Tidigare behandling Kommunstyrelsen sammanträde , 182 Kommunfullmäktiges sammanträde , 108 Kommunstyrelsens sammanträde , 124 Kommunstyrelsen sammanträde , 133