Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Maritimt Centrum, Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen (fp) Bo Bertelsen (ka) Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, sekreterare Kristina Christiansson, vice kommunchef Mats Berntsson, ekonomichef Rune Ohlsson, Fastighets- och teknikchef , 267 Utses att justera Benny Andersson (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare _ Paragrafer Annika Funkqvist Ordförande _ Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande _ Benny Andersson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kansliet Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 241 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes med följande tillägg: P 2 och p3 byter plats P 18 Fastighetsreglering Nötsäter 1:31 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 Brf Kroksemyren Förskottering av medel för cirkulationsplats Häggvall Plantillstånd för Nordviksgärde Ombyggnation Kållekärrs brandstation Fråga kring upptagning av hamnavgift vintertid Uppdrag om markförhandlingar

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 242 Dnr.2004/ H 05:118 FASTIGHETSFÖRSÄLJNING TJÖRNS KOMMUN Fastighets- och teknikchef Rune Ohlsson lämnar en rapport kring förslag till försäljningslista över kommunala fastigheter. Informationen noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 243 Dnr. 2005/ FASTIGHETSREGLERING NÖTSÄTER 1:31 Ägaren till fastigheten Nötsäter 1:31 har inkommit med en förfrågan om fastighetsreglering för att ge plats åt gatumark. Fastighetsägaren är positiv till att lämna denna mark till kommunen mot ett byte med den mark han idag arrenderar sin sjöbod på. Området är idag allmän platsmark. Syftet med regleringen är att kommunen har för avsikt att bredda kurvan för att öka trafiksäkerheten åt det håll där sjöbodar och magasin ligger. Tidigare behandling Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 113 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fastighetsreglering mellan Nötsäter 1:31 och 1:311. För att kunna genomföra denna reglering krävs ett beslut av kommunfullmäktige. Fastighets- och teknikchef Rune Ohlsson föredrog ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fastighetsreglering mellan Nötsäter 1:31 och 1:311. att ge Fastighets- och teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra ovanstående Fastighetsreglering.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 244 Dnr 2005/ BUDGET FÖR KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET 2006 Samverkansgruppen har arbetat fram ett förslag till budget för kommungemensam verksamhet Ekonomichef Mats Berntsson redogör för förslaget. Notering Martin Johansen (fp) och Bo Bertelsen (ka) vill ha till protokollet att man endast noterar informationen. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till samverkansgruppens budgetförslag för kommungemensam verksamhet Arbetsutskottets förslag kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta samverkansgruppens förslag budget för kommungemensam verksamhet _

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 245 Dnr 2005/ BUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET Samverkansgruppen har arbetat fram ett förslag till budget , investeringsbudget Ekonomichef Mats Berntsson redogör för förslaget. Notering Martin Johansen (fp) och Bo Bertelsen (ka) vill ha till protokollet att man endast noterar informationen. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till samverkansgruppens budgetförslag. Arbetsutskottets förslag kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta samverkansgruppens förslag till budget och investeringsbudget _

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 246 Dnr. 2005/ ÖVERENSKOMMELSE OM ÅTERBETALNING AV LIKVIDITETSTILLSKOTT MM FRÅN HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING KROKSEMYREN Under 1999 hamnade bostadsrättsföreningen Kroksemyren i ekonomiska svårigheter. Eftersom Tjörns kommun iklätt sig borgen för ett lån på 3,5 Mkr upprättades en överenskommelse om bland annat ett likviditetstillskott på 530 tkr. Arbetsutskottet beslutar att att uppdra åt ekonomichef, Mats Berntsson att fullfölja förhandlingarna med HSB:s bostadsrättsförening Kroksemyren med hänsyn tagen till såväl amorteringar som räntor. delge Kommunstyrelsen information efter avslutade förhandlingar.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 247 Dnr 2005/ H 05:158 FASTIGHETSFÖRSÄLJNING DEL AV SVANVIK 1:26 Den av kommunen ägda gården på del av Svanvik 1:26 förvärvades för många år sedan för att användas som exploateringsmark. Översiktsplanen anger att området är lämpligt för verksamhet, marken är dock inte detaljplanelagd. Boningshuset har sedan början av 1990-talet hyrts ut till en hyresgäst. Sedan tre år har ett företag letat mark för expansion, och har fattat intresse för denna gård. Hyresgästen sa själv upp sig för ett år sedan, men har senare ångrat sig och ej velat flytta. Kontraktet gick ut den sista januari och trots flera påstötningar lämnades ej nycklarna in förrän efter sommaren. Vid en okulärbesiktning framgick att stora mängder skrot fanns kvar och att byggnaderna var dåliga. Företaget har hört av sig och sagt sig villiga att förvärva objektet i befintligt skick. Samråd har skett med Vägverket som ställt sig negativa till befintlig infart. Tjänsteskrivelse Föreligger av fastighets- och teknikförvaltningen upprättad tjänsteskrivelse daterad Tidigare behandling Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 114 att föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja del av Svanvik 1:26 för kr och i övrigt enligt upprättat köpeavtal. Yrkande Martin Johansen (fp) med instämmande av Benny Andersson (s) yrkar bifall med tillägget att avtalet skall undertecknas av köparen innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen skall köparen ha undertecknat köpeavtalet.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försälja del av Svanvik 1:26 för kronor, och i övrigt enligt upprättat köpeavtal.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 248 Dnr 2005/ H 05:159 MARKFÖRSÄLJNING DEL AV HABBORSBY 2:50 En förfrågan har inkommit från Wallhamnbolagen AB gällande önskemål om förvärv av mark. Området utgör en del av Habborsby 2:50 om ca kvm. Det nu gällande objektet samt den mark som SF Marina Vallhamn AB har förvärvat, har tidigare hårdgjorts av Wallhamnsbolagen AB. På det nu aktuella objektet finns ett antal byggnader/ hallar som Wallhamnbolagen AB äger. Bolaget är villigt att utifrån ovanstående grunder betala 100,-/m² för den av dem hårdgjorda marken. Till följd av att byggnaderna på objektet redan ägs av Wallhamnbolagen, finns ingen annan köpare som kan bli aktuell. Objektet är till följd av detta inte heller möjligt att exploatera. Tjänsteskrivelse Föreligger av fastighets- och teknikförvaltningen upprättad tjänsteskrivelse daterad Tidigare behandling Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 115 att föreslå kommunfullmäktige besluta att försäljning av del av Habborsby 2:50 till Wallhamnbolagen AB för ett pris om 100 kr/m². Priset är satt med hänsyn till att bolaget själv har bekostat asfaltering och bearbetning av kommunens mark. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till Fastighets- och tekniknämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att försälja del av Habborsby 2:50 till Wallhamnbolagen AB för 100 kr/m². Priset är satt med hänsyn till att bolaget själv har bekostat asfaltering och bearbetning av kommunens mark.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 249 Dnr 2005/ H 05:160 MARKFÖRSÄLJNING DEL AV BÄCKEVIK 1:128 Fastighetsägaren till Bäckevik 1:40 har inkommit med en förfrågan om köp av ca 650 m² av Bäckevik 1:128. Området ligger i direkt anslutning till den egna fastigheten. Ärendet har varit ute på remiss till miljöförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som inte har något att erinra mot försäljning av markbiten. Tjänsteskrivelse Föreligger av fastighets- och teknikförvaltningen upprättad tjänsteskrivelse daterad Tidigare behandling Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 94 att återremittera ärendet samt gav fastighetsförvaltningen i uppdrag att höra med föreningar och fastighetsägare i området och återkomma på mötet den 19 oktober Värdering av markområdet har gjorts, och marknadsvärdet uppgår till kronor. Fastighets- och tekniknämnden beslutade , 116 att föreslå kommunfullmäktige att överlåta 650 m² av Bäckevik 1:128 för kronor. I köpeavtalet skall regleras att köparen står för lantmäterikostnader. Yrkande Reidun Lorentzon (kd) yrkar bifall till Fastighets- och tekniknämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta 650 m² av Bäckevik 1:128 för kronor. I köpeavtalet skall regleras att köparen står för lantmäterikostnader.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 250 Dnr 2005/ H 05:161 ANSÖKNINGAR OM PLANTILLSTÅND PÅ DEL AV FASTIGHETEN NÖTSÄTER 1:311 Två ansökningar har inkommit om tillstånd att upprätta ändring av gällande detaljplan för del av fastigheten Nötsäter 1:131, Skärhamns samhälle. Skanska PDR Sweden AB önskar på denna fastighet upprätta ändring av gällande detaljplan Ändringen avser ändrad markanvändning från park/natur/ parkeringsändamål till bostäder för åretruntboende. Avsikten är att få till stånd en kompletterade bebyggelse i form av små flerfamiljshus med hyresrätter i enlighet med Boklok-konceptet. Sverigehuset önskar att förvärva fastigheten från kommunen för att sedan upprätta ändring av gällande detaljplan, på denna yta. Planändringen avser ändrad markanvändning från park/natur/parkeringsändamål till bostäder. I sin ansökan beskriver Sverigehuset att man arbetar med alla typer av bostadsprojekt från äganderätter och bostadsrätter till hyresrätter. Vidare arbetar men med ett eget koncept som man kallar för hyrborätt. Inledningsvis hyr den boende sin bostad för att sedan kunna köpa loss boendet som bostadsrätt. Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar att plantillstånd lämnas till Skanskas BoKlok -förslag. Martin Johansen (fp) med instämmande av Bo Bertelsen (ka) yrkar att fastigheten istället bereds för kommunala tomter och att Skanska tilldelas mark i Nordvik för sitt BoKlok -förslag. Proposition Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och fann att arbetsutskottet beslutat enligt Benny Anderssons yrkande. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition upplästes och godkändes. Den som röstar enligt Benny Anderssons yrkande säger ja. Den som röstar enligt Martin Johansens m fl yrkande säger nej.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Omröstningsresultat 3 Ja-röster; Benny Andersson (s), Reidun Lorentzon (kd) och Eva Bertilsson- Styvén (s) 2 Nej-röster; Martin Johansen (fp) och Bo Bertelsen (ka) Arbetsutskottet beslutar att lämna plantillstånd på del av fastigheten Nötsäter 1:311 till Skanska PDR Sweden AB för bebyggelse enligt Boklok -konceptet. Reservation Folkpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 251 Dnr 2005/ H 05:162 ANSÖKAN OM PLANTILLSTÅND, ARÖD 6:1 Lars-Rune Johansson och Ingemar Johansson, Mossholmens Marina, har inkommit med skrivelse daterad avseende ansökan om plantillstånd för Aröd 6:1. Kommunledningen har remitterat ärendet till miljö- och byggnämnden. Ansökan avser en ändring av del av plan från oljeverksamhet till bostadsändamål. Sökanden avser att ta bort oljetanker och ersätta dem med ett 10-våningshus med lägenheter, affärs- och garageplatser. Aktuellt område ligger i kommunens sydöstra del mellan Bleket och Klädesholmen. Området ligger i nära anslutning till väg 720. Skola för låg och mellanstadium finns på Klädesholmen samt i Rönnäng. I Bleket finns också högstadium. Service finns på Klädesholmen och i Rönnäng. Området omfattas idag av olika verksamheter såsom småbåtshamn, båthallar och verkstad, hamnkontor med butik, bensinmack, camping, uppställning av husvagnar, förråd mm. Verksamheterna ligger spridda över området och upplevs som ett verksamhetsområde med campingplatser och småbåtshamn längs kajkanten. Det pågår en tätortsstudie för området Rönnäng/ Bleket/ Klädesholmen. Planförutsättningar Fastigheten är belägen på detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är från , antagen I kommunens översiktsplan (ÖP 03) ligger området som utvecklingsområde för helårsbebyggelse. Området omfattas ej av strandskydd. Samråd med Räddningstjänsten Räddningstjänsten har i yttrande daterat , förklarat att anläggningen är lokaliserad utanför normal insatstid för räddningstjänsten. Räddningstjänsten på Tjörn saknar såväl stegbil som hävare och har därför begränsade resurser vid insats mot höga byggnader.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Räddningstjänsten menar att en riskutredning bör utföras avseende bensinstation placering i förhållande till planerade verksamheter. Vidare ska vägarna inom området planeras så att räddningstjänsten såväl sommar som vinter har god framkomlighet, vilket kräver en fri höjd av fyra meter och en fri bredd av 3,5 meter. Samtliga byggnader skall kunna nås inom 50 meter från brandfordon. Brandvattenförsörjning till eventuella sprinklers måste säkerställas. Brandpostsystem med tillräcklig kapacitet planeras i samråd med räddningstjänsten. Planavdelningens bedömning Området som ligger centralt i förhållande till Klädesholmen och Bleket är möjligt att utveckla för åretruntbostäder. För att man ska kunna omvandla området till helårsbebyggelse krävs det att man gör en översyn av hela området därför att omkringliggande verksamheter i dagsläget kan innebära bekymmer, vilket även räddningstjänsten tar upp. För att säkra en god boendemiljö krävs en renodling av funktionerna för hela området, exempelvis i form av utbyggnad av åretruntbostäder samt småbåtshamn. Bostäder kräver en annan typ av utemiljö vad det gäller trygghet och säkerhet för barn och vuxna. Som förslaget i plantillståndsansökan ser ut idag, med befintliga verksamheter, kan man inte säkra detta. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade , 272 att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig positiv till att plantillstånd lämnas under förutsättning att: - ärendet återremiteras till sökande för att renodla funktionerna i förslaget, för hela området, för att uppnå en fullgod boendemiljö - utreda de gestaltningsmässiga konsekvenserna för hela området När plantillståndet ges bör följande upplysningar tas med i beslutet - plantillståndet innebär ingen garanti för att detaljplanen kan antas - fastighetsägaren får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet - miljö- och byggnämnden tar ut en planadministrationsavgift - plantillståndet begränsas till att gälla under 2 år - tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet Yrkande Benny Andersson (s) med instämmande av Bo Bertelsen (ka) yrkar bifall till Miljöoch byggnämndens förslag.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet beslutar att lämna plantillstånd till Lars-Rune Johansson och Ingemar Johansson, Mossholmens Marina, med följande villkor: att ärendet återremiteras till sökande för att renodla funktionerna i förslaget, för hela området, för att uppnå en fullgod boendemiljö att de gestaltningsmässiga konsekvenserna för hela området utreds Arbetsutskottet beslutar vidare att upplysa sökanden om att: - plantillståndet inte innebär garanti för att detaljplanen kan antas - fastighetsägaren får själv anlita och bekosta konsult för planarbetet - miljö- och byggnämnden tar ut en planadministrationsavgift - plantillståndet begränsas till att gälla under 2 år - tillgängliga resurser är avgörande för när och i vilken takt kommunen kan medverka i planarbetet

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 252 Dnr 2005/ H 05:163 ÖVERFÖRING AV ANDELAR I SAMFÄLLIGHETEN FRÅN HABBORSBY 2:50 TILL HABBORSBY 2:15 Ägaren av Habborsby 2:15 är ägare av en sjöbod sedan 40-talet på samfälld strandplats inom Wallhamnsområdet intill Habborsby 2:50. Habborsby 2:15 hade ett mantal om 121/1792 t o m 1981, och hade då del i ett flertal samfälligheter. Habborsby 2:15:s andelar i samfälligheter samt mantal överfördes 1981 till 1:17 som senare införlivades i 2:50. Ägaren av Habborsby 2:50 önskar återföra andelar i samfälligheten för åtkomst av samfälld väg till den samfällda strandplatsen som sjöboden ligger på, och kan genom fastighetsreglering få tillbaka andelar i viss samfälld mark. Andelarna som förs tillbaka bör motsvara samma andelar som Habborsby 2:15 förlorade och endast andel i samfälld väg och strandplats. Härigenom får Habborsby 2:15 endast rätt/andel i samfälld strandväg och strandplats. Andelen är liten och har ett obetydligt värde. Överföringen är inte till någon nackdel för Tjörns kommun. Andra samfälligheter där Habborsby 2:50 har del i kommer inte att beröras. Överenskommelse är upprättad med ägaren av Habborsby 2:15 för Fastighets- och tekniknämndens godkännande. Tjänsteskrivelse Föreligger av fastighetsförvaltningen upprättad tjänsteskrivelse daterad Tidigare behandling Att Fastighets- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna överföring av andelar i samfällighet från Habborsby 2:50 till Habborsby 2:15. Yrkande Benny Andersson (s) yrkar bifall till Fastighets- och tekniknämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna överföring av andelar i samfällighet från Habborsby 2:50 till Habborsby 2:15

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 253 Dnr 2005/ H 05:164 REVIDERAD BYGGLOVSTAXA (BYGGLOV, BYGGANMÄLAN MM) GÄLLANDE FR O M Stadsarkitekt, Tore Järvengren har upprättat förslag, daterat , till ny bygglovstaxa för bygglov, bygganmälan mm. Förslaget bygger på kommunförbundets skrift Plan- och bygglovstaxa I förslaget finns kortfattad redovisning av bakgrund, underlag och konstruktion. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade , 281 föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till taxa daterat med kostnadstäckningsgrad 60% och med grundbeloppet 48 kronor. Arbetsutskottets beslutar att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt att begära en förtydligande information från Miljö- och byggförvaltningen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 254 Dnr 2005/ H 05:165 REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggnämnden har rätt att ta ut avgifter för prövning och tillsyn över verksamheter som omfattas av Miljöbalkens (1998:808) bestämmelser. Den taxa som nu är gällande fastställdes av Kommunfullmäktige enligt 39/ Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken föreligger Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade , 278 enligt följande: 1. Miljö- och byggnämnden antar förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, daterad , samt överlämnar taxan för fastställande av Kommunfullmäktige 2. Denna taxa ersätter taxa fastställd av Kommunfullmäktige enligt 39/ Arbetsutskottets beslutar att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt att begära en förtydligande information från Miljö- och byggförvaltningen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 255 Dnr 2005/ H 05:166 REVIDERAD TAXA ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN I den aktuella taxeöversyn som Miljö- och byggnämnden arbetar med föreslås taxan enligt djurskyddslagen att ändras genom att timavgiften för tillsyn höjs från 600 kr/h till 700 kr/h samt att avgiftsuttaget av timavgift harmoniseras med tillsynen enligt miljöbalken. Tidigare behandling Miljö- och byggnämnden beslutade , Att ändringar görs i 9 och 11 samt att 14 utgår angående taxeuppräkning 2. Miljö- och byggnämnden antar föreslagna ändringar i taxan enligt djurskyddslagen, daterad samt överlämnar taxan för fastställande av Kommunfullmäktige Arbetsutskottets beslutar att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt att begära en förtydligande information från Miljö- och byggförvaltningen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 256 Dnr 2005/ H 05:114 TÄTORTSSTUDIE FÖR FRAMTIDA UTVECKLING AV HÖVIKSNÄS Tjörns kommun har upprättat ett förslag till Tätortsstudie för Höviksnäs, Tätortsstudien godkändes för samråd av Kommunstyrelsen Förslaget finns utställt för allmänheten i Medborgarkontoret, kommunhuset i Skärhamn, Almö Livs samt i Häggvallskolans bibliotek under tiden t o m Vad är en Tätortsstudie? En tätortsstudie är en planmässig översyn av ett antal, för samhället, viktiga gemensamma frågor. En sådan översyn ser till boende, verksamheter och kommunens behov i dagsläget och i framtiden. Frågorna som hanteras i studien kretsar kring de fysiska miljöer som finns i tätorten, problem idag och önskemål för framtiden. Förslaget som nu är ute på samråd visar på hur marken ska kunna användas och samhället utvecklas under period på 20 år framåt. Tätortsstudien är tänkt att fungera som underlag för detaljplanering av berörda områden i senare skede. Förslaget på Tätortsstudie föreslår främst nya trafik- och vägstrukturer, bostäder, natur- och rekreationsområden samt mark för serviceändamål. Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Tjörns kommun, miljö- och byggförvaltningen. Synpunkterna skall vara förvaltningen tillhanda senast Arbetsutskottets beslutar att notera informationen.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 257 Dnr 2005/ BILJETTPRISER FÖR SKÄRGÅRDSKORTET 2006 Kommunen har i 2006 års budget avsatt kr till subvention till skärgårdskorten gällande öarna Dyrön (Dy), Åstol (Ås), Tjörnekalv (Tjk) och Härön (Hä). Västtrafik har under året infört ett nytt biljettsystem inkl nytt taxesystem. Generellt har priserna i regionen ökat med 3 %. Dock kommer kommunens pris för inköp av skärgårdskorten vara oförändrade för Nedan finns förslag till nya biljettpriser för färjetrafiken till öarna per vuxen resp ungdom. Föreslagna biljettpriser för 2006, inkl moms, enligt nedan tillsammans med kommunens subvention ( kr), täcker prognostiserade kostnader Inom parentes redovisas priserna för Vuxen Dy/Ås kr (3 520 kr) Vuxen Tjk/Hä kr (1 900 kr) Ungdom 850 kr (900 kr) Yrkanden Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag. Martin Johansen (fp) yrkar att priserna skall vara oförändrade Proposition Ordförande ställde proposition på de båda yrkandena och fann att arbetsutskottet beslutat enligt Benny Anderssons yrkande. Omröstning Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition upplästes och godkändes. Den som röstar enligt Benny Anderssons yrkande säger ja. Den som röstar enligt Martin Johansens yrkande säger nej.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Omröstningsresultat 3 Ja-röster; Benny Andersson (s), Reidun Lorentzon (kd) och Eva Bertilsson- Styvén (s) 2 Nej-röster; Martin Johansen (fp) och Bo Bertelsen (ka) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att biljettpriset för skärgårdskortet 2006 fastställs enligt följande: Vuxen Dy/Ås Vuxen Tjk/Hä Ungdom kr kr 850 kr

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 258 Dnr 2005/ H 05:167 YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN OM FARTBEGRÄNSNING, VÄSTRA DELEN AV LILLA BRATTÖN Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande angående ansökan om fartbegränsning, Västra delen av Lilla Brattön, daterad Arbetsutskottet beslutar att Tjörns kommun har inget att erinra mot ansökan om fartbegränsning, Västra delen av Lilla Brattön.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 259 Dnr 2005/ H 05:168 YTTRANDE ÖVER ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL ÖVERVAKNINGSKAMERA, TJÖRNS BILSERVICE AB Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande angående ansökan om tillstånd till övervakningskamera, Tjörns Bilservice AB. Arbetsutskottet beslutar att Tjörns kommun har inget att erinra mot ansökan om tillstånd till övervakningskamera, Tjörns Bilservice AB.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 260 Dnr 2005/ ORGANISATIONSÖVERSYN I TJÖRNS KOMMUN Kommunchef Bo Svensson redogör för det arbetsmaterial som tagits fram rörande organisationsöversyn i Tjörns kommun. Ärendet skall behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 1 december. Med anledning av detta beslutar arbetsutskottet att kalla till ett extra KSAUsammanträde torsdag 24 november kl. 14 för att fortsätta genomgången och diskussionen kring arbetsmaterialet. I och med detta beslut anses arbetsutskottet kallat.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 261 Dnr. 2005/ ÖVERSYN AV UPPHANDLINGSORGANISATIONEN Kommunchef Bo Svensson får i uppdrag att utreda upphandlingsorganisationen ur Tjörns kommuns perspektiv.

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 262 Dnr.2005/ FÖRSKOTTERING AV MEDEL FÖR CIRKULATIONSPLATS I HÄGGVALL Den sk Häggvallsrondellen har under mycket lång tid varit föremål för diskussion mellan Statens Vägverk och Tjörns kommun. Den nuvarande trafiklösningen är av alla parter betecknad som ett stort trafiksäkerhetsproblem. Många olyckor, även dödsolyckor, har inträffat på platsen. Enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 40 / 2003) och den överenskommelse som senare slöts mellan Kommunen och Vägverket avseende projekt Bergavägen, skulle vägverket för att öka trafiksäkerheten vid Häggvall även genomföra en förstudie, arbetsplan samt bygghandling för en cirkulationsplats på väg 169. Detta arbete har Vägverket slutfört och ett avtalsförslag har arbetats fram mellan Tjörns kommun och Vägverket för ett genomförande av en cirkulationsplats vid Häggvall. Avtalsförslaget reglerar projektets innehåll, Tjörns kommuns finansiering/förskottering samt Vägverkets återbetalning (bilaga). Projektet omfattar byggande av cirkulationsplats, GC-tunnel och erforderliga sidoområdesåtgärder. Kommunfullmäktige beslutade som en förutsättning för detta avtals tecknande att förskottera vägbygget (väg 723) upp till 71 Mkr. Den aktuella vägen beräknas kosta 61 Mkr varför ett utrymme för förskottering enligt tidigare beslut finns på 10 Mkr. Vägverket har enligt ovan beräknat kostnaderna för en cirkulationsplats på väg 169 vid Häggvall till 6 Mkr. Tjänsteskrivelse Kommunchef Bo Svenssons tjänsteskrivelse dat där han föreslår att, mot bakgrund av ovanstående, kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att träffa överenskommelse med Statens Vägverk i överensstämmande med bilagda avtalsförslag samt att för kännedom översända sitt ställningstagande till kommunfullmäktige Tjörns kommun och Regionutvecklingsenheten Västra Götalandsregionen.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att träffa överenskommelse med Statens Vägverk i överensstämmande med bilagda avtalsförslag samt att för kännedom översända sitt ställningstagande till kommunfullmäktige Tjörns kommun och Regionutvecklingsenheten Västra Götalandsregionen.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 263 Dnr. 2004/ PLANTILLSTÅND VID NORDVIKS GÄRDE Arbetsutskottet beslutade , 168 att lämna plantillstånd till Svenska Designhus för Nordvikshöjd, Nordviksgärd e, Nordvikshamn samt område för handel vid ny rondell. Bo Bertelsen (ka) har begärt att ärendet, vad avser Nordviks Gärde, tas upp för extra behandling vid dagens möte. Yrkande Bo Bertelsen (ka) yrkar att förvaltningschef Kristina Christiansson får i uppdrag att förhandla med Svenska Designhus om att så många tomter som möjligt på Nordviks Gärde skall vara kommunala med rätt till eget bygge. Arbetsutskottet beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att förhandla med Svenska Designhus om att så många tomter som möjligt på Nordviks Gärde skall vara kommunala med rätt till eget bygge.

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 264 Dnr 2003/ BEHOV AV UTÖKAT INVESTERINGSANSLAG FÖR OMBYGGNAD AV KÅLLEKÄRRS BRANDSTATION Ambulansverksamheten behöver större lokaler för sin verksamhet beroende av följande: - Ombyte av/till arbetskläder sker i gemensamt rum där övernattning och privata kläder finns. - Egen lokaler behövs där sekretesshandlingar kan hanteras - Behov av mer plats för ambulansservicen - Räddningstjänsten har anställt kvinnor, vilket gör att separata omklädningsrum behövs. - Behöv av större omklädningsutrymme för brandmännen finns (deras privata kläder läggs på golvet) - Parkeringsplatser måste skapas - Åtgärder från översvämningen år 2002 måste åtgärdas (mögel) Vid en genomgång av behoven med den förra kommunchefen togs ett budgetförslag fram. (o-budget, 2,2 Mkr och 3,3 Mkr). Investeringsanslaget fastställdes till 2,3 Mkr. Det visade sig snart att denna summa inte skulle komma att räcka varför tilläggsanslag behövdes. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt Räddningstjänsten att kontakta annan arkitekt för ny beräkning av kostnaderna för om-/tillbyggnaden. Den nya beräkningen uppgick till 3,3 Mkr. Anbudsförfrågningar skickades ut. Dessa visade sig vara högre än den föreslagna investeringen. I investeringsbudgeten anslogs 3,9 Mkr för projektet. Nya anbud infordrades och efter genomgång av dessa konstaterades att den totala kostnaden för hela projektet kommer att uppgå till ca 4,8 Mkr. Detta innebär att om projektet skall genomföras med de uppställda kraven krävs ytterligare utökning av anslaget. Tidigare behandling Kommunstyrelsen sammanträde , 182 Kommunfullmäktiges sammanträde , 108 Kommunstyrelsens sammanträde , 124 Kommunstyrelsen sammanträde , 133

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 2000-02-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.30-20.30 Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Christer Persson (m), tjg ers Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Jytte Grundberg

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-12 1. Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen, 2006-01-12 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 3 2012-10-22 1 [10] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 10.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-54 Jytte Grundberg. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Martin Johansen (fp)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-54 Jytte Grundberg. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Martin Johansen (fp) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-23 1. Plats och tid Kommunkontoret, kl. 13.00 15.00 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 1 [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande Dan Gustavsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) tom kl 14.15

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 13.35 Ajournering: 10.43 11.02 Ajournering: 12.46 13.20 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 21 oktober

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-16 1. Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 16.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Martin Johansen (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs FF:s klubbstuga vid Tuveslätt, kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Allan Axelsson (m) Dan Gustavsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Bohman, ordf. (S), Dan Ljungström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-16.00 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bo Andersson kl.10.15-16.00 144-147 Holger Formgren Bengt Johansson Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 2 2012-05-25 1 [24] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) tom kl

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-04-28 1(6) Plats och tid Åsele Folkets Hus 13 00 14 40 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) v ordf K Sune Almroth(s) Tommy Danielsson(s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer