Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)"

Transkript

1 Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars Pehrson (KD) Djelil Daebes (S) Benny Andersen (UP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf Ordförande Claes Andersson (FP) Justerande Ej närvarande Djelil Daebes (S) Lars Pehrson (KD) Eva Britt Pedersen (S) Kenneth Frii (C) Ingvar Tånghed (MP) Övriga deltagare Ingela Flodin Nämndsekreterare Kenth Olsson Bygglov- och mätningschef Britt-Inger Rydh Bygglovenheten Anna Silverberg-Poulsen Bygglovenheten Kristina Franzén Tf miljöchef Mirsad Radoncic Bygglovenheten Sigrid Esbjörnsson Miljöenheten Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ingela Flodin ADRESS TELEFON FAX E-POST Nämndhuset Kungälv vx

2 Sida 2 (38) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Tillkommande och utgående ärenden... 4 Trädal 1:5 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 5 Arnebo 1:2 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus och garage, ersättning av två enbostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 7 Fjällsholmen 1:47-1:73 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 9 Veneröd 1:14 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage (Dnr TMN 2012/ ) Kalle Glader 3 och Kalle Glader 10 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal (Dnr TMN 2012/ ) Vena 1:24 - Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och förråd/hobbyrum (Dnr TMN 2008/ ) Chauffören 4 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkering (Dnr TMN 2012/ ) Lycke 6:2 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt strandskyddsdispens (Dnr TMN 2012/ ) Ödsmål 3:37 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov (Dnr TMN 2012/ ) Behovsutredning och tillsynsplan för 2013 (Dnr TMN 2012/ ) Ändring av förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Instön 1:44 (Dnr TMN 2012/ ) Upphävande av tomtindelning för fastigheterna Marstrand 39:11 och 39:12 (Dnr TMN 2012/ ) Yttrande över länsstyrelsens yttrande angående ansökan om tillstånd till vindkraftsanläggning Vävra Berg (Dnr TMN 2009/ ) Remiss Handlingsprogram för Bohus Räddningstjänstförbund (Dnr TMN 2012/ ) Delegeringsbeslut Meddelanden Information/dialog... 38

3 Sida 3 (38) MOBN 225/2012 Val av justerare Till justerare föreslås Djelil Daebes (S). Beslut Till justerare väljs Djelil Daebes (S). Protokollet justeras på kommunkansliet fredagen den 30 november kl

4 Sida 4 (38) MOBN 226/2012 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden Ändring av Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Instön 1:44 (Dnr TMN 2012/ ) Upphävande av tomtindelning för fastigheterna Marstrand 39:11 och 39:12 (Dnr TMN 2012/ ) Beslut Föredragningslistan fastställs.

5 Sida 5 (38) MOBN 227/2012 Trädal 1:5 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. Aktuell tomplats är belägen på den norra delen av Trädal 1:5. Ansökan avser uppförande av två bostäder söder om befintlig väg belägen mellan Trädal 1:5 och 1:10. Den obebyggda marken består av värdefull åkermark enligt Kungälvs kommuns översiktplan Enligt Kungälvs kommuns översiktplan 2010 ska ny bebyggelse på landet bebyggas inom de kollektivstråk som är redovisade och som bygger på Göteborgsregionens strukturbild för att möjliggöra en långsiktigt hållbar, klimat och miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. Bygglovenheten har i skrivelse daterad 24 maj 2012 meddelat sökanden att den tänkta byggplatsen inte är lämplig. Sökanden har i brev daterat 16 oktober 2012 (instämplad 18 oktober 2012) önskemål om att få ärendet prövat i miljö- och byggnadsnämnden. Sökanden menar att med möjligheten till närhet av kollektivtrafik, ny randbebyggelse och tillgång till vatten och avlopp finns det övervägande skäl för byggnation. Befintlig bebyggelse är placerad norr om bilvägen. I aktuellt område finns idag inga bostäder eller uthus uppförda utmed hela den södra delen av bilvägen. Nya bostäder ska placeras i anslutning till, och vara kompletteringar till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landsbygdens karaktär och mönster. Den aktuella tomten är då inte förenlig med Kungälvs kommuns översiktplan 2010 gällande ny bebyggelse på landet. Föreslagen tomtplats utgörs inte av ett begränsat utrymme mellan befintliga byggnader eller av mark som redan är ianspråktagen för bebyggelse. Marken består av värdefull åkermark som vid byggnation får betydande inverkan på omgivningen och landskapsbilden. Enligt Miljöbalkens 3 kap 4 ska bebyggelse på jordbruksmark ske med stor restriktivitet. "Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark ta i anspråk. Förhållandet på platsen medger ej undantag från kravet i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2 och 4 och miljöbalken (MB) kap 3 1 och 4 samt Kungälvs kommuns översiktsplan 2010.

6 Sida 6 (38) MOBN 227/2012 forts Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 12 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov ej kan påräknas jämlikt planoch bygglagen (PBL 2010:900) kap 2 och 4, samt 3 kap 1 och 4 miljöbalken (MB). Delges: Gerhard Olsson Avgift, kr 2400:- (tidersättning) Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

7 Sida 7 (38) MOBN 228/2012 Arnebo 1:2 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus och garage, ersättning av två enbostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. Aktuell byggplats är belägen väster om Arnebo 1:9. Ansökan avser uppförande av två bostadshus med garage. Idag finns två äldre byggnader på aktuell byggplats som kommer att rivas. Befintlig lada på andra sidan vägen kommer också att rivas enligt inlämnade ritningar. Enligt Kungälvs kommuns översiktplan 2010 ska ny bebyggelse på landet bebyggas inom de kollektivstråk som är redovisade och som bygger på Göteborgsregionens strukturbild för att möjliggöra en långsiktigt hållbar, klimat och miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. Miljöenheten har i yttrande daterat 12 oktober 2012 meddelat bland annat att följande bör beaktas: " Djurhållning har tidigare bedrivits på stamfastigheten, rakt över vägen sett från planerad nybyggnad. Enligt sökande ska ladugården rivas. Stamfastigheten är dock taxerad som bebyggd lantbruksenhet vilket innebär att djurhållning kan återupptas i framtiden av nuvarande eller kommande ägare. Djurhållning kan då hamna mycket nära avstyckade fastigheter. Att det är befintliga hus som ersätts är rimligt att ta hänsyn till. Hästhållning finns drygt 100 m öster om planerade byggnader. Stallbyggnaden ligger utanför det skyddsavstånd där det normalt sett påträffas luftburen hästallergen (Boverkets rapport 2011:6). Närmsta beteshage ligger ca 50 m från den östra avstyckningen. Dominerande vindriktning är från fastigheterna mot hästhållningen, vilket minskar riskerna. Sammantaget finns en liten risk för störning från allergi, lukt och flugor. Om det inkommer klagomål kan det bli aktuellt med begränsningar av exempelvis beteshagarna. Avståndet till kollektivtrafik är drygt 3 km vilket inte bedöms som "rimligt gångavstånd till kollektivtrafik" enligt ÖP. Fastigheterna ansluts till befintlig enskild gemensamhetsanläggning enligt beslut 398/2006. Anläggningen ska byggas ut innan nya fastigheter beviljas anslutning. Enskilda grundvattentäkter anläggs enligt VA-plan." Trafikverket har i skrivelse, daterad 6 juli 2012, inget att erinra. Ägare till fastigheterna Arnebo 1:5, 1:8 samt 1:9 har fått möjligheten att yttra sig men har ej begagnat sig härav.

8 Sida 8 (38) MOBN 228/2012 forts Marken är redan ianspråktagen av byggnader som skall rivas. Ny bebyggelse placeras i anslutning till befintliga bostadshus. Avståndet till kollektivtrafiken är drygt 3 km vilket kan bedömas som inte "rimligt gångavstånd till kollektivtrafik" enligt översiktplanen Den sammantagna bedömningen gör att föreslagen åtgärd har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 12 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Miljöenhetens yttrande daterat 12 oktober 2012 skall beaktas. Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Gårdfeldt/Carlsson Marie Carolin Grundberg och Carl-Otto Sören Andermård, Lena Birgit Margareta Brändén och Jan Sture Sxelsson, Hans Robert Almrén och Ann-Marie Gunilla Karlsson Avgift, kr 9060:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Ansökan om avstyckning skall göras hos Lantmäterimyndigheten, Göteborg. Ansökan för vatten- och avloppsanläggning skall göras till miljöenheten i samband med ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Görs inte ansökan om bygglov inom 2 år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Byggnaden skall anpassas till terrängförhållandena i samråd med bygglovenheten och vidare anpassas till lokal byggnadstradition. Ansökningshandlingarna skall redovisa tvärsektion genom tomtplatsen samt nuvarande och blivande marknivåer.

9 Sida 9 (38) MOBN 229/2012 Fjällsholmen 1:47-1:73 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Anhållan gäller endast frågan om tvåvåningsbyggnader kan tillåtas på fastigheterna Fjällsholmen 1:47 till 1:73. Ritningar innehåller även annan information men detta prövas inte i detta ärende. Planförutsättningar Fastigheter omfattas av detaljplan Fjällsholmen 1:16 (Trälen) och Åkerhög 3:1 (Långholmen). Bestämmelserna innebär bl.a. att högsta byggnadshöjd över plint är 3,9 m; taklutning 35 grader; lägst en våning får anordnas; vind får inredas; takkupor får ej anordnas; gestaltningsprogramet skall följas. Gestaltningsprogram "Detaljplanen medger ett förhöjt väggliv, som ger möjlighet till en begränsad inredning av vinden. Takkupor tillåts inte. Däremot kan frontespiser och små kupor, kanske i förening med fönster med låg bröstningshöjd i det förhöjda vägglivet(ljus i golvnivå), samt mindre gavel fönster där byggnadsnämnden prövar så lämpligt, " medges. Då detaljplan med vissa oklarheter reglerar lägsta antal våningar till en våning bedöms förslaget om att uppföra tvåvåningsbyggnader på fastigheterna som planenlig. Till detta kan läggas gestaltningsprograms beskrivning av blivande fritidshusen där förhöjt väggliv nämns vilket allt som oftast innebär att vinden innebär ytterligare en våning. Byggnadshöjden över plint avses ej överskridas. Förutsättningar för bygglov finns i PBL 9 kap Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 9 november 2012

10 Sida 10 (38) MOBN 229/2012 forts Beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att tvåvåningsbyggnader kan tillåtas på fastigheterna Fjällsholmen 1:47 till 1:73. Expedieras till: Mancipium Byggnads AB, Göran Moser Avgift, kr 2 200:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Enligt 9 kap. 39 PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Överklagandeanvisning Hos vem ska beslutet överklagas? Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Var lämnas överklagandet? Skrivelsen ska lämnas/skickas till Kungälvs kommun Miljö- och byggnadsnämnden Nämndhuset Kungälv Tid för överklagande Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. Hur man utformar sitt överklagande Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. För mer information, kontakta bygglovsenheten; eller

11 Sida 11 (38) MOBN 229/2012 forts Underteckna överklagandet Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

12 Sida 12 (38) MOBN 230/2012 Veneröd 1:14 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. På fastigheten finns idag ett fritidshus och en komplementbyggnad. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Det öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. De föreslagna platserna ligger inom ett rimligt avstånd från kollektivtrafiken (ca2000m) I anslutning till sekundärstråket i Kungälvs kommuns översiktsplan som har en etablerad kollektivtrafik. Bebyggelsens karaktär i området består till största delen av "randbebyggelse" och så gör även föreslagna tomtplatser som överensstämmer med landskapsbilden. Den tänkta byggplatsen utgör ett begränsat utrymme, så kallad "lucktomt" och är redan ianspråktagen (av människor) för bebyggelse. Miljöenheten har i yttrande daterat 5 november 2012 meddelat att förhandsbesked kan beviljas under förutsättning att det beaktas att viss risk för olägenheter från hästhållning föreligger samt att ny enskild avloppsanläggning anläggs enligt VA-plan. Renhållningen har i yttrande daterat 15 oktober 2012 meddelat att de inte har någon erinran under förutsättning att arbetsmiljöregler och villkor för kommunens renhållning följs. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap.25 plan- och bygglagen) Ägarna till fastigheten Veneröd 1:10, Veneröd 1: 16 samt Veneröd 1:22 har inte begagnat sig av tillfället att yttra sig. Den sammantagna bedömningen gör att föreslagen åtgärd har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 15 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Miljöenhetens yttrande daterat 12 oktober 2012 skall beaktas.

13 Sida 13 (38) MOBN 230/2012 forts Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Olof Christiansen Ramses Bichara, Makram Bichara, Kerstin Anita Christiansen, Håkan och Ann-Kristin Tifelt Avgift, kr 9060:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Ansökan för vatten- och avloppsanläggning skall göras till miljöenheten i samband med ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Görs inte ansökan om bygglov inom 2 år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Byggnaden skall anpassas till terrängförhållandena i samråd med bygglovenheten och vidare anpassas till lokal byggnadstradition. Ansökningshandlingarna skall redovisa tvärsektion genom tomtplatsen samt nuvarande och blivande marknivåer. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

14 Sida 14 (38) MOBN 231/2012 Kalle Glader 3 och Kalle Glader 10 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal (Dnr TMN 2012/ ) Ansökan avser förhandsbesked för verksamhet inom detaljplanelagt område. Avsikten med ansökan är att få prövat om handel för växtmarknad samt möbelförsäljning kan tolkas in i detaljplanens bestämmelser. Ärendet har varit föremål för behandling i miljö- och byggnadsnämnden, MOBN 210/2012, med beslut om återremiss till förvaltningen för ytterligare utredning. Fastigheten ligger inom detaljplan 286och 286a. Syftet med detaljplanen är att skapa ett verksamhetsområde i Solbräcke längs E6 vid Kungälvs norra infart. Detaljplanen reglerar markanvändningen för industri-, kontors- och hantverksändamål. Inom ramen för användningsbestämmelserna medges även viss begränsad handel, dock endast så kallade sällanköpsvaror med anslutning till produktionen av varor i området. Försäljning av livsmedel eller annan detaljhandel är ej tillåten. Ägare till fastigheterna Kalle Glader 5, Kalle Glader 7, Kalle Glader 9, Rydberg 1, Rydberg 2 samt Rydberg 5 har fått möjligheten att yttra sig men har ej begagnat sig härav. Ägare till fastigheten Solbräcke 1:13 har lämnat synpunkter på inkommen ansökan. Miljöenheten har i yttrande daterat 7 november 2012 meddelat att förhandsbesked kan beviljas under förutsättning att oljeavskiljare installeras för utgående dagvatten från parkeringen och att dagvatten fördröjs inom den egna fastigheten. Trafik Gata Park har i yttrande daterat 2 november 2012 inget att erinra mot förslaget. VA- verket har i sitt yttrande daterat 8 november 2012 meddelat att det är önskvärt att man installerar oljeavskiljare och har i övrigt inget att erinra. Renhållningen har i yttrande daterat 8 november 2012 meddelat de inte har något att erinra under förutsättning att renhållningens synpunkter beaktas i bygglovet. Räddningstjänsten har i yttrande daterat 19 november 2012 meddelat att om synpunkter gällande risk på grund av närhet till farligt gods samt släckning/tillgänglighet beaktas i bygglovet har räddningstjänsten ingen erinran. Sökanden har via e-post från Lars-Magnus Johansson daterad 8 oktober 2012, hänvisat till ett avgörande i länsrätten rörande handel/detaljhandel på en industrifastighet. I e-posten nämner även sökanden en rad etablerade företag i området som man menar bedriver verksamhet som strider mot gällande detaljplan.

15 Sida 15 (38) MOBN 231/2012 forts Bygglovenheten finner att det rättsfall som sökanden hänvisar till gäller ett vitesföreläggande och inte en bygglovsfråga. Länsrättens bedömning är att vitesföreläggandet inte kan dömas ut då likartad verksamhet har bedrivits i de aktuella lokalerna i minst tio år och därför kan ingripande inte ske med stöd av PBL. Bygglovenheten anser att sakfrågan inte är samma som i ansökan från Ytterbygg AB och där med inte är relevant för detta ärende. Vidare kommentarer från sökanden om eventuellt planstridiga verksamheter i området avser bygglovenheten granska som separat ärende. Sökanden har inkommit med en komplettering daterat 14 november 2012 som innehåller ett utlåtande gällande tolkning av planbestämmelserna i gällande detaljplan. Bygglovenheten bedömer att byggnaden kommer att används för detaljhandel som inte har någon anknytning till områdets produktion. Bygglovsenheten bedömer användningssättet som planstridigt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 28 november 2012 Yrkande Robert Syrén (M): Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med avseende på användning, men överensstämmer med detaljplanens syfte. Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Robert Syréns (M) yrkande. Omröstning begärs inte.

16 Sida 16 (38) MOBN 231/2012 forts Beslut Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med avseende på användning, men överensstämmer med detaljplanens syfte. Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Ytterbygg AB Exfab AB, Tnl Fastigheter AB, Mca Konsult AB, Hurtigs Fastighet & Förvaltning AB, Bni Fastighet i Kungälv AB, Feng Da de, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB Avgift, kr 3200 kronor (tidersättning) Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

17 Sida 17 (38) MOBN 232/2012 Vena 1:24 - Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och förråd/hobbyrum (Dnr TMN 2008/ ) Ansökan om bygglov i efterhand gällande ändrad användning av stallbyggnad. Ansökan inkom 8 juli 2008 och avsåg bostad samt konferensanläggning, men ändrades av sökanden den 3 september 2012 till att gälla bostad samt förråd/hobbyrum. 13 mars 2008 uppmanades fastighetsägaren till Vena 1:24 att ansöka om bygglov i efterhand då bygglovenheten fått kännedom om att bostad inretts i stallbyggnad. 8 juli 2008 inkom ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och övernattning samt konferens. Handläggning av ärendet påbörjades och flertalet kompletteringar begärdes in. Yttranden togs in av berörda sakägare samt remissinstanser. Flertalet reviderade handlingar har inkommit i ärendet, men olika brister i handlingarna har hela tiden krävt nya kompletteringar. I brev till sökanden daterat 12 mars 2012 meddelar bygglovenheten att befintlig stallbyggnad betraktas som ekonomibyggnad inom jordbruksnäringen men att bostad och konferensanläggning med övernattningsrum kräver bygglov. Sökanden uppmanades att på nytt komma in med kompletteringar. Bygglovenheten kunde vid besök på plats den 21 maj 2012 konstatera att ansökan om konferensanläggning med övernattningsrum var svårt att genomföra utan att större ändringar i byggnaden genomfördes. Dialog fördes med sökanden. Sökanden meddelade i e-post den 3 september 2012 att konferensdelen ska strykas ur ansökan. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 och ärenden som avser överklagade beslut till dess det är slutligt avgjort. Ärendet ska därför bedömmas enligt den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL. Enligt plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL skall tilläggavgift tas ut om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk och inreds för ett väsentligt annat ändamål än för vilken byggnaden eller byggnadsdelen senast använts eller för vilket bygglov lämnats. Enligt plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL 10 kap.4 skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Detta medför att miljö- och byggnadsnämnden har skyldighet att ta upp frågan om påföljd.

18 Sida 18 (38) MOBN 232/2012 forts Enligt plan- och bygglagen skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften är 4 x bygglovsavgiften, beräknat på den taxa som gällde när överträdelsen begicks, här 4 x = kronor. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser, men ligger inom kulturmiljöbevarande område. Ansökan avser ändrad användning för del av stallbyggnad med avseende på en bostadslägenhet samt flertalet förråd och ett hobbyutrymme för stalltjejerna. Utöver den på ritningarna angivna lägenheten på två rum och kök skall inget annat övernattningsrum finnas. Sökanden har i e-post daterat 8 november 2012 meddelat att det på gällande planritning ska stå sovrum inte förråd i det rum som i lägenheten har ett fönster på den nord östra fasaden. Miljöenheten har i yttrande daterat 23 oktober 2012 meddelat att bygglov kan beviljas underförutsättning att avloppsanläggningens fördelningsbrunn ska förläggas till marknivå eller avtäckas från jord så att den går att inspektera. Räddningstjänsten har i yttrande daterat 2 oktober 2012 meddelat att räddningstjänstens synpunkter gällande utrymningsvägar har beaktats i den reviderade utgåvan av brandskyddsdokumentationen daterad 24 september Ägare till fastigheterna Kuröd 1:2, Synneröd 1:9, Synneröd 1:6, Synneröd 1:7, Synneröd 1: 2 samt Synneröd1:8 har fått möjlighet att yttra sig men ej begagnat sig här av. Ägare till fastigheten Vena 1:2 har inkommit med erinran. Ägaren till Vena 1:2, Gun och Sune Ivarsson, anger i sin skrivelse att de anser att bygglov inte bör beviljas då lov finns för ny mangårdsbyggnad samt att olägenheter kan komma att uppstå om de i framtiden kommer att starta med djurhållning på sin fastighet, Vena 1:2. Bygglovenheten finner att bygglov är givet för mangårdsbyggnad på fastigheten men att byggnation enligt givet lov inte är påbörjat. Bygglovenheten bedömer att olägenheterna som eventuellt kan uppstå av kommande djurhållning på fastigheten Vena1:2 måste betraktas med det faktum att ansökan avser en bostadslägenhet som är belägen ovanpå en stallbyggnad och att det därmed redan föreligger risk för olägenhet på grund av djurhållning. Denna olägenhet förelåg redan när lägenheten uppfördes. Fastigheten är del av Vena, Ytterby socken, kulturbevarande område. Fastigheterna här består till största delen av äldre gårdar som ligger tätt in tillvarandra längs med "bergskanten". Kungälvs kommuns kulturminnesvårdsprogram anger att nuvarande landskapsbild är beroende av ett kontinuerligt bruk av mark och byggnader.

19 Sida 19 (38) MOBN 232/2012 forts Bygglovenheten anser att även detta bör beaktas i bedömningen av att bostaden kommer att ligga i anslutning till andra gårdar. Bygglovenheten bedömer att den ansökta ändrade användningen inte innebär en sådan olägenhet för Gun och Sune Ivarsson att det är fråga om de betydande olägenheter som avses i plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL 3 kap. 2. Föreslagen byggnation har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen 1987:10ÄPBL 3 kap. Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas i efterhand. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 15 november 2012 Beslut Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen (PBL) påföres ägaren av fastigheten Vena 1:24, Nordin, Claes Henrik, Vena 210, Ytterby, fyra gånger bygglovsavgiften 4 x = kronor. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen, postgiro nr , inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen underrättas om detta beslut enligt 10 kap 28 plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL. Bygglov beviljas i efterhand enligt plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL 8:12. Delges: Gun Anna Karolina och Sune Ingmar Ivarsson Expedieras till: Jessica och Claes Nordin, Länsstyrelsen Västra Götalands Län Avgift, kr kronor Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det att berörd sakägare fick del av beslutet.

20 Sida 20 (38) MOBN 233/2012 Chauffören 4 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkering (Dnr TMN 2012/ ) Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus, 85 lägenheter BTA kvm plus källare med tillhörande parkeringar på fastigheten Chauffören 4, Kungälvs kommun. Fastigheten är belägen vid korsningen av Trollhättevägen och Byggmästaregatan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan Chauffören 4-6. Bestämmelserna innebär bl.a. att bostadshus får uppföras i fyra våningar. Utöver högsta antalet våningar får ytterligare en indragen våning anordnas. Största bruttoarea ovan mark är 7200 kvm. Lekplatser och miljö för utevistelse skall finnas i anslutning till bostäder. Högsta byggnadshöjd är 17 m. Byggnader ska placeras vid byggrättsgräns mot gatan. Parkeringar ska anordnas med 1 plats/lägenhet och besöksparkeringar skall anordnas genom ett tillägg till parkeringsbehovet med 15 %. Punktprickad mark får ej bebyggas. Förslaget innebär följande avvikelser från gällande detaljplan: Bruttoarean överskrids med ca 150 kvm vilket är ca 2 % mer än vad detaljplan medger. Balkonger åt sydöst föreslås placeras över prickmark, mark som ej får bebyggas. Denna avvikelse berör endast balkonger på bottenvåning. Parkeringar i nordöst är placerade på prickmark, mark som ej får bebyggas. Avvikelsen kan betraktas som liten. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Underrättelse har skett genom att ärendet har kungjorts på kommunens anslagstavla samt annonserats i Göteborgs Posten och Kungälvs Posten (enligt 5 kap. 35 första stycke 2 plan- och bygglagen). Ärendet har remitterats till miljöenheten, trafik gata park, mark och exploatering, renhållningen, räddningstjänsten samt FM-enheten. I den föreslagna åtgärden tas hänsyn till samtliga yttrande vad det gäller bygglovsdelen av ärendet. Det finns dock vissa frågor som kommer att behöva lösas under det tekniska samrådsskedet och innan startbeskedet. Förutsättningar för bygglov finns i plan- och bygglagen 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-04-03 Sida 1 (59)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-04-03 Sida 1 (59) Sida 1 (59) Plats och tid Helgoland, torsdagen den 3 april 2014, kl. 08.00-12:40 Beslutande Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) 38-56, 62 kl. 08:00-11:55

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4)

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4) Datum Dnr 2015-08-19 BYGG.2015.56 1 Conrad Grut conrad.grut@varmdo.se 08-570 483 87 Bygglovhandläggare/Miljöinspektör BETSEDE ÄNG AB Tjänsteskrivelse BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar 1 (4) Kristofer Lundberggruppen Kristofer Lundberg Surbrunnsgatan 19 113 48 STOCKHOLM Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (37)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (37) Sida 1 (37) Plats och tid Helgoland, torsdagen 30 januari 2014, kl. 08.45-12:10 Beslutande Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Anton Nyblom (KD) 1-3, 5-18

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Myndighetsnämnd Bygg och Miljö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 12-05-16 Sida 1(19) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 14:00-16:15 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur 2017-02-02 2016-6005 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Moskogen 1:1, del av Fastighetens adress: Moskogen 101 (mellan Smedby och Trekanten) Sökande:

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL xx-xx-xx.

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL xx-xx-xx. 20xx-xx-xx Tjänsteskrivelse Rättelseföreläggande Diarienummer: 0000-000 Ärendet avser: Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Fastighetsägare: namn Fastighetsägares person/organisationsnr: Förslag till beslut

Läs mer