Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (38)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)"

Transkript

1 Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars Pehrson (KD) Djelil Daebes (S) Benny Andersen (UP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf Ordförande Claes Andersson (FP) Justerande Ej närvarande Djelil Daebes (S) Lars Pehrson (KD) Eva Britt Pedersen (S) Kenneth Frii (C) Ingvar Tånghed (MP) Övriga deltagare Ingela Flodin Nämndsekreterare Kenth Olsson Bygglov- och mätningschef Britt-Inger Rydh Bygglovenheten Anna Silverberg-Poulsen Bygglovenheten Kristina Franzén Tf miljöchef Mirsad Radoncic Bygglovenheten Sigrid Esbjörnsson Miljöenheten Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ingela Flodin ADRESS TELEFON FAX E-POST Nämndhuset Kungälv vx

2 Sida 2 (38) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Tillkommande och utgående ärenden... 4 Trädal 1:5 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 5 Arnebo 1:2 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus och garage, ersättning av två enbostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 7 Fjällsholmen 1:47-1:73 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 9 Veneröd 1:14 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage (Dnr TMN 2012/ ) Kalle Glader 3 och Kalle Glader 10 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal (Dnr TMN 2012/ ) Vena 1:24 - Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och förråd/hobbyrum (Dnr TMN 2008/ ) Chauffören 4 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkering (Dnr TMN 2012/ ) Lycke 6:2 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt strandskyddsdispens (Dnr TMN 2012/ ) Ödsmål 3:37 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov (Dnr TMN 2012/ ) Behovsutredning och tillsynsplan för 2013 (Dnr TMN 2012/ ) Ändring av förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Instön 1:44 (Dnr TMN 2012/ ) Upphävande av tomtindelning för fastigheterna Marstrand 39:11 och 39:12 (Dnr TMN 2012/ ) Yttrande över länsstyrelsens yttrande angående ansökan om tillstånd till vindkraftsanläggning Vävra Berg (Dnr TMN 2009/ ) Remiss Handlingsprogram för Bohus Räddningstjänstförbund (Dnr TMN 2012/ ) Delegeringsbeslut Meddelanden Information/dialog... 38

3 Sida 3 (38) MOBN 225/2012 Val av justerare Till justerare föreslås Djelil Daebes (S). Beslut Till justerare väljs Djelil Daebes (S). Protokollet justeras på kommunkansliet fredagen den 30 november kl

4 Sida 4 (38) MOBN 226/2012 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden Ändring av Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Instön 1:44 (Dnr TMN 2012/ ) Upphävande av tomtindelning för fastigheterna Marstrand 39:11 och 39:12 (Dnr TMN 2012/ ) Beslut Föredragningslistan fastställs.

5 Sida 5 (38) MOBN 227/2012 Trädal 1:5 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. Aktuell tomplats är belägen på den norra delen av Trädal 1:5. Ansökan avser uppförande av två bostäder söder om befintlig väg belägen mellan Trädal 1:5 och 1:10. Den obebyggda marken består av värdefull åkermark enligt Kungälvs kommuns översiktplan Enligt Kungälvs kommuns översiktplan 2010 ska ny bebyggelse på landet bebyggas inom de kollektivstråk som är redovisade och som bygger på Göteborgsregionens strukturbild för att möjliggöra en långsiktigt hållbar, klimat och miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. Bygglovenheten har i skrivelse daterad 24 maj 2012 meddelat sökanden att den tänkta byggplatsen inte är lämplig. Sökanden har i brev daterat 16 oktober 2012 (instämplad 18 oktober 2012) önskemål om att få ärendet prövat i miljö- och byggnadsnämnden. Sökanden menar att med möjligheten till närhet av kollektivtrafik, ny randbebyggelse och tillgång till vatten och avlopp finns det övervägande skäl för byggnation. Befintlig bebyggelse är placerad norr om bilvägen. I aktuellt område finns idag inga bostäder eller uthus uppförda utmed hela den södra delen av bilvägen. Nya bostäder ska placeras i anslutning till, och vara kompletteringar till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landsbygdens karaktär och mönster. Den aktuella tomten är då inte förenlig med Kungälvs kommuns översiktplan 2010 gällande ny bebyggelse på landet. Föreslagen tomtplats utgörs inte av ett begränsat utrymme mellan befintliga byggnader eller av mark som redan är ianspråktagen för bebyggelse. Marken består av värdefull åkermark som vid byggnation får betydande inverkan på omgivningen och landskapsbilden. Enligt Miljöbalkens 3 kap 4 ska bebyggelse på jordbruksmark ske med stor restriktivitet. "Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark ta i anspråk. Förhållandet på platsen medger ej undantag från kravet i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2 och 4 och miljöbalken (MB) kap 3 1 och 4 samt Kungälvs kommuns översiktsplan 2010.

6 Sida 6 (38) MOBN 227/2012 forts Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 12 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov ej kan påräknas jämlikt planoch bygglagen (PBL 2010:900) kap 2 och 4, samt 3 kap 1 och 4 miljöbalken (MB). Delges: Gerhard Olsson Avgift, kr 2400:- (tidersättning) Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

7 Sida 7 (38) MOBN 228/2012 Arnebo 1:2 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus och garage, ersättning av två enbostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. Aktuell byggplats är belägen väster om Arnebo 1:9. Ansökan avser uppförande av två bostadshus med garage. Idag finns två äldre byggnader på aktuell byggplats som kommer att rivas. Befintlig lada på andra sidan vägen kommer också att rivas enligt inlämnade ritningar. Enligt Kungälvs kommuns översiktplan 2010 ska ny bebyggelse på landet bebyggas inom de kollektivstråk som är redovisade och som bygger på Göteborgsregionens strukturbild för att möjliggöra en långsiktigt hållbar, klimat och miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. Miljöenheten har i yttrande daterat 12 oktober 2012 meddelat bland annat att följande bör beaktas: " Djurhållning har tidigare bedrivits på stamfastigheten, rakt över vägen sett från planerad nybyggnad. Enligt sökande ska ladugården rivas. Stamfastigheten är dock taxerad som bebyggd lantbruksenhet vilket innebär att djurhållning kan återupptas i framtiden av nuvarande eller kommande ägare. Djurhållning kan då hamna mycket nära avstyckade fastigheter. Att det är befintliga hus som ersätts är rimligt att ta hänsyn till. Hästhållning finns drygt 100 m öster om planerade byggnader. Stallbyggnaden ligger utanför det skyddsavstånd där det normalt sett påträffas luftburen hästallergen (Boverkets rapport 2011:6). Närmsta beteshage ligger ca 50 m från den östra avstyckningen. Dominerande vindriktning är från fastigheterna mot hästhållningen, vilket minskar riskerna. Sammantaget finns en liten risk för störning från allergi, lukt och flugor. Om det inkommer klagomål kan det bli aktuellt med begränsningar av exempelvis beteshagarna. Avståndet till kollektivtrafik är drygt 3 km vilket inte bedöms som "rimligt gångavstånd till kollektivtrafik" enligt ÖP. Fastigheterna ansluts till befintlig enskild gemensamhetsanläggning enligt beslut 398/2006. Anläggningen ska byggas ut innan nya fastigheter beviljas anslutning. Enskilda grundvattentäkter anläggs enligt VA-plan." Trafikverket har i skrivelse, daterad 6 juli 2012, inget att erinra. Ägare till fastigheterna Arnebo 1:5, 1:8 samt 1:9 har fått möjligheten att yttra sig men har ej begagnat sig härav.

8 Sida 8 (38) MOBN 228/2012 forts Marken är redan ianspråktagen av byggnader som skall rivas. Ny bebyggelse placeras i anslutning till befintliga bostadshus. Avståndet till kollektivtrafiken är drygt 3 km vilket kan bedömas som inte "rimligt gångavstånd till kollektivtrafik" enligt översiktplanen Den sammantagna bedömningen gör att föreslagen åtgärd har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 12 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Miljöenhetens yttrande daterat 12 oktober 2012 skall beaktas. Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Gårdfeldt/Carlsson Marie Carolin Grundberg och Carl-Otto Sören Andermård, Lena Birgit Margareta Brändén och Jan Sture Sxelsson, Hans Robert Almrén och Ann-Marie Gunilla Karlsson Avgift, kr 9060:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Ansökan om avstyckning skall göras hos Lantmäterimyndigheten, Göteborg. Ansökan för vatten- och avloppsanläggning skall göras till miljöenheten i samband med ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Görs inte ansökan om bygglov inom 2 år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Byggnaden skall anpassas till terrängförhållandena i samråd med bygglovenheten och vidare anpassas till lokal byggnadstradition. Ansökningshandlingarna skall redovisa tvärsektion genom tomtplatsen samt nuvarande och blivande marknivåer.

9 Sida 9 (38) MOBN 229/2012 Fjällsholmen 1:47-1:73 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Anhållan gäller endast frågan om tvåvåningsbyggnader kan tillåtas på fastigheterna Fjällsholmen 1:47 till 1:73. Ritningar innehåller även annan information men detta prövas inte i detta ärende. Planförutsättningar Fastigheter omfattas av detaljplan Fjällsholmen 1:16 (Trälen) och Åkerhög 3:1 (Långholmen). Bestämmelserna innebär bl.a. att högsta byggnadshöjd över plint är 3,9 m; taklutning 35 grader; lägst en våning får anordnas; vind får inredas; takkupor får ej anordnas; gestaltningsprogramet skall följas. Gestaltningsprogram "Detaljplanen medger ett förhöjt väggliv, som ger möjlighet till en begränsad inredning av vinden. Takkupor tillåts inte. Däremot kan frontespiser och små kupor, kanske i förening med fönster med låg bröstningshöjd i det förhöjda vägglivet(ljus i golvnivå), samt mindre gavel fönster där byggnadsnämnden prövar så lämpligt, " medges. Då detaljplan med vissa oklarheter reglerar lägsta antal våningar till en våning bedöms förslaget om att uppföra tvåvåningsbyggnader på fastigheterna som planenlig. Till detta kan läggas gestaltningsprograms beskrivning av blivande fritidshusen där förhöjt väggliv nämns vilket allt som oftast innebär att vinden innebär ytterligare en våning. Byggnadshöjden över plint avses ej överskridas. Förutsättningar för bygglov finns i PBL 9 kap Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 9 november 2012

10 Sida 10 (38) MOBN 229/2012 forts Beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att tvåvåningsbyggnader kan tillåtas på fastigheterna Fjällsholmen 1:47 till 1:73. Expedieras till: Mancipium Byggnads AB, Göran Moser Avgift, kr 2 200:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Enligt 9 kap. 39 PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Överklagandeanvisning Hos vem ska beslutet överklagas? Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Var lämnas överklagandet? Skrivelsen ska lämnas/skickas till Kungälvs kommun Miljö- och byggnadsnämnden Nämndhuset Kungälv Tid för överklagande Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. Hur man utformar sitt överklagande Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. För mer information, kontakta bygglovsenheten; eller

11 Sida 11 (38) MOBN 229/2012 forts Underteckna överklagandet Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

12 Sida 12 (38) MOBN 230/2012 Veneröd 1:14 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. På fastigheten finns idag ett fritidshus och en komplementbyggnad. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Det öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. De föreslagna platserna ligger inom ett rimligt avstånd från kollektivtrafiken (ca2000m) I anslutning till sekundärstråket i Kungälvs kommuns översiktsplan som har en etablerad kollektivtrafik. Bebyggelsens karaktär i området består till största delen av "randbebyggelse" och så gör även föreslagna tomtplatser som överensstämmer med landskapsbilden. Den tänkta byggplatsen utgör ett begränsat utrymme, så kallad "lucktomt" och är redan ianspråktagen (av människor) för bebyggelse. Miljöenheten har i yttrande daterat 5 november 2012 meddelat att förhandsbesked kan beviljas under förutsättning att det beaktas att viss risk för olägenheter från hästhållning föreligger samt att ny enskild avloppsanläggning anläggs enligt VA-plan. Renhållningen har i yttrande daterat 15 oktober 2012 meddelat att de inte har någon erinran under förutsättning att arbetsmiljöregler och villkor för kommunens renhållning följs. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap.25 plan- och bygglagen) Ägarna till fastigheten Veneröd 1:10, Veneröd 1: 16 samt Veneröd 1:22 har inte begagnat sig av tillfället att yttra sig. Den sammantagna bedömningen gör att föreslagen åtgärd har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 15 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Miljöenhetens yttrande daterat 12 oktober 2012 skall beaktas.

13 Sida 13 (38) MOBN 230/2012 forts Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Olof Christiansen Ramses Bichara, Makram Bichara, Kerstin Anita Christiansen, Håkan och Ann-Kristin Tifelt Avgift, kr 9060:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Ansökan för vatten- och avloppsanläggning skall göras till miljöenheten i samband med ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Görs inte ansökan om bygglov inom 2 år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Byggnaden skall anpassas till terrängförhållandena i samråd med bygglovenheten och vidare anpassas till lokal byggnadstradition. Ansökningshandlingarna skall redovisa tvärsektion genom tomtplatsen samt nuvarande och blivande marknivåer. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

14 Sida 14 (38) MOBN 231/2012 Kalle Glader 3 och Kalle Glader 10 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal (Dnr TMN 2012/ ) Ansökan avser förhandsbesked för verksamhet inom detaljplanelagt område. Avsikten med ansökan är att få prövat om handel för växtmarknad samt möbelförsäljning kan tolkas in i detaljplanens bestämmelser. Ärendet har varit föremål för behandling i miljö- och byggnadsnämnden, MOBN 210/2012, med beslut om återremiss till förvaltningen för ytterligare utredning. Fastigheten ligger inom detaljplan 286och 286a. Syftet med detaljplanen är att skapa ett verksamhetsområde i Solbräcke längs E6 vid Kungälvs norra infart. Detaljplanen reglerar markanvändningen för industri-, kontors- och hantverksändamål. Inom ramen för användningsbestämmelserna medges även viss begränsad handel, dock endast så kallade sällanköpsvaror med anslutning till produktionen av varor i området. Försäljning av livsmedel eller annan detaljhandel är ej tillåten. Ägare till fastigheterna Kalle Glader 5, Kalle Glader 7, Kalle Glader 9, Rydberg 1, Rydberg 2 samt Rydberg 5 har fått möjligheten att yttra sig men har ej begagnat sig härav. Ägare till fastigheten Solbräcke 1:13 har lämnat synpunkter på inkommen ansökan. Miljöenheten har i yttrande daterat 7 november 2012 meddelat att förhandsbesked kan beviljas under förutsättning att oljeavskiljare installeras för utgående dagvatten från parkeringen och att dagvatten fördröjs inom den egna fastigheten. Trafik Gata Park har i yttrande daterat 2 november 2012 inget att erinra mot förslaget. VA- verket har i sitt yttrande daterat 8 november 2012 meddelat att det är önskvärt att man installerar oljeavskiljare och har i övrigt inget att erinra. Renhållningen har i yttrande daterat 8 november 2012 meddelat de inte har något att erinra under förutsättning att renhållningens synpunkter beaktas i bygglovet. Räddningstjänsten har i yttrande daterat 19 november 2012 meddelat att om synpunkter gällande risk på grund av närhet till farligt gods samt släckning/tillgänglighet beaktas i bygglovet har räddningstjänsten ingen erinran. Sökanden har via e-post från Lars-Magnus Johansson daterad 8 oktober 2012, hänvisat till ett avgörande i länsrätten rörande handel/detaljhandel på en industrifastighet. I e-posten nämner även sökanden en rad etablerade företag i området som man menar bedriver verksamhet som strider mot gällande detaljplan.

15 Sida 15 (38) MOBN 231/2012 forts Bygglovenheten finner att det rättsfall som sökanden hänvisar till gäller ett vitesföreläggande och inte en bygglovsfråga. Länsrättens bedömning är att vitesföreläggandet inte kan dömas ut då likartad verksamhet har bedrivits i de aktuella lokalerna i minst tio år och därför kan ingripande inte ske med stöd av PBL. Bygglovenheten anser att sakfrågan inte är samma som i ansökan från Ytterbygg AB och där med inte är relevant för detta ärende. Vidare kommentarer från sökanden om eventuellt planstridiga verksamheter i området avser bygglovenheten granska som separat ärende. Sökanden har inkommit med en komplettering daterat 14 november 2012 som innehåller ett utlåtande gällande tolkning av planbestämmelserna i gällande detaljplan. Bygglovenheten bedömer att byggnaden kommer att används för detaljhandel som inte har någon anknytning till områdets produktion. Bygglovsenheten bedömer användningssättet som planstridigt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 28 november 2012 Yrkande Robert Syrén (M): Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med avseende på användning, men överensstämmer med detaljplanens syfte. Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Robert Syréns (M) yrkande. Omröstning begärs inte.

16 Sida 16 (38) MOBN 231/2012 forts Beslut Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med avseende på användning, men överensstämmer med detaljplanens syfte. Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Ytterbygg AB Exfab AB, Tnl Fastigheter AB, Mca Konsult AB, Hurtigs Fastighet & Förvaltning AB, Bni Fastighet i Kungälv AB, Feng Da de, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB Avgift, kr 3200 kronor (tidersättning) Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

17 Sida 17 (38) MOBN 232/2012 Vena 1:24 - Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och förråd/hobbyrum (Dnr TMN 2008/ ) Ansökan om bygglov i efterhand gällande ändrad användning av stallbyggnad. Ansökan inkom 8 juli 2008 och avsåg bostad samt konferensanläggning, men ändrades av sökanden den 3 september 2012 till att gälla bostad samt förråd/hobbyrum. 13 mars 2008 uppmanades fastighetsägaren till Vena 1:24 att ansöka om bygglov i efterhand då bygglovenheten fått kännedom om att bostad inretts i stallbyggnad. 8 juli 2008 inkom ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och övernattning samt konferens. Handläggning av ärendet påbörjades och flertalet kompletteringar begärdes in. Yttranden togs in av berörda sakägare samt remissinstanser. Flertalet reviderade handlingar har inkommit i ärendet, men olika brister i handlingarna har hela tiden krävt nya kompletteringar. I brev till sökanden daterat 12 mars 2012 meddelar bygglovenheten att befintlig stallbyggnad betraktas som ekonomibyggnad inom jordbruksnäringen men att bostad och konferensanläggning med övernattningsrum kräver bygglov. Sökanden uppmanades att på nytt komma in med kompletteringar. Bygglovenheten kunde vid besök på plats den 21 maj 2012 konstatera att ansökan om konferensanläggning med övernattningsrum var svårt att genomföra utan att större ändringar i byggnaden genomfördes. Dialog fördes med sökanden. Sökanden meddelade i e-post den 3 september 2012 att konferensdelen ska strykas ur ansökan. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 och ärenden som avser överklagade beslut till dess det är slutligt avgjort. Ärendet ska därför bedömmas enligt den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL. Enligt plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL skall tilläggavgift tas ut om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk och inreds för ett väsentligt annat ändamål än för vilken byggnaden eller byggnadsdelen senast använts eller för vilket bygglov lämnats. Enligt plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL 10 kap.4 skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Detta medför att miljö- och byggnadsnämnden har skyldighet att ta upp frågan om påföljd.

18 Sida 18 (38) MOBN 232/2012 forts Enligt plan- och bygglagen skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften är 4 x bygglovsavgiften, beräknat på den taxa som gällde när överträdelsen begicks, här 4 x = kronor. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser, men ligger inom kulturmiljöbevarande område. Ansökan avser ändrad användning för del av stallbyggnad med avseende på en bostadslägenhet samt flertalet förråd och ett hobbyutrymme för stalltjejerna. Utöver den på ritningarna angivna lägenheten på två rum och kök skall inget annat övernattningsrum finnas. Sökanden har i e-post daterat 8 november 2012 meddelat att det på gällande planritning ska stå sovrum inte förråd i det rum som i lägenheten har ett fönster på den nord östra fasaden. Miljöenheten har i yttrande daterat 23 oktober 2012 meddelat att bygglov kan beviljas underförutsättning att avloppsanläggningens fördelningsbrunn ska förläggas till marknivå eller avtäckas från jord så att den går att inspektera. Räddningstjänsten har i yttrande daterat 2 oktober 2012 meddelat att räddningstjänstens synpunkter gällande utrymningsvägar har beaktats i den reviderade utgåvan av brandskyddsdokumentationen daterad 24 september Ägare till fastigheterna Kuröd 1:2, Synneröd 1:9, Synneröd 1:6, Synneröd 1:7, Synneröd 1: 2 samt Synneröd1:8 har fått möjlighet att yttra sig men ej begagnat sig här av. Ägare till fastigheten Vena 1:2 har inkommit med erinran. Ägaren till Vena 1:2, Gun och Sune Ivarsson, anger i sin skrivelse att de anser att bygglov inte bör beviljas då lov finns för ny mangårdsbyggnad samt att olägenheter kan komma att uppstå om de i framtiden kommer att starta med djurhållning på sin fastighet, Vena 1:2. Bygglovenheten finner att bygglov är givet för mangårdsbyggnad på fastigheten men att byggnation enligt givet lov inte är påbörjat. Bygglovenheten bedömer att olägenheterna som eventuellt kan uppstå av kommande djurhållning på fastigheten Vena1:2 måste betraktas med det faktum att ansökan avser en bostadslägenhet som är belägen ovanpå en stallbyggnad och att det därmed redan föreligger risk för olägenhet på grund av djurhållning. Denna olägenhet förelåg redan när lägenheten uppfördes. Fastigheten är del av Vena, Ytterby socken, kulturbevarande område. Fastigheterna här består till största delen av äldre gårdar som ligger tätt in tillvarandra längs med "bergskanten". Kungälvs kommuns kulturminnesvårdsprogram anger att nuvarande landskapsbild är beroende av ett kontinuerligt bruk av mark och byggnader.

19 Sida 19 (38) MOBN 232/2012 forts Bygglovenheten anser att även detta bör beaktas i bedömningen av att bostaden kommer att ligga i anslutning till andra gårdar. Bygglovenheten bedömer att den ansökta ändrade användningen inte innebär en sådan olägenhet för Gun och Sune Ivarsson att det är fråga om de betydande olägenheter som avses i plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL 3 kap. 2. Föreslagen byggnation har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen 1987:10ÄPBL 3 kap. Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas i efterhand. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 15 november 2012 Beslut Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen (PBL) påföres ägaren av fastigheten Vena 1:24, Nordin, Claes Henrik, Vena 210, Ytterby, fyra gånger bygglovsavgiften 4 x = kronor. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen, postgiro nr , inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen underrättas om detta beslut enligt 10 kap 28 plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL. Bygglov beviljas i efterhand enligt plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL 8:12. Delges: Gun Anna Karolina och Sune Ingmar Ivarsson Expedieras till: Jessica och Claes Nordin, Länsstyrelsen Västra Götalands Län Avgift, kr kronor Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det att berörd sakägare fick del av beslutet.

20 Sida 20 (38) MOBN 233/2012 Chauffören 4 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkering (Dnr TMN 2012/ ) Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus, 85 lägenheter BTA kvm plus källare med tillhörande parkeringar på fastigheten Chauffören 4, Kungälvs kommun. Fastigheten är belägen vid korsningen av Trollhättevägen och Byggmästaregatan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan Chauffören 4-6. Bestämmelserna innebär bl.a. att bostadshus får uppföras i fyra våningar. Utöver högsta antalet våningar får ytterligare en indragen våning anordnas. Största bruttoarea ovan mark är 7200 kvm. Lekplatser och miljö för utevistelse skall finnas i anslutning till bostäder. Högsta byggnadshöjd är 17 m. Byggnader ska placeras vid byggrättsgräns mot gatan. Parkeringar ska anordnas med 1 plats/lägenhet och besöksparkeringar skall anordnas genom ett tillägg till parkeringsbehovet med 15 %. Punktprickad mark får ej bebyggas. Förslaget innebär följande avvikelser från gällande detaljplan: Bruttoarean överskrids med ca 150 kvm vilket är ca 2 % mer än vad detaljplan medger. Balkonger åt sydöst föreslås placeras över prickmark, mark som ej får bebyggas. Denna avvikelse berör endast balkonger på bottenvåning. Parkeringar i nordöst är placerade på prickmark, mark som ej får bebyggas. Avvikelsen kan betraktas som liten. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Underrättelse har skett genom att ärendet har kungjorts på kommunens anslagstavla samt annonserats i Göteborgs Posten och Kungälvs Posten (enligt 5 kap. 35 första stycke 2 plan- och bygglagen). Ärendet har remitterats till miljöenheten, trafik gata park, mark och exploatering, renhållningen, räddningstjänsten samt FM-enheten. I den föreslagna åtgärden tas hänsyn till samtliga yttrande vad det gäller bygglovsdelen av ärendet. Det finns dock vissa frågor som kommer att behöva lösas under det tekniska samrådsskedet och innan startbeskedet. Förutsättningar för bygglov finns i plan- och bygglagen 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (76)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (76) Sida 1 (76) Plats och tid Helgoland, Kl. 8.30-11:40 Beslutande Ersättare Sekreterare Ordförande Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Anton Nyblom (KD) Joa

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Pia Olsson-Ljungberg 0413-62784 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Ärendebeskrivning Skansporten AB ansöker

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer