Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (38)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)"

Transkript

1 Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars Pehrson (KD) Djelil Daebes (S) Benny Andersen (UP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf Ordförande Claes Andersson (FP) Justerande Ej närvarande Djelil Daebes (S) Lars Pehrson (KD) Eva Britt Pedersen (S) Kenneth Frii (C) Ingvar Tånghed (MP) Övriga deltagare Ingela Flodin Nämndsekreterare Kenth Olsson Bygglov- och mätningschef Britt-Inger Rydh Bygglovenheten Anna Silverberg-Poulsen Bygglovenheten Kristina Franzén Tf miljöchef Mirsad Radoncic Bygglovenheten Sigrid Esbjörnsson Miljöenheten Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ingela Flodin ADRESS TELEFON FAX E-POST Nämndhuset Kungälv vx

2 Sida 2 (38) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Tillkommande och utgående ärenden... 4 Trädal 1:5 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 5 Arnebo 1:2 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus och garage, ersättning av två enbostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 7 Fjällsholmen 1:47-1:73 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (Dnr TMN 2012/ )... 9 Veneröd 1:14 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage (Dnr TMN 2012/ ) Kalle Glader 3 och Kalle Glader 10 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal (Dnr TMN 2012/ ) Vena 1:24 - Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och förråd/hobbyrum (Dnr TMN 2008/ ) Chauffören 4 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkering (Dnr TMN 2012/ ) Lycke 6:2 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt strandskyddsdispens (Dnr TMN 2012/ ) Ödsmål 3:37 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov (Dnr TMN 2012/ ) Behovsutredning och tillsynsplan för 2013 (Dnr TMN 2012/ ) Ändring av förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Instön 1:44 (Dnr TMN 2012/ ) Upphävande av tomtindelning för fastigheterna Marstrand 39:11 och 39:12 (Dnr TMN 2012/ ) Yttrande över länsstyrelsens yttrande angående ansökan om tillstånd till vindkraftsanläggning Vävra Berg (Dnr TMN 2009/ ) Remiss Handlingsprogram för Bohus Räddningstjänstförbund (Dnr TMN 2012/ ) Delegeringsbeslut Meddelanden Information/dialog... 38

3 Sida 3 (38) MOBN 225/2012 Val av justerare Till justerare föreslås Djelil Daebes (S). Beslut Till justerare väljs Djelil Daebes (S). Protokollet justeras på kommunkansliet fredagen den 30 november kl

4 Sida 4 (38) MOBN 226/2012 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden Ändring av Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Instön 1:44 (Dnr TMN 2012/ ) Upphävande av tomtindelning för fastigheterna Marstrand 39:11 och 39:12 (Dnr TMN 2012/ ) Beslut Föredragningslistan fastställs.

5 Sida 5 (38) MOBN 227/2012 Trädal 1:5 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. Aktuell tomplats är belägen på den norra delen av Trädal 1:5. Ansökan avser uppförande av två bostäder söder om befintlig väg belägen mellan Trädal 1:5 och 1:10. Den obebyggda marken består av värdefull åkermark enligt Kungälvs kommuns översiktplan Enligt Kungälvs kommuns översiktplan 2010 ska ny bebyggelse på landet bebyggas inom de kollektivstråk som är redovisade och som bygger på Göteborgsregionens strukturbild för att möjliggöra en långsiktigt hållbar, klimat och miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. Bygglovenheten har i skrivelse daterad 24 maj 2012 meddelat sökanden att den tänkta byggplatsen inte är lämplig. Sökanden har i brev daterat 16 oktober 2012 (instämplad 18 oktober 2012) önskemål om att få ärendet prövat i miljö- och byggnadsnämnden. Sökanden menar att med möjligheten till närhet av kollektivtrafik, ny randbebyggelse och tillgång till vatten och avlopp finns det övervägande skäl för byggnation. Befintlig bebyggelse är placerad norr om bilvägen. I aktuellt område finns idag inga bostäder eller uthus uppförda utmed hela den södra delen av bilvägen. Nya bostäder ska placeras i anslutning till, och vara kompletteringar till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landsbygdens karaktär och mönster. Den aktuella tomten är då inte förenlig med Kungälvs kommuns översiktplan 2010 gällande ny bebyggelse på landet. Föreslagen tomtplats utgörs inte av ett begränsat utrymme mellan befintliga byggnader eller av mark som redan är ianspråktagen för bebyggelse. Marken består av värdefull åkermark som vid byggnation får betydande inverkan på omgivningen och landskapsbilden. Enligt Miljöbalkens 3 kap 4 ska bebyggelse på jordbruksmark ske med stor restriktivitet. "Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark ta i anspråk. Förhållandet på platsen medger ej undantag från kravet i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2 och 4 och miljöbalken (MB) kap 3 1 och 4 samt Kungälvs kommuns översiktsplan 2010.

6 Sida 6 (38) MOBN 227/2012 forts Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 12 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov ej kan påräknas jämlikt planoch bygglagen (PBL 2010:900) kap 2 och 4, samt 3 kap 1 och 4 miljöbalken (MB). Delges: Gerhard Olsson Avgift, kr 2400:- (tidersättning) Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

7 Sida 7 (38) MOBN 228/2012 Arnebo 1:2 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus och garage, ersättning av två enbostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. Aktuell byggplats är belägen väster om Arnebo 1:9. Ansökan avser uppförande av två bostadshus med garage. Idag finns två äldre byggnader på aktuell byggplats som kommer att rivas. Befintlig lada på andra sidan vägen kommer också att rivas enligt inlämnade ritningar. Enligt Kungälvs kommuns översiktplan 2010 ska ny bebyggelse på landet bebyggas inom de kollektivstråk som är redovisade och som bygger på Göteborgsregionens strukturbild för att möjliggöra en långsiktigt hållbar, klimat och miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. Miljöenheten har i yttrande daterat 12 oktober 2012 meddelat bland annat att följande bör beaktas: " Djurhållning har tidigare bedrivits på stamfastigheten, rakt över vägen sett från planerad nybyggnad. Enligt sökande ska ladugården rivas. Stamfastigheten är dock taxerad som bebyggd lantbruksenhet vilket innebär att djurhållning kan återupptas i framtiden av nuvarande eller kommande ägare. Djurhållning kan då hamna mycket nära avstyckade fastigheter. Att det är befintliga hus som ersätts är rimligt att ta hänsyn till. Hästhållning finns drygt 100 m öster om planerade byggnader. Stallbyggnaden ligger utanför det skyddsavstånd där det normalt sett påträffas luftburen hästallergen (Boverkets rapport 2011:6). Närmsta beteshage ligger ca 50 m från den östra avstyckningen. Dominerande vindriktning är från fastigheterna mot hästhållningen, vilket minskar riskerna. Sammantaget finns en liten risk för störning från allergi, lukt och flugor. Om det inkommer klagomål kan det bli aktuellt med begränsningar av exempelvis beteshagarna. Avståndet till kollektivtrafik är drygt 3 km vilket inte bedöms som "rimligt gångavstånd till kollektivtrafik" enligt ÖP. Fastigheterna ansluts till befintlig enskild gemensamhetsanläggning enligt beslut 398/2006. Anläggningen ska byggas ut innan nya fastigheter beviljas anslutning. Enskilda grundvattentäkter anläggs enligt VA-plan." Trafikverket har i skrivelse, daterad 6 juli 2012, inget att erinra. Ägare till fastigheterna Arnebo 1:5, 1:8 samt 1:9 har fått möjligheten att yttra sig men har ej begagnat sig härav.

8 Sida 8 (38) MOBN 228/2012 forts Marken är redan ianspråktagen av byggnader som skall rivas. Ny bebyggelse placeras i anslutning till befintliga bostadshus. Avståndet till kollektivtrafiken är drygt 3 km vilket kan bedömas som inte "rimligt gångavstånd till kollektivtrafik" enligt översiktplanen Den sammantagna bedömningen gör att föreslagen åtgärd har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 12 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Miljöenhetens yttrande daterat 12 oktober 2012 skall beaktas. Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Gårdfeldt/Carlsson Marie Carolin Grundberg och Carl-Otto Sören Andermård, Lena Birgit Margareta Brändén och Jan Sture Sxelsson, Hans Robert Almrén och Ann-Marie Gunilla Karlsson Avgift, kr 9060:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Ansökan om avstyckning skall göras hos Lantmäterimyndigheten, Göteborg. Ansökan för vatten- och avloppsanläggning skall göras till miljöenheten i samband med ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Görs inte ansökan om bygglov inom 2 år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Byggnaden skall anpassas till terrängförhållandena i samråd med bygglovenheten och vidare anpassas till lokal byggnadstradition. Ansökningshandlingarna skall redovisa tvärsektion genom tomtplatsen samt nuvarande och blivande marknivåer.

9 Sida 9 (38) MOBN 229/2012 Fjällsholmen 1:47-1:73 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (Dnr TMN 2012/ ) Anhållan gäller endast frågan om tvåvåningsbyggnader kan tillåtas på fastigheterna Fjällsholmen 1:47 till 1:73. Ritningar innehåller även annan information men detta prövas inte i detta ärende. Planförutsättningar Fastigheter omfattas av detaljplan Fjällsholmen 1:16 (Trälen) och Åkerhög 3:1 (Långholmen). Bestämmelserna innebär bl.a. att högsta byggnadshöjd över plint är 3,9 m; taklutning 35 grader; lägst en våning får anordnas; vind får inredas; takkupor får ej anordnas; gestaltningsprogramet skall följas. Gestaltningsprogram "Detaljplanen medger ett förhöjt väggliv, som ger möjlighet till en begränsad inredning av vinden. Takkupor tillåts inte. Däremot kan frontespiser och små kupor, kanske i förening med fönster med låg bröstningshöjd i det förhöjda vägglivet(ljus i golvnivå), samt mindre gavel fönster där byggnadsnämnden prövar så lämpligt, " medges. Då detaljplan med vissa oklarheter reglerar lägsta antal våningar till en våning bedöms förslaget om att uppföra tvåvåningsbyggnader på fastigheterna som planenlig. Till detta kan läggas gestaltningsprograms beskrivning av blivande fritidshusen där förhöjt väggliv nämns vilket allt som oftast innebär att vinden innebär ytterligare en våning. Byggnadshöjden över plint avses ej överskridas. Förutsättningar för bygglov finns i PBL 9 kap Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 9 november 2012

10 Sida 10 (38) MOBN 229/2012 forts Beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att tvåvåningsbyggnader kan tillåtas på fastigheterna Fjällsholmen 1:47 till 1:73. Expedieras till: Mancipium Byggnads AB, Göran Moser Avgift, kr 2 200:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Enligt 9 kap. 39 PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Överklagandeanvisning Hos vem ska beslutet överklagas? Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Var lämnas överklagandet? Skrivelsen ska lämnas/skickas till Kungälvs kommun Miljö- och byggnadsnämnden Nämndhuset Kungälv Tid för överklagande Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. Hur man utformar sitt överklagande Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. För mer information, kontakta bygglovsenheten; eller

11 Sida 11 (38) MOBN 229/2012 forts Underteckna överklagandet Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

12 Sida 12 (38) MOBN 230/2012 Veneröd 1:14 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage (Dnr TMN 2012/ ) Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och omfattas inte av särskilda bestämmelser. På fastigheten finns idag ett fritidshus och en komplementbyggnad. Huvudregeln för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande kriterier ska uppfyllas: närhet till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden samt att åkermark inte får tas i anspråk för bebyggelse. Nya bostäder ska placeras i anslutning till och vara kompletteringar till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i landskapet så att man bygger vidare på landskapets karaktär och mönster. Det öppna landskapet ska värnas och oexploaterade områden ska bevaras. De föreslagna platserna ligger inom ett rimligt avstånd från kollektivtrafiken (ca2000m) I anslutning till sekundärstråket i Kungälvs kommuns översiktsplan som har en etablerad kollektivtrafik. Bebyggelsens karaktär i området består till största delen av "randbebyggelse" och så gör även föreslagna tomtplatser som överensstämmer med landskapsbilden. Den tänkta byggplatsen utgör ett begränsat utrymme, så kallad "lucktomt" och är redan ianspråktagen (av människor) för bebyggelse. Miljöenheten har i yttrande daterat 5 november 2012 meddelat att förhandsbesked kan beviljas under förutsättning att det beaktas att viss risk för olägenheter från hästhållning föreligger samt att ny enskild avloppsanläggning anläggs enligt VA-plan. Renhållningen har i yttrande daterat 15 oktober 2012 meddelat att de inte har någon erinran under förutsättning att arbetsmiljöregler och villkor för kommunens renhållning följs. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap.25 plan- och bygglagen) Ägarna till fastigheten Veneröd 1:10, Veneröd 1: 16 samt Veneröd 1:22 har inte begagnat sig av tillfället att yttra sig. Den sammantagna bedömningen gör att föreslagen åtgärd har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 15 november 2012 Beslut Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Miljöenhetens yttrande daterat 12 oktober 2012 skall beaktas.

13 Sida 13 (38) MOBN 230/2012 forts Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Olof Christiansen Ramses Bichara, Makram Bichara, Kerstin Anita Christiansen, Håkan och Ann-Kristin Tifelt Avgift, kr 9060:- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Upplysningar Ansökan för vatten- och avloppsanläggning skall göras till miljöenheten i samband med ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Görs inte ansökan om bygglov inom 2 år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Byggnaden skall anpassas till terrängförhållandena i samråd med bygglovenheten och vidare anpassas till lokal byggnadstradition. Ansökningshandlingarna skall redovisa tvärsektion genom tomtplatsen samt nuvarande och blivande marknivåer. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

14 Sida 14 (38) MOBN 231/2012 Kalle Glader 3 och Kalle Glader 10 - Anhållan om förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal (Dnr TMN 2012/ ) Ansökan avser förhandsbesked för verksamhet inom detaljplanelagt område. Avsikten med ansökan är att få prövat om handel för växtmarknad samt möbelförsäljning kan tolkas in i detaljplanens bestämmelser. Ärendet har varit föremål för behandling i miljö- och byggnadsnämnden, MOBN 210/2012, med beslut om återremiss till förvaltningen för ytterligare utredning. Fastigheten ligger inom detaljplan 286och 286a. Syftet med detaljplanen är att skapa ett verksamhetsområde i Solbräcke längs E6 vid Kungälvs norra infart. Detaljplanen reglerar markanvändningen för industri-, kontors- och hantverksändamål. Inom ramen för användningsbestämmelserna medges även viss begränsad handel, dock endast så kallade sällanköpsvaror med anslutning till produktionen av varor i området. Försäljning av livsmedel eller annan detaljhandel är ej tillåten. Ägare till fastigheterna Kalle Glader 5, Kalle Glader 7, Kalle Glader 9, Rydberg 1, Rydberg 2 samt Rydberg 5 har fått möjligheten att yttra sig men har ej begagnat sig härav. Ägare till fastigheten Solbräcke 1:13 har lämnat synpunkter på inkommen ansökan. Miljöenheten har i yttrande daterat 7 november 2012 meddelat att förhandsbesked kan beviljas under förutsättning att oljeavskiljare installeras för utgående dagvatten från parkeringen och att dagvatten fördröjs inom den egna fastigheten. Trafik Gata Park har i yttrande daterat 2 november 2012 inget att erinra mot förslaget. VA- verket har i sitt yttrande daterat 8 november 2012 meddelat att det är önskvärt att man installerar oljeavskiljare och har i övrigt inget att erinra. Renhållningen har i yttrande daterat 8 november 2012 meddelat de inte har något att erinra under förutsättning att renhållningens synpunkter beaktas i bygglovet. Räddningstjänsten har i yttrande daterat 19 november 2012 meddelat att om synpunkter gällande risk på grund av närhet till farligt gods samt släckning/tillgänglighet beaktas i bygglovet har räddningstjänsten ingen erinran. Sökanden har via e-post från Lars-Magnus Johansson daterad 8 oktober 2012, hänvisat till ett avgörande i länsrätten rörande handel/detaljhandel på en industrifastighet. I e-posten nämner även sökanden en rad etablerade företag i området som man menar bedriver verksamhet som strider mot gällande detaljplan.

15 Sida 15 (38) MOBN 231/2012 forts Bygglovenheten finner att det rättsfall som sökanden hänvisar till gäller ett vitesföreläggande och inte en bygglovsfråga. Länsrättens bedömning är att vitesföreläggandet inte kan dömas ut då likartad verksamhet har bedrivits i de aktuella lokalerna i minst tio år och därför kan ingripande inte ske med stöd av PBL. Bygglovenheten anser att sakfrågan inte är samma som i ansökan från Ytterbygg AB och där med inte är relevant för detta ärende. Vidare kommentarer från sökanden om eventuellt planstridiga verksamheter i området avser bygglovenheten granska som separat ärende. Sökanden har inkommit med en komplettering daterat 14 november 2012 som innehåller ett utlåtande gällande tolkning av planbestämmelserna i gällande detaljplan. Bygglovenheten bedömer att byggnaden kommer att används för detaljhandel som inte har någon anknytning till områdets produktion. Bygglovsenheten bedömer användningssättet som planstridigt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 28 november 2012 Yrkande Robert Syrén (M): Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med avseende på användning, men överensstämmer med detaljplanens syfte. Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Robert Syréns (M) yrkande. Omröstning begärs inte.

16 Sida 16 (38) MOBN 231/2012 forts Beslut Ansökan innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med avseende på användning, men överensstämmer med detaljplanens syfte. Som förhandsbesked meddelas sökanden att bygglov kan påräknas efter det att sedvanliga ansökningshandlingar lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande. Expedieras till: Meddelande om kungörelse: Ytterbygg AB Exfab AB, Tnl Fastigheter AB, Mca Konsult AB, Hurtigs Fastighet & Förvaltning AB, Bni Fastighet i Kungälv AB, Feng Da de, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB Avgift, kr 3200 kronor (tidersättning) Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det berörd sakägare fick del av beslutet.

17 Sida 17 (38) MOBN 232/2012 Vena 1:24 - Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och förråd/hobbyrum (Dnr TMN 2008/ ) Ansökan om bygglov i efterhand gällande ändrad användning av stallbyggnad. Ansökan inkom 8 juli 2008 och avsåg bostad samt konferensanläggning, men ändrades av sökanden den 3 september 2012 till att gälla bostad samt förråd/hobbyrum. 13 mars 2008 uppmanades fastighetsägaren till Vena 1:24 att ansöka om bygglov i efterhand då bygglovenheten fått kännedom om att bostad inretts i stallbyggnad. 8 juli 2008 inkom ansökan om bygglov för ändrad användning för del av stallbyggnad till bostad- och övernattning samt konferens. Handläggning av ärendet påbörjades och flertalet kompletteringar begärdes in. Yttranden togs in av berörda sakägare samt remissinstanser. Flertalet reviderade handlingar har inkommit i ärendet, men olika brister i handlingarna har hela tiden krävt nya kompletteringar. I brev till sökanden daterat 12 mars 2012 meddelar bygglovenheten att befintlig stallbyggnad betraktas som ekonomibyggnad inom jordbruksnäringen men att bostad och konferensanläggning med övernattningsrum kräver bygglov. Sökanden uppmanades att på nytt komma in med kompletteringar. Bygglovenheten kunde vid besök på plats den 21 maj 2012 konstatera att ansökan om konferensanläggning med övernattningsrum var svårt att genomföra utan att större ändringar i byggnaden genomfördes. Dialog fördes med sökanden. Sökanden meddelade i e-post den 3 september 2012 att konferensdelen ska strykas ur ansökan. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 och ärenden som avser överklagade beslut till dess det är slutligt avgjort. Ärendet ska därför bedömmas enligt den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL. Enligt plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL skall tilläggavgift tas ut om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk och inreds för ett väsentligt annat ändamål än för vilken byggnaden eller byggnadsdelen senast använts eller för vilket bygglov lämnats. Enligt plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL 10 kap.4 skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Detta medför att miljö- och byggnadsnämnden har skyldighet att ta upp frågan om påföljd.

18 Sida 18 (38) MOBN 232/2012 forts Enligt plan- och bygglagen skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften är 4 x bygglovsavgiften, beräknat på den taxa som gällde när överträdelsen begicks, här 4 x = kronor. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser, men ligger inom kulturmiljöbevarande område. Ansökan avser ändrad användning för del av stallbyggnad med avseende på en bostadslägenhet samt flertalet förråd och ett hobbyutrymme för stalltjejerna. Utöver den på ritningarna angivna lägenheten på två rum och kök skall inget annat övernattningsrum finnas. Sökanden har i e-post daterat 8 november 2012 meddelat att det på gällande planritning ska stå sovrum inte förråd i det rum som i lägenheten har ett fönster på den nord östra fasaden. Miljöenheten har i yttrande daterat 23 oktober 2012 meddelat att bygglov kan beviljas underförutsättning att avloppsanläggningens fördelningsbrunn ska förläggas till marknivå eller avtäckas från jord så att den går att inspektera. Räddningstjänsten har i yttrande daterat 2 oktober 2012 meddelat att räddningstjänstens synpunkter gällande utrymningsvägar har beaktats i den reviderade utgåvan av brandskyddsdokumentationen daterad 24 september Ägare till fastigheterna Kuröd 1:2, Synneröd 1:9, Synneröd 1:6, Synneröd 1:7, Synneröd 1: 2 samt Synneröd1:8 har fått möjlighet att yttra sig men ej begagnat sig här av. Ägare till fastigheten Vena 1:2 har inkommit med erinran. Ägaren till Vena 1:2, Gun och Sune Ivarsson, anger i sin skrivelse att de anser att bygglov inte bör beviljas då lov finns för ny mangårdsbyggnad samt att olägenheter kan komma att uppstå om de i framtiden kommer att starta med djurhållning på sin fastighet, Vena 1:2. Bygglovenheten finner att bygglov är givet för mangårdsbyggnad på fastigheten men att byggnation enligt givet lov inte är påbörjat. Bygglovenheten bedömer att olägenheterna som eventuellt kan uppstå av kommande djurhållning på fastigheten Vena1:2 måste betraktas med det faktum att ansökan avser en bostadslägenhet som är belägen ovanpå en stallbyggnad och att det därmed redan föreligger risk för olägenhet på grund av djurhållning. Denna olägenhet förelåg redan när lägenheten uppfördes. Fastigheten är del av Vena, Ytterby socken, kulturbevarande område. Fastigheterna här består till största delen av äldre gårdar som ligger tätt in tillvarandra längs med "bergskanten". Kungälvs kommuns kulturminnesvårdsprogram anger att nuvarande landskapsbild är beroende av ett kontinuerligt bruk av mark och byggnader.

19 Sida 19 (38) MOBN 232/2012 forts Bygglovenheten anser att även detta bör beaktas i bedömningen av att bostaden kommer att ligga i anslutning till andra gårdar. Bygglovenheten bedömer att den ansökta ändrade användningen inte innebär en sådan olägenhet för Gun och Sune Ivarsson att det är fråga om de betydande olägenheter som avses i plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL 3 kap. 2. Föreslagen byggnation har prövats lämplig enligt plan- och bygglagen 1987:10ÄPBL 3 kap. Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas i efterhand. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad den 15 november 2012 Beslut Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen (PBL) påföres ägaren av fastigheten Vena 1:24, Nordin, Claes Henrik, Vena 210, Ytterby, fyra gånger bygglovsavgiften 4 x = kronor. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen, postgiro nr , inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen underrättas om detta beslut enligt 10 kap 28 plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL. Bygglov beviljas i efterhand enligt plan- och bygglagen (1987:10)ÄPBL 8:12. Delges: Gun Anna Karolina och Sune Ingmar Ivarsson Expedieras till: Jessica och Claes Nordin, Länsstyrelsen Västra Götalands Län Avgift, kr kronor Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Överklagandeanvisning Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet skall dock ges in till miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun inom tre veckor från det att berörd sakägare fick del av beslutet.

20 Sida 20 (38) MOBN 233/2012 Chauffören 4 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkering (Dnr TMN 2012/ ) Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus, 85 lägenheter BTA kvm plus källare med tillhörande parkeringar på fastigheten Chauffören 4, Kungälvs kommun. Fastigheten är belägen vid korsningen av Trollhättevägen och Byggmästaregatan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan Chauffören 4-6. Bestämmelserna innebär bl.a. att bostadshus får uppföras i fyra våningar. Utöver högsta antalet våningar får ytterligare en indragen våning anordnas. Största bruttoarea ovan mark är 7200 kvm. Lekplatser och miljö för utevistelse skall finnas i anslutning till bostäder. Högsta byggnadshöjd är 17 m. Byggnader ska placeras vid byggrättsgräns mot gatan. Parkeringar ska anordnas med 1 plats/lägenhet och besöksparkeringar skall anordnas genom ett tillägg till parkeringsbehovet med 15 %. Punktprickad mark får ej bebyggas. Förslaget innebär följande avvikelser från gällande detaljplan: Bruttoarean överskrids med ca 150 kvm vilket är ca 2 % mer än vad detaljplan medger. Balkonger åt sydöst föreslås placeras över prickmark, mark som ej får bebyggas. Denna avvikelse berör endast balkonger på bottenvåning. Parkeringar i nordöst är placerade på prickmark, mark som ej får bebyggas. Avvikelsen kan betraktas som liten. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Underrättelse har skett genom att ärendet har kungjorts på kommunens anslagstavla samt annonserats i Göteborgs Posten och Kungälvs Posten (enligt 5 kap. 35 första stycke 2 plan- och bygglagen). Ärendet har remitterats till miljöenheten, trafik gata park, mark och exploatering, renhållningen, räddningstjänsten samt FM-enheten. I den föreslagna åtgärden tas hänsyn till samtliga yttrande vad det gäller bygglovsdelen av ärendet. Det finns dock vissa frågor som kommer att behöva lösas under det tekniska samrådsskedet och innan startbeskedet. Förutsättningar för bygglov finns i plan- och bygglagen 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller