Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)"

Transkript

1 1 (95) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda domstolar tillsänt institutet. Sammanställningen omfattar uppgift om samtliga domar/beslut som inkommit till institutet under år Vissa ärenden har under år 2004 prövats av högre instans. Uppgift om detta har i förekommande fall noterats under respektive överklagad länsrätts- eller kammarrättsdom. I del III har referaten av länsrätts- och kammarrättsavgörandena sorterats under i ärendet huvudsakligt aktuellt lagrum. Del I Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning) Del II A) Antal av Regeringsrätten avgjorda serveringsärenden m.m. åren B) Antal av kammarrätterna avgjorda serveringsärenden Kammarrätt* År 1994** STOCKHOLM JÖNKÖPING GÖTEBORG SUNDSVALL SUMMA *Län (1994)/länsrätt ( ) tillhörande respektive kammarrätt: STOCKHOLM (AB, C, D, I, U), JÖNKÖPING (E, F, G, H, K, T, R), GÖTEBORG (L, M, N, O, P, S), SUNDSVALL (W, X, Y, Z, AC, BD). Genom den nya länsindelningen i Skåne har Länsrätten i Kristianstad gått upp i Länsrätten i Skåne (M). Den nya länsindelningen i Västra Götaland har med fört att de tre dåvarande länsrätterna i O, P och R län numer finns som Länsrätten i Göteborg, Vänersborg och Mariestad. Länsrätten i R län d.v.s. Länsrätten i Mariestad har förts från Kammarrätten i Jönköping till Kammarrätten i Göteborg. **Länsstyrelsernas beslut överklagades 1994 till respektive kammarrätt. Från och med 1995 är länsrätten första instans.

2 2 (95) C) Antal av länsrätterna avgjorda serveringsärenden Län år AB C D E F G H I K L 5 7 -* -* -* -* -* 0 M * 31* N O P ** 12** R *** 1*** S T U W X Y Z AC BD Summa *L och M län slogs samman 1997 ** P sedan 1998 Länsrätten i Vänersborg *** R sedan 1998 Länsrätten i Mariestad Del III A) Serveringsärenden m.m. i Regeringsrätten år 2003 ( Ä efter datum för domen anger att domstolen ändrade kammarrättens beslut, prövningstillstånd förkortas pt ) Datum Mål nr Kammarrätt Ärende Utslag i RegR. Sak Stockholm Ej pt *1) *1) Kommunen hade avslagit en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd avseende slutna sällskap med motiveringen att lokalen (en festvåning) innevarande år redan hade meddelats det maximala antalet sådana tillstånd. I kommunens alkoholpolitiska program, vartill hänvisades, angavs detta antal till 10 per år. Därefter borde stadigvarande tillstånd sökas.

3 3 (95) (Samma maximala antal gällde också avseende hur många tillfälliga tillstånd per år som en enskild person/bolag maximalt kunde meddelas per år). Begränsningen av antalet möjliga tillstånd vilade också på ett rättviseresonemang gentemot de etablerade restaurangerna. Eftersom det maximala antalet tillstånd redan meddelats för lokalen stod ansökan nu, menade kommunen, i strid med det alkoholpolitiska programmet (som var utarbetat med stöd av 7 kap. 9 alkohollagen). Sökanden överklagade beslutet och anförde att hon som person borde kunna beviljas serveringstillstånd i den aktuella lokalen vid 10 olika tillfällen. Länsrätten i Stockholms län meddelade dom , nr Rätten, som hänvisade till sid. 45 i Handbok servering, konstaterade att festvåningen redan beviljats serveringstillstånd vid elva tillfällen i år. Vidare med hänsyn härtill finner länsrätten att tillfällig servering anordnas så ofta vid [ ] festvåning att det är lämpligt att kräva ett stadigvarande tillstånd avseende lokalen. Länsrätten menade därmed att kommunen haft fog för att vägra tillstånd och avslog överklagandet. Sökanden överklagade beslutet men fick inte prövningstillstånd vare sig i kammarrätten eller Regeringsrätten Jönköping Ej pt *2) *2) Sakfrågan i Länsrätten i Jönköpings län (beslut , nr ) gällde talerätt. En person hade överklagat ett serveringstillstånd som skattebetalare och näringsidkare. Länsrätten konstaterade att personen inte berördes av beslutet så att han hade rätt att överklaga det. Länsrätten prövade därför inte överklagandet. Klaganden fick alltså inte pt i kammarrätten eller Regeringsrätten Göteborg Ej pt *3) *3) Sakfrågan i länsrätten var huruvida tillståndshavaren skulle få servera utomhus även mellan klockan och Kommunen hänvisade till polismyndighetens yttrande i vilket detta avstyrktes (bl.a. med hänvisning till att restaurangen ligger i en park i vilken många ungdomar brukar samlas). Länsrätten i Skåne län avslog , nr , ansökan i den del den avsåg servering i enlighet med det ovan nämnda. Sökanden överklagade beslutet men kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Detsamma gällde alltså Regeringsrätten Göteborg Ej pt *4) *4) Fråga om ansökan om utökad serveringstid och huruvida sådan tid skulle medföra risk för störningar för närboende. Kommunen avslog en ansökan om utökad serveringstid med en timme (vilket skulle inneburit servering till söndag-torsdag respektive till fredag och lördag). Kommunen hänvisade till att restaurangen låg i ett område med bostäder och att miljöförvaltningen och polismyndigheten avstyrkt servering efter klockan Tillståndshavaren överklagade beslutet och anförde att närmaste bostäder låg 200 meter från restaurangen och att det fanns andra restauranger, bl.a. casinot i Göteborg, som hade rätt att servera ännu senare. Länsrätten i Göteborg anförde i dom , nr att enbart det förhållandet att olägenheterna i bolagets fall inte kunde befaras bli lika allvarliga som för vissa av dem som redan har rätt att servera efter klockan inte utan vidare kunde medföra att tillstånd gavs till alkoholservering långt efter huvudregelns klockan En sådan tillämpning skulle

4 4 (95) inte vara förenlig med de principer som alkohollagen bygger på och skulle i förlängningen kunna helt urholka innehållet i angiven tidsbestämmelse. Länsrätten fann mot bakgrund av det nu nämnda, och remissinstansernas inställning, inte skäl att bifalla överklagandet (en nämndeman var skiljaktig och ville bifalla ansökan). Kammarrätten meddelade efter överklagande inte pt detsamma gäller Regeringsrätten Sundsvall Ej pt *5) *5) Fråga om lämplighet. Kammarrätten ansåg till skillnad mot kommunen och länsrätten att sökanden var lämplig i alkohollagens mening. Se referat av kammarrättens dom vid 7 kap Jönköping Ej pt *6) Jönköping Ej pt *7) *7) Kommunen återkallade serveringstillståndet. Länsrätten i Östergötlands län meddelade , nr inhibition. Kommunen överklagade detta beslut, men fick inte pt i vare sig kammarrätten eller Regeringsrätten Jönköping Ej pt *8) *8) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister vad gäller ordning och nykterhet. Se referat vid Kammarrätten 7 kap. 19. B) Serveringsärenden m.m. i kammarrätterna år 2003 ordnade efter tillämpat lagrum i alkohollagen ( Ä efter datum för domen anger att domstolen ändrade kammarrättens beslut, prövningstillstånd förkortas pt ) Kammarrätten 7 kap. 7 (Lämplighet m.m.) Kammarrätt Datum Mål nr Överklagat ärende Länsrätt Sak Göteborg Ä M *) *) Fråga om sökandens lämplighet. Referat från länsrättens dom (från 2002 års sammanställning): En person fick avslag på sin ansökan om serveringstillstånd (enskild firma) med hänvisning till att förutsättningarna i 7 kap. 7 inte var uppfyllda. I huvudsak synes kommunen ha ansett att mannens hustru dels var en person med betydande inflytande över rörelsen, dels att hon var olämplig i här aktuellt avseende. Kvinnan hade tidigare drivit restaurangrörelse i lokalerna. Numera bedrev hon cateringrörelse, men delade restaurangköket med makens restaurangrörelse. Skattemyndigheten hade, enligt kommunens uppgift, också ansett att kvinnan hade ett sådant inflytande att hennes lämplighet skulle påverka makens ansökan om serveringstillstånd. Beslutet överklagades. Länsrätten anförde, tvärtemot kommunens åsikt, att det inte var visat att kvinna skulle anses ha ett betydande inflytande i makens restaurangrörelse. Det var därmed endast maken som lämplighetsprövningen skulle omfatta. Rätten anförde därefter dock att mannen, med hänsyn till den korta tid som

5 5 (95) vid ansökningstillfället hade förflutit sedan han övertog restaurangrörelsen, inte kunnat visa sin allmänna lämplighet vad gäller drivandet av aktuell typ av företag. Det fanns därmed ändå tillräckliga skäl att avslå ansökan. Länsrätten avslog således överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten och anförde bl.a. att han hade bedrivit restaurangrörelse i nästan 15 månader (när kommunen beslutade i ärendet) och att detta borde räcka för att anses ha visat erforderliga kunskaper. Kommunen genmälde bl.a. att tveksamhet fanns beträffande sökandens ekonomiska skötsamhet i och med att denne inte deklarerat och betalat skatt under den tid han arbetat som platschef. Sökanden menade å sin sida att skattemyndigheten godkänt hans deklaration. Kammarrätten anförde inledningsvis att den delade länsrättens bedömning att sökandens hustru inte skulle anses ha ett betydande inflytande i verksamheten och att hon därför heller inte skulle lämplighetsprövas. Rätten anförde vidare att i och med att sökanden bedrivit restaurangverksamhet i drygt 14 månader när kommunen fattade sitt beslut så borde detta medföra att hans branschkunskap skulle anses tillräcklig. Eftersom sökanden dessutom gått en kurs i alkohollagstiftningen kunde bristande branschkunskap eller kännedom om alkohollagstiftningen inte utgöra skäl att vägra tillstånd. Rätten bedömde därefter sökandens personliga och ekonomiska lämplighet. Bedömningen resulterade i att det inte heller i detta avseende fanns skäl att vägra tillstånd. Rätten beaktade då bl.a. att sökanden inte hade några restförda skatte- eller avgiftsskulder, att han inte undandragit sig skatt i samband med arbetet som platschef och att han enligt skattemyndigheten redovisat och betalat mervärdesskatt i rätt tid. Kammarrätten biföll därför överklagandet men överlämnade också målet till kommunen för utveckling och arbete för erforderliga åtgärder. Göteborg M *) *) Fråga om återkallelse av serveringstillståndet efter konstaterad ekonomisk misskötsamhet (bl.a. hade bolaget skönstaxerats) men också ovilja att skicka in restaurangrapporter. Länsrätten ändrade till varning. Kammarrätten delade, efter överklagande av kommunen, länsrättens bedömning. Se referat vid Länsrätten 7 kap. 7. Sundsvall Ä W *) *) Fråga om lämplighet (serverat utan tillstånd efter ombildning av bolag). Ett handelsbolag fick serveringstillstånd i mars I juli samma år gjordes en ägarförändring och ett nytt handelsbolag fortsatte serveringsverksamheten. Någon ansökan om nytt tillstånd gjordes aldrig utan saken upptäcktes efter ungefär ett halvår (i samband med inlämnandet av restaurangrapporten). Uppmanad därtill inkom det nya bolaget med ansökan om serveringstillstånd. Kommunen avslog ansökan och anförde bl.a. att sökanden nu visat prov på dåliga kunskaper i alkohollagstiftningen. Kommunen hade också synpunkter på sökandebolagets ekonomiska förhållanden. Bolaget överklagade beslutet och anförde bl.a. att den uteblivna ansökningen berodde på ett missförstånd samt att bolagsmannen genomgått utbildning och examinerats med godkänt resultat. Länsrätten fann att bolaget inte visat att det hade erforderliga kunskaper i alkohollagstiftningen och också uppvisat tveksamheter beträffande de ekonomiska förhållandena. Det var därigenom inte lämpligt att meddelas serveringstillstånd. Överklagandet avslogs. Bolaget överklagade domen. Kammarrätten i Sundsvall gjorde en annan bedömning än kommunen och länsrätten. Domstolen anförde inledningsvis att det som kommunen åberopat i målet som skäl för att

6 6 (95) avslå ansökan kan utgöra skäl att ifrågasätta bolagsmannens och därmed även bolagets lämplighet att inneha serveringstillstånd. När det först gällde kommunens inställning avseende bolagsmannens kunskaper i alkohollagstiftningen menade kammarrätten att sådana kunskaper ju ansetts föreligga när tillståndet meddelades. Därmed kunde inte nu sådana brister i detta avseende finnas att de kunde utgöra skäl för avslag. Däremot såg rätten allvarligt på det faktum att det nya handelsbolaget fortsatt att servera alkohol utan att söka nytt tillstånd. Rätten anförde dock vidare att verksamheten efter namnbyte endast fortsatt med samma personal och även i övrigt som tidigare. Det nya bolaget hade också sökt tillstånd så snart det uppmärksammats på behovet därav. Därmed menade kammarrätten att inte heller denna grund kunde utgöra skäl för att vägra tillstånd. Inte heller det som anförts från kommunens sida om tveksamhet i den ekonomiska skötsamheten (bolaget hade obestritt invänt dels att restförda skatter och avgifter berott på att den bokföringsfirma handelsbolaget anlitat inte skött sitt uppdrag, men också att bolaget betalt alla restförda skatter och avgifter) utgjorde skäl för att vägra tillstånd. Kammarrätten upphävde därför länsrättens dom och kommunens beslut samt beviljade bolaget det sökta serveringstillståndet (handlingarna överlämnades till kommunen för vidare handläggning i anledning av domen). Kommunen överklagade domen men fick inte prövningstillstånd i Regeringsrätten ( , nr ). Stockholm AB *) *) En av bolagsmännen i ett kommanditbolag gjorde sig i februari 2000 skyldig till trafiknykterhetsbrott (alkoholkoncentrationen i utandningsluften hade vid kontroll uppgått till 0,35 milligram per liter). Kommunen meddelade varning med hänvisning till bristande lämplighet och beslutet överklagades. I överklagandet anfördes bl.a. att händelsen inträffat för så länge sedan att den inte längre kunde utgöra skäl för ingripande. Länsrätten, som hänvisade till Statens folkhälsoinstituts kommentar avseende karenstid vid brott och återkallat tillstånd, avslog överklagandet. Referatet hämtat ur 2003 års domsammanställning. Bolaget överklagande beslutet till kammarrätten vilken anförde att den delade länsrättens bedömning varmed överklagandet avslogs. Jönköping Ä H *) *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak med hänvisning till ekonomisk misskötsamhet hos tillståndshavaren, men även i viss mån efter konstaterande av hur denne annonserat i pressen och även hur denne sedan skötte själva serveringen av alkoholdrycker (brist på återhållsamhet). Den ekonomiska misskötsamheten hade konstaterats beträffande tre olika tillfällen för vilka kommunen begärt in särredovisning. Någon sådan särredovisning hade inte presenterats. Den tveksamma annonseringen hade skett i dagspressen och innebar att gäster erbjöds att köpa fyra starköl för 100 kronor för att förfesta på restaurangen. Annonsen var införd samma dag som det var avslutning för avgångsklasserna i gymnasieskolan. Tillståndshavaren överklagade kommunens beslut om återkallelse till länsrätten som meddelade inhibition. Länsrätten anförde att det mot bakgrund av att tillståndshavaren numera ändrat sina bokföringsrutiner och åtgärdat bristerna i kassahantering förelåg särskilda skäl att i stället meddela varning. Beträffande marknadsföringen riktades viss kritik men det var ej något som togs med i slutklämmen av domen. Texten är ett sammandrag från år 2002 års domsammanställning. Kommunen överklagade beslutet till kammarrätten som drygt ett år senare belyste frågan avseende huruvida särskilda skäl förelåg att meddela varning eller ej. Rätten ansåg att tillståndshavaren överträdelser inte varit av tillfällig natur eller grundats på missförstånd utan anförde att de rådande förhållandena inte kunde anses vara en tillräcklig grund för att anta att verksamheten fortsättningsvis skulle bedrivas i enlighet med gällande bestämmelser. Mot bakgrund av detta upphävde kammarrätten länsrättens dom och fastställde kommunens beslut om återkallelse.

7 7 (95) Stockholm Ä AB *) *) Kommunen återkallade serveringstillståndet med hänvisning till att bolaget inte längre uppfyllde lämplighetskraven i 7 kap. 7. Kommunen hade tillsammans med polismyndigheten inspekterat restaurangen där en pizzabagare undandragit sig kontroll genom att snabbt ta sig från serveringsstället. Då polis fanns utanför restaurangen återfördes mannen och kontroll utfördes som visade att mannen inte hade giltigt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Mannen uppgav att han var kusin till ägaren och att han just denna kväll hjälpte till utan någon form av ersättning. Länsrätten konstaterade att den aktuella personen uppenbarligen utfört arbete vid tillsynstillfället samt att denne arbetat under former som medfört krav på gällande uppehålls- och arbetstillstånd. Mot bakgrund av att tillståndshavaren ej kontrollerat att nödvändiga tillstånd fanns ansåg rätten att bristande lämplighet förelåg varmed grund för återkallelse fanns. Rätten valde dock att förordna att återkallelsebeslutet inte skulle gälla förrän domen vunnit laga kraft. Referatet är från 2002 års sammanställning. Tillståndshavaren överklagade ärendet till kammarrätten, vilken anförde att kraven på bevisning i fråga om återkallelse av serveringstillstånd måste ställas högt. (Jfr. RÅ 1994 ref. 88) Vidare anfördes att bolagets företrädare givit förklaringar som inte kunde lämnas utan hänseende. Rätten konstaterade även att någon ytterligare utredning, polisutredning angående misstänkt överträdelse av utlänningslagen, ej förelåg. Mot bakgrund av föreliggande beviskrav bedömde kammarrätten att det inte med tillräcklig grad av säkerhet har kunnat fastställas att mannen utfört arbete under former som medfört krav på gällande arbets- och uppehållstillstånd vid restaurangen, varmed överklagandet bifölls. Kammarrätten 7 kap. 8 ( kök, matutbud) Kammarrätt Datum Mål nr Överklagat ärende Länsrätt Sak Jönköping Ä E *) *) Kommunen återkallade serveringstillståndet med hänvisning till att tillståndshavaren (ett aktiebolag) inte tillhandhöll lagad mat i tillräcklig omfattning. Dessutom var det fråga om ett mycket begränsat urval av rätter. Kravet i 7 kap. 8 (och därmed en av förutsättningarna för tillstånd) var därmed inte längre uppfyllt. Kommunen hade vid granskningen av bolagets uppgifter i restaurangrapporten för år 2001 kunnat konstatera att försäljningen av mat stod för en mycket liten del av omsättningen på restaurangen. Första halvåret utgjorde den 6,8 % och andra halvåret utgjorde den 4,9 %. Med anledning av detta hade kommunen i maj 2002 i brev underrättat bolaget om att man ansåg att brister beträffande matutbudet förelåg och det faktiska tillhandahållandet av desamma inte var acceptabelt. Kommunen tillskrev tillståndshavaren ånyo där bristerna ännu en gång påtalades samt vilka påföljder som skulle kunna komma ifråga om inte rättelse vidtogs. Kommunen gjorde även två kontrollbesök varvid bristerna särskilt kontrollerades. Kommunens representanter kunde dock konstatera att man inte hade ingredienser för att kunna tillaga maträtter som uppgavs på menyn. Bolaget överklagade beslutet och menade bl.a. att beslutet om återkallelse inte var lagligt grundat eftersom lagen numera inte föreskriver att omsättningen av mat ska utgöra viss del av den totala omsättningen. Restaurangen, en dansrestaurang, med öppettid till alla veckans dagar, innebar enligt bolaget att merparten av besökarna anlände sen kvällstid. Efterfrågan på mat angavs då inte lika stor som på en traditionell restaurang. De anförde att det knappast kunde vara lagstiftarens mening att den aktuella typen av restaurang skulle ha lika högt ställda krav på varierat och allsidigt matutbud som en traditionell restaurang. Vid det första kontrollbesöket hade oturligt nog en matleverans uteblivit just denna dag, redan dagen därpå fanns fullt sortiment. Vid det andra kontrollbesöket hade kontrollanterna inte undersökt huvudfrysen vilken finns i källaren på restaurangen. I denna fanns det, enligt bolaget, nypåfyllda förråd med de matvaror som motsvarade menyn.

8 8 (95) Kommunen genmälde bl.a. att, oavsett vilken tid serveringsstället öppnar, i detta fall klockan åtta på kvällen och oavsett när gäster brukar anlända till restaurangen, så kan inte hela serveringstiden räknas som sen kvällstid (då ju kraven på varierat utbud kan vara lägre). Länsrätten (vilken först hade meddelat inhibition av kommunens beslut) gick vid sakprövningen av ärendet på kommunens linje. Rätten konstaterade att stora brister funnits i det faktiska tillhandahållandet av mat i och med att råvaror saknats i stor utsträckning. Ur domen: Även de maträtter som [restaurangens namn] enligt meny har för avsikt att tillhandahålla får, med hänsyn till att det huvudsakligen handlar om pannfärdiga produkter som inte bereds från råvaror samt den ringa variation av vad som utbjuds, anses otillräckliga för att uppfylla kravet på ett varierat och komplett utbud. För tillstånd krävs i princip att en allsidig matlagning utifrån råvaror kan företas och faktiskt kan erbjudas gästerna. Något krav på att matserveringen uppgår till viss andel av den totala omsättningen kan dock inte ställas. Att [restaurangens namn] är en dansrestaurang, medför inte att kravet på att ett varierat och komplett utbud kan erbjudas är lägre. Först under sen kvällstid kan kraven på variation och allsidighet sänkas. Länsrätten ansåg att bolaget inte vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna och att överträdelsen inte kunde anses tillfällig eller ha berott på missförstånd, eftersom bolaget vid ett flertal tillfällen hade uppmärksammats på kraven avseende mathållning. Länsrätten avslog överklagandet, och uttalade också att det saknades skäl att medge bolagets yrkande om övergångstid om två månader (en nämndeman var skiljaktig och ville fria bolaget. Referat från domsammanställning Kammarrätten meddelade inhibition varpå muntlig förhandling hölls den 18 november I domen anfördes att kommunens handläggare vid två tillsynsbesök konstaterat brister beträffande serveringsställets matutbud. Kammarrätten instämde i det som klaganden anfört angående att krav inte längre ställs beträffande matserveringens omfattning i förhållande till verksamhetens totala omsättning. Rätten anförde vidare angående vad som framkommit i övrigt, särskilt angående missförstånd vid de båda tillsynsbesöken, att grund för ingripande enligt 7 kap st. inte förelåg varmed överklagandet bifölls. Enligt uppgift har kommunen överklagat domen till Regeringsrätten. Kammarrätten 7 kap. 9 Kammarrätt Datum Mål nr Överklagat ärende Länsrätt Sak Jönköping Ä , K *) *) En ishockeyklubb ansökte om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap i en ishall. Tillståndsmyndigheten avslog ansökan med motiveringen att alkoholförtäring borde undvikas i kommunala anläggningar och att alkohol inte var förenligt med idrottsliga aktiviteter. Länsrätten instämde i socialnämndens bedömning och avslog överklagandet. Referatet hämtat från 2003 års sammanställning. Länsrättens dom överklagades. I detta hänvisade klaganden till att länsrättens ordförande (som varit skiljaktig) velat bifalla överklagandet och att hans uppfattning överensstämde med gällande praxis. Kammarrätten gick på länsrättens ordförandes linje. De förhållanden under vilka serveringen var tänkt att ske (på en idrottsanläggning där ungdomsverksamhet förekommer och i en lokal vars glasväggar gjorde att gästerna skulle ha direkt kontakt med läktare och rink) var i sig inte tillräckligt för att avslå ansökan m.h.t. 7 kap. 9. Ansökan gällde också servering till slutna sällskap i en klart avgränsad del av anläggningen. Vidare hade varken polismyndigheten eller miljönämnden haft något att erinra mot ansökan. Kammarrätten fann slutligen att kommunens utredning i övrigt inte heller gav stöd för uppfattningen att

9 9 (95) serveringen skulle komma att medföra risk för alkoholpolitiska olägenheter. Överklagandet bifölls därför. Kammarrätten 7 kap. 19 (återkallelse av serveringstillståndet) Kammarrätt Datum Mål nr Överklagat ärende Länsrätt Sak Stockholm Ä , AB *) *) Fråga om ekonomisk misskötsamhet ( svart arbetskraft ) och byte av bolagsperson som inte anmäldes. Detta ärende har beröringspunkter med ett annat mål om servering i samma kammarrätt. Det senare målet (dom avkunnad samma datum) har mål nr och återfinns nedan under 7 kap. 20. Här först mål : Referat efter prövningen i länsrätten: Kommunen återkallade serveringstillståndet med hänvisning till att tillståndshavaren (ett handelsbolag) misskött sig genom att inte betala skatter och avgifter för anställd personal under åren 1999 och Bolaget hade dessutom brustit i anmälningsskyldigheten (8 kap. 3 ) genom att inte anmäla en ägarförändring då en ny bolagsman tillkom i bolaget. Bolaget överklagade och menade bl.a. att det endast var en av bolagsmännen som skött restaurangen de senaste åren (ägarförändringen var därmed inte väsentlig). Denne hade också utfört alla sysslor, som matlagning och servering, på restaurangen själv. Dock tillade han att han hade ryggproblem och därför, för säkerhets skull, hade han angett andra personer som serveringssansvariga. Bolagsmannen menade dock att dessa personer aldrig arbetat på restaurangen och därmed heller aldrig fått någon lön. Vid länsrättens muntliga förhandling vittnade en person om att hon praktiserat på restaurangen endast i slutet av år 2000 och att hon sedan anställdes år 2001 (och då fick lön). Hon hade inte sett någon annan än bolagsmannen arbeta på restaurangen. I ärendet fanns intyg från PRV att en ny bolagsman tillkom i oktober 2000 och att den nye bolagsmannen också var firmatecknare. Vidare fanns en tjänsteanteckning från länsstyrelsen varav framgick att en anonym person tipsat om att ovan nämnda kvinna arbetade svart på restaurangen sedan två och ett halvt år. Vidare angavs i tjänsteanteckningen att uppgiftslämnaren sagt att bolagsmannen utfärdade anställningsavtal bl.a. till kvinnan - något som hon behövde för att få hyra en lägenhet. I ärendet fanns ett sådant anställningsavtal, underskrivet av såväl bolagsmannen som kvinnan. Enligt avtalet började hon arbeta på restaurangen i september Det fanns också i handlingarna ett inkomstintyg vari intygades att kvinnan var anställd och att hennes beräknade inkomst för år 2000 var kronor. Enligt uppgift från skattemyndigheten hade kvinnan dock endast inkomster från ett reklamföretag och från SCN. Enligt skattemyndigheten hade restaurangbolaget inte betalat eller redovisat skatt eller avgifter för inkomståren 1999 och Länsrätten konstaterade att den uteblivna anmälan om ny bolagsman utgjorde grund för återkallelse av tillståndet. Vidare att flera olika personer anmälts som serveringsansvariga vid åtminstone fyra tillfällen under 1999 och Några kontrolluppgifter beträffande dessa personer hade dock inte skickats till skattemyndigheten. Bolagsmannens uppgift om att denne ensam utfört alla göromål på restaurangen bedömde länsrätten som föga trovärdiga (restaurangen hade ett 30-tal sittplatser). Vissa motstridiga uppgifter fanns om kvinnans anställningsförhållanden. Sammantaget menade rätten att bolagsmannens uppgift om att det inte skulle ha funnits någon avlönad personal på restaurangen under 1999 och 2000 som så osannolika att de inte förtjänade tilltro. Rätten delade därmed kommunens uppfattning och det var rätt att återkalla bolagets serveringstillstånd. Överklagandet avslog således. (En nämndeman var skiljaktig och ville fria bolaget). Efter överklagade höll kammarrätten muntlig förhandling i målet. Domstolen uttalade därefter i sina domskäl att vissa i länsrättens dom närmare angivna omständigheter, bl.a. aktuella intyg och anmälningar av serveringsansvariga, ger anledning misstänka att bolaget haft

10 10 (95) oavlönad personal. Därefter hänvisade dock rätten till att en så ingripande åtgärd som återkallelse av serveringstillståndet kräver en mycket stark bevisning (rätten hänvisade till RÅ 1994 ref 88). Rätten fann att man inte kunde bortse från de förklaringar som bolaget haft. Någon skatteutredning som visade att någon i sammanhanget aktuell person uppburit lön från bolaget fanns inte heller. Mot bakgrund av beviskraven menade rätten att det inte med tillräcklig grad av säkerhet har kunnat fastställas att bolaget underlåtit att betala skatter och avgifter för anställd personal under 1999 och Därmed fanns inte heller grund för återkallelse på denna grund. Återstod då den uteblivna bolagsändringen. Även beträffande denna grund för kommunens beslut fann kammarrätten skäl att tro på bolagets förklaring: Bolaget har bl.a. anfört att [NN] inträde i bolaget enbart betingats av att verksamheten drivs i handelsbolagsform och att det då krävs minst två bolagsmän, men att [NN] i enlighet med bolagsavtalet inte haft del i bolagets verksamhet och resultat. Rätten fann att omständigheterna i målet var sådana att underlåtenheten att anmäla bolagsförändringen inte skulle utgöra grund för återkallelse av tillståndet. Kammarrätten biföll därmed överklagandet. Anm. Kommunen kommer enligt uppgift inte att överklaga kammarrättens dom. Stockholm AB *) *) Kommunen återkallade serveringstillståndet med hänvisning till dels ekonomisk misskötsamhet, dels att tillståndshavaren använt s.k. svart arbetskraft. Upprinnelsen till beslutet var en av länsstyrelsen utförd inspektion av restaurangen varvid en person påträffats som saknade arbetstillstånd, men som ändå utförde arbete på restaurangen. Enligt länsstyrelsens rapport från besöket agerade mannen till en början som om han vore hovmästare. Han hade också sina ytterkläder och legitimation i personalutrymmena (vilka låg i en annan byggnad). Efterhand menade mannen att han var på restaurangen för att söka arbete. Restaurangbolaget vitsordade också att man hade för avsikt att hjälpa mannen med ansökan om arbets- och uppehållstillstånd samt senare att anställa honom. Att mannen var på restaurangen vid tiden för länsstyrelsens besök berodde på att han endast en halvtimme senare skulle besöka sin advokat och att han inför det besöket behövde få hjälp med att förbereda sig. Bolaget förnekade att mannen utfört något arbete på restaurangen. Den ekonomiska misskötsamheten framkom efter kontroll med skattemyndigheten, varvid bolagets skattekonto utvisade en skuldsumma på drygt kronor (som månaden därpå var betald). Bolaget överklagade beslutet. Länsrätten meddelade inhibition Länsrätten konstaterade vid sakprövningen att motstridiga uppgifter förelåg huruvida mannen ifråga hade arbetat på restaurangen eller ej. Övervägande skäl talade dock för att mannen hade utfört visst arbete. Däremot var det ovisst i vilken utsträckning så hade skett. Länsrätten beaktade också den skuld som bolaget hade haft till det allmänna. Grund för återkallelse fanns enligt rättens uppfattning, men med hänsyn till dels att omfattningen av mannens arbete på restaurangen fick bedömas som ringa (efter vad som hade visats i målet), dels det relativt låga skuldbeloppet fanns särskilda skäl att stanna vid en varning. Länsrätten biföll sålunda överklagandet och meddelade en varning. Referatet hämtat ur 2002 års sammanställning. Tillståndsmyndigheten överklagade beslutet till kammarrätten och anförde bl.a. att ytterligare omständigheter framkommit som skulle påvisa tillståndshavarens olämplighet (av domen framgår att kommunen ånyo inspekterat restaurangen och då hittat försvårande omständigheter vilka dessa är framgår dock inte). Kammarrätten delade länsrättens uppfattning beträffande bristerna i bolagets ekonomiska förehavanden och fann att grund för återkallelse i denna del var påvisat. När det däremot gällde frågan om den aktuella personen utfört arbete eller inte hänvisade rätten till ett uttalande av Regeringsrätten angående krav på bevisning vid fråga om återkallelse av serveringstillstånd (dom , nr , RÅ 1994 ref. 88). I detta uttalade Regeringsrätten att en återkallelse av serveringstillstånd bör kunna vidtas endast när det klart