ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan"

Transkript

1 Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter.

2 Brf Storstugans årsredovisning 2011 Denna kopia av årsberättelsen delas ut till alla medlemmar. Ett underskrivet originaldokument med styrelsen och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Foto: Layout: Omslagsbild: Foto Maria Edelsvärd Johan Edelsvärd Johan Edelsvärd Maria Edelsvärd

3 Brf Storstugans årsredovisning Den här utgåvan av årsberättelsen delas ut till alla medlemmar. Ett underskrivet originaldokument med styrelsens och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Vid utdelning finner du kopior av de undertecknade originaldokumenten, som lösblad i årsberättelsen. Har du inte dessa kan de hämtas på områdeskontoret eller via föreningens hemsida Innehåll Kallelse till årsstämma... 5 Ordförandens kommentarer... 6 Förvaltningsberättelse... 7 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Noter...16 Slutord...20 Revisionsberättelse...21 Vision...22 Policy...23 Motioner...29

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen är resultat- och balansräkning med till-hörande notförteckning, som i siffror visar verksamheten. Av notförteck-ningen framgår detaljinformation om vissa poster i resultatoch balansräkningen. Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och inriktning t.ex. beskriver fastigheten, utfört underhåll under året, avgifter, ägarförhållanden, d.v.s. antalet medlemmar med eventuella förändringar under året samt vilka som haft uppdrag i föreningen. Även förväntad framtida utveckling belyses kort i förvaltningsberättelsen. RESULTATRÄKNING Visar vilka intäkter och kostnader föreningen haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott eller underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäk-terna till kostnaderna. Med andra ord skall årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som förväntas uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras. AVSKRIVNING Här redovisas årets kostnad för nytt-jandet av föreningens anläggningstillgångar, d.v.s. byggnader och inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på tillgångens bedömda ekonomiska livslängd och belastar årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning. I not till byggnader och inventarier framgår den ackumulerade avskrivningen, d.v.s. den totala avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader och inventarier som före-ningen äger. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Antingen intäkter eller kostnader som inte är en del av den normala verk-samheten, t.ex. nedskrivning av fas-tighetens värde, ränteeftergifter och låneeftergifter. BALANSRÄKNING Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark och inventarier samt långfristiga placeringar dels omsättningstillgångar såsom avgifts-fordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och kortfristiga skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och upplåtelseavgifter och fritt eget kapital, som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år (dispositionsfond och balanserat resultat). ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. KASSA OCH BANK (likvida medel) Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder som bostadsrättsföreningen skall betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, t.ex. fastighetslån. KORTFRISTIGA SKULDER Skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t.ex. leverantörsskulder. FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus. I enlighet med denna plan skall årligen avsättningar göras till en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns för att trygga underhållet av föreningens hus. Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen skall avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Tillgodohavanden i fonden för yttre och inre underhåll redovisas på skuldsidan i balansräkningen. STÄLLDA PANTER Avser i föreningens fall de säkerheter, pantsättningar och fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för t.ex. erhållna lån. ANSVARSFÖRBINDELSER Åtaganden för föreningen som inte redovisats som kort eller långfristig skuld eller avsättning. Kan vara borgensförbindelser enligt avtalsenligt åtagande, som föreningsavgäld. LIKVIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. SOLIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina långfristiga skulder. Soliditeten erhålls genom att jämföra summan av eget kapital och yttre fond med summa tillgångar. Riktvärde för soliditeten är minst 15%. 4

5 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Förslag till dagordning Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdagen den 28 maj 2013, kl Plats: Tibble Kyrkans Hörsal 1. Öppnande samt val av stämmoordförande 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 13. Val av styrelseledamöter Mandatperioden för Lars Biertz, Jens Modin, Lisbet Lissgärde, Peter Hobsjö och Ragnhild Södervall går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma. Fem ledamöter skall väljas på två år 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant 15. Val av valberedning 16. Val av nio ombud till stämman 2013 i HSB Stockholms distrikt Nordost 17. Motioner a) Rolf Hållinder Storstugan 2.0 b) Rolf Hållinder Gemensamhetslokaler m.m. c) Sten Eriksson Ökat inflytande och medlemsdemokrati d) Sten Eriksson Offentliga register över innehavare av Storstugans parkeringsplatser e) Sten Eriksson Parkeringsplatser för korttidsparkering (30 minuter) 18. Information om pågående arbeten 19. Övriga frågor (endast till diskussion där beslut ej kan fattas) 20. Avslutning 5

6 Ordförandens kommentarer Brf Storstugan har lämnat ännu ett aktivt och framgångsrikt år bakom sig. Under det gångna året har styrelsen arbetat med att förbättra våra relationer till våra grannföreningar i syfte att bygga upp ett förnyat stabilt samarbete, som på längre sikt strategiskt kommer att gynna oss i Storstugan. Arbetet har mestadels kretsat kring vårt gemsamt ägda bolag Täby Fjärrvärme AB, men även kring utveckling av vårt helägda dotterbolag Stugab AB. Under senare delen av 2012 har styrelsen arbetat med att överföra ekonomisk förvaltning från AdEx till egen regi. Den strategiska inriktningen är att inom en femårsperiod kunna erbjuda ett komplett förvaltningskoncept även till våra grannföreningar och på så sätt säkerställa ett lukrativt samarbete på flera plan. Styrelsen har, vad avser dels arbetet med Täby Fjärrvärme AB och dels utvecklingsplanerna gällande Storstugan 2.0, känt sig manad att kalla till två extra föreningsstämmor. Det är enligt styrelsen mycket viktigt att så pass stora frågor ges extra utrymme att debatteras innan beslut fattas. Vi medlemmar sitter på enorma tillgångar, som medger stora strategiska fördelar förutsatt att dessa hanteras korrekt, effektivt och med eftertanke. Genomförd enkätundersökning utvisar ånyo att våra boende anser att boendet håller hög kvalité och att speciellt lokalvården har fått mycket beröm, vilket är glädjande att konstatera. Det största projektet under det gångna året har varit att upprusta övre delen av parken. Vi har bland annat ombesörjt omläggning av plattor och gräsytor samt uppsättning av nya staket runt våra grönområden. Fokus har legat på att skapa en mer gemytlig miljö med fräscha ljusa ytor och nya möbler, men samtidigt signalera att området är privat mark. Storstugan behåller sin position som en av de mest eftertraktade bostadsrättsföreningarna i Täby. Vi konstaterar att priserna på våra bostadsrätter bibehållits och att de är väsentligt högre än i närliggande föreningar. Styrelsen har arbetat aktivt för att Storstugans boende skall erbjudas flera faciliteter, såsom ökade öppettider på kontoret och tillgång till ett nytt motionsrum. Vi har också kunnat erbjuda aktiviteter i form av en mångfald kurser och cirklar, vilka hållits i våra lokaler. Vi eftersträvar alla en positiv och hjälpsam attityd, vilket är grunden för en god atmosfär. Det finns en stolthet över att arbeta i Storstugan, en stolthet som också skapar arbetsglädje. Denna arbetsglädje kommer alla våra boende till del. Styrelsens medlemmar och förvaltningspersonalen tackar för det gångna året och ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med våra boende i positiv och konstruktiv anda. Lars Biertz Ordförande 6

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby avger härmed redovisning för före-ningens verksamhet under räkenskapsåret Styrelsen hade följande sammansättning: Lars Biertz ordförande, Johan Edelsvärd vice ordförande Jens Modin ekonomiansvarig Daniel Tufvesson sekreterare Lisbet Lissgärde studieorganisatör Peter Hobsjö, Rolf Södergren Carita Halling, Ragnhild Södervall samt Lars Lindström utsedd av HSB Stockholm. Mandatperioden för Lars Biertz, Jens Modin, Lisbet Lissgärde, Peter Hobsjö och Ragnhild Södervall går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma. Fem ledamöter skall väljas på två år. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Lars Biertz, Johan Edelsvärd, Jens Modin och Daniel Tufvesson med två i förening. Revisorer Revisor har varit Hans Nordstedt med Jan-Ola Tisér som suppleant, valda av föreningen, samt Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå, utsedd i samråd med HSBs Riksförbund. Distriktsstämma i HSB Stockholms distrikt Nordost Föreningens ombud har varit: Alla ordinarie ledamöter i styrelsen. Valberedning Valberedningen har bestått av Irma Partanen, Per Johanneson, Benkt-Arne Philipson, Patrik Ericsson, Gunnar Forslund och Ritva Fagerlund, tillika sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 april Extra föreningsstämma hölls den 10 september 2012 med anledning av ev investering/förvärv i värmeproduktion genom Täby Fjärrvärme AB i samverkan med övriga föreningar. Extra föreningsstämma hölls den 4 december med anledning av ansökan om ny detaljplan för föreningens fastigheter Tibble 9:1 samt Marknaden Samtidigt informerade styrelsen om budget för 2013, pågående och kommande arbeten och projekt i fastigheterna. Styrelsen har under året hållit 12 (12) protokollförda sammanträden. Förvaltning Teknisk och administrativ förvaltning har utförts av Stugab AB. Ekonomisk förvaltning har utförts av AdEx Fastighetsförvaltning AB. Förvaltare har varit Christoffer Ericsson anställd av Stugab AB. Lägenhetsöverlåtelser Av föreningens 704 lägenheter har under året 56, alltså 8 % (73=10,4 %, siffrorna inom parentes avser föregående år) överlåtits. Fastigheterna Bostadsrättsföreningen består av 704 lägenheter och 11 lokaler. Den totala ytan är m², varav lokalyta 877 m² och lägenhetsyta m². Föreningens mark omfattar m². Husen byggdes åren Entreprenörer Lokalvård har utförts av Stugab AB Felanmälan har under kontorstid mottagits av Stugab AB. Under icke kontorstid har Jourmontör AB tagit emot felanmälningar. Akuta reparationsarbeten under ordinarie arbetstid har utförts av Stugab AB. Otis AB har utfört underhållsoch jourservice på hissarna. Q-Park AB har ansvarat för bevakning av och åtgärd vid felaktigt uppställda fordon inom vårt markområde. Stugab AB har utfört sommarskötsel av vårt markområde. Green Landscaping har utfört vinterskötsel av vårt markområde. Electrolux har, huvudsakligen, svarat för reparationer av utrustningen i våra tvättstugor. Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB (fd. Roslagens hundbevakning) har anlitats som störningsjour. 7

8 Förvaltningsberättelse forts. Utöver löpande underhåll har följande större arbeten utförts: Under året har sju (två) försäkringsskador inträffat, däribland två vattenskador av större dignitet som berört flertalet boende. Under sommarperioden har sommarluckor varit monterade i värmeväxlarna för att nattetid minska värmetillförseln till tilluften. Underhållsplan Under 2012 har underhållsåtgärder genomförts i enlighet med reviderad underhållsplan från Föreningen har bland annat låtit utföra en större upprustning av övre delen av parken, bl.a. omläggning av plattor på gångar, installation av bevattningssystem och omläggning av gräsytor samt låtit uppföra nya staket. Den årliga besiktningen av föreningens gemensamma utrymmen och markområden genomfördes den 17 oktober I samband med besiktningen reviderades underhållsplanen samt beslutades att under år 2013 skulle bland annat följande utföras: Upprustning av hårda ytor på övre och nedre delen av parken Upprustning och flytt av lekplats Byte av samtliga ytterdörrar till hyreslokaler, gemensamhetslokaler och förråd Byte av stamventiler till värmecirkulationssystem Övrigt Boendeenkäten för år 2012 besvarades av 252 boende = 35,8 % (261=37,1 % ) Kultur-, studie- och fritidsverksamhet Brf Storstugan har under 2012 kunnat erbjuda följande kurser, cirklar, föreläsningsserier och informationsträffar: Akvarellmålning - 4 kurser Bokcaféet - 12 sammankomster Bridge - 2 kurser Cirkelträning i Gymmet Föredrag - Jordstrålning, m.m. Föreläsningsserie Strindberg och Shakespeare - 2 serier Kinesisk kalligrafi - 2 kurser Lär känna din förening - 2 sammankomster Opera - 1 serie Sticka tillsammans - 2 cirklar Vinprovning - 2 kurser Qi gong - 4 kurser Ledare har rekryterats dels ur de egna leden, dels externt. Deltagare i akvarellmålning och kinesisk kalligrafi har under två dagar ställt ut sina alster i Marknadssalen. Deltagare i kinesisk kalligrafi har under tre veckor ställt ut sina alster i Täby Huvudbibliotek, Täby Centrum. En boulegrupp med deltagare från Storstugan, Kullagränd, Lyktan och andra grannföreningar har träffats några gånger i veckan under det varmare halvåret. Vår tennisbana har stått till medlemmarnas förfogande. Adventskaffe i Marknadssalen och påklädning av granar i respektive port. Information om kultur-, studie- och fritidsverksamheten har fortlöpande lämnats i tidningen Storstugenytt - som delas ut till samtliga 704 hushåll - på föreningens hemsida com, på anslagstavlorna och informationsskärmarna i samtliga entréer. Under 2012 har följande lokaler och anläggningar stått till medlemmarnas förfogande: Marknadssalen Gustaf Bergs väg 17 Åkerbysalen Åkerbyvägen 86 Hobbylokal Åkerbyvägen 94 Bastu Åkerbyvägen 86 Gym Åkerbyvägen 92 Tennisbana Parken Boulebana Parken Åkerbysalen har även hyrts ut till medlemmarna för deras övernattande gäster. Information till medlemmar Föreningens tidning STORSTUGENYTT har utkommit med 4(4) ordinarie nummer. Inget ordinarie informationsmöte hölls Medlemmarna delgavs information om budget för 2013 och budgetprognos, om pågående och kommande underhållsarbeten vid extra föreningsstämma som hölls den 4 december Förenings hemsida (www. brfstorstugan.com) har 8

9 Förvaltningsberättelse forts. uppdaterats med nyheter rörande Storstugan. Föreningen har nyttjat sociala medier för att kommunicera ut löpande nyheter och händelser rörande Storstugan Genom informationsskärmarna har aktuell och akut information lämnats. Brf Storstugans ekonomiska utveckling Året som gick Föreningen har under det gångna året investerat i upprustning av parken, bl.a. genom läggning av nya gräsmattor, omläggning av plattor, trimning och rensning av buskage samt nytt staket. Vidare har ett antal befintliga lokaler genomgått ombyggnation för att omdisponeras till hyreslokaler. Föreningens lån uppgick i slutet av år 2012 till ca 127 miljoner kronor. Under 2012 har teknisk och administrativ förvaltning genomförts av föreningens helägda Stugab AB. Under 2012 har Stugab AB övertagit trädgårdsskötseln av parken från tidigare entreprenör Green Landscaping. Ränteläget återgick 2012 till ett mer gynnsamt ränteläge än föregående år. Detta medförde att föreningens räntekostnader 2012 minskade med ca kronor jämfört med Utsikter för 2013 Inför 2013 höjde föreningen avgiften med 4 %. De stora driftkostnaderna för el, vatten och uppvärmning sjönk under 2012 med ca och utsikterna är goda att framförallt värmekostnaden, som står för en väldigt stor del av driftkostnaderna ska bli lägre Fortum har genomfört en höjning av aktuell taxa vad avser el vilket medför att föreningens kostnad för elförbrukningen påverkas negativt. I syfte att minimera en markant ökning vad avser avskrivningar främst gällande byggnader, har tidigare gällande avskrivningsplan som annuitet ersatts av en rak avskrivningsplan som löper tom år Prognos 2014 och framåt Många omfattande projekt, framförallt byte av hissar och fönster ligger med i underhållsplanen för att påbörjas under kommande år ( ). Dessa projekt kommer att innebära stora investeringar, men samtidigt en årlig besparing på drifts- och reparationskostnader. Styrelsen arbetar för att avgiftsnivån för den kommande femårsperioden bör röra sig mellan oförändrad och en höjning i takt med inflationen. Årsavgifterna Årsavgiften för 2012 uppgick till 542 kr/kvm, en höjning med 21 kronor från Från januari 2013 höjdes avgiften med 4 %. Arvoden Arvoden har utbetalats till styrelse och stämmovald revisor med kronor, exklusive sociala avgifter. Av dessa arvoden avser kronor den löpande verksamheten medan kronor avser projekt. Ekonomisk ställning och resultat Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter utgör kronor, varav markvärde kronor. Fastigheterna var fullvärdeförsäkrade i Trygg-Hansa. I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Förändring av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Balanseras i ny räkning Summa överskott

10 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Styrelsearbete och revision Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Resultat före skatt Inkomstskatt avser tidigare år Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande ur underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

11 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit (beviljad kredit ) Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Tilläggsupplysningar Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Inkomstskatt Från och med 1 januari 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter. Som intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som lagts ner i fastigheten, reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld. Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp inlösta och sålda bostadsrätter. Inkomstskatten uppgår till 26,3 % på skattepliktig inkomst. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisningar från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar Byggnader* Standardförbättringar och markanläggningar Inventarier, fastighetsinventarier *Den tidigare annuitets-avskrivningsplanen har i år ersatts av en rak avskrivningsplan som löper tom år rak planering 3-40 år, rak planering 5-10 år, rak planering Byggnader Avskr. tid Anskaffn. Ack.avskr. Avskrivn Ack.avskr. Restvärde värde t o m 2011 år t o m år Mark har upptagits till anskaffningsvärdet. 13

14 Avskr. tid Anskaffn. Ack.avskr. Avskrivn Ack.avskr. Restvärde värde t o m 2011 år t o m 2012 Standardförbättringar Hissar 30 år Lokaler 10 år Fönster 30 år Värmeanl. 20 år Stamren. Et 1 40 år Stamren. Et 2 40 år Stamren. Et 3 40 år Stamren. Et 4 40 år Ventilation Et 1 40 år Digitala anslagstavlor 3 år Förvaltningskontor och bastu 10 år Förvkont o bastu Et 2 10 år Ventilation Et 2 40 år Digitala anslagstavl Et 2 3 år Paraboler 5 år Ventilation Et 4 40 år Förvkont o bastu Et 3 10 år Konfrum o kontor 10 år Digitala infotavl Et 2 3 år Uppgr bredbandsnät 6 år Ventilation 40 år Energiprojekt etapp Brandtrappor 30 år Förvkont o bastu Et 3 10 år Konfrum o kontor 10 år

15 Avskr. tid Anskaffn. Ack.avskr. Avskrivn Ack.avskr. Restvärde värde t o m 2011 år t o m 2012 Gym 25 år Butikslokaler 10 år Övernattningsrum Troaxförråd 10 år Gårdsrenovering Totalt

16 Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror lokaler och antennplatser Hyror p-platser Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Pant- och överlåtelseavgifter * Dagshyra av lokaler, försäkringsersättning, nyckelbrickor El-avräkningsintäkter * från 16 september 2011 hanterar föreningen panter och överlåtelser i egen regi och intäkterna tillfaller föreningen. Not 3 Reparationer Lägenheter Lokaler Tvättstugor Vatten/Avlopp Värme Ventilation El-installationer Tele/TV/Porttelefon Hissar Asfalterade markytor Huskropp Gårdar och grönanläggningar Vandalisering Nycklar och låssystem Div övriga reparationer Not 4 Planerat underhåll Underhållsprojekt Ventilation Stamventiler Konferensrum Tilläggsisolering av brandtrappor Ombyggnad städförråd till toa Områdeskontor och bastu Gårdsrenovering Planerat underhåll enligt underhållsplan Hissar Målning soprumsgolv Förbättringsåtgärder hyreslokaler Väderstation Övrigt planerat underhåll Not 5 Driftskostnader Försäkringar Tekn o ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, städning KabelTV Bredband till lägenh/lokaler Juridiska kostnader Revisionsarvoden Förstudie energibesparing Telefon, port- och nödtelefon Trädgårdsskötsel Jour, bevakning, utryckning Snöröjning Förbrukningsmaterial Vatten och avlopp El Uppvärmning Sophantering Självrisk Myndighetskrav Ventilation OVK Drivmedel Not 6 Övriga kostnader Fritidsmedel Medlemsinfo och föreningsstämma Kontorsmaterial och tillbehör Datorkostnader och datorkommunikation Programlicenser Föreningsavgift HSB Konsultarvoden Hantering av inkassoärenden

17 Not 7 Styrelsearbete och revision Styrelsearvoden Mötesarvoden och styrelseomkostnader Föreningsvald revisor Representation, utbildning, friskvård Sociala kostnader Arvoden till styrelse som redovisas på projekt mm uppgår till kronor exkl sociala avgifter. Totala kostnader för styrelsearbete och revision har uppgått till kronor. Not 8 Avskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning byggnader Avskrivning standardförbättringar Avskrivning inventarier Not 9 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Mark Standardförbättringar Årets anskaffningar Standardförbättringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Årets avskrivningar Byggnader Standardförbättringar Summa ackumulerade avskrivningar Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Mark Standardförbättringar Taxeringsvärden bostäder lokaler Totalt taxeringsvärde varav byggnader Not 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Andelar Bokfört- Marknads- (st, %) värde värde Stugab AB ( ) 500, Totalt Not 12 Långfristiga värdepappersinnehav Andel i HSB, upptagen till nominellt belopp Täby Fjärrvärme AB ( ), andel 26,9 % Totalt Not 13 Andra långfristiga fordringar Fordran Stugab tom Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Fordran är räntefri. 17

18 Not 14 Kundfordringar Avser pant och överlåtelseavgifter Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Teknisk och adm förvaltning Bredband Fastighetsförsäkring Q-Park; p-automater Elpa Arthen & Bengtsson; TV Screen Solutions Upplupen intäkt lokalhyra Fordran Kolm&Norén Not 16 Kassa och bank Handkassa Affärskonto Not 17 Eget kapital Bundet Insatser och Bundet Underhållsfond Fritt Eget kap uppl.avg. Vid årets början Förändr av underh.fond Avs. till underhållsfond Uttag ur underhållsfond Årets resultat: Vid årets slut Not 18 Fastighetslån Lånesaldo Låneinstitut Ränta Bundet till Saldo Nordea Hypotek 2,743 % rörligt Nordea Hypotek 2,743 % rörligt Nordea Hypotek 3,310 % Nordea Hypotek 4,260 % Nordea Hypotek 4,540 %

19 Not 19 Övriga skulder Depositionsavgifter för lokaler Personalskatt Mervärdesskatt Övrig kortfristig skuld Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader för reparationer och underhåll Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupna kostnader för renhållning Upplupna revisionsarvoden Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna kostnader städning Upplupna kostnader snöröjning Upplupna kostnader vent ombyggnad Upplupna kostnader förvaltning Upplupna kostnader avs kontorskostn, föreningsverks, medlemsinfo Upplupen kostnad jour, bevakning, utryckning Upplupna sociala avgifter Nyckeltal Rörelsens intäkter TKR Soliditet % 19 % 18 % 24 % 25 % 23 % Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Driftskostnad, kr/kvm Ränta kr/kvm Underhållsfond, kr/kvm Lån, kr/kvm

20 Slutord Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmarna för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret. Täby Lars Biertz (Ordf.) Johan Edelsvärd (V.Ordf) Lars Lindström Jens Modin Daniel Tufvesson (Sekr.) Peter Hobsjö Lisbet Lissgärde (Studieorg.) Rolf Södergren Carita Calling Ragnhild Södervall Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats Hans Nordstedt Föreningsvald revisor Per Engzell Auktoriserad revisor Engzells Revisionsbyrå AB Brf Storstugans årsredovisning Denna kopia av årsberättelsen delas ut till alla medlemmar. Ett underskrivet originaldokument med styrelsens och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Vid utdelning finner du kopior av de undertecknade originaldokumenten, som lösblad i årsberättelsen. Har du inte dessa kan de hämtas på områdeskontoret eller via föreningens hemsida www. brfstorstugan.com 20