PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och samt rapport från oberoende revisor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor."

Transkript

1 PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet från det spanska originalet, som kan laddas ned från eller Beloppen har omräknats från nicaraguanska córdobas (NIO) till USAdollars (USD) enligt de officiella kurserna den 31 december respektive. Kompletterande information för svenska läsare lämnas i noter. 1

2 PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och Innehåll Rapport från oberoende revisor.. 34 Balansräkning.. 5 Resultaträkning.. 6 Rapport över förändringar i eget kapital... 7 Rapport över kassaflöden.. 89 Noter till de finansiella rapporterna 1037 sida Noter och tilläggsupplysningar: Verksamhetens natur Redovisningsprinciper Växelkursreglering Noter till balansräkningen Noter till resultaträkningen Infrastrukturfonden Särskilda frågor Mål och policy för hantering av finansiella risker Policy för kapitalhantering Värdering av finansiella instrument sida

3 Rapport från oberoende revisor Till Styrelsen för PRODEL 1, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Vi har utfört en revision av de bifogade finansiella rapporterna för Stiftelsen för främjande av lokal utveckling PRODEL (hädanefter benämnd Stiftelsen ), vilka består av balansräkningen per den 31 december och resultaträkningen, redogörelsen för förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året, en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplysningar. Ledningens ansvar för de finansiella rapporterna Det är Stiftelsens ledning som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards 2 och för sådan intern kontroll som ledningen bedömer är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om dessa finansiella rapporter på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 3. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur organisationen upprättar de finansiella rapporterna för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i organisationens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i de finansiella rapporterna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 1 PRODEL: Fundación para la Promoción del Desarrollo Local 2 IFRS och IAS, se Not 2 3 ISA, International Standards for Auditing, utfärdade av IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board 3

4 Uttalande Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsens för lokal utveckling (PRODEL) finansiella ställning per den 31 december, och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards. Ernst & Young Nicaragua S.A. Gonzalo de Jesús Marin Jiménez Auktoriserad revisor Medlem Nr 1817 Den 15 februari 2013 Managua, Nicaragua 4

5 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling BALANSRÄKNING Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 24, ,9767 Noter TILLGÅNGAR 6 Likvida medel Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Lånefordringar Övriga fordringar Räntefordringar Övriga finansiella tillgångar Aktier och andelar Immateriella tillgångar Byggnader och utrustning Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder 15 Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader och övriga kortfristiga skulder Låneskulder Pensionsförpliktelser Summa skulder Eget kapital 18 Ursprungligt kapital Donationskapital , 25 Reserv för infrastrukturprogram Kapitalreserv Övriga reserver Balanserat resultat , 23 Andra kapitalkomponenter 710 Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Förvaltade garantimedel, Habitat Nic Förvaltade medel enl. avtal Habitat Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna 5

6 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling RESULTATRÄKNING Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 24, ,9767 Noter 19 Finansiella intäkter Finansiella kostnader ( ) ( ) Finansiella nettointäkter före valutajusteringar Intäkter av valutajusteringar Kostnader för valutajusteringar ( ) ( ) Finansiellt bruttoresultat Avsättningar för kreditförluster ( ) Finansiellt nettoresultat Administrationskostnader ( ) ( ) 13 Reversering/nedskrivning av aktier och andelar (71 662) 13 Andel av resultat i dotterbolag Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetskostnader ( ) ( ) Bidrag till kommuner för infrastrukturprogram (86 211) (57 377) Årets resultat Övriga resultatposter Effekt av bolagsomvandling i utlandet 710 Årets totalresultat

7 Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 24,1255 för hela denna sida. Detta gör att siffrorna för inte stämmer med Balansräkningen. Saldo 31/ Saldo 31/12 Saldo 31/12 Noter 18, , 25 18, Årets resultat Kostnader infrastrprogrammet Överfört till kapitalreserv 50% Årets resultat Övrigt resultat Summa resultat Bidrag till infrastrukturprogrammet Kostnader infrastr. Överfört programmet till kapitalreserv 50% Ursprungligt kapital Kapitalreserv Donationskapital Reserver för infrastr (25) Övriga reserver Balanserat resultat Resrev konvert (18) SUMMA

8 Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 24, ,9767 Noter Löpande verksamhet Årets resultat Justeringar för ickekassaflödespåverkande poster: 19 Finansiella intäkter ( ) ( ) 8 Avsättningar för kreditförluster ( ) Vinst (förlust) för aktier och andelar ( ) Orealiserade kursvinster i aktier och andelar ( ) 11 Avskrivningar Överskott vid försäljning av tillgångar (10 784) (1 239) 12 Avskrivning av immateriella tillgångar Finansiella kostnader Värdering av pensionsförpliktelser Orealiserade valutadifferenser 710 ( ) ( ) Minskning av finansiella tillgångar som innehas till förfall Ökning av lån till kreditportföljer ( ) ( ) Ökning av övriga fordringar ( ) ( ) Erhållna räntor på finansiella tillgångar Ökning av övriga finansiella tillgångar (13 683) (2 578) Ökning av periodiserade kostnader och övriga skulder Pensionsbetalningar (859) (27 055) Betald ränta ( ) ( ) Nettokassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet 11 Anskaffning av utrustning (80 310) (69 096) 12 Anskaffning av immateriella tillgångar (6 780) (1 383) 13 Anskaffning av aktier och andelar ( ) Likvid vid försäljning av utrustning Nettokassaflöde från investeringsverksamhet (72 140) ( ) Finansieringsverksamhet Upplåning Amorteringar ( ) ( ) Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet ( ) Ökning (minskning) i likvida medel ( )

9 Likvida medel vid årets början Ökning (minskning) av likvida medel ( ) Likvida medel vid årets slut Transaktioner som inte påverkar kassaflödet 18 Överföring av balanserat resultat till kapitalreserver Nettokostnader för infrastrukturfonden Ändring i avsättningar för kreditförluster Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna 4 Skillnaden beror på olika valutakurser 9

10 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling NOTER Per 31 december och (belopp i USA dollars) 1. Verksamhetens natur Stiftelsen för främjande av lokal utveckling (PRODEL fortsättningsvis kallad Stiftelsen ) är en organisation utan vinstsyfte, som bildats i enlighet med Republiken Nicaraguas lagar. Dess säte är Managua i Nicaragua. Stiftelsens huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla krediter som finansierar verksamheten i mikro, små och medelstora företag och som avser finansiella, kommersiella, jordbruks eller industriaktiviteter; dessutom bostadsförbättringar eller andra personliga behov. Vidare verkar Stiftelsen inom ett annat, ickevinstdrivande område kallat Infrastrukturfonden, vars ändamål är att stödja kommunala infrastrukturprojekt. Fonden finansieras med årliga bidrag, som baseras på en andel av det årliga överskottet och som överförs till en kapitalreserv. Eftersom Stiftelse saknar vinstsyfte är den undantagen från skattskyldighet för inkomster i enlighet med Republiken Nicaraguas Lag om rättvisa skatter. Stiftelsens huvudsyfte är att förbättra levnadsvillkoren för stadsbefolkning med låga inkomster genom att förmedla resurser (egna eller från andra) som används till att förbättra bostäder, stödja mikroföretag eller investera i grundläggande samhällsservice på ett uthålligt sätt och med deltagande av målgrupperna. Stiftelsens specifika ändamål är: 1) Att tillhandahålla såväl lån som gåvomedel för att befolkningen skall få tillgång till teknisk rådgivning, organisationslösningar och finansiella tjänster i syfte att stimulera bostadslösningar, mikroföretag och basal samhällsservice 2) Att förmedla pengar, direkt eller via andra, till små och medelstora företag i syfte att dessa ska öka sina intäkter och sin produktivitet, liksom mikrokrediter till bostadsförbättringar Årsredovisningen per den 31 december godkändes av ledningen den 15 februari Redovisningsprinciper som ligger till grund för de finansiella rapporterna 2.1 Ledningens intygande PRODEL:s, Stiftelsens för främjande av lokal utveckling, finansiella rapporter per den 31 december och har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) 2.2 Värderingsprinciper och funktionell valuta De konsoliderade finansiella redovisningsrapporterna för Stiftelsen per den 31 december och har upprättats på basis av historiska anskaffningsvärden, med undantag av vissa poster, som värderas enligt de redovisningspolicies som beskrivs i Not 4. Beloppen i de finansiella rapporterna är uttryckta i USAdollars 5. 5 I årsredovisningens spanskspråkiga original används nicaraguanska córdobas som redovisningsvaluta. I denna översättning har beloppen omräknats till USAdollars enligt officiell kurs på balansdagen, se Not 5 10

11 2.3 Konsolideringsbas De konsoliderade redovisningsrapporterna per den 31 december inkluderar finansiella rapporter för såväl Stiftelsen för främjande av lokal utveckling, PRODEL, som för dess dotterbolag, PDL Mikrofinans AB. Dotterbolagets finansiella rapporter upprättades per samma datum som de finansiella rapporterna för Stiftelsen, och med tillämpning av samma redovisningsprinciper. Stiftelsen för främjande av lokal utveckling, PRODEL är helägare av PDL Mikrofinans AB, som bildades den 4 juni enligt Kungariket Sveriges lagar. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att anskaffa resurser för finansiering av Stiftelsens verksamhet. [här skriver jag inte ut hela PRODEL:s namn, och har rättat Republiken Sveriges lagar ] Alla saldon, transaktioner, kostnader och intäkter, liksom den avkastning och vinst eller förlust, som uppstår på grund av transaktioner inom koncernens delar, som tagits upp som tillgångar, har eliminerats under konsolideringsprocessen, och tas upp som icke kontrollerade andelar. Dotterbolagets finansiella rapporter har medräknats i konsolideringen från och med anskaffningsdagen, då Stiftelsen övertog kontrollen, och Stiftelsen kommer att fortsätta inkludera dessa rapporter tills kontrollen upphör. En ändring i andelarna i ett dotterbolag som inte medför förlust av kontroll bokförs som transaktion inom Eget kapital. 3. Förändrade redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som antagits av Stiftelsen för upprättandet av de finansiella rapporterna per den 31 december överensstämmer med dem som användes för årsredovisningen med följande undantag: År antog Stiftelsens följande förändringar i de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) och nya tolkningar som publicerats under året. Antagandet av dessa reviderade normer och tolkningar som inte har inneburit någon materiell påverkan på Stiftelsens finansiella rapporter kräver tilläggsupplysningar och, i några fall, förändring av vissa redovisningsprinciper. IFRS 7 Upplysningar om nettoredovisning av finansiella tillgångar och skulder IAS 6 12 Redovisning av inkomstskatter (ändring): återvinning av underliggande tillgångar Ändringar i IFRS Antagandet av dessa reviderade normer och tolkningar har inte haft någon materiell påverkan på Stiftelsens finansiella rapporter. Förändringar i IFRS Under utgav IASB 7 sex ändringar i fem av sina normer. Ändringarna skall tillämpas under de perioder som börjar den 1 januari 2013, men om de tillämpas tidigare skall upplysning om detta lämnas. Antagandet av följande ändringar har inte haft någon inverkan på Stiftelsens redovisningspolicies eller finansiella resultat och ställning: 6 IAS: International Accounting Standards, utgivna av IASB 7 IASB: International Accounting Standards Board 11

12 IFRS 1 om första gången IFRS tillämpas följdändringar vid årliga förbättringar IFRS 1 om finansieringskostnader IAS 1 om utformning av finansiella rapporter IAS 16 om materiella anläggningstillgångar: klassificering av tjänster från osäker utrustning IAS 32 om finansiella instrument: presentation skatteeffekter av utdelningar till innehavare av egetkapitalinstrument IAS 32 om ersättning från finansiella tillgångar och skulder IAS 34 om delårsrapportering finansiell delårsrapportering och avsnitten om totala tillgångar och skulder. Utgivna normer som ännu inte trätt i kraft De normer, som utgivits men ännu inte trätt i kraft då de finansiella rapporterna upprättades, räknas upp nedan. Listan över normer och tolkningar inkluderar sådana som Stiftelsen rimligen anser kommer att få effekt på redovisningsinformationen, resultatet eller ställningen när de börjar tillämpas i framtiden. Stiftelsen avser att tillämpa dessa normer då de träder i kraft: IAS 1: Utformning av finansiella rapporter rapport över totalresultat. Modifieringarna av IAS 1 förändrar grupperingen av de poster som visas i rapporten över totalresultat. Dessa poster, som senare kan omklassificeras (justeras) som komponenter i resultatet (exempelvis i samband med fastställande eller avveckling) bör presenteras separat från sådana som aldrig kommer att omklassificeras. Modifieringen påverkar endast presentationen och har ingen effekt på Stiftelsens resultat eller ställning. Ändringen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 juli eller senare. IAS 19 Ersättningar till anställda (ändring) IASB har utfärdat åtskilliga ändringar i IAS 19, gällande allt från grundläggande förändringar, såsom att ta bort korridormetoden och begreppet förväntad avkastning på tillgångar för förmånsbestämda planer, till enkla klargörande och nya formuleringar. För närvarande utvärderar Stiftelsen ändringarnas generella påverkan. Ändringen träder i kraft för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. IAS 27 Separata finansiella rapporter (enligt ändringen ) Som en konsekvens av de nya IFRS 10 och 12, begränsas det som återstår av IAS 27 till att gälla redovisning av innehav i dotterföretag, gemensamt styrda företag och intresseföretag i separata finansiella rapporter. Stiftelsen lämnar inga separerade finansiella rapporter, och därför skall dessa normer inte tillämpas. Ändringen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures (enligt ändringen ) Som en konsekvens av de nya IFRS 11 och 12, har rubriken för IAS 28 ändrats till investeringar i intresseföretag och joint ventures, och beskriver tillämpningen av kapitalandelsmetoden för investeringar i joint ventures förutom intresseföretag. Ändringen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. IFRS 9 Finansiella instrument: klassificering och värdering. Den utfärdade IFRS 9 återspeglar den första fasen i IASB:s arbete med att ersätta IAS 39, och tillämpas på klassificering och värdering av finansiella tillgångar enligt definitionen i IAS 39. Normen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2015 eller senare, men 12

13 en tidigare tillämpning är tillåten. IFRS 12 Upplysningar om intressen i andra företag IFRS 12 innehåller alla de upplysningar som tidigare fanns i IAS 27 avseende koncernredovisning, liksom de upplysningar som tidigare ingick i IAS 31 och IAS 28. Dessa upplysningar hänför sig till innehav av andelar i dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ickekonsoliderade strukturerade företag. Dessutom krävs ett antal nya upplysningar. Normen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. IFRS 13 Värdering till verkligt värde IFRS 13 fastställer gemensamma riktlinjer under de internationella redovisningsnormerna för all värdering till verkligt värde. IFRS 13 ändras inte då en redovisningsenhet skall tillämpa värdering till verkligt värde, utan ger riktlinjer för hur verkligt värde bör mätas enligt IFRS då detta krävs eller tillåts. För närvarande utvärderar Stiftelsen vilken effekt denna norm skulle få för dess finansiella resultat och ställning. Normen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. 4. Sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna 4.1 Valuta, transaktioner i utländsk valuta och omräkning av finansiella rapporter Funktionell valuta och redovisningsvaluta i finansiella rapporter Stiftelsens funktionella valuta är den nicaraguanska córdoban 8. Stiftelsen bokför sina transaktioner i utländsk valuta, dvs. alla andra än den funktionella valutan, till växelkursen på transaktionsdagen. Då ställningen och verksamhetens resultat fastställs värderar Stiftelsen de tillgångar och skulder som hålls i utländsk valuta till den växelkurs som gällde på värderingsdagen, och gör nödvändiga justeringar. De resulterande växelkursdifferenserna tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. Information om valutakurser och motsvarande regler finns i Not 5. Republiken Nicaraguas penninglag anger att en klausul kan skrivas in i varje kontrakt, enligt vilken skyldigheter som är uttryckta i córdobas bibehåller sitt värde i relation till en utländsk valuta. Om den officiella växelkursen mellan córdoban och den utländska valutan ändras, skall skuldbeloppet (uttryckt i córdobas) i ett sådant fall justeras proportionellt till växelkursförändringen. Alla priser, skatter, avgifter, taxor, arvoden, löner, kontrakt och skyldigheter oavsett slag eller beskaffenhet som skall betalas eller uppbäras i Republiken Nicaragua, uttrycks och verkställs uteslutande i córdobas, och därmed utgörs alla sådana kassaflöden av denna valuta. Alla variationer i saldon, som uttrycks i córdobas, och som baseras på ändringar i växelkursen för den valuta de definieras i, benämns upprätthållande av värde och tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. Varje enhet i koncernen avgör vilken som skall vara dess funktionella valuta, och alla delar av de individuella finansiella rapporterna från var och en av dessa enheter mäts i denna valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta, dvs. varje annan valuta än den funktionella, bokförs till den valutakurs som gällde på transaktionsdagen. Då resultat och ställning skall fastställas, 8 Beloppen i denna översatta årsredovisning är dock uttryckta i USAdollars. 13

14 värderar och justerar Stiftelsen sina tillgångar och skulder, uttryckta i utländsk valuta, till den växelkurs som gällde på värderingsdagen. De växelkursdifferenser som därvid uppkommer tas upp i resultaträkningen för den period då de uppstår Omräkning av de finansiella rapporterna till redovisningsvalutan Ett utländskt dotterbolags funktionella valuta är den lokala valutan i det respektive land där det verkar. På Stiftelsens balansdag omräknas detta dotterbolags tillgångar och skulder till Stiftelsens redovisningsvaluta, nicaraguanska córdobas, till den växelkurs som gällde för balansräkningen, och resultaträkningens konton till medelkursen för räkenskapsåret. Omräkningens effekt tas upp i Övrigt resultat och kallas Effekt av omräkning av redovisningsrapporter. 4.2 Likvida medel och dess motsvarigheter I de konsoliderade redovisningsrapporterna tar Stiftelsen upp likvida medel netto för eventuella överdrag på bankkonton. 4.3 Finansiella instrument Vid anskaffningen tar Stiftelsen upp sina finansiella tillgångar till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde enligt följande definitioner: Verkligt värde. Det verkliga värdet av en placering, som omsätts på en organiserad finansiell marknad, bestäms utifrån de priser som noteras på denna marknad för handel, som genomförts på balansdagen. För sådana investeringar, för vilka det inte finns någon aktiv finansiell marknad, bestäms det verkliga värdet med hjälp av olika värderingstekniker. Sådana tekniker innefattar marknadstransaktioner, som nyligen genomförts mellan intresserade och informerade parter, som agerar under villkor av ömsesidigt oberoende; referens till verkligt värde på andra finansiella instrument, som väsentligen är likartade; samt diskontering av likviditetsflöden eller andra värderingsmodeller. Upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet beräknas med hjälp av effektivräntemetoden minus eventuellt förväntad värdeminskning. Beräkningen tar hänsyn till eventuella premier eller rabatter vid anskaffningen, och innefattar transaktionskostnader och arvoden, som ingår som en integrerad del av den effektiva räntan. 4.4 Finansiella tillgångar Fastställande och initial värdering av finansiella tillgångar De finansiella tillgångar som omfattas av IAS 39 kan klassificeras som finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde med differenser via resultaträkningen, fordringar, finansiella tillgångar som innehas till förfall, finansiella tillgångar som är disponibla för försäljning samt finansiella derivatainstrument som utpekats som täckningsinstrument med en effektiv täckning beroende på omständigheterna. Stiftelsen avgör klassificeringen av sina finansiella tillgångar i samband med att de tas upp för första gången. Då de tas upp för första gången redovisar Stiftelsen alla sina finansiella tillgångar till verkligt värde plus kostnader som direkt kan hänföras till transaktionen, utom de finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med differenser via resultaträkningen utan hänsyn till sådana kostnader. Köp och försäljning av finansiella tillgångar tas upp av Stiftelsen på det datum då varje transaktion genomförs. Med kontraktsdag avses det datum då Stiftelsen gör ett åtagande om att köpa eller sälja en finansiell tillgång. 14

15 Stiftelsens finansiella tillgångar inkluderar likvida medel, finansiella placeringar som tas upp till verkligt värde med differenser via resultaträkningen, lånefordringar samt aktier och andelar. Köp och försäljning av finansiella tillgångar tas upp av Stiftelsen på det datum då varje transaktion genomförs. Med kontraktsdag avses det datum då Stiftelsen gör ett åtagande om att köpa eller sälja en finansiell tillgång Fortlöpande värdering av finansiella tillgångar Fortsättningsvis värderas de finansiella tillgångarna i enlighet med hur det klassificerats, vilket beskrivs i det följande: Finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med värdejusteringar via resultaträkningen De finansiella tillgångar som anskaffas i syfte att de skall säljas inom en snar framtid tas upp i redovisningen till verkligt värde utan avdrag för de kostnader som kan uppstå då de säljs eller avyttras. Sedan de tagits upp initialt betecknas dessa finansiella tillgångar, som hålls för handelsändamål, av Stiftelsen som finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med värdejusteringar via resultaträkningen. Vinster eller förluster som uppstår vid handel med dessa tillgångar tas upp i resultaträkningen för det år då de inträffar. Aktier och andelar Aktier och andelar som inte har ett marknadspris, noterat på en aktiv marknad (vare sig de är tillgängliga för försäljning eller inte), vars verkliga värde inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, och över vilka Stiftelsen inte har ett bestämmande inflytande, värderas av Stiftelsen till anskaffningskostnad efter det första redovisningstillfället Finansiella tillgångars värdeminskning Då balansräkningen upprättas utvärderar Stiftelsen om det finns objektiva belägg för att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar skulle kunna ha minskat i värde. En finansiell tillgång eller grupp av tillgångar anses ha minskat i värde om, och endast om, det finns objektiva belägg för detta som ett resultat av en eller flera händelser, som inträffat efter det att den finansiella tillgången togs upp i redovisningen för första gången, och att den identifierade händelsen har en påverkan på tillgångens eller tillgångsgruppens framtida kassaflöde, som går att uppskatta på ett tillförlitligt sätt. Belägg för värdeminskning kan innefatta indikationer på att gäldenärerna har betydande finansiella problem, uppvisar förseningar i betalningen av ränta eller amortering; en sannolikhet för att gäldenärerna befinner sig i likvidation eller annan typ av finansiell omstrukturering; samt när tillgänglig information indikerar en minskning som går att uppskatta av Stiftelsens kassaflöden beroende på att kontraktsvillkoren inte kunnat uppfyllas. Värdeminskning för finansiella tillgångar som redovisats till upplupet anskaffningsvärde. När Stiftelsen konstaterat en förlust, orsakad av en värdeminskning i finansiella tillgångar som bokförts till upplupet anskaffningsvärde, beräknas förlustens storlek till skillnaden mellan bokfört värde och nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterade med tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Förlusten minskar tillgångens bokförda värde och tas upp i resultaträkningen under det år den inträffade. 15

16 Om värdeminskningen under en senare period skulle visa sig uppgå till ett lägre belopp på grund av en händelse som inträffat efter det att förlusten tagits upp, återförs denna. Sedan etta gjorts kan det bokförda värdet av den finansiella tillgången inte överstiga det ursprungligen redovisade anskaffningsvärdet. Återföringen tas upp i resultaträkningen för den period då den gjordes. Värdeminskning för finansiella tillgångar som bokförts till anskaffningskostnad När Stiftelsen fastställer att en förlust uppstått i form av värdeminskning för aktier och andelar, vars pris inte noteras på en aktiv marknad, beräknas förlustens storlek som skillnaden mellan tillgångens bokförda värde och nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterade med marknadens aktuella avkastning på liknande finansiella tillgångar med avdrag för redan bokförd värdeminskning för tillgången. Förlusten tas upp i resultaträkningen för det år då den inträffade Nedskrivning av finansiella tillgångar Stiftelsen gör en nedskrivning av finansiella tillgångar då de kontraktsenliga rättigheterna till kassaflöden från tillgångarna upphör, eller då den finansiella tillgången avyttras och Stiftelsen på så sätt avhänder sig tillgångens inneboende risker och nytta och därmed avstår från de kontraktsenliga rättigheterna till kassaflöden från tillgången, eller när Stiftelsen har tagit på sig en kontraktsenlig skyldighet att betala de kassaflöden, som den behållit kontraktsenliga rättigheter att erhålla, till en eller flera mottagare. 4.5 Finansiella skulder Fastställande och initial värdering av finansiella skulder Initialt tar Stiftelsen upp alla sina finansiella skulder till verkligt värde på den dag då skulden erkänns eller kontrakteras, plus de kostnader som direkt kan hänföras till transaktionen då det gäller låneskulder. Stiftelsens finansiella skulder besår av låneskulder och övriga skulder Fortlöpande värdering av finansiella skulder Den fortlöpande värderingen av de finansiella skulderna beror på hur de klassificeras, vilket beskrivs i det följande. Låneskulder och andra skulder Sedan de fastställts initialt, värderas låneskulder och övriga skulder till det upplupna anskaffningsvärdet med hjälp av effektivräntemetoden. Stiftelsen redovisar vinster och förluster via resultaträkningen för den period då den finansiella skulden nedskrivs eller amorteras Nedskrivning av finansiella skulder Stiftelsen gör en nedskrivning av finansiella skulder då skulden har betalats eller annullerats, eller då kraven har upphört att gälla. När en finansiell skuld har ersatts av en annan finansiell skuld för Stiftelsen bort den ursprungliga skulden och tar upp en ny finansiell skuld. Eventuella skillnader på grund av ett sådant utbyte av finansiella skulder tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. 16