ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheten inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen är resultat och balansräkning med tillhörande notförteckning, som i siffror visar verksamheten. Av notförteckningen framgår detaljinformation om vissa poster i resultat och balansräkningen. Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och inriktning t.ex. beskriver fastigheten, utfört underhåll under året, avgifter, ägarförhållanden, d.v.s. antalet medlemmar med eventuella förändringar under året samt vilka som haft uppdrag i föreningen. Även förväntad framtida utveckling belyses kort i förvaltningsberättelsen. RESULTATRÄKNING Visar vilka intäkter och kostnader föreningen haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott eller underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord skall årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som förväntas uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras. AVSKRIVNING Här redovisas årets kostnad för nyttjandet av föreningens anläggningstill-gångar, d.v.s. byggnader och inventa-rier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på tillgång-ens bedömda ekonomiska livslängd och belastar årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning. I not till byggnader och inventarier framgår den ackumulerade avskrivningen, d.v.s. den totala avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader och inventarier som föreningen äger. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Antingen intäkter eller kostnader som inte är en del av den normala verksamheten, t.ex. nedskrivning av fastighetens värde, ränteeftergifter och låneeftergifter. BALANSRÄKNING Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark och inventarier samt långfristiga place-ringar dels omsättningstillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och kortfristiga skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och upplåtelseavgifter och fritt eget kapital, som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år (dispositionsfond och balanserat resultat). ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. KASSA OCH BANK (LIKVIDA MEDEL) Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. LÅNGFRISTIGA SKULDER SOLIDITET Skulder som bostadsrättsföreningen ska Bostadsrättsföreningens förmåga att betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, t.ex. fastighetslån. KORTFRISTIGA SKULDER Skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t.ex. leverantörsskulder. FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska styr-elsen upprätta underhållsplan för föreningens hus. I enlighet med denna plan skall årligen avsättningar göras till en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns för att trygga underhållet av föreningens hus. Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Tillgodohavanden i fonden för yttre och inre underhåll redovisas på skuldsidan i balansräkningen. STÄLLDA PANTER Avser i föreningens fall de säkerheter, pantsättningar/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för t.ex. erhållna lån. ANSVARSFÖRBINDELSER Åtaganden för föreningen som inte redovisats som kort eller långfristig skuld eller avsättning. Kan vara borgensförbindelser enligt avtalsenligt åtagande, som föreningsavgäld. LIKVIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. betala sina långfristiga skul-der. Soliditeten erhålls genom att jämföra summan av eget kapital och yttre fond med summa till-gångar. Riktvärde för soliditeten är minst 15%.

3 Innehållsförteckning!""#$%&&'()*+#,-"."/ ! ()*'&9/7+.&&7:9/;*:"."/ <! A! A! =.*I9+#,-"9*# A! K#>.';*#* A! P9&?#*#:"."/ A! A! =)*>9&+"."/ A! Q! =9'+./$#+#*" Q! 5"+*#R*#")*#* Q! S+)>#*7&)R9":#7T":#*$%&&7$9*7()&H9":#7'+)**#79*?#+#"7T+()*+'J Q! S":#*$%&&'R&9" U! V>*./ U! 2T&+T*EW7'+T:.#E7;,$7(*.+.:'>#*-'9I$# U! =;+;-&T??#" D!!"(;*I9+.;"7+.&&7I#:&#II9* D! N*(76+;*'+T/9"'7#-;";I.'-97T+>#,-&."/ X! Y*#+7';I7/., X! S+'.-+#*7()*71CCX X! Z*;/";'71CFC7871CF< X! Y*'9>/.(+#*" X! 3*>;:#" X! X! FC! [B,-#&+9&71CCD7E71CC< F! Z;&.,B <! P#*-'9I$#+'.:\ <! P.'.;"#* <! ]#:&#I'-9R A! 3":*9$9":'TRR&%+#&'# A! 1U! Z&9,#*."/79>7&.->.:97I#:#& U! 2*#:.+R;&.,B U! X! 4;-9&T+$B*"."/ GF! ];+.;"#* G1! 2

4 ];+.;"07N*.+974.":/*#"7()*?HT:97_I)''R%+9/"."/_7R%76+;*'+T/9"'7I9* G1! 3

5 KALLELSE förslag till dagordning Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag den 21 april, 2009, kl Plats: Bibliotekets Hörsal, Attundafältet 14, plan 3 1. Öppnande samt val av stämmoordförande. 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare. 6. Fråga om kallelse behörigen skett. 7. Styrelsens årsredovisning. 8. Revisorernas berättelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. 13. Val av styrelseledamöter. Fem ledamöter skall väljas på 2 år. Mandatperioden går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma för Christoffer Ericsson, Peter Hobsjö, Lars Biertz, Lisbet Lissgärde och Jens Modin. Fyllnadsval skall hållas efter ledamoten Rolf Södergren. 14. Val av 1 revisor och 1 suppleant 15. Val av valberedning 16. Val av 9 ombud till stämman 2010 i distriktet Täby-Roslagen i HSB Stockholm 17. Motion. Brita lindgren förbjuda mösspåtagning på Storstugans mark 18. Information om pågående arbeten, Gården, ventilation, ombyggnad lokaler, Kabel-tv, Informationsskärmar. 19. Övriga frågor (endast till diskussion där beslut ej kan fattas). 20. Avslutning 4

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Styrelsen har följande sammansättning: Christoffer Ericsson ordförande & webbansvarig Lars Biertz vice ordförande & ekonomiansvarig Lisbet Lissgärde studieorganisatör Jens Modin sekreterare Ingrid Toll Peter Hobsjö Rolf Södergren Jan Lundblad Rolf Pejnefors Lars Lindström utsedd av HSB Stockholm Mandatperioden går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma för Christoffer Ericsson, Peter Hobsjö, Lars Biertz, Lisbet Lissgärde och Jens Modin. Fem ledamöter skall väljas på 2 år. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Jan Lundblad, Jens Modin, Lars Biertz och Christoffer Ericsson två i förening. Revisorer Revisor har varit Hans Nordstedt med Jan-Ola Tisér som suppleant, valda av föreningen, samt Per Engzell, KPMG, utsedd i samråd med HSBs Riksförbund. Distriktsstämma i HSB Stockholms distrikt Täby-Roslagen Föreningens ombud har varit: Alla ordinarie ledamöter. Valberedning Valberedningen har bestått av Marianne Knutsson, Elna Lind, Lars Edlund och Kjell G Pettersson som också är sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 april Informationsmöte hölls den 2 december 2008 om budget 2008 och flerårsbudget för perioden , samt om pågående och kommande underhållsarbeten. Styrelsen har under året hållit 12 (10) protokollförda sammanträden. Förvaltning Teknisk och ekonomisk förvaltning har utförts av Riksbyggen. Förvaltare för det tekniska har varit Krister Grufman anställd av Riksbyggen. 5

7 Lägenhetsöverlåtelser Av föreningens 704 lägenheter har under året 67=9,5 % (65 = 9,2 %) överlåtits. Fastigheterna Bostadsrättsföreningen består av 704 lägenheter och 11 st lokaler. Den totala ytan är m!, varav lokalyta 877 m! och lägenhetsyta m!. Föreningens mark omfattar m!. Husen byggdes åren Entreprenörer Fastighetsförvaltningen, administrativ och teknisk, har utförts av Riksbyggen. Fastighetsskötsel och lokalvård har utförts av Riksbyggen. Felanmälan har under kontorstid mottagits av Riksbyggen. Under icke kontorstid har Jourmontör AB tagit emot felanmälningarna. Akuta arbeten under ordinarie arbetstid har utförts av Riksbyggen och efter ordinarie arbetstid har de utförts av Jourmontör AB. Otis AB har utfört underhålls- och jourservice på hissarna. Q-Park AB (fd Car Park AB) har ansvarat för bevakning av och åtgärd vid felaktigt uppställda fordon inom vårt markområde. Jungs Trädgårdsplanering AB har utfört sommar- och vinterskötsel av vårt markområde. Electrolux har, huvudsakligen, svarat för reparationer av utrustningen i våra tvättstugor. Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB (fd. Roslagens hundbevakning) har använts som störningsjour. Utöver löpande underhåll har följande större arbeten utförts: Under året har sju försäkringsskador inträffat: Två vattenskador orsakade av läcka från köksblandare, en vattenskada från diskmaskin, en skada orsakad av att en vattenkran glömts stängas av och tre vattenskador orsakade av läckage från radiator. Under sommarperioden har sommarluckor varit monterade i värmeväxlarna för att nattetid minska värmetillförseln till tilluften. Demontering av de gamla tryckstegringsanläggningarna för tappvatten Åkerbyvägen 82 samt Gustavs Bergsväg 17. Ombyggnad av ventilationen i trapphusen Åkerbyvägen 82, samt Gustavs Bergsväg 17, 17A. Genomfört injustering av ventilationen samt OVK- besiktning Åkerbyvägen Renovering och målning av dörrarna mellan utrymningsbalkong och -trapp i tre (3) trapphus. Samtliga byggnader har försetts med nya husnummerskyltar. Dörrarna till elrummen från mopedrum har bytts ut. 6

8 PCB-inventering har utförts, resulterat i att ingen sanering krävs. Underhållsplan Den årliga besiktningen av föreningens gemensamma utrymmen och markområden genomfördes I samband med besiktningen reviderades underhållsplanen samt beslutades att under år 2009 bland annat utföra följande: Påbörja utbyte av fläktaggregaten till bostäder. Påbörja ombyggnaden av innergården. Renovera dörrarna mellan utrymningsbalkong och -trapp i åtta (8) trapphus. Renovering av poolbotten Övrigt Boendeenkäten för året 2008 besvarades av 180 boende = 25,6 % (215=30,5 % ) Upphandling av digitalisering av hemspråkskanaler har genomförts. Utfördes av ELPA. Några styrelseledamöter har deltagit på ett samrådsmöte med övriga bostadsrättsföreningar inom täbycentrumområdet, för erfarenhetsutbyte och gemensam policy i bl. a. aktuella planfrågor. Föreningen har utfört upphandling av städtjänster för trapphusstädning. Till ny entreprenör utsågs Fervent Cleaning Company AB. En av styrelsen utsedd arbetsgrupp har tagit fram underlag och planer för flytt och renovering av bastu och förvaltningskontor. Arbetet förväntas vara avslutat under Föreningens förvaltningsavtal löpte ut vid årsskiftet Efter en förlängning av gällande avtal med Riksbyggen under tre månader har styrelsen efter utförd upphandling beslutat anta AdEx Förvaltning att ta över efter nuvarande entreprenör. Styrelsens arbetsgrupp för renovering av Storstugans gård har tillsammans med trädgårdsarkitekter från Syntesis AB tagit fram skisser och förslag till upprustning av gården. En visning för boende ägde rum i december Kultur-, studie- och fritidsverksamhet I samarbete med Studiefrämjandet har föreningen under 2008 kunnat erbjuda följande 22 kurser, cirklar och föreläsningsserier: Akvarellmålning - 4 kurser Antika Grekland - 2 serier Det svenska folkhemmet under 1900-talet - 2 serier Feng shui - 2 kurser Kalligrafi - 2 kurser Opera 7

9 Sticka tillsammans - 2 cirklar Vardagsjuridik Vinprovning Qi gong - 5 kurser Ledare har rekryterats dels ur de egna leden, dels externt. På den välbesökta Vårsalongen ställde deltagarna i akvarellmålning och kalligrafi ut sina alster. Dessutom anordnades ett uppskattat studiebesök i Täby Sporthall med guidade visningar av Tibblebadet och Gym Nautilus. En boulegrupp med deltagare från Storstugan, Kullagränd, Lyktan och andra grannföreningar har träffats några gånger i veckan under det varmare halvåret. Information om kultur-, studie- och fritidsverksamhet har fortlöpande lämnats i tidningen Storstugenytt samt på föreningens hemsida Under 2008 har följande lokaler och anläggningar stått till medlemmarnas förfogande: Marknadssalen Gustaf Bergs väg 17 Åkerbysalen Åkerbyvägen 86 Hobbylokal Åkerbyvägen 94 Mörkrum (fotolab) Åkerbyvägen 84 Bastu Åkerbyvägen 86 Tennisbana Gården Boulebana Gården Åkerbysalen har även hyrts ut till medlemmarna för övernattande gäster.! Fotoklubben Fotoklubben har haft sju möten under året och gjort tre utflykter. Vårutflykten gick den 20 april till Bockholmen i Värtan vid Ålkistan, Riddarholmen besöktes den 14 juni med "minifotomara" och tillsammans med Täby Hembygdsförening gjordes en höstutflykt den 19 oktober till Skålhamra, Kvighage för höströjning. Information till medlemmar Föreningens tidning STORSTUGENYTT har utkommit med 4(4) ordinarie nummer. Informationsmöte hölls den 2 december 2008 om budget 2009 och budgetprognos för perioden samt om pågående och kommande underhållsarbeten. Förenings hemsida (www.brfstorstugan.com) har uppdaterats kontinuerligt med nyheter och information rörande Storstugan och dess omgivning. 8

10 Brf Storstugans ekonomiska utveckling Året som gick Föreningen har passerat perioden av stambyte vilket har medfört att föreningens ekonomi inte belastas i samma utsträckning. Föreningen har under 2008 kunnat börja amortera sina långfristiga krediter. Glädjande nog har föreningen kunnat amortera hela SEK på de långfristiga krediterna under år Utsikter för 2009 Föreningen har fått stora skattesänkningar under i form ut av slopad schablonbeskattningen för bostadsrättsföreningar och övergången från fastighetsskatt till fastighetsavgift. Föreningen kommer att sätta om hälften av sina bundna långfristiga lån, SEK, under sluten av 2009 och början av Utvecklingen på räntemarknaden har i början av 2009 varit mycket positiv då marknadsräntorna har sjunkit kraftigt. Föreningen förhoppning är att dessa krediter skall kunna sättas om med oförändrad ränta, så att räntekostnaderna inte ökar för föreningen. En annan negativ faktor är att systemet med räntesubventioner successivt kommer att avtrappas för att helt vara borta år Prognos Styrelsen har utarbetat en prognos för åren Den presenterades, som brukligt är, vid det årliga informationsmötet för medlemmarna den 2 december Styrelsens bedömning kvarstår att månadsavgifterna kommer att vara oförändrade under några år framöver. Årsavgifterna Årsavgiften för 2008 uppgick till 566 (609) kr/kvm/år. Årsavgifterna, sänktes med 7% till 527 kr/kvm/år. Arvoden Arvoden har utbetalats till styrelse och stämmovald revisor med kronor, inklusive sociala avgifter. Ekonomisk ställning och resultat Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter utgör kronor, varav markvärde kronor. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade i Trygg-Hansa. I övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Förändring av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Balanseras i ny räkning Summa överskott

11 Resultat och balansräkning 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 Nyckeltal

23 22

24 23

25 Policy Verksamhetsidé Styrelsen har formulerat följande riktlinjer för förvaltningen av vår förening och vår fastighet med de övergripande målen: Att fastighetens värde skall bevaras långsiktigt Att vi boende skall ha en god boendemiljö i förhållande till de årsavgifter vi betalar Att föreningens ekonomi skall vara i god balans på såväl kort som lång sikt. Styrelsen vill uppnå detta genom att: Varje år revidera underhållsplanen för den närmaste trettioårsperioden och för varje år göra avsättningar till fonden för yttre underhåll så att de långsiktiga behoven täcks. Kontinuerligt arbeta med placeringen av likvida medel för att uppnå bästa värdesäkring och tillväxt. I första hand skall dock inkommande likviditet användas för att nedbringa skuldsaldo på checkräkningskrediten. Vid upphandling av tjänster och material alltid beakta den långsiktiga ekonomin, som t.ex. kvalitet, pris, driftkostnader, funktion och miljöpåverkan. Vid förvaltning och skötsel av fastigheten alltid beakta miljön. Vid budgetarbetet varje år alltid anpassa årsavgiftens storlek till den långsiktiga ekonomins krav, bl.a. med iakttagande av följande riktlinjer: Inflationen, lämpligen enligt Riksbankens gällande bedömning, beaktas. Kostnader för arbeten enligt underhållsplan skrivs av mot underhållsfonden. Kostnader för större projekt aktiveras dock enligt god redovisningssed. Beräknat resultat efter förändring av underhållsfond bör ligga relativt nära noll som genomsnitt. Enstaka år kan avvikelser accepteras, liksom då föreningen behöver bygga upp medel för framtida storinvesteringar. Amortering av fastighetslån sker minst i samma takt som avskrivningarna. Räntekostnadernas andel av månadsavgiften skall årligen minska. Kan omprövas om stor investering görs. Visioner Bostadsrättföreningen; 24

26 utvecklar och förbättrar boendet och boendemiljön. arbetar för att fastighetens värde bevaras och utvecklas. skapar ett rikt utbud av fritidsaktiviteter tillsammans med goda grannar. verkar för en god social miljö och trygghet för oss boende, dels inom fastigheten och dels inom närområdet. skapar det mest attraktiva lägenhetsboendet, för alla åldrar, i Täby centrumområdet. ger information till de boende om föreningens angelägenheter genom att utnyttja modern teknik. arbetar med högt miljötänkande genom källsortering och gemensamt arbete för minskad energiförbrukning. utövar aktivt opinionsarbete för att påverka expansionen av verksamheter och byggnader i vårt närområde. verkar för att styrelsens ledamöter rekryteras bland boende i alla åldrar och kategorier som alla aktivt deltar i styrelsens arbete. Verksamhetsidé och visioner är fastställda av styrelsen den 24 februari 2009 och skall omprövas varje år. Medlemskap! Frågan om medlemskap i bostadsrättsföreningen regleras i 4 7 i föreningens stadgar.! Andrahandsupplåtelse Att upplåta bostaden i andra hand är tillåtet under vissa förutsättningar. Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Att hyra ut ett enstaka rum är dock tillåtet, om man själv bebor lägenheten i övrigt. Bostadsrättshavaren är skyldig att informera den inneboende om de ordningsregler som gäller. För upplåtelse av hela lägenheten i andra hand har styrelsen fastställt följande principer och regler: Grundprincipen för en bostadsrättsförening är att den som har en bostadsrättslägenhet också bor i lägenheten. Skälet till detta är att bostadsrätten är en boendeform som innebär att de boende tillsammans beslutar om sina angelägenheter (årsavgifter, fastighetsförvaltning, boendemiljö etc.). Det är bara den som har bostadsrätt i föreningen som har rätt att medverka i sådana beslut genom att utöva sin rösträtt på föreningsstämman. Den som bor i andra hand har inte denna rätt och inte heller det direkta ansvar gentemot föreningen som en bostadsrättshavare har. Detta kan medföra komplikationer, om t.ex. någon som bor i andra hand inte följer gällande bestämmelser. Vid andrahandsupplåtelse vilar fortfarande hela ansvaret på bostadsrättshavaren, som skall se till att lägenheten sköts och underhålls och att gemensamma regler följs. 25

27 Av bostadsrättslagen framgår att andrahandsupplåtelse kan medges om: Bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl och Föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Även om bostadsrättslagen inte innehåller någon precisering av vad som kan anses som beaktansvärda skäl vill styrelsen ändå nämna ett antal fall då tillstånd till andrahandsupplåtelse kan lämnas: Studier eller beordrat, tidsbegränsat arbete utanför Storstockholmsområdet. Militärtjänst. Långvarig vistelse på vårdinrättning. Om bostadsrättshavaren avlidit och de efterlevande inte hunnit bestämma hur de skall förfara med lägenheten. Särskilda familjeförhållanden, t.ex. o provboende med en person i annan bostad, o upplåtelse av bostaden under ett mindre antal år till barn eller förälder. o Upplåtelse av en bostad som en person förvärvat vid års ålder i avsikt att bosätta o sig där vid uppnådd pensionsålder (normalt 65 år). I vissa fall kan styrelsen anse sig ha befogad anledning att vägra samtycke till, andrahandsupplåtelse, t.ex. då styrelsen har invändningar mot angiven andrahandshyresgästs personliga referenser eller då denna är en juridisk person, vid upprepade förlängningar av andrahandsupplåtelser som inte beror på studier eller arbete utanför Storstockholmsområdet, då andrahandsupplåtelse utan styrelsens tillstånd upptäcks. ETT ÅR I TAGET Tillstånd till andrahandsupplåtelse lämnas normalt för högst ett år i taget, räknat från den dag då man avser att upplåta bostaden, detta för att styrelsen regelbundet skall kunna bedöma bostadsrättshavarens behov av tillstånd. Tillstånd beroende på bostadsrättshavarens provboende i annan bostad begränsas normalt till sex månader. SKRIFTLIG ANSÖKAN Den som vill upplåta sin lägenhet i andra hand skall göra en skriftlig ansökan om detta till styrelsen. I ansökan skall anges: Skälet till andrahandsupplåtelsen Den andrahandsboendes namn och personnummer Tid för upplåtelsen (första och sista datum). 26

28 Intyg skall bifogas från arbetsgivare respektive skola vid arbete eller studier på annan ort. Ansökan sänds eller lämnas till Områdeskontoret. Dessa riktlinjer är fastställda av styrelsen den 24 februari 2009 och skall omprövas varje år. Finanspolicy för Brf Storstugan i Täby Placering av likvida medel Målsättning Bostadsrättsföreningen skall genom en effektiv finansförvaltning och penninghantering eftersträva bästa möjliga räntenetto. Finansverksamheten skall kännetecknas av affärsmässighet med utnyttjande av konkurrensen på penningmarknaden, snabb och smidig beslutsgång samt fortlöpande uppföljning. Verksamheten skall präglas av försiktighet och någon form av spekulativ verksamhet får ej bedrivas. Det är icke tillåtet att placera likvida medel i: Svenska och utländska aktier Utländsk valuta. Derivatinstrument d.v.s. överenskommelser att under vissa förutsättningar genomföra kapitalmarknadsaffärer ställda på framtiden får icke förekomma. Årligen skall en betalningsplan upprättas, som utvisar behovet av kapital och hur detta täcks genom årsavgifter, hyror och lån. Planen skall också visa hur eventuellt överskott används till amorteringar och placeringar. Förändringar på kapitalmarknaden skall följas fortlöpande. Tillåtna placeringar i räntebärande instrument framgår av bilaga. Organisation och ansvarsfördelning Den globala finansmarknaden och dess nationella påverkan medför att beslut om omdisponeringar kan vara nödvändiga med kort varsel. Beslutsfattandet måste därför vara delegerat och åtgärderna i efterhand rapporteras till styrelsen. Beslut om finansiella åtgärder kan fattas av två av de fyra styrelseledamöter som utsetts att teckna föreningen. Två av dessa ingår i ekonomigruppen som består av fyra ledamöter. De två som icke är utsedda firmatecknare kan i finansiella placeringsfrågor var för sig ersätta en av firmatecknarna. Kreditpolicy Med kredit avses lån, checkräkningskredit, byggnadskreditiv, garantier och andra åtaganden av ekonomisk natur. 27