PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling"

Transkript

1 PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet från det spanska originalet, som kan laddas ned från eller Beloppen har omräknats från nicaraguanska córdobas (NIO) till USAdollars (USD) enligt de officiella kurserna den 31 december respektive. Kompletterande information för svenska läsare lämnas i noter. 1

2 PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och Innehåll Rapport från oberoende revisor.. 34 Balansräkning.. 5 Resultaträkning.. 6 Rapport över förändringar i eget kapital... 7 Rapport över kassaflöden.. 89 Noter till de finansiella rapporterna 135 sida Noter och tilläggsupplysningar: Verksamhetens natur Redovisningsprinciper Växelkursreglering Noter till balansräkningen Noter till resultaträkningen Infrastrukturfonden Särskilda frågor Mål och policy för hantering av finansiella risker Policy för kapitalhantering Värdering av finansiella instrument sida

3 Rapport från oberoende revisor Till Styrelsen för PRODEL 1, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Vi har utfört en revision av de bifogade finansiella rapporterna för Stiftelsen för främjande av lokal utveckling PRODEL (hädanefter benämnd Stiftelsen ), vilka består av balansräkningen per den 31 december och resultaträkningen, redogörelsen för förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året, en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplysningar. De finansiella rapporterna per den 31 december granskades av andra revisorer, vilkas rapport daterad den 15 februari innehöll ett uttalande utan invändning om dessa finansiella rapporter. Ledningens ansvar för de finansiella rapporterna Det är Stiftelsens ledning som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards 2. Detta ansvar innefattar att utforma, tillämpa och upprätthålla en relevant intern kontroll för upprättandet och presentationen av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om dessa konsoliderade finansiella rapporter på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 3. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur organisationen upprättar de finansiella rapporterna för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i organisationens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i de konsoliderade finansiella rapporterna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 1 PRODEL: Fundación para la Promoción del Desarrollo Local 2 IFRS och IAS, se Not 2 3 ISA, International Standards for Auditing, utfärdade av IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board 3

4 Uttalande Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsens för lokal utveckling (PRODEL) finansiella ställning per den 31 december, och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards. Nacriso Salas Chavez, S.C. Nexia Auditores (Nicaragua) Nacriso Salas Chavez Auktoriserad revisor Partner Managua den 3 mars 214 Managua, Nicaragua Iglesia Católica Las Palmas, 1 kv österut, 5 söderut Tel (55) / Fax (55) Mobil: Box 2446, Managua, Nicaragua 4

5 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling BALANSRÄKNING Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 25, ,1255 Noter TILLGÅNGAR 6 Likvida medel Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Lånefordringar Övriga fordringar Räntefordringar Övriga finansiella tillgångar Aktier och andelar Immateriella tillgångar Summa omsättningstillgångar Byggnader och utrustning Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 15 Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader och övriga kortfristiga skulder Kortfristiga låneskulder Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Pensionsförpliktelser Långfristiga låneskulder Summa långfristiga skulder Eget kapital 18 Ursprungligt kapital Donationskapital , 25 Reserv för infrastrukturprogram Kapitalreserv Övriga reserver Balanserat resultat , 23 Andra kapitalkomponenter Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Förvaltade garantimedel, Habitat Nic Förvaltade medel enl. avtal Habitat Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna 5

6 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling RESULTATRÄKNING Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 25, ,1255 Noter 19 Finansiella intäkter Finansiella kostnader ( ) (76 214) Finansiella nettointäkter före valutajusteringar Intäkter av valutajusteringar Kostnader för valutajusteringar ( ) ( ) Finansiellt bruttoresultat Avsättningar för kreditförluster ( ) Finansiellt nettoresultat Administrationskostnader ( ) ( ) 13 Reversering/nedskrivning av aktier och andelar Andel av resultat i dotterbolag Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetskostnader ( ) ( ) Bidrag till kommuner för infrastrukturprogram (586 57) (86 211) Årets resultat Övriga resultatposter Effekt av bolagsomvandling i utlandet Årets totalresultat Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna 6

7 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Per 31 december och (Något förenklat; originalet omfattar även 211) Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 25,3318 för hela denna sida. Detta gör att siffrorna för inte stämmer med Balansräkningen. Saldo 31/ Saldo 31/12 Saldo 31/12 Noter 18, , 25 18, Årets resultat Kostnader infrastrprogrammet Överfört till kapitalreserv 5% Årets resultat Övrigt resultat Summa resultat Bidrag till infrastrukturprogrammet Kostnader infrastr. Överfört programmet till kapitalreserv 5% Ursprungligt kapital Kapitalreserv Donationskapital Reserver för infrastr (25) Övriga reserver Balanserat resultat Resrev konvert (18) SUMMA

8 Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 25, ,1255 Noter Löpande verksamhet Årets resultat Justeringar för ickekassaflödespåverkande poster: 19 Finansiella intäkter ( ) ( ) 8 Avsättningar för kreditförluster ( ) 13 Vinst (förlust) för aktier och andelar ( ) 13 Orealiserade kursvinster i aktier och andelar (54 491) ( ) 11 Avskrivningar Överskott vid försäljning av tillgångar (868) (1 784) 12 Avskrivning av immateriella tillgångar Finansiella kostnader ( Värdering av pensionsförpliktelser Orealiserade valutadifferenser ( ) ( ) Minskning av finansiella tillgångar som innehas till förfall (8 497 Ökning av lån till kreditportföljer 172) (68 81) Ökning av övriga fordringar ( ) (46 123) Erhållna räntor på finansiella tillgångar Ökning av övriga finansiella tillgångar (13 683) Ökning av periodiserade kostnader och övriga skulder Pensionsbetalningar (2 436) (859) Betald ränta (967 12) ( ) Nettokassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet 11 Anskaffning av utrustning (87 393) (8 31) 12 Anskaffning av immateriella tillgångar (4 438) (6 78) Likvid vid försäljning av utrustning Nettokassaflöde från investeringsverksamhet (9 963) (72 14) Finansieringsverksamhet Upplåning Amorteringar ( ) ( ) Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet ( ) Ökning (minskning) i likvida medel (837 15) (147 66) 8

9 Likvida medel vid årets början Ökning (minskning) av likvida medel (147 66) Likvida medel vid årets slut Transaktioner som inte påverkar kassaflödet 18 Överföring av balanserat resultat till kapitalreserver Nettokostnader för infrastrukturfonden Ändring i avsättningar för kreditförluster Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna 4 Skillnaden beror på olika valutakurser 9

10 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling NOTER Per 31 december och (belopp i USA dollars) 1. Verksamhetens natur Stiftelsen för främjande av lokal utveckling (PRODEL fortsättningsvis kallad Stiftelsen ) är en organisation utan vinstsyfte, som bildats i enlighet med Republiken Nicaraguas lagar. Dess säte är Managua i Nicaragua. Stiftelsens huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla krediter som finansierar verksamheten i mikro, små och medelstora företag och som avser finansiella, kommersiella, jordbruks eller industriaktiviteter; dessutom bostadsförbättringar eller andra personliga behov. Vidare verkar Stiftelsen inom ett annat, ickevinstdrivande område kallat Infrastrukturfonden, vars ändamål är att stödja kommunala infrastrukturprojekt. Fonden finansieras med årliga bidrag, som baseras på en andel av det årliga överskottet och som överförs till en kapitalreserv. Eftersom Stiftelse saknar vinstsyfte är den undantagen från skattskyldighet för inkomster i enlighet med Republiken Nicaraguas Lag om rättvisa skatter. Stiftelsens huvudsyfte är att förbättra levnadsvillkoren för stadsbefolkning med låga inkomster genom att förmedla resurser (egna eller från andra) som används till att förbättra bostäder, stödja mikroföretag eller investera i grundläggande samhällsservice på ett uthålligt sätt och med deltagande av målgrupperna. Stiftelsens specifika ändamål är: 1) Att tillhandahålla såväl lån som gåvomedel för att befolkningen skall få tillgång till teknisk rådgivning, organisationslösningar och finansiella tjänster i syfte att stimulera bostadslösningar, mikroföretag och basal samhällsservice 2) Att förmedla pengar, direkt eller via andra, till små och medelstora företag i syfte att dessa ska öka sina intäkter och sin produktivitet, liksom mikrokrediter till bostadsförbättringar Årsredovisningen per den 31 december godkändes av ledningen den 3 mars Redovisningsprinciper som ligger till grund för de finansiella rapporterna 2.1 Ledningens intygande PRODEL:s, Stiftelsens för främjande av lokal utveckling, finansiella rapporter per den 31 december och har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) 2.2 Värderingsprinciper och funktionell valuta De konsoliderade finansiella redovisningsrapporterna för Stiftelsen per den 31 december och har upprättats på basis av historiska anskaffningsvärden, med undantag av vissa poster, som värderas enligt de redovisningspolicies som beskrivs i Not 4. Beloppen i de finansiella rapporterna är uttryckta i USAdollars 5. 5 I årsredovisningens spanskspråkiga original används nicaraguanska córdobas som redovisningsvaluta. I denna översättning har beloppen omräknats till USAdollars enligt officiell kurs på balansdagen, se Not 5 1

11 2.3 Konsolideringsbas De konsoliderade redovisningsrapporterna per den 31 december inkluderar finansiella rapporter för såväl Stiftelsen för främjande av lokal utveckling, PRODEL, som för dess dotterbolag, PDL Mikrofinans AB. Dotterbolagets finansiella rapporter upprättades per samma datum som de finansiella rapporterna för Stiftelsen, och med tillämpning av samma redovisningsprinciper. Stiftelsen för främjande av lokal utveckling, PRODEL är helägare av PDL Mikrofinans AB, som bildades den 4 juni enligt Kungariket Sveriges lagar. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att anskaffa resurser för finansiering av Stiftelsens verksamhet. Alla saldon, transaktioner, kostnader och intäkter, liksom den avkastning och vinst eller förlust, som uppstår på grund av transaktioner inom koncernens delar, som tagits upp som tillgångar, har eliminerats under konsolideringsprocessen, och tas upp som icke kontrollerade andelar. Dotterbolagets finansiella rapporter har medräknats i konsolideringen från och med anskaffningsdagen, då Stiftelsen övertog kontrollen, och Stiftelsen kommer att fortsätta inkludera dessa rapporter tills kontrollen upphör. En ändring i andelarna i ett dotterbolag som inte medför förlust av kontroll bokförs som transaktion inom Eget kapital. 3. Förändrade redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som antagits av Stiftelsen för upprättandet av de finansiella rapporterna per den 31 december överensstämmer med dem som användes för årsredovisningen med följande undantag: År antog Stiftelsens följande förändringar i de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) och nya tolkningar som publicerats under året. Antagandet av dessa reviderade normer och tolkningar, som inte har inneburit någon materiell påverkan på Stiftelsens finansiella rapporter, kräver tilläggsupplysningar och, i några fall, förändring av vissa redovisningsprinciper. IFRS 1 Tillämpning för första gången av IFRS: löpande tillämpning av IFRS IFRS 1 Finansiella kostnader IAS 6 1 Presentation av finansiella rapporter; klargörande av kriterier för bolagsinformation IAS 16 Egendom, anläggning och utrustning: klassificering av tjänster för osäkre utrustning IAS 32 Kompensation för finansiella tillgångar och skulder IAS 34 Intermediär finansiell information intermediär finansiell information och information om segmentet Summa tillgångar och skulder Ändringar i IFRS Antagandet av dessa reviderade normer och tolkningar har inte haft någon materiell påverkan på Stiftelsens finansiella rapporter. 6 IAS: International Accounting Standards, utgivna av IASB 11

12 Förändringar i IFRS Under 2913 utgav IASB 7 ändringar i fyra av sina normer. Ändringarna skall tillämpas under de perioder som börjar den 1 januari 214, men om de tillämpas tidigare skall upplysning om detta lämnas. Antagandet av följande ändringar har inte haft någon inverkan på Stiftelsens redovisningspolicies eller finansiella resultat och ställning: IFRS 9 bokföring av täckningar ska börja tillämpas fr o m januari 215 IAS 28 dotterbolags investeringar ska börja tillämpas fr o m januari 214 IFRS 12 Detaljredovisning av andelar i andra redovisningsenheter ska börja tillämpas fr o m januari 214 IFRS 13 värdering till verkligt värde ska börja tillämpas fr o m januari 214 Utgivna normer som ännu inte trätt i kraft De normer, som utgivits men ännu inte trätt i kraft då de finansiella rapporterna upprättades, räknas upp nedan. Listan över normer och tolkningar inkluderar endast sådana som ledningen anser rimligen kommer att få effekt på Stiftelsens redovisningsinformation, resultatet eller ställningen när de börjar tillämpas i framtiden. Stiftelsen avser att tillämpa dessa normer då de träder i kraft: IFRS 1: Konsoliderade finansiella rapporter Ska börja tillämpas på bokföringsår fr o m den 1 januari 214. Tillämpningen sker retroaktivt med de undantag som anges i standarden. IFRS 11: Joint ventureavtal Ska börja tillämpas fr o m den 1 januari 214. Tillämpningen sker retroaktivt med de undantag som anges i standarden. IFRS 12: Detaljredovisning av andelar i andra redovisningsenheter Ska börja tillämpas fr o m den 1 januari 214. Detaljinformationen ska tas in i jämförelsesiffrorna, utom då de hänför sig till strukturerade, ickekonsoliderade enheter IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures Ska börja tillämpas fr o m den 1 januari 214. Konsoliderade finansiella rapporter, joint ventureavtal och detaljinformation om andelar i andra redovisningsenheter. 4. Sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna 4.1 Valuta, transaktioner i utländsk valuta och omräkning av finansiella rapporter Funktionell valuta och redovisningsvaluta i finansiella rapporter Stiftelsens funktionella valuta är den nicaraguanska córdoban 8. Stiftelsen bokför sina transaktioner i utländsk valuta, dvs. alla andra än den funktionella valutan, till växelkursen på transaktionsdagen. Då ställningen och verksamhetens resultat fastställs värderar Stiftelsen de tillgångar och skulder som hålls i utländsk valuta till den växelkurs som gällde på värderingsdagen, och gör nödvändiga justeringar. De resulterande växelkursdifferenserna tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. Information om valutakurser och motsvarande regler finns i Not 5. 7 IASB: International Accounting Standards Board 8 Beloppen i denna översatta årsredovisning är dock uttryckta i USAdollars. 12

13 Republiken Nicaraguas penninglag anger att en klausul kan skrivas in i varje kontrakt, enligt vilken skyldigheter som är uttryckta i córdobas bibehåller sitt värde i relation till en utländsk valuta. Om den officiella växelkursen mellan córdoban och den utländska valutan ändras, skall skuldbeloppet (uttryckt i córdobas) i ett sådant fall justeras proportionellt till växelkursförändringen. Alla priser, skatter, avgifter, taxor, arvoden, löner, kontrakt och skyldigheter oavsett slag eller beskaffenhet som skall betalas eller uppbäras i Republiken Nicaragua, uttrycks och verkställs uteslutande i córdobas, och därmed utgörs alla sådana kassaflöden av denna valuta. Alla variationer i saldon, som uttrycks i córdobas, och som baseras på ändringar i växelkursen för den valuta de definieras i, benämns upprätthållande av värde och tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. Varje enhet i koncernen avgör vilken som skall vara dess funktionella valuta, och alla delar av de individuella finansiella rapporterna från var och en av dessa enheter mäts i denna valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta, dvs. varje annan valuta än den funktionella, bokförs till den valutakurs som gällde på transaktionsdagen. Då resultat och ställning skall fastställas, värderar och justerar Stiftelsen sina tillgångar och skulder, uttryckta i utländsk valuta, till den växelkurs som gällde på värderingsdagen. De växelkursdifferenser som därvid uppkommer tas upp i resultaträkningen för den period då de uppstår Omräkning av de finansiella rapporterna till redovisningsvalutan Ett utländskt dotterbolags funktionella valuta är den lokala valutan i det respektive land där det verkar. På Stiftelsens balansdag omräknas detta dotterbolags tillgångar och skulder till Stiftelsens redovisningsvaluta, nicaraguanska córdobas, till den växelkurs som gällde för balansräkningen, och resultaträkningens konton till medelkursen för räkenskapsåret. Omräkningens effekt tas upp i Övrigt resultat och kallas Effekt av omräkning av redovisningsrapporter. 4.2 Likvida medel och dess motsvarigheter I de konsoliderade redovisningsrapporterna tar Stiftelsen upp likvida medel netto för eventuella överdrag på bankkonton. 4.3 Finansiella instrument Vid anskaffningen tar Stiftelsen upp sina finansiella tillgångar till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde enligt följande definitioner: Verkligt värde. Det verkliga värdet av en placering, som omsätts på en organiserad finansiell marknad, bestäms utifrån de priser som noteras på denna marknad för handel, som genomförts på balansdagen. För sådana investeringar, för vilka det inte finns någon aktiv finansiell marknad, bestäms det verkliga värdet med hjälp av olika värderingstekniker. Sådana tekniker innefattar marknadstransaktioner, som nyligen genomförts mellan intresserade och informerade parter, som agerar under villkor av ömsesidigt oberoende; referens till verkligt värde på andra finansiella instrument, som väsentligen är likartade; samt diskontering av likviditetsflöden eller andra värderingsmodeller. Upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet beräknas med hjälp av effektivräntemetoden minus eventuellt förväntad värdeminskning. Beräkningen tar hänsyn till eventuella premier eller rabatter vid anskaffningen, och innefattar transaktionskostnader och arvoden, som ingår som en integrerad del av den effektiva räntan. 13

14 4.4 Finansiella tillgångar Fastställande och initial värdering av finansiella tillgångar De finansiella tillgångar som omfattas av IAS 39 kan klassificeras som finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde med differenser via resultaträkningen, fordringar, finansiella tillgångar som innehas till förfall, finansiella tillgångar som är disponibla för försäljning samt finansiella derivatainstrument som utpekats som täckningsinstrument med en effektiv täckning beroende på omständigheterna. Stiftelsen avgör klassificeringen av sina finansiella tillgångar i samband med att de tas upp för första gången. Då de tas upp för första gången redovisar Stiftelsen alla sina finansiella tillgångar till verkligt värde plus kostnader som direkt kan hänföras till transaktionen, utom de finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med differenser via resultaträkningen utan hänsyn till sådana kostnader. Köp och försäljning av finansiella tillgångar tas upp av Stiftelsen på det datum då varje transaktion genomförs. Med kontraktsdag avses det datum då Stiftelsen gör ett åtagande om att köpa eller sälja en finansiell tillgång. Stiftelsens finansiella tillgångar inkluderar likvida medel, finansiella placeringar som tas upp till verkligt värde med differenser via resultaträkningen, lånefordringar samt aktier och andelar. Köp och försäljning av finansiella tillgångar tas upp av Stiftelsen på det datum då varje transaktion genomförs. Med kontraktsdag avses det datum då Stiftelsen gör ett åtagande om att köpa eller sälja en finansiell tillgång Fortlöpande värdering av finansiella tillgångar Fortsättningsvis värderas de finansiella tillgångarna i enlighet med hur det klassificerats, vilket beskrivs i det följande: Finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med värdejusteringar via resultaträkningen De finansiella tillgångar som anskaffas i syfte att de skall säljas inom en snar framtid tas upp i redovisningen till verkligt värde utan avdrag för de kostnader som kan uppstå då de säljs eller avyttras. Sedan de tagits upp initialt betecknas dessa finansiella tillgångar, som hålls för handelsändamål, av Stiftelsen som finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med värdejusteringar via resultaträkningen. Vinster eller förluster som uppstår vid handel med dessa tillgångar tas upp i resultaträkningen för det år då de inträffar. Aktier och andelar Aktier och andelar som inte har ett marknadspris, noterat på en aktiv marknad (vare sig de är tillgängliga för försäljning eller inte), vars verkliga värde inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, och över vilka Stiftelsen inte har ett bestämmande inflytande, värderas av Stiftelsen till anskaffningskostnad efter det första redovisningstillfället Finansiella tillgångars värdeminskning Då balansräkningen upprättas utvärderar Stiftelsen om det finns objektiva belägg för att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar skulle kunna ha minskat i värde. En finansiell tillgång eller grupp av tillgångar anses ha minskat i värde om, och endast om, det finns objektiva belägg för detta som ett resultat av en eller flera händelser, som inträffat efter det att den finansiella tillgången togs upp i redovisningen för första gången, och att den identifierade händelsen har en påverkan på tillgångens eller tillgångsgruppens framtida kassaflöde, som går att uppskatta på ett tillförlitligt sätt. Belägg för värdeminskning kan innefatta indikationer på att gäldenärerna har betydande finansiella problem, uppvisar 14

15 förseningar i betalningen av ränta eller amortering; en sannolikhet för att gäldenärerna befinner sig i likvidation eller annan typ av finansiell omstrukturering; samt när tillgänglig information indikerar en minskning som går att uppskatta av Stiftelsens kassaflöden beroende på att kontraktsvillkoren inte kunnat uppfyllas. Värdeminskning för finansiella tillgångar som redovisats till upplupet anskaffningsvärde. När Stiftelsen konstaterat en förlust, orsakad av en värdeminskning i finansiella tillgångar som bokförts till upplupet anskaffningsvärde, beräknas förlustens storlek till skillnaden mellan bokfört värde och nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterade med tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Förlusten minskar tillgångens bokförda värde och tas upp i resultaträkningen under det år den inträffade. Om värdeminskningen under en senare period skulle visa sig uppgå till ett lägre belopp på grund av en händelse som inträffat efter det att förlusten tagits upp, återförs denna. Sedan etta gjorts kan det bokförda värdet av den finansiella tillgången inte överstiga det ursprungligen redovisade anskaffningsvärdet. Återföringen tas upp i resultaträkningen för den period då den gjordes. Värdeminskning för finansiella tillgångar som bokförts till anskaffningskostnad När Stiftelsen fastställer att en förlust uppstått i form av värdeminskning för aktier och andelar, vars pris inte noteras på en aktiv marknad, beräknas förlustens storlek som skillnaden mellan tillgångens bokförda värde och nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterade med marknadens aktuella avkastning på liknande finansiella tillgångar med avdrag för redan bokförd värdeminskning för tillgången. Förlusten tas upp i resultaträkningen för det år då den inträffade Nedskrivning av finansiella tillgångar Stiftelsen gör en nedskrivning av finansiella tillgångar då de kontraktsenliga rättigheterna till kassaflöden från tillgångarna upphör, eller då den finansiella tillgången avyttras och Stiftelsen på så sätt avhänder sig tillgångens inneboende risker och nytta och därmed avstår från de kontraktsenliga rättigheterna till kassaflöden från tillgången, eller när Stiftelsen har tagit på sig en kontraktsenlig skyldighet att betala de kassaflöden, som den behållit kontraktsenliga rättigheter att erhålla, till en eller flera mottagare. 4.5 Finansiella skulder Fastställande och initial värdering av finansiella skulder Initialt tar Stiftelsen upp alla sina finansiella skulder till verkligt värde på den dag då skulden erkänns eller kontrakteras, plus de kostnader som direkt kan hänföras till transaktionen då det gäller låneskulder. Stiftelsens finansiella skulder besår av låneskulder och övriga skulder Fortlöpande värdering av finansiella skulder Den fortlöpande värderingen av de finansiella skulderna beror på hur de klassificeras, vilket beskrivs i det följande. Låneskulder och andra skulder Sedan de fastställts initialt, värderas låneskulder och övriga skulder till det upplupna anskaffningsvärdet med hjälp av effektivräntemetoden. Stiftelsen redovisar vinster och förluster via resultaträkningen för den period då den finansiella skulden nedskrivs eller amorteras. 15

16 4.5.3 Nedskrivning av finansiella skulder Stiftelsen gör en nedskrivning av finansiella skulder då skulden har betalats eller annullerats, eller då kraven har upphört att gälla. När en finansiell skuld har ersatts av en annan finansiell skuld för Stiftelsen bort den ursprungliga skulden och tar upp en ny finansiell skuld. Eventuella skillnader på grund av ett sådant utbyte av finansiella skulder tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. 4.6 Byggnader och utrustning Byggnader och utrustning bokförs initialt till anskaffningskostnaden minus eventuell ackumulerad avskrivning och eventuell värdeminskning. Dessa kostnader inkluderar kostnaden för att ersätta delar av anläggningen eller utrustningen när denna kostnad uppstår, om den uppfyller villkoren för att tas upp i redovisningen. Utgifter för reparationer och underhåll som inte uppfyller dessa villkor för att tas upp som tillgång med avskrivningar, tas upp som kostnader under det år då de uppstår. Avskrivning beräknas enligt en linjär avskrivningsplan utifrån beräknad livslängd för varje tillgångsslag. Restvärdet för de tillgångar som avskrivits, liksom ekonomisk livslängd och avskrivningsmetoder revideras årligen av ledningen, och justeras vid behov vid slutet av varje räkenskapsår. Den ekonomiska livslängden för olika tillgångsslag: Byggnader och installationer Möbler och kontorsutrustning Datorer Fordon Beräknad livslängd: 2 år 5 år 2 år 8 år En utrustnings eller byggnadskomponent skrivs ned då den avyttras eller när Stiftelsen inte längre förväntar sig framtida nytta av dess användning. Eventuell vinst eller förlust av att tillgången förs bort från balansräkningen, beräknad som skillnaden mellan bokfört nettovärde och försäljningslikviden, tas upp i resultaträkningen för det år då transaktionen äger rum. 4.7 Immateriella tillgångar De immateriella tillgångar, som anskaffats separat, tas upp första gången till anskaffningsvärde. Därefter redovisas de till detta värde minus ackumulerade avskrivningar och det ackumulerade värdet av eventuella nedskrivningar. De immateriella tillgångarnas värde åsätts en ekonomisk livslängd och skrivs av enligt en linjär avskrivningsplan baserad på denna livslängd, som prövas årligen av Stiftelsen. 4.8 Värdeminskning för övriga tillgångar Vid stängningen av varje bokföringsperiod gör Stiftelsen en översyn av det bokförda värdet för andra tillgångar än finansiella i syfte att identifiera en värdeminskning då fakta eller omständigheter indikerar att de bokförda värdena skulle kunna överstiga återvinningsvärdet. Stiftelsen gör då en värdering av tillgångarna, eller de delar som genererar kassaflöde, till återvinningsvärdet, definierat som det högre av det verkliga värdet minus försäljningskostnader respektive nyttjandevärdet. De justeringar som görs på detta sätt bokförs via resultaträkningen under det år då översynen görs. 16

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor.

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor. PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) EU-kommissionen antog år 2001 en förordning enligt vilken bolag, vars värdepapper är offentligt noterade i EU-området, skall upprätta

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer