PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling"

Transkript

1 PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet från det spanska originalet, som kan laddas ned från eller Beloppen har omräknats från nicaraguanska córdobas (NIO) till USAdollars (USD) enligt de officiella kurserna den 31 december respektive. Kompletterande information för svenska läsare lämnas i noter. 1

2 PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och Innehåll Rapport från oberoende revisor.. 34 Balansräkning.. 5 Resultaträkning.. 6 Rapport över förändringar i eget kapital... 7 Rapport över kassaflöden.. 89 Noter till de finansiella rapporterna 135 sida Noter och tilläggsupplysningar: Verksamhetens natur Redovisningsprinciper Växelkursreglering Noter till balansräkningen Noter till resultaträkningen Infrastrukturfonden Särskilda frågor Mål och policy för hantering av finansiella risker Policy för kapitalhantering Värdering av finansiella instrument sida

3 Rapport från oberoende revisor Till Styrelsen för PRODEL 1, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Vi har utfört en revision av de bifogade finansiella rapporterna för Stiftelsen för främjande av lokal utveckling PRODEL (hädanefter benämnd Stiftelsen ), vilka består av balansräkningen per den 31 december och resultaträkningen, redogörelsen för förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året, en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplysningar. De finansiella rapporterna per den 31 december granskades av andra revisorer, vilkas rapport daterad den 15 februari innehöll ett uttalande utan invändning om dessa finansiella rapporter. Ledningens ansvar för de finansiella rapporterna Det är Stiftelsens ledning som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards 2. Detta ansvar innefattar att utforma, tillämpa och upprätthålla en relevant intern kontroll för upprättandet och presentationen av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om dessa konsoliderade finansiella rapporter på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 3. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur organisationen upprättar de finansiella rapporterna för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i organisationens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i de konsoliderade finansiella rapporterna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 1 PRODEL: Fundación para la Promoción del Desarrollo Local 2 IFRS och IAS, se Not 2 3 ISA, International Standards for Auditing, utfärdade av IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board 3

4 Uttalande Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsens för lokal utveckling (PRODEL) finansiella ställning per den 31 december, och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards. Nacriso Salas Chavez, S.C. Nexia Auditores (Nicaragua) Nacriso Salas Chavez Auktoriserad revisor Partner Managua den 3 mars 214 Managua, Nicaragua Iglesia Católica Las Palmas, 1 kv österut, 5 söderut Tel (55) / Fax (55) Mobil: Box 2446, Managua, Nicaragua 4

5 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling BALANSRÄKNING Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 25, ,1255 Noter TILLGÅNGAR 6 Likvida medel Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Lånefordringar Övriga fordringar Räntefordringar Övriga finansiella tillgångar Aktier och andelar Immateriella tillgångar Summa omsättningstillgångar Byggnader och utrustning Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 15 Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader och övriga kortfristiga skulder Kortfristiga låneskulder Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Pensionsförpliktelser Långfristiga låneskulder Summa långfristiga skulder Eget kapital 18 Ursprungligt kapital Donationskapital , 25 Reserv för infrastrukturprogram Kapitalreserv Övriga reserver Balanserat resultat , 23 Andra kapitalkomponenter Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Förvaltade garantimedel, Habitat Nic Förvaltade medel enl. avtal Habitat Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna 5

6 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling RESULTATRÄKNING Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 25, ,1255 Noter 19 Finansiella intäkter Finansiella kostnader ( ) (76 214) Finansiella nettointäkter före valutajusteringar Intäkter av valutajusteringar Kostnader för valutajusteringar ( ) ( ) Finansiellt bruttoresultat Avsättningar för kreditförluster ( ) Finansiellt nettoresultat Administrationskostnader ( ) ( ) 13 Reversering/nedskrivning av aktier och andelar Andel av resultat i dotterbolag Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetskostnader ( ) ( ) Bidrag till kommuner för infrastrukturprogram (586 57) (86 211) Årets resultat Övriga resultatposter Effekt av bolagsomvandling i utlandet Årets totalresultat Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna 6

7 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Per 31 december och (Något förenklat; originalet omfattar även 211) Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 25,3318 för hela denna sida. Detta gör att siffrorna för inte stämmer med Balansräkningen. Saldo 31/ Saldo 31/12 Saldo 31/12 Noter 18, , 25 18, Årets resultat Kostnader infrastrprogrammet Överfört till kapitalreserv 5% Årets resultat Övrigt resultat Summa resultat Bidrag till infrastrukturprogrammet Kostnader infrastr. Överfört programmet till kapitalreserv 5% Ursprungligt kapital Kapitalreserv Donationskapital Reserver för infrastr (25) Övriga reserver Balanserat resultat Resrev konvert (18) SUMMA

8 Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Per 31 december och Belopp i USA dollars. USD 1 = NIO 25, ,1255 Noter Löpande verksamhet Årets resultat Justeringar för ickekassaflödespåverkande poster: 19 Finansiella intäkter ( ) ( ) 8 Avsättningar för kreditförluster ( ) 13 Vinst (förlust) för aktier och andelar ( ) 13 Orealiserade kursvinster i aktier och andelar (54 491) ( ) 11 Avskrivningar Överskott vid försäljning av tillgångar (868) (1 784) 12 Avskrivning av immateriella tillgångar Finansiella kostnader ( Värdering av pensionsförpliktelser Orealiserade valutadifferenser ( ) ( ) Minskning av finansiella tillgångar som innehas till förfall (8 497 Ökning av lån till kreditportföljer 172) (68 81) Ökning av övriga fordringar ( ) (46 123) Erhållna räntor på finansiella tillgångar Ökning av övriga finansiella tillgångar (13 683) Ökning av periodiserade kostnader och övriga skulder Pensionsbetalningar (2 436) (859) Betald ränta (967 12) ( ) Nettokassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet 11 Anskaffning av utrustning (87 393) (8 31) 12 Anskaffning av immateriella tillgångar (4 438) (6 78) Likvid vid försäljning av utrustning Nettokassaflöde från investeringsverksamhet (9 963) (72 14) Finansieringsverksamhet Upplåning Amorteringar ( ) ( ) Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet ( ) Ökning (minskning) i likvida medel (837 15) (147 66) 8

9 Likvida medel vid årets början Ökning (minskning) av likvida medel (147 66) Likvida medel vid årets slut Transaktioner som inte påverkar kassaflödet 18 Överföring av balanserat resultat till kapitalreserver Nettokostnader för infrastrukturfonden Ändring i avsättningar för kreditförluster Bifogade noter utgör en integrerad del av de finansiella rapporterna 4 Skillnaden beror på olika valutakurser 9

10 PRODEL, Stiftelsen för Främjande av Lokal Utveckling NOTER Per 31 december och (belopp i USA dollars) 1. Verksamhetens natur Stiftelsen för främjande av lokal utveckling (PRODEL fortsättningsvis kallad Stiftelsen ) är en organisation utan vinstsyfte, som bildats i enlighet med Republiken Nicaraguas lagar. Dess säte är Managua i Nicaragua. Stiftelsens huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla krediter som finansierar verksamheten i mikro, små och medelstora företag och som avser finansiella, kommersiella, jordbruks eller industriaktiviteter; dessutom bostadsförbättringar eller andra personliga behov. Vidare verkar Stiftelsen inom ett annat, ickevinstdrivande område kallat Infrastrukturfonden, vars ändamål är att stödja kommunala infrastrukturprojekt. Fonden finansieras med årliga bidrag, som baseras på en andel av det årliga överskottet och som överförs till en kapitalreserv. Eftersom Stiftelse saknar vinstsyfte är den undantagen från skattskyldighet för inkomster i enlighet med Republiken Nicaraguas Lag om rättvisa skatter. Stiftelsens huvudsyfte är att förbättra levnadsvillkoren för stadsbefolkning med låga inkomster genom att förmedla resurser (egna eller från andra) som används till att förbättra bostäder, stödja mikroföretag eller investera i grundläggande samhällsservice på ett uthålligt sätt och med deltagande av målgrupperna. Stiftelsens specifika ändamål är: 1) Att tillhandahålla såväl lån som gåvomedel för att befolkningen skall få tillgång till teknisk rådgivning, organisationslösningar och finansiella tjänster i syfte att stimulera bostadslösningar, mikroföretag och basal samhällsservice 2) Att förmedla pengar, direkt eller via andra, till små och medelstora företag i syfte att dessa ska öka sina intäkter och sin produktivitet, liksom mikrokrediter till bostadsförbättringar Årsredovisningen per den 31 december godkändes av ledningen den 3 mars Redovisningsprinciper som ligger till grund för de finansiella rapporterna 2.1 Ledningens intygande PRODEL:s, Stiftelsens för främjande av lokal utveckling, finansiella rapporter per den 31 december och har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) 2.2 Värderingsprinciper och funktionell valuta De konsoliderade finansiella redovisningsrapporterna för Stiftelsen per den 31 december och har upprättats på basis av historiska anskaffningsvärden, med undantag av vissa poster, som värderas enligt de redovisningspolicies som beskrivs i Not 4. Beloppen i de finansiella rapporterna är uttryckta i USAdollars 5. 5 I årsredovisningens spanskspråkiga original används nicaraguanska córdobas som redovisningsvaluta. I denna översättning har beloppen omräknats till USAdollars enligt officiell kurs på balansdagen, se Not 5 1

11 2.3 Konsolideringsbas De konsoliderade redovisningsrapporterna per den 31 december inkluderar finansiella rapporter för såväl Stiftelsen för främjande av lokal utveckling, PRODEL, som för dess dotterbolag, PDL Mikrofinans AB. Dotterbolagets finansiella rapporter upprättades per samma datum som de finansiella rapporterna för Stiftelsen, och med tillämpning av samma redovisningsprinciper. Stiftelsen för främjande av lokal utveckling, PRODEL är helägare av PDL Mikrofinans AB, som bildades den 4 juni enligt Kungariket Sveriges lagar. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att anskaffa resurser för finansiering av Stiftelsens verksamhet. Alla saldon, transaktioner, kostnader och intäkter, liksom den avkastning och vinst eller förlust, som uppstår på grund av transaktioner inom koncernens delar, som tagits upp som tillgångar, har eliminerats under konsolideringsprocessen, och tas upp som icke kontrollerade andelar. Dotterbolagets finansiella rapporter har medräknats i konsolideringen från och med anskaffningsdagen, då Stiftelsen övertog kontrollen, och Stiftelsen kommer att fortsätta inkludera dessa rapporter tills kontrollen upphör. En ändring i andelarna i ett dotterbolag som inte medför förlust av kontroll bokförs som transaktion inom Eget kapital. 3. Förändrade redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som antagits av Stiftelsen för upprättandet av de finansiella rapporterna per den 31 december överensstämmer med dem som användes för årsredovisningen med följande undantag: År antog Stiftelsens följande förändringar i de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) och nya tolkningar som publicerats under året. Antagandet av dessa reviderade normer och tolkningar, som inte har inneburit någon materiell påverkan på Stiftelsens finansiella rapporter, kräver tilläggsupplysningar och, i några fall, förändring av vissa redovisningsprinciper. IFRS 1 Tillämpning för första gången av IFRS: löpande tillämpning av IFRS IFRS 1 Finansiella kostnader IAS 6 1 Presentation av finansiella rapporter; klargörande av kriterier för bolagsinformation IAS 16 Egendom, anläggning och utrustning: klassificering av tjänster för osäkre utrustning IAS 32 Kompensation för finansiella tillgångar och skulder IAS 34 Intermediär finansiell information intermediär finansiell information och information om segmentet Summa tillgångar och skulder Ändringar i IFRS Antagandet av dessa reviderade normer och tolkningar har inte haft någon materiell påverkan på Stiftelsens finansiella rapporter. 6 IAS: International Accounting Standards, utgivna av IASB 11

12 Förändringar i IFRS Under 2913 utgav IASB 7 ändringar i fyra av sina normer. Ändringarna skall tillämpas under de perioder som börjar den 1 januari 214, men om de tillämpas tidigare skall upplysning om detta lämnas. Antagandet av följande ändringar har inte haft någon inverkan på Stiftelsens redovisningspolicies eller finansiella resultat och ställning: IFRS 9 bokföring av täckningar ska börja tillämpas fr o m januari 215 IAS 28 dotterbolags investeringar ska börja tillämpas fr o m januari 214 IFRS 12 Detaljredovisning av andelar i andra redovisningsenheter ska börja tillämpas fr o m januari 214 IFRS 13 värdering till verkligt värde ska börja tillämpas fr o m januari 214 Utgivna normer som ännu inte trätt i kraft De normer, som utgivits men ännu inte trätt i kraft då de finansiella rapporterna upprättades, räknas upp nedan. Listan över normer och tolkningar inkluderar endast sådana som ledningen anser rimligen kommer att få effekt på Stiftelsens redovisningsinformation, resultatet eller ställningen när de börjar tillämpas i framtiden. Stiftelsen avser att tillämpa dessa normer då de träder i kraft: IFRS 1: Konsoliderade finansiella rapporter Ska börja tillämpas på bokföringsår fr o m den 1 januari 214. Tillämpningen sker retroaktivt med de undantag som anges i standarden. IFRS 11: Joint ventureavtal Ska börja tillämpas fr o m den 1 januari 214. Tillämpningen sker retroaktivt med de undantag som anges i standarden. IFRS 12: Detaljredovisning av andelar i andra redovisningsenheter Ska börja tillämpas fr o m den 1 januari 214. Detaljinformationen ska tas in i jämförelsesiffrorna, utom då de hänför sig till strukturerade, ickekonsoliderade enheter IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures Ska börja tillämpas fr o m den 1 januari 214. Konsoliderade finansiella rapporter, joint ventureavtal och detaljinformation om andelar i andra redovisningsenheter. 4. Sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna 4.1 Valuta, transaktioner i utländsk valuta och omräkning av finansiella rapporter Funktionell valuta och redovisningsvaluta i finansiella rapporter Stiftelsens funktionella valuta är den nicaraguanska córdoban 8. Stiftelsen bokför sina transaktioner i utländsk valuta, dvs. alla andra än den funktionella valutan, till växelkursen på transaktionsdagen. Då ställningen och verksamhetens resultat fastställs värderar Stiftelsen de tillgångar och skulder som hålls i utländsk valuta till den växelkurs som gällde på värderingsdagen, och gör nödvändiga justeringar. De resulterande växelkursdifferenserna tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. Information om valutakurser och motsvarande regler finns i Not 5. 7 IASB: International Accounting Standards Board 8 Beloppen i denna översatta årsredovisning är dock uttryckta i USAdollars. 12

13 Republiken Nicaraguas penninglag anger att en klausul kan skrivas in i varje kontrakt, enligt vilken skyldigheter som är uttryckta i córdobas bibehåller sitt värde i relation till en utländsk valuta. Om den officiella växelkursen mellan córdoban och den utländska valutan ändras, skall skuldbeloppet (uttryckt i córdobas) i ett sådant fall justeras proportionellt till växelkursförändringen. Alla priser, skatter, avgifter, taxor, arvoden, löner, kontrakt och skyldigheter oavsett slag eller beskaffenhet som skall betalas eller uppbäras i Republiken Nicaragua, uttrycks och verkställs uteslutande i córdobas, och därmed utgörs alla sådana kassaflöden av denna valuta. Alla variationer i saldon, som uttrycks i córdobas, och som baseras på ändringar i växelkursen för den valuta de definieras i, benämns upprätthållande av värde och tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. Varje enhet i koncernen avgör vilken som skall vara dess funktionella valuta, och alla delar av de individuella finansiella rapporterna från var och en av dessa enheter mäts i denna valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta, dvs. varje annan valuta än den funktionella, bokförs till den valutakurs som gällde på transaktionsdagen. Då resultat och ställning skall fastställas, värderar och justerar Stiftelsen sina tillgångar och skulder, uttryckta i utländsk valuta, till den växelkurs som gällde på värderingsdagen. De växelkursdifferenser som därvid uppkommer tas upp i resultaträkningen för den period då de uppstår Omräkning av de finansiella rapporterna till redovisningsvalutan Ett utländskt dotterbolags funktionella valuta är den lokala valutan i det respektive land där det verkar. På Stiftelsens balansdag omräknas detta dotterbolags tillgångar och skulder till Stiftelsens redovisningsvaluta, nicaraguanska córdobas, till den växelkurs som gällde för balansräkningen, och resultaträkningens konton till medelkursen för räkenskapsåret. Omräkningens effekt tas upp i Övrigt resultat och kallas Effekt av omräkning av redovisningsrapporter. 4.2 Likvida medel och dess motsvarigheter I de konsoliderade redovisningsrapporterna tar Stiftelsen upp likvida medel netto för eventuella överdrag på bankkonton. 4.3 Finansiella instrument Vid anskaffningen tar Stiftelsen upp sina finansiella tillgångar till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde enligt följande definitioner: Verkligt värde. Det verkliga värdet av en placering, som omsätts på en organiserad finansiell marknad, bestäms utifrån de priser som noteras på denna marknad för handel, som genomförts på balansdagen. För sådana investeringar, för vilka det inte finns någon aktiv finansiell marknad, bestäms det verkliga värdet med hjälp av olika värderingstekniker. Sådana tekniker innefattar marknadstransaktioner, som nyligen genomförts mellan intresserade och informerade parter, som agerar under villkor av ömsesidigt oberoende; referens till verkligt värde på andra finansiella instrument, som väsentligen är likartade; samt diskontering av likviditetsflöden eller andra värderingsmodeller. Upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet beräknas med hjälp av effektivräntemetoden minus eventuellt förväntad värdeminskning. Beräkningen tar hänsyn till eventuella premier eller rabatter vid anskaffningen, och innefattar transaktionskostnader och arvoden, som ingår som en integrerad del av den effektiva räntan. 13

14 4.4 Finansiella tillgångar Fastställande och initial värdering av finansiella tillgångar De finansiella tillgångar som omfattas av IAS 39 kan klassificeras som finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde med differenser via resultaträkningen, fordringar, finansiella tillgångar som innehas till förfall, finansiella tillgångar som är disponibla för försäljning samt finansiella derivatainstrument som utpekats som täckningsinstrument med en effektiv täckning beroende på omständigheterna. Stiftelsen avgör klassificeringen av sina finansiella tillgångar i samband med att de tas upp för första gången. Då de tas upp för första gången redovisar Stiftelsen alla sina finansiella tillgångar till verkligt värde plus kostnader som direkt kan hänföras till transaktionen, utom de finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med differenser via resultaträkningen utan hänsyn till sådana kostnader. Köp och försäljning av finansiella tillgångar tas upp av Stiftelsen på det datum då varje transaktion genomförs. Med kontraktsdag avses det datum då Stiftelsen gör ett åtagande om att köpa eller sälja en finansiell tillgång. Stiftelsens finansiella tillgångar inkluderar likvida medel, finansiella placeringar som tas upp till verkligt värde med differenser via resultaträkningen, lånefordringar samt aktier och andelar. Köp och försäljning av finansiella tillgångar tas upp av Stiftelsen på det datum då varje transaktion genomförs. Med kontraktsdag avses det datum då Stiftelsen gör ett åtagande om att köpa eller sälja en finansiell tillgång Fortlöpande värdering av finansiella tillgångar Fortsättningsvis värderas de finansiella tillgångarna i enlighet med hur det klassificerats, vilket beskrivs i det följande: Finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med värdejusteringar via resultaträkningen De finansiella tillgångar som anskaffas i syfte att de skall säljas inom en snar framtid tas upp i redovisningen till verkligt värde utan avdrag för de kostnader som kan uppstå då de säljs eller avyttras. Sedan de tagits upp initialt betecknas dessa finansiella tillgångar, som hålls för handelsändamål, av Stiftelsen som finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde med värdejusteringar via resultaträkningen. Vinster eller förluster som uppstår vid handel med dessa tillgångar tas upp i resultaträkningen för det år då de inträffar. Aktier och andelar Aktier och andelar som inte har ett marknadspris, noterat på en aktiv marknad (vare sig de är tillgängliga för försäljning eller inte), vars verkliga värde inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, och över vilka Stiftelsen inte har ett bestämmande inflytande, värderas av Stiftelsen till anskaffningskostnad efter det första redovisningstillfället Finansiella tillgångars värdeminskning Då balansräkningen upprättas utvärderar Stiftelsen om det finns objektiva belägg för att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar skulle kunna ha minskat i värde. En finansiell tillgång eller grupp av tillgångar anses ha minskat i värde om, och endast om, det finns objektiva belägg för detta som ett resultat av en eller flera händelser, som inträffat efter det att den finansiella tillgången togs upp i redovisningen för första gången, och att den identifierade händelsen har en påverkan på tillgångens eller tillgångsgruppens framtida kassaflöde, som går att uppskatta på ett tillförlitligt sätt. Belägg för värdeminskning kan innefatta indikationer på att gäldenärerna har betydande finansiella problem, uppvisar 14

15 förseningar i betalningen av ränta eller amortering; en sannolikhet för att gäldenärerna befinner sig i likvidation eller annan typ av finansiell omstrukturering; samt när tillgänglig information indikerar en minskning som går att uppskatta av Stiftelsens kassaflöden beroende på att kontraktsvillkoren inte kunnat uppfyllas. Värdeminskning för finansiella tillgångar som redovisats till upplupet anskaffningsvärde. När Stiftelsen konstaterat en förlust, orsakad av en värdeminskning i finansiella tillgångar som bokförts till upplupet anskaffningsvärde, beräknas förlustens storlek till skillnaden mellan bokfört värde och nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterade med tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Förlusten minskar tillgångens bokförda värde och tas upp i resultaträkningen under det år den inträffade. Om värdeminskningen under en senare period skulle visa sig uppgå till ett lägre belopp på grund av en händelse som inträffat efter det att förlusten tagits upp, återförs denna. Sedan etta gjorts kan det bokförda värdet av den finansiella tillgången inte överstiga det ursprungligen redovisade anskaffningsvärdet. Återföringen tas upp i resultaträkningen för den period då den gjordes. Värdeminskning för finansiella tillgångar som bokförts till anskaffningskostnad När Stiftelsen fastställer att en förlust uppstått i form av värdeminskning för aktier och andelar, vars pris inte noteras på en aktiv marknad, beräknas förlustens storlek som skillnaden mellan tillgångens bokförda värde och nuvärdet av framtida kassaflöden, diskonterade med marknadens aktuella avkastning på liknande finansiella tillgångar med avdrag för redan bokförd värdeminskning för tillgången. Förlusten tas upp i resultaträkningen för det år då den inträffade Nedskrivning av finansiella tillgångar Stiftelsen gör en nedskrivning av finansiella tillgångar då de kontraktsenliga rättigheterna till kassaflöden från tillgångarna upphör, eller då den finansiella tillgången avyttras och Stiftelsen på så sätt avhänder sig tillgångens inneboende risker och nytta och därmed avstår från de kontraktsenliga rättigheterna till kassaflöden från tillgången, eller när Stiftelsen har tagit på sig en kontraktsenlig skyldighet att betala de kassaflöden, som den behållit kontraktsenliga rättigheter att erhålla, till en eller flera mottagare. 4.5 Finansiella skulder Fastställande och initial värdering av finansiella skulder Initialt tar Stiftelsen upp alla sina finansiella skulder till verkligt värde på den dag då skulden erkänns eller kontrakteras, plus de kostnader som direkt kan hänföras till transaktionen då det gäller låneskulder. Stiftelsens finansiella skulder besår av låneskulder och övriga skulder Fortlöpande värdering av finansiella skulder Den fortlöpande värderingen av de finansiella skulderna beror på hur de klassificeras, vilket beskrivs i det följande. Låneskulder och andra skulder Sedan de fastställts initialt, värderas låneskulder och övriga skulder till det upplupna anskaffningsvärdet med hjälp av effektivräntemetoden. Stiftelsen redovisar vinster och förluster via resultaträkningen för den period då den finansiella skulden nedskrivs eller amorteras. 15

16 4.5.3 Nedskrivning av finansiella skulder Stiftelsen gör en nedskrivning av finansiella skulder då skulden har betalats eller annullerats, eller då kraven har upphört att gälla. När en finansiell skuld har ersatts av en annan finansiell skuld för Stiftelsen bort den ursprungliga skulden och tar upp en ny finansiell skuld. Eventuella skillnader på grund av ett sådant utbyte av finansiella skulder tas upp i resultaträkningen för det år då de uppstår. 4.6 Byggnader och utrustning Byggnader och utrustning bokförs initialt till anskaffningskostnaden minus eventuell ackumulerad avskrivning och eventuell värdeminskning. Dessa kostnader inkluderar kostnaden för att ersätta delar av anläggningen eller utrustningen när denna kostnad uppstår, om den uppfyller villkoren för att tas upp i redovisningen. Utgifter för reparationer och underhåll som inte uppfyller dessa villkor för att tas upp som tillgång med avskrivningar, tas upp som kostnader under det år då de uppstår. Avskrivning beräknas enligt en linjär avskrivningsplan utifrån beräknad livslängd för varje tillgångsslag. Restvärdet för de tillgångar som avskrivits, liksom ekonomisk livslängd och avskrivningsmetoder revideras årligen av ledningen, och justeras vid behov vid slutet av varje räkenskapsår. Den ekonomiska livslängden för olika tillgångsslag: Byggnader och installationer Möbler och kontorsutrustning Datorer Fordon Beräknad livslängd: 2 år 5 år 2 år 8 år En utrustnings eller byggnadskomponent skrivs ned då den avyttras eller när Stiftelsen inte längre förväntar sig framtida nytta av dess användning. Eventuell vinst eller förlust av att tillgången förs bort från balansräkningen, beräknad som skillnaden mellan bokfört nettovärde och försäljningslikviden, tas upp i resultaträkningen för det år då transaktionen äger rum. 4.7 Immateriella tillgångar De immateriella tillgångar, som anskaffats separat, tas upp första gången till anskaffningsvärde. Därefter redovisas de till detta värde minus ackumulerade avskrivningar och det ackumulerade värdet av eventuella nedskrivningar. De immateriella tillgångarnas värde åsätts en ekonomisk livslängd och skrivs av enligt en linjär avskrivningsplan baserad på denna livslängd, som prövas årligen av Stiftelsen. 4.8 Värdeminskning för övriga tillgångar Vid stängningen av varje bokföringsperiod gör Stiftelsen en översyn av det bokförda värdet för andra tillgångar än finansiella i syfte att identifiera en värdeminskning då fakta eller omständigheter indikerar att de bokförda värdena skulle kunna överstiga återvinningsvärdet. Stiftelsen gör då en värdering av tillgångarna, eller de delar som genererar kassaflöde, till återvinningsvärdet, definierat som det högre av det verkliga värdet minus försäljningskostnader respektive nyttjandevärdet. De justeringar som görs på detta sätt bokförs via resultaträkningen under det år då översynen görs. 16

17 4.9 Fastställande av intäkter Stiftelsen värderar de intäkter som hänför sig till den ordinarie verksamheten till det verkliga värdet av de belopp som erhållits eller kommer att erhållas Ränteintäkter Intäkter från avkastning på finansiella instrument redovisas i proportion till den tid som förflutit, och beräknas på det månatliga medelvärdet av utbetalt lånebelopp utifrån den effektiva räntesatsen. Intäkter av räntor inkluderas i finansiella intäkter i resultaträkningen allt eftersom de blir upplupna. 4.1 Pensionsförpliktelser Skuld för pensionsförmåner redovisas av Stiftelsen via resultaträkningens verksamhetsdel för att finansiera avgångsvederlag för personal som lämnar sin anställning, pensioneras eller avskedas utan saklig grund, vilket krävs enligt Nicaraguas gällande arbetsrätt. Vederlaget uppgår till en månadslön per tjänsteår för de första tre åren, och 2 arbetsdagar för varje därpå följande tjänsteår. Inget avgångsvederlag kan dock vara mindre än en, eller mer än fem månadslöner. Stiftelsen bokför en skuld månadsvis för att täcka framtida utbetalningar av sådana vederlag med hänsyn tagen till nuvärdet av de framtida skyldigheterna. Detta nuvärde beräknas aktuariskt utifrån uppgifter från oberoende experter Bedömningar, uppskattningar och väsentliga antaganden i redovisningen Upprättandet av redovisningsrapporterna innebär att ledningen måste göra bedömningar, uppskattningar och väsentliga antaganden som påverkar de redovisade intäkterna, kostnaderna, tillgångarna och skulderna liksom eventualförpliktelserna på balansdatum Uppskattningar och antaganden De viktigaste antaganden som avser framtida händelser eller andra källor till uppskattningar som kan variera vid tidpunkten då de finansiella rapporterna upprättas, och som till sin natur riskerar att orsaka väsentliga justeringar av följande års tillgångs och skuldbelopp i balansräkningen är: Värdeminskning för ickefinansiella tillgångar Enligt Stiftelsens mening finns det ingen indikation på att någon av dess ickefinansiella tillgångar skulle ha drabbats av värdeminskning på balansdagen. Varje år, liksom när någon indikation på värdeminskning identifieras, genomför Stiftelsen en utvärdering av värdeminskningen Bedömningar Stiftelsen bedömer att den inte har ett bestämmande inflytande över placeringen i Prodel Microfinance Fund S.A., eftersom innehavet av 98,1283 % motsvaras av preferensaktier utan rösträtt men med företrädesrätt vid utbetalning av avkastning. 5. Växelkursreglering Nicaraguas centralbank är den institution som ansvarar för det nationella banksystemet och för att reglera värdet av valutan i förhållande till andra valutor. Den officiella växelkursen för córdobas gentemot USAdollar ändras dagligen utifrån en tabell, som publiceras månadsvis av Nicaraguas Centralbank (BCN). Stiftelsens bokföring sker i córdobas (NIO), Republiken Nicaraguas officiella valuta. 17

18 Den 31 december och var denna officiella växelkurs NIO 25,3318 respektive NIO 24,1255 för USD 1,. Den 3 mars 214, då Stiftelsens ledning fastställde årsredovisningen var motsvarande växelkurs NIO 25,5426 för USD 1,. Nedan visas en sammanfattning av tillgångar och skulder i utländsk valuta, uttryckta i USAdollar och svenska kronor per den 31 december respektive år: Banktillgodohavande Aktier och andelar Kreditportfölj Summa finansiella tillgångar Låneskulder Övriga skulder Upplupna räntekostnader Summa finansiella skulder Finansiella nettotillgångar USD ( ) ( ) (23 75) ( ) ( ) (67 179) (69 139) ( ) Summa finansiella tillgångar Summa finansiella skulder Finansiella nettotillgångar SEK 2 12 (12 428) (7 692) (27 1) (617) 6. Likvida medel I inhemsk valuta (banker) I USD (banker) I SEK (banker) I SEK (likvida medel) Stiftelsen uppbär räntor på kontanter, som deponerats i bank, enligt dagsräntesatser, som bestäms av dessa banker. Den 31 december och fanns inga restriktioner för användningen av banktillgodohavanden. 7. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Obligationer Obligationer 2125 Obligationer I hela noten avses med obligationer BPI: Bonos de Pago por Indemnización 18

19 De finansiella tillgångar som hålls till förfall är utställda i nicaraguanska córdobas med bibehållet värde (se not 4.1.1). Den 31 december och garanterade obligationerna lån för att betala derivataoperationer som uppgår till USD respektive USD (se not 14). 8. Lånefordringar Fonden för Lokal Utveckling (FDL) SERFIGSA Financiera FAMA Förvaltade fordringar (not 26) Fundación para Desarrollo de Nueva Segovia Fundación León 2 Fund. Para la Promoción y Desarrollo Cooperativa 2 abril ADIM CEPRODEL ASODENIC Kommuner: Muelle de los Bueyes Juigalpa San Francisco Libre Somoto La Libertad Las Sabanas Särskilda avtal Subtotal Avgår: avsättningar för befarade kreditförluster TOTALT ( ) Lånefordringar återbetalas i nicaraguanska córdobas med bibehållet värde enligt undertecknade kontrakt och Nicaraguas penninglag. Följande uppställning visar hur befarade kreditförluster ändrats: Ingående saldo vid årets början 1 Debiterade belopp Krediterade belopp Krediterade belopp (BANEX) Utgående saldo vid slutet av året ( ) ( ) ( ) ( ) Som framgår av not 14 har en del av kreditportföljen per den 31 december och ställts som säkerhet för ett lån från Centralamerikanska Banken för Ekonomisk Integration (BCIE) upp till ett maximalt belopp om USD respektive USD , och lånet till Interamerikanska Utvecklingsbanken (BID) till högst USD De återförda beloppen för kreditförluster uppgick till USD , varav USD motsvarar den återföring som härrör från den rensade kreditportföljen från BANEX. Detta 1 Ingående saldo överensstämmer inte med utgående saldo på grund av olika växelkurser 19

20 belopp uppstod på grund av den återvinning som genomfördes av BANEX konkursförvaltare efter rensningen. De återstående USD motsvarar en återföring av befarade kreditförluster, som härrör från en förbättring av kreditvärderingsbetygen för finansinstitutionerna den 31 december i enlighet med Stiftelsens interna regelverk. 9. Räntefordringar För finansiella tillgångar som hålls till förfall Till verkligt värde via resultaträkningen Till verkligt värde via resultaträkningen Infrastrukturfonden För lånefordringar Lånefordringar återbetalas i nicaraguanska córdobas med bibehållet värde enligt undertecknade kontrakt och Nicaraguas penninglag Övriga fordringar Likvida medel förvaltade som fideikommiss (Not 26) Övriga fordringar på BANEX kreditorer på grund av återvinning av förvaltad portfölj (Not 28) Fordran utdelning Prodel Microfinance Fund Övriga 11. Byggnader och utrustning (USD kurs per 31 december för samtliga belopp) Anskaffningsvärde eller verkligt värde: Ing. saldo Anskaffningar Avyttringar Utg saldo Anskaffningar Avyttringar Utg saldo Ackumulerad avskrivning: Ing. saldo Årets avskrivning Avyttringar Omklassificeringar Utg saldo Årets avskrivning Avyttringar Utg saldo Byggnader och mark Fordon (22 44) (18 436) Datorer Möbler och utrustning Summa (22 44) (18 436)

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor.

PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling. Finansiella rapporter 31 december 2012 och 2011. samt rapport från oberoende revisor. PRODEL, Stiftelsen för främjande av lokal utveckling Finansiella rapporter 31 december och samt rapport från oberoende revisor. Översättning: Sten Ström, PDL Mikrofinans Rapporten har översatts i sin helhet

Läs mer

Stiftelsen för främjande av lokal utveckling (PRODEL)

Stiftelsen för främjande av lokal utveckling (PRODEL) Stiftelsen för främjande av lokal utveckling (PRODEL) Finansiella rapporter 31 december och rapport från de oberoende revisorerna. Översättning: Sten Ström, VidaMera Rapporten har översatts i sin helhet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer