Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1

2 Org.nr (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja varje medlems ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av en sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Styrelse Styrelsen har enligt beslut från stämman 2010 bestått av: Johan Arvidsson ordförande Jenny Lindqvist kassör Patrik Gyllström sekreterare Jakob Nordin ledamot Margareth Lundgren ledamot Urban Åhlin ledamot Camilla Strandberg ledamot Lars Bertholdsson suppleant Under 2010 så lämnade Jenny Lindqvist och Lars Bertholdsson på egen begäran sina uppdrag. Deras uppgifter fördelades i samband med detta på resten av styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsåret 2010 haft 9 protokollförda sammanträden samt informella överläggningar när så har behövts. Styrelsearvode kommer att utgå enligt stämmobeslut. Revisor Marie Nordlander, auktoriserad revisor. Valberedning Valberedningen har utgjorts av Sylvie Höglind, Lena Byström och John Pettersson. Antal medlemmar Den 31 december 2010 var antalet medlemmar i föreningen 76 fördelade på 68 antal lägenheter Månadsavgifter Föreningens månadsavgifter har varit oförändrade under år Styrelsen ser ingen anledning att föreslå en höjning av månadsavgifterna under det kommande året. Lån Föreningens lån uppgår till kr. Under början av 2010 var lånen uppdelade på tre stycken lån hos SBAB med en bindningstid på tre månader. Under hösten 2010 sågs föreningens ekonomi över och styrelsen valde i samband med detta att samla föreningens ekonomi hos Nordea. Samtliga tre lån ligger sedan dess på rörligt ränta hos Nordea.

3 Org.nr (12) Amortering Under 2010 har föreningen amorterat av kr. Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde 2010 är kr. Fastighetsskatt Fastighetsskatten beräknas till kr. Fastighetsförvaltning och skötsel Skötsel av fastigheten är uppdelad på två olika entreprenörer, Upplands Företagsförvaltning och POS Konsult- och Fastighets-vård. Den ekonomiska förvaltningen har handlagts av Upplands Företagsförvaltning. Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och städning handhas av POS Konsult- och Fastighets-vård där Urban Åhlin har varit styrelsens huvudsakliga kontaktperson vad det gäller fastighetsförvaltning och Margareth Lundgren har kontrollerat städningen. Företaget Ågesta Mark och Trädgårdstjänst HB har utfört snöröjning och sandning enligt avtal. Urban Åhlin och Patrik Gyllström har varit kontaktpersoner för detta. Vägen in från Ågesta Broväg upp till vändplanen utanför soprummet samt trottoaren snöröjs på uppdrag genom Brf Farsta Dal av Tingvalla Mark AB. Vägen ingår som en del av gemensamhetsanläggningen och kostnaderna regleras i efterhand mellan föreningarna. Fastighetsunderhåll Under året har fastigheterna underhållits löpande. Större delen av tvättstugans maskinpark är utbytt. Belysningen utomhus har setts över och lamporna vid entréerna har bytts ut och flyttats in under skärmtaken för att hålla längre och inte vara bländande. Stockholms Stads miljöförvaltning har som ett led i sin riktade tillsyn mot fastighetsägare genomfört tillsyn av vår egenkontroll. Miljöförvaltningen var i stort nöjd. Dock krävdes en ny radonmätning då den ursprungliga mätplanen från SISAB, 1997 inte var tillräcklig. Ny mätning av Ågesta Broväg genomförs under vinter/våren Radonmätning på Arvikagatan är Westlife AB ansvarig för. Teknik och bygg Ombyggnaden av kontorsbyggnaden inleddes 2008 av Westlife AB. Under hösten 2009 blev de första lägenheterna färdigställda för försäljning. Arbetet beräknas bli färdigt våren Styrelsen har under året genomfört åtgärder för att uppnå en godkänd OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) på Ågesta Broväg. Gällande Arvikagatan så kommer detta arbete utföras av Westlife AB. En ny fjärrvärmeväxlare med nytt styrsystem är beställt och kommer att levereras under våren 2011 då den gamla anläggningen hade passerat sin tekniska livslängd och var att betrakta som uttjänt. Trädgård och miljö Styrelsen har, i samarbete med trädgårdsgruppen, under verksamhetsåret initierat och genomfört en våroch höststädning. I föreningens trädgårdsgrupp ingår Margareth Lundgren, May Nilsson och Johanna Hoikkala.

4 Org.nr (12) IT Föreningen har ett avtal med Telia Sonera rörande leverans av bredband/tele/digital och analog TV. Föreningen har lanserat en hemsida och registrerat domännamnet för denna. Säkerhet Vid upptäckt av klotter har styrelsen anlitat POS Konsult- och Fastighetsvård vars underleverantör All Remove utför klottersanering. De dokumenterar och gör polisanmälningar. Klotter kan bara saneras vid utetemperaturer över 0 grader Celsius. Koddosor har setts över och vissa bytts ut vid ingångarna till Ågesta Broväg Gemensamhetsanläggningar Tillsammans med de två närliggande bostadsrättsföreningarna Larsbodaskolan 3 och 4 delar vi kostnader och ansvar för soprum, cykelrum, parkering, vatten, vägar och viss el. Infarten från Ågesta Broväg upp mot soprummet delas med Brf Farsta Dal. Försäkring Fastigheten var under året fullvärdeförsäkrad via SBCs medlemsförsäkring med bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrätter. Övrigt Som medlemmar i SBC har föreningen tillgång till förmånliga erbjudanden, utbildning och styrelserådgivning. Under året har Johan Arvidsson, Jakob Nordin och Margareth Lundgren gått kurser i SBCs regi. Ekonomi Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att till fond för yttre underhåll omföres i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 Org.nr (12) Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Statlig skatt Årets resultat

6 Org.nr (12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Org.nr (12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Org.nr (12) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkts och kostnadsredovisning Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningsed. Hyres och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras därför så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkter. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Inom 0,5% av anskaffningsvärdet på byggnad ryms 0,3% på taxeringsvärdet för omföring till yttre fond. Byggnader 0,2% Renovering 2,0% Inventarier 20% Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Omföring till och från yttre fond redovisas efter bokföringnämndens allmänna råd BFNAR 2003:4 Statlig inkomstskatt I privatbostadsföretag inkomstbeskattas kapitalvinster, och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Kommunal fastighetsavgift Hyreshusenhet: bostäder: kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4% av taxeringsvärdet.

9 Org.nr (12) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning Medlemsavgifter Hyresintäkter Hyror parkering Övriga intäkter Kabel-TV/Bredband Not 2 Driftskostnader Belysning Värme Vatten och avlopp Fastighetsskatt/avgift Skatt Tax Fastighetsförsäkring Kabel-TV/ Bredband Renhållning Städning Fastighetsskötsel Självrisk Rep och underhåll fastighet Servicekontrakt Reparationer maskiner Medlemsavgift SBC Energideklaration Tomträttsavgäld Porto, kopior mm Diverse omkostnader Ekonomisk förvaltning Övr fastighetskostnader Förbrukningsinventarier Frakt och transport Revisionsarvode Konsultarvoden Advokatkostnader

10 Org.nr (12) Not 3 Anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar Styrelse Sociala kostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter Räntebidrag Not 5 Räntekostnader Räntekostnader Not 6 Byggnader och mark Byggnad Mark Renovering, ny till och ombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

11 Org.nr (12) Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Övriga fordringar Avräkning skatter & avg Övriga kortfristiga fordringar Fordran M Öhrström Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tomträttsavgäld Stockholm Vatten (kredit) Räntebidrag Not 10 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets insatser avgifter underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital Disposition av föregåendeårs resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång

12 Org.nr (12) Not 11 Långfristiga skulder Kreditgivare Belopp Räntesats Villkorsändringsdag Nordea kr 2,441% rörlig ränta Nordea kr 2,441% rörlig ränta Nordea kr 2,441% rörlig ränta Skuldsaldo kr Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Försk bet hyror/ avgifter Övr interimsskulder

13

14