HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN"

Transkript

1 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 1

2 tillsammans arbeta för en utveckling av vår kommun, som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Här finns redan mycket vi vill bevara och ta vara på, men vi ser också utvecklingsmöjligheter för både centralort och ytterområden. bygga vår politik på en god samförståndsanda. Vår plattform för de kommande åren presenterar vi i detta dokument. VISION FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Våra invånare känner sig hemma i kommunen och trivas Alla i arbetsför ålder har arbete Vi har en bra skola där alla elever har de kunskaper som krävs Vi är en hållbar kommun för klimat och miljö Våra invånare är friska och mår bra Invånarna har förtroende för varandra och för demokratin Kommunen har solidarisk flyktingpolitik och aktiv integration Kommunens verksamheter erbjuder god service och ett gott bemötande. MÅLARBETE Kommunens verksamheter ska ha tydliga strategier inom folkhälsa och social hållbarhet, god ekonomisk hushållning samt miljömässig hållbarhet. Vi ska styra kommunen med hjälp av mätbara mål Kvaliteten på de kommunala tjänsterna ska ytterligare förbättras bl.a. genom införande av kvalitets- och ledningssystem där sådana inte finns DEMOKRATI OCH KOMMUNAL ORGANISATION Grunden för vår politik är demokrati som bygger på invånarnas engagemang och delaktighet. Vi måste utveckla nya och ännu bättre former för invånardialog och -inflytande göra en översyn när det gäller fördelning av ansvar mellan kommunstyrelse och nämnder. Bland annat gäller detta planverksamhet och turism. utveckla nya former för barn och ungdomars delaktighet inrätta ett servicekontor dit invånarna i kommunen kan vända sig för att få hjälp med att hitta rätt med sina frågor och önskemål. uppmuntra kommuninvånarnas engagemang i kommunens utveckling genom rådslag, remissförfarande och öppna möten. utveckla brukarnas inflytande och delaktighet i den verksamhet där de deltar 2

3 JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Mångfalds- och jämställdhetsperspektivet ska beaktas i all kommunal verksamhet. att kommunens verksamhet ska vara anpassad till alla oberoende av samhällsklass, kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning och sexuell identitet och läggning. kommunal service som gynnar jämställdhet och mångfald stöd till kultur- och fritidsaktiviteter som gynnar jämställdhet och mångfald att genuspedagogernas kompetens tas tillvara och att kommunens förtroendevalda och anställda utbildas i genus- och HBT-kunskap. sträva efter jämn könsfördelning och mångfald inom den kommunala organisationen få till stånd ett allaktivitetshus, där människor i alla ådrar kan mötas i skapande verksamhet. samarbeta med andra aktörer och kommuner för att underlätta språkinlärning och sysselsättning Underlätta för flykting- och invandrarföräldrars möjlighet att kombinera föräldraskap med utbildning och arbete/praktik. KOMMUNENS ARBETSGIVARANSVAR Våra anställda ska känna trygghet och uppskattning i sitt viktiga arbete för kommuninvånarna. De ska ha bra arbetsmiljö, rimliga tjänstgöringsscheman och uppmuntras till kompetensutveckling. Kristinehamns kommun ska vara en god arbetsgivare att våra anställda ska ha lika lön för lika arbete. I denna strävan vill vi att låglönegrupper prioriteras vid lönerevision. att alla ska ha rätt till heltidsarbete och ha möjlighet till deltid. Se över de delade turerna. stimulera pappor till att vara föräldralediga. stärka personalens inflytande och kontroll över sin arbetssituation och minska ohälsotalet bland våra anställda. att anställda ska vara delaktiga i de omorganisationer som görs och att omorganisationer följs upp ur både medarbetar- och brukarperspektiv och inte genomförs utan hälsokonsekvensbeskrivning. satsa vidare på ledarskapsutveckling. BARN OCH UNGA Människor som växer upp under trygga förhållanden påverkar samhället positivt och ett tryggt samhälle kan erbjuda en bra uppväxt och utveckling. Därför är det viktigt för oss att barns och ungdomars behov prioriteras, när det gäller förskola, skola, arbete, bostad, kulturaktiviteter och fritidsutbud. 3

4 Den kommunala skolan ska vara av hög kvalitet, där alla elever ges förutsättningar att lyckas. Positiva förväntningar på eleverna ska genomsyra skolan. ha en skola som utvecklar elevernas färdigheter på olika sätt. Därför måste undervisningen individanpassas. Det handlar om kunskap, kamratskap, demokratisk skolning, att utveckla självkänsla och andra färdigheter. Skolan ska vara en arena där eleverna tränas i problemlösning, kreativitet, konflikthantering och entreprenörskap. ge mer resurser till skolan. Den kommunala skolan ska vara av hög kvalitet, där alla elever ges förutsättningar att lyckas.. ha en förskola och skola som präglas av anpassning till individens behov. Det gäller att möta barn och ungdomar där de är, för att utveckla kunskap, social kompetens, självkänsla, skaparkraft och demokratisk förståelse. att skol- och förskolebarn har en sund ute- och innemiljö. Med tillräckligt med grönt och skugga på gården. att barngrupper inte ska vara större än att varje barns behov kan tillgodoses. tillfredsställa behovet av kvälls- och nattomsorg. upprätthålla full behovstäckning inom barnomsorgen. att personal inom förskola och skola har adekvat pedagogisk utbildning och förmåga att omsätta styrdokument i praktiskt handlande för att eleverna ska uppnå såväl sociala mål som kunskapsmål. att alla elever har behörighet till gymnasiestudier när de lämnar grundskolan och att en ökad andel har behörighet till högre studier efter gymnasieskolan. medverka till en ökad satsning på elevhälsan och stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst för ett bättre stöd till ungdomar, som är i riskzon för sociala problem, och deras föräldrar. Här har kuratorer, skolpsykologer och familjecoacher en viktig uppgift. Lärare och annan skolpersonal ska utbildas i att se tecken på att barn och elever far illa och kunna erbjuda grundläggande stöd till dessa. uppmuntra en mångfald av pedagogiska metoder i kommunens skolor och förskolor. erbjuda kraftfulla insatser för att stödja elever som riskerar utanförskap att den tekniska utvecklingen ska nå Kristinehamns elever. Alla elever ska tillgång till en dator utifrån de krav som ställs på undervisning Ha ännu bättre samverkan mellan skola och föräldrar, skola och näringsliv och skola och föreningsliv Att elever ska ha en säker och rimligt lång väg till skolan. Speciellt viktigt för yngre barn. Förbättra pendlingsmöjligheter för gymnasieelever Att alla former av våld, mobbning och särbehandling ska kraftfullt motverkas genom arbetsformerna i skolan utveckla arbetsformer för ökad trygghet i skolan. Sexistiska,rasistiska och främlingsfientliga kränkningar i skolan får inte förekomma. att skolan ska erbjuda möjligheter till kulturella upplevelser och träning i estetiska uttrycksformer. att skolans lokalbehov utgår från barns och ungdomars behov av god pedagogik i ändamålsenliga lokaler, geografisk placering samt kommunens ekonomi. att kommunens skolor rustas upp med början med de mest eftersatta. erbjuda föräldraträningsprogram inom skolan i samarbete med BVC, MVC och andra intressenter. stärka elevers och föräldrars inflytande i skolan. 4

5 att skolmaten ska vara ekologisk, närproducerad och anpassad till alla elevers behov och alternativ kosthållning att skolans verksamhet ska vara avgiftsfri. ex v skolutflykter att unga ska känna sig delaktiga i kommunens verksamhet. öka ungdomsforums insyn och påverkansmöjligheter, genom att knyta forumet närmare kommunens nämnder och styrelser. gynna lek och spontanidrott ökat stöd till föreningslivet. Våra ungdomsföreningar gör ett otroligt bra arbete för att främja en bra utveckling hos våra barn och unga. Utan föreningarna skulle vårt samhälle ha mycket mer sociala problem prioritera ungdomars fritids- och kulturaktiviteter, när kommunen ger bidrag och kräva drogfri verksamhet. stoppa folköls- och tobaksförsäljningen till minderåriga genom samarbeta med handeln. Dessutom behövs ökad kontroll av försäljning. att ungdomsorganisationer ska vara remissinstanser i frågor, som de berörs av. erbjuda sommarjobb till alla, när de lämnar grundskolan och efter första året i gymnasieskolan. skapa sysselsättning för ungdomar som är arbetslösa. att unga ska ha möjlighet till bra och billiga bostäder i Kristinehamn MILJÖ Kristinehamn ska arbeta aktivt med att uppnå våra nationella miljömål. Då behöver vi ge kommunala stöd och stimulanser för miljöbevarande och förbättrande åtgärder. Kunskapen om hur miljön bäst förvaltas ska också öka i kommunen genom olika kurser och utbildningar, och miljökunskaper ska krävas på viktiga poster. att det ska ställas miljö och etiska/sociala krav i den kommunala upphandlingen. Att kommunen blir en fair Trade city att kommunen planerar så att energianvändningen för såväl transporter som uppvärmning kan minskas leasa, köpa entreprenadfordon och motordrivna arbetsredskap som drivs med förnyelsebara drivmedel och låg ljudnivå att återanvändning av möbler och inventarier sker inom kommunens verksamheter Utreda möjligheten att införa avgiftsfria bussar i kommunen för pensionärer och människor med funktionsnedsättning Naturvårdsarbete för att ta tillvara värdefull natur och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden på försök använda närproducerad miljödiesel i kommunens fordon ha en miljö-samordnare. göra Kristinehamn till en ledande alternativbränslekommun. ha fler återvinningsplatser för miljöfarligt avfall, såsom lysrör och glödlampor. att enskilda avlopp och utsläpp till våra vattendrag åtgärdas. att öka andelen ekologiskt odlad och närproducerad mat som serveras i skolor, förskolor och till äldre 5

6 att engångsmaterial och buteljerat vatten undviks inom kommunala verksamheter. värna strandskyddet öka takten i utbyggnaden av fjärrvärmenätet. stödja eko-boenden i kommunens planarbete och minska energiförbrukningen i kommunens lokaler. utbilda förtroendevalda och anställda i klimat och miljökunskap, sparsam körning och återvinning. Att utbilda de som har ansvar för skötseln av grönytorna i kommunen i naturvänlig skötsel av grönytor Göra kollektivtrafiken till ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen i hela kommunen genom god tillgänglighet och funktionalitet samt låga taxor. NÄRINGSLIV OCH ARBETE samarbeta med det lokala näringslivet och dem som planerar att starta företag här. Ett näringsliv som ständigt utvecklas ger samhället liv och aktivitet. Det uppfyller behov och önskemål hos invånarna genom att svara på deras efterfrågan, och skapar samtidigt arbetstillfällen och inkomster åt kommunen den offentliga sektorn skapar förutsättningar för näringslivets utveckling ha fler lärlingsplatser under perioden samarbete mellan näringsliv och kommun ge fortsatt och utökat stöd till invandrare som vill starta eget. En del av SFI undervisningen ska innehålla utbildning i entreprenörskap, arbetsrätt och företagande. skapa alternativa utbildningsvägar för ungdomar med ofullständiga betyg ex v genom att utveckla vuxenutbildningen, i samarbete med näringslivet, fackliga organisationer och det omgivande samhället. upphandla mer närproducerade produkter i större utsträckning inom ramen för LOU utbilda producenter av varor och tjänster i kommunen i LOU bidra till fler arbetstillfällen genom kommunens egna satsningar och investeringar. underlätta för etablering av småföretag och förbättra informationen till företagare på kommunens hemsida. förstärka kommunens service till näringslivet när det exempelvis gäller rådgivning till småföretag i energi- och transportfrågor. utveckla samarbetet mellan kommun och Näringslivssamverkan. utveckla turistnäringen och marknadsföra skärgård, natur- och våtmarksområden för en varsam ekoturism. kartlägga och uppmuntra socialt företagande, som olika kooperativ, och även företag inom miljö- och energisektorn för att stimulera gröna jobb. KOMMUNIKATION OCH TRANSPORTER Att ha välordnat kommunikations- och transportsystem är viktigt såväl för kommuninvånare och det lokala näringslivet som för turismen och kommunens utvecklingsmöjligheter. Så mycket resande som möjligt ska ske till cykel eller kollektivt för miljöns, den lokala luftkvaliténs och klimatets skull. För att så ska ske måste kollektivtrafiken vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. 6

7 förbättra pendlingsmöjligheterna genom förbättrad kollektivtrafik i kommunen och till och från kommunen kräva långsiktigt beslut när det gäller busslinjen Karlstad-Örebro kräva långsiktigt beslut beträffande järnvägstrafiken norrut och mot Bergsslagen förbättra parkeringsmöjligheterna vid resecentrum för att uppmuntra pendling med tåg. bygga ut gång- och cykelvägnätet. göra stationsområdet och resecentrum mer välkomnande med bättre information och lånecyklar. förlänga gågatan i Kristinehamns centrum. minska hastigheterna i centrum av våra tätorter. se över taxorna för den lokala kollektivtrafiken för att minska bilåkandet se över och ändra ringvägarna, speciellt Västra Ringvägen, och göra förändringar för att öka säkerheten för boende korsande och trafikanter. VÄLFÄRD OCH FOLKHÄLSA Vi anser att välfärden ska betalas solidariskt med skattemedel och inte via privata försäkringar. satsa på förebyggande arbete samtidigt som ser till att ha ett skyddsnät, när något händer. Barn, gamla, funktionshindrade och andra, som har svårt att skapa och garantera sin egen välfärd, prioriteras i vårt välfärdsbygge. Välfärden omfattar i det förebyggande arbetet tidiga insatser i barnomsorg, skola, kultur och fritid, arbete och arbetsmiljö, boende, miljö- och hälsoskyddsarbete, drogförebyggande arbete och trafikplanering. Bostadsområden utgör viktiga sociala arenor. Rätt utformade kan de uppmuntra gemenskap och rik fritid och motverka ensamhet, social oro och utanförskap. För att väva ett skyddsnät som ger en välfärdsgaranti, som ger trygghet om och när något händer, måste vi själva och i samarbete med landstinget utveckla vård och äldreomsorg. förebygga sociala problem genom tidiga insatser bla genom familjeorienterade arbetsmetoder. införa metoder och arbetssätt i skolan och andra ungdomsarenor för att förebygga drogmissbruk och för att utveckla sociala färdigheter hos unga. De här metoderna ska utgå från det man vet har effekt. insatser för att nå ungdomar som är i riskzonen för social problematik utveckla ytterligare verksamheter inom socialtjänsten för att hjälpa ungdomar som missbrukar, begår brott och har andra problem. erbjuda utbildning av restaurangpersonal och genom aktiv tillsyn åstadkomma en restaurangmiljö fri från narkotika. Samarbete med krögarna göra en översyn av riktlinjerna för serveringstillstånd under perioden i syfte att minska den totala alkoholkonsumtionen. Öka det uppsökande arbetet från polis och socialtjänst att socialtjänsten ska kunna erbjuda kvalificerad öppenvård som bygger på evidensbaserade praktik individanpassa rehabilitering av missbrukare. rehabilitera fler människor med missbruks och beroendeproblematik samt kriminalitet och återföra dem till ett normalt liv. För det krävs boende som inledningsvis är skyddat och med stöd. Det krävs också sysselsättning. Målet är ett självständigt liv. utveckla samarbetet mellan kommun och landsting för en fungerande vårdkedja. Våldsoffer och förövare ska erbjudas stöd rehabilitering 7

8 lägga vikt vid mångspråkighet vid rekrytering och kompetensutvecklig av personal för att möta behovet från brukarna öka äldres möjligheter till hembesök av distriktssköterskor och personal med geriatrikompetens. öka äldres trygghet genom att samma person utför fler uppgifter hos sin brukare. anhörigstödet utvecklas, central träffpunkt för anhöriga. stimulera föreningsaktivitet bland äldre och samverkan och stöd till frivilligorganisationerna. ha mat av hög kvalitet inom äldreomsorgen att vårdboenden är mer anpassade efter individuella behov. erbjuda friskvård och förebyggande insatser är viktiga bland äldre att sjuka och gamla ska ha möjlighet att bo kvar i sitt hem med kommunalt stöd. uppmuntra volontärverksamheten inom äldreomsorgen. garantera möjlighet till gemensamt boende för äldre par. erbjuda kommunal sysselsättning till dem som annars skulle få försörjningsstöd. kunna erbjuda marknära boendeplatser för dementa och multisjuka med en sinnenas trädgård. i första hand utveckla kommunens egen omsorg och därvid uppmuntra alternativa metoder. När det gäller entreprenad enligt LOV (lag om valfrihet), vill vi fullfölja ingångna avtal men inte skriva nya utan att grundligt ha utvärderat de verksamheter som pågår. KULTUR OCH FRITID Vi ser kulturen som en del av välfärden i samhället. Kultur utvecklar individen och därmed samhället på olika plan. Kulturens mångfald betyder mycket för samhället och den demokratiska utvecklingen Föreningsliv har en viktig roll när det gäller att påverka attityder och värderingar i samhället. De är därför en betydelsefull del av demokratin och en förutsättning för att den ska utvecklas Föreningar och folkrörelser behövs för samhällsutvecklingen. Föreningslivet har också en viktig roll när det gäller folkhälsan och för våra ungdomars utveckling. Verksamhet för barn och ungdomar skall givetvis kunna nå alla, därför skall det ske till låga avgifter. öka stödet till föreningslivet tillsammans med föreningslivet utveckla mötesplatser för idrott,kultur och övrigt föreningsliv skapa ett aktivitetshus i Kristinehamn! utveckla metoder och arbetssätt som bättre når ungdomar som inte har någon ordnad fritidssysselsättning. tillsammans med invånarna utveckla nya former för att organisera fritidsaktiviteter göra skolans höstlov till kulturlov i samarbete med fritidsgårdar, föreningar och andra aktörer. synliggöra invånarnas kulturutövande, exempelvis genom att utveckla kulturdagarna utveckla av den kommunala musikskolan. stimulera ökat läsande bland barn och ungdomar genom att bl.a. säkerställa elevers tillgång till bibliotek. Ska beskrivas i en biblioteksplan 8

9 BOSTÄDER OCH BYGGANDE Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun att bo i och att flytta till. Bostadsområden ska bestå av blandad bebyggelse villor, flerfamiljshus, bostadsrätter, hyresrätter, äganderätt. Blandad bebyggelse är viktigt för att skapa levande, trygga och integrerade bostadsområden. Genom att blanda olika typer av bostäder får människor möjlighet att mötas och det är ett bra sätt att förebygga att man skapar fördomar om varandra. Bostadslöshet och hemlöshet är ett växande problem i landet och även i vår kommun finns människor som saknar en egen bostad. Att vara utan bostad skapar försämrad livskvalitet. Utan bostad blir det ytterst svårt att sköta arbete och upprätthålla en fungerande social liv. Det är därför viktigt att lösa problem med bostadslöshet och hemlöshet. ha en bra planberedskap för att möta behov av framtida byggnation. Ekologiska och sociala hänsyn ska tas vid all planering att olika konsekvenser, (exempelvis transporter, behov av skolor) beaktas vid nybyggnation i befintliga bostadsområden. att vid byggnation i vattennära lägen, så ska strandskyddet respekteras. Strävan vid bygglovgivning är att göra stränder allemansrättsligt tillgängliga. Att utredningen för strandnära boenden genomförs uppmuntra byggandet av seniorboenden. verka för nybyggnation i hela kommunen utifrån behov verka för att fler fastighetsägare tecknar bostadssocialt avtal med kommunen. att energikrav ska ställas vid detaljplanearbete. Nybyggnation med enbart direktverkande el ska inte tillåtas. stimulera byggandet av hyresrätter förbättra centrummiljön i kommunens tätorter. erbjuda boende för alla att kommunens bostadsområden är barn- och familjevänliga, erbjuder trygga boendeformer för äldre, uppmuntrar integration och erbjuder odlingslotter. att översiktsplanen ska ha förslag på hur man ska lösa problem med bostadslöshet och hemlöshet. Målet är att ingen ska vara bostadslös att boendemiljön ska främja en god uppväxt för barn och ungdomar möjlighet kallförvaring av råvaror i flerfamiljshus KOMMUNALA FASTIGHETER göra en översyn av fastighetsbeståndet med avsikt att effektivisera och minska kostnader förbättra tillgänglighet i kommunens fastighet rusta upp de fastigheter som kommunen har och med prioritet vad beträffar skolor och förskolor 9

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn. Socialdemokraterna i Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn. Socialdemokraterna i Kristinehamn Ett rödare och varmare Socialdemokraterna i Vår syn på ungdomstiden Barn och ungdomars uppväxt har stor betydelse för hur deras vuxna liv formas. De som växer upp under trygga förhållanden påverkar samhället

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka Socialdemokraterna i Klippans kommun Tillsammans är vi starka Handlingsprogram 2015-2018 Innehållsförteckning Vår vision för kommunen 3 Barnomsorg och utbildning 4 Trygghet och omsorg 5 Personalpolitik

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Valprogram för Falköpings kommun 2014

Valprogram för Falköpings kommun 2014 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 FÖR ETT JÄMSTÄLLT GULLSPÅNG Målet för den feministiska politiken är ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utveckla

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM

SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM PRESENTERAR MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNING INFÖR 2009-2010 Lerum är för oss Kvalitet och Trygghet. Lerum är för oss Valmöjligheter och Rättvisa.

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Knivsta. Knivsta Arbetarekommun LOKALT PARTIPROGRAM FÖR 2011-2014

Knivsta. Knivsta Arbetarekommun LOKALT PARTIPROGRAM FÖR 2011-2014 Knivsta Arbetarekommun LOKALT PARTIPROGRAM FÖR 2011-2014 Innehåll Knivsta, en ung kommun...3 En rättvis och väl fungerande välfärd...4 Knivsta kommuns utbyggnad...5 Att bo bra en rättighet för alla...6

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer