BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter.

2 Brf Storstugans årsredovisning 2014 Denna kopia av årsredovisningen delas ut till alla medlemmar. Underskrivet original med styrelsen och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Foto: Layout: Maria Edelsvärd Johan Edelsvärd Lisbet Lissgärde Christoffer Ericsson m.fl. Johan Edelsvärd Omslagsbild: Johan Edelsvärd Foto: Johan Edelsvärd

3 Innehåll Brf Storstugans årsredovisning Den här utgåvan av årsredovisningen delas ut till alla medlemmar Underskrivet dokument med styrelsens och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Vid utdelning finner du kopior av de underskrivna dokumenten, som lösblad i årsberättelsen. Har du inte dessa kan de hämtas på områdeskontoret eller via föreningens hemsida Kallelse till årsstämma... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Resultaträkning Balansräkning Noter Slutord Revisionsberättelse Vision Policy Propositioner Motioner... 30

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsberättelsen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsberättelsen är resultat- och balansräkning med tillhörande förteckning över noter, som i siffror visar verksamheten. I förteckningen över noter framgår detaljerad information om vissa poster i resultat- och balansräkningen. Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och inriktning t.ex. beskriver fastigheten, utfört underhåll under året, avgifter, ägarförhållanden, d.v.s. antalet medlemmar med eventuella förändringar under året samt vilka som haft uppdrag i föreningen. Även förväntad framtida utveckling belyses i korta ordalag. RESULTATRÄKNING Visar vilka intäkter och kostnader föreningen haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott eller underskott. För en bostadsrättsförening är det optimalt att anpassa dess intäkter till kostnaderna istället för att få så stort överskott som möjligt. Med andra ord skall årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som förväntas uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras. AVSKRIVNING Här redovisas årets kostnad för nyttjandet av föreningens anläggningstillgångar, d.v.s. byggnader och inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på tillgångens bedömda ekonomiskaoch tekniska livslängd och belastar årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning. I not till byggnader och inventarier framgår den ackumulerade avskrivningen, d.v.s. den totala avskrivningen föreningen gjort under 4 årens lopp på de byggnader och inventarier som föreningen äger. Antingen intäkter eller kostnader som inte är en del av den normala verksamheten, t.ex. nedskrivning av fastighetens värde, ränteeftergifter och låneeftergifter. BALANSRÄKNING Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark och inventarier samt långfristiga placeringar dels omsättningstillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och kortfristiga skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och upplåtelseavgifter och fritt eget kapital, som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år (dispositionsfond och balanserat resultat). ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är bostadsrättsföreningens fastigheter med mark och byggnader. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. KASSA OCH BANK (LIKVIDA MEDEL) Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder som bostadsrättsföreningen skall betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, t.ex. fastighetslån. KORTFRISTIGA SKULDER Skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t.ex. leverantörsskulder. UNDERHÅLL Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska styrelsen upprätta underhållsplan för bostadsrättsföreningens fastigheter. I enlighet med denna plan skall årligen avsättningar göras till en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns för att trygga underhållet av bostadsrättsföreningens fastigheter. Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen skall avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Tillgodohavanden i fonden för yttre och inre underhåll redovisas på skuldsidan i balansräkningen. STÄLLDA PANTER Avser i bostadsrättsföreningens fall de säkerheter, pantsättningar/ fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för t.ex. erhållna lån. ANSVARSFÖRBINDELSER Åtaganden för bostadsrättsföreningen som inte redovisats som kort eller långfristig skuld eller avsättning. Kan vara borgensförbindelser enligt avtalsenligt åtagande, som föreningsavgäld. LIKVIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. SOLIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina långfristiga skulder. Soliditeten erhålls genom att jämföra summan av eget kapital och yttre fond med summa tillgångar. Riktvärde för soliditeten är minst 15 %.

5 Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till årsstämma Tisdagen den 12 maj :00 Täby Park Hotel ~o 0 o~ Dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av stämmoordförande 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning för år Styrelsens förvaltningsberättelse 9. Resultat- och balansräkning 10. Revisionsberättelse 11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 13. Val av styrelseledamöter Mandatperioden för Lars Biertz, Ragnhild Södervall, Lisbet Lissgärde, Jens Modin och Yvonne Severén går ut vid denna ordinarie föreningsstämma. Ledamot Reijo Carlsson avgick i början av Maximalt ska fyra ledamöter väljas på en period om två år, samt maximalt ska två ledamöter väljas på en period om ett år, s k fyllnadsval. 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant 15. Val av valberedning 16. Val av nio ombud till stämman 2015 i HSB Stockholms distrikt Nordost 5

6 17. Proposition - Ny parkeringslösning för Storstugan 18. Motioner Martin Ivanovic Felaktig extra avgift på den avgiftsfria p-platsen som tillhör lgh:en vid tecknande av en extra p-plats Lena Lundén m fl Trafiken till och från Täby Centrum vid Gustaf Bergs Väg Frank & Katrina Modin Gästparkering Åkerbyvägen Frank & Katrina Modin Parkeringsadministration Yngve Måhlberg Fördelning av Storstugans parkeringsplatser Ingrid Toll Borttagande av tvättstugor Björn Dahlström Ekonomisk redovisning av verksamheten i SVAF AB och Täby Fjärrvärme AB Björn Dahlström Ekonomisk särredovisning för föreningens olika arbets- och projektgrupper Ingrid Toll Styrelsens arbetsgrupper Reijo Carlsson Fönster, Värmeverket, Garage, Hissar, Våning 17, Kostnadsredovisning, Förvaltning och TV Björn Dahlström Uppsägning av upplåtande av mark i Biblioteksgången för restaurang- och nöjesverksamhet 19. Övriga frågor (endast till diskussion där beslut ej kan fattas) 20. Avslutning Välkomna! Styrelsen för brf Storstugan Kaffe och smörgås serveras från Buss avgår kl från torget utanför port 98 Buss tillbaka när stämman avslutats 6

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Styrelsen hade följande sammansättning: Lars Biertz ordförande Johan Edelsvärd v. ordförande Jens Modin ekonomiansvarig Lisbet Lissgärde sekreterare Carita Halling studieorganisatör Alex Baker, Reijo Carlsson, Yvonne Severén, Ragnhild Södervall. Mandatperioden för Lars Biertz, Jens Modin, Lisbet Lissgärde, Yvonne Severén och Ragnhild Södervall går vid kommande ordinarie föreningsstämma ut. Maximalt fem ledamöter skall väljas på två år. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Lars Biertz, Johan Edelsvärd, Jens Modin, och Lisbet Lissgärde med två i förening. Revisorer Revisor har varit Patrik Delin med Per Johanneson som suppleant, valda av föreningen, samt Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå, utsedd i samråd med HSBs Riksförbund. Distriktsstämma i HSB Stockholms distrikt Nordost Föreningens ombud har varit: Alla ordinarie ledamöter i styrelsen. Valberedning Valberedningen har bestått av Elna Lind, Björn Dahlström, Ingrid Toll samt Lennart Kjellander, tillika sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 maj Styrelsen har under året hållit ordinarie 12 samt två extra protokollförda sammanträden. Förvaltning Teknisk och administrativ förvaltning har utförts av Stugab AB. Ekonomisk förvaltning har genomförts av Stugab AB som för detta kontrakterat Fortner AB. Förvaltare har varit Christoffer Ericsson anställd av Stugab AB. Lägenhetsöverlåtelser Av föreningens 704 lägenheter har under året 67, alltså 9,5 % (55=7,8%), (siffrorna inom parentes avser föregående år) överlåtits. Fastigheterna Bostadsrättsföreningen består av 704 lägenheter och 15 lokaler. Den totala ytan är m², varav lokalyta 1090 m² och lägenhetsyta m². Föreningens mark omfattar m². Husen byggdes åren Entreprenörer Lokalvård har utförts av Stugab AB Felanmälan har under kontorstid mottagits av Stugab AB. Under icke kontorstid har Jourmontör AB tagit emot felanmälningar. Akuta reparationsarbeten under ordinarie arbetstid har utförts av Stugab AB. Otis AB har utfört underhålls- och jourservice på hissarna. Parkman AB har ansvarat för bevakning av och åtgärd vid felaktigt uppställda fordon inom vårt markområde. Stugab AB har utfört sommarskötsel av vårt markområde. Green Landscaping har utfört vinterskötsel av vårt markområde. Electrolux har, huvudsakligen, svarat för reparationer av utrustningen i våra tvättstugor. Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB har anlitats som störningsjour. Utöver löpande underhåll har följande större arbeten utförts: Under året har tre (sju) försäkringsskador inträffat, däribland två vattenskador av större dignitet som berört flertalet boende. 7

8 Förvaltningsberättelse forts. Underhållsplan Under 2014 har planering och förberedande arbete inför byte av fönster och hissar utförts. Den årliga besiktningen av föreningens gemensamma utrymmen och markområden genomfördes november I samband med besiktningen reviderades underhållsplanen samt beslutades att under år 2015 skulle bland annat följande utföras: Ombyggnad pool i relaxavdelning Ommålning fontänbotten OVK-besiktning Fönsterbyten Byte av hissar Övrigt Boendeenkäten för år 2014 besvarades av 217 boende = 31% (324 = 46%) Kultur-, studie- och fritidsverksamhet Brf Storstugan har under 2014 kunnat erbjuda följande kurser, cirklar, föreläsningsserier och informationsträffar: Akvarellmålning - 4 kurser Bokcaféet 14 sammankomster Bridge 2 kurser Cirkelträning i Gymmet Mobiltelefoni och data 2 gånger Film 4 serier Kinesisk kalligrafi 2 kurser 8 Information om Storstugan 2 gånger Opera 1 serie Mälardalens slott 2 kurser Sticka tillsammans 2 cirklar Qi gong 4 kurser Boulegrupp Glasfusing smycken gjorda av återvinningsglas 4 kurser Bildväv 1 kurs Matsvampsplockning 1 kurs Hjärtstartarkurs - 4 gånger Ledare har rekryterats dels ur de egna leden, dels externt. Deltagare i akvarellmålning, kinesisk kalligrafi och smycken gjorda genom glasfusing har under två dagar ställt ut sina alster i Marknadssalen. Tennis- och boulebanas har stått till medlemmarnas förfogande. Ärtsoppa i Marknadssalen har ordnats 4 gånger. 3 julmiddagar hos Melanders har arrangerats för våra boende samt picknick i Körsbärslunden. Information om kultur-, studieoch fritidsverksamheten har fortlöpande lämnats i tidningen Storstugenytt - som delas ut till samtliga 704 hushåll, samt på föreningens hemsida com, på anslagstavlorna och informationsskärmarna i samtliga entréer. Under 2014 har följande lokaler och anläggningar stått till medlemmarnas förfogande: Marknadssalen Gustaf Bergs väg 17 Hobbylokal Åkerbyvägen 94 Bastu Åkerbyvägen 86 Gym Åkerbyvägen 92 Tennisbana Parken Boulebana Parken Information till medlemmar Föreningens tidning STORSTUGENYTT har utkommit med 4 (4) ordinarie nummer. Ordinarie informationsmöte hölls 2 december Medlemmarna delgavs information om budget för 2015 och budgetprognos, om pågående och kommande underhållsarbeten. Förenings hemsida (www.brfstorstugan.com) har uppdaterats med nyheter rörande Storstugan. Föreningen har nyttjat sociala medier för att kommunicera ut löpande nyheter och händelser rörande Storstugan. Genom informationsskärmarna har aktuell och akut information lämnats.

9 Förvaltningsberättelse forts. Brf Storstugans ekonomiska utveckling Året som gick Föreningen har under det gångna året genomfört förbättringar på fastigheterna genom att bland annat fortsatt trimma in värmesystemet, renovera en del av verksamhetslokalerna samt att beskära träden i parken. Föreningens lån uppgick i slutet av år 2014 till ca 116 miljoner kronor. Under 2014 har teknisk och administrativ förvaltning, städ och trädgårdsskötsel genomförts av föreningens helägda Stugab AB. Ekonomisk förvaltning har genomförts av Stugab AB som för detta kontrakterat Fortner AB. Ränteläget fortsatte 2014 att vara gynnsamt. Dock har räntekostnader för sista månaden 2013 felaktigt uteslutits från föregående års bokslut varför räntan för 2014 avser 13 månader. Detta medförde att föreningens räntekostnader 2014 till synes ökade med ca kronor jämfört med Om räntekostnaderna belastat det år de avsåg hade istället räntekostnaderna för 2014 varit cirka kr lägre än för Utsikter för 2015 Inför 2015 höjde föreningen avgiften med 2%. Driftskostnaderna sänktes markant 2014 jämfört med 2013, mycket tack vare minskad uppvärmningskostnad, och tack vare de åtgärder som genomförs för att spara energi bör driftskostnaderna för 2015 ligga ännu lägre än för Hissarna kostar för närvarande mycket i reparationer, och även om hissbytet påbörjas under 2015 kommer reparationer av de gamla hissarna fortfarande vara en stor kostnad. Ränteläget antas vara fortsatt gynnsamt under Prognos 2016 och framåt Två omfattande projekt, byte av hissar och fönster, påbörjas under Dessa projekt kommer att innebära stora investeringar, uppskattat till omkring ca 80 milj. kr, men samtidigt en årlig besparing på drifts- och reparationskostnader. Styrelsen arbetar för att avgiftsnivån för den kommande femårsperioden bör röra sig mellan oförändrad och en höjning i takt med inflationen. Utöver redan genomförda avgiftshöjningar planeras ingen ytterligare avgiftshöjning på grund av investeringarna i hissar och fönster. Årsavgifterna Årsavgiften för 2014 uppgick till 564 kr/kvm. Avgiften höjdes den 1 januari 2015 med 2%. Arvoden Arvoden har utbetalats till styrelse och stämmovald revisor med kronor, exklusive sociala avgifter. Av dessa arvoden rör kronor den löpande verksamheten medan kronor rör projekt. Ekonomisk ställning och resultat Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter utgör kronor, varav markvärde kronor. Fastigheterna var fullvärdeförsäkrade i Trygg- Hansa. I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Förändring av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Balanseras i ny räkning Summa överskott

10 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Årsavgift och hyror Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsskatt och fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Styrelsearbete och revision Avskrivningar anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande ur underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

11 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Långfristigt värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortsfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäker Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Balansräkning forts EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktaget av underhållsfond Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit (beviljad kredit ) Andra långfristiga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 0 0 Medlemmarnas reparationsfond Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelse Inga Inga 12

13 Tilläggsupplysningar Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Jämförelsetalen med föregående år har i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 kapitel 35 punkt 7 ej räknats om. Resultatpåverkan av ändrade principer för årsredovisningens uprättande I enlighet med bestämmelserna i BFNAR 2012:1 tillämpas från och med detta bokslut så kallad komponentavskrivning avseende fastigheten. I enlighet med anvisningarnas kapitel 35 punkt 7 andra stycket har jämförelsetalen för 2013 ej räknats om. Om så hade skett hade 2013 års avskrivningar ökat med kr. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Inkomstskatt Från och med 1 januari 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter. Som intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som lagts ner i fastigheten, reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld. Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp inlösta och sålda bostadsrätter. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisningar från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktagande ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Lånekostnader I föreningen redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig till. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens nyttjandeperiod. 13

14 Avskrivningar Linjär avskrivningsmetod används per komponent. Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar Stomme och grund 100 Stammar, avlopp & vatten 40 Fasad och balkonger 30 Fönster och dörrar 50 Parkering 100 Gårdsytor 100 Ventilation 40 Hissar 45 El 60 Lokaler och tvättstugor 20 Källare 100 Yttertak 25 Värme 30 Entréer och trapphus 100 Inventarier 5 Markvärdet är inte föremål för avskrivning. I det fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omdelbart ner till sitt återvinningsvärde. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. År 14

15 Avskrivningar forts. Komponenter Komponent Ansk. värde Ack avskr Standardförbättring Ack ansk. V. Total nyttjande period Kvarvarande nyttjande period Årlig avskrivning Ack avskr Redovisat värde IT-kommunikationsutrustning Stammar, avlopp, vatten Stomme och grund Fasad och balkonger Fönster och dörrar Parkering Gårdsytor Ventilation Hissar El Lokaler och tvättstugor Källare Yttertak Värme Entréer och trapphus Hissar

16 Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror lokaler och antennplatser Hyror P-platser Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Pant- och överlåtelseavgifter Dagshyra av lokaler, försäkringsersättning, nyckelbrickor Övriga intäkter Försäkringsersättning** ** varav erhållna ersättningar kr. Not 3 Reparationer Lägenheter* Lokaler Tvättstugor Vatten/Avlopp Värme Ventilation El-installationer Tele/TV/Porttelefon Hissar Asfalterade markytor Huskropp Reparation efter vandalisering Nycklar och låssystem Div övriga reparationer * ersättning från försäkringsbolag Not 4 Planerat underhåll Ventilation Värme Fönster/dörrar Hissarbytet Förbättringsåtgärder hyreslokaler Beskärning av träd Byte av lekutrustning Lagning asfaltsytor Byte av entrédörrar Övrigt planerat underhåll Not 5 Driftskostnader Försäkringar Tekn o ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, städning Kabel-TV Bredband till lägenh/lokaler Revisionsarvoden Telefon, port- och nödtelefon Trädgårdskötsel Jour, bevakning, utryckning Snöröjning Förbrukningsmaterial Vatten och avlopp El Fjärrvärme Sophantering Myndighetskrav Ventilation OVK Drivmedel Not 6 Övriga kostnader Fritidsmedel Medlemsinfo och föreningsstämma Kontorsmaterial och tillbehör Datorkostnader och datorkommunikation Programlicenser Föreningsavgift HSB Konsultarvoden Hantering inkassoärenden

17 Not 7 Löner, styrelsearbete och revision Styrelsearvoden, mötesarvoden och omkostnader Mötesarvoden och styrelseomkostnader Föreningsvald revisor Representation, utbildning, friskvård Sociala kostnader Arvoden tillstyrelsen som redovisas på projekt uppgår till kr exkl sociala avgifter. Totala kostnader för styrelsearbetet och revision har uppgått till kr.. Löner för personal redovisas under driftskostnader med kr och sociala avgifter för desamma med kr. Not 8 Avskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning byggnader Avskrivning standardförbättningar Avskrivning inventarier Not 9 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Mark Standardförbättringar Årets avskrivningar Byggnader Standardförbättringar Summa ackumulerade avskrivningar Restvärde enligt plan Vid årets slut Varav Byggnader Mark Standardförbättringar Taxeringsvärden Bostäder Lokaler Totalt taxeringsvärde varav byggnader Not 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Årets anskaffningar Standardförbättringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Utgående redovisat värde Not 11 Specifikation andelar i dotterbolag Namn Andelar Bokfört Resultat Eget kapital värde (st, %) Stugab AB ( ) 500,

18 Noter forts. Not 12 Långfristiga värdepappersinnhav Not 16 Eget kapital Andelar i intressebolag Täby Fjärrvärme AB ( ), andel 26,9% Bundet Insatser & uppl avg Bundet Underhållsfond Fritt Eget kapital Andelar i övriga bolag Andel i HSB, upptagen till nominellt belopp Not 13 Kundfordringar Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Teknisk och adm förvaltning Bredband Service av hissar Fastighetsförsäkring Hako grund o garden Elpa Arthen & Bengtsson; TV Telia Minskad kostnad för Stugab Upplupna intäkter Ersättning från försäkringsbolag pga vattenskada Försäkringsersättning från 2013 som förväntas utbetalas Not 15 Kassa Bank Handkassa Affärskonto Belopp vid årets ingång Förändr av underh.fond Avs. till underhållsfond Uttag ur underhållsfond Summa före övergång till BFNAR 2012: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 17 Fastighetslån Lånesaldo Låneinstitut Ränta Bundet till Saldo Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek rörligt rörligt rörligt ,260% ,540%

19 Noter forts. Not 18 Övriga skulder Depositionsavgifter för lokaler Personalskatt Mervärdesskatt Övriga kortfristig skuld Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupna kostnader för renhållning Upplupna revisionsarvoden Förutaviserade hyror och avgifter Upplupna kostnader städning Upplupna kostnader snöröjning Upplupna kostnader förvaltning Upplupna kostnader avs kontorskostn, föreningsverks, medlemsinfo Upplupna sociala avgifter Nyckeltal Rörelsens intäkter TKR Soliditet % 20% 20% 19% 18% 24% 25% Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Driftskostnad, kr/kvm Ränta kr/kvm Underhållsfond, kr/kvm Lån, kr/kvm

20 Slutord Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmarna för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret. Täby Lars Biertz (Ordf.) Lisbet Lissgärde (Sekr.) Carita Halling Ragnhild Södervall Johan Edelsvärd (v. Ordf) Jens Modin (Ek.ansv.) Alex Baker Yvonne Severén Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats Patrik Delin Föreningsvald revisor Per Engzell Auktoriserad revisor Engzells Revisionsbyrå AB Brf Storstugans årsredovisning Denna kopia av årsredovisningen delas ut till alla medlemmar. Ett underskrivet originaldokument med styrelsens och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Vid utdelning finner du kopior av de undertecknade originaldokumenten, som lösblad i årsredovisningen. Har du inte dessa kan de hämtas på områdeskontoret eller via föreningens hemsida 20