ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan"

Transkript

1 Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter.

2 Brf Storstugans årsberättelse 2013 Denna kopia av årsberättelsen delas ut till alla medlemmar. Underskrivet original med styrelsen och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Foto: Layout: Omslagsbild: Foto Maria Edelsvärd Johan Edelsvärd Lisbet Lissgärde Christoffer Ericsson m.fl. Johan Edelsvärd Maria Edelsvärd

3 Innehåll Kallelse till årsstämma... 5 Brf Storstugans årsberättelse Den här utgåvan av årsberättelsen delas ut till alla medlemmar Underskrivet dokument med styrelsens och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Vid utdelning finner du kopior av de underskrivna dokumenten, som lösblad i årsberättelsen. Har du inte dessa kan de hämtas på områdeskontoret eller via föreningens hemsida Förvaltningsberättelse... 7 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Noter...16 Slutord...20 Revisionsberättelse...21 Vision...23 Policy...24 Propositioner...29 Motioner...30

4 Förvaltningsberättelse Den del av årsberättelsen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsberättelsen är resultat- och balansräkning med tillhörande förteckning över noter, som i siffror visar verksamheten. I förteckningen över noter framgår detaljerad information om vissa poster i resultat- och balansräkningen. Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och inriktning t.ex. beskriver fastigheten, utfört underhåll under året, avgifter, ägarförhållanden, d.v.s. antalet medlemmar med eventuella förändringar under året samt vilka som haft uppdrag i föreningen. Även förväntad framtida utveckling belyses i korta ordalag. RESULTATRÄKNING Visar vilka intäkter och kostnader föreningen haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott eller underskott. För en bostadsrättsförening är det optimalt att anpassa dess intäkter till kostnaderna istället för att få så stort överskott som möjligt. Med andra ord skall årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som förväntas uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras. AVSKRIVNING Här redovisas årets kostnad för nyttjandet av föreningens anläggningstillgångar, d.v.s. byggnader och inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på tillgångens bedömda ekonomiskaoch tekniska livslängd och belastar årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning. I not till byggnader och inventarier framgår den ackumulerade avskrivningen, d.v.s. den totala avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader och inventarier som föreningen äger. 4 Jämförelsestörande poster Antingen intäkter eller kostnader som inte är en del av den normala verksamheten, t.ex. nedskrivning av fastighetens värde, ränteeftergifter och låneeftergifter. Balansräkning Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark och inventarier samt långfristiga placeringar dels omsättningstillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och kortfristiga skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och upplåtelseavgifter och fritt eget kapital, som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år (dispositionsfond och balanserat resultat). ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är bostadsrättsföreningens fastigheter med mark och byggnader. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. KASSA OCH BANK (LIKVIDA MEDEL) Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder som bostadsrättsföreningen skall betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, t.ex. fastighetslån. KORTFRISTIGA SKULDER Skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t.ex. leverantörsskulder. FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska styrelsen upprätta underhållsplan för bostadsrättsföreningens fastigheter. I enlighet med denna plan skall årligen avsättningar göras till en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns för att trygga underhållet av bostadsrättsföreningens fastigheter. Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen skall avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Tillgodohavanden i fonden för yttre och inre underhåll redovisas på skuldsidan i balansräkningen. STÄLLDA PANTER Avser i bostadsrättsföreningens fall de säker-heter, pantsättningar/ fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för t.ex. erhållna lån. ANSVARSFÖRBINDELSER Åtaganden för bostadsrättsföreningen som inte redovisats som kort eller långfristig skuld eller avsättning. Kan vara borgensförbindelser enligt avtalsenligt åtagande, som föreningsavgäld. LIKVIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. SOLIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina långfristiga skulder. Soliditeten erhålls genom att jämföra summan av eget kapital och yttre fond med summa tillgångar. Riktvärde för soliditeten är minst 15 %.

5 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Måndag den 12 maj 2014 kl Täby Park Hotel Förslag till dagordning 1. Öppnande samt val av stämmoordförande 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsberättelse för året Revisorernas berättelse för året Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 13. Val av styrelseledamöter Mandatperioden för Johan Edelsvärd, Daniel Tufvesson, Carita Halling och Rolf Södergren går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma ut. Fyra ledamöter skall väljas på två år. Ledamot Peter Hobsjö avgick under året 2013 varvid en ledamot skall väljas genom fyllnadsval på ett år. 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant 15. Val av valberedning 16. Val av nio ombud till stämman 2014 i HSB Stockholms distrikt Nordost 5

6 Kallese forts. 17. Beslut om avyttring av aktier i Stugab AB Styrelsens förslag till beslut: Att styrelsen får rätt att avyttra aktier i Stugab AB till grannföreningar, för nominellt värde, som vill samarbeta om förvaltning. Försäljningen skall förbindas med hembud vilket ger Storstugan/övriga ägare rätt att återköpa aktier i Stugab AB om någon förening vill avsluta samarbetet om förvaltning genom Stugab AB, återköpet skall ske till nominellt värde. 18. Motioner Reijo Carlsson Komplettera budget och årsredovisning för ägarnas bedömning och tidsplanering för samtliga åtgärder Reijo Carlsson Garage (kopplat till Projekt Storstugan 2.0) Reijo Carlsson Projekt Nya Hissar Reijo Carlsson Våning 17 & 18 (kopplat till Projekt Storstugan 2.0 och Projekt Nya Hissar) Reijo Carlsson Projekt Nya Fönster & radiatorer Reijo Carlsson Projekt Täby Fjärrvärme AB Reijo Carlsson Parkering elstople Reijo Carlsson Träd, Drift- och underhåll gemensamma utrymmen, gården, FridaTV Jacqueline G Sylwander - Parkering Irene & Åke Arell Projekt Storstugan Gudrun & Rolf Hållinder, Helena & Rolf Pejnefors Projekt Storstugan Gudrun & Rolf Hållinder, Helena & Rolf Pejnefors Projekt Gästrum Gudrun & Rolf Hållinder Projekt Täby Fjärrvärme AB Lennart Kjellander Bevara toaletterna vid tvättstugorna 19. Information om pågående projekt/arbeten Projekt Nya Hissar Projekt Nya Fönster 20. Övriga frågor (endast till diskussion där beslut ej kan fattas) 21. Avslutning 6

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Styrelsen hade följande sammansättning: Lars Biertz ordförande, Johan Edelsvärd vice ordförande, Jens Modin ekonomiansvarig, Lisbet Lissgärde sekreterare, Carita Halling studieorganisatör, Daniel Tufvesson, Rolf Södergren, Ragnhild Södervall, Lars Lindström utsedd av HSB Stockholm. Mandatperioden för Johan Edelsvärd, Daniel Tufvesson, Carita Halling och Rolf Södergren går vid kommande ordinarie föreningsstämma ut. Fyra ledamöter skall väljas på två år. Ledamot Peter Hobsjö avgick under året 2013 varvid en ledamot skall väljas genom fyllnadsval på ett år. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Lars Biertz, Jens Modin, Daniel Tufvesson och Lisbet Lissgärde med två i förening. Revisorer Revisor har varit Patrik Delin med Alex Baker som suppleant, valda av föreningen, samt Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå, utsedd i samråd med HSBs Riksförbund. Distriktsstämma i HSB Stockholms distrikt Nordost Föreningens ombud har varit: Alla ordinarie ledamöter i styrelsen. Valberedning Valberedningen har bestått av Patric Ericsson, Ritva Fagerlund, Gunnar Forslund Benkt-Arne Philipson samt Per Johanneson tillika sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 28 maj Styrelsen har under året hållit ordinarie 12 (12) samt två extra protokollförda sammanträden. Förvaltning Teknisk och administrativ förvaltning har utförts av Stugab AB. Ekonomisk förvaltning har genomförts av Stugab AB som för detta kontrakterat Gimåker ekonomi (verkandes under namnet MoreTime). Förvaltare har varit Christoffer Ericsson anställd av Stugab AB. Lägenhetsöverlåtelser Av föreningens 704 lägenheter har under året 55, alltså 7,8 % (56=8 %, siffrorna inom parentes avser föregående år) överlåtits. Fastigheterna Bostadsrättsföreningen består av 704 lägenheter och 15 lokaler. Den totala ytan är m², varav lokalyta 877 m² och lägenhetsyta m². Föreningens mark omfattar m². Husen byggdes åren Entreprenörer Lokalvård har utförts av Stugab AB Felanmälan har under kontorstid mottagits av Stugab AB. Under icke kontorstid har Jourmontör AB tagit emot felanmälningar. Akuta reparationsarbeten under ordinarie arbetstid har utförts av Stugab AB. Otis AB har utfört underhålls- och jourservice på hissarna. Q-Park AB har ansvarat för bevakning av och åtgärd vid felaktigt uppställda fordon inom vårt markområde. Stugab AB har utfört sommarskötsel av vårt markområde. Green Landscaping har utfört vinterskötsel av vårt markområde. Electrolux har, huvudsakligen, svarat för reparationer av utrustningen i våra tvättstugor. Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB har anlitats som störningsjour. Utöver löpande underhåll har följande större arbeten utförts: Under året har tre (sju) försäkringsskador inträffat, däribland två vattenskador av större dignitet som berört flertalet boende. 7

8 Förvaltningsberättelse forts. Underhållsplan Under 2013 har underhållsåtgärder genomförts i enlighet med reviderad underhållsplan från Föreningen har bland annat utfört en större upprustning av befintlig lekplats, byte av samtliga ytterdörrar till lokaler, gemensamhetslokaler, förråd och undercentraler samt byte av stamventiler till värmecirkulationssystem i Å Den årliga besiktningen av föreningens gemensamma utrymmen och markområden genomfördes november I samband med besiktningen reviderades underhållsplanen samt beslutades att under år 2014 skulle bland annat följande utföras: Upprustning IT- och TVutrustning Utökat underhåll av fontänen inkl. svampar och pumprum OVK besiktning 17, 82-86, Byte av stamventiler till värmecirkulationssystem Byte av hissar (start av projekt) Övrigt Boendeenkäten för år 2013 besvarades av 324 boende = 46 % (252=35,8 % ) Kultur-, studie- och fritidsverksamhet Brf Storstugan har under 2013 kunnat erbjuda följande kurser, cirklar, föreläsningsserier och informationsträffar: 8 Akvarellmålning - 4 kurser Bokcaféet - 12 sammankomster Bridge - 2 kurser Cirkelträning i Gymmet Föredrag - Jordstrålning, m.m. Mobiltelefoni och data 3 gånger Film - 4 serier Kinesisk kalligrafi - 2 kurser Lär känna din förening Opera 2 serier Mälardalens slott 1 kurs Sticka tillsammans - 2 cirklar Qi gong 4 kurser Boulegrupp Ledare har rekryterats dels ur de egna leden, dels externt. Deltagare i akvarellmålning och kinesisk kalligrafi har under två dagar ställt ut sina alster i Marknadssalen. Vår tennisbana har stått till medlemmarnas förfogande. Loppisar tre gånger i Marknadssalen samt en kväll med Räkfrossa Adventskaffe i Marknadssalen och påklädning av granar i respektive port Information om kultur-, studieoch fritidsverksamheten har fortlöpande lämnats i tidningen Storstugenytt - som delas ut till samtliga 704 hushåll - på föreningens hemsida på anslagstavlorna och informationsskärmarna i samtliga entréer. Under 2013 har följande lokaler och anläggningar stått till medlemmarnas förfogande: Marknadssalen Gustaf Bergs väg 17 Hobbylokal Åkerbyvägen 94 Bastu Åkerbyvägen 86 Gym Åkerbyvägen 92 Tennisbana Parken Boulebana Parken Information till medlemmar Föreningens tidning STORSTUGENYTT har utkommit med 4(4) ordinarie nummer. Ordinarie informationsmöte hölls 3 december Medlemmarna delgavs information om budget för 2014 och budgetprognos, om pågående och kommande underhållsarbeten. Förenings hemsida (www. brfstorstugan.com) har uppdaterats med nyheter rörande Storstugan. Föreningen har nyttjat sociala medier för att kommunicera ut löpande nyheter och händelser rörande Storstugan. Genom informationsskärmarna har aktuell och akut information lämnats.

9 Förvaltningsberättelse forts. Brf Storstugans ekonomiska utveckling Året som gick Föreningen har under det gångna året genomfört förbättringar på fastigheterna genom att byta samtliga entrédörrar, byta stamventiler samt uppföra en helt ny lekplats på innergården. Föreningens lån uppgick i slutet av år 2013 till ca 123 miljoner kronor. Under 2013 har teknisk och administrativ förvaltning, städ och trädgårdsskötsel genomförts av föreningens helägda Stugab AB. Ekonomisk förvaltning har genomförts av Stugab AB som för detta kontrakterat Gimåker Ekonomi (verkandes under namnet MoreTime). Ränteläget fortsatte 2013 att vara gynnsamt. Detta medförde att föreningens räntekostnader 2013 minskade med ca kronor jämfört med Utsikter för 2014 Inför 2014 lämnade föreningen avgiften oförändrad. De totala driftskostnaderna hölls under 2013 helt i linje med 2012 och tack vare de åtgärder som genomförs för att spara energi bör driftskostnaderna för 2014 ligga lägre än för Även ränteläget antas vara fortsatt gynnsamt. Prognos 2015 och framåt Två omfattande projekt, byte av hissar och fönster, ligger med i underhållsplanen för att påbörjas under kommande år ( ). Dessa projekt kommer att innebära stora investeringar, uppskattat till omkring milj. kr, men samtidigt en årlig besparing på drifts- och reparationskostnader. Styrelsen arbetar för att avgiftsnivån för den kommande femårsperioden bör röra sig mellan oförändrad och en höjning i takt med inflationen. Årsavgifterna Årsavgiften för 2013 uppgick till 564 kr/kvm, en höjning med 22 kronor från Avgiften lämnades oförändrad den 1 januari Arvoden Arvoden har utbetalats till styrelse och stämmovald revisor med kronor, exklusive sociala avgifter. Av dessa arvoden rör kronor den löpande verksamheten medan kronor rör projekt. Ekonomisk ställning och resultat Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter utgör kronor, varav markvärde kronor. Fastigheterna var fullvärdeförsäkrade i Trygg- Hansa. I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Förändring av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Balanseras i ny räkning Summa överskott

10 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Årsavgift och hyror Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsskatt och fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Styrelsearbete och revision Avskrivningar anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande ur underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

11 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- o avgiftsfordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortsfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäker Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Balansräkning forts. EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 17 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktaget av underhållsfond Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit (beviljad kredit ) Andra långfristiga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelse Inga Inga 12

13 Tilläggsupplysningar Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Inkomstskatt Från och med 1 januari 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter. Som intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som lagts ner i fastigheten, reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld. Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp inlösta och sålda bostadsrätter. Underhåll/ underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisningar från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktagande ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 13

14 Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar Byggnader* Standardförbättringar och markanläggningar Inventarier, fastighetsinventarier *Den tidigare annuitets-avskrivningsplanen har fr.o.m. år 2012 ersatts av en rak avskrivningsplan som löper t.o.m. år rak planering 3-40 år, rak planering 5-10 år, rak planering Byggnader Avskr.tid Anskaffn.värde Ack.avskr tom Avskrivn år Ack avskr tom Restvärde år Mark har upptagits till anskaffningsvärde Standardförbättringar Ansk. värde Ack.avskr. t.o.m.2012 Avskrivn år 2013 Ack.avskr. t.o.m Restvärde Hissar 30 år Lokaler 10 år Fönster 30 år Värmeanläggning 20 år Stamrenovering et 1 40 år Stamrenovering et 2 40 år Stamrenovering et 3 40 år Stamrenovering et 4 40 år Ventilation etapp 1 40 år Ventilation etapp 2 40 år Ventilation etapp 3 40 år Ventilation etapp 4 40 år Digitala ansl.tavlor et 1 3 år Digitala ansl.tavlor et 2 3 år

15 Avskrivningar forts. Ansk. värde Ack.avskr. t.o.m.2012 Avskrivn år 2013 Ack.avskr. t.o.m Restvärde Digitala ansl.tavlor et 3 3 år Förv.kontor & bastu et 1 10 år Förv.kontor & bastu et 2 10 år Förv.kontor & bastu et 3 10 år Förv.kontor & bastu et 4 10 år Paraboler 5 år Konf.rum & kontor et 1 10 år Konf.rum & kontor et 2 10 år Uppgr bredbandsnät 6 år Energiprojekt etapp 1 25 år Brandtrappor 30 år Gym 25 år Butikslokaler 10 år Gästrum Troaxförråd 10 år Gårdsrenovering 15 år Ombyggnad tvättstuga Dörrbyte entréplan 10 år

16 Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror lokaler och antennplatser Hyror p-platser Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Pant- och överlåtelseavgifter * Dagshyra av lokaler, försäkringsersättning, nyckelbrickor El-avräkningsintäkter Försäkringsersättning** * från 16 september 2011 hanterar föreningen panter och överlåtelser i egen regi och intäkterna tillfaller föreningen. ** varav ännu ej erhållna ersättningar kr. Not 3 Reparationer Lägenheter* Lokaler Tvättstugor Vatten/Avlopp Värme Ventilation El-installationer Tele/TV/Porttelefon Hissar Asfalterade markytor Huskropp Vandalisering Nycklar och låssystem Div övriga reparationer * ersättning från försäkringsbolag Se övriga intäkter. Not 4 Planerat underhåll Underhållsprojekt Ventilation Stamventiler Konferensrum Gårdsrenovering Hissar Planerat underhåll enligt underhållsplan Målning soprumsgolv Förbättringsåtgärder hyreslokaler 0 Väderstation Beskärning av träd Byte av lekutrustning Lagning asfaltsytor Byte av entrédörrar Övrigt planerat underhåll Not 5 Driftskostnader Försäkringar Tekn o ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, städning Kabel-TV Bredband till lägenh/lokaler Revisionsarvoden Telefon, port- och nödtelefon Trädgårdskötsel Jour, bevakning, utryckning Snöröjning Förbrukningsmaterial Vatten och avlopp El Fjärrvärme Sophantering Myndighetskrav Ventilation OVK Drivmedel Not 6 Övriga kostnader Fritidsmedel Medlemsinfo och föreningsstämma Kontorsmaterial och tillbehör Datorkostnader och datorkommunikation Programlicenser Föreningsavgift HSB Konsultarvoden Hantering av inkassoärenden

17 Not 7 Löner, styrelsearbete och revision Styrelsearvoden Mötesarvoden och styrelseomkostnader Föreningsvald revisor Representation, utbildning, friskvård Sociala kostnader Arvoden till styrelse som redovisas på projekt mm uppgår till kronor exkl sociala avgifter. Totala kostnader för styrelsearbete och revision har uppgått till kronor. Löner för förvaltningspersonal som redovisas under förvaltning utgår med kr och sociala avgifter för desamma till kr Not 8 Avskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning byggnader Avskrivning standardförbättringar Avskrivning inventarier Not 9 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Mark Standardförbättringar Årets anskaffningar Standardförbättringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Årets avskrivningar Byggnader Standardförbättringar Summa ackumulerade avskrivningar Restvärde enligt plan Vid årets slut Totalt restvärde Varav Byggnader Mark Standardförbättringar Taxeringsvärden Bostäder Lokaler Totalt taxeringsvärde varav byggnader Not 10 Inventarier Anskaffningsvärden Ingående Inköp Utgående Avskrivningar Ingående Årets avskrivningar Utgående Utgående redovisat värde Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Andelar (st, %) Bokfört värde Marknadsvärde Stugab AB ( ) 500, Totalt Not 12 Långfristiga värdepappersinnhav Andel i HSB, upptagen till nominellt belopp Täby Fjärrvärme AB ( ), andel 26,9% Totalt

18 Noter forts. Not 13 Andra långfristiga fordringar Fodran Stugab tom Fordran är räntefri. Not 14 Kundfordringar Avser pant- och överlåtelseavgifter Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Teknisk och adm förvaltning Bredband Fastighetsförsäkring Hako grund o garden Q-park, p-automater Elpa Arthen & Bengtsson; TV Screen Solutions Telia Minskad kostnad för Stugab Ersättning från försäkringsbolag pga vattenskada Not 16 Kassa och bank Handkassa Affärskonto Not 17 Eget kapital Bundet Insatser & uppl avg Bundet Underhållsfond Fritt Eget kapital Vid årets början Förändr av underh.fond Avs. till underhållsfond Uttag ur underhållsfond Årets resultat Vid årets slut

19 Not 18 Fastighetslån Lånesaldo Låneinstitut Ränta Bundet till Saldo Nordea Hypotek rörligt Nordea Hypotek rörligt Nordea Hypotek 3,310% Nordea Hypotek 4,260% Nordea Hypotek 4,450% Not 19 Övriga skulder Depositionsavgifter för lokaler Personalskatt Mervärdesskatt Övriga kortfristig skuld Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader för reparationer och underhåll Upplupna elkostnader Upplupna värmekostnader Upplupna kostnader för renhållning Upplupna revisionsarvoden Förutbetalade hyror och avgifter Upplupna kostnader städning Upplupna kostnader snöröjning Upplupna kostnader förvaltning Upplupna kostnader avs kontorskostn, föreningsverksamhet, medlemsinfo Upplupen kostnad jour, bevakning, utryckning Upplupna sociala avgifter Nyckeltal senaste femårsperioden Rörelsens intäkter TKR Soliditet% 20% 19 % 18% 24% 25% Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Driftskostnad, kr/kvm Ränta kr/kvm Underhållsfond, kr/kvm Lån kr,/kvm

20 Slutord Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmarna för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret. Täby Lars Biertz (Ordf.) Lisbet Lissgärde (Sekr.) Carita Calling Ragnhild Södervall Johan Edelsvärd (v. Ordf) Jens Modin (Ek.ansv.) Rolf Södergren Daniel Tufvesson Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats Patrik Delin Föreningsvald revisor Per Engzell Auktoriserad revisor Engzells Revisionsbyrå AB Brf Storstugans årsredovisning Denna kopia av årsberättelsen delas ut till alla medlemmar. Ett underskrivet originaldokument med styrelsens och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Vid utdelning finner du kopior av de undertecknade originaldokumenten, som lösblad i årsberättelsen. Har du inte dessa kan de hämtas på områdeskontoret eller via föreningens hemsida 20