Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014"

Transkript

1 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför extra återtag och grön skörd i samtliga länder i EU. Det innebär att reglerna ska införas även i länder som normalt sett inte tillåter sådana åtgärder. KOM hade redan dagen före mötet publicerat krisåtgärder för persikor och nektariner, som införs på grund av goda skördar. Den akten ska revideras för att beakta det ryska importstoppet. Från Sverige deltog Katarina Johansson på Jordbruksverket. 1. Krisåtgärder för frukt och grönsaker KOM tänker införa krisåtgärder för vissa frukter och grönsaker med anledning av det ryska importstoppet. De räknar med att publicera de nya reglerna under v 35 eller i början av v 36, men de gäller retroaktivt från den 18 augusti. 1 Reglerna gäller för tomater, morötter, vitkål, paprika, blomkål, gurka, svamp, äpplen, päron, vissa bär, vindruvor och kiwi. KOM har valt dessa produkter för att EU exporterar dem till Ryssland i betydande omfattning och för att det är svårt att lagra dem. Totalt sett omfattar stödet till 125 miljoner euro, varav 82 miljoner euro öronmärks för äpplen och päron och 43 miljoner euro går till de övriga produkterna. Stödet kommer att vara ikraft tills pengarna tar slut eller senast till och med den 30 november Om stödet tar slut i den ena produktgruppen kan pengarna inte föras över till den andra gruppen. KOM räknar med att producenterna för äpplen och päron kommer att välja utebliven skörd, och att andra produkter gradvis kan gå till återtag under ungefär tre månader. Därefter bör odlarna ha hittat andra marknader. PO ska betala hälften av stödet, via driftsfonderna (utom vid gratisutdelning). 1 Beskrivningen av reglerna i den här rapporten bygger på vad KOM sade vid mötet. Det är möjligt att de kan göra sena ändringar som en följd av interna diskussioner.

2 2(5) Detaljer om krisåtgärderna I stort sett gäller de ordinarie reglerna för återtag och för grön eller utebliven skörd. Ett antal begränsningar tas bort eller minskas, vilket bland annat betyder att PO inte måste ha med åtgärderna i sina verksamhetsprogram för att få tillämpa dem, och de behöver inte heller anmäla detta som en ändring av verksamhetsprogrammen. En annan ändring är att man får överskrida de normala stödtaken på 4,1 respektive 4,6 procent som ett resultat av att tillämpa krisåtgärderna, och lägga mer pengar på krishantering än den normala tredjedelen. Stödbeloppen är de som nämns i den ordinarie bilaga XI i 543/2011. För de produkter som inte är med i den bilagan slår den delegerade akten fast stödbeloppen. MS kan alltså inte göra detta själva. Odlare som inte är med i en PO omfattas också av reglerna. De får då halva stödet jämfört med de belopp som listas i bilagan, för att ta hänsyn till att PO själva betalar halva stödet för alla produkter som inte går till gratisutdelning. Fristående odlare ska helst ingå ett kontrakt med en PO för att hantera krisåtgärderna, men MS kan tillåta att odlarna har direktkontakt med myndigheterna om det är motiverat. Stödet till grön skörd är högst 90 procent av de belopp som skulle ha gällt om produkterna istället gått till återtag för andra syften är gratisutdelning (50 procent för fristående odlare). Utebliven skörd får tillämpas även på arealer där man börjat ta ut en kommersiell skörd, men i så fall ska stödbeloppen anpassas därefter. Kontroller Återtag kontrolleras normalt sett två gånger. För den första kontrollen, enligt artikel 108, ska MS kontrollera minst tio procent av de återtagna produkterna och av de PO som utnyttjar stödet. Om MS tillåter fristående odlare att inte gå via PO ska de kontrollera 100 procent av dessa odlares åtgärder. Den andra kontrollen, enligt artikel 109, ska omfatta minst 30 procent av de producenter som kontrollerades i första skedet, och minst 10 procent av den återtagna volymen. För grön och utebliven skörd ska MS kontrollera minst tio procent av den berörda arealen. Kontrollen ska ske i enlighet med artikel 110, vilket betyder kontroller på plats både före och efter det att åtgärden vidtas. Notifiering till KOM och utbetalning av stödet För att KOM ska veta när pengarna är på väg att ta slut ska MS rapportera till KOM två gånger i veckan om de ansökningar de har fått in. MS får inte bevilja några ansökningar förrän tidigast två dagar efter det att de har notifierat åtgärderna till KOM. Om de totala ansökningarna överskrider stödtaket så ska

3 3(5) KOM omedelbart informera MS om detta, och dessa får då inte längre godkänna några fler ansökningar om stöd. Senast den 30 januari ska MS meddela KOM om det totala utnyttjandet av krisåtgärderna. Om det behövs ska KOM räkna ut en reduktionskoefficient, som sedan gäller rakt av för samtliga accepterade ansökningar. Såväl PO som eventuella fristående odlare ska ansöka om utbetalning av stödet senast den 12 december De vanliga tidsfristerna för ansökan och utbetalning gäller inte. De måste intyga att de inte fått något annat stöd för produkterna, eller ersättning ur någon försäkring. Diskussion vid mötet En rad länder ville ha mer pengar och/eller stöd till fler produkter. Endast två länder markerade att åtgärderna var byråkratiskt tungrodda och troligen inte skulle ha någon nämnvärd effekt på marknaderna. KOM betonade att de valt produkter baserat på exporten till Ryssland och att åtgärderna inte var till för att hantera andra marknadsstörningar. De betonade också att stödbeloppen inte ska vara attraktiva. De upprepade att de valt de produkter som var mest angelägna, men sade också att de räknar med att ändra den särskilda rättsakten om persikor och nektariner (se nedan) för att ta hänsyn till det ryska importstoppet. Tre länder undrade varifrån pengarna skulle tas. KOM meddelade att pengarna inte tas från krisfonden. KOM sade ingenting om hur mycket pengar som fanns kvar för krisåtgärder inom andra sektorer. Två länder frågade om alla länder var skyldiga att införa reglerna. KOM menade att så var fallet. Några länder ville ha extrastöd till marknadsföring också. Ett annat land ville ha stöd till lagring och exportbidrag. KOM menade att det kan komma åtgärder om marknadsföring inom ramen för det särskilda stödet för detta, men inte inom POreglerna. Tre länder ville att KOM skulle satsa på att förhandla bort handelshinder i länder utanför EU. Ett land planerade stora åtgärder, och menade att det var ett problem med regeln som säger att PO måste finansiera åtgärderna via driftsfonden och inte får ta lån för att göra detta. De ville därför antingen slopa den regeln eller slopa kravet på medfinansiering. De undrade också hur man skulle hantera räntan på sådana lån de kommande åren. Ett annat land höll med. KOM svarade inte på detta. Flera länder undrade om kostnader för paketering och transport ingår i krisåtgärderna. KOM hänvisade till den ordinarie förordningen. Ett land undrade vem som skulle stå för den andra halvan av stödbeloppet för fristående odlare: MS eller odlarna själva. Ett land ville veta vem som betalar transport och paketering för fristående odlare. KOM svarade inte på detta.

4 4(5) Ett par länder undrade om de kunde skicka produkter för gratisutdelning till andra länder (Ukraina och Irak nämndes). KOM svarade inte på detta. Ett land undrade om MS kunde hoppas på en förstående bedömning från EUrevisorerna eftersom åtgärderna införs så hastigt. De undrade också vad som är tillräckliga skäl för att tillåta fristående odlare att agera. KOM svarade inte på detta, men betonade att de hade diskuterat de nya kontrollfrekvenserna med revisionsenheten. Ett land undrade hur KOM tänkte ta hänsyn till att säsongen börjar senare längre norrut, och att det därför är tänkbart att pengarna tar slut redan innan dessa produkter kommer ut på marknaden. KOM kommenterade inte detta. Marknadssituationen för frukt och grönsaker KOM har lovat att publicera veckovisa priser för ett antal produkter på Circa. De menade dock att det fanns stora luckor i de siffror de får in från MS, och uppmanade alla att skärpa sig. De redovisade en ganska blandad bild av hur priserna utvecklats hittills. För flera produkter (exempelvis äpplen, päron och gurka) såg man inte någon nämnvärd effekt på det genomsnittliga EU-priset. KOM påpekade också att EU importerar en hel del äpplen, och undrade om man kunde räkna med att de kvantiteter som nu inte kan säljas till Ryssland kommer att tränga undan import, eller om säsongerna inte stämmer. Ingen MS hade något svar på detta vid mötet. 2. Krisåtgärder för persikor och nektariner KOM inledde med att berätta att den delegerade akten för persikor och nektariner publicerats dagen före mötet (förordning 913/2014). Den avser än så länge bara den situation som uppstått på marknaden som ett resultat av goda skördar, men ska ändras så att den också beaktar det ryska importstoppet. Den publicerade rättsakten innehåller två former av krisåtgärder: dels återtag för gratisutdelning och dels ökad stöd till marknadsföring. Stödet till marknadsföring uppgår till 3 miljoner euro. Enligt KOM tas dessa pengar inte ur krisreserven. KOM konstaterade att persikor och nektariner var en produkt som ofta omfattas av återtag. Under perioden återtogs mellan 11 och 32 procent av skörden varje år. Mycket av detta sades gå till gratisutdelning. Ett land undrade om återtagen får gå till annat än gratisutdelning, och om det är tillåtet att skicka produkterna utomlands (Irak nämndes). Ett annat land ville dela ut produkter till skolor, och undrade om det var tillåtet. Två länder tyckte att de också borde omfattas av det extra stödet till marknadsföring. Ett land undrade om de kunde slippa införa förordningen eftersom de inte odlar persikor. KOM svarade att förordningen gäller i alla länder utan undantag. När

5 5(5) ett annat land frågade om de verkligen menade detta svarade KOM att om länderna inte får in några ansökningar så borde de inte uppfatta förordningen som ett problem.