Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun"

Transkript

1 Beslut Vivallaskolan Box Örebro (13) Örebro kommun Box Örebro Kvalitetsgranskning av Vivallaskolan i Örebro kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har i Vivallaskolan granskat undervisningen i grundsärskolan med utgångspunkt i ämnet svenska. Skolinspektionen bedömer att Vivallaskolan behöver vidta åtgärder inom följande områden för att kvaliteten ska förbättras: Skolan behöver analysera undervisningen och förbättra den så att eleverna ges möjlighet att utveckla alla de förmågor som uttrycks i målen att sträva mot. Skolan behöver förbättra kvaliteten i undervisningen så att alla elever ger reella, väl fungerande möjligheter att använda sina språkliga förmågor och att kommunicera på olika sätt. Skolan behöver bedriva ett mer medvetet arbete för att se till att alla elever ges reellt inflytande och delaktighet över det egna lärandet, såväl utifrån elevernas stigande ålder och mognad som utifrån deras olika förutsättningar. I detta arbete är det bland annat viktigt att förstärka eleverna kunskaper om kursplanernas mål. Skolinspektionen rekommenderar att grundsärskolan arbetar med att säkerställa att alla lärare som undervisar i ämnet svenska har ämnesdidaktisk utbildning. Verksamheten i Vivallaskolan uppfyller inte de regelkrav som finns i skolförfattningarna och måste vidta åtgärder i följande avseenden: Skolan måste upprätta skriftliga omdömen varje termin för samtliga elever i alla ämnen. Skolan måste ge eleverna intyg efter avslutad skolgång om den utbildning de genomgått. Skolinspektionen, Storgatan 33, Linköping, Tfn

2 2 (13) Skolan måste säkerställa att undervisande lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Rektor måste se till att elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen följs upp och utvärderas på skolövergripande nivå. Senast inom 6 månader från beslutsdagen, d.v.s. den 29 september 2010, ska Vivallaskolan skriftligt redovisa till Skolinspektionens avdelning i Linköping, vilka insatser som har vidtagits för att åtgärda ovanstående brister samt redovisa hur insatserna ska leda fram till tydliga kvalitetsförbättringar. Skolinspektionens granskning av undervisningen i särskolan i Vivallaskolan i Örebro kommun Bakgrund och syfte Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan bedrivs under perioden augusti 2009 till april Granskningen omfattar 28 grundsärskolor i 21 kommuner, varav 26 skolor är kommunala och två är fristående skolor. Granskningen av Vivallaskolan i Örebro kommun ingår i detta projekt. Övergripande iakttagelser och slutsatser inom området kommer att redovisas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport Undervisningen i särskolan. Information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens webbplats ( Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska om undervisningen i grundsärskolan utgår från elevernas förutsättningar och behov samt ger eleverna utmaningar och möjligheter att nå målen enligt de nationella kursplanerna och läroplanen. Granskningen tar sin utgångspunkt i ämnet svenska. Kvalitetsgranskningen syftar vidare till att undersöka om kvaliteten i undervisningen uppvisar brister som föranleder att åtgärder måste vidtas av Vivallaskolan. Granskningen kan även bidra till att Vivallaskolan själv initierar ytterligare insatser för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Bakgrunden till kvalitetsgranskningen är att det utifrån forskning och studier framgår att det finns begränsad kunskap om hur undervisningen i särskolan är relaterad till nationella mål i läroplanen och kursplaner. Den senaste statliga utredningen 1 om särskolan hänvisade i sitt slutbetänkande till studier som bl.a. tyder på att det läggs större tonvikt på trygghet och omvårdnad i särskolan än på kunskap, stimulans och utmaning. 1 SOU 2004:98. För oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning. Slutbetänkande av Carlbeckkommittén Stockholm

3 3 (13) Denna kvalitetsgranskning tar sin utgångspunkt i tre övergripande frågeställningar: arbetar skolan systematiskt för att ta reda på varje enskild elevs behov, förutsättningar och möjligheter? utgår undervisningen från elevernas förutsättningar och fokuserar den på vad som är möjligt och utmanande för eleverna i lärandet? följs elevernas kunskapsutveckling upp och bedöms i ämnet svenska utifrån den nationella kursplanens mål? De metoder och material som utgör underlaget till beslutet är dokumentanalyser, intervjuer och samtal med rektor, lärare, elever samt observationer av undervisningen. Dokumenten utgörs av uppgifter från Vivallaskolan om lärares utbildning, skolans timplan för grundsärskolan samt individuella utvecklingsplaner för årskurs 7 och 9 från vårterminen Skolinspektionen besökte grundsärskolan i Vivallaskolan den 2 5 december Vilka elever går i särskola? För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda finns särskolan (1 kap. 5 skollagen). På särskolan kan även barn och ungdomar som fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd tas emot (1 kap. 16 skollagen). Styrelsen för särskolan i hemkommunen prövar om ett barn skall tas emot i särskolan under sin skolpliktstid. Fråga om mottagande får även väckas av barnets vårdnadshavare (3 kap. 4 skollagen). Särskolan omfattar obligatorisk särskola (grundsärskola och träningsskola) samt gymnasiesärskola. Styrelsen för särskolan avgör om en elev som tas emot i särskolan ska gå i grundsärskolan eller träningsskolan (6 kap. 3 skollagen). Vivallaskolan Vivallaskolans särskola ingår som en verksamhet i Vivallaskolan i Örebro kommun. Särskolan omfattar enbart grundsärskola och organiseras i en klass för de yngre eleverna (årskurs 1-6) och två klasser för de äldre eleverna (årskurs 7-10). Vivallaskolan har ungefär 803 elever varav 25 tillhör särskolan höstterminen Verksamheten i grundsärskolan leds av en rektor som utför uppdraget på delar av sin tjänst.

4 4 (13) Skolinspektionens bedömningsgrunder 1. Har skolan fungerande system för att ta reda på elevers behov, förutsättningar och möjligheter? Enligt 1 kap. 2 skollagen och avsnitt 1, En likvärdig utbildning i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) ska all utbildning vara likvärdig oavsett skolform och var i landet som utbildningen anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska vara utformad på samma sätt överallt utan den ska anpassas till elevernas olika förutsättningar och behov och ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk, kunskaper m.m. Det förutsätter att skolan tar reda på elevernas behov, möjligheter m.m. Bedömningen i detta avsnitt grundas på om skolan har fungerande system för att ta reda på elevernas olika behov, förutsättningar och möjligheter. 2. Undervisningens utformning i förhållande till mål att sträva mot. Mål att sträva mot anges i grundsärskolans kursplaner i ämnet svenska. De uttrycker den inriktning som undervisningen ska ha och de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Målen ska ligga till grund för lärarens planering och utformning av undervisningen. Bedömningen i detta avsnitt grundas på om undervisningen utformas på ett sätt som ger eleverna möjligheter att utveckla de förmågor som anges i mål att sträva mot i grundsärskolans kursplaner i ämnet svenska. 3. Ges eleverna möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga? Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. I avsnitt 1, Skolans uppdrag i Lpo 94 uttrycks att eleverna genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. I grundsärskolans kursplaner betonas att ämnet svenska är ett kommunikationsämne som ger möjligheter att kommunicera på olika sätt och att språket utvecklas i socialt samspel med andra. Språk och litteratur är ämnets centrala innehåll och ska behandlas som en helhet. Bedömningen i detta avsnitt fokuserar ämnet svenska och utgår från en helhetssyn på ämnet. Eleverna ska ges rika och varierade möjligheter att använda sitt språk genom att tala, lyssna, skriva, läsa och tänka i för dem meningsfulla sammanhang och i samspel med andra. 4. Elevernas inflytande och delaktighet i det egna lärandet. Elever i särskolan har enligt 6 kap. 2 skollagen rätt till inflytande och delaktighet. Enligt Lpo 94, avsnitt 2.3, Elevernas ansvar och inflytande, ses det som en förutsättning för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling att de tar ansvar för det egna arbetet och skolmiljön. Alla elever ska, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning m.m., ges möjlighet till

5 5 (13) inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Hur inflytandet och delaktigheten ska utformas preciseras inte i nämnda dokument, det kan se olika ut utifrån elevernas ålder, mognad och förutsättningar i övrigt. Bedömningen i detta avsnitt grundas på om det bedrivs ett aktivt arbete i skolan som syftar till att ge eleverna möjligheter till inflytande och delaktighet i frågor som rör det egna lärandet och undervisningen. Är elevernas inflytande och delaktighet utformat på ett sätt som relaterar till deras stigande ålder, mognad och förutsättningar i övrigt? 5. Elevernas kunskapsutveckling och resultat. Att stimulera kunskapsutveckling och lärande är ett centalt uppdrag i alla utbildningar. Enligt 7 kap. 1 särskoleförordningen ska läraren bedöma elevens kunskapsutveckling och minst en gång per termin informera eleven och vårdnadshavare om detta i samband med ett utvecklingssamtal. Lärarens information ska grundas på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Vid samtalet ska det även behandlas hur elevens fortsatta utveckling ska stödjas. Bedömningen i detta avsnitt grundas på om lärarna bedriver ett kontinuerligt arbete med att bedöma elevernas kunskapsutveckling och att det präglas av tydliga rutiner. Genomförs utvecklingssamtal och upprättas individuella utvecklingsplaner, inklusive skriftliga omdömen, på det sätt som anges i särskoleförordningen? 6. Får eleverna den undervisningstid de har rätt till? Bedömningen i detta avsnitt grundas på om eleverna i grundsärskolan får sin garanterade undervisningstid (se 2 kap. 3 särskoleförordningen) och om de informeras och erbjuds det tionde, frivilliga år de har rätt till. 7. Den undervisande personalens utbildning och kompetens. Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat är läraren, enligt rapporter från OECD och forskningsöversikter från Skolverket. Bedömningen i detta avsnitt relateras till tre faktorer. Har lärarna en utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver? Här får endast undantag göras om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå. Det är ett krav som anges i 2 kap. 3 skollagen. Den andra faktorn är om de lärare som undervisar i ämnet svenska i grundsärskolan har ämnesdidaktisk kompetens. Slutligen behandlas vilken kunskap och kompetens den undervisande personalen har om elevernas funktionsnedsättningar och dess påverkan på inlärningen. 8. Rektors ansvar. Av 2 kap. 2 skollagen och Lpo 94 framgår att rektorn har ett övergripande ansvar för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn har ansvar för skolans resultat. På skolövergripande nivå ska resultaten följas upp, analyseras och ligga till grund för skolans fortsatta kvalitetsarbete. Som rektor får enligt skollagen bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

6 6 (13) Bedömningen i detta avsnitt grundas på följande delar: har rektorn den utbildning och erfarenhet som krävs? Ser rektorn till att det görs uppföljningar och analyser av elevernas kunskapsresultat i olika ämnen i grundsärskolan? Ligger detta till grund för skolans arbete med att utveckla och förbättra verksamheten? Motivering till beslutet 1. Har skolan fungerande system för att ta reda på elevers behov, förutsättningar och möjligheter? Skolinspektionen bedömer att Vivallaskolan har fungerande system för att ta reda på elevers behov, förutsättningar och möjligheter. Bedömningen grundas på att skolan skaffar sig information om eleverna på olika vis vid skolstart utifrån varierande underlag. Vidare görs uppföljningar av elevernas behov, förutsättningar och möjligheter fortlöpande. Lärarna uppger i intervjuer att information om behov, förutsättningar och möjligheter kommer fram genom kontakter mellan lärarna, när eleven går över från en skola till en annan eller när eleven byter lärare inom skolan. Information kommer också fram i den dagliga kommunikationen med eleverna och vid regelbundna möten med deras föräldrar. Skolan arbetar med så kallade matriser där eleverna tillsammans med läraren kontinuerligt kan följa kunskapsutvecklingen. Vid behov används olika former av ickestandardiserade tester för att hitta de områden där eleverna behöver utöka sina kunskaper. I de yngre årskurserna har skolan nyligen påbörjat ett arbete med portfolios för varje elev som ett led i att systematisera arbetet. En portfolio är i detta sammanhang en mapp där elevens alster och testresultat samlas. Denna samlade produktion kan sedan användas för att visa på elevens utveckling. Skolan arbetar fortlöpande med att följer upp om särskolan är rätt skolform för var och en av eleverna som går i Vivallaskolans särskola. Skolinspektionen uppfattar att skolan på detta sätt arbetar med att kartlägga och dokumentera varje elevs utveckling. 2. Undervisningens utformning i förhållande till mål att sträva mot Skolinspektionen bedömer att undervisningen i Vivallaskolan till viss del är inriktad mot de mål att sträva mot som finns i kursplanen i ämnet svenska. Men det finns brister i kvaliteten i detta arbete. Den samlade bilden är att undervisningens utformning därför inte gör det fullt ut möjligt för eleverna att utveckla de förmågor som uttrycks i grundsärskolans kursplan i ämnet. Bedömningen grundas på att skolan inte i tillräckligt hög grad arbetar med att analysera undervisningen och förbättra den så att alla elever ges möjlighet att bredda och fördjupa de förmågor som uttrycks i målen att sträva mot. Skolinspektionen vill framhålla vikten av samtal såväl före, som under och efter läsning av olika texter. Det är också viktigt att eleverna ges möjlighet att arbeta med eget skapande skrivande samt att utveckla sin medvetenhet om hur det egna lärandet går till.

7 7 (13) I grundsärskolans kursplan i ämnet svenska uttrycks inledningsvis att ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, se, läsa och skriva. Dessa förmågor kommer till uttryck i tio mål att sträva mot som anger den inriktning som undervisningen ska ha för att utveckla elevernas kunskaper i ämnet svenska. För att uppfylla strävansmålet Eleverna utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel måste eleverna till att börja med att ha tillgång till datorer. Vivallaskolans elever har tillgång till datorer i de flesta lektionssalarna och de används återkommande i undervisningen. Skolinspektionen observerade att skolans elever, både yngre och äldre, ofta fick möjlighet att träna på att läsa och skriva. Det var exempelvis vanligt att eleverna fick öva på att skriva korta meningar utan sammanhang i sina skrivböcker. Det förekom, men mera sällan, att eleverna skrev egna längre berättelser och därefter fick läsa upp vad de skrivit. Eleverna hämtade information från läroböcker, faktaböcker och internet. När elever presenterade information för läraren frågade läraren varifrån de fått informationen för att, som Skolinspektionen uppfattar det, utmana dem att tänka kring olika källors tillförlitlighet, vilket Skolinspektionen ser som exempel på att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att utnyttja olika möjligheter för att hämta information och bli medveten om mediers påverkan. Det förekom också exempel på att lärarna gav eleverna möjligheter att utveckla språklig säkerhet och vilja, våga och kunna använda sitt eget språk. Eleverna fick exempelvis diskutera svininfluensan i helklass efter att de ställt frågor till lärarna. Det handlade både om vad svininfluensan är för en slags sjukdom och vilka risker sjukdomen för med sig. Under samtalet var det eleverna och deras frågor som stod i fokus. Diskussionen fördes till stor del av och mellan eleverna. Lärarna intog under diskussionen en tillbakadragen roll som kunniga experter med funktionen att besvara elevernas frågor. Eftersom eleverna också diskuterade sin oro över risker med sjukdomen och vaccin blev diskussionen ett exempel på hur lärarna arbetar med strävansmålet Fördjupar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor. Ett sätt att uppfylla strävansmålet Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att lyssna på och läsa litteratur kan vara genom högläsning. Skolinspektionen observerade att lärarna i Vivallaskolan började varje morgonpass för de yngre åldrarna med högläsning. Några lärare stannade upp i berättelsen och förklarade svårtolkade begrepp och händelser medan andra lärare läste berättelsen utan att ta upp sådana frågor eller samtala om innehållet med eleverna. Skolinspektionen uppfattade därmed att någon tid för att diskutera böckernas innehåll inte avsattes i samband med högläsningen. Samtal och diskussioner om böckers innehåll, kan enligt Skolinspektionen, bidra till att utveckla såväl elevernas kunskap om innehållet som elevens förmåga att reflektera över detta innehåll. Efter högläsningen började arbetet med läs- och skrivuppgifter som inte hade något samband med det lästa. Lärarna menar dock att de försöker föra samtal om innehåll, ordförståelse och upplevelser av alla läsupplevelser som eleverna engageras i. De yngre eleverna hade tillgång till en hylla med böcker som de kunde välja böcker ur när de skulle läsa. De äldre eleverna läser också olika böcker. Under Skolinspektionens

8 8 (13) besök kombinerades bokläsningen med att samma verk gestaltades på film. Enligt lärarna är det vanligt att den samlade upplevelsen diskuteras efter filmen. Skolinspektionen observerade att de äldre elevernas övriga läsning sker enskilt utan att eleverna ges möjlighet att t.ex. diskutera innehållet i det lästa. Vid Skolinspektionens besök framkommer att det inte pågår något skolövergripande arbete kring kursplaner och läroplanen. Lärarna är hänvisade till att arbeta inom det egna arbetslaget med dessa frågor. För vissa innebär detta att de blir helt ensamma i sitt arbete med att tolka och omsätta kursplaner och läroplanen i undervisningen. Skolinspektionen menar att ett lärarsamarbete i dessa frågor bör kunna förstärka kvaliteten i undervisningen. Vivallaskolan bör därför se till att lärare möts för att exempelvis diskutera ämnesutveckling i svenska och analysera hur kursplanens mål kan få genomslag fullt ut i undervisningen. 3. Ges eleverna möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga? Skolinspektionen bedömer att Vivallaskolan ger eleverna möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga men kvaliteten i detta arbete brister i vissa avseenden. Kvaliteten behöver vidareutvecklas och förstärkas så att undervisningen ger alla elever reella, väl fungerande möjligheter att använda sina språkliga förmågor och att kommunicera på olika sätt. Bedömningen grundas på att undervisningen i vissa fall är inriktad mot isolerad färdighetsträning och reproduktion, mindre utrymme ges för eleverna att kommunicera på olika sätt där de får använda sina språkliga förmågor utifrån en helhetssyn på ämnet. Bedömningar och beskrivningar i detta avsnitt är nära relaterade till föregående avsnitt om undervisningens utformning i förhållande till mål att sträva mot men fokuserar främst arbetsformer, innehåll och kommunikationen i klassrummet. Arbetsformer och innehåll Lärarna framhåller att det är viktigt att undervisningen innehåller läsning och skrivning. Vad gäller läsningen framhåller skolan att det är särskilt viktigt att eleverna ges möjlighet att läsa olika former av texter och diskutera innehållet. Detta eftersom vissa elever kan läsa texter utan att förstå innebörden. Lärarna framhåller att det är viktigt att de texter som eleverna ska läsa relaterar till något intresse eleven har. Vid Skolinspektionens besök i Vivallaskolan observeras att undervisningen för de yngre eleverna bedrivs av en lärare eller assistent per två elever. Läraren alternerar mellan eleverna för att hjälpa till när svårigheter uppkommer. För de äldre eleverna finns i regel två lärare per grupp om 6-9 elever. I Vivallaskolan observeras lektioner för de yngre eleverna där undervisningen huvudsakligen är organiserad så att eleverna arbetar individuellt och med arbetsböcker där syftet t.ex. kunde vara att svara på frågor eller fylla i ord i en textrad (s.k. ifyllnadsböcker). Skolinspektionen uppfattar att det skrivande som utfördes av eleverna inte

9 9 (13) anknöt till elevens intressen eller erfarenheter utan att skrivandet snarare var orienterat efter de uppgifter som fanns i arbetsböckerna. Läraren valde i normalfallet de uppgifter och/eller böcker som eleven skulle arbeta med. Skolinspektionen observerade att flera av eleverna hade svårt att behålla fokus på skolarbetet när de arbetade på egen hand med ifyllnadsböcker. Resultatet blev att flera elever som arbetade enskilt med ifyllnadsböcker störde varandra under lektionen. En annan vanlig reaktion från elevernas sida när de fick arbeta på egen hand med ifyllnadsböcker var att de avstod från att arbeta i boken. När samma elever fick möjlighet att prova andra arbetssätt och arbetsformer inom den samhällsorienterade ämnena (SO) uppvisade de en högre grad av koncentration och intresse. I SO-undervisningen används flera olika arbetssätt som ger eleverna möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Här får de exempelvis spela spel, göra charader eller arbeta framför datorn. Ibland gör lärare och elever utflykter och studiebesök inom ramen för ämnet SO. Undervisningen inom detta ämne syntes vara intressant och stimulerande för eleverna. Skolinspektionen uppfattar att undervisningen för årskurs 1-6 brister vad gäller det egna skapande skrivandet, vilket även noterats i föregående avsnitt. Eget fritt skrivande, exempelvis i kombination med bild eller teater, är viktigt för den språkliga utvecklingen. Istället uppfattar Skolinspektionen att undervisningens innehåll i ämnet svenska ofta är inriktad mot isolerad färdighetsträning där uppgifterna inte på ett tydligt sätt är kopplade till ett vidare undervisningssammanhang. Vid Skolinspektionens besök ansvarade vikarier för undervisningen, vilket de gjort under en längre tid. De ordinarie lärarna har efter besöket på eget initiativ inkommit med en skriftlig redogörelse till Skolinspektionen där de beskriver vad de lägger tonvikt vid i sin undervisning både när det gäller innehåll och arbetsformer m.m. Skrivelsen har inte påverkat Skolinspektionens bedömning. Kommunikation i klassrummet Lärarna framhåller att det är centralt att undervisningen stimulerar elevens förmåga att kommunicera. I Vivallaskolan observerades lektioner, i såväl svenska som flera andra ämnen, som Skolinspektionen uppfattade till övervägande del dominerades av kommunikation mellan läraren/assistenten och eleven. Genom dialogen med läraren fick eleven ofta alternativa möjligheter att lösa arbetsuppgifterna. Skolinspektionen uppfattar att de yngre eleverna endast i begränsad omfattning uppmuntrades till arbetsformer som ledde till dialog med andra elever. Samtal och diskussioner mellan eleverna skedde i första hand vid raster, måltider och ibland vid samlingar. Vad Skolinspektionen uppfattar som en mer utvecklad dialog förekom bland de äldre eleverna. Ett exempel på detta var när några elever i de äldre eleverna fick möjlighet att diskutera vaccinering mot svininfluensa och de eventuella negativa effekter

10 10 (13) en sådan vaccination kunde medföra. I detta sammanhang uppfattade Skolinspektionen att eleverna hade ett högre engagemang och fokus än i den övriga undervisningen. Skolinspektionen konstaterar sammanfattningsvis att lärarnas uttalade ambition att lägga stor vikt vid kommunikation inte får riktigt genomslag fullt ut i praktiken. 4. Elevernas inflytande och delaktighet i det egna lärandet Skolinspektionen bedömer att kvaliteten i fråga om elevers inflytande och delaktighet i det egna lärandet brister. Bedömningen grundas på att eleverna på Vivallaskolan har bristande kunskap om kursplanernas mål. En sådan kunskap är nödvändig för att eleverna ska kunna ta ett ökat ansvar för det egna lärandet. Det är därför viktigt att skolan ger eleverna kunskaper om dessa mål. Skolan behöver vidare arbeta med att öka elevinflytandet så att eleverna, med stigande ålder och mognad, kan utveckla och utöva ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Enligt läroplanen (Lpo 94) är elevernas inflytande och delaktighet viktiga förutsättningar för elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Lärarna menar att elevens möjligheter att ha inflytande och vara delaktiga i det egna lärandet beror på elevernas förmåga till sociala relationer. En del elever har, enligt skolan, svårt att hantera relationer. Dessa elever kan därför inte få så mycket inflytande. Lärarna påpekar dock att eleverna kan ha inflytande på nästkommande dags arbetsuppgifter, men bara om det finns tid att planera nästa dags arbetsuppgifter innan eleverna går hem. De yngre eleverna har så kallat fritt val på schemat nästan varje dag. Här får eleverna välja helt fritt mellan de olika ämnena. I övrigt menar lärarna att de alltid är lyhörda och anpassningsbara för elevers uppslag och intressen. Det är bättre att eleverna sysslar med ett eget intresse en stund om detta får eleverna att göra sin arbetsuppgift sedan, uttrycktes vid en lärarintervju. En annan lärare uppger under intervjuer att de äldre eleverna tillåts dirigera samtalet i klassrummet. Lärarna menar därmed att det är svårt att uppbåda elevernas engagemang för lärarinitierade samtal. Ges eleverna möjlighet att välja diskussionsområden och därmed styra diskussionen i klassrummet upplever lärarna att detta ger ökade möjligheter att initiera diskussioner mellan eleverna. Skolinspektionen observerar att lärarna i många fall ger framför allt de äldre eleverna möjlighet att styra diskussionen i klassrummet. Under lektionsbesöken observeras exempel på elevinflytande som Skolinspektionen uppfattar sker inom tydliga ramar. Eleverna ska välja ett land att studera inom tema Afrika eller välja författare inom ramen för tema Författare. Eleverna har dock inte möjlighet att påverka vad de ska lära sig om landet eller författaren. Inte heller hur de ska redovisa det färdiga arbetet.

11 11 (13) Eleverna menar att de endast har begränsat inflytande på sin egen utbildning. Exempelvis påpekas att elever vid utvecklingssamtal önskat att få lära sig mer om något som intresserar dem i ett enskilt ämne. Sådana önskemål förverkligas dock inte alltid. Eleverna i de äldre åldrarna har fått undervisning om målen i kursplanerna medan eleverna i de yngre åldrarna inte kan påminna sig om att de fått sådan undervisning. Utan kunskap om målen för undervisningen är det svårt för eleverna att ta ett eget ansvar för det egna lärandet. 5. Elevernas kunskapsutveckling och resultat Skolinspektionen bedömer att det finns regelbrister inom detta område. Bedömningen grundas på att skolan inte upprättar individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i alla ämnen för alla elever. Vidare är det en regelbrist att skolan enbart utfärdar intyg till de elever som inte begär betyg. Alla elever i särskolan ska få intyg efter avslutad skolgång. Utvecklingssamtal Vivallaskolan genomför utvecklingssamtal med elever och föräldrar en gång per termin. Eleverna har generellt sett låga kunskaper om målen i kursplanerna. Skolans yngre elever kan inte redogöra för någon kunskap om målen. Däremot har de äldre eleverna viss kännedom om målen, vilket nämnts tidigare. Utan kunskap om målen är det svårt för eleven att bidra till utvecklingssamtalet. Individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen Det finns endast en upprättad individuell utvecklingsplan (IUP) från föregående läsår. Skriftliga omdömen finns inte för denna IUP. Enligt 7 kap. 1 särskoleförordningen ska läraren vid utvecklingssamtalet i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i. Vid intervjuer med lärarna framhåller de att IUP med skriftliga omdömen håller på att arbetas fram för samtliga elever för detta år. Kunskapsutveckling och resultat Skolan framhåller att det är viktigt att lägga undervisningen på en sådan nivå att eleven inte riskerar att misslyckas. Samtidigt måste arbetsuppgifterna vara utmanande för eleverna. Lärarna uppger att deras förväntningar på eleven är viktiga. Det sporrar nämligen eleverna till att åstadkomma goda resultat. För att bedöma elevernas kunskapsutveckling arbetar skolan med matriser, vilka är konstruerade på så sätt att eleven lotsas vidare till nästa utmaning när eleven är klar med den föregående. Matriser är ett system för att påvisa progression i lärandet hos eleven. Innehållet i undervisningen är här nedbrutet i delar som kan bockas av när eleven klarat momentet. Därefter kan eleven gå vidare till nästa moment som bygger på

12 12 (13) det redan avklarade momentet. Matrisen är alltså en slags kunskapstrappa där ämnets olika delar kommer i en viss ordning. Betyg Lärarna framhåller vid flera tillfällen att betygssättning utgår ifrån elevens förutsättningar. Exakt vad detta innebär för måluppfyllelsen och i förlängningen betygssättningen har flera lärare svårt att redogöra för. Skolinspektionen menar att detta gör att det är svårt att veta hur elevens förutsättningar spelar in när elevens kunskaper bedöms och eleven tilldelas ett visst betyg. Alla elever som slutade särskolan våren 2009 önskade betyg. Vivallaskolan delar inte ut intyg till de elever som begär betyg. I särskoleförordningen anges att eleverna efter avslutad skolgång ska få ett intyg om den utbildning de gått igenom. Intyg ska således alltid ges oavsett om eleverna begär betyg eller inte. 6. Får eleverna den undervisningstid de har rätt till? Skolinspektionen bedömer att grundsärskolan uppfyller de krav vad gäller att säkerställa att eleverna får den garanterade undervisningstiden de har rätt till samt elevernas rätt att gå ett tionde, frivilligt skolår. Garanterad undervisningstid. Vivallaskolan har utformat en timplan som uppfyller lagens krav. Timplanen följer i stort den nationella timplanen. Tillgång till ett tionde, frivilligt skolår. Eleverna är medvetna om möjligheten att gå ett 10:e skolår. Få elever väljer att gå det extra året. Enligt både elever och lärare är motivet till detta att eleverna känner sig färdiga med utbildningen efter årskurs 9 och vill påbörja en gymnasieutbildning. I intervjuer med lärarna framkommer även att eleverna jämför sig med grundskolans elever och ser att dessa går vidare till gymnasieskolan efter årskurs Den undervisande personalens utbildning och kompetens Skolinspektionen bedömer att Vivallaskolans grundsärskola måste säkerställa att man för undervisningen använder lärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. Undantag får endast göras om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå. Bedömningen grundas på att förskollärare och fritidspedagoger undervisar elever i grundsärskolan i ämnet svenska. Skolinspektionen vill också rekommendera grundsärskolan att se till att alla lärare som undervisar i ämnet svenska har ämnesdidaktisk utbildning. I Vivallaskolan undervisas de yngre eleverna (årskurs 1-6) i särskolan av en fritidspedagog och en förskollärare. Båda två har påbyggnadsutbildningar i specialpedagogik. Av de sex lärare som arbetar i årskurs 7-9 har en lärarutbildning i svenska, en i historia och idrott och hälsa, en är mellanstadielärare, två är förskollärare och en är fritidspeda-

13 13 (13) gog. Av dessa lärare har tre specialpedagogisk kompetens medan en har speciallärarkompetens. Många lärare har flerårig vana av att undervisa i särskolan I Vivallaskolan finns en anställd elevassistent som stöd för elevers sociala utveckling. 8. Rektors ansvar Skolinspektionen bedömer att det finns vissa brister i rektorns ansvar med att säkerställa att särskoleverksamheten inriktas mot nationella mål. Det bedöms vara en regelbrist att rektorn inte har sett till att det på skolövergripande nivå görs uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat. Skolan har inte framställt en resultatsammanställning över vilka resultat som eleverna når i alla ämnen. Det innebär att rektorn inte kan följa upp och analysera om skolans verksamhet är utformad på ett sätt som gör att eleverna ges möjlighet att nå de nationella målen för utbildningen. Skolan har inte utarbetat individuella utvecklingsplaner för alla elever, vilket nämnts tidigare. Genom IUP kan skolan bl.a. få ett gott underlag till resultatsammanställningar. Rektor har pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av särskoleverksamhet. Rektor är insatt i de skolförfattningar som gäller för särskolan. Skolinspektionen uppfattar dock att rektor inte till fullo tar ett tillräckligt ansvar för att särskolans författningar följs av lärarna. Exempelvis hade inte skolan upprättat individuella utvecklingsplaner för alla elever vårterminen Huvudmannens ansvar Vid besöket på skolan framkom uppgifter från skolans personal att det eventuellt kunde finnas elever på skolan som inte tillhör särskolans personkrets. Dessa uppgifter utreds i särskild ordning (Dnr 2010:1012). I ärendets slutliga handläggning har undervisningsråden Ewa Pettersson och Åsa Rehnberg samt utredaren Malin Forsman deltagit. På Skolinspektionens vägnar Luca Nesi Ansvarig enhetschef Fredrik Bonander Föredragande

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun

2010-08-31 Dnr 44-2010:117. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun 2010-08-31 Dnr 44-2010:117 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Backaskolan i Malmö kommun Beslut Föreningen Backaskolan Östra fäladsgatan 46-48 212 24 Malmö 2010-08-31 1 (2) Dnr 44-2010:117

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro

Beslut. Dnr 44-2010:4179 2011-02-23. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Dnr 44-2010:4179 2011-02-23 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Örebro Waldorfskola - Johannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Örebro Waldorfskola Johannaskolan 2011-02-23 2 (9) Dnr

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning

Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor. Inledning Utbildningsinspektion i Skövde kommun Sventorps skola och Värsås skola Dnr 53-2007:3780 Utbildningsinspektion i Sventorps och Värsås skolor Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter riktad tillsyn i Plusgymnasiet belägen i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Praktiska gymnasiet Helsingborg belägen i Helsingborg

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Skolinspektionen Bilaga 1 Verksam hetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Smygeskolan i

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut fin Skolinspektionen 2015-03-16 Dnr 43-20134722 Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn för vuxenutbildningen jenny.twana@vasteras.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Västerås kommun

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2 Lärares behörighet och användning efter utbildning Skolinspektionens rapport 2009:2 Stockholm 2009 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Kvalitetsgranskningens resultat

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun 2(13) Innehåll Irdeclning Fakta om Kattegattgymnasiet

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer