OPERA 110 MOBILE. Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPERA 110 MOBILE. Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING"

Transkript

1 OPERA 110 MOBILE Aktiv portabel högtalare BRUKSANVISNING

2 VIKTIGT Läs noga igenom anvisningarna i denna bruksanvisning, innan Du ansluter och använder högtalaren. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Denna bruksanvisning skall betraktas som en integrerad del av produkten och måste alltid medfölja högtalaren när den byter ägare som referens för korrekt installation, användning och med avseende på säkerhetsföreskrifterna. db Technologies och Standard Audio Systems AB ansvarar inte för felaktig installation av högtalaren. VAR FÖRSIKTIG För att undvika brandrisk eller risk för elchock, får högtalaren aldrig utsättas för regn eller hög luftfuktighet. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 1. Nätspänningen för denna högtalare är tillräckligt hög får att kunna medföra livsfara; därför skall man inte installera eller ansluta den med nätdelen påslagen. 2. Innan Du använder högtalaren, skall Du försäkra dig om att nätspänningen överensstämmer med det som anges på högtalarens bakpanel. 3. För att förebygga risk för elchock, måste högtalarens metalldelar vara jordade. Om eluttaget som används för att driva högtalaren har jordanslutning, jordas högtalaren med hjälp av nätkabeln. 4. För att förebygga risk för eldsvåda eller elchock, skall man se till att man inte kan trampa på, eller krossa kabeln. För att undvika skador på nätkabeln skall man inte böja, eller rycka i den, eller skära i den yttre isoleringen. 5. För att förebygga risken för elchock, skall man aldrig öppna högtalaren. Det finns inga delar innanför höljet som användaren behöver komma åt. 6. Se till att inga föremål eller vätskor kan komma in inuti högtalaren, eftersom detta skulle kunna orsaka brand eller elchock. 7. Gör aldrig något förök att utföra reparationer som inte beskrivs i denna bruksanvisning. Kontakta din auktoriserade verkstad eller kvalificerad servicepersonal om något av följande skulle inträffa: A. Högtalaren fungerar inte (eller uppför sig onormalt). B. Nätkabeln är skadad. C. Föremål eller vätska har hamnat inuti högtalaren. D. Högtalaren har utsats för kraftiga stötar. 8. Om högtalaren inte skall användas under en längre tid, skall man stänga av den och dra ur nätkabeln. 9. Om högtalaren börjar ge ifrån sig konstig lukt eller rök, skall man genast stänga av den och koppla bort nätkabeln. 10. För att förebygga risken för elchock, skall man aldrig ansluta eller koppla loss nätkabeln om man har blöta händer. Greppa alltid själva kontaktren direkt och dra aldrig i kabeln. 11. Högtalaren klarar av att alstra höga ljudtrycksnivåer som kan skada hörseln; vi rekommenderar därför att Du har detta i åtanke när Du ställer in volymen. 12. För att inte äventyra högtalarens säkerhet, skall man bara ansluta den till nätströmmen med hjälp av den medföljande nätkabeln. Om nätkabelns kontakt inte passar i ditt eluttag, skall Du kontakta en behörig elektriker som kan ersätta uttaget med ett som passar. 2

3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING Tvinga inte förstärkaren i högtalaren att arbeta med överbelastning under längre tid. Använd aldrig våld mot kontrollerna (omkopplare, kontroller, etc.). Använd inte lösningsmedel, alkohol, bensen, eller andra flyktiga ämnen för rengöring av högtalarens yttre delar. VAR FÖRSIKTIG Se till att högtalaren placeras på ett stabilt och säkert sätt för att undvika att personer eller föremål utsätts för fara. Placera inte högtalaren på platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer eller på ställen som är speciellt utsatta för damm eller fuktighet. När Du använder högtalaren utomhus, skall Du undvika ställen som är direkt utsatta för dåligt väder. För att säkerställa effektiv kylning av förstärkarens slutsteg, skall högtalaren placeras på ett ställe med god ventilation som inte är utsatt för direkt solljus och på ordentligt avstånd från eventuell värmekälla. ANSLUTNING VAR FÖRSIKTIG Låt endast behörig och erfaren personal som har tillräcklig teknisk kunskap eller fått speciella instruktioner utföra anslutningar, så att de blir korrekta och därmed förhindrar fara för elektriska skador (t.ex. kortslutning). För att förhindra risken för elchock, skall högtalaren anslutas till eluttag efter det att alla kopplingar har utförts. Innan man kopplar på strömförsörjningen till högtalaren, rekommenderas att man en gång till kontrollerar alla anslutningar, så att man är helt säker på att det inte finns några kortslutningar. Hela ljudsystemet måste utformas och installeras i överensstämmelas med gällande standard och regler för elektriska system. OBSERVERA För att förhindra att induktion av olika slag ger upphov till brum eller störningar som skulle kunna äventyra effektiv högtalarfunktion, måste de kablar som överför mikrofon- och linjenivåsignaler (0 db/v) vara skärmade och inte dras i närheten av: Utrustning som alstrar starka magnetfält (exempelvis stora transformatorer i nätdelar) Elledningar Högtalarledningar VÄXELSTRÖM VAR FÖRSIKTIG Innan Du ansluter högtalaren, skall Du försäkra dig om att nätspänningen motsvarar den spänning som indikeras på högtalarens bakpanel. Anslut högtalaren till ett jordat uttag. Använd den kabel som medföljer högtalaren och anslut först den ände som skall anslutas till kontakten på högtalaren. SKYDDSKRETSAR Högtalaren är utrustad med ett exklusivt system som skyddar högtalarna mot överhettning, vilket säkerställer maximal pålitlighet i alla professionella applikationer. Dessutom tar ett sofistikerat system i förstärkaren hand om limiterkretsarna och överhettnings- och kortslutningsskyddet. 3

4 INNEHÅLL 1. KONTROLLER OCH FUNKTIONER STRÖMFÖRSÖRJNING Batteridrift Första uppladdningen Påföljande laddning Batteriskydd Nätdelen TRÅDLÖS MIKROFON ANVÄNDNING Ingångar Ingången CD-AUX MIC/LINE-ingångarna Utgångar TEKNISKA SPECIFIKATIONER KONTROLLER OCH FUNKTIONER (Fig. 1) 1) INDIKATORN OVERLOAD (ÖVERBELASTNING) Indikatorn lyser rött när den inbyggda limiterkretsen har aktiverats för att förhindra distorsion i förstärkaren och för att skydda högtalarna mot överbelastning. 2) KONTROLLEN MASTER VOLUME Denna kontroll används för att reglera högtalarens volym. 3) KONTROLLEN CD-AUX VOLUME Denna kontroll används för att reglera volymen på den inkommande signalen på RCAkontakterna STEREO CD-AUX INPUTS. 4) KONTROLLEN MIC/LINE VOLUME Denna kontroll används för att reglera volymen för den inkommande signalen på XLRkontakten/1/4 telejacket MIC/LINE BAL INPUT 5) VOLYMKONTROLLEN WIRELESS VOLUME Denna kontroll används till att reglera volymen på den inkommande signalen från trådlösa mikrofoner. 6) KONTROLLEN VOICE TONE Kontrollen används till att reglera klangfärgen på ljudet från mikrofonkanalen (både trådbunden och trådlös mikrofon). 7) OMKOPPLAREN WIRELESS RX Med denna omkopplare kan man stänga av mottagaren för trådlös mikrofon och på så vis få längre drifttid vid batteridrift. 8) OMKOPPLAREN SENSITIVITY Sätt omkopplaren i läget MIC om Du skall använda en balanserad eller obalanserad mikrofon. Sätt den i läget LINE om Du skall använda en balanserad eller obalanserad ljudkälla med linjenivå. 9) INGÅNGSANSLUTNINGEN MIC/LINE BAL Balanserad ingång som kan användas för anslutning av en lågohmig dynamisk mikrofon, eller en ljudkälla med hög nivå (exempelvis förförstärkare, mixer, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument, mm,). 11) UTGÅNGEN UNBAL MIXED LINE Denna utgång kan användas till att skicka den mixade signalen vidare till en annan aktiv högtalare, till en bandspelare, eller till en extra förstärkare. Anslutningen görs med en obalanserad 1/4 (6,3 mm) teleplugg. 4

5 12) OMKOPPLAREN POWER Högtalarens strömbrytare, men den har ingen inverkan på högtalarens batteriladdare. 13) INDIKATORN BATTERY STATUS Denna tvåfärgade indikator lyser grönt när högtalaren är påkopplad och fungerar som den skall. Indikatorn börjar lysa rött när batteriet är på väg att bli urladdat. 14) INDIKATORN BATTERY CHARGE Denna röda indikator lyser kontinuerligt när batteriet laddas. När laddningen är klar börjar den blinka. 15) POTENTIOMETER FÖR JUSTERING AV DC STRÖMFÖRSÖRJNING UT Med hjälp av detta reglage, som justeras med skruvmejsel, kan man ändra spänningen för strömförsörjning som tas ut via DC-jacket (16). Spänningen kan regleras mellan 1 och 10 V DC med maximal strömstyrka 100 ma. 16) ANSLUTNING FÖR DC STRÖMFÖRSÖRJNING UT VARIABLE VOLTAGE Från denna anslutning kan man ta ut strömförsörjning för CD-spelare, kassettbansdpelare... eller för den aktiva styrbara antennen. 17) V DC INGÅNG FÖR DC STRÖMFÖRSÖRJNING Med hjälp av denna kontakt kan man ladda batteriet med variabel spänning: V DC. 18) KONTAKT FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING Genom denna kontakt kan batteriet laddas upp med ström från elnätet:115/230 V AC 19) SÄKRINGSHÅLLARE Plats för högtalarens säkring för nätström. 20) SPÄNNINGSVÄLJARE FÖR NÄTSTRÖM Med denna väljare kan man anpassa högtalarens nätdel till den lokala nätspänningen (115/230 V AC). Denna omkopplare är förinställd på 230 V AC på fabriken och försedd med skydd. 21) FREKVENSOMKOPPLAREN CHANNEL Denna vridomkopplare med 16 lägen ger möjlighet att välja mellan kanalerna för trådlös mikrofon (se etiketten på högtalarens bakpanel). 2. STRÖMFÖRSÖRJNING 2.1 Batteridrift Högtalaren är försedd med ett till viss del laddat batteri av säkerhetsskäl. Detta batteri uppvisar ingen minneseffekt och kan därför laddas när som helst. Drifttiden beror på hur högtalaren används och kan variera mellan 8 och 16 timmar Första uppladdningen När man använder högtalaren för första gången, måste batteriet laddas fullt. Försäkra DIg om att högtalaren är avstängd (omkopplaren POWER skall vara i läget OFF) Anslut högtalaren till ett vägguttag med hjälp av den medföljande nätkabeln. Den röda indikatorn BATTERY CHARGE lyser hela tiden. Låt högtalaren stå och laddas tills indikatorn börjar blinka Påföljande laddning Man måste kontrollera batteriets laddning innan man använder högtalaren. Denna kontroll är nödvändig eftersom batteriet, även om det inte används, laddas ur med tiden. Koppla på högtalaren med hjälp av strömbrytaren POWER och kontrollera vilken färg indikatorn BATTERY STATUS visar. Grön = Batteriet är laddat och högtalaren kan användas direkt. Röd = Batteriet är inte fullt laddat och högtalaren kan bara användas under kort tid. I detta läge är det bäst att ladda batteriet. Släckt = Batteriet är helt urladdat och skyddskretsen har aktiverats. I detta läge måste batteriet laddas. Hur man laddar batteriet: Anslut högtalaren till nätström [18] med hjälp av den medföljande kabeln eller genom jacket [17] till en DC-adapter (medföljer inte). Den röda indikatorn BATTERY CHARGE lyser kontinuerligt. Låt högtalaren stå och laddas tills ovanstående indikator börjar blinka. Batteriets laddningstid beror på batteriets status och kan variera mellan 1 till 30 timmar. 5

6 Kontrollera att D.C.-adaptern är kompatibel med den spänning som högtalaren kräver (12-20 V D.C). I det fall när spänningen ligger under 16 V DC, kan man inte uppnå fullständig laddning. 2.2 Batteriskydd Högtalaren har en krets som säkerställer batteriets funktion och skyddar det från total urladdning. När denna skyddskrets aktiveras, innebär detta att batteriets spänning har sjunkit under minsta tillåtna värde (ungefär 9 V). Aktiveringen av skyddskretsen indikeras i första hand genom att den röda indikatorn BATTERY STATUS tänds; därefter stängs högtalaren av helt och hållet. Tidsintervallet mellan dessa två stadier beror på hur högtalaren används. Högtalaren börjar automatiskt fungera igen när batteriet är laddat. 2.3 Strömförsörjning med nätström OPERA 110 MOBILE kan användas ansluten direkt till nätström som vilken förstärkare som helst. Laddningskretsen är alltid startberedd med anslutning till nätström. Om det blir strömavbrott när högtalaren används och batteriet är laddat, får högtalaren automatiskt ström från batteriet utan att man märker något avbrott. 3. TRÅDLÖS MIKROFON Mottagaren för trådlös mikrofon som finns i OPERA 110 MOBILE arbetar på UHF-bandet med möjlighet att välja bland 16 kanaler (frekvenser). Man väljer frekvens med hjälp av en vridomkopplare. Vilken frekvens en viss kanal motsvarar kan man se i en tabell på högtalarens bakpanel. Mottagaren fungerar enligt diversityprincipen i och med att den har två separata antenner så att den kan välja den bästa radiosignalen för tillfället. Antennerna är inbyggda i mottagarkortet inuti högtalaren. Det finns också en omkopplare för att man skall kunna koppla bort mottagaren om man inte använder trådlös mikrofon. Detta ger längre drifttid med batteri. 4 ANVÄNDNING 4.1 Ingångar Ingången CD-AUX RCA/Phonokontakterna STEREO CD-AUX gör det enkelt att ansluta DAT-, CD-, kassett- eller rullbandspelare, etc... Denna ingång är i huvudsak avsedd att användas till att lyssna på inspelningar. Volymen regleras med volymkontrollen CD-AUX VOLUME Ingångarna MIC/LINE Monoingången MIC/LINE BAL kan användas som en balanserad mikrofon- eller linjeingång. Ingångsnivå kan väljas med hjälp av känslighetsomkopplaren ovanför anslutningen. Om man använder musikinstrument (exempelvis gitarr, elbas, keyboard) mixer eller CDspelare skall ingången användas med LINE-känslighet, med trådbundna mikrofoner använder man MIC-känslighet. Man kan också använda XLR-kontakten eller telejacket (1/4 /6,3 mm). Volymen regleras med kontrollen MIC/LINE VOLUME. 6

7 4.1.3 Trådlös mikrofon Man kan använda både en handhållen trådlös mikrofon och en fick- (bältes-) sändare tillsammans med mottagaren som är inbyggd i OPERA 110 MOBILE. Den sistnämnda har specialtillbehör (lavaliermikrofon, instrument- eller headsetkabel och ett bältesclip. Om sändaren är av typen med en frekvens, väljer man en av de 16 kanaler som är tillgängliga i högtalaren som överensstämmer med sändarens arbetsfrekvens. Om man har en sändare med flera frekvenser, väljer man samma kanal både på mottagaren och sändaren. Man väljer frekvens med hjälp av kanalomkopplaren. Volymen för denna ingång ställs in men hjälp av kontrollen WIRELESS VOLUME. 4.2 Volym- och tonkontroll OPERA 110 MOBILE har separata volymkontroller för de olika ingångarna som kan ställas in oberoende av varandra och en huvudvolym som reglerar den mixade signalen. Därför skall Du, när Du använder högtalaren, alltid komma ihåg att ställa in både inkommande signalers nivåer och huvudvolymen. Tonkontrollen påverkar mikrofonkanalens signal. Om det inte finns någon audiosignal på ingångarna, går högtalaren över till standby-mode efter några minuter för att spara batteriet och inte alstra störningar. Så fort audiosignalen återkommer, startar högtalaren upp automatiskt. Om man använder låg volym, kan det hända att den automatiska avstängningskretsen aktiveras. För att förhindra detta, skall man ställa in hög ingångsvolym och låg huvudvolym. 7

8 4.3 Utgångar Högtalaren har en utgång för den obalanserade mixade audiosignalen, till vilken man kan ansluta ytterligare en aktiv högtalare, en förstärkare eller en bandspelare (exempel 1). Anslutningen görs via en 1/4 (6,3 mm) telejackkontakt. Man kan använda flera OPERA 110 MOBILE tillsammans med en enda trådlös mikrofon, om man ställer in samma frekvens för mottagarna i alla högtalare. Signalen från sändaren återges samtidigt i alla högtalare med samma frekvens inställd (exempel 2). Tack vare ett extra tillbehör som heter MS 110 KIT (integrerad antenn och sändare) kan systemet utökas. Tillbehöret består av en radiorepeater med inbyggd styrbar antenn och ett utdragbart stativ ( mm) och passande anslutningskablar. Om man ansluter den mixade audiosignalen från en av högtalarna till en MS 110 KIT-repeater, kan radiosignalen skickas vidare till många OPERA 110 MOBILE samtidigt, över avstånd på maximalt ungefär 100 m (fri sikt). Man måste ställa in samma frekvens både för repeatern MS 110 KIT och för alla högtalare till vilka signalen skall överföras (exempel 3). I det fall man också måste använda en trådlös mikrofon, måste man välja en annan frekvens än den som repeatern använder både för den trådlösa mikrofonen och relevant högtalare (vilken fungerar som master och som i sin tur ansluts till repeatern) (exempel 4). 8

9 5. TEKNISK SPECIFIKATION TEKNISKA DETALJER OPERA 110 MOBILE Förstärkartyp 2 vägs frekvensdelad HF klass AB LF klass H Akustisk uteffekt 40 W LF + 10 W HF Frekvensomfång 80 Hz - 18 khz Delningsfilter Ft 2 khz TW 12 db/oktav W 12 db/oktav Ljudtryck (SPL) 117 db/max Högtalarkomponenter 1 x 10 bashögtalare 1 x 1 diskantelement Ingångskänslighet MIC/LINE -40dBu/0 dbu (omkopplare) Impedans MIC/LINE (Balanserad) 1,2 KΩ/30 KΩ Impedans MIC/LINE (Obal.) 600 Ω/15 kω Ingångskänslighet RCA-jack -10 dbu Impedans 47 kω LINE OUT utgångsnivå 0 dbu DC-anslutning utgång 1-10 VDC/100 ma MAX Batteriladdning från elnätet Se lådans skylt (230/115 VAC) via DC-kontakt VDC Uppladdningsbart batteri 12 V/7,2 Ah Batterilivslängd 8-16 timmar (beroende på användning) Mått (B x H x D) 312 x 550 x 290 mm Vikt 12 Kg TEKNISKA DETALJER TRÅDLÖS MIKROFON Mottagartyp DIVERSITY Antal kanaler 16 Kanalval Vridomkopplare Audiobandbredd 35 Hz - 16 khz ~ 3 db THD distorsion <1 % Signal/Brusförhållande 115 db Radiofrekvenser Valbara khz Bandbredd 200 khz FM Antenner 2 inbyggda 9

10 Copyright Standard Audio Systems AB 2003

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER 2 Packa upp och installera PP-9214 Även om det inte är komplicerat att installera eller använda denna apparat, kan det vara värt att offra några minuter av din

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde. WM-4310 Trådlös lavaliermikrofon för UHF-bandet

TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde. WM-4310 Trådlös lavaliermikrofon för UHF-bandet 13:2:1 Ver. 1 TRÅDLÖSA MIKROFONER TOA s synnerligen kostnadseffektiva trådlösa mikrofonsystem har ett brett användningsområde TOA-teknologin medför att det numera är möjligt att tillverka ett kraftfullt

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

AMP 600 4 X 50 WATT 4 CHANNEL AMPLIFIER

AMP 600 4 X 50 WATT 4 CHANNEL AMPLIFIER MOBILE POWER AMPLIFIERS AMP 600 4 X 50 WATT 4 CHANNEL AMPLIFIER AMP 300 2 X 50 WATT 2 CHANNEL AMPLIFIER INTRODUKTION I. Beskrivning Denna enhet är en hög effekt, ljudförstärkare. Använd den ansvarsfullt.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

Bruksanvisning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Bruksanvisning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones Bruksanvisning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Varning Uttag markerade

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

GTO-804EZ/GTO-504EZ Bilslutsteg

GTO-804EZ/GTO-504EZ Bilslutsteg GTO-804EZ/GTO-504EZ Bilslutsteg Svenska Bruksanvisning Varför du ska du bry dig om den här bruksanvisningen Hur bra det spelar från bilens ljudsystem beror lika mycket på installationen och inställningen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Conference Microphone DC10 Svenska

Conference Microphone DC10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Conference Microphone DC10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Funktioner - Conference

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Instabus Audioaktor 4kanals 0531 00

Bruksanvisning. Instabus Audioaktor 4kanals 0531 00 Bruksanvisning Instabus Audioaktor 4kanals 531 Systeminformation Denna apparat är en produkt i Instabus-EIBsystemet och uppfyller kraven i EIBA-direktiven. Vi förutsätter detaljerade fackkunskaper genom

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Bruksanvisning Art.nr. 202050 Innehåll Inledning 3 Installationsanvisning 3 Placera förstärkaren och anslut vald slinglösning 3 Anslut CLS-1

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Speaker DS10/DS20 Svenska

Speaker DS10/DS20 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker DS10/DS20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker DS10/DS20 3 Funktioner - Speaker DS10/DS20

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Bruksanvisning 27 / 31

Bruksanvisning 27 / 31 Bruksanvisning 27 / 31 INNEHÅLL INTRODUKTION...20 EGENSKAPER...20 SÄKERHETSANVISNINGAR...20 BESKRIVNING AV HANDENHET...21 BESKRIVNING AV DISPLAYEN...22 BESKRIVNING AV KNAPPARNA...22 FÖRBEREDELSER FÖR BRUK...23

Läs mer

EURORACK MXB1002 Snabbguide Version 1.0 September 2000 www.behringer.com SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR OBSERVERA: För att undvika risk för elstötar får kåpan (eller baksidan) inte tas bort. Reparera aldrig

Läs mer

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet Listen Only CutOff FM Radio Dual Nyhet! Dual FM Radio CutOff Listen Only det kompletta hörselskyddet Sordin erbjuder högklass hörselskydd till låga prise för fritid och yrkesmässigt bruk Musik och kommunikation

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONE C-3 Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Varning Uttag markerade med symbolen

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Diversitymottagare, 16 kanaler 863-865 MHz Art nr 506701-04 Installationsanvisning Innehåll Systemkomponenter, introduktion...2 Översikt enkelmottagare (EJ-701DR)...3 Översikt

Läs mer

STUDIO-KONDENSATORMIKROFON C-1

STUDIO-KONDENSATORMIKROFON C-1 Bruksanvisning Version 1.0 november 2003 SVENSKA 1. SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsanvisningar i detalj: Före driftsättning, av apparaten, läs noggrant igenom alla säkerhets- och bruksanvisningar. Förvara

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000.

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Välkommen! Tack för att du köpt en NRS förstärkare. Vi är övertygad om att du kommer att mycket glädje av denna produkt i många år

Läs mer

BV440M. Bruksanvisning

BV440M. Bruksanvisning BV440M Bruksanvisning VIGIL BV440M Vigil 2 BV440M är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 440W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5

Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5 Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5 PA-anläggningen består av en trådlös, lättanvänd och smidig kombination av trådlös Bluetooth sändare och mottagar-/högtalarenhet. Till sändaren ansluts

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer