Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil"

Transkript

1 Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten att driva en företagsinkubator inom tjänstebranschen med ett internationellt fokus. Inkubatorns huvudsyfte är att genom sitt agerande starkt bidra till att skapa tillväxt i finansiella termer och arbetstillfällen i relativt nystartade företag. Med internationellt fokus menar vi att inkubatorsföretagen med fördel skall bestå av personer med internationell bakgrund och erfarenhet och att företagens affärsidéer skall lämpa sig för en internationell etablering vid lämpligt tillfälle. Rapporten utmynnar i en rad rekommendationer för att upprätta framgångsrik internationell inkubator när det gäller bl.a.: inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Finansieringen av förstudien har gjorts av Tillväxtverket, Region Skåne och Lunds Kommun. Förstudien har letts av Gabriel Olsson och har i huvudsak genomförts tillsamman med Mårten Rignell. Innehåll Bakgrund... 3 LIFT... 4 Entreprenörsklimatet i Sverige och andra länder... 5 Region Skåne... 6 Värdet av små företag... 7 Värdet av internationell arbetskraft... 7 Statistik om småföretag i Sverige... 8 Sammanfattning bakgrund Metoder & processer Sammanfattning metoder och processer Resultat Målgrupper Internationella studenter och forskare Expats och repats

2 Medföljande Sammanfattning målgrupper Inkubatorns roll Inkubatorns innehåll och funktion Inkubatorns framgångsfaktorer Inkubatorns finansiering Intäkt via inkubatorsföretagen Almi BIG Sweden Kommunala och regionala medel Stiftelser Regionala strukturfondsprogram Internationella samarbetsorganisationer Näringslivet Sammanfattning inkubatorns finansiering Inkubatorföretagens finansiering Private equity Affärsänglar Venture Capital Tillväxtverket Vinnova ALMI Crowdfunding Sammanfattning inkubatorföretagens finansiering Stödorganisationer för internationella affärer Invest in Skåne Business Sweden Internationella samarbetsorganisationer Sammanfattning stödorganisationer för internationella affärer Enkät Enkät bland samtliga målgrupper (ej LIFT) Enkät bland nuvarande och före detta LIFT-företagare Sammanfattning enkät Utvärdering och analys

3 Rekommendationer Inkubatorns inriktning och positionering Inkubatorns mål med verksamheten Inkubatorns målgrupper Inkubatorns marknadsföring Inkubatorn i värdekedjan för att skapa nya företag med tillväxtpotential Inkubatorns screeningprocess Inkubatorns innehåll Inkubatorns finansiering Bilagor och källor Styrgrupp förstudien Referensgrupp förstudien Intervjuade personer Artiklar Dokument Bakgrund Tillväxt i finansiella termer och i arbetstillfällen anses allmänt ske främst bland små och medelstora företag. För att nya företag skall skapas och för att befintliga små företag skall växa finns det ett system med olika former av stöd och hjälp att tillgå. Företagsinkubatorer är en del i detta system. Företagsinkubatorerna har som övergripande mål att skapa de bästa förutsättningarna för att rätt idéer utvecklas till framgångsrika företag. En förtagsinkubators framgång mäts huvudsakligen genom inkubatorföretagens framgång. Almi företagspartner sammanfattar halvårsvis information 1 kring bl.a. omsättning och sysselsättning relaterad till nuvarande och tidigare inkubatorsföretag inom de inkubatorer som har driftfinansiering via Almi Summit. Informationen är baserad på inkubatorsföretag som är aktiebolag. Företag som köpts upp ingår ej. Omsättningstillväxten framgår av grafen nedan. 1 Almis rapportserie om inkubation halvår

4 Sysselsättningstillväxten framgår av grafen nedan. Lunds NyföretagarCentrum (LNC) har under 6 år drivit tjänsteföretagsinkubatorn LIFT. Verksamheten har bedrivits i projektform och finansieringen har i huvudsak kommit från Lunds Kommun och Tillväxtverket. Nuvarande LIFT-projekt kommer att fasas ut under året (2014). Verksamheten med LIFT har varit framgångsrik vilket bl.a. ligger till grund för det beslut som togs under hösten 2013 om att genomföra en förstudie kring en fortsättning av inkubatorsverksamheten. Förstudiens syfte var att undersöka behov och förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik inkubatorsverksamhet med internationellt fokus. Förstudien skall genom omvärldsstudier, intervjuer, undersökningar och analys för att komma fram till om det finns ett behov och därmed ett syfte med att etablera en inkubator med ett internationellt fokus och vad denna inkubator då skall innehålla i form av tjänster och funktioner. LIFT Lunds NyföretagarCentrum har som Sveriges ända NyföretagarCentrum bedrivit inkubatorsverksamhet utöver den rådgivningsverksamhet som annars är en väsentlig del av NyföretagarCentrums verksamhet. Inkubatorsprogrammet går under namnet LIFT och har genomförts som två efterföljande projekt. LIFT vänder sig till tjänsteföretag, som har en tjänst/produkt med hög kunskapsnivå och där det finns en uttalad vilja och förutsättningar att företaget skall växa. För att platsa på LIFT skall man både ha behov av hjälp och stöd och vara beredd 4

5 att ta emot hjälp men även ha viljan att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper till övriga LIFTare. Entreprenörsklimatet i Sverige och andra länder Om läsaren av denna rapport är intresserad av att förstå hur entreprenörsklimatet ser ut i Sverige och i resten av vår omvärld så rekommenderar vi den årliga rapporten i ämnet som tas fram av Global Entrepreneurship Monitor (GEM) konsortiet 2. Vi har valt att endast lyfta upp några saker i denna rapport och som pekar på behovet och möjligheten för en internationell inkubator. Grafen nedan visar entreprenöriell avsikt, d.v.s. hur stor andel av den vuxna befolkningen som har en avsikt att starta ett nytt företag. I Sverige anser 66% av de tillfrågade att det finns goda affärsmöjligheter medan 37% anser sig ha tillräckliga kunskaper för att starta ett företag. 2 5

6 Sammanfattningsvis konstateras det i GEM-rapporten 2013 att för att befrämja entreprenörskap i Sverige behövs förbättrad utbildning i entreprenörsrelaterade ämnen samt att det legala ramverket bör utvecklas. Region Skåne År 2011 beslutade Regionstyrelsen om en internationell innovationsstrategi för Skåne. I denna strategi utpekas entreprenörer och entreprenörskap som en avgörande faktor i förnyelsen av det skånska näringslivet. Innovation definieras i strategin som den entreprenöriella process som ger en idé ett värde. I och med att innovationsstrategin kom på plats ökade även behovet av att attrahera duktiga entreprenörer från andra delar av världen till Skåne, en viktig strategisk fråga i arbetet med att stärka entreprenörskapet i Skåne. Sydsvenska Dagbladet har under haft ett flertal artiklar om det Skånska innovationssystemet. Bilden nedan kommer från en artikel i näringslivsbilagan Artikeln beskriver övergripande bilden av 120 aktörer som helt eller delvis med offentliga medel bedriver någon form av stödverksamhet för att främja innovation. Artikeln innehåller både försvar för och ifrågasättande av behovet av denna mängd aktörer. I en rapport på regional nivå har en kartläggning gjorts av de aktörer i innovationssystemet som har en inriktning mot unga upp till 25 år. Totalt har cirka 35 aktörer kring detta identifierats i Skåne och flera av dem agerar både på nationell och regional nivå medan några enbart agerar lokalt. 3 Bland de övergripande utmaningar som man kommer fram till i rapporten beskrivs ett splittrat system av offentligt finansierade aktörer. Mer i detalj lyfter man här fram bl.a. en identifierad brist på 3 Rapport från Regionala Tillväxtnämnden Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne 6

7 långsiktiga verksamhetsmedel och behovet av ökad samverkan mellan nationell och regional nivå. Resultatet av förstudien ska användas som ett beslutsunderlag för hur arbetet i Skåne kan utvecklas långsiktigt samt vara ett underlag för en ny entreprenörskapsstrategi En möjlighet att utveckla den regionala och lokala arbetsmarknaden, ligger i regionens förmåga att attrahera välutbildad arbetskraft internationellt. Att en region kan leverera god utbildning i tiden är en bidragande faktor i detta, inte att underskatta, i tider av t ex uppbyggnaden av MAX IV och ESS. Senvåren 2014 släppte Region Skåne sin Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne. Strategidokumentet pekar på att inkubatorerna tveklöst bidrar till att främja tillväxt av entreprenörer. Region Skåne avser att genom olika aktiviteter stödja den fortsatta utvecklingen av inkubatorerna. Bland dessa mål finns behovet av verka för ökad samordning. Enligt OECD består Skånes utmaningar framförallt av hög ungdomsarbetslöshet, svagt entreprenörskap och integrationsproblematik. 4 Region Skåne har skapa tjänsten Idelinjen.se. Denna site ger en relativt bra bild av vilka aktörer som finns inom området entreprenörsstöd och nyföretagarstöd. Aktörerna kan sökas beroende på vilken fas företagen är i (starta/driv/expandera), vilken roll aktören tar, vilken kompetens som erbjuds och var aktörer är lokaliserad. Ett 50-tal aktörer är angivna. Upplägget känns genomarbetat, men det borde dessutom finnas åtminstone en version på engelska. Värdet av små företag Av landets alla företag är 99% småföretag. Dessa företag står för mellan 40% och 45% av omsättningen och antalet anställda. Värdet av internationell arbetskraft För att lyckas med en marknadssatsning måste man veta hur marknaden ser ut, vilka som är konkurrenter, hur lagstiftningen ser ut, hur företagskulturen ser ut, Man måste identifiera rätt lokala partners och skapa en bra relation. Nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou har lagt fram en avhandling 5 vi Lunds universitet som pekar på värdet av att företag har utlandsfödda medarbetare inte minst när det gäller att lyckas med exportsatsningar. Maroun Aoun, VD på ALMI IFS, skriver i en artikel i entreprenörstidningen Entré 6 att Utlandsfödda kan agera vägvisare och mentorer. Inte minst genom initierade kommunikationsvägar mot sina ursprungsländer. De har kunskap om affärskultur, politik, religion och språk. Det här ger goda förutsättningar för nya handelsförbindelser. Som egenföretagare med inriktning på export, skapar de ekonomisk värden för Sverige. 4 OECD Territorial Reviews: Skåne Information, Networks and Trust in the Global Economy. Essays on International Trade and migration. 6 Entré utgivs av stiftelsen ESBRI, Entré 2014:1 7

8 Statistik om småföretag i Sverige Enligt statistik i en rapport från Tillväxtverket 7 gällande småföretag i Sverige Drivs vart 8é småföretag av en person med utländsk bakgrund Drivs vart 5é småföretag bland unga företagare (<30 år) av en person med utländsk bakgrund Vill företagare med utländsk bakgrund i högre utsträckning att företagen skall växa både när det gäller finansiell omsättning och antal anställda Bilden nedan visar fördelningen bland småföretagare som vi att verksamheten skall växa. Bilden nedan visar fördelningen mellan småföretag som drivs av personer med utländsk respektive svenskbakgrund. Bilden nedan visar härkomst för småföretagare med utländsk bakgrund. 7 Företagare med utländsk bakgrund, Fakta & statistik 2012, Tillväxtverket. 8

9 Samma rapport har även undersökt vilka hinder som anses begränsa företagens möjlighet till tillväxt. Till sist visar nedanstående andelen småföretagare som inte beviljats finansiering de senaste tre åren. 9

10 Sammanfattning bakgrund Skåne har ett välutvecklat innovationssystem. Det finns en mångfald av aktörer och en mångfald av inriktningar. Mångfalden kan dock göra situationen svårgreppbar och det blir också svårt att bedöma effekten av olika satsningar. Trots innovationssystemet så bedöms regionen har relativt svagt entreprenörskap. Det framkommer också att integrationspolitiken bedöms kunna fungera bättre. Vi är generellt dåliga på att använda och möjliggöra för kompetenser och resurser med internationell bakgrund, både när det gäller etablerade företag och nyetablering av företag. Metoder & processer I förstudien har vi haft ambitionen att arbeta med företagsinkubation utifrån olika perspektiv. Vi har arbetat med att identifiera målgrupper, kanalerna till dessa målgrupper, målgruppernas situation samt målgruppernas ambition och behov identifiera inkubatorns innehåll och funktion för att kunna hantera det som behövs för att gå från idé skapa framgångsrika företag identifiera inkubatorns roll i ett nätverk av andra aktörer Under förstudien har vi genomfört ett stort antal intervjuer med personer (se kapitel Bilagor och källor) som på ett eller annat vis har betydelse för att vi skall ha relevant information att utgå ifrån när vi skall skapa en bild av nuläget och ett förslag till en internationell inkubators inriktning och verksamhet. Vi har i princip vid samtliga intervjuer fått ett väldigt positivt bemötande och stöd för det grundläggande behov som förstudien utgått ifrån. Många gånger har våra intervjuer lett till att vi blivit rekommenderade att intervjua andra personer och många gånger har vi också kunnat rekommendera de vi intervjuat att kontakta andra personer i det nätverk som förstudien skapat. Under förstudien har vi haft tillgång till en styrgrupp och en referensgrupp (se kapitel Bilagor och källor). Styrgruppens representanter kommer från förstudiens finansiärer samt LNC. Referensgruppens representanter kommer från olika delar av det skånska innovationssystemet, från målgrupperna och från kanaler mot målgrupperna. I förstudien har vi genomfört en webbaserad enkät. Enkäten bestod av dels en del som vi riktade mot målgrupperna för förstudien samt dels en del som vi riktade mot nuvarande och f.d. företagare i LNC s inkubator LIFT. För att nå representanter för målgrupperna har vi tagit hjälp av dels personer som vi intervjuat och dels av personer i referensgruppen. Syftet med enkäterna har varit att dels få bekräftelse (eller inte) för några av våra tidiga antaganden samt att fånga upp annat som påverkar resultatet av denna förstudie. Sist men inte minst har vi studerat en stor mängd rapporter vi blivit rekommenderade eller själva identifierat genom sökningar. Det finns en enorm mängd information att ta del av och den största utmaningen har varit att skilja agnarna från vetet. Det finns en hel del dokument som vi refererar till i denna rapport och det finns även en del dokument som vi rekommenderar läsaren som vill dyka ner lite djupare i olika ämnen (se Bilagor och källor Dokument). 10

11 Sammanfattning metoder och processer Förstudiens resultat baserar sig på drygt 20 intervjuer, arbete i referens- och styrgrupp, 2 enkäter, deltagande på presentationer och studier av ett stort antal dokument. I planeringen av förstudien lämnade vi utrymme för oplanerade aktiviteter och det har visat sig vara lyckosamt inte minst eftersom många intervjuer och möten har lett till andra möten. Resultat Här följer resultatet av det vi kommit fram till under förstudien. Vi kan glädjande konstatera att en hel del av det som vi kommit fram till har lyfts fram i olika artiklar i t.ex. Sydsvenska Dagbladet under hösten Vi kan också konstatera att vi genom vår förstudie bidragit till att skapa nya nätverk av aktörer som har en gemensam agenda i att skapa bättre förutsättningar till nya arbetstillfällen och företag. En avgörande fråga för förstudien var om det finns behov av att skapa en inkubator med internationell prägel som vi definierat. Vi, och förhoppningsvis du som läsare av denna rapport, kan svara på denna fråga med ett tydligt JA. Med detta sagt så känns de rekommendationer för etableringen av en dylik inkubator ha ett värde oavsett i vilken regi detta görs. Målgrupper Idag arbetar 1% av Europas befolkning i ett annat land beräknas denna siffra vara 4%. Vi har i denna förstudie valt att fokusera på följande grupper med internationell bakgrund och erfarenhet. Internationell studenter och forskare Expats och repats Medföljande Välutbildade och/eller erfarna immigranter Internationella studenter och forskare Det finns idag omkring studenter och forskare från länder utanför EU som verkar vid våra europeiska universitet. I Sverige gavs dessa endast möjlighet att stanna i 10 dagar efter genomförd utbildning fram till sommaren 2014 om de inte hann finna en anställning (försörjning). Idag är är perioden utökad till 6månader. I Tyskland ges t.ex. forskare möjlighet att etablera en verksamhet, hitta ett arbete eller fortsätta med forskning inom 18 månader. 18 månader är även det förslag som Europaparlamentet lagt och nu skall medlemsländerna finna sina riktlinjer innan frågan kommer upp till ministerrådet för beslut. LTH gjorde en undersökning bland samtliga masterstudenter (2-år) i oktober % av de tillfrågade (274 personer) svarade på frågor som berörde bl.a. hur deras vistelse i Sverige kan förbättras och vad de har för framtida förväntningar. På frågan om vilka planer de har efter avslutat mastersprogram blev svaren enligt grafen nedan. 11

12 Studentorganisationen FENA (http://fena.nu) genomförde i slutet av 2013 den årliga tävlingen FENA Challenge. Temat vid detta tillfälle var att få de tävlande lagen att beskriva vad som kan göras för att göra Lund till en bättre plats för unga entreprenörer. Det övergripande resultatet visade på att det saknas beskrivning och koordinering som vägleder den enskilde eller teamet till rätt aktör/inkubator bland den handfull som finns i Lund. Universum utförde 2012 en studie 8 bland Sveriges universitetsstudenter. Bland mycket statistik kring bl.a. studenternas ambitioner om arbete och arbetsplatser i framgår det bl.a. att en internationell karriär är högt värderad och att det är relativt få som vill arbeta i riktigt små företag. Mål i karriären: 8 Universum student survey 2012 Swedish Edition 12

13 Storlek (antalet anställda) i företag där man vill arbeta: Expats och repats Expatriate (expat) är en person som arbetar i ett annat land än det som man växt upp i. Många gånger förknippas expats med personer som tar ett utlandsuppdrag för det företag man arbetar på. Repats är återvändande expats. Ett utrikes uppdrag kan många gånger vara flera år. Det betyder att man ofta hinner tappa det gamla nätverket man lämnade. Efter avslutat uppdrag kan det vara svårt att båda finna en ny sysselsättning i det nya landet, men det kan även vara svårt att göra detsamma i ursprungslandet. Enligt Marijke van Savooyen på Relocation Service Sweden AB så är trenden att fler och fler multinationella företag erbjuder de personer som kommer från andra länder tillsvidaranställningar i det nya landet. Det finns globala och lokala organisationer som förenar expats och repats. Syftet är både att förbereda och informera inför en flytt ut till en okänd plats, men likväl för att skapa ett nätverk och aktiviteter för de som flyttar hem. Ett exempel på en globalt arbetande organisation är Expat Exchange (A world of friends abroad, En relativt nystartad regional organisation är Helsingborg International Connections, HIC (make life happen, Jenny Wieslander Chandler, som tillsammans med Sally Russell driver HIC, har själv levt i 8 länder under 15 år som medföljande till sin make med förflutet inom utrikesdepartementet i Storbritannien. HIC har byggt upp ett koncept kring hur man i en stad eller region kan se till att expats och repats kommer in i ett sammanhang som kan göra stor skillnad i tillvaron. På samma gång så har personerna som ingår i gruppen expats/repats många gånger erfarenhet, kompetens och internationella nätverk som kan komma näringslivet tillgodo genom HICs förmedling. HIC har genom sitt nätverk planerat aktiviteter t.ex. i Lund under tidig vår Medföljande Under förstudien har vi tittat en del på gruppen medföljare till personer med internationell bakgrund som kommer till annat land för att arbeta (accompanying spouses). Från rapporten Accompanying spouses in a welfare state 9 finns en hel del intressant information. Undersökningen, utförd i 9 DEA november

14 Danmark med 400 svarande, har undersökt hur ickenordiska medföljare ser på vad (14 faktorer) som är viktigt kring deras vistelse i Danmark och hur detta har uppfyllts. Ca 2/3 av de tillfrågade är välutbildade med 15 eller fler års studier. Endast 22% av de tillfrågade hade fått ett arbete. Bilden nedan visar dels hur viktigt man anser att olika saker är (x-axeln) och dels hur det upplevde resultatet blivit (y-axeln). Två faktorer som kommer högt på listan i hur viktigt det är under vistelsen i Danmark är möjligheten till arbete samt möjligheten till karriär. Både dessa visar ett lågt värde på faktiskt utfall. Enligt rapporten finns det en klar koppling mellan det låga utfallet för dessa faktorer och det faktum att man vill korta den planerade vistelsen i Danmark. I diskussioner med Sigurborg Ragnarsdottir 10 samt Jenny Wieslander Chandler 11 lyftes även samma sak upp, d.v.s. att risken att uppdrag eller anställningar blir kortare än planerat till stor del beror på att de medföljande personerna inte kommer in i det svenska arbetslivet. Marijke van Savooyen, Relocation Service Sweden AB, berättar att vissa företag väljer att anställa även medföljande för att åtminstone skapa ett första jobb i Sverige åt dem. Mats Lindroos, huvudansvarig för acceleratordivisionen på ESS, bekräftar att man ser alvarligt på risken av att rekryterade personer från andra länder lämnar uppdragen i förtid p.g.a. svårigheterna för medföljande personer att finna en acceptabel vardag vilket inte minst innebär att få och kunna arbeta. Agneta Carlekrantz, personaladministratör på ESS med ansvar bl.a. för relocationtjänster, bekräftar bilden och beskriver en stor mängd aktiviteter som bedrivs för att underlätta flytten till Sverige och Lund för nya anställda och deras familjer. Arbetsförmedlingen i Lund stöttade bl.a. ESS under en 4-månadersperiod med en tjänsteman som arbetade 50% av sin tid med just medföljande till anställda på ESS. Carina Friis, chef för arbetsförmedlingen i Lund, berättar dock att medföljande normalt sett inte tillhör den grupp som arbetsförmedlingen lägger mest tid och resurser på för att förmedla arbeten. De medföljande är oftast högutbildade och har relevant arbetslivserfarenhet. 10 Lunds Universitet, IRSO 11 Helsingborg International Connections 14

15 Carina Friis håller med om att det är lite förvånande att denna grupp har svårt att finna arbeten eftersom näringslivet ofta efterfrågar internationell kompetens. Carina Friis berättar om enverksamhet i Västerås en som kallas Medflyttarakademin som är en del av en större satsning på att främja Västerås som arbetsmarknad. Avsaknaden av kunskap i Svenska språket är sannolikt något som i slutändan får arbetsgivare att välja andra personer. Sammanfattning målgrupper Förstudien visar med tydlighet att det finns stora grupper inom vårt samhälle som har internationell bakgrund och samtidigt är högutbildade och erfarna från tidigare arbeten. Utmaningen för dem är att komma in i arbetslivet. Utöver den personliga utmaningen att inte finna sin plats i samhället, som till stor del handlar om att arbeta, kan det bli negativa konsekvenser för det befintliga näringslivet. Både inom näringslivet och universitetsvärlden ser man alvarligt på risken av att tappa rekryterad person när deras medföljande inte kommer in i samhällsstrukturen. Läsaren av rapporten uppmanas att nu ta sig en funderare. Hur kan det vara så att vi så fatalt missar möjligheten att ta vara på den kompetens, erfarenhet och möjlighet för svenskt näringsliv? Beror det på ointresse, inkompetens, rädsla, Inkubatorns roll En företagsinkubator beskrivs av Swedish Incubators & Science Parks (SISP - branschföreningen för Sveriges inkubatorer) som en organisation som bedriver en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenören med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Man skulle också kunna säga att en företagsinkubator skall se till att bra idéer och dess team erbjuds det stöd som krävs för att korta tiden och säkra etablering på marknaden. För att skapa en stor samhällsnytta bör förrutsättningar för inkubatorföretagens tillväxt och långsiktighet vara av stort intresse. Inkubatorns innehåll och funktion De flesta inkubatorer har, åtminstone på ytan, ett likartat upplägg. Genom en screeningprocess väljs de idéer och personer/team ut som man anser vara rätt för att kunna utvecklas inom inkubatorn. Inkubatorn erbjuder lokaler, utbildning, rådgivning (internt eller via partners) och tillgång till lämpligt nätverk för att bistå inkubatorsföretaget i utvecklingen till ett självständigt företag. Inkubatorns framgångsfaktorer Allmänt anses framgångsfaktorer för en inkubator vara ett stort flöde av idéer med marknadspotential rätt team kring idén en bra förmåga att bedöma potentialen kring idén och teamet kompetens och resurs att ge inkubatorsföretagen hjälp under resan erbjudande av lokaler till inkubatorföretagen som underlättar att verksamheten kommer igång och skapar förutsättningar för ett socialt nätverk mellan de nystartade bolagen 15

16 ett nätverk med näringsliv, finansiärer och myndigheter ett internationellt kontaktnät för att nå marknader utanför Sverige Dessa saker är beståndsdelar i de flesta nuvarande inkubatorer och anges t.ex. i uppsatsen Svenska företagsinkubatorer Gemensamma framgångsfaktorer 12. Screeningprocessen, d.v.s. urvalet av idéer och aktörer har stor betydelse för hur väl en inkubator lyckas med sitt åtagande. En viktig del i detta arbete är att också förstå om teamet runt en idé och idén inriktning är den rätta för att dra maximal nytta av inkubatorns innehåll. Man kan se inkubatorsföretagen som kunder till inkubatorn och det är då viktigt att kunden tar del av det som erbjuds. I intervjuerna som gjorts för att skapa underlag för uppsatsen Svenska företagsinkubatorer Gemensamma framgångsfaktorer, framkommer det att lokaler och fysisk närvaro har en starkt positiv effekt på utfallet av inkubatorsverksamheten. Utöver att det enskilda inkubatorsföretaget får en bättre utveckling så bidrar och den gemensamma arbetsplatsen till en situation för samtliga inblandade aktörer. För vissa inkubatorer såsom VentureLabs så finns det i avtalet mellan inkubatorn och inkubatorsföretagen angivet att inkubatorsföretagen skall ha en viss närvaro för att få behålla sin plats. Create har månatligen ett inkubatorsmöte där inkubatorns resurser dels går igenom nya ansökningar till inkubator och dels går igenom inkubatorsföretagens status och behov. Därigenom kan inkubator hantera varje inkubatorsföretag baserat på det behov som är mest aktuellt. Vikten av att skapa rätt team beskrivs ofta. Vissa inkubatorer väljer event med flera deltagare som tillfälle att rekrytera händer, fötter och huvuden att ta aktiva roller i inkubatorsföretagen. Öppen innovation är ett begrepp som bl.a. handlar om hur företag och organisationer kan arbeta för att få bättre utväxling av såväl interna och externa resurser och idéer. Man brukar beskriva öppen innovation med tre processarketyper utifrån-in, inifrån-ut samt en kombination av dessa kallad kopplad process. För att kunna använda sig av någon av de olika processerna i öppen innovation krävs att företaget eller organisationen har förmågan och framförallt viljan att öppna upp gränserna och ta in extern kunskap utifrån samt även att se nyttan med att dela med sig av resultatet av den egna utvecklingen. En annan utmaning är att verkligen kunna ta till vara de idéer och extra kunskap som man får genom öppen innovation. Ideon Innovation har arbetat en hel del kring open innovation under det senaste året och börjar nu få relevanta erfarenheter för hur open innovation skall fungera i praktiken. Det samma gäller LU open 13, som bland annat arbetar med korta (men intensiva) program där team av studenter ger förslag på problem och utmaningar som etablerade företag ser. Inkubatorns finansiering Kostnaden att driva en inkubator beror till stor del på vad det är för branscher inkubatorn vänder sig till och vad inkubatorn erbjuder i form av tjänster och lokaler. Inkubatorer inom Life Science, t.ex. 12 Svenska företagsinkubatorer- Gemensamma framgångsfaktorer; KTH

17 Lund Life Science Incubator, har behov av mycket utrymme och utrustning för att skapa en miljö som är tilltalande för deras inkubatorsföretag. Inkubatorn måste också ha resurser som kan bistå i användandet av utrustningen. En inkubator som fokuserar på tjänsteföretag arbetar med inkubatorsföretag med betydligt lägre krav och behov på lokaler och utrymme vilket medför att kostnaderna i grunden blir betydligt lägre. De inkubatorer som finns i Sverige bemannar organisationerna med anställda och inhyrda konsulter. Oftast har de inhyrda konsulterna någon speciell kompetens som kanske inte behöver finnas tillgänglig 40 timmar i veckan. Dessutom så anser man inom vissa inkubatorer att det finns ett värde av att den egna personalen samtidigt själva bedriver annan verksamhet för att på det viset lättare kunna följa förändringar på marknaden. Utöver egen personal, anställd eller konsult, omger sig de flesta inkubatorer med ett nätverk av resurser inom olika stödområden som anses vara viktiga för inkubatorföretagens utveckling. Dessa resurser används ofta för rådgivning, men också som mentorer eller medlemmar i styrelseliknande konstellationer. Kostnaden för att få ta del av dessa resurser brukar vara låg. De flesta inkubatorer deltar i olika sammanhang för att skapa nätverk och för att utveckla organisationen och dess innehåll. Denna typ av arbete måste också finansieras. Det finns även en del inkubatorer som skiljer sig från den stora mängden. Ett exempel är Bonniers egna mediainkubator. För mer information se här Nedan följer ett antal olika källor till finansiering som idag används i olika mix av de svenska inkubatorerna. Intäkt via inkubatorsföretagen De flesta inkubatorer tar någon form av hyra eller serviceavgift från inkubatorsföretagen. Avgiften är i princip alltid subventionerad och täcker knappt den faktiska hyreskostnaden för lokalerna. Det finns i vissa fall varianter på betalning av servicekostnaden med betalning först när företagen uppnår viss omsättning, vilket kan ske efter de lämnat inkubatorn. Få inkubatorer har en inteckning eller ett delägande i inkubatorsföretagen. Om det finns ett delägande så är tanken att ägandet senare skall omvandlas till kapital som kan återföras till inkubatorns drift. Almi BIG Sweden Ett drygt 20-tal av Sveriges inkubatorer är med i ALMIs Summit program 14. Detta program kan täcka både en väsentlig del av finansieringsbehovet men ger även kompetens- och kunskapsutbyte. Kraven för medlemskap är relativt tuffa inte minst vad det gäller inkubatorns inkubatorsföretags potentiella omsättning. Eftersom kraven är högt ställda plus att inkubatorn måste uppvisa ett historiskt bra resultat uppfattar vi det som svårt för nya inkubatorer att komma in i detta program. I intervju med representant från Almi Företagspartner framkommer kravet på att kunna uppvisa 14 ALMI Företagspartners inkubatorssatsning BIG Sweden Faktablad

18 inkubatorföretagens potential i t.ex. omsättning för att bli antagen i Summit programmet, vilket dock inte framgår med tydlighet i deras faktablad. Det nuvarande programmet löper ut i slutet av Nya riktlinjer och innehåll för inkubatorsprogrammet håller på att utarbetas och leds av Näringsdepartamentet. Kommunala och regionala medel Annan väsentlig finansiering av inkubatorer består av kommunala och regionala medel. Här finns såklart stor variation beroende på var i landet inkubatorn bedriver sin verksamhet. Stiftelser Vissa stiftelser, t.ex. Sparbankstiftelser, ger möjlighet att söka medel för inkubatorer. Regionala strukturfondsprogram Flera inkubatorer får också medel via regionala strukturfondprogram som ofta hanteras vi Tillväxtverket. I versionen daterad av dokumentet Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge , har vi funnit ett flertal delar i programmet där en framtida internationell inkubator kan vara delaktig och i vissa fall drivande för att bidra till målet om ökad tillväxt i regionen. Varje insatsområde i programmet beskrivs med investeringsprioriteringar, specifika mål och exemplifierade aktiviteter. Nedan anges de programdelar som vår analys anser vara mest lämpade för det tänkta internationella inkubatorn. Insatsområde Smart tillväxt innovation Investeringsprioritering 1, förbättra innovationsinfrastrukturen Specifikt mål 1: Hållbar och effektiv innovationsinfrastruktur Specifikt mål 2: Hållbara och konkurrenskraftiga resultat från innovationsinfrastrukturen Exempel på aktivitetsområde är att t.ex. att Utveckla arenor för innovation och ökad samverkan mellan parter i innovationskedjan Ta tillvara forskningsresultat för kommersialisering Utveckla kluster mot öppna innovationsarenor Investeringsprioritering 2: Stärka innovationsförmågan kopplad till samhällsutmaningar Specifikt mål 1: fler efterfrågestyrda innovationer inom strategiska områden som svar på samhällsutmaningar Specifikt mål 2: Ökad innovationsförmåga Exempel på aktivitetsområde är att Skapa samarbete för snabbare kommersialisering Främja ökad internationalisering. 18

19 Insatsområde Smart tillväxt små och medelstora företag Investeringsprioritering 1: Främja entreprenörskap och nya företag Specifikt mål 1: Stärkt entreprenörskap och företagande inom samhällets alla sektorer Specifikt mål 2: Fler nya företag med tillväxtpotential Exempel på aktivitetsområden är att: Stärka entreprenörer Attrahera nya entreprenörer Investeringsprioritering 2: Stödja tillväxtkapaciteten hos SMF Specifikt mål 1: Ökad tillväxt i små och medelstora företag (SMF) Exempel på aktivitetsområden är: Insatser som bidrar till fler snabbväxande företag Insatser som syftar till företagsutveckling exempelvis genom mentorskap, coachning och praktik. Satsningar som kompetensutvecklar SMF inom t.ex. sälj-, produkt-, process- och marknadsutveckling. Internationella samarbetsorganisationer Genom medlemskap i t.ex. EBN får en inkubator möjlighet att medverka i projekt och aktiviteter som kan ge finansiering av delar av inkubatorns verksamhet. Näringslivet För att komplettera bilden så finns det även en viss finansiering via näringslivet. Sammanfattning inkubatorns finansiering Det finns uppenbart en hel del olika källor till medel för att hantera en inkubators drift finansiellt. Flera av källorna är kopplade till att det är projekt som skall genomföras, vilket gör det enklare för finansiärerna att följa hur bidragen används och hur väl de uppfyller satta mål. I vissa fall kan man dock inte upprepa samma projekt, eller projekt med samma innehåll, utan det krävs ständig förnyelse, vilket inte alltid är till fördel för det övergripande målet med inkubatorns verksamhet. Finansieringen kräver också relativt mycket administration och i många fall även ett ordentligt införsäljningsarbete eftersom man konkurrerar med andra aktörer om befintliga medel. Att finna en god balans i detta arbete är såklart en svårighet och det finns en uppenbar risk att osäkerheten kring driftfinansieringen påverkar en inkubators grundläggande åtagande och funktion negativt. Av de skånska inkubatorernas totala omsättning kommer huvuddelen från privat (inkubatorsföretagen och näringslivet) och kommunerna. Inkubatorföretagens finansiering De flesta aktörer inom inkubatorsvärlden ser vikten av att ett företags intäkter baserar sig på försäljning av de produkter och tjänster som företagen kommersialiserar. Det är dock en ganska lång 19

20 resa innan ett företag kan få dessa intäkter eftersom utvecklings- och etableringsfaserna oftast är relativt lång. En uppenbar risk är att inkubatorsföretagen och deras personal tappar fart eftersom man tvingas hitta alternativa aktiviteter (jobb) för att finansera vardagen. Sverige är på gott och ont ett bidragssamhälle även när det gäller utvecklingen av idéer till företag och tillväxt i små företag. Tillväxtverket, Vinnova, ALMI och t.ex. Energimyndigheten förvaltar medel i olika program som till stor del riktar sig till företag som inkubatorsföretagen. Det finns även en del stiftelser, t.ex. bankstiftelser, som erbjuder bidrag av någon form. Det finns många gånger en speciell profil som de sökande företagen skall ha båda vad det gäller storlek, omsättning och bransch. Systemet med olika bidrag (mjuk finansiering) uppfattas många gånger som en snårskog. Det är inte helt lätt att förstå hela bilden och därmed är det inte helt lätt att se vilka möjligheter som erbjuds. Ansökningsprocedurerna är ofta ganska tydliga även om de såklart ser olika ut beroende på vilken organisation som står som ansvarig. Dock så är det uppenbart så att det krävs en viss vana av att skriva ansökningar för att man skall få framgång, jämförbart med offentliga upphandlingar. Många gånger blir ansökningsomgångarna övertecknade vilket medför att bara en bråkdel av ansökningarna beviljas. De inkubatorsföretag som på ett eller annat vis kan få stöd i ansökningshanteringen ökar avsevärt sina förutsättningar att lyckas och dessutom sparar de en hel del tid, vilket då kan användas för verksamhetens grundläggande arbete för att nå uppsatta mål. När bolag blir antagna till inkubatorn Sting försöker man med en gång hitta vilket offentligt kapital som är tillgängligt från Almi, Innovationsbron, Vinnova och Energimyndigheten, i och med att sådan finansiering inte späder ut entreprenörernas ägande. De mjuka finansieringsformerna är därför särskilt viktiga innan värdet på bolaget har stigit. Vi har inte tittat på kreditdelen som kan vara nog så viktig för nya företag. Kontigo har tagit fram en rapport 15 åt Tillväxtverket som kan rekommenderas för den som vill få större insikt i detta område. Private equity Riskkapital är alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för Public Equity och de som görs utanför börsen för Private Equity. Under samlingsbegreppet private equity, eller riskkapital ryms en rad olika finansieringsformer och aktörer. De tre vanligaste är: 15 Kontigo, Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem. (2011) 20

21 Affärsänglar: Privatpersoner, i allmänhet aktiva eller före detta entreprenörer, som investerar delar av sin egen förmögenhet i utveckling av nya företag Venture capital-bolag: Investerar pengar i relativt tidiga skeden av ett företags utveckling, då företaget går från en utvecklingsfas till att starta försäljning eller expandera vidare Buyout-bolag: Investerar i mogna företag med utvecklingspotential och behov av aktiva ägare med finansiella muskler. I denna förstudie så ligger fokus på företag i relativt tidiga stadier och därför har vi lagt fokus på affärsänglar och venture capital. Affärsänglar Största affärsängelnätverken i Skåne kommer man i kontakt med vi Connect Skåne och Almi Delfinerna. Under första halvåret 2013 gjordes ett arbete 16 med att kartlägga hur framgångsrika affärsänglarna i Skåne är, vad som är deras drivkrafter och vad de anser vara viktigt för att investera. Överlag går det bra för affärsänglar med en genomsnittlig årlig avkastning på 22%. Affärsänglarnas huvudsakliga drivkraft är finansiell avkastning. Viktigast i bedömningen av ett företag är att det bedöms finnas en bra marknad samt kompetens inom företaget att exploatera denna. Utfallet i avkastning bättre om affärsängeln går in i ett senare skede av företagets etablering. Den vanligaste orsaken till att en affärsängel avstår en investering är en för hög värdering från ägarna. Venture Capital Den negativa trenden inom tillfört VC kapital fortsätter 17. Det gjordes under Q investeringar till ett belopp av 547 msek vilket jämfört med Q motsvarar en minskning på 13% med avseende på antalet investeringar och 23% med avseende på belopp. Inom VC tycks offentligt kapital ha tagit över rollen som initiala investerare. Enligt de rapporterade investeringarna har sedan 2009 antalet offentligt finansierade initiala investeringar kontinuerligt ökat. Som en konsekvens av detta har andelen offentligt finansierade initiala investeringar ökat från ca 10% 2009 till ca 60% Equity financing of early stage growth firms in Skåne, LTH 2013, Karl Fogelström och Christoffer Nilsson 17 Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA), Analys av riskkapitalmarknaden andra kvartalet Svenska Riskkapttalföreningen, SVCA, Analys av riskkapitalmarknaden andra kvartalet

22 Det är tydligt att investeringar inom VC med avseende på belopp mer än halverats sedan Trots det har antalet investeringar legat på en anmärkningsvärt stabil nivå. Till stor del förklaras detta av sektorrotation. Över tid har det blivit färre investeringar inom kapitalintensiva branscher såsom cleantech, halvledare och läkemedel och fler investeringar inom mindre kapitalintensiva branscher såsom IT och media. Med detta faktum i åtanke tenderar bilden av utvecklingen inom VC, ur ett samhällsperspektiv, bli betydligt mer positiv. Det som eftertraktas är nya arbetstillfällen och att värde skapas. Bidrar samhällsutvecklingen till att detta kan uppnås med mindre andel kapital och därmed lägre kapitalkostnad bör det betraktas som positivt trots att kapitaltillskottet över tid blivit mindre. Riksrevisionen har granskat 19 det statliga systemet för riskkapitalförsörjning. Regeringen har i budgetpropostionen för 2014 motiverat statliga initiativ med följande argument: Tidiga skeden präglas av hög risk, värderings- och informationsproblem samt långa ledtider till finansiell bärighet vilket gör att marknaden sällan kan eller vågar satsa kapital på egen hand. Detta marknadsmisslyckande motiverar avgränsade statligt finansierade marknadskompletterande insatser för företag i tidiga skeden. Riksrevisionens rapport visar att bristen på ägarkapital inte var det som små företag såg som ett större problem för etablering och tillväxt. Samtidigt så pekar Svenska Rikskapitalföreningen på siffror som visar att 7 av 10 VC-ägda bolag inte skulle funnits till utan sina ägare. Rapporten pekar på att efterfrågan på kombinationen av finansiering och managementkompetens är stor. Bilden nedan visar statliga stiftelser och bolag med riskkapitalverksamhet. 19 Riksrevisionen, Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget,

23 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet och som har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket ska underlätta förnyelse i företag och regioner och göra det enklare för företag att skapa hållbar tillväxt. Tillväxtverkets verksamhet är bred och mångfacetterad. Många av insatserna riktar sig direkt till företag och regioner, andra insatser påverkar förutsättningarna för företagande och regional tillväxt på längre sikt. Myndighetens största enskilda uppdrag är att förvalta de nio så kallade strukturfondsprogram. Programmen investerar EU-medel i projekt som syftar till ökad regional konkurrenskraft och sysselsättning. Vinnova Vinnova (Verket för innovationssystem) är en statlig myndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Myndigheten har som uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Myndigheten har ett särskilt ansvar inom teknikområdet samt områdena transport, ALMI ALMI Företagspartner är ett statligt bolag vars uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Den 1 januari 2013 genomfördes en sammanslagning mellan Innovationsbron AB och Almi Företagspartner AB med syftet att bättre kunna tillgodose behovet av kompletterande riskkapital i Sverige och därigenom stärka förutsättningarna för kommersialisering av affärsidéer i tidiga skeden. ALMI Invest. Crowdfunding Crowdfunding handlar som namnet antyder om att samla in kapital från en större mängd personer. Att ha många finansiärer vid ett projekt är egentligen inget nytt, men dem tanke på den mediala och 23

24 digitala utvecklingen så har fenomenet blivit mer tillgängligt. I Sverige finns det ett par aktörer som bistår företag som vill finansiera någon del av verksamheten med crowdfunding t.ex. Fundedbyme. De som arbetar med crowdfunding brukar säga att utöver den direkt finansiella aspekten så finns det även fördelar rent marknadsföringsmässigt med många personer som sprider information om företagets produkter och tjänster. Motprestationen vid crowdfunding kan vara allt från andelar i företaget till att finansiärerna erbjuds produkter/tjänster i ett tidigt skede. Det finns även crowdfunding som är ren hantering av gåvor och alltså inte är kopplad till någon motprestation. Vid en första betraktelse kan crowdfunding anses vara väldigt attraktivt. Man måste dock beakta att det finns både legala och praktiska utmaningar oavsett om man kopplar själva motprestationen till delägande eller leverans av någon framtida produkt eller tjänst. De företag som erbjuder crowdfundingplattformar tar självklart betalt för sina tjänster. Det finns olika affärsmodeller där dessa företag antingen tar en viss procentsats av insamlat belopp eller där man har en fast avgift per kampanj. Varje kampanj som körs har ett satt belopp som man vill uppnå. Om inte detta belopp uppnåtts under kampanjen tillfaller inga pengar företaget. En kampanj kan vara några veckor. För att få en bra bild av pågående och avslutade kampanjer så är tjänsten Kickspy (www.kickspy.com) värd ett besök. Sammanfattning inkubatorföretagens finansiering Inkubatorföretagens finansiering kan hanteras på många olika sätt. Målet är att inkubatorsföretagen skall kunna finansiera verksamheten genom försäljning av det varor och tjänster som verksamheten genererar. Innan detta sker och för att kunna hålla fokus i verksamheten är det bra att veta vilka möjligheter som finns till finansiering. Vår analys pekar på att det i dagens system finns relativt goda finansieringsmöjligheter, men att det finns vissa områden där teckningen är något sämre. För de inkubatorsföretag som inte arbetar i de branscher där t.ex. Vinnova lägger sitt fokus eller där inkubatorsföretagen inte uppfyller krav på antalet anställda, hur länge de varit verksamma eller omsättning, kan det vara svårt finna finansiering i området från några :- upp till :-. För företag som kommit lite längre och värderas högre finns det ett gapp från nivåerna på några enstaka miljoner upp mot nivåer på 20 miljoner. Bilden nedan visar schematiskt vilka områden som olika aktörer rör sig i. 24

25 Inom universitetsvärlden finns det resurser och kompetens för att bistå bl.a. forskare att söka medel för sin verksamhet. Om vi för en stund får se till tillväxtmöjligheterna för näringslivet inom vår region, inte minst för inkubatorsföretag, så känns det både rimligt och angeläget att t.ex. Region Skåne synligare och med betydligt större resurser tillser att det finns hjälp att få när det gäller att identifiera och skapa relevanta ansökningar till de tillgängliga finansieringsprogram som erbjuds på regional, nationell och internationell nivå. Det är extremt ineffektivt att varje företag (i uppstartsskede eller med möjlig tillväxt) skall avsätta tid och resurser för att självständigt kunna nå dessa medel. En inkubator kan såklart ta detta ansvar, men samtidigt borde denna viktiga och relativt stora källa till kapital hanteras på åtminstone en regional nivå. Stödorganisationer för internationella affärer Mycket av den utveckling som skett under de senaste åren inom kommunikation, logistik och inte minst politik förenklar för företag att erbjuda sina varor och tjänster på en internationell marknad. Samtidigt har konkurrensen som ett led i detta blivit en större utmaning på hemmamarknaden. Trots globaliseringen finns det fortfarande ett stort behov av att ha kunskap och nätverk på de marknader man anser sig ha möjlighet att nå framgång på. Det finns ett flertal stödorganisationer som erbjuder tjänster för att underlätta en internationell etablering. Detta kapitel beskriver några av dessa. Invest in Skåne Invest in Skåne (http://www.investinskane.com/) är en del av Region Skåne/Business Region Skåne. Invest in Skåne arbetar med att Locka och bistå internationella aktörer att etablera sig i Skåne Bistå skånska företag att nå framgång internationellt o Enterprise Europe Network 20 (matchmaking) för kontakter och samarbetspartners Invest in Skåne är värdorganisation för EEN i Skåne. Arbetet finansieras av Tillväxtverket och EU-kommisionen. o Rådgivning (diverse områden) o Kompetensutveckling (t.ex. seminarier) o Försäljning och marknadsföring (t.ex. mässdaltagande) Invest in Skåne kan bistå företag inom de flesta branscher, men man framhåller följande specialområden bioteknik, IT, materialvetenskap, miljöteknik, livsmedelsteknik, och förpackningsteknik Det arbete som Invest in Skåne erbjuder företag, t.ex. nyttjande av de tjänster som erbjuds inom EEN är kostnadsfria för klienterna. Business Sweden Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden och ägs av både staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. 20 Enterprise Europe Network, 25

26 Business Sweden har kontor i 57 länder och även ett nätverk av regionala rådgivare. Business Swedens personal samarbetar med svenska ambassader och konsulat över hela världen. Business Sweden erbjuder bl.a. Information som t.ex. marknadsöversikt Code of Conduct för olika länder Utbildningar t.ex. Steps to export. Vissa tjänster är kostandsfria medan andra bekostas till någon del av klienterna. Internationella samarbetsorganisationer NBIA (National Business Incubation Association, Organisation med knappt 2000 medlemmar från 60 länder. Målet är att utbilda och utbyta erfarenheter och kontakter mellan olika inkubatorer. Sverige har två medlemmar varav Lund Life Science Incubator (LSI) är den ena. Enligt Örjan Norberg på LSI så har de ännu inte riktigt nyttjat sitt medlemskap och kan därför inte uttala sig om hur stort värde ett medlemskap har. NBIA anordnar en årlig konferens i syfte i att bland annat få inkubatorer världen över skapa nätverk. Årets (2014) event går av stapeln i andra halvan av maj i New Orleans. EBN (European Business and Innovation Centre Network, Ett nätverk med bl.a. 150 certifierade företagsinkubatorer och ytterligare ca 100 medlemmar. Medlemmarna återfinns inom de områden som anges i bilden nedan. För att bli en EU BIC (Business and innovation Centre) måste organisationen genomgå en certifiering. När man väl är certifierad får organisationen tillgång till en mängd tjänster som syftar till att öka inkubatorns möjlighet att lyckas med sitt uppdrag. Organisationen bistår med allt från internationella nätverk som kan användas båda för att inkubatorerna skall kunna utveckla sina tjänster men också för att inkubatorsföretagen lättare skall hitta internationella partners och kunder. EBN driver projekt som medlemmarna kan vara delaktiga i. EBN arbetar också med att informera medlemmarna om möjligheter till finansiering av deras verksamhet genom bl.a. olika EUprogram. Ideon Innovation och Ideon Open är medlemmar i EBN. 26

27 Sammanfattning stödorganisationer för internationella affärer Den internationella marknaden lockar. Sverige har historiskt sätt varit ett framgångsrikt exportland. Med de tjänster som Business Sweden och Invest in Skåne erbjuder finns det ett bra stöd för att utvärdera och etablera affärsverksamhet utanför Sveriges gränser. Med hjälp av internationella samarbetsorgansationer, som en företagsinkubator och dess inkubatorsföretag kan vara del av, kompletteras ovan nämnda organisationers verksamhet. Ett alternativ är att direkt kontakta de handelsattachéer som ofta finns på utländska beskickningar samt på motsvarande sätt ta kontakt med svenska ambassader och konsulat. Enkät Under mars månad genomförde vi en enkät bland personer I de målgrupper vi ansåg vara speciellt intressanta för att skapa de internationella team av personer som inkubatorsföretagen skall bemannas med. Vi fick stor nytta av de kontakter vi fått under förstudien för att kunna nå målgrupperna. De kanaler som fungerade bäst var LTH international office (masterstudenter) IRSO internationella forskare vid Lunds Universitet (forskare vid Lunds Universitet) Sten K Johnson Institute of Entrepreneurship (studenter på entreprenörsprogrammet) Helsingborg International Challenge (expats och repats) Vi utförde samtidigt en enkät ställd till nuvarande företag inom LIFT inkubatorn och de företag som lämnat LIFT. Enkäterna skilde sig åt i utförandet, men vi hade samma frågeställningar gällande en inkubators tjänster, affärsprogram och kontorstjänster. Nedan följer utfallet från enkäten kring de frågor som vi anser ha mest relevans för denna förstudie. Först presenteras resultatet för den större gruppen (ca 100 personer) och därefter gruppen bestående av nuvarande och tidigare LIFTare. Slutligen pekar vi på skillnader och likheter av betydelse som svaren från de två grupperna uppvisar. Enkät bland samtliga målgrupper (ej LIFT) Which group do you belong to? 27

28 Have you thought about setting up a business in Sweden? An incubator can provide several different services (advice and business support) to its clients. What services (maximum 4) do you think are most vital? 28

29 If the incubator was running a business program to train and educate its clients, what topics (maximum 5) would you personally most appreciate? What facilities (maximum 3) would you prefer to be provided by an incubator? 29

30 What do you think about being part of a TEAM constellation in a start-up company? With a TEAM constellation we mean a group of people with complementing knowledge and experiences working together with a common business idea. Enkät bland nuvarande och före detta LIFT-företagare An incubator can provide several different services (advice and business support) to its clients. What services (maximum 4) do you think are most vital? 30

31 If the incubator was running a business program to train and educate its clients, what topics (maximum 5) would you personally most appreciate? What facilities (maximum 3) would you prefer to be provided by an incubator? 31

32 To increase the success rate of a startup company, how important is it to run the business in a team of persons with different knowledges and backgrounds? Sammanfattning enkät Målgruppen ansåg att de viktigaste tjänsterna inkubatorn kan erbjuda är finansieringshjälp, affärsnätverk och affärsjuridik. LIFT-gruppen ansåg att de viktigaste tjänsterna inkubatorn kan erbjuda är affärsnätverk, affärscoach, mentor och finansieringshjälp. Målgruppen ansåg att det viktigaste i ett affärsprogram är nationell affärsjuridik, svenska för entreprenörer, marknadsföring och nationell affärskultur. LIFT-gruppen ansåg att det viktigaste i ett affärsprogram är marknadsföring, försäljning, presentationsteknik, affärsförhandling och affärsadministration. Båda grupperna ansåg att eget kontor, internet access och mötesrum var de viktigaste faciliteterna som inkubatorn kan erbjuda. Målgruppen valde därefter öppna ytor inom inkubatorn för spontana möten medan LIFT-gruppen tyckte att även öppna ytor för andra aktörer var av intresse. Båda grupperna visade att arbete i team är det som efterfrågas och uppfattas ha bäst framgång. Resultatet visar på en hel del likheter mellan grupperna, men för kunna agera på den svenska marknaden pekar gruppen med internationell bakgrund på ett större behov av stöd och kunskap kring t.ex. affärsjuridik och nationell affärskultur. 32

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

- från idé till export

- från idé till export Från idé till export: - från idé till export 2011-04-14 Projektet t i siffror 84 företag deltar i någon av projektets aktiviteter 22 företag deltar i FoU-projekt 16 utländska investeringsbeslut har tagits

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-09-29 37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 Dnr 16-071 Sammanfattning Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 Ärendet För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar Marie Wall, +4684733293 Marie.Wall@VINNOVA.se Projektnr Ert diarienr 1 (5) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag Regeringsbeslutet

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Ett samverkansprojekt mellan VINNOVA och SISP Stockholm 2012-03-15 1 Allmänt om inbjudan Denna inbjudan är en del av projektet

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer